Analiza przewozów – rozliczenia – wykaz zmian

05.07.2022

 1. Wymieniony został mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy są ponownie dostępne.
 2. Zapis parametrów kalendarzy na rok 2024 - w tym terminy ferii zimowych dla wszystkich województw zgodnie z wykazem ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 06.05.2022. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu. W parametrach kalendarzy na rok 2023 poprawiona jest data rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2023/2024 - 04.09.2023.
 3. Dopłaty do biletów ulgowych - w wykazie dopłat do biletów ulgowych na linie mogła nie być pokazana nazwa linii w przypadku, gdy w miesiącu sprzedaży biletów nie było sprzedanego żadnego biletu ważnego w tym miesiącu, tzn. były sprzedane wyłącznie bilety z datami ważności w przyszłych miesiącach.

02.02.2022

 1. Zapis parametrów kalendarzy na rok 2023. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 2. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 05.01.2022).

17.12.2021

 1. Dopłaty do biletów ulgowych > Bilety miesięczne - wykaz imienny. Poprawione zostało pokazywanie ceny biletu normalnego w przypadku, gdy dopłata do biletu miesięcznego (np. relacja z przesiadką) została podzielona pomiędzy dwa urzędy rozliczające dopłaty. W wykazie pokazywana jest obecnie cena biletu normalnego tej części biletu, która została zapisana w rozliczeniu dla danego urzędu.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych - korekta przygotowania wykazu dopłat po imporcie danych dopłat od przewoźnika. Jeżeli w danych wyeksportowanych przez przewoźnika były bilety miesięczne sprzedane na następny okres w autobusie w przypadku, gdy w rozkładzie jazdy zapisanym do bileterki w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu i wykaz dopłat przygotowany był dla zadanego zestawu kursów, to bilety takie mogły być pominięte w czasie przygotowania wykazu w programie Analiza przewozów - rozliczenia.

26.01.2021

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Publikacja: Dz.U. z dnia 25.01.2021r. poz. 159

  Art. 3. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) wprowadza się następujące zmiany:

  2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
  „Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

  2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
  – na podstawie biletów jednorazowych.
  2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
  3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:

  2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
  4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
  1) datę wydania zaświadczenia;
  2) imię i nazwisko dawcy krwi;
  3) numer PESEL dawcy krwi;
  4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
  5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.”;
  ...
  Art. 33. 1. Uprawnienia, o których mowa w:
  1) art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3;
  2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku oddania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, jeżeli co najmniej w dniu jej wejścia w życie liczba donacji wynosi 3 i zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3.
  ...
  Art. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 28 ma zmienioną nazwę na: "HONOR.DAWCA KRWI" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).
  Uwaga: wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową za styczeń 2021 będzie podzielony na dwie części zgodnie z okresami ważności zestawów ulg - od 1 do 25 stycznia oraz od 26 do 31 stycznia. W wykazie za okres od 26 stycznia pokazana zostanie nowa ulga.

15.10.2020

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:

  3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.
  2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych;
  2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.
  3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystająca z przejazdu w klasie 1, obowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2

  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 16 ma zmienioną nazwę na: "OSOBA REPRESJON." (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).

  Uwaga: wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową za październik 2020 będzie podzielony na dwie części zgodnie z okresami ważności zestawów ulg - od 1 do 14 października oraz od 15 do 31 października. W wykazie za okres od 15 października pokazana zostanie nowa ulga.

 2. Zestawienie sprzedaży biletów >> Dopłaty do biletów ulgowych - dodanie możliwości importowania wykazów rekompensat do sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi dla organizatorów przewozów użytku publicznego. Zgodnie z Art. 50 oraz 54 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym operator publicznego transportu zbiorowego może uzyskać od organizatora przewozów rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Jeśli organizatorem przewozów jest marszałek województwa, to wykaz rekompensat wraz z danymi przesłanymi przez przewoźnika (operatora) można zaimportować przy pomocy funkcji "Import danych dopłat od przewoźnika".
  Uwaga: w przypadku, gdy jeden przewoźnika przesyła dane dopłat do linii komercyjnych oraz dane rekompensat do linii użyteczności publicznej zaleca się utworzenie dwóch zestawów danych dla tego przewoźnika oraz importowanie danych dopłat i rekompensat do oddzielnych zestawów danych. W pliku z danymi eksportowanymi w danym miesiącu przez przewoźnika zapisane są wyłącznie dane biletów, do których naliczane są dopłaty lub rekompensaty. W przypadku importu danych do jednego zestawu będą widoczne w nim tylko dane zaimportowane jako ostatnie. Nazwa pliku eksportu dla danego Urzędu Marszałkowskiego zawiera na końcu kod województwa. W przypadku, gdy eksportowane są dane dopłat do linii komercyjnych do Urzędu Marszałkowskiego w województwie, w którym przewoźnik ma siedzibę za kodem województwa dodana jest litera "Z". Plik z danymi rekompensat do linii użyteczności publicznej, których organizatorem jest dany Urząd Marszałkowski ma w nazwie dodaną literę "R".

