Zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

W dniu 21.04.2017 wchodzi w życie zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ogłoszona w Dz.U. 2017 z dnia 20.01.2017, poz. 132.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. rozszerza zakres osób uprawnionych do korzystania z ulgi „UCZEŃ BM” (Art. 5 ust. 1; dodany ust. 1c) oraz „NAUCZYCIEL BM” (Art. 5 ust.2 p.1; dodany ust.2 p.3).

  Art. 5.
   1. Do ulgi 49 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
   1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.
   2. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
    1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
    3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.
  Art. 4
   4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: 2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
    a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
    b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
    c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
    d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);
  Art. 6.
   3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.
   4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.
Uwaga: wykaz ulg ustawowych nie ulega zmianie.

Od 01.09.2017r. ustawa z dnia 14.12.2016 r.: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) wprowadza zmiany w określeniu typów szkół, których uczniowie oraz nauczyciele mają uprawnienia do nabywania biletów ulgowych:

  Art. 17. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863 oraz z 2016 r. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany
   1) w art. 4:
    a) w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej”,
    b) w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych”;
   2) w art. 5:
    a) w ust. 1 wyrazy „gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej”,
    b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych”;
   3) art. 5a otrzymuje brzmienie:
    „Art. 5a. W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.”.