Zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

W dniu 21.04.2017 weszła w życie zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ogłoszona w Dz.U. 2017 z dnia 20.01.2017, poz. 132.

W związku z tym, że niektóre Urzędy Marszałkowskie wymagają wydzielenia w wykazie dopłat w oddzielnych pozycjach biletów sprzedanych dla osób wymienionych w art. 5 ust. 1c oraz art. 5, p.2.3 ustawy w wykazie ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) dodane zostały dwie pozycje:

4. UCZEŃ ZAGR. BM - uprawnieni na podstawie art. 5 ust. 1c
5. NAUCZ.ZAGR. BM - uprawnienie na podstawie art. 5 p.2.3

Wymienione ulgi będą pokazywane w wykazach dopłat przygotowywanych za okresy od 1 maja 2017. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty poświadczające uprawnienie do tych ulg wydaje konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły opisanej w ustawie (art. 4 ust.4 p.2a i art. 5 p.2.3).

W wykazie ulg ustawowych do biletów miesięcznych w opisach ulgi "UCZEŃ BM" oraz "NAUCZYCIEL BM" przywrócone zostały właściwe opisy uprawnionych do tych ulg (wycofane są zmiany wprowadzone w wersji 1.63 programu).

Uwaga: po instalacji nowej wersji programu niezbędna jest weryfikacja kolejności ulg w bileterce DUO-BUS - nadanie numerów kolejnych nowym ulgom musi być wykonane przed przygotowaniem zbioru dla Duo/Printo-Bus. Konieczne jest również przypisanie nowych ulg do kursów - można to wykonać przy pomocy funkcji "Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów".


USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4:
   a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
   „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
    a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
    b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
    c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
    d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”,
   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
   c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
   „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;
  2) w art. 5:
   a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
   „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
   b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
   „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;
  3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
   „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.
   4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.


Wersje programów dostosowane o powyższy zapis:

Przewozy pasażerskie 1.64
Kasa konduktorska 1.39
PP-bilety 1.43
Analiza przewozów - rozliczenia 1.19