  Na wydrukach zestawień dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej słowo "dopłata" zastąpione zostało słowem "rekompensata", drukowane są inne nagłówki, a w wykazie parametrów umieszczonym na końcu zestawienia pod informacją o zestawie kursów drukowany jest wiersz z określeniem: "Przewozy użyteczności publicznej".

09.09.2020

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - korekta pokazywania liczby biletów ulgowych w zestawieniu. Jeśli w zestawieniu uwzględniane były zwroty biletów sprzedanych w bileterkach EMAR-205, to poprawnie odejmowana była kwota dopłaty do biletu, natomiast nie była zmniejszana liczba biletów, przez co zestawienie przygotowane w programie pokazywało liczbę biletów niezgodną z zestawieniem przesłanym przez przewoźnika.

04.06.2020

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - w wykazach biletów pokazywanych w wyniku wyboru funkcji "Bilety zestawienia" oraz "Bilety dla zestawu ulg" (menu Funkcje dodatkowe) dodana została możliwość sprawdzenia występowania podwójnej sprzedaży biletów miesięcznych zapisanych w EM-kartach lub sprzedanych jednemu pasażerowi w danym miesiącu. W górnym panelu okna, w którym wyświetlane są dane biletów dodany został selektor wyboru rodzaju wyświetlanych danych. Pozycje selektora:
  a) bilety wszystkie - pokazywane są wszystkie bilety uwzględnione w wykazie dopłat (Bilety zestawienia) lub wszystkie bilety z ulgami wybranego zestawu ulg (również bilety zaznaczone jako pominięte w wykazie dopłat)
  b) Wiele dla EM-karty - pokazywane są dane biletów zapisanych do jednej EM-karty, które uwzględniane są w wykazie dopłat za dany miesiąc. Mogą być to bilety sprzedane na różne miesiące (bieżący i następny) oraz bilety anulowane. Wiersze zawierające dane anulowania biletu w kolumnie "Bilet" wpisane mają wartość -1. W wierszach zawierających dane biletów sprzedanych w kolumnach "Kwota zwr.", "Data anul." Nr Kas.An" oraz "Nr RZ An." wpisana jest informacja o tym, kiedy anulowanie danego biletu zostało wykonane i zarejestrowane.
  c) Wiele dla pasażera - analogicznie, jak w przypadku poprzedniej opcji pokazywane są bilety zawarte w zestawieniu sprzedane pasażerowi o danym numerze w bazie pasażerów (niezależnie od tego, czy bilety zapisane były do EM-karty)
  d) Ważne dla EM-karty w jednym miesiącu - pokazywane są dane biletów na ten sam okres ważności zapisane w jednej EM-karcie o ile żaden z nich nie został anulowany. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy pasażer kupił bilet na dany okres w autobusie i został również sprzedany bilet na nowy okres na dworcu z kodem przedłużenia okresu ważności w autobusie. Jeden z tych biletów powinien zostać anulowany przed zatwierdzeniem wykazu dopłat.
  e) Ważne dla pasażera w jednym miesiącu - w tym przypadku wystąpienie dwóch biletów ważnych w jednym miesiącu jest prawidłowe o ile są to bilety kupione na różne relacje.
  f) bilety anulowane bez pary - pokazywane są bilety sprzedane w danym miesiącu, które zostały anulowane w miesiącu następnym i dopłata do tych biletów zmniejszy kwotę dopłaty w wykazie za następny miesiąc oraz dane anulowania biletów sprzedanych w miesiącu poprzednim. W przypadku, gdy bilet zostanie sprzedany i anulowany w tym samym miesiącu dopłata do niego jest zerowa. Jeśli natomiast anulowanie biletu ma miejsce w miesiącu następnym po miesiącu sprzedaży biletu, to w wykazie dopłat za miesiąc sprzedaży biletu dopłata zostanie naliczona, natomiast w miesiącu zwrotu biletu przez pasażera dopłata do tego biletu w pełnej wysokości zostanie odjęta (niezależnie od kwoty zwróconej pasażerowi).
 2. Dopłaty do biletów ulgowych -> Bilety miesięczne - wykaz imienny (menu Funkcje dodatkowe) - wiersze zestawienia zawierające dane biletów anulowanych zaznaczone są na czerwono. Dotyczy to wierszy zawierających informacje o biletach sprzedanych, które zostały anulowane oraz wiersze z informacją o zwrotach biletów. W przypadku, gdy zwrot biletu nie został wykonany w miesiącu sprzedaży biletu wykaz imienny wykonany w miesiącu sprzedaży biletu zawierał będzie tylko wiersz z informacją o sprzedaży tego biletu, natomiast wykaz imienny wykonany w następnym miesiącu - informację o zwrocie biletu, czyli kwota dopłaty naliczona w miesiącu sprzedaży zostanie odjęta w miesiącu zwrotu.

