PP-Bilety – wykaz zmian

07.12.2020

 1. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2021 - zmiana terminu ferii zimowych (od 04.01.2021 do 17.01.2021) dla wszystkich województw zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.11.2020 (Dz.U. Poz. 2111) oraz zapis parametrów kalendarzy na rok 2022. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2022 zapisany jest okres dla województwa małopolskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 2. Przystanki - korekta działania funkcji weryfikacji danych przystanków, wykonywanej przy uruchamianiu funkcji "Przystanki". Przy weryfikacji poprawności zapisu informacji o stanowiskach przystankowych usuwana była informacja o wzorcach wydruku zbiorczych tabliczek przystankowych przypisanych do poszczególnych przystanków w oknie "Stanowiska i wzory tabliczek" (menu Tabliczki).

03.11.2020

 1. Zestawienie sprzedaży biletów >> Dopłaty do biletów ulgowych - korekta wyboru zestawu parametrów zestawienia dopłat. Jeżeli w zakładce "Urzędy dopłacające do ulg" zdefiniowanych było kilka zestawów parametrów dla urzędów marszałkowskich, to po ustawieniu parametrów dla zestawienia, które było na kolejnej pozycji listy i zamknięciu okna parametrów mógł zostać zmieniony wybór na pierwszą pozycję listy urzędów marszałkowskich.

15.10.2020

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:

  3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu:
  „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.
  2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych;
  2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.
  3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystająca z przejazdu w klasie 1, obowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2

  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 16 ma zmienioną nazwę na: "OSOBA REPRESJON." (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach). W wykazie ulg ustawowych w komunikacji miejskiej (grupa 2) dodana została ulga w pozycji 7 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KM' W wykazie ulg ustawowych w komunikacji kolejowej (grupa 12) dodana została ulga w pozycji 8 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KK'

  Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu dodawany jest zestaw ulg ustawowych ważny od 15.10.2020. Nowa ulga jest nieaktywna - nie jest zapisywana do bileterek. W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  1) w funkcji "Ulgi" wskazać ulgę nr 16 w grupie 1 i zaznaczyć opcje: "Zapis do bileterek: autobusowych [v] miesięcznych [v]"
  2) przypisać ulgę do kursów - Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów". Funkcja zweryfikuje przypisanie ulg ustawowych z zestawu ważnego od 15.10.2020. Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  3) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterkach EMAR"
  4) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do sprzedaży na dworcu - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterce DUO-BUS"
  5) przygotować zbiory dla bileterek

  Uwaga: wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową za październik 2020 będzie podzielony na dwie części zgodnie z okresami ważności zestawów ulg - od 1 do 14 października oraz od 15 do 31 października. W wykazie za okres od 15 października pokazana zostanie nowa ulga.

 2. Zestawienie sprzedaży biletów >> Dopłaty do biletów ulgowych - dodanie możliwości przygotowania wykazów rekompensat do sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi dla organizatorów przewozów użytku publicznego. Zgodnie z Art. 50 oraz 54 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym operator publicznego transportu zbiorowego może uzyskać od organizatora przewozów rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Jeśli organizatorem przewozów jest marszałek województwa, to wykaz rekompensat wraz z danymi można wyeksportować przy pomocy funkcji "Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego..."

  Parametry zestawień biletów ulgowych:
  a) w zakładce "Nagłówek" dodane zostały zakładki: "Zwykłe użyteczności publicznej" oraz "Dla linii użyteczności publicznej" Nagłówek zapisany w zakładce "Zwykłe użyteczności publicznej" drukowany jest zestawieniu wg ulg. W zakładce tej można zdefiniować klika nagłówków i przypisać je do poszczególnych organizatorów przewozów użytku publicznego, dla którego przewoźnik wykonuje przewozy. Proponowane teksty nagłówków mogą być zmienione.
  b) w zakładce "Parametry" >> "Urzędy dopłacające do ulg" dodana została nowa grupa urzędów "Organizator PUP (ustawowe)". W grupie tej można dodać parametry zestawień dla organizatorów przewozów użytku publicznego, dla których wykonywane są przewozy na liniach danego organizatora. Wypełnienie kolumn:
  - "Zestawienie" - nazwa organizatora, dla którego będzie przygotowane zestawienie biletów ulgowych z ulgami ustawowymi
  - "Nagłówek" - jeśli pozostanie puste, to będzie użyty domyślny nagłówek z zakładki "Zwykłe użyteczności publicznej"; po kliknięciu w komórkę wyświetlana jest lista dodatkowo wpisanych nagłówków; wybór pustej pozycji oznacza użycie domyślnego nagłówka
  - "Zestaw kursów" - po kliknięciu w komórkę wyświetlana jest lista zestawów kursów, zdefiniowanych w zakładce "Zestaw kursów"; należy wskazać zestaw kursów zawierający numery kursów (linii) danego organizatora. Uwaga: przy definiowaniu zestawów kursów należy nadawać nazwy zestawów jednoznacznie opisujące organizatora przewozów
  - "Parametry" - pole zostanie wypełnione automatycznie przy zapisie zestawu parametrów. Zapisane zostanie tu aktualne ustawienie parametrów z zakładki "Parametry 2" - określają one wygląd zestawienia wg ulg oraz dla linii
  - "UM województwa" - z listy rozwijanej należy wybrać województwo w przypadku, gdy organizatorem przewozów jest Urząd Marszałkowski; pole to powinno pozostać puste, gdy organizatorem przewozów jest inny urząd

  Użycie przycisku "Ustaw parametry dla wybranego zestawienia" powoduje ustawienie parametrów do rozliczenia dopłat/rekompensat do biletów z ulgami ustawowymi. Wybór zestawienia powoduje zmianę informacji wyświetlanej w selektorze "Rodzaj zestawienia:" - - jeśli będzie to organizator przewozów użyteczności publicznej, to w selektorze wyświetlone zostaną pozycje o treści:
  - Dla Organizatora PUP (wpisana nazwa organizatora)
  - Dla Organizatora PUP w rozbiciu na linie (wpisana nazwa organizatora) Jeśli przycisk "Ustaw parametry dla wybranego zestawienie" zostanie użyty po wskazaniu Urzędu Marszałkowskiego z listy wyświetlonej przy wybranej opcji "(*) Urząd Marszałkowski (ulgi ustawowe)", to selektor "Rodzaj zestawienia: zawiera treść:
  - Dla Urzędu Marszałkowskiego (nazwa lub Zwykłe)
  - Dla UM w rozbiciu na linie (nazwa lub Zwykłe)
  Po uruchomieniu funkcji "Zestawienia sprzedaży biletów" automatycznie ustawiane są zapamiętane parametry rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim zgodnym z siedzibą przewoźnika - "Rodzaj Zestawienia":
  - Dla Urzędu Marszałkowskiego (Zwykłe)
  - Dla UM w rozbiciu na linie (Zwykłe)

