Regulamin sprzedaży towarów i usług na platformie internetowej informica.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowego portalu Informica.pl prowadzonego przez Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.

§ 2 DEFINICJE

1. Użyte w REGULAMINIE określenia oznaczają:

REGULAMIN - niniejszy regulamin.

SPÓŁKA - Teroplan Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Klucznikowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493001, NIP: 549-229-55-34, kapitał zakładowy 1.328.503 zł, wpłacony w całości

INFORMICA.PL - system informatyczny (portal) dostępny przez interfejs WWW w domenie Informica.pl, za pomocą którego realizowana jest sprzedaż towarów i usług przez SPÓŁKĘ oraz pozostałych DOSTAWCÓW na rzecz określonych odbiorców (dalej „ODBIORCY”).

UŻYKOWNIK - osoba fizyczna reprezentująca w ramach służbowych obowiązków przedsiębiorcę, to jest osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą (dalej ODBIORCA), będącego partnerem handlowym SPÓŁKI lub któregokolwiek z dostawców SPÓŁKI opisanych poniżej (dalej „DOSTAWCY”) i nabywającego Towar lub usługę od SPÓŁKI lub DOSTAWCY za pośrednictwem portalu Informica.pl w zakresie prowadzonej przez ODBIORCĘ działalności gospodarczej oraz posiadająca ważny Login i Hasło. Użytkownikiem portalu Informica.pl nie może być konsument w rozumieniu właściwych przepisów.

USŁUGA - usługi (sprzedaż towarów, udzielenie licencji lub świadczenie usług serwisowych, technicznych oraz doradczych) świadczone przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW ODBIORCOM za pośrednictwem portalu Informica.pl.

TOWAR - rzecz, usługa lub prawo, które zgodnie z REGULAMINEM mogą być przedmiotem zamówienia lub innej czynności realizowanej przez SPÓŁKĘ lub DOSTAWCÓW na rzecz ODBIORCY.

ODBIORCA - przedsiębiorca, to jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z portalu Informica.pl bezpośrednio lub za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli - UŻYTKOWNIKÓW.

DOSTAWCA - spółka prawa polskiego Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, dokonująca sprzedaży na rzecz ODBIORCY.

§ 3 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem dokonania zakupu TOWARU LUB USŁUGI od DOSTAWCY za pośrednictwem Informica.pl jest złożenie zamówienia przez ODBIORCĘ na TOWARY lub USŁUGI znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej DOSTAWCY, co oznacza, iż ODBIORCA oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony TOWAR. ODBIORCA nie może odmówić przyjęcia TOWARÓW dostarczonych mu przez DOSTAWCĘ zgodnie z jego zamówieniem.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę Informica.pl w części sklep po zalogowaniu UŻYTKOWNIKA.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest bycie zarejestrowanym ODBIORCĄ oraz UŻYTKOWNIKIEM Informica.pl z aktywnym KONTEM.
 4. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy REGULAMIN, SPÓŁKA odstąpi od realizacji zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia ODBIORCA otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia emailem, telefonicznie lub przez zmianę stanu zlecenia wygenerowanego przez zamówienie. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 7 dni nie będą realizowane. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej Informica.pl. Przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera w szczególności specyfikację, liczbę produktów i/lub usług, cenę, warunki płatności, sposób, miejsce i termin dostawy TOWARU, z zastrzeżeniem, że DOSTAWCA po złożeniu zamówienia przez ODBIORCĘ ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.
 7. Przepis art. 61 § 1 k.c. stosuje się wprost co oznacza, że ODBIORCA nie może wycofać swojego zamówienia potwierdzonego przez DOSTAWCĘ później, niż w dniu otrzymania przez ODBIORCĘ od DOSTAWCY potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji przez ODBIORCĘ ze złożonego zamówienia w przypadkach, o których mowa w ust. 9 oraz w § 4 ust. 4.
 8. Miejscem spełnienia świadczenia DOSTAWCY jest siedziba DOSTAWCY lub wskazane w zamówieniu miejsce wydania TOWARU.
 9. Wszystkie publikowane przez DOSTAWCĘ katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 1 kodeksu cywilnego (art. 66 1 § 1 – 3 kodeksu cywilnego nie stosuje się). Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne pisemnie potwierdzone przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu zamówienia do realizacji. Jeżeli potwierdzone przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji dane i parametry techniczne zamówionego przez ODBIORCĘ towaru ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od DOSTAWCY tj. będą wynikać ze zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru powstałych na skutek modernizacji towaru przez producenta lub postępu technicznego - DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o tym fakcie faksem, za pośrednictwem korespondencji email lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej Informica.pl. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni, liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie danych i parametrów technicznych zamówionego towaru, nie przekaże DOSTAWCY w tej samej formie oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBIORCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienione dane i parametry techniczne zamówionego towaru.
 10. DOSTAWCA zastrzega, że przedstawione oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne, są poufne i nie mogą być przez ODBIORCĘ udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia przez ODBIORCĘ uprawnia DOSTAWCĘ do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 11. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od poszczególnego zamówienia w całości lub w części, na warunkach określonych niniejszym REGULAMINEM i w przepisach kodeksu cywilnego o zobowiązaniach z umów wzajemnych.
 12. W razie żądania ODBIORCY dokonania zmian w zamówionym Towarze, takie żądanie traktuje się jako złożenie nowego zamówienia.

