Zmiana ustawy o uprawnieniach do przejazdów ulgowych

W dniu 01.03.2017 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wynikająca z przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

USTAWA
z dnia 16 listopada 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Publikacja: Dz.U. z dnia 02.12.2016r. poz. 1948

Art. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:

    1) art. 13 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
    2) art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Art. 22. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947);”

W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych zmianie ulega nazwa uprawnienia do ulgowych przejazdów dla tej grupy uprawnionych. Ze względu na ograniczenia wynikające z zapisu nazw uprawnień do bileterek nowa nazwa uprawnienia została zapisana w postaci „F.SŁ.CELNO-SKARB”.

Po przygotowaniu danych dla bileterek i zapisie ich do kart pamięci kierowców oraz zaimportowaniu na dworcu nowa nazwa drukowana będzie na biletach sprzedawanych od dnia 01.03.2017. W wykazie dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego od marca 2017 ulga będzie wykazywana z nazwą określoną w wykazie ulg ustawowych ważnych od 01.03.2017.