  Uwaga: wybór w zakładce "Zestaw kursów" zestawu innego od aktualnie ustawionego w parametrach (poprzez wykonanie akcji zmiany w selektorze; przycisk [Ten] a następnie [Zapisz] lub [Zapisz i odśwież] powoduje przeliczenie zestawienia dla aktualnie wybranego zestawu kursów. Usunięcie wyboru zestawu (przycisk [Żaden]) pozwala na obliczenie zestawienia dla wszystkich kursów w rozkładzie jazdy, jednak w przypadku, gdy w aktualnie wybranym zestawie parametrów zadany jest zestaw kursów, to przywracany jest zestaw kursów przypisany do danego zestawu parametrów.

  Funkcja "Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego" (menu Funkcje dodatkowe) widoczna jest tylko w przypadku, gdy w danym zestawie parametrów określony jest UM Województwa. Funkcja ta może zostać wykonana po przygotowaniu oraz zapamiętaniu zestawienia wg ulg oraz w rozbiciu na linie.
  Uwaga: nazwa pliku eksportu dla danego Urzędu Marszałkowskiego zawiera na końcu kod województwa. W przypadku, gdy eksportowane są dane dopłat do linii komercyjnych do Urzędu Marszałkowskiego w województwie, w którym przewoźnik ma siedzibę za kodem województwa dodana jest litera "Z". Plik z danymi rekompensat do linii użyteczności publicznej, których organizatorem jest dany Urząd Marszałkowski ma w nazwie dodaną literę "R".

  Na wydrukach zestawień dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej słowo "dopłata" zastąpione zostało słowem "rekompensata", drukowane są inne nagłówki, a w wykazie parametrów umieszczonym na końcu zestawienia pod informacją o zestawie kursów drukowany jest wiersz z określeniem: "Przewozy użyteczności publicznej".

 3. Eksport rozkładu do ePodróżnik - korekta zapisu taryf biletów okresowych. Jeżeli w parametrach eksportu nie była zaznaczona opcja "[ ] Użyj aktualnie stosowane taryfy podstawowe dla biletów jednorazowych jako taryfy domyślne w e-podróżnik", to przy eksporcie danych tego kursu taryfy biletów okresowych przypisane do kursu również miały wpisywaną informację o blokadzie ich używania do sprzedaży w e-podróżnik. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to o blokadzie używania taryf podstawowych w poszczególnych kursach decyduje ustawienie w kursie parametru: "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych do sprzedaży w e-podróżnik".

 4. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - umożliwienie rejestracji raportu w przypadku, gdy w trakcie zadania kasjera drukarka została odłączona od systemu i została ponownie podłączona po wykonaniu zamknięcia raportu fiskalnego. W raporcie zadaniowym kasjera brak jest w takim przypadku informacji o zamknięciu raportu fiskalnego oraz otwarciu kolejnego raportu fiskalnego. Funkcja rejestracji sumuje kontynuację sprzedaży do nowego raportu fiskalnego i w przebiegu zadania umieszcza informację o numerze otwartego raportu fiskalnego. W przebiegu zadania umieszczana jest informacja o zmianie numeracji paragonów fiskalnych oraz nowy numer raportu fiskalnego. Wyświetlany jest również komunikat informacyjny o dodaniu wpisów w przebiegu zadania.

09.09.2020

 1. Rozkłady jazdy linii - poprawione wypełnianie kolumny nazw przystanków. W wyniku zmian wprowadzonych w wersji 1.50d programu w niektórych przypadkach kolumna nazw przystanków mogła być wypełniona nieprawidłowo (powtórzone lub przesunięte nazwy przystanków).