07.05.2020

 1. Dostosowanie programu do zmian w strukturze bazy danych.

23.03.2020

 1. Dopłaty do biletów ulgowych > Bilety miesięczne - wykaz imienny. W zestawieniu dodana została kolumna "Długość relacji - drogowa". W kolumnie tej pokazywana jest średnia drogowa długość relacji biletu miesięcznego. W przypadku, gdy bilet jest sprzedany w jednym kierunku jest to długość trasy przejazdu biletu. W przypadku biletu na przejazd tam i z powrotem jest to połowa sumy długości tras przejazdu w obu kierunkach. Dla biletów wieloprzejazdowych pokazywana jest długość relacji dla pierwszego wariantu trasy biletu. Długość relacji pokazywana jest w kilometrach z dokładnością jednego miejsca po przecinku - z taką dokładnością zapisywane są do bileterek odległości drogowe w trasach kursów.
  Uwaga: kolumna "Długość relacji" pokazuje średnią długość relacji biletu w pełnych kilometrach. Wartość zapisywana w tej kolumnie zależy od ustawienia parametru: "Zaokrąglenie długości relacji biletu w wykazie imiennym: (*) w górę do pełnych km ( ) arytmetycznie".

20.12.2019

 1. Dopłaty do biletów ulgowych > Bilety dla zestawu ulg > Sprawdź pary 'Opiekun' - 'Podopieczny' - jeżeli w tej samej relacji kursu zarejestrowanych było kilka przejazdów pasażerów z biletami miesięcznymi z EM-kartą, to funkcja mogła nie powiązać wszystkich przejazdów podopiecznych z jednorazowymi biletami dla opiekunów, kupionymi w tej relacji. Niektóre bilety dla opiekunów mogły być w tej sytuacji wykazane jako bilety bez pary.

11.10.2019

 1. Dostosowanie programu do zmian w strukturze bazy danych.

02.08.2019

 1. Przeglądanie rozliczeń - korekta wyświetlania przebiegu zadania. Jeżeli w raporcie z bileterki EMAR-105 występowała zmiana stawek PTU, to w niektórych przypadkach funkcja wyświetlania przebiegu zadania zapętlała się i nie pozawalała wyświetlić przebiegu takiego zadania.

07.06.2019

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - zmiana nazwy bileterki umieszczanej w wykazie używanych bileterek. Zamiast nazwy handlowej "PRINTO LINE B" drukarki używanej na dworcu zamieszczana jest obecnie nazwa "EMAR-D205", jaka była zgłoszona przy homologacji urządzenia. Identyczna drukarka jest wykorzystywana w bileterkach autobusowych EMAR-205.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych > Bilety miesięczne - wykaz imienny (menu Funkcje dodatkowe) - korekta pokazywania numeru i relacji biletu. Jeżeli wykaz przygotowywany był dla zadanego zestawu kursów lub linii, to numer linii oraz relacja biletu nie były pokazywane w przypadku, gdy w bilecie pasażera zgodna z zadanym zestawem kursów (linii) była tylko relacja po przesiadce.

