PP-Bilety – wykaz zmian

29.09.2023

 1. Wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową - jeżeli w parametrach zestawienia (Parametry 2 > Dla UM dla linii) zaznaczona była opcja "(*) pokazuj zestawienie typ2 (z numerem zezwolenia)" i w okresie do zmiany okresu ważności ulg w miesiącu nie było sprzedaży biletów z uglą ustawową, to program nie zezwalał na zapamiętanie zestawienia.
  Uwaga: jeżeli w danym miesiącu nie było wcale sprzedaży biletów z ulgą ustawową, to zestawienie z zerową liczbą biletów można zapamiętać wyłącznie w przypadku, gdy w parametrach zestawienia dla UM dla linii zaznaczona jest opcja "(*) pokazuj zestawienie typ1 ("zwykłe")".
 2. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - w wykazie kursów dodane zostało wyświetlanie informacji o lokalizacji pierwszego przystanku w trasie kursu komunikacji zagranicznej zapisanej w zbiorze dla bileterki EMAR-105/205 (A80) lub dla programu DworzecSQL/BiletMSQL (A6D) - w kolumnie "Status EM-karta" dodane są symbole:
  "1K" - jeśli przystanek początkowy trasy kursu w komunikacji zagranicznej znajduje się na terenie kraju
  "1Z" - jeśli przystanek początkowy trasy kursu w komunikacji zagranicznej znajduje się za granicą
 3. Rejestracja raportu z programu DworzecSQL/BiletMSQL - korekta weryfikacji podziału ceny biletu miesięcznego/okresowego na relacje. W przypadku, gdy zbiór z rozkładem jazdy (A6D*) używany przy sprzedaży biletów w rejestrowanym raporcie przygotowany był w wersji wcześniejszej od 6 nieprawidłowo były odczytywane dane taryfy używanej przy sprzedaży biletów i w przebiegu zadania pokazywany był komunikat "Błąd obliczenia ceny - podział ceny biletu na relacje w proporcji do długości relacji". Po instalacji aktualizacji programu informacja o podziale ceny biletu na relacje będzie wyświetlona poprawnie. Zalecane jest wykonanie korekty raportów zadaniowych, w przebiegu których przed aktualizacją programu pokazywany był komunikat o błędzie obliczenia ceny.
 4. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - uzupełnienie sprawdzenia ważności karty ZTM Rzeszów przy rejestracji przejazdów pasażerów z kartą ZTM Rzeszów. Dodane zostały dwie strefy ważności biletu (strefy nr 3 i 4). Jeśli w rejestrowanym przejeździe pasażera odczytany został numer strefy ważności o numerze większym od 4, to przy zapisie informacji o przejeździe do bazy danych ignorowana jest informacja o strefie ważności biletu. Przy przeglądaniu danych przejazdów (Obsługa EM-kart > Przejazdy z kartami ZTM Rzeszów) w kolumnie "Strefa" pokazana będzie wartość '0', analogicznie, jak przy błędnych odczytach danych z karty ZTM.
 5. Taryfy > Taryfy linii > Drukuj cennik - uzupełnienie obsługi opcji wydruku. Numer tabeli cen pokazywany był dotychczas zawsze na wydruku cennika, również po zaznaczeniu opcji "Tabela: ( ) drukuj numer (*) bez numeru".

04.09.2023

 1. Wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową - korekta parametrów przygotowania wykazu dopłat dla zestawu ulg ważnych od 25.08.2023. W wersji 1.54 programu niewłaściwie zostało dodane pokazywanie ulgi z pozycji 13 w grupie 3 (ulga o nazwie 'rezerwa'). Pozycja ta została zarezerwowana na potrzeby dodania nowej ulgi ustawowej w przyszłości i nie powinna być pokazywana w wykazie dopłat.

29.08.2023

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Publikacja: Dz.U. z dnia 10.08.2023r. poz. 1575

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób określonych w ust. 1a.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

  W wykazie ulg ustawowych do biletów miesięcznych (grupa 3) została dodana w pozycji 12 ulga o nazwie: "OS.NIESAMODZ.BM" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).

  Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu dodawany jest zestaw ulg ustawowych ważny od 25.08.2023. Nowa ulga jest nieaktywna - nie jest zapisywana do bileterek. W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  1) w funkcji "Ulgi" wskazać ulgę nr 12 w grupie 3 i zaznaczyć opcje: "Zapis do bileterek: miesięcznych [v]"
  2) przypisać ulgę do kursów - Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów". Funkcja zweryfikuje przypisanie ulg ustawowych z zestawu ważnego od 25.08.2023. Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej.
  3) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do sprzedaży na dworcu - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterce DUO-BUS"
  4) przygotować zbiory dla bileterek autobusowych (zakładka EMAR-105) oraz kas dworcowych (zakładka Duo/Printo-Bus)

  Uwaga: wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową za sierpień 2023 będzie podzielony na dwie części zgodnie z okresami ważności zestawów ulg - od 1 do 24 sierpnia oraz od 25 do 31 sierpnia. W wykazie za okres od 25 sierpnia pokazana zostanie nowa ulga.

03.08.2023

 1. Wykaz bileterek (kas rejestrujących) - nie był wyświetlany poprawny komunikat błędu przy zapisie danych, jeżeli wpisywana była data wycofania bileterki z eksploatacji w przypadku, gdy w bazie wpisany był typ bileterki niezgodny z jej numerem unikatowym. Obecnie po wyświetleniu komunikatu o błędzie aktywny jest selektor "Typ bileterki", co pozwala poprawić dane i wykonać zapis poprawionych danych do bazy.
 2. Rejestracja raportów - dodanie wpisów w pliku historii oraz zabezpieczeń przed brakiem dostępu do folderów zapisu danych biletów sprzedanych na nowy okres z EM-kartą. W niektórych konfiguracjach parametrów programu rejestracja raportu mogła zostać przerwana bez wyświetlenia komunikatu o przyczynie błędu i raport po rejestracji zaznaczony był jako uszkodzony.
 3. Rejestracja rozliczeń > Diagramy kas obcych - zmiana sposobu zapisu danych pasażerów, którzy kupili bilet miesięczny/okresowy w serwisie e-podróżnik. Jeśli zakup wykonał pasażer o numerze już istniejącym w tabeli pasażerów, to dane tego pasażera aktualizowane są zgodnie z zapisem w aktualnie rejestrowanym pliku DO*.ZIP. Dotychczas dane pasażera były aktualizowane tylko w przypadku, gdy w importowanym rekordzie pasażera wpisana była data zmiany danych pasażera późniejsza od daty zapisanej w tabeli pasażerów bazy danych.

06.07.2023

 1. Obsługa EM-kart > Sprzedaż na następny okres w autobusie > menu Narzędzia > Eksport danych biletów wzorcowych. Funkcja umożliwia wyeksportowanie danych biletów zapisanych w EM-kartach, które mogą być sprzedawane na następny okres w autobusie lub mieć przedłużony okres ważności na podstawie kodu w dniu początku rejestracji rozliczeń w programie Informica 2.0. Jeżeli EM-karta miała zapisany status zezwalający wyłącznie na przedłużanie okresu ważności biletu na podstawie kodu, to przy eksporcie danych część biletów wzorcowych mogła być pominięta.

16.06.2023

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105/205 - jeżeli w raporcie z bileterki zarejestrowana została sprzedaż na następny okres biletu z EM-kartą po wcześniejszym wydaniu pasażerowi duplikatu EM-karty (dane biletu wzorcowego zostały zapisane do EM-karty o innym numerze), to funkcja rejestracji mogła nie odnaleźć danych biletu wzorcowego, w wyniku czego dane biletu sprzedanego w autobusie nie były zapisywane do tabeli Bilety. W przebiegu zadania w takim przypadku w informacji o sprzedaży biletu w autobusie wyświetlany był komunikat "nie znaleziono w bazie biletu zapisanego w karcie". Aby uzupełnić dane biletu w bazie należy po instalacji aktualizacji programu wykonać korektę raportu zadaniowego, w którym zarejestrowana była sprzedaż takiego biletu.

12.06.2023

 1. Korekta parametrów kalendarzy na rok 2023 - korekta daty rozpoczęcia ferii letnich (wakacji). W parametrach wpisana była data 25.06.2023 zamiast 24.06.2023.
 2. Wydruk tabliczek przystankowych - funkcja przygotowania tabliczek przerywała pracę w wyniku błędu w przypadku, gdy datą końca okresu ważności rozkładu był pierwszy dzień miesiąca, a z przystanku tabliczki odjeżdżały po północy kursy rozpoczynające się ostatniego dnia ważności rozkładu. Błąd występował przy wydruku tabliczek z pokazywaniem godzin odjazdu w kolumnach z podziałem na dni robocze, soboty i niedziele.