02.09.2020

 1. Kursy - dodana została zakładka "Kurs powrotny", w której można wskazać kursy powrotne używane przy sprzedaży biletów okresowych w e-podróżnik oraz określić przystanki wybierane jako powrotne przy sprzedaży biletu w dwie strony.
  Wskazanie kursu powrotnego możliwe jest dla kursów, które mają typ "przewozy regularne" oraz status "kurs aktywny" lub "kurs projektowany". Jako kursy powrotne można wskazać kursy z identyczną datą początku ważności. Kursy, które można wskazać jako powrotne dla kursu aktualnie wskazanego w wykazie kursów pokazane są w selektorze "Wskaż kurs powrotny". Lista kursów zależy od ustawienia opcji:
  [v] Kursy powrotne mają zgodny początek i koniec
  [v] Kursy powrotne z tej samej linii
  [v] Tylko kursy nie używane jako powrotne
  Po wskazaniu kursu w selektorze wyboru kursu powrotnego użycie przycisku [Wskaż przystanki powrotne] powoduje wyświetlenie okna, w którym można wskazać przystanki powrotne wybierane przy sprzedaży biletów okresowych w dwie strony dla wybranej pary kursów. W oknie wyświetlana jest trasa kursu wskazanego w wykazie kursów oraz trasa kursu powrotnego wskazanego selektorem. Wstępnie wypełniane są przystanki powrotne - dwukierunkowe, a przypadku przystanków jednokierunkowych najbliższy przystanek kursu powrotnego leżący w tej samej miejscowości, którego nazwa krótka ma identyczne przynajmniej 4 pierwsze znaki. Odległość od początku trasy linii obu przystanków musi się różnić o mniej, niż 2km.
  Zmiana przystanku kursu powrotnego lub wstawienie przystanku powrotnego w wierszu, w którym funkcja nie uzupełniła nazwy możliwa jest po dwukrotnym kliknięciu w wybraną komórkę kolumny "Przystanki kursu powrotnego" z lewej strony okna lub kolumny "Przystanki kursu" z prawej strony okna. Po rozwinięciu selektora z trasą kursu powrotnego można wybrać dowolny przystanek z trasy kursu powrotnego lub pustą pozycję, aby usunąć przypisanie przystanku powrotnego. Użycie przycisku [Zapisz] powoduje zapisanie wykazu przystanków wybieranych jako powrotne dla danej pary kursów.
  Korekta wykazu przystanków powrotnych możliwa jest po dwukrotnym kliknięciu w pozycję listy z wykazem kursów powrotnych dla danego kursu.
  Usunięcie informacji o kursie powrotnym do danego kursu wykonywane jest po wskazaniu pozycji w wykazie kursów powrotnych i użyciu przycisku [Usuń kurs powrotny].
  Kurs może być przypisany jako powrotny do kilku kursów po usunięciu zaznaczenia opcji "[ ] Tylko kursy nie używane jako powrotne". Wskazane jest przypisanie kursów powrotnych do wszystkich kursów linii.
  Przy wskazaniu kursów, które nie mają zgodnego początku i końca (nie jest zaznaczona opcja: "[ ] Kursy mają zgodny początek i koniec") zaznaczane są przystanki powrotne na wspólnym odcinku tras kursów.
  Uwaga: przy wyborze jako powrotnego kursu z innej linii (nie jest zaznaczona opcja: "[ ] Kursy z tej samej linii") konieczne jest ręczne wskazanie przystanków powrotnych.
 2. Eksport rozkładu do ePodróżnik:
  - zapis w zbiorze z eksportowanymi danymi informacji o kursach powrotnych używanych przy sprzedaży biletów okresowych w e-podróżnik. Dane te zapisywane są w przypadku, gdy zostaną zdefiniowane w funkcji "Kursy", pary kursów, dla których zdefiniowane zostały przystanki powrotne są eksportowane, a w parametrach eksportu do e-podróżnik zaznaczona jest opcja: "[v] Zapisz taryfy biletów okresowych"
  - korekta zapisu taryf biletów okresowych. Jeżeli kurs miał zaznaczony parametr "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych do sprzedaży w e-podróżnik", to przy eksporcie danych tego kursu taryfy biletów okresowych przypisane do kursu również miały wpisywaną informację o blokadzie ich używania do sprzedaży w e-podróżnik.
  - korekta wyświetlania informacji o błędach uniemożliwiających wykonanie eksportu. Przy sprawdzaniu danych kursów z zezwoleniem na sprzedaż biletów w serwisie e-podróżnik mógł zostać nieprawidłowo podany numer kursu, w którym nie została określona informacja o sprzedaży biletów z przystanków. W wykazie kursów bez zdefiniowanej informacji o sprzedaży z przystanków w ostatnim wierszu mógł być wskazany inny numer kursu od tego, dla którego informacja ta nie była określona.
 3. Korekta funkcji sprawdzenia trasy kursu z trasą linii - w przypadku, gdy pomiędzy dwoma przystankami jednokierunkowymi w kierunku TAM występował identyczny przystanek umieszczony w trasie linii jako jednokierunkowy w kierunku POWRÓT, przy porównywaniu trasy kursu w kierunku TAM z trasą linii funkcja zmieniała w trasie kursu odległość pomiędzy tymi przystankami na 0.
 4. Rozkłady jazdy linii:
  - poprawione obliczanie odległości przejechanych w poszczególnych województwach dla linii międzywojewódzkich. W przypadku, gdy w linii występowały odcinki trasy z przystankami jednokierunkowymi długość odcinków przebiegających w poszczególnych województwach mogła być obliczona nieprawidłowo.
  - poprawione obliczanie prędkości technicznej w kierunku powrót linii - na odcinku do przedostatniego przystanku w kierunku powrót nie był uwzględniany czas obsługi na tym przystanku, co powodowało zaniżenie wartości prędkości technicznej (przy obliczaniu prędkości technicznej od czasu przejazdu pomiędzy przystankami odejmowany jest czas obsługi na przystanku docelowym - o ile nie jest to ostatni przystanek w danym kierunku oraz nie ma zdefiniowanego na nim czasu postoju)

17.07.2020

 1. Rejestracja raportów z kart pamięci bileterek EMAR-105/EMAR-205 - w przypadku niektórych błędów danych w karcie pamięci na dysku mógł nie zostać zapisany plik z obrazem danych karty.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RZ - w zakładkach "Sprzedaż w tym miesiącu" oraz "Sumy przechodnie" dodane zostały kolumny "Gotówka" oraz "Bezgot.", w których wydzielone zostały z utargu pracownika sumy utargu zapłacone gotówką oraz bezgotówkowo.
 3. Rejestracja rozliczeń > Korekta raportów zadaniowych (menu Funkcje dodatkowe) - przy sprawdzaniu raportu zadaniowego, w którym kierowca wykorzystywał bileterki EMAR-205 oraz EMAR-105 funkcja korekty mogła zmienić w wykazie kas fiskalnych typ bileterki EMAR-105 na EMAR-205, co skutkowało później blokadą możliwości rejestracji raportu z bileterki ze zmienionym typem - w przebiegu zadania zapisywany był komunikat:
  *Bileterka w wykazie bileterek ma wpisany niewłaściwy typ
  Korekta informacji o typie bileterki:
  Obsługa kart pamięci > menu Funkcje dodatkowe > Wykaz bileterek (kas rejestrujących) - należy zmienić typ bileterki na EMAR-105 Raport można było zarejestrować dopiero po korekcie typu bileterki przy pomocy funkcji "Wykaz bileterek". Obecnie funkcja korekty raportów zadaniowych również przywraca właściwy typ bileterki w wykazie kas fiskalnych.

  Funkcje dodatkowe:
  1. Raporty kasowe > Rozliczenia szczegółowe - w zestawieniu dodana została kolumna "Bezgot.". W pozycjach rozliczenia pracownika zawierających utarg w kolumnie "Bezgot." pokazana jest kwota utargu zapłacona bezgotówkowo. Utarg bezgotówkowy nie jest uwzględniany przy obliczaniu salda rozliczeń kierowcy. Pokazany jest wyłącznie w celu porównania pełnej kwoty utargu z raportem zadaniowym pracownika.

22.06.2020

 1. Przygotowanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 oraz Duo/Printo-Bus - jeśli w czasie przygotowania zbiorów zaznaczone były opcje "v Odległości taryfowe z drogowych obliczaj w kierunku linii" (menu Ustawienia w głównym oknie programu) oraz "Jako odległości taryfowych użyj: (*) odległości drogowych" (w zakładce przygotowania zbioru), to w czasie przygotowania do zapisu tras linii mogły być wyświetlane komunikaty o różnicy w odległości taryfowej w kierunku tam i powrót pomimo tego, że odległości były równe.
 2. Rejestracja raportów z programu DW-SLQ/BM-SQL - korekta zapisu informacji o biletach sprzedawanych na następny okres w autobusie. W przypadku, gdy w jednym raporcie zadaniowym została zarejestrowana sprzedaż dwóch różnych biletów do EM-karty z tym samym numerem mogło dojść do sytuacji usunięcia z wykazu biletów sprzedawanych na następny okres w autobusie biletu sprzedanego wcześniej bez zapisu do tego wykazu danych biletu sprzedanego później. Wykonanie korekty raportu zadaniowego powoduje przywrócenie w wykazie biletu sprzedanego później pod warunkiem, że w dniu wykonywania korekty do wykazu nie zostały zapisane dane kolejnego biletu zapisanego później do tej EM-karty.