07.05.2019

 1. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2019 - zmieniony został okres ferii letnich (22.06-31.08.2019) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 opublikowanym w dniu 21.06.2018 na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego). Dodane zostały również parametry kalendarzy na rok 2020. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych > Import danych dopłat od przewoźnika - korekta uwidaczniania przycisku [Pokaż zapamiętany] po wykonaniu importu danych. W przypadku, gdy przewoźnik przesyłający dane dopłat miał siedzibę w innym województwie program mógł próbować wyszukiwać zapamiętane zestawienie dopłat dla województwa siedziby przewoźnika, co powodowało, że przycisk [Pokaż zapamiętany] był ukryty.
 3. Dopłaty do biletów ulgowych - jeżeli dane od przewoźnika zostały zaimportowane poprzez odtworzenie archiwum rozliczeń a archiwum zawierało dane biletów miesięcznych sprzedanych w kasach obcych, to w wykazie imiennym mogły być pokazane niewłaściwe dane części pasażerów dla biletów sprzedanych w kasach obcych.
 4. 4. Dodanie informacji o rejestracji sprzedaży biletów w bileterkach EMAR-205.

08.08.2018

 1. Dopłaty do biletów ulgowych:
  • korekta sprawdzanie par "Opiekun" - "Podopieczny". W przypadku, gdy bilet jednorazowy dla opiekuna sprzedany był w relacji rozpoczynającej się od kolejnego przystanku trasy kursu, to przejazd pasażera z biletem miesięcznym zarejestrowany z EM-karty w tej samej relacji nie był zaliczany jako para 'opiekun-podopieczny' i bilet dla opiekuna pokazywany był jako bilet bez pary.
  • w parametrach zestawień biletów ulgowych - zakładka "Zestaw kursów" zmieniona została maksymalna długość nazwy zestawu kursów z 30 na 60 znaków.

23.05.2018

 1. Dodanie w programie rejestru udostępnień danych osobowych. Do rejestru zapisywana jest informacja o udostępnianiu danych osobowych pasażerów oraz pracowników firmy. Jako udostępnienie danych osobowych pasażerów traktowane jest eksportowanie danych pasażerów przy wykonywaniu następujących funkcji:
  1. "Bilety miesięczne - wykaz imienny" (Dopłaty do biletów imiennych, menu Funkcje dodatkowe) - wykonanie zapisu do zbioru przygotowanego wykazu imiennego oraz wydruk tego wykazu poprzedzone jest pytaniem, dla kogo przeznaczone jest zestawienie. Do rejestru udostępnień danych osobowych zapisywany jest tekst wpisany przez operatora oraz wykaz numerów pasażerów umieszczonych w wykazie
  2. "Wykaz imienny biletów" (Przegląd biletów > zakładka Zestawienia) - wykonanie zapisu do zbioru przygotowanego wykazu imiennego oraz wydruk tego wykazu poprzedzone jest pytaniem, dla kogo przeznaczone jest zestawienie. Do rejestru udostępnień danych osobowych zapisywany jest tekst wpisany przez operatora oraz wykaz numerów pasażerów umieszczonych w wykazie W rejestrze udostępnień zapamiętywana jest data udostępnienia danych oraz numer operatora, który zalogowany był w programie w momencie zapisu informacji do rejestru udostępnień. Jako udostępnienie danych pracowników traktowane jest wykonanie wydruku danych pracowników w funkcji "Pracownicy". Przed wykonaniem wydruku listy pracowników z danymi wg zadanej postaci wydruku należy wpisać informację o tym, dla kogo przeznaczone jest to zestawienie. Do wykazu udostępnień zapisywany jest tekst wpisany przez operatora, data wykonania wydruku oraz numery pracowników, których dane zostaną wydrukowane. Z menu podręcznego wyświetlanego po wciśnięciu prawego przycisku myszki i wskazaniu pozycji "Rejestr udostępnień danych osobowych" można wyświetlić listę udostępnień danych aktualnie wskazanego pracownika.
   Uwaga: wykazy imienne biletów nie będą zawierały danych pasażerów w przypadku, gdy dane dotyczące dopłat zostaną pobrane od przewoźników przy pomocy funkcji "Import danych dopłat od przewoźnika..." (Zastawienia sprzedaży biletów > zakładka "Dopłaty do biletów ulgowych" > menu Narzędzia), a przewoźnik przy eksporcie danych dopłat zaznaczy opcję "[v] pomiń dane pasażerów z biletami miesięcznymi". Jeżeli przewoźnik przekazuje dane sprzedażowe poprzez wykonanie archiwizacji rozliczeń za dany miesiąc i dane te zostaną odtworzone z archiwum w programie Analiza przewozów-rozliczenia, to zawsze odtworzone będą również dane pasażerów, którzy zakupili w danym miesiącu bilety imienne.
 2. Przeglądanie rejestru udostępnień danych pasażerów - w menu "Funkcje dodatkowe" funkcji "Zestawienia sprzedaży biletów" dodana została pozycja "Rejestr udostępnień danych osobowych". Pozycja ta jest widoczna po wyborze jednej z zakładek, w których możliwe jest udostępnianie danych pasażerów: "Dopłaty do biletów ulgowych" oraz "Przegląd biletów". Okno funkcji "Rejestr udostępnień danych osobowych" zawiera trzy zakładki:
  1. "Rejestr" - zakładka zawiera wykaz pozycji rejestru udostępnień. W poszczególnych wierszach wyświetlana jest data udostępnienia danych, dla kogo dane były udostępniane oraz numer operatora, który dane udostępnił
  2. "Osoby" - w zakładce wyświetlana jest lista pasażerów, których dane udostępnione były w ramach danej pozycji rejestru udostępnień. Przy pomocy nawigatora można zmieniać pozycje rejestru udostępnień (analogicznie, jak w zakładce "Rejestr'). Obok nawigatora wyświetlana jest informacja o aktualnie wybranej pozycji rejestru (data udostępnienia oraz informacja, dla kogo dane były udostępniane)
  3. "Pasażerowie" - w zakładce wyświetlana jest lista wszystkich pasażerów, których dane były udostępniane. Przy pomocy przycisku drukowania można wyświetlić wykaz wszystkich pozycji rejestru udostępnień dotyczących udostępniania danych aktualnie wskazanego pasażera