§ 4 CENA

 1. Ceny sprzedaży towarów określone na stronach portalu Informica.pl nie stanowią wiążącej DOSTAWCY oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez ODBIORCĘ.
 2. Ostateczne ceny sprzedaży towarów zostaną potwierdzone (emailem, faksem, w portalu) przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, z zastrzeżeniem ust 4 poniżej.
 3. Do ceny dostarczanych towarów doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz koszty transportu i inne opłaty.
 4. Cena sprzedaży potwierdzona przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny przez producenta. W takim przypadku DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o zmianie ceny sprzedaży faksem, za pośrednictwem korespondencji email lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej Informica.pl. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie ceny nie przekaże DOSTAWCY oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBIORCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienioną cenę sprzedaży.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. SPÓŁKA i DOSTAWCY zastrzegają sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie na portalu Informica.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty portalu Informica.pl, wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu Informica.pl bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5 DOSTAWA / ODBIÓR TOWARU

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ze towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców SPÓŁKI. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem ODBIORCA jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odwołanie całości zamówienia).
 2. W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako gotowość DOSTAWCY do wydania towaru ODBIORCY, a ODBIORCY do przyjęcia towaru w miejscu wskazanym w zamówieniu, we wskazanym okresie, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem potwierdzenia ODBIORCY przez DOSTAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierającego elementy, o których mowa w § 3 ust. 6 powyżej.
 3. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców DOSTAWCY lub terminowe wykonanie zobowiązania przez DOSTAWCĘ jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności DOSTAWCA może się powoływać także podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach DOSTAWCA niezwłocznie poinformuje ODBIORCĘ.
 4. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do etapowej realizacji poszczególnych zamówień, po uprzednim powiadomieniu o tym ODBIORCY za pośrednictwem: systemu sprzedaży internetowej Informica.pl, faksu lub emaila o ile zamówienie ODBIORCY nie wskazuje żądania całościowej dostawy. W przypadku etapowej realizacji zamówienia każdą spełnioną przez DOSTAWCĘ część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, a ODBIORCA zobowiązany jest do uregulowania należności z jej tytułu w terminie wskazanym przez DOSTAWCĘ w fakturze, umowie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. Termin dostawy towarów zamówionych przez ODBIORCĘ określa DOSTAWCA w potwierdzeniu zamówienia, mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia zamówionych przez ODBIORCĘ towarów. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu nieterminowej dostawy towarów objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w terminowym spełnieniu świadczenia dla ODBIORCY i jest ograniczona maksymalnie do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku z realizacją tego zamówienia.
 6. DOSTAWCA może odmówić realizacji zamówienia lub powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli ODBIORCA będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia.
 7. DOSTAWCA zapewnia dostawę zamówionego przez ODBIORCĘ towaru na adres wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przewoźnika działającej na zlecenie DOSTAWCY, z wyjątkiem kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email z zastrzeżeniem zapisów ust. 8 poniżej
 8. ODBIORCA może zmienić adres dostawy wskazany w zamówieniu. Każdorazowa zmiana adresu dostawy wskazanego w zamówieniu musi być dokonana w systemie Informica.pl przez UŻYTKOWNIKA lub ODBIORCĘ nie później niż przed rozpoczęciem dostawy przez DOSTAWCĘ.
 9. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez ODBIORCĘ w formularzu zamówienia w wyniku, których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi ODBIORCA.
 10. ODBIORCA może w złożonym przez siebie zamówieniu wskazać, iż preferowany przez niego sposób dostawy to odbiór za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ lub odbiór środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY. W takim przypadku ODBIORCA na piśmie wskaże osobę upoważnioną do odbioru towaru z magazynu DOSTAWCY.
 11. ODBIORCA pokrywa koszty transportu, które doliczane są bezpośrednio do faktury za towar, którego transport dotyczy, według aktualnego cennika znajdującego się na stronie portalu Informica.pl. Koszt transportu uzależniony jest od wielkości i ciężaru zamawianego towaru. W przypadku transportu międzynarodowego - każdorazowo koszt uzgadniany jest przed wysyłką.
 12. Towar objęty zamówieniami realizowanymi do godziny 15:00 każdego dnia roboczego DOSTAWCA przekazuje przewoźnikowi lub spedytorowi w kolejnym dniu roboczym. Transport przesyłek wielkogabarytowych uzgadniany jest indywidualnie. Odbiór osobisty towaru z magazynu DOSTAWCY możliwy jest w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.