07.06.2023

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Bilety anulowane - jeżeli zestawienie wykonywane było przy ustawionym filtrze na grupę kasjerów, to w zestawieniu pomijane były bilety anulowane przez kasjera przypisanego do grupy, ale sprzedane przez kasjera nie należącego do grupy. We wszystkich innych zestawieniach sprzedaży filtr na grupę kasjerów działał poprawnie.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Zestawienia > Rozliczenie sprzedających - jeżeli kierowca w raporcie zadaniowym pokazanym w zestawieniu miał zarejestrowaną sprzedaż, ale nie wykonał zapisu raportu dobowego w bileterce. to w kolumnie "Zapis w bileterce" zestawienia mogła być pokazana wartość zapisana w innej bileterce, jeśli w dniu sprzedaży biletów był w niej wykonany zapis raportu fiskalnego o tym samym numerze. Kolumna ta oraz data zamknięcia w takim przypadku powinny być puste.

15.02.2023

 1. Analiza przejazdów pasażerów - jeżeli w parametrach funkcji zaznaczona została opcja "[x] Zastąp numer linii w nagłówku numerem ewidencyjnym" i w okresie analizy występują różne warianty jednej linii, to w nagłówku zastawienia mógł być pokazany niewłaściwy numer ewidencyjny. Odczyt numerów ewidencyjnych linii następuje w czasie pobierania danych z wybranego miesiąca. Jeśli dane z miesiąca zostały już wcześniej zapisane, to w przypadku wystąpienia powyższego błędu konieczny jest ponowny odczyt danych - w parametrach funkcji należy zaznaczyć opcję "[x] Pomiń odczyt zapisanych danych".
 2. Rejestracja rozliczeń z programu DW-SQL/BM-SQL - uzupełnienie obsługi zdarzenia "Wydanie duplikatu EM-karty". Jeżeli do EM-karty zostały zapisane dane biletu sprzedanego jako przedłużenie ważności biletu zapisanego w EM-karcie (przedłużenie na podstawie kodu), to zmieniane są dane biletu wzorcowego i bilet zapisany do EM-karty staje się nowym biletem wzorcowym z możliwością zakupu biletu na następny okres w autobusie lub biletu papierowego z kodem przedłużenia. Dotychczas w takiej sytuacji możliwy był tylko zakup nowego biletu z kodem przedłużenia.
  Uwaga: jeśli do EM-karty zostanie wpisany bilet sprzedany na następny okres w autobusie, to pasażer z tą EM-kartą kolejny bilet musi zakupić w kasie - konieczny jest zapis do EM-karty danych nowego biletu wzorcowego. Bilet kupiony na nowy okres w autobusie nie może być biletem wzorcowym przy zakupach kolejnych biletów.
 3. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Poszczególne bilety - przy zapisie do pliku podglądu wydruku domyślna nazwa pliku (nazwa zestawu danych_data wydruku) została uzupełniona o nazwę tabeli biletów, z której dane zostały wyświetlone.
 4. Dopłaty do biletów ulgowych - w wykazie typów używanych bileterek pokazywanym w parametrach zestawienia wykazywana była bileterka EMAR-105 w przypadku, gdy zarejestrowany był zwrot biletu sprzedanego na następny okres autobusie. W przypadku raportu zwrotu nie był sprawdzany typ bileterki autobusowej, która była używana przy sprzedaży tego biletu.

27.12.2022

 1. Analiza sprzedanych biletów - korekta odczytywania danych zarejestrowanych przejazdów w czasie przygotowywania analizy. Przy odczytywaniu danych przejazdów z tabeli danego miesiąca (ZPPBMrrrrmm - przejazdy wykonane w danym miesiącu) pobieranie danych z tabeli było przerywane w przypadku, gdy tabela zawierała informację o przejeździe z datą jazdy z miesiąca wcześniejszego. Powodowało to pominięcie w analizie danych przejazdów z tego miesiąca nie odczytanych do momentu próby odczytu przejazdu z nieprawidłową datą.
 2. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-205 - pomijanie zapisu informacji o przejazdach pasażera z EM-kartą z datą jazdy wcześniejszą od daty początku miesiąca rozpoczęcia zadania kierowcy. Informacja o pominięciu takich odczytów pokazywana jest w przebiegu zadania kierowcy.
 3. Diagramy kas obcych - występował błąd przy analizie raportu w przypadku, gdy raport zawierał dane biletu sprzedanego na nowy okres w autobusie, a w zbiorze A80, którym zaprogramowana była karta pamięci kierowcy w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu. Funkcja rejestracji wyszukuje w takim przypadku zbiór dla dworca (A6D) przewoźnika, który wysłał dane sprzedażowe, utworzony przed datą sprzedaży biletu w autobusie i pobiera dane kursów z tego zbioru - rozszerzenie wyszukiwania na kilka kolejnych zbiorów w przypadku, gdy ostatni z nich nie zawierał danych kursu opisującego relację biletu.
 4. Przygotowanie wykazu EM-kart z biletami do sprzedaży w autobusie - w przypadku, gdy w miesiącu, na który wyeksportowana została nowa cena do sprzedaży w autobusie został sprzedany z kodem przedłużenia (na dworcu/przez internet), to przy zapisie danych do sprzedaży na kolejny okres w autobusie odczytywana była cena, po której bilet po raz ostatni był sprzedany w autobusie, a nie cena wyeksportowana. Obecnie program odszukuje ostatnią wyeksportowaną cenę sprzedaży dla tego biletu i zapisuje ją w wykazie jako cenę sprzedaży biletu w kolejnym okresie.

08.11.2022

 1. Cennik kursu - przygotowanie cennika biletów miesięcznych do wydruku mogło być przerwane błędem w przypadku, gdy do kursu przypisana była strefowo taryfa biletów miesięcznych oraz ulga kwotowa do biletów miesięcznych, a strefy zawierały tylko po jednym przystanku trasy kursu.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych - jeżeli wykaz dopłat przygotowywany był dla zadanego zestawu kursów i w parametrach zestawień biletów ulgowych (zakładka Parametry 2 > Dla UM dla linii) nie była zaznaczona opcja "[v] Uwzględniaj różne warianty nazwy (relacji) linii", to w przypadku, gdy bilet miesięczny był sprzedany na nowy okres w autobusie i relacja biletu opisana była kursem nieważnym w dniu sprzedaży w autobusie, to dopłata do tej relacji mogła zostać pominięta pomimo tego, że kurs, na którym bilet został sprzedany był wymieniony w wykazie kursów uwzględnianych w wykazie dopłat. W nowej wersji programu naliczenie dopłaty do kursu, na którym sprzedany był bilet, gdy kurs opisujący relację biletu jest nieważny nie zależy od ustawienia powyższego parametru.
 3. Rejestracja rozliczeń z programu DW-SQL/BM-SQL - uzupełnienie wyświetlania komunikatu o niezgodności numeracji paragonów fiskalnych w raporcie. Dotyczy to sytuacji, gdy kolejny bilet w raporcie miał wpisany numer paragonu = 1 bez zmiany numeru raportu fiskalnego.
 4. Weryfikacja typu bileterki w wykazie bileterek (kas rejestrujących) - bileterki "EMAR-205" oraz "PRINTO LINE B" mają identyczny prefiks - 3 początkowe znaki numeru unikatowego (CCP). Jeśli bileterka rejestrowana jest w bazie przy rejestracji raportu zadaniowego, to w przypadku, gdy jest to raport z programu DW-SQL/BM-SQL ma wpisywany typ "PRINTO LINE B". Jeżeli jest to raport z bileterki autobusowej, to do bazy wpisywany jest typ bileterki "EMAR-205". W funkcji "Wykaz bileterek (kas rejestrujących)" (Obsługa bileterek > menu Funkcje dodatkowe) nie można zmienić typu bileterki z "EMAR-205" na "PRINTO LINE B", możliwa jest natomiast zmiana odwrotna. Dotychczas właściwy typ bileterki przywracany był w wykazie bileterek przy wykonywaniu funkcji "Korekta raportów zadaniowych". Od tej wersji programu weryfikacja typu bileterki wykonywana jest również przy rejestracji raportów zadaniowych - kasy rejestrujące z prefiksem CCP mają wpisywany typ bileterki zgodny z rejestrowanym raportem: "EMAR-205" dla raportów z bileterek autobusowych lub "PRINTO LINE B" dla raportów z programu DW-SQL/BM-SQL.