18.01.2018

 1. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 02.01.2018) uzupełniona o współrzędne z rejestru PRNG.
  Uwaga: weryfikacja przypisania przystanków do miejscowości wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Tabela miejscowości oraz przypisanie przystanków do miejscowości zostały zaktualizowane w bazie zdalnej firmy Informica używanej przy uzgadnianiu przystanków oraz korzystaniu z mapy. Dostęp do zdalnej bazy przystanków możliwy jest wyłącznie po aktualizacji programu - niezbędna jest zgodność tabeli miejscowości używanej w programie oraz w bazie zdalnej.

04.01.2018

 1. Dostosowanie programu do zmian struktury bazy danych.

23.11.2017

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja funkcji wyszukiwania par "opiekun/podopieczny". Dotyczy to powiązywania biletów jednorazowych dla opiekunów z zarejestrowanymi przejazdami pasażerów z biletem miesięcznym uprawniającym do przejazdu z opiekunem (DZ.NIEPEŁNOSP.BM; NIEWIDOMY BM; NIEWID.NS.-KZ BM; NIEWID.NS.-KP BM). Funkcja mogła wskazać jako parę bilet dla opiekuna z niewłaściwym rodzajem podopiecznego (np. bilet z uprawnieniem "OP.OS.NIESAMODZ" mógł zostać powiązany jako para z przejazdem pasażera z biletem miesięcznym z uprawnieniem "DZ.NIEPEŁNOSP.BM").