 13. W przypadku gdy towar dostarczany jest do ODBIORCY za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej, działającej na zlecenie DOSTAWCY, odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu dostarczenia ODBIORCY.
 14. W przypadku, gdy ODBIORCA zleca odbiór towaru wskazanemu przez siebie przewoźnikowi lub firmie spedycyjnej, lub w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ lub osobę przez niego upoważnioną z magazynu DOSTAWCY odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie wydania towaru z magazynu DOSTAWCY.
 15. Potwierdzeniem odbioru towarów jest:
  • pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie przekazanym przez przewoźnika lub firmę spedycyjną działającą na zlecenie DOSTAWCY w chwili wydawania ODBIORCY lub osobie działającej w imieniu ODBIORCY przesyłki z towarem objętym zamówieniem,
  • pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY – w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ z magazynu DOSTAWCY,
  • pieczątka i podpis lub sam podpis osoby działającej w imieniu przewoźnika lub w imieniu firmy spedycyjnej na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY - w przypadku odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ,
  • email wysłany na wskazany adres skrzynki pocztowej ODBIORCY lub inny aktualnie stosowany przez DOSTAWCĘ sposób powiadomienia w przypadku kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej
 16. DOSTAWCA ma prawo uznać, że dostarczając towar pod wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu adres dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela ODBIORCY, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla ODBIORCY i DOSTAWCY. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której odbiór towarów ma nastąpić środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY lub odbiór towaru ma nastąpić za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ.
 17. ODBIORCA zobowiązany jest skontrolować dostarczone towary pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonych towarów natychmiast po ich odebraniu i dokonać w obecności przewoźnika lub spedytora właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.
 18. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń ODBIORCA zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 3 dni od odebrania towaru), pisemnie poinformować o tym fakcie DOSTAWCĘ, a także umożliwić DOSTAWCY zbadanie dostarczonych towarów w stanie nienaruszonym. Dokonanie przez ODBIORCĘ odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem ODBIORCY.
 19. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego istotnego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie kontroli dostarczonych towarów, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, liczbę i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia towarów na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towarów zanim zostaną one wykorzystane, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane DOSTAWCY.
 20. ODBIORCA jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych powyżej, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od DOSTAWCY jakichkolwiek roszczeń.
 21. Nieodebranie przez ODBIORCĘ zamówionego towaru w terminie 14 dni od potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez DOSTAWCĘ stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ stosownego odszkodowania od ODBIORCY w szczególności tytułem kosztów magazynowania nieodebranych przez ODBIORCĘ towarów czy też kosztów transportu według stosowanych przez DOSTAWCĘ cenników. Po upływie 14 dni od daty potwierdzenia przez DOSTAWCĘ gotowości do realizacji zamówienia i nie wywiązania się z warunków umowy przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA ma prawo dalszego odsprzedania towaru, a nowy termin realizacji zostanie przekazany ODBIORCY na nowych warunkach ustalonych przez DOSTAWCĘ. Dodatkowo DOSTAWCA jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości towaru za każde dziesięć dni, licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji dostawy.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. ODBIORCA jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny sprzedaży towarów w terminie wskazanym na fakturze dokumentującej dokonaną sprzedaż
 2. Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, ODBIORCA jest zobowiązany do zapłaty DOSTAWCY odsetek płatnych na tych samych zasadach jak odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za towar.
 3. Z tytułu przedłużenia terminu zapłaty ceny za sprzedany towar, DOSTAWCA może naliczyć ODBIORCY za każdy dzień przedłużenia odsetki ustawowe od kwoty pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży. W takim przypadku DOSTAWCA uprawniony jest do wystawienia ODBIORCY noty odsetkowej, którą ODBIORCA zobowiązuje się zapłacić nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
 4. Zapłata za towar następuje przelewem na konto DOSTAWCY wskazane w Ogólnych Warunkach Handlowych Dostawcy lub gotówką przy odbiorze Towaru, w kwocie dopuszczonej przepisami.
 5. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy DOSTAWCY lub dzień zapłaty gotówką w kasie DOSTAWCY.
 6. DOSTAWCA dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na co ODBIORCA wyraża zgodę.