14.09.2022

 1. Zmiana lokalizacji pliku licencji na program Informica 2.0 (plik lic.xat). Plik ten po aktualizacji programu odczytywany jest z folderu startowego (folder stanowiska). W przypadku, gdy folder startowy (we właściwościach ikony do uruchamiania programu folder pokazywany jest jako "Rozpocznij w:") jest różny od folderu programu (we właściwościach ikony do uruchamiania programu folder pokazywany jest jako "Element docelowy:") należy plik licencji na program Informica 2.0 skopiować z folderu programu do folderu startowego dla danego stanowiska programu.
 2. Analiza przejazdów pasażerów - w parametrach funkcji dodana została opcja "[ ] Zastąp numer linii w nagłówku numerem ewidencyjnym". Zaznaczenie tej opcji powoduje umieszczenie w nagłówku zestawienia typu "Kursy wybranej linii" oraz "Przystanki wybranej linii" numeru ewidencyjnego linii odczytanego z tabeli Linie.dbf. Odczyt numerów ewidencyjnych linii następuje w czasie pobierania danych z wybranego miesiąca. Jeśli dane z miesiąca zostały już wcześniej zapisane, to ich ponowny odczyt z raportów wymaga zaznaczenia w parametrach opcji "[x] Pomiń odczyt zapisanych danych". Jeśli dane do analizy zostały zapisane wcześniejszymi wersjami programów, to pomimo zaznaczenia opcji "[x] Zastąp numer linii w nagłówku numerem ewidencyjnym" w nagłówku będzie pokazany numer linii.
 3. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - korekta wyświetlania cen w zakładce "Taryfy przesiadkowe" przy przeglądaniu zbioru dla DUO/Printo-Bus. W niektórych przypadkach w zakładce mogły być wyświetlane nieprawidłowe ceny biletów z przesiadką.
 4. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe: - Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla UM... - umożliwienie wykonania zestawienia dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej, do których wysyłane są miesięczne zestawienia rekompensat do biletów z ulgą ustawową sprzedanych na liniach użyteczności publicznej. Informację o przychodach dla organizatora można przygotować po wyborze zestawu parametrów zdefiniowanych dla danego organizatora (Parametry zestawień biletów ulgowych > zakładka Parametry > Urzędy dopłacające do ulg - po wskazaniu wiersza parametrów organizatora należy użyć przycisku [Ustaw parametry dla wybranego zestawienia] i zamknąć okno parametrów. Niektóre elementy tekstu dokumentu można zmienić przed jego wydrukiem.
  Uwaga: zestawienie wykonywane jest na podstawie danych zapamiętanych przy zapisie wykazów dopłat (rekompensat) w poszczególnych miesiącach od początku roku kalendarzowego. Obecnie możliwość zapamiętywania wykazów dopłat dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej ograniczona jest do jednego organizatora z województwa. Jeśli mają być zapamiętywane miesięczne wykazy dopłat dla kilku organizatorów, to w parametrach zestawienia w kolumnie "UM Województwa" każdy z nich powinien mieć wybrane inne województwo. W przypadku, gdy dla dwóch organizatorów wpisane jest to samo województwo, to zapamiętane zostaną tylko dane sprzedaży zapisane jako ostatnie za dany miesiąc. Sprzedaż wykazana jako bilety normalne (wszystkie pozostałe) dotyczy biletów, do których nie były naliczane dopłaty, sprzedanych na zestaw kursów przypisany do parametrów zestawienia dopłat dla danego organizatora przewozów użyteczności publicznej.
  Uwaga: funkcja jest aktywna w menu "Funkcje dodatkowe" tylko w przypadku, gdy selektor okresu rozliczenia wskazuje miesiąc, w którym dane dla zestawienia zostały zapisane do bazy.

05.07.2022

 1. Zapis parametrów kalendarzy na rok 2024 - w tym terminy ferii zimowych dla wszystkich województw zgodnie z wykazem ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 06.05.2022. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu. W parametrach kalendarzy na rok 2023 poprawiona jest data rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2023/2024 - 04.09.2023.
  Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2024 zapisany jest okres dla województwa dolnośląskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 2. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105/205 - zmiana zapisu do zbioru danych stref biletowych. Do zbioru zapisywane są dane wszystkich stref biletowych zdefiniowanych w bazie danych. Dotychczas zapisywane były tylko strefy, których numery przypisane były w trasach kursów zapisywanych do zbioru. Mogło to powodować problem ze sprzedażą biletu z EM-kartą na nowy okres w autobusie - na wydruku biletu sprzedawanego na nowy okres w autobusie drukowane są nazwy stref zapisanych w relacjach biletu w EM-karcie. Brak możliwości odczytu nazwy strefy opisującej relację biletu uniemożliwiał jego sprzedaż.
 3. Rejestracja rozliczeń z programu DW-SQL/BM-SQL - w przypadku sprzedaży biletów jednorazowych z ulgą handlową dla wielu pasażerów do bazy biletów zapisywana była kwota ulgi dla jednego pasażera zamiast kwoty ulgi dla wszystkich pasażerów biletów. Powodowało to zaniżenie wartości dopłat do biletów z daną ulgą handlową w zestawieniu "Wartość dopłat w grupach ulg". Wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych", za okres, z którym występowała sprzedaż biletów zbiorowych w ulgą handlową pozwoli na uzyskanie poprawnych wartości dopłat do biletów z ulgą handlową.
 4. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Sumy sprzedaży przez kasy - przy zaznaczonej opcji "[v] Sumuj wg rodzajów bileterek i firm" funkcja nie wydzielała drukarek Printo Line B zainstalowanych w bileterkach autobusowych EMAR-205 i pokazywała je łącznie z bileterkami tego typu używanymi jako bileterki stacjonarne przy sprzedaży biletów na dworcu.
 5. Rejestracja rozliczeń (Raporty kasowe i przeglądanie rozliczeń) > Funkcje dodatkowe - dodana została funkcja "Eksport raportów do Informica 2.0 > Jeden raport oraz > Wszystkie raporty z danego miesiąca". Funkcja umożliwia skopiowanie pliku ze wskazanym raportem lub plików ze wszystkimi raportami zarejestrowanymi w danym miesiącu na wybranym stanowisku rejestracji w celu rejestracji tych raportów w programie Informica 2.0. Kopiowane są pliki raportów oraz pliki rozkładów jazdy używane w trakcie sprzedaży. Pliki zapisywane są w folderze "Raporty\EksportRaporty". Plik o nazwie "ZbAnnnn_rrrrmmss.zip" lub "ZbAnnnn_rrrrmmss_kkkk.zip" zawiera pliki rozkładów jazdy niezbędne do rejestracji wyeksportowanych raportów, plik o nazwie "Rapnnnn_rrrrmmss.zip" lub "Rapnnnn_rrrrmmss_kkkk.zip" zawiera pliki raportów do rejestracji - firmy nnnn, zarejestrowane w roku rrrr, miesiącu mm na stanowisku ss, wszystkie lub w pozycji kkkk. Przed rejestracją raportów w programie Informica 2.0 należy wykonać "Przyjęcie zbioru do DworcaSLQ/BiletMSQL" oraz "Przyjęcie zbioru do bileterki EMAR-105/205" w funkcji "Zarządzanie > Zbiory danych do urządzeń" (po skopiowaniu oraz rozpakowaniu pliku ZbA*.zip w folderze dostępnym dla programu Informica 2.0). Pliki raportów, po rozpakowaniu pliku Rap*.zip, można zarejestrować przy pomocy funkcji Rozliczenia > z pliku > Wszystkie zbiory z folderu (automatyczna rejestracja).
 6. Obsługa EM-kart > Sprzedaż na następny okres w autobusie - w menu Narzędzia dodana została funkcja "Eksport danych biletów wzorcowych". Funkcja umożliwia wyeksportowanie danych biletów z EM-kartą, które mogą być sprzedawane na następny okres w autobusie w dniu początku rejestracji rozliczeń w programie Informica 2.0. Funkcja podpowiada jako datę początku rejestracji pierwszy dzień poprzedniego miesiąca. Datę można zmienić. Przycisk [Przygotuj dane] uruchamia funkcję przygotowania danych biletów wzorcowych, które mogą być sprzedane na nowy okres w dniu rozpoczęcia rejestracji oraz plików raportów zarejestrowanych w programie na wszystkich stanowiskach rozliczeń od tej daty. Po zakończeniu przygotowania wyświetlana jest informacja o liczbie i wartości biletów, których dane zostaną wyeksportowane Po wykonaniu tej operacji aktywne są przyciski: [Twórz zbiór raportów] - zapis plików "Rapnnnn_rrrrmm_kk.zip" z danymi raportów do rejestracji oraz "ZbAnnnn_rrrrmm_kk.zip" z danymi plików rozkładów jazdy używanych przy sprzedaży biletów w wyeksportowanych raportach, gdzie nnnn-numer firmy, rrrr-rok, mm-miesiąc eksportu danych, kk-numer eksportu [Twórz zbiór eksportu] - zapis pliku "DOnnnnnnnn_rrrrmm_kk.zip" z danymi biletów wzorcowych i plików rozkładów jazdy używanych przy sprzedaży tych biletów do importu w programie Informica 2.0, gdzie nnnn-numer firmy, rrrr-rok, mm-miesiąc wykonania eksportu, kk-numer eksportu Zakładka [Dane zbiorów eksportu] zawiera wykaz przygotowanych zbiorów. Dwukrotne kliknięcie w pole (MEMO) zbioru powoduje wyświetlenie wykazu raportów zapisanych w zbiorze Rap*.zip, wykazu plików rozkładu jazdy, zapisanych w zbiorze ZbA*.zip lub wykazu raportów zadaniowych, w których zarejestrowane były bilety wzorcowe zapisane w zbiorze DO*.zip. Przycisk [Kopiuj plik] pozwala na skopiowanie zaznaczonych plików do wybranego folderu. W zakładce [Bilety] można wyświetlić wykaz biletów zapisanych we wskazanym zbiorze DO*.zip.