21.09.2017

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja funkcji wyszukiwania par "opiekun/podopieczny". Dotyczy to ulg, które można powiązać z dwoma uprawnieniami opiekunów: osobie z ulgą "NIEWIDOMY NS.-KZ" lub "NIEWIDOMY NS.KP" może towarzyszyć przewodnik niewidomego lub opiekun osoby niesamodzielnej. Jeśli sprzedanych było kolejno kilka biletów z uprawnieniami do podróży w towarzystwie opiekuna, a potem bilety dla opiekunów, to program powiązywał bilety dla opiekunów z biletami dla podopiecznych w kolejności ich sprzedaży, co mogło spowodować wykazanie biletu dla opiekuna jako biletu bez pary. Na przykład jeśli sprzedane były kolejno bilety z uprawnieniami: "NIEWIDOMY NS.KZ", "OS.NIESAMODZ.-KZ", "OP.OS.NIESAMODZ." i "PRZEWODN.NIEWID.", to jako para wykazywane były bilety "NIEWIDOMY NS.KZ" i "OP.OS.NIESAMODZ." natomiast bilet z uprawnieniem "PRZEWODN.NIEWID." wykazywany był jako bilet bez pary, ponieważ nie mógł być powiązany z biletem z uprawnieniem "OS.NIESAMODZ.-KZ". Obecnie funkcja sprawdza wszystkie możliwe kombinacje biletów dla opiekunów i podopiecznych sprzedanych w danej relacji i powiązuje w pary bilety "NIEWIDOMY NS.KZ" i "PRZEWODN.NIEWID." oraz "OS.NIESAMODZ.-KZ" i "OP.OS.NIESAMODZ." niezależnie od kolejności ich sprzedaży.

11.07.2017

 1. Przystanki > zakładka Numery - dodanie możliwości wpisywania numeru przystanku komunikacyjnego o długości do 8 znaków. Nie dotyczy to przystanków o statusie "dworzec" oraz "przystanek dworcowy" - w przypadku tych typów przystanków numery stanowisk nie mogą zawierać więcej, niż 3 znaki.
  Numer przystanku komunikacyjnego w postaci wpisanej do bazy o długości przekraczającej 3 znaki (np. 579/3/81) umieszczany jest na wydruku rozkładu jazdy linii.
  Zmiana została wprowadzona ze względu na wymagania niektórych urzędów, aby na wydrukach rozkładów jazdy dostarczanych jako załącznik do zezwolenia numer przystanku komunikacyjnego drukowany był zgodnie z zezwoleniem na korzystanie z przystanków wydanym przez zarządców dróg. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 10.04.2012 (Dz.U. z dn. 25.04.2012, poz. 451) określa wprawdzie w rozdziale 2, §3.7, że numer przystanku komunikacyjnego powinien być dwucyfrowy, ale niektórzy zarządcy dróg nadają numery zawierające więcej znaków - w przykładzie podanym wyżej numer ten zawiera również numer drogi, przy której znajduje się przystanek.
 2. Nowa wersja (1.22) biblioteki DLL dostępu do Mapy Google - dostosowana do zmiany długości numeru przystanku komunikacyjnego.

24.05.2017

 1. Zmiana sposobu dostosowania programu do zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wynikającej z ustawy z dnia 15.12.2016r. (Dz.U. z 20.01.2017r. poz. 132). W związku z tym, że niektóre Urzędy Marszałkowskie wymagają wydzielenia w wykazie dopłat w oddzielnych pozycjach biletów sprzedanych dla osób wymienionych w art. 5 ust. 1c oraz art. 5, p.2.3 ustawy w wykazie ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) dodane zostały dwie pozycje:

  4. UCZEŃ ZAGR. BM - uprawnieni na podstawie art. 5 ust. 1c
  5. NAUCZ.ZAGR. BM - uprawnienie na podstawie art. 5 p.2.3

  Wymienione ulgi będą pokazywane w wykazach dopłat przygotowywanych za okresy od 1 maja 2017. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty poświadczające uprawnienie do tych ulg wydaje konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły opisanej w ustawie (art. 4 ust.4 p.2a i art. 5 p.2.3).


  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 4:
     a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
     „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
      a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
      b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
      c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
      d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”, <ul
       b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
      „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
       c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
      „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;
     2) w art. 5:
      a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
      b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;
     3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
      „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.
      4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.