 3. Funkcje dodatkowe:
  1. Analiza przejazdów pasażerów - korekta odczytu trasy kursu w analizie przejazdów dla wybranego kursu. Jeżeli w zbiorze z rozkładem jazdy używanym przy sprzedaży pierwszego biletu sprzedanego na kurs w analizowanym miesiącu zapisane były różne trasy tego kursu, to do przygotowania analizy mogła zostać odczytana niewłaściwa trasa kursu, co prowadziło do pokazania nieprawidłowych danych analizy.

04.06.2020

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - w wykazach biletów pokazywanych w wyniku wyboru funkcji "Bilety zestawienia" oraz "Bilety dla zestawu ulg" (menu Funkcje dodatkowe) dodana została możliwość sprawdzenia występowania podwójnej sprzedaży biletów miesięcznych zapisanych w EM-kartach lub sprzedanych jednemu pasażerowi w danym miesiącu. W górnym panelu okna, w którym wyświetlane są dane biletów dodany został selektor wyboru rodzaju wyświetlanych danych. Pozycje selektora:
  a) bilety wszystkie - pokazywane są wszystkie bilety uwzględnione w wykazie dopłat (Bilety zestawienia) lub wszystkie bilety z ulgami wybranego zestawu ulg (również bilety zaznaczone jako pominięte w wykazie dopłat)
  b) Wiele dla EM-karty - pokazywane są dane biletów zapisanych do jednej EM-karty, które uwzględniane są w wykazie dopłat za dany miesiąc. Mogą być to bilety sprzedane na różne miesiące (bieżący i następny) oraz bilety anulowane. Wiersze zawierające dane anulowania biletu w kolumnie "Bilet" wpisane mają wartość -1. W wierszach zawierających dane biletów sprzedanych w kolumnach "Kwota zwr.", "Data anul." Nr Kas.An" oraz "Nr RZ An." wpisana jest informacja o tym, kiedy anulowanie danego biletu zostało wykonane i zarejestrowane.
  c) Wiele dla pasażera - analogicznie, jak w przypadku poprzedniej opcji pokazywane są bilety zawarte w zestawieniu sprzedane pasażerowi o danym numerze w bazie pasażerów (niezależnie od tego, czy bilety zapisane były do EM-karty)
  d) Ważne dla EM-karty w jednym miesiącu - pokazywane są dane biletów na ten sam okres ważności zapisane w jednej EM-karcie o ile żaden z nich nie został anulowany. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy pasażer kupił bilet na dany okres w autobusie i został również sprzedany bilet na nowy okres na dworcu z kodem przedłużenia okresu ważności w autobusie. Jeden z tych biletów powinien zostać anulowany przed zatwierdzeniem wykazu dopłat.
  e) Ważne dla pasażera w jednym miesiącu - w tym przypadku wystąpienie dwóch biletów ważnych w jednym miesiącu jest prawidłowe o ile są to bilety kupione na różne relacje.
  f) bilety anulowane bez pary - pokazywane są bilety sprzedane w danym miesiącu, które zostały anulowane w miesiącu następnym i dopłata do tych biletów zmniejszy kwotę dopłaty w wykazie za następny miesiąc oraz dane anulowania biletów sprzedanych w miesiącu poprzednim. W przypadku, gdy bilet zostanie sprzedany i anulowany w tym samym miesiącu dopłata do niego jest zerowa. Jeśli natomiast anulowanie biletu ma miejsce w miesiącu następnym po miesiącu sprzedaży biletu, to w wykazie dopłat za miesiąc sprzedaży biletu dopłata zostanie naliczona, natomiast w miesiącu zwrotu biletu przez pasażera dopłata do tego biletu w pełnej wysokości zostanie odjęta (niezależnie od kwoty zwróconej pasażerowi).
 2. Dopłaty do biletów ulgowych -> Bilety miesięczne - wykaz imienny (menu Funkcje dodatkowe) - wiersze zestawienia zawierające dane biletów anulowanych zaznaczone są na czerwono. Dotyczy to wierszy zawierających informacje o biletach sprzedanych, które zostały anulowane oraz wiersze z informacją o zwrotach biletów. W przypadku, gdy zwrot biletu nie został wykonany w miesiącu sprzedaży biletu wykaz imienny wykonany w miesiącu sprzedaży biletu zawierał będzie tylko wiersz z informacją o sprzedaży tego biletu, natomiast wykaz imienny wykonany w następnym miesiącu - informację o zwrocie biletu, czyli kwota dopłaty naliczona w miesiącu sprzedaży zostanie odjęta w miesiącu zwrotu.

06.05.2020

 1. Kursy > zakładka EP-Bilety - dodanie parametrów określających sprzedaż biletów bezdiagramowych w serwisie e-podróżnik:
  [ ] sprzedaż tylko takich biletów, których kontrola nie wymaga diagramu we wszystkich kanałach sprzedaży
  [ ] bilety bezdiagramowe tylko w aplikacji mobilnej/biletomacie/wpłatomacie (z wyłączeniem e-podróżnik i DSS) Sprzedaż biletów bezdiagramowych na danym kursie można wprowadzić we wszystkich kanałach sprzedaży lub ograniczyć tylko do sprzedaży w aplikacji mobilnej oraz biletomacie lub wpłatomacie.
 2. Eksport rozkładu do ePodróżnik - uwzględnienie w pliku eksportu przypisanych do kursów parametrów określających sprzedaż biletów bezdiagramowych w serwisie e-podróżnik.
 3. Rejestracja raportów z programu DW-SLQ/BM-SQL - dodanie możliwości rejestracji raportów zawierających informację o NIP nabywcy biletu (raporty w wersji R01.19). Raporty w tej wersji struktury zapisywane są przez program DW-SQL/BM-SQL od wersji 2.00A.
  Uwaga: wymagany jest zbiór z rozkładem (A6D) w wersji 11. W przypadku importu zbioru z rozkładem w niższej wersji zapisywany jest raport w wersji R01.16 lub R01.17.
 4. Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do programu DW-SQL/BM-SQL (plik BA*.DAT) - dodanie możliwości przekazywania w pliku eksportu NIP nabywcy biletu. NIP nabywcy biletu może być wpisany przy sprzedaży biletu na następny okres w bileterce EMAR-205 z programem sterującym od wersji 1.06. NIP nabywcy biletu zapisywany jest w pliku eksportu od wersji R01.04 struktury eksportu. Niezbędne jest wybranie tej wersji struktury eksportu w funkcji "Parametry importu cen/eksportu danych do BM" (Obsługa EM-kart > Sprzedaż na następny okres w autobusie > menu Narzędzia) - po wskazaniu w parametrach wersji struktury pliku BA R01.04 po rejestracji raportu ze sprzedaży zawierającej dane biletów z EM-kartą sprzedanych na następny okres w autobusie do folderu wskazanego w parametrach zapisywany jest plik eksportu z danymi biletów sprzedanych na następny okres w autobusie.
  Uwaga: plik eksportu w wersji R01.04 importowany jest przez program DW-SQL/BM-SQL od wersji 2.00A
 5. Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego (Zestawienia sprzedaży biletów > Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe) - do pliku eksportu nie są zapisywane dane biletów, które zostały oznaczone jako pominięte w wykazie dopłat.