18.05.2022

 1. Wymieniony został mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy są ponownie dostępne.
 2. Rozkłady jazdy linii - w wykazie linii pokazywane były linie zlikwidowane po zmianie firmy linii (selektor Firma) lub okresu ważności rozkładu jazdy (Parametry tworzenia rozkładów jazdy linii). Linie zlikwidowane nie są pokazywane przy uruchomieniu funkcji.
 3. Linie - funkcja "Kopiuj linię (zmiana danych linii)" (menu Narzędzia > Kopiuj linię...) - korekta sprawdzania okresu ważności kopiowanej linii. Okres ważności kopiowanego wariantu linii nie może pokrywać się z okresami ważności linii już zapisanymi w bazie. W niektórych przypadkach mogły być pominięte przy kopiowaniu kursy przypisane do kopiowanej linii - mogła być niepoprawnie wykryta kolizja dat ważności kursów w przypadku ich skopiowania.
 4. Zestawienia sprzedaży biletów > Sumy sprzedaży - w zestawieniu "Sumy sprzedaży: przez kasjerów" wykonanym przy ustawieniu w parametrach "Kolejność: (*) wg nazwisk" dane jednego kasjera/kierowcy mogły być pokazane wielokrotnie (oddzielnie dla każdego rodzaju sprzedanych biletów). Związane było to z sortowaniem danych zestawienia. Zestawienie zawierało poprawne wartości, a przy ustawieniu w parametrach "Kolejność: (*) wg numerów" dane tego kasjera pokazywane były jeden raz.

09.05.2022

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - w wykazie dopłat do biletów ulgowych na linie mogła nie być pokazana nazwa linii w przypadku, gdy w miesiącu sprzedaży biletów nie było sprzedanego żadnego biletu ważnego w tym miesiącu, tzn. były sprzedane wyłącznie bilety z datami ważności w przyszłych miesiącach.
 2. Przygotowanie wykazu biletów do sprzedaży na następny okres w autobusie - jeśli po ostatnim zakupie biletu miesięcznego w autobusie miała miejsce przerwa dłuższa od dwóch miesięcy i w tym okresie zaimportowanych było kilka plików z nowymi cenami, ważnymi w kolejnych miesiącach, to do wykazu mogła być zapisana cena wyeksportowana na okres wcześniejszy od ostatniego. Jeśli przykładowo ostatni bilet został sprzedany na styczeń, to przy przygotowaniu wykazu biletów do sprzedaży na maj, gdy zaimportowane zostały nowe ceny ważne na luty oraz na kwiecień mogła zostać zapisana cena przygotowana na luty, a nie cena przygotowana na kwiecień.
 3. Analiza sprzedaży biletów dla zestawu kursów dla jednostki terytorialnej przygotowanego w module "Statystyka wykonywania kursów" - korekta przygotowania analizy dla kursu, którego trasa przebiega na terenie danej jednostki terytorialnej na kilku różnych odcinkach. Jeżeli w funkcji "Statystyka wykonywania kursów" zostanie zaznaczona opcja "[v] Licz oddzielnie wjazdy kursu na dany teren", to w wyeksportowanym zestawie kursów dla kursu, który kilka razy wjeżdża na teren danej jednostki terytorialnej zostanie zapisany oddzielny zestaw numerów przystanków trasy kursu dla każdego wjazdu. Dotychczas w analizie sprzedaży biletów dla zestawu kursów uwzględniany był tylko jeden zakres przystanków kursu z terenu danej jednostki terytorialnej.

11.04.2022

 1. Obliczanie prowizji kierowców od sprzedaży biletów - korekta obliczania prowizji od sprzedaży. Jeżeli kierowca sprzedawał w autobusie bilety okresowe ważne w okresie dwóch miesięcy, to do kwoty utargu, od którego obliczana była prowizja wartość takiego biletu dodawana była podwójnie, co zawyżało kwotę utargu oraz obliczoną kwotę prowizji. Problem powstał w wyniku zmiany sposobu zapisu w bazie danych biletów okresowych w tabeli używanej do wyświetlania zestawień w zakładce "Zestawienia sprzedaży > sumy sprzedaży" wprowadzonej w wersji 1.52b programu i występował tylko w przypadku, gdy wartość biletów sprzedanych na nowy okres nie była wyłączona z obliczania prowizji od utargów.
 2. Anulowanie biletów - dodanie możliwości anulowania biletu sprzedanego dwa razy na ten sam okres czasu w bileterce EMAR-205. Bileterka EMAR-205 przy sprzedaży biletu na nowy okres wysyła dane biletu do wbudowanej drukarki fiskalnej, a następnie wpisuje informacje o nowym okresie ważności biletu do EM-karty pasażera. Możliwa jest sytuacja, w której EM-karta zostanie zdjęta z pola czytnika przed wykonaniem zapisu danych do EM-karty, ale bilet zostanie wydrukowany. Przy kolejnym przyłożeniu EM-karty do czytnika zostanie wykryty brak biletu na bieżący okres i bileterka ponownie zaproponuje zakup biletu. Operacja ta może zostać wykonana w innej bileterce, innego dnia. Takie przypadki nie powinny mieć miejsca przy poprawnej obsłudze procesu sprzedaży biletu na nowy okres - EM-karta w czasie procesu zakupu biletu jest wkładana do uchwytu przeznaczonego na kartę i nie jest wyjmowana do momentu zakończenia wydruku biletu. Anulowanie biletu sprzedanego dwa razy możliwe jest po zaznaczeniu opcji "[v] Bilety z EM-kartą sprzedane dwa razy na ten sam okres czasu". Należy podać datę sprzedaży biletu, numer unikatowy bileterki oraz numer biletu z wydruku biletu w bileterce EMAR-205. Anulowanie można wykonać wyłącznie w przypadku, gdy zarejestrowana jest dwa razy sprzedaż biletu na ten sam okres czasu i jeden z tych biletów nie został jeszcze anulowany.
 3. Korekta raportów zadaniowych - przy korekcie raportów z biletami sprzedanymi na nowy okres w autobusie z kodem przedłużenia nie były aktualizowane dane biletu z kodem przedłużenia w tabeli używanej do przygotowania danych dodatkowych do bileterek. Jeżeli po rejestracji raportu ze sprzedaży dane w tabeli zostały przywrócone do stanu przed rejestracją raportu wykonanie korekty raportów zadaniowych nie przywracało poprawnych danych w tej tabeli.