06.04.2017

 1. Dopłaty do biletów ulgowych:
  1. korekta pokazywania numeru ewidencyjnego linii w wykazie dopłat na linie (zestawienie typu 2 - z numerem zezwolenia). Jeżeli w bileterce autobusowej sprzedane były bilety na nowy okres, których relacje opisane były kursami linii nieważnej w momencie sprzedaży biletu, to sprzedaż taka zaliczana jest do linii kursu wybranego w bileterce autobusowej w momencie sprzedaży biletu. W wykazie dopłat na linie pokazywany był numer linii, do której zaliczona została sprzedaż biletu, natomiast numer zezwolenia mógł zostać pobrany z danych linii opisującej wzorcową relację biletu, zapisaną w EM-karcie (zaznaczona opcja "[v] zastąp numer linii numerem ewidencyjnym"). W wykazie biletów zestawienia numer linii opisującej relację biletu zapisaną w EM-karcie pokazany jest w kolumnie "Linia", natomiast numer linii, do której została zaliczona wartość biletu (oraz dopłaty) pokazany jest w kolumnie "Linia_k". W przypadku, gdy numery te są różne w kolumnie "G.od.k" pokazany jest numer kursu, na którym sprzedany został bilet na nowy okres.
Uwaga: jeżeli dane dopłat przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego przy pomocy funkcji "Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego...", to w przypadku wystąpienia opisanej powyżej sytuacji przewoźnik powinien ponownie wykonać eksport dopłat za dany miesiąc - w wykazie dopłat wyświetlanym po imporcie danych w Urzędzie Marszałkowskim numery ewidencyjne linii pokazywane są zgodnie z wykazem dopłat na linie zapamiętanym przed wykonaniem eksportu.
 1. dodanie rozpoznawania numerów unikatowych bileterek EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.07. Numery unikatowe bileterek z programem sterującym w wersji 1.07 rozpoczynają się od sekwencji liter "CCE".

24.02.2017

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Publikacja: Dz.U. z dnia 02.12.2016r. poz. 1948):
    Art. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
     1) art. 13 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

     2) art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

   Art. 22. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947);”
   W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 3 ma zmienioną nazwę na: "F.SŁ.CELNO-SKARB" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).
  Uwaga: w zestawie ulg ustawowych ważnym od 01.03.2017 w opisach ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) zdefiniowanych w pozycjach 1 ("UCZEŃ BM") oraz 3 ("NAUCZYCIEL BM") uwzględnione zostały zmiany listy osób upoważnionych do korzystania z w/w ulg wprowadzone ustawą z dnia 15.12.2016 r. Zmiana obowiązuje od 20.04.2017 r.
  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).
  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
    1) w art. 4:
     a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
      „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
     a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

     b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

     c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,

     d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”,

     b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
      „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
       c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
      „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;

      2) w art. 5:
       a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
        „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
       b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
        „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;
      3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
       „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.

      4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.
   Art. 4. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 34 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
    „8a) wydaje uczniom i nauczycielom dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów – w związku z pobieraniem albo nauczaniem języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim – oraz przedłuża ich ważność;”.
   Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
  Uwaga: w wykazie dopłat do biletów ulgowych w pozycji "F.SŁ.CELNO-SKARB" uwzględniane są również bilety sprzedane z dotychczasową nazwą tej ulgi "CELNIK - SŁUŻBA ".

2.12.2016

 1. Dopłaty do biletów ulgowych – modyfikacja pokazywania biletów dla przygotowanego wykazu dopłat (opcje "Bilety zestawienia" oraz "Bilety dla zestawu ulg"). W wykazach biletów niepotrzebnie pokazywane były bilety, których sprzedaż została zarejestrowana w bileterkach nieufiskalnionych. Bilety takie automatycznie pomijane są przy obliczaniu zestawienia dopłat - w wykazie dopłat uwzględniane są wyłącznie bilety sprzedane w trybie fiskalnym bileterek.
 2. Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla Urzędu Marszałkowskiego (Zestawienia sprzedaży biletów > Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe) – w parametrach zestawienia (przycisk [Opcje i edycja elementów dokumentu]) dodana została opcja: "[ ] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe". Po jej zaznaczeniu w wierszach zestawienia zawierających informację o sprzedaży biletów normalnych (oraz wszystkich pozostałych poza biletami z ulgami ustawowymi) dodane zostaną wiersze z informacją o liczbie i wartości sprzedanych biletów okresowych oraz wieloprzejazdowych. Dotychczas informacja o sprzedaży tych rodzajów biletów sumowana była z danymi biletów miesięcznych sprzedanych bez ulg ustawowych. Po zaznaczeniu opcji "[v] pomiń bilety okresowe" oraz/lub "[v] pomiń bilety wieloprzejazdowe" dane zaznaczonych rodzajów biletów nie są sumowane w zestawieniu.
  Uwaga: wartości sumowane w tym zestawieniu zapamiętywane są przy zapisie zestawień dopłat do biletów ulgowych za poszczególne miesiące roku.
 3. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Zestawienia > wykaz imienny biletów - w zestawieniu dodana została możliwość pokazania kolumny "Data ważn.uprawn." (Data ważności uprawnienia do ulgi). Kolumna pokazywana jest za kolumną "Dok.uprawnienia" (numer dokumentu pokazujący uprawnienie do ulgi).
 4. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2017 – zmieniony został okres ferii letnich (24.06-31.08.2017) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktualizacja wykonywana jest
 5. Linie – korekta weryfikacji poprawności trasy linii przy zapisie. Sygnalizowany był błąd trasy w przypadku, gdy ostatni przystanek trasy linii był przystankiem jednokierunkowym.