06.04.2020

 1. Rejestracja raportów zwrotów z programu DW-SQL/BM-SQL - jeśli w jednym raporcie zarejestrowano zwrot ponad 1000 biletów, to dane raportu nie były poprawnie zapisywane do bazy. Zapis raportu był przerywany z powodu przekroczenia zakresu wartości w niektórych tabelach danych.
  Uwaga: przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu wykonywana jest zmiana struktury bazy danych. Operacja ta może trwać dość długo ze względu na konieczność zmiany struktury tabeli Bilety.
 2. Zmiana sposobu zapisywania NIP nabywcy przy rejestracji raportów z bileterki EMAR-205 z programem sterującym w wersji 1.06. NIP nabywcy zapisywany jest w takiej postaci, w jakiej został wpisany przez kierowcę w momencie drukowania biletu zawierającego NIP nabywcy. W wykazie biletów oraz w przebiegu zadania NIP nabywcy ma identyczną postać.
 3. Dopłaty do biletów ulgowych > Bilety miesięczne - wykaz imienny. W zestawieniu dodana została kolumna "Długość relacji - drogowa". W kolumnie tej pokazywana jest średnia drogowa długość relacji biletu miesięcznego. W przypadku, gdy bilet jest sprzedany w jednym kierunku jest to długość trasy przejazdu biletu. W przypadku biletu na przejazd tam i z powrotem jest to połowa sumy długości tras przejazdu w obu kierunkach. Dla biletów wieloprzejazdowych pokazywana jest długość relacji dla pierwszego wariantu trasy biletu. Długość relacji pokazywana jest w kilometrach z dokładnością jednego miejsca po przecinku - z taką dokładnością zapisywane są do bileterek odległości drogowe w trasach kursów.
  Uwaga: kolumna "Długość relacji" pokazuje średnią długość relacji biletu w pełnych kilometrach. Wartość zapisywana w tej kolumnie zależy od ustawienia parametru: "Zaokrąglenie długości relacji biletu w wykazie imiennym: (*) w górę do pełnych km ( ) arytmetycznie".

  Funkcje dodatkowe:
 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Zestawienia: wykaz imienny biletów. W zestawieniu dodana została kolumna "Długość relacji - drogowa". W kolumnie tej pokazywana jest średnia drogowa długość relacji biletu imiennego. W przypadku, gdy bilet jest sprzedany w jednym kierunku jest to długość trasy przejazdu biletu. W przypadku biletu na przejazd tam i z powrotem jest to połowa sumy długości tras przejazdu w obu kierunkach. Dla biletów wieloprzejazdowych pokazywana jest długość relacji dla pierwszego wariantu trasy biletu. Długość relacji pokazywana jest w kilometrach z dokładnością jednego miejsca po przecinku - z taką dokładnością zapisywane są do bileterek odległości drogowe w trasach kursów. Uwaga: kolumna "Długość relacji" pokazuje średnią długość relacji biletu w pełnych kilometrach. Wartość zapisywana w tej kolumnie zależy od ustawienia parametru: "Zaokrąglenie długości relacji biletu w wykazie imiennym: (*) w górę do pełnych km ( ) arytmetycznie".

11.03.2020

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - rejestracja numerów NIP zapisanych w raporcie zadaniowym w przypadku, gdy kierowca wpisał NIP nabywcy przed wydrukiem biletu. Bileterka EMAR-205 zapisuje NIP nabywcy w raporcie od wersji programu sterującego 1.06.
  Uwaga: od wersji 1.06 programu sterującego bileterki zmieniona jest struktura danych raportu. Poprawna rejestracja raportów zawierających numery NIP nabywców możliwa jest od wersji 1.44 programu Kasa konduktorska. Jeżeli raporty kierowców odczytywane są w rozliczarce lub wpłatomacie, to konieczna jest aktualizacja programów Rozliczarka oraz Rozliczarka-wpłatomat do wersji 1.14.
  NIP nabywcy biletu pokazywany jest w zakładce "Przebieg zadania" przy każdym bilecie wydrukowanym z NIP w postaci wpisanej przez kierowcę. Do bazy danych zapisywany jest NIP w postaci liczby o długości 10 cyfr. W zakładce "Bilety" zawierającej bilety sprzedane w danym raporcie zadaniowym kolumna "NIP nabywcy" wyświetlana jest bezpośrednio za kolumną "Nr biletu".
  NIP nabywcy pokazywany jest również w funkcji "Zestawienia sprzedaży biletów" > zakładka "Przegląd biletów" > "Poszczególne bilety". Zaznaczenie opcji "[v] Bilety z NIP nabywcy" powoduje ograniczenie listy wyświetlanych biletów tylko do tych, które na wydruku zawierają NIP nabywcy biletu.
 2. Korekta raportów zadaniowych - zmiana weryfikacji informacji o powiązaniu biletu z danymi pasażera. W przypadku, gdy w rekordzie biletu zapisany był indeks danych pasażera, który aktualnie nie występował w bazie danych, a w tabeli pasażerów istniały dane pasażera zgodne z zapisanymi w raporcie sprzedaży, ale z innym indeksem funkcja korekty nie poprawiała informacji o powiązaniu biletu z danymi pasażera. Mogło to spowodować niemożność wykonania eksportu danych o sprzedaży biletów na kursy obce.
 3. Rejestracja zwrotów biletów - przy rejestracji raportu mógł wystąpić błąd przy zapisie danych do bazy w przypadku, gdy w jednym raporcie zapisana była informacja o zwrocie biletów jednorazowych na większą liczbę miejsc od 99 na jeden kurs. Rejestracja zostanie poprawnie wykonana po instalacji nowej wersji programu.
 4. Eksport rozkładu do systemu PIGTSiS - korekta eksportu danych trasy kursu. Jeżeli na pierwszym przystanku kursu powrotnego zdefiniowany był skrót do przystanku leżącego za odgałęzieniem, to do eksportowanej trasy kursu zapisywany był czas przejazdu skrótem, a nie czas przejazdu do pierwszego przystanku w odgałęzieniu. 5. Funkcje dodatkowe:
  1.Raporty kasowe - jeżeli sprzedaż wykonywana była przez pracowników o statusie '6'-kasjer rozliczający, to przy zapisie utargu do raportu kasowego kwota utargu nie była sumowana ze sprzedażą kasjerów biletowych (pracownik o statusie '8') tylko ze sprzedażą wykonywaną przez pracowników i statusach innych, niż kierowca lub kasjer biletowy. Na wydruku dziennego raportu kasowego wartość wpłat kasjerów rozliczających pokazywana była w pozycji "wpłaty ajentów". W nowej wersji programu utargi i wpłaty kasjerów rozliczających sumowane są razem z utargami i wpłatami kasjerów biletowych. Po wykonaniu funkcji [Sprawdzenie utargów] (Raporty kasowe > Wykaz RK > Dodatkowe) zostanie skorygowane sumowanie utargów i wpłat kasjerów rozliczających w raportach kasowych z wybranego miesiąca.
  2. Analiza punktualności kursów - w analizie nie były pokazywane wykonania kursów zarejestrowane w bileterkach EMAR-205. Dane o wykonaniach takich kursów zapisane są poprawnie w bazie danych.
  3. Synchronizacja danych z bazą internetową używaną do wymiany danych biletów sprzedawanych na nowy okres w autobusie pomiędzy instalacjami programów używających lokalnych baz danych (Grupy EMK) - przy dużej liczbie danych w bazie lokalnej oraz dużej liczbie danych do pobrania z serwera z nowymi cenami biletów do sprzedaży w autobusie proces weryfikacji danych pobieranych z serwera mógł przebiegać bardzo wolno.