24.01.2022

 1. Zapis parametrów kalendarzy na rok 2023 - w tym terminy ferii zimowych dla wszystkich województw zgodnie z wykazem ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 13.05.2021. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2023 zapisany jest okres dla województwa dolnośląskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 2. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 05.01.2022) uzupełniona o współrzędne z rejestru PRNG.
  Uwaga: weryfikacja przypisania przystanków do miejscowości wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu. Tabela miejscowości oraz przypisanie przystanków do miejscowości zostały zaktualizowane w bazie zdalnej używanej przy uzgadnianiu przystanków oraz korzystaniu z mapy. Dostęp do zdalnej bazy przystanków możliwy jest wyłącznie po aktualizacji programu - niezbędna jest zgodność tabeli miejscowości używanej w programie oraz w bazie zdalnej.
 3. Kursy > zakładka "Oznaczenia" - korekta wyświetlania dni zatrzymywania się kursu na przystanku w przypadku, gdy zatrzymanie wykonywane było w kolejnej dobie po rozpoczęciu kursu. Nie były zaznaczane dni zatrzymywania na początku miesiąca w przypadku, gdy kurs rozpoczynał się w poprzednim miesiącu. Kalendarz oraz liczba zatrzymań obliczane były poprawnie.
 4. Rozkłady jazdy linii - zmiana formatu pokazywania sum przebiegów kursów oraz podsumowania przebiegów rozkładu jazdy. Sumy pokazywane są obecnie z dokładnością określoną parametrach tworzenia rozkładów jazdy dla odległości. Dotychczas pokazywane były zawsze w zaokrągleniu do 1km.
 5. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - dodanie możliwości rejestracji przejazdów pasażerów z kartą ZTM Rzeszów. Bileterka EMAR-205 może rejestrować w raporcie kierowcy przejazdy pasażerów z kartą ZTM Rzeszów po aktualizacji programu sterującego do wersji 1.09.00 lub wyższej. Informacja o zarejestrowanych przejazdach pokazywana jest w przebiegu zadania kierowcy oraz zapamiętywana w bazie danych zgodnie z miesiącem rejestracji przejazdu.
 6. Obsługa EM-kart - zakładka "Przejazdy z kartami ZTM Rzeszów - pokazywane są przejazdy pasażerów z kartami ZTM Rzeszów zarejestrowane w wybranym miesiącu. Przejazdy można filtrować (przycisk [Filtruj]) w zadanym przedziale dat przejazdów (od dnia - do dnia), na wybrany kurs, kierowcę, numer karty ZTM oraz status rejestracji (przejazdy ważne lub wybrany rodzaj błędu). Listę przejazdów można wyeksportować do pliku xls (przycisk [Eksport do Excela]). Selektor [Okres] pokazuje listę miesięcy, w których zarejestrowane zostały przejazdy pasażerów z kartami ZTM. Po wyborze zakładki pokazywane są przejazdy z ostatniego miesiąca, w którym przejazdy były zarejestrowane. Selektory filtrów zawierają dane dotyczące przejazdów zarejestrowanych w danym miesiącu.

12.01.2022

 1. Przystanki - korekta funkcji wymiany nazwy krótkiej przystanku w tabelach bazy danych w przypadku zmiany nazwy krótkiej przystanku. Proces wymiany mógł zostać przerwany przez błąd przy próbie wymiany nazwy krótkiej w kolejnej tabeli bazy.
 2. Opłaty za przystanki (Przystanki > menu Funkcje dodatkowe) - proces obliczania opłat za przystanki za styczeń mógł zostać przerwany w przypadku, gdy w rozkładzie jazdy występowały kursy, których okres ważności kończył się 31.12 poprzedniego roku. Związane było to z korektą obliczania liczby zatrzymań na przystanku kursów wykonywanych w okresie przekraczającym jedną dobę.
 3. Dopłaty do biletów ulgowych > Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego... - jeżeli w danym miesiącu występowały bilety miesięczne sprzedane na następny okres w autobusie w przypadku, gdy w rozkładzie jazdy zapisanym do bileterki w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu, to przy eksporcie danych relacje tych biletów przypisywane były do linii kursu, na którym bilety zostały sprzedane również w przypadku, gdy kursy opisujące relacje tych biletów występowały w innych rozkładach jazdy używanych w danym miesiącu. Mogło to prowadzić do pominięcia biletów w wykazie dopłat przy weryfikacji danych w programie używanym w Urzędzie Marszałkowskim.
 4. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe:
  - Zestawienie dla UM za okres...
  - Rozliczenie roczne wg ulg
  - umożliwienie wykonania obu zestawień dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej, do których wysyłane są miesięczne zestawienia rekompensat do biletów z ulgą ustawową sprzedanych na liniach użyteczności publicznej.
  Zestawienia za okres dla organizatora można przygotować po wyborze zestawu parametrów zdefiniowanych dla danego organizatora (Parametry zestawień biletów ulgowych > zakładka Parametry > Urzędy dopłacające do ulg - po wskazaniu wiersza parametrów organizatora należy użyć przycisku [Ustaw parametry dla wybranego zestawienia] i zamknąć okno parametrów. Nazwa organizatora wpisana w kolumnie "Zestawienie" jest wówczas pokazana w selektorze "Rodzaj zestawienia". Nazwa ta jest również używana w nagłówku rozliczenia rocznego wg ulg.
  Uwaga: zestawienia z okres oraz roczne wykonywane są na podstawie wykazów dopłat (rekompensat) zapamiętanych w poszczególnych miesiącach okresu, za który zestawienie jest wykonywane. Obecnie możliwość zapamiętywania wykazów dopłat dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej ograniczona jest do jednego organizatora z województwa. Jeśli mają być zapamiętywane miesięczne wykazy dopłat dla kilku organizatorów, to w parametrach zestawienia w kolumnie "UM Województwa" każdy z nich powinien mieć wybrane inne województwo. W przypadku, gdy dla dwóch organizatorów wpisane jest to samo województwo, to zapamiętane zostanie tylko zestawienie zapisane jako ostatnie za dany miesiąc. Zestawienie dla UM za okres wykonywane jest zgodnie z parametrami zestawienia zapisanymi dla pierwszego miesiąca okresu.
 5. Zapis danych dodatkowych do karty pamięci (rejestracja raportu z karty pamięci, obsługa kart pamięci) - zapis nie był wykonywany w przypadku, gdy lista zastrzeżonych EM-kart była pusta, a plik PZ* z wykazem zmian listy kart zastrzeżonych zawierał tylko informację o odwołaniu zastrzeżenia EM-karty. Proces przygotowania danych dodatkowych był wówczas przerywany i dane nie były zapisywane do karty pamięci kierowcy.

13.12.2021

 1. Diagramy kas obcych - występował błąd przy analizie raportu w przypadku, gdy raport zawierał dane biletu sprzedanego na nowy okres w autobusie, a w zbiorze A80, którym zaprogramowana była karta pamięci kierowcy w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu. Funkcja rejestracji wyszukuje w takim przypadku zbiór dla dworca (A6D) przewoźnika, który wysłał dane sprzedażowe, utworzony przed datą sprzedaży biletu w autobusie i pobiera dane kursów z tego zbioru.
 2. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL:
  a) umożliwienie rejestracji raportu w przypadku, gdy kod przystanku w opisie relacji biletu nie jest zgodny z kodem odczytanym z trasy kursu zapisanej w zbiorze z rozkładem jazdy, który był używany w czasie sprzedaży biletu. Funkcja rejestracji przepisuje do raportu kod przystanku odczytany ze zbioru z rozkładem jazdy. Odpowiednia informacja umieszczana jest w przebiegu zadania. Dotychczas raport taki nie był rejestrowany.
  b) uzupełnienie funkcji obliczającej cenę biletu miesięcznego/okresowego na podstawie taryf przypisanych do kursu. Dla biletów strefowych cena mogła być odczytana nieprawidłowo i wartość biletu rozdzielana była na relacje w proporcji do długości trasy.
 3. Linie > zakładka Przebieg - korekta obliczania przebiegu kursów linii w zadanym okresie czasu. Przy obliczaniu przebiegu nie były uwzględniane wszystkie parametry ustalania dni ferii szkolnych, w związku z czym w niektórych przypadkach liczba jazd kursów mogła być obliczona nieprawidłowo. W funkcji Kursy oraz "Statystyka wykonywania kursów" liczba dni wykonywania kursów obliczana była poprawnie.