§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Z uwagi na prowadzenie sprzedaży TOWARÓW wyłącznie dla przedsiębiorców nie stosuje się przepisów obowiązujących w tzw. „obrocie konsumenckim”, w tym ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza nie ma zastosowania uprawnienie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Niektóre Towary będące przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ objęte są gwarancją producenta na warunkach przez niego określonych. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu producenta podmioty określone w dokumencie gwarancji lub dokumencie dołączonym do gwarancji.
 3. Wyłącza się odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu rękojmi za wady na towary będące przedmiotem umów zawartych z ODBIORCĄ.
 4. Różnice w wyglądzie oferowanych TOWARÓW wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego ODBIORCY (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 5. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu umowy zawartej z ODBIORCĄ jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku zawarciem takiej umowy z ODBIORCĄ. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną szkodę ODBIORCY, w tym utratę zysków lub dochodów ODBIORCY, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez DOSTAWCĘ.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia 01 listopada 2014 roku
 2. SPÓŁKA jest uprawniona do zmian REGULAMINU, w tym do wprowadzenia jego nowej wersji.
 3. Zmiana REGULAMINU wchodzi w życie w terminie wskazanym przez SPÓŁKĘ, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia przez SPOŁKĘ zmienionego Regulaminu na stronach portalu Informica.pl.
 4. REGULAMIN jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony portalu Informica.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem jednostki organizacyjnej SPÓŁKI w Grodzisku Mazowieckim przy ul. I. Paderewskiego 8.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem REGULAMINU, SPÓŁKA zastrzega sobie prawo jego wiążącej wykładni.
 6. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez SPÓŁKĘ lub innych DOSTAWCÓW za pośrednictwem portalu Informica.pl jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle i w rezultacie działalności SPÓŁKI lub innych DOSTAWCÓW związanej ze sprzedażą TOWARÓW za pośrednictwem portalu Informica.pl rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla siedziby SPÓŁKI sąd powszechny.
 8. Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie DOSTAWCY umieszczone na portalu Informica.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w danych otrzymanych od producentów.
 9. Wszystkie oferowane towary i nazwy są wymieniane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 10. W wyniku złożenia zamówienia SPÓŁKA uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 11. Składając zamówienie UŻYTKOWNIK i ODBIORCA akceptują niniejszy REGULAMIN.


Grodzisk Mazowiecki, dnia 1 Czerwiec 2017 roku