14.02.2020

 1. Trasy linii > funkcja menu "Tworzenie i korekta trasy" - korekta działania funkcji "Automatyczne wypełnianie czasów i stanowisk" (menu Narzędzia). Występował błąd w działaniu tej funkcji w przypadku, gdy drugi przystanek trasy linii leżał w odgałęzieniu. W parametrach automatycznego wypełniania czasów i stanowisk dodana została opcja "[v] nie wypełniaj automatycznie numerów stanowisk". Po jej zaznaczeniu wypełniane są tylko czasy przejazdów zgodnie z określonymi w parametrach prędkościami. Czasy przejazdów obliczane są na podstawie średniej prędkości komunikacyjnej oraz wpisanych odległości od początku trasy linii. Jeżeli sąsiednie przystanki mają wpisaną identyczną odległość od początku trasy linii, to będą miały wpisany ten sam czas przyjazdu i odjazdu.
 2. Taryfy > Taryfy linii > Funkcje dodatkowe > Taryfy przesiadkowe linii (BM, BMU) - korekta funkcji przypisywania. Jeśli jako przystanek przesiadkowy wybrany został przystanek jednokierunkowy, a w linii docelowej brak było możliwości przesiadki z tego przystanku funkcja przypisywania sygnalizowała błąd bez wyświetlenia komunikatu o braku możliwości przesiadki. Dodana została obsługa przypisywania cen w przypadku wyboru przystanków jednokierunkowych jako przystanków przesiadkowych w liniach A (początkowej) oraz B (docelowej). Funkcja wyświetla informację o możliwości przesiadki w zależności od kierunkowości przystanku przesiadkowego w linii A. Jeśli jest to przystanek jednokierunkowy w kierunku TAM, to przesiadka jest możliwa w kierunku A > B, jeśli przystanek jest jednokierunkowy w kierunku POWRÓT, to przesiadka jest możliwa w kierunku B > A. Przystanek przesiadkowy wskazany w linii A musi występować w linii B. W trasie linii A wyświetlanej przy wyborze przystanku przesiadkowego za kodem przystanku wyświetlana jest informacja o przystankach jednokierunkowych: JT - przystanek jednokierunkowy w kierunku TAM linii, JP - przystanek jednokierunkowy w kierunku POWRÓT linii. Brak tej informacji oznacza przystanek dwukierunkowy - zatrzymywanie autobusów wykonujących kursy w obu kierunkach jazdy w stosunku do numeracji przystanków w linii. Należy pamiętać o tym, że w przypadku definiowania taryf przesiadkowych z linii A na B ze wskazaniem przystanków jednokierunkowych jako przystanków przesiadkowych należy taryfę przesiadkową przypisać dwa razy: w kierunku A>B oraz w kierunku B>A. Tylko wtedy możliwa będzie sprzedaż biletu ważnego w dwie strony wg taryfy przesiadkowej przypisanej do tej pary linii. Cena biletu przypisana w tej taryfie zawsze jest ceną za przejazd w dwie strony, niezależnie od tego, czy w danej relacji przejazd taki można zrealizować ze względu na kierunkowość przystanków. Program DW-SQL (BM-SQL) przy sprzedaży biletu obliczy cenę jako połowę ceny przypisanej w kierunku A>B oraz połowę ceny przypisanej w kierunku B>A. Warunkiem jest możliwość wykonania przejazdu w relacji TAM oraz POWRÓT biletu pasażera pomiędzy przystankami, do których przypisane są ceny w taryfie przesiadkowej pomiędzy liniami A i B.
  Uwaga: w oknie wyboru linii przesiadkowych wiersze z danymi linii oznaczane są kolorami zgodnie z aktualnie przypisanym statusem linii. Kolory można zmienić w funkcji "Parametry kontroli linii i kursów" (menu "Ustawienia" w głównym oknie programu).
 3. Przygotowanie zbiorów dla bileterek - zmiana sposobu nadawania nazwy zbioru dla "Duo/Printo Bus" w przypadku, gdy zbiór przygotowywany jest przy pomocy programu zainstalowanego w Teroplan S.A. Ze względu na możliwość przygotowania w tym samym dniu zbioru dla danego przewoźnika w firmie Teroplan oraz bezpośrednio przez przewoźnika zbiory przygotowywane w firmie Teroplan w danym dniu mają przypisywane rozszerzenie od 'DA9' do 'DA1' (zbiory przygotowywane bezpośrednio u przewoźnika - od 'DA1' do 'DA9'). Nazwy zbiorów przygotowywanych w danym dniu u przewoźnika oraz w firmie Teroplan nie będą mieć powtórzonych nazw, o ile nie zostanie ich przygotowanych w sumie więcej niż 9.
 4. Obsługa kart pamięci - przy zmianie statusu kart pamięci do bileterek autobusowych mógł być niewidoczny selektor przypisania karty pamięci do oddziału.
 5. Zestawienia sprzedaży biletów - zakładka Według RF > Wszystkie pozycje raportu - jeżeli dane rejestrowane były na kilku stanowiskach, to po wyborze opcji "Stanowisko: wszystkie" dane mogły być wyświetlane bez poprawnego formatowania (kolejność i nazwy kolumn danych).