09.12.2021

 1. Wydruk cenników linii/kursów - uwzględnienie na wydruku cenników ulg ustawowych z grupy 12 (ulgi ustawowe do biletów jednorazowych w komunikacji kolejowej). Ulgi z tej grupy pokazywane są na cenniku w przypadku, gdy poszczególne ulgi mają zaznaczoną opcję "[v] Zapis do bileterek autobusowych" oraz są przypisane do kursów, dla których drukowany jest cennik.
 2. Przygotowanie zbioru do sprzedaży stacjonarnej (Duo/Printo-Bus) - korekta zapisu cen w taryfie miejskiej (typ 21). Jeśli ceny zdefiniowane w tej taryfie nie miały ciągłej numeracji, to do zbioru nie były zapisywane wszystkie ceny biletów.
 3. Eksport rozkładu do ePodróżnik - jeżeli w rozkładzie jazdy występowały kursy komunikacji zamkniętej, to w niektórych przypadkach mogły zostać pominięte przy eksporcie cenniki biletów na kursy przewozów regularnych.
 4. Statystyka wykonywania kursów - zmiana maksymalnej długości okresu obliczenia statystyki. Okres rozliczeniowy do obliczenia statystyki może wynosić 3 lata.
 5. Zestawienia sprzedaży biletów > Wykaz imienny biletów - uzupełnienie odczytu danych wyświetlanych w kolumnie "Dok.uprawnienia". W przypadku, gdy w tabeli biletów nie był zapisany numer dokumentu uprawniającego do ulgi odczyt numeru tego dokumentu z tabeli zawierającej dane pasażera, który zakupił bilet.
 6. Zmiana sposobu podziału wartości biletu miesięcznego/okresowego pomiędzy relacje biletu. Jeżeli bilet miesięczny/okresowy został sprzedany na podstawie taryf cen biletów miesięcznych z programu Przewozy i suma cen na poszczególne relacje biletu jest zgodna z wartością sprzedanego biletu, to do poszczególnych relacji biletu przypisane zostaną wartości określone w taryfie przypisanej do kursu opisującego relację biletu. W przeciwnym przypadku cena przypisana do relacji biletu obliczona zostanie tak, jak dotychczas w proporcji długości relacji do sumy długości wszystkich relacji biletu.
  W przebiegu zadania sprzedaży biletów w programie DW-SQL/BM-SQL pokazywany jest sposób wyliczenia ceny biletu przy sprzedaży - komunikaty:
  Sposób wyliczenia: cena z taryf programu Przewozy
  Podział ceny biletu na relacje zgodnie z cennikiem na kursy
  informują o tym, że ceny biletów przypisane do kursów opisujących relacje biletu są zgodne z ceną sprzedanego biletu. Podział ceny biletu na jego relacje wykonywany jest przy rejestracji raportu. W raportach zarejestrowanych wcześniejszymi wersjami programu cena biletu zawsze była rozdzielana na relacje w proporcji do długości poszczególnych relacji biletu. Wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych" umożliwia zmianę wartości przypisanych do relacji biletów.
  Uwagi:
  a) w przypadku zastosowania innego sposobu wyliczenia ceny biletu przy sprzedaży lub sprzedaży biletów wielotrasowych podział ceny biletu na relacje wykonywany jest w proporcji do długości relacji. Podział taki jest wykonywany również w przypadku przypisania taryf biletów miesięcznych wg kilometrów. W ostatnim przypadku w przebiegu zadania pokazany jest komunikat:
  Sposób wyliczenia: cena z taryf programu Przewozy
  Podział ceny biletu na relacje w proporcji do długości relacji - taryfa kilometrowa
  b) jeśli w parametrach sprzedaży biletów miesięcznych nie jest zaznaczona opcja: "[v] Przy kopiowaniu biletu przeliczać cenę od nowa", to po zmianie cennika suma cen biletów na kursy opisujące relacje może nie być zgodna w ceną biletu i wówczas podział ceny biletu na relacje wykonywany jest w proporcji do długości relacji.
  Informuje o tym komunikat w przebiegu zadania:
  Podział ceny biletu na relacje w proporcji do długości relacji. Cena z kursów: nnnn.nn
 7. Zmiana wyświetlania informacji o dacie końca abonamentu (menu Pomoc > Informacje - zakładka "O programie"). W przypadku umowy serwisowej bez określonej daty końca umowy informacja o abonamencie wyświetlana jest w postaci:
  Abonament na obsługę serwisową programu ważny do: bezterminowo
  Bez aktualizacji pliku uprawnień: dd.mm.rrrr
  Wyświetlana jest data końca uprawnienia do korzystania z nowych wersji programu zapisana w pliku uprawnień, który aktualnie jest pobrany do folderu z programem. Przy umowie bezterminowej data ta jest automatycznie aktualizowana w pliku uprawnień zapisanym na serwerze Informica.

30.08.2021

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów - w oknie przeglądu biletów została dodana kolumna "Sposób zapłaty" (z prawej strony kolumny "Do zapł.") zawierająca informację o sposobie zapłaty za bilet. W wykazie sprzedanych biletów po zaznaczeniu opcji "[v] Zapłata bezgotówkowo" (na panelu elementów kontrolnych) wyświetlane są tylko te bilety, które zostały zapłacone inną metodą, niż "GOTÓWKA".
 2. Rejestracja rozliczeń > Bilety - w wykazie biletów sprzedanych w danym raporcie zadaniowym została dodana kolumna "Sposób zapłaty" (z prawej strony kolumny "Do zapł.") zawierająca informację o sposobie zapłaty za bilet. Po zaznaczeniu opcji "[v] Zapłata bezgotówkowo" wyświetlane są tylko te bilety, które zostały zapłacone inną metodą, niż "GOTÓWKA".
 3. Obliczanie opłaty za przystanek - w niektórych przypadkach przy obliczaniu opłat pomijane było zatrzymanie autobusu na przystanku w drugim dniu wykonywania kursu po dacie końca okresu ważności kursu.
 4. Przystanki > zakładka Opłaty - dodana została możliwość eksportu do pliku csv zatrzymań kursów na aktualnie wskazanym przystanku w podanym okresie czasu (za okres od: [ ] do: [ ]). Po użyciu przycisku [Zatrzymania] do pliku o nazwie "Zatrzymania_nazwa przystanku_ okres_od_ okres_do_ data_godzina_zapisu.csv" eksportowana jest lista kursów, które zatrzymywały się na tym przystanku z zadanym okresie czasu (odjazdy, przyjazdy, zatrzymania). Plik zapisywany jest do folderu wskazanego w parametrach programu jako "Folder do zapisu plików XLS". Parametr ten jest ustawiany w głównym oknie programu > menu Ustawienia.
  Uwaga:przycisk [Zatrzymania] oraz kontrolki do wpisywania dat są dostępne dla przystanków, które moją zaznaczoną możliwość naliczania opłaty za zatrzymania na przystanku.
 5. Aktualizacja parametrów dat zmiany czasu z letniego na zimowy - w tabeli parametrów dodane zostały daty wprowadzenia oraz odwołania czasu letniego w latach 2022, 2023 i 2024. Daty te zapisywane są do zbiorów danych dla bileterek EMAR-105/EMAR-205. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.

06.07.2021

 1. Obliczanie opłaty za przystanek - proces obliczania opłaty był przerywany w przypadku, gdy na danym przystanku zatrzymywał się kurs ważny od ostatniego dnia obliczania opłaty, który na tym przystanku zatrzymywał się po północy, czyli już poza okresem, za który obliczana była opłata.
 2. Eksport rozkładu do ePodróżnik - w niektórych przypadkach przy eksporcie danych kursów mogły być pominięte taryfy bagażowe przeznaczone do sprzedaży biletów bagażowych w serwisie e-podróżnik oraz taryfy biletów okresowych.

15.06.2021

 1. Eksport rozkładu do ePodróżnik - korekta zapisu informacji o taryfach bagażowych przeznaczonych do sprzedaży biletów bagażowych w serwisie e-podróżnik. Przy eksporcie danych taryfy typu 27 (bagażowa - EP - Bilety - od odległości) oraz 29 (bagaż - EP -Bilety - od ceny za przejazd) nie miały w pliku eksportu poprawnie zapisanej opcji "[v] taryfa ważna przy sprzedaży przez serwis E-Podróżnik - Bilety".
  Uwaga: taryfy bagażowe typu 17 i 19, stosowane w bileterkach, nie są wykorzystywane przy sprzedaży biletów w serwisie e-podróżnik.