06.10.2016

 1. Statystyka wykonywania kursów - korekta obliczania statystyki wg podziału terytorialnego. Jeżeli w zadanym okresie rozliczeniowym zmieniane były dane kursu (występowało kilka wariantów danych kursu różniących się okresem ważności), to w statystyce wg podziału terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) przebieg takiego kursu mógł być obliczony nieprawidłowo.
  Uwaga: jeżeli dwa przystanki trasy kursu znajdują się na terenie różnych jednostek terytorialnych, to odległość pomiędzy tymi przystankami dzielona jest na pół i odpowiednio zaliczana do każdej z tych jednostek. Przy prezentacji wyników statystyki w zakładce "Terytoria w kursach" niezgodność wartości w kolumnie "przebieg" z iloczynem wartości z kolumn "km" i "l.jazd" wynika z ustawienia zbyt małej dokładności prezentacji obliczeń przebiegów linii i kursów w funkcji "Parametry kontroli linii kursów" (menu "Ustawienia" w głównym oknie programu).
 2. Przystanki > menu Funkcje dodatkowe > Stanowiska, przegląd... - dodanie w wykazie przeglądanych danych pól: "nazwa opisowa przystanku" oraz współrzędnych geograficznych przypisanych do stanowiska. Pola te można również umieścić na wydruku (dodać w projektowanej postaci wydruku).

22.09.2016

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35):
    Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) wprowadza się następujące zmiany:

     2) w art. 14:
      a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
       „1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 16a.”,
      b) ust. 3–3a otrzymują brzmienie:
       „3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

      3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. nowe brzmienie ust. 1, 1a, 3 i 3a w art. 14 wchodzi w życie z dn. 01.09.2016 r.
    Zmiana dotyczy ulgi określonej w Art.4 ust.5 Ustawy z dnia 20.06.1992 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn.zm.) o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego:
    5. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 1.
    4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby:
     1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 18 ma zmienioną nazwę na: "DZIECKO 4-6 LAT"
  Uwaga: w wykazie dopłat do biletów ulgowych w pozycji "DZIECKO 4-6 LAT" uwzględniane są również bilety sprzedane z dotychczasową nazwą tej ulgi "DZIECKO 4-5 LAT".

07.09.2016

 1. Dopłaty do biletów ulgowych:
  • w parametrach zestawienia wykazu dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego w wykazie używanych bileterek w niektórych przypadkach zamiast symbolu "Printo-Bus" mógł być pokazany symbol "Duo Bus".
  • zmiana sposobu pokazania w parametrach zestawienia informacji o uwzględnieniu dopłat do biletów sprzedanych w kasach obcych. W informacji o zaimportowanych diagramach z kas obcych pokazywana jest obecnie początkowa i końcowa data sprzedaży biletów sprzedanych w kasie obcej w miesiącu, za który został sporządzony wykaz dopłat, np. "-import diagramów z kas obcych za okres 01.07.2016-31.07.2016". Dotychczas pokazywana była data rejestracji rozliczenia z pierwszym biletem z ulgą ustawową sprzedanym w kasie obcego przewoźnika, np. "-import diagramów z kas obcych z 01.07.2016".
 2. Wydruk rozkładów jazdy linii - dodanie obsługi wydruku liczby kopii zadawanej w ustawieniach drukarki przy podglądzie wydruku rozkładu jazdy. Dotychczas obsługiwany był wydruk liczby kopii zadanej w parametrach wydruku rozkładu jazdy. Na dolnym pasku okna podglądu wydruku wyświetlana jest aktualnie ustawiona liczba kopii wydruku oraz nazwa drukarki, na której wydruk zostanie wykonany.