  Funkcje dodatkowe:
  1. Rejestracja raportów z biletami sprzedanymi z kodem przedłużenia na nowy okres w autobusie - jeżeli dane EM-kart z biletami sprzedawanymi na następny okres w autobusie wymieniane są pomiędzy stanowiskami rejestracji rozliczeń poprzez serwer zdalny w ramach usługi "Grupa EMK", to w przypadku, gdy pasażer kupił przez internet lub na dworcu bilet z kodem przedłużenia okresu ważności w autobusie, mogła zostać zablokowana możliwość zakupu biletu na nowy okres w autobusie w kolejnym okresie. Przy rejestracji takiego raportu mogła nie być poprawnie przekazana na serwer zdalny informacja o nowym okresie ważności biletu zapisanego w EM-karcie. Możliwe było wówczas tylko przedłużenie okresu ważności poprzez zakup kolejnego biletu z kodem przedłużenia lub zakup nowego biletu z zapisem do EM-karty.

07.01.2020

 1. Trasy linii - funkcja "Przesuń kilometraż" w niektórych przypadkach niedokładnie pokazywała odległość pomiędzy bieżącym i poprzednim przystankiem trasy linii, co mogło spowodować niemożność wykonania przesunięcia kilometrażu o dokładną różnicę odległości pomiędzy tymi przystankami. Zmieniona została dokładność wprowadzania przesunięcia z 0,1km do 0,001km.
 2. Rozkład jazdy linii - jeśli w parametrach drukowania rozkładu jazdy w sekcji "Drukuj kolumny tabeli" zaznaczona była opcja "[v] czas jazdy narastająco dla linii" i nie była zaznaczona opcja "[ ] czasy przejazdów dla linii", to na wydruku nie była drukowana pionowa kreska oddzielająca kolumnę czasu jazdy od następnej kolumny, co mogło spowodować wydruk kolejnej pionowej kreski w kolumnie czasu jazdy.
 3. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - w zakładce "Taryfy kursów" dodana została kolumna "km" zawierająca symbol 't' w wierszu informującym o taryfie, w której cena biletu zależy tylko od odległości (taryfa kilometrowa).
 4. Dodanie parametrów kalendarzy na rok 2021. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2021 zapisany jest okres dla województwa dolnośląskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 5. Eksport rozkładu do ePodróżnik - taryfy biletów okresowych dla kursu nie były eksportowane w przypadku, gdy taryfy biletów jednorazowych przypisane były do kursu, a taryfy biletów okresowych - do linii.

20.12.2019

 1. Dodanie weryfikacji zgodności liczby bileterek EMAR-105/205 zarejestrowanych w programie z plikiem licencji. Informacja o limicie aktywnych bileterek zapisanym w pliku licencji wyświetlana jest w oknie informacji o programie (menu Pomoc > Informacje..., zakładka "O programie"). Program blokuje możliwość rejestracji raportów z bileterek EMAR-105/205 w przypadku, gdy liczba aktywnych bileterek, zarejestrowanych w bazie programu jest większa od limitu zapisanego w pliku licencji. Aktywne są bileterki, które w wykazie wyświetlanym przez funkcję "Wykaz bileterek (kas rejestrujących)" nie mają wpisanej daty wycofania z eksploatacji. W przypadku przekroczenia limitu aktywnych bileterek przy próbie rejestracji raportu wyświetlany jest komunikat:
  Liczba aktywnych bileterek autobusowych (nn) przekracza dozwolony limit (mm). Aby zarejestrować raport zlikwiduj niepotrzebne bileterki lub skontaktuj się z firmą Teroplan w celu zwiększenia limitu aktywnych bileterek.
  Likwidacja bileterki: Obsługa kart pamięci > menu Funkcje dodatkowe > Wykaz bileterek (kas rejestrujących) - należy wpisać datę wycofania bileterki z eksploatacji.
  Program nie pozwala również na rejestrację raportów z bileterek zlikwidowanych. Przy próbie rejestracji raportu z bileterki zlikwidowanej w zakładce "Przebieg zadania" pod wpisem identyfikacji bileterki wyświetlany jest komunikat:
  Bileterka jest zlikwidowana.
  Usunięcie informacji o likwidacji bileterki:
  Obsługa kart pamięci > menu Funkcje dodatkowe > Wykaz bileterek (kas rejestrujących) - należy usunąć datę wycofania bileterki z eksploatacji.
 2. Obsługa kart pamięci - menu Operacje - funkcja "Zmiana statusu kart pamięci do bileterek". W zakładce "EMAR-105" dodana została zakładka "EMAR-205" zawierająca opcje pracy bileterki EMAR-205. Wykaz opcji jest identyczny, jak w zakładce "EMAR-205" przy zmianie statusu karty pamięci w funkcji "Obsługa kart pamięci". Funkcja "Zmiana statusu kart pamięci do bileterek umożliwia zmianę wybranych opcji we wszystkich kartach pamięci zapisanych w bazie danych - przycisk [Zmiana statusu kart do bileterek EMAR-105]. Zmieniane w bazie są tylko te parametry, które mają zaznaczoną opcję w kolumnie "Zmieniać wartość parametru". Przycisk [Ustaw jako domyślne] pozwala zapamiętać bieżące ustawienie wszystkich parametrów jako domyślne przy kolejnym uruchamianiu tej funkcji.
 3. Obsługa kart pamięci - menu Operacje - funkcja "Ustawienia zapisywane przy rejestracji karty pamięci". W zakładce "EMAR-105" dodana została zakładka "EMAR-205" zawierająca opcje pracy bileterki EMAR-205. Wykaz opcji jest identyczny, jak w zakładce "EMAR-205" przy zmianie statusu karty pamięci w funkcji "Obsługa kart pamięci". Ustawienia zapamiętane przy pomocy tej funkcji podpowiadane są w zakładkach statusu karty pamięci przy rejestracji nowej karty pamięci dla bileterki EMAR-105/EMAR-205.
 4. Dopłaty do biletów ulgowych > Bilety dla zestawu ulg > Sprawdź pary 'Opiekun' - 'Podopieczny' - jeżeli w tej samej relacji kursu zarejestrowanych było kilka przejazdów pasażerów z biletami miesięcznymi z EM-kartą, to funkcja mogła nie powiązać wszystkich przejazdów podopiecznych z jednorazowymi biletami dla opiekunów, kupionymi w tej relacji. Niektóre bilety dla opiekunów mogły być w tej sytuacji wykazane jako bilety bez pary.
 5. Eksport rozkładu do ePodróżnik - przy eksportowaniu taryf biletów okresowych w niektórych przypadkach nie były eksportowane dane taryf biletów jednorazowych przypisanych do kursu.
 6. Statystyka wykonywania kursów (Kursy > menu Statystyka) - umożliwienie obliczania statystyki w przypadku jednoczesnego uruchomienia funkcji z kilku egzemplarzy programu pracujących w sieci. Dane obliczane przy liczeniu statystyki zapisywane są w oddzielnych tabelach danych dla każdego egzemplarza programu - numer egzemplarza programu wyświetlany jest w głównym oknie programu po informacją o wersji programu. Dotychczas dane zapisywane były do jednego zestawu tabel, co blokowało możliwość jednoczesnego obliczania statystyk przez kilku użytkowników jednocześnie.