06.05.2021

 1. Zestawienia sprzedaży biletów - korekta drukowania zestawień. W wyniku zmian modułu drukowania zestawień wykonanych w poprzedniej wersji programu stopka zestawienia zawierająca nazwę programu oraz datę wykonania wydruku była dopisywana do stopki z poprzedniego wykonanego wydruku do momentu zamknięcia programu.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > zakładka Przegląd biletów > Zestawienia - przy drukowaniu niektórych zestawień nie będących wykazem imiennym biletów program wymagał podania informacji, dla kogo przeznaczone jest zestawienie i zapisywał ją w rejestrze udostępnień danych osobowych. Zapis tej informacji wymagany jest jedynie w przypadku wykonywania wydruków wykazu imiennego biletów.
 3. Obliczanie opłat za przystanki - korekta obliczania liczby zatrzymań na przystanku w przypadku, gdy zatrzymanie wykonywane było w drugiej dobie jazdy kursu. Do liczby zatrzymań błędnie dodawane było zatrzymanie kursu rozpoczynanego w ostatnim dniu okresu, za który obliczane były opłaty, chociaż to zatrzymanie dotyczyło już kolejnego dnia i powinno być pominięte.

26.04.2021

 1. Cennik linii (Linie > zakładka Cennik) - dodanie w parametrach drukowania cenników linii i kursów grupy parametrów "Nagłówek, oświadczenie". W grupie tej można dodać tekst nagłówka, który po zaznaczeniu opcji "[v] Drukuj wpisany tekst nagłówka" drukowany jest powyżej elementów nagłówka zaznaczonych w grupie "Parametry". Jeżeli w grupie "Parametry" zostanie usunięte zaznaczenie opcji "[ ] Drukuj nagłówek", to na wydruku cennika zostanie pokazany tylko tekst nagłówka wpisany ręcznie. Wpisanie tekstu oświadczenia oraz zaznaczenie opcji "[v] Drukuj tekst oświadczenia" powoduje wydruk tekstu oświadczenia na ostatniej stronie cennika.
  Teksty nagłówka oraz oświadczenia zapamiętywane są oddzielnie dla każdego zestawu parametrów wydruku cennika.
 2. Trasy linii - korekta wyświetlania czasu przyjazdu na ostatni przystanek w kierunku "Tam". Jeśli ostatni przystanek linii był jednokierunkowy w kierunku "Tam", to nie był dodawany czas przejazdu od przedostatniego przystanku w linii do ostatniego (powielony był czas przyjazdu do przedostatniego przystanku w linii). W trasach kursów linii oraz w rozkładzie jazdy czas przyjazdu na ostatni przystanek linii pokazywane były poprawnie.
 3. Eksport rozkładu do ePodróżnik - korekta zapisu taryf biletów okresowych. Blokada możliwości wybrania ulgi ustawowej przy zakupie biletu okresowego w e-podróżnik.
 4. Wydruk rozkładu jazdy linii - korekta formatowania wartości długości odcinków na obszarze województw (linie międzywojewódzkie). Wartości mogły nie mieścić się w kolumnie odległości.
 5. Linie - funkcja "Kopiuj linię (zmiana danych linii)" (menu Narzędzia > Kopiuj linię...) - korekta sprawdzania okresu ważności kopiowanej linii. Okres ważności kopiowanego wariantu linii nie może pokrywać się z okresami ważności linii już zapisanymi w bazie.
 6. Korekta raportów zadaniowych - w czasie wykonywania korekty pomijane były raporty zawierające diagramy kas obcych zapisane w tabelach o strukturze niezgodnej z aktualną bazą danych.
 7. Zestawienia sprzedaży > Sumy sprzedaży - zmiana sposobu wyświetlania informacji o wartości sprzedaży w danym miesiącu w podziale na miesiące ważności biletów. Jeśli bilety miesięczne/okresowe/wieloprzejazdowe/sieciowe ważne są w okresie obejmującym więcej, niż jeden miesiąc kalendarzowy ich pełna wartość była dotychczas wykazywana w miesiącu pierwszego dnia ważności biletu. Obecnie pełna wartość biletu dzielona jest pomiędzy miesiące jego ważności w proporcji do liczby dni ważności biletu w danym miesiącu. Wartości pokazywane w tej zakładce dzielone są na miesiące ważności biletu w momencie rejestracji raportów zadaniowych. Dane zarejestrowane wcześniej można zapisać ponownie wg zmienionych zasad poprzez wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych".
  Uwaga: należy wykonać funkcję "Korekta raportów zadaniowych" za miesiąc, w którym została zainstalowana aktualizacja programu. Jest to konieczne ze względu na ujednolicenie sposobu zapisu danych biletów okresowych sprzedanych w tym miesiącu.

04.02.2021

 1. Diagramy kas obcych - weryfikacja informacji o typie ulgi zapisanej w danych biletów miesięcznych i okresowych sprzedanych w serwisie e-podróżnik.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów - zakładka Przegląd biletów > Zestawienia - w zestawieniu "wykaz imienny biletów" dodana została kolumna "NIP nabywcy". Kolumnę można pokazać w zestawieniu po zaznaczeniu opcji "[v] NIP nabywcy" w wykazie wybranych kolumn zestawienia.

26.01.2021

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Publikacja: Dz.U. z dnia 25.01.2021r. poz. 159

  Art. 3. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) wprowadza się następujące zmiany:

  2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
  „Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

  2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
  – na podstawie biletów jednorazowych.
  2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
  3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:

  2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
  4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
  1) datę wydania zaświadczenia;
  2) imię i nazwisko dawcy krwi;
  3) numer PESEL dawcy krwi;
  4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
  5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.”;
  ...
  Art. 33. 1. Uprawnienia, o których mowa w:
  1) art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3;
  2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku oddania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, jeżeli co najmniej w dniu jej wejścia w życie liczba donacji wynosi 3 i zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3.
  ...
  Art. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 28 ma zmienioną nazwę na: "HONOR.DAWCA KRWI" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).

  Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu dodawany jest zestaw ulg ustawowych ważny od 26.01.2021. Nowa ulga jest nieaktywna - nie jest zapisywana do bileterek. W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  1) w funkcji "Ulgi" wskazać ulgę nr 28 w grupie 1 i zaznaczyć opcje: "Zapis do bileterek: autobusowych [v] miesięcznych [v]"
  2) przypisać ulgę do kursów - Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów". Funkcja zweryfikuje przypisanie ulg ustawowych z zestawu ważnego od 26.01.2021. Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  3) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterkach EMAR"
  4) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do sprzedaży na dworcu - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterce DUO-BUS"
  5) przygotować zbiory dla bileterek
  Uwaga:wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową za styczeń 2021 będzie podzielony na dwie części zgodnie z okresami ważności zestawów ulg - od 1 do 25 stycznia oraz od 26 do 31 stycznia. W wykazie za okres od 26 stycznia pokazana zostanie nowa ulga.

07.12.2020

 1. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2021 - zmiana terminu ferii zimowych (od 04.01.2021 do 17.01.2021) dla wszystkich województw zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.11.2020 (Dz.U. Poz. 2111) oraz zapis parametrów kalendarzy na rok 2022. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2022 zapisany jest okres dla województwa małopolskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 2. Przystanki - korekta działania funkcji weryfikacji danych przystanków, wykonywanej przy uruchamianiu funkcji "Przystanki". Przy weryfikacji poprawności zapisu informacji o stanowiskach przystankowych usuwana była informacja o wzorcach wydruku zbiorczych tabliczek przystankowych przypisanych do poszczególnych przystanków w oknie "Stanowiska i wzory tabliczek" (menu Tabliczki).

03.11.2020

 1. Zestawienie sprzedaży biletów >> Dopłaty do biletów ulgowych - korekta wyboru zestawu parametrów zestawienia dopłat. Jeżeli w zakładce "Urzędy dopłacające do ulg" zdefiniowanych było kilka zestawów parametrów dla urzędów marszałkowskich, to po ustawieniu parametrów dla zestawienia, które było na kolejnej pozycji listy i zamknięciu okna parametrów mógł zostać zmieniony wybór na pierwszą pozycję listy urzędów marszałkowskich.

15.10.2020

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:

  3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu:
  „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.
  2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych;
  2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.
  3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystająca z przejazdu w klasie 1, obowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2

  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 16 ma zmienioną nazwę na: "OSOBA REPRESJON." (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach). W wykazie ulg ustawowych w komunikacji miejskiej (grupa 2) dodana została ulga w pozycji 7 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KM' W wykazie ulg ustawowych w komunikacji kolejowej (grupa 12) dodana została ulga w pozycji 8 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KK'

  Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu dodawany jest zestaw ulg ustawowych ważny od 15.10.2020. Nowa ulga jest nieaktywna - nie jest zapisywana do bileterek. W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  1) w funkcji "Ulgi" wskazać ulgę nr 16 w grupie 1 i zaznaczyć opcje: "Zapis do bileterek: autobusowych [v] miesięcznych [v]"
  2) przypisać ulgę do kursów - Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów". Funkcja zweryfikuje przypisanie ulg ustawowych z zestawu ważnego od 15.10.2020. Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  3) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterkach EMAR"
  4) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do sprzedaży na dworcu - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterce DUO-BUS"
  5) przygotować zbiory dla bileterek

  Uwaga: wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową za październik 2020 będzie podzielony na dwie części zgodnie z okresami ważności zestawów ulg - od 1 do 14 października oraz od 15 do 31 października. W wykazie za okres od 15 października pokazana zostanie nowa ulga.

 2. Zestawienie sprzedaży biletów >> Dopłaty do biletów ulgowych - dodanie możliwości przygotowania wykazów rekompensat do sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi dla organizatorów przewozów użytku publicznego. Zgodnie z Art. 50 oraz 54 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym operator publicznego transportu zbiorowego może uzyskać od organizatora przewozów rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Jeśli organizatorem przewozów jest marszałek województwa, to wykaz rekompensat wraz z danymi można wyeksportować przy pomocy funkcji "Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego..."

  Parametry zestawień biletów ulgowych:
  a) w zakładce "Nagłówek" dodane zostały zakładki: "Zwykłe użyteczności publicznej" oraz "Dla linii użyteczności publicznej" Nagłówek zapisany w zakładce "Zwykłe użyteczności publicznej" drukowany jest zestawieniu wg ulg. W zakładce tej można zdefiniować klika nagłówków i przypisać je do poszczególnych organizatorów przewozów użytku publicznego, dla którego przewoźnik wykonuje przewozy. Proponowane teksty nagłówków mogą być zmienione.
  b) w zakładce "Parametry" >> "Urzędy dopłacające do ulg" dodana została nowa grupa urzędów "Organizator PUP (ustawowe)". W grupie tej można dodać parametry zestawień dla organizatorów przewozów użytku publicznego, dla których wykonywane są przewozy na liniach danego organizatora. Wypełnienie kolumn:
  - "Zestawienie" - nazwa organizatora, dla którego będzie przygotowane zestawienie biletów ulgowych z ulgami ustawowymi
  - "Nagłówek" - jeśli pozostanie puste, to będzie użyty domyślny nagłówek z zakładki "Zwykłe użyteczności publicznej"; po kliknięciu w komórkę wyświetlana jest lista dodatkowo wpisanych nagłówków; wybór pustej pozycji oznacza użycie domyślnego nagłówka
  - "Zestaw kursów" - po kliknięciu w komórkę wyświetlana jest lista zestawów kursów, zdefiniowanych w zakładce "Zestaw kursów"; należy wskazać zestaw kursów zawierający numery kursów (linii) danego organizatora. Uwaga: przy definiowaniu zestawów kursów należy nadawać nazwy zestawów jednoznacznie opisujące organizatora przewozów
  - "Parametry" - pole zostanie wypełnione automatycznie przy zapisie zestawu parametrów. Zapisane zostanie tu aktualne ustawienie parametrów z zakładki "Parametry 2" - określają one wygląd zestawienia wg ulg oraz dla linii
  - "UM województwa" - z listy rozwijanej należy wybrać województwo w przypadku, gdy organizatorem przewozów jest Urząd Marszałkowski; pole to powinno pozostać puste, gdy organizatorem przewozów jest inny urząd

  Użycie przycisku "Ustaw parametry dla wybranego zestawienia" powoduje ustawienie parametrów do rozliczenia dopłat/rekompensat do biletów z ulgami ustawowymi. Wybór zestawienia powoduje zmianę informacji wyświetlanej w selektorze "Rodzaj zestawienia:" - - jeśli będzie to organizator przewozów użyteczności publicznej, to w selektorze wyświetlone zostaną pozycje o treści:
  - Dla Organizatora PUP (wpisana nazwa organizatora)
  - Dla Organizatora PUP w rozbiciu na linie (wpisana nazwa organizatora) Jeśli przycisk "Ustaw parametry dla wybranego zestawienie" zostanie użyty po wskazaniu Urzędu Marszałkowskiego z listy wyświetlonej przy wybranej opcji "(*) Urząd Marszałkowski (ulgi ustawowe)", to selektor "Rodzaj zestawienia: zawiera treść:
  - Dla Urzędu Marszałkowskiego (nazwa lub Zwykłe)
  - Dla UM w rozbiciu na linie (nazwa lub Zwykłe)
  Po uruchomieniu funkcji "Zestawienia sprzedaży biletów" automatycznie ustawiane są zapamiętane parametry rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim zgodnym z siedzibą przewoźnika - "Rodzaj Zestawienia":
  - Dla Urzędu Marszałkowskiego (Zwykłe)
  - Dla UM w rozbiciu na linie (Zwykłe)

  Uwaga: wybór w zakładce "Zestaw kursów" zestawu innego od aktualnie ustawionego w parametrach (poprzez wykonanie akcji zmiany w selektorze; przycisk [Ten] a następnie [Zapisz] lub [Zapisz i odśwież] powoduje przeliczenie zestawienia dla aktualnie wybranego zestawu kursów. Usunięcie wyboru zestawu (przycisk [Żaden]) pozwala na obliczenie zestawienia dla wszystkich kursów w rozkładzie jazdy, jednak w przypadku, gdy w aktualnie wybranym zestawie parametrów zadany jest zestaw kursów, to przywracany jest zestaw kursów przypisany do danego zestawu parametrów.

  Funkcja "Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego" (menu Funkcje dodatkowe) widoczna jest tylko w przypadku, gdy w danym zestawie parametrów określony jest UM Województwa. Funkcja ta może zostać wykonana po przygotowaniu oraz zapamiętaniu zestawienia wg ulg oraz w rozbiciu na linie.
  Uwaga: nazwa pliku eksportu dla danego Urzędu Marszałkowskiego zawiera na końcu kod województwa. W przypadku, gdy eksportowane są dane dopłat do linii komercyjnych do Urzędu Marszałkowskiego w województwie, w którym przewoźnik ma siedzibę za kodem województwa dodana jest litera "Z". Plik z danymi rekompensat do linii użyteczności publicznej, których organizatorem jest dany Urząd Marszałkowski ma w nazwie dodaną literę "R".

  Na wydrukach zestawień dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej słowo "dopłata" zastąpione zostało słowem "rekompensata", drukowane są inne nagłówki, a w wykazie parametrów umieszczonym na końcu zestawienia pod informacją o zestawie kursów drukowany jest wiersz z określeniem: "Przewozy użyteczności publicznej".

 3. Eksport rozkładu do ePodróżnik - korekta zapisu taryf biletów okresowych. Jeżeli w parametrach eksportu nie była zaznaczona opcja "[ ] Użyj aktualnie stosowane taryfy podstawowe dla biletów jednorazowych jako taryfy domyślne w e-podróżnik", to przy eksporcie danych tego kursu taryfy biletów okresowych przypisane do kursu również miały wpisywaną informację o blokadzie ich używania do sprzedaży w e-podróżnik. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to o blokadzie używania taryf podstawowych w poszczególnych kursach decyduje ustawienie w kursie parametru: "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych do sprzedaży w e-podróżnik".

 4. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - umożliwienie rejestracji raportu w przypadku, gdy w trakcie zadania kasjera drukarka została odłączona od systemu i została ponownie podłączona po wykonaniu zamknięcia raportu fiskalnego. W raporcie zadaniowym kasjera brak jest w takim przypadku informacji o zamknięciu raportu fiskalnego oraz otwarciu kolejnego raportu fiskalnego. Funkcja rejestracji sumuje kontynuację sprzedaży do nowego raportu fiskalnego i w przebiegu zadania umieszcza informację o numerze otwartego raportu fiskalnego. W przebiegu zadania umieszczana jest informacja o zmianie numeracji paragonów fiskalnych oraz nowy numer raportu fiskalnego. Wyświetlany jest również komunikat informacyjny o dodaniu wpisów w przebiegu zadania.