27.11.2019

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - korekta błędu sprawdzania poprawności raportu. Przy rejestracji raportu sprawdzenie poprawności zapisu informacji o sposobie płatności w raporcie z bileterki EMAR-205 niepotrzebnie wykonywane było również przy sprawdzaniu raportu z bileterek EMAR-105. Mogło to prowadzić do uznania za błędny poprawnego raportu. Błąd powstał w wersji 1.47g programu.

 2. Funkcje dodatkowe:
  1. Tabliczki przystankowe - Tabliczka MM - jeśli w parametrach druku tabliczek został zmieniony tekst nazwy kolumny "przez", to przy wydruku tabliczki z zaznaczoną opcją "[v] w kolumnie godzin wydziel kolumny dni wykonywania" oraz opcją "Przystanki pośrednie: (*) w oddzielnej kolumnie" nazwy przystanków pośrednich drukowane były niepotrzebnie również w kolumnie nazw przystanków docelowych.

21.11.2019

 1. Obsługa kart pamięci - dodanie obsługi dwóch opcji pracy bileterek EMAR-205:
  [ ] Numery przystanków w trasie kursu jak w linii
  [ ] Dozwolony zapis zerowych raportów dobowych Opcje dodane są w zakładce "EMAR-205" statusu kart pamięci.
  Jeśli opcja "[v] Numery przystanków w trasie kursu jak w linii" jest zaznaczona, to bileterka przy numerowaniu przystanków w trasie kursu uwzględnia przystanki z trasy linii, które pomijane są w trasie kursu. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, to numerowane są tylko przystanki, na których kurs zatrzymuje się, Opcja ta działa niezależnie od ustawienia opcji "[ ] Numeracja przystanków w kursie od 1". Drukarka fiskalna EMAR-D205, zainstalowana w bileterce EMAR-205 pozwala na zapis do pamięci fiskalnej raportu dobowego z zerowymi wartościami. Usunięcie zaznaczenia opcji "[ ] Dozwolony zapis zerowych raportów dobowych" powoduje blokowanie przez bileterkę możliwości zapisu zerowego raportu fiskalnego. Zapis taki można wykonać zawsze w przypadku, gdy karta pamięci kierowcy nie jest włożona do bileterki.
 2. Zapis danych dodatkowych do karty pamięci kierowcy - poprawiony zapis wykazu firm rozliczających przewozy pasażerów z biletami miesięcznymi. Przy zapisie tego wykazu do karty pamięci mogła zostać nieprawidłowo zapisana informacja o wersji danych tego wykazu, co blokowało możliwość akceptacji w bileterce EM-kart innych przewoźników.
 3. Synchronizacja danych karty pamięci:
  - uwzględnienie przy synchronizacji nowych opcji pracy bileterek EMAR-205
  - modyfikacja odczytu z karty pamięci danych dodatkowych - zabezpieczenie przed przerwaniem pracy funkcji w przypadku wystąpienia błędnych danych w karcie pamięci
 4. Obsługa EM-kart > Przejazdy z biletami sieciowymi - w zestawieniu została dodana kolumna "Nr linii" zawierająca numer linii kursu, na którym zarejestrowany został przejazd pasażera.
 5. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - w przebiegu zadania wyświetlana jest szczegółowa informacja o wersji programu sterującego bileterki EMAR-205 - w postacj n.nn.nn (np. 1.05.02). Dotychczas informacja o wersji programu sterującego zawierała tylko dwie początkowe części numeru wersji programu sterującego (n.nn). Szczegółową informację o wersji programu sterującego bileterki EMAR-205 zapisują w raporcie od wersji programu sterującego 1.05.02.
 6. Przystanki - Opłaty za przystanki - korekta obliczania liczby zatrzymań na przystanku kursów wykonywanych na przełomie dnia. Jeśli kurs nie był wykonywany codziennie i zatrzymywał się na przystanku, dla którego obliczana była opłata w drugiej dobie od godziny rozpoczęcia, to zatrzymanie na przystanku naliczane było w dobie rozpoczęcia kursu, a nie w dobie zatrzymania się na przystanku.
 7. Rozkłady jazdy linii - jeżeli w parametrach tworzenia rozkładów jazdy linii zaznaczona była opcja "[v] Zbiorczy rozkład jazdy linii o tej samej dacie ważności" i jeden z wariantów linii zaczynał się na przystanku leżącym w odgałęzieniu innego wariantu tej linii, to przy obliczaniu odległości poszczególnych wariantów linii mógł wystąpić błąd, który uniemożliwiał wyświetlenie zbiorczego rozkładu jazdy linii.


 8. Funkcje dodatkowe:
  1. Raporty kasowe > Rozliczenia pracowników - w zestawieniach: "ostatnie rozliczenia" oraz "nie rozliczali się od..." dodana została kolumna "Godzina" - godzina rejestracji ostatniego rozliczenia pracownika. Dotychczas pokazywana była tylko data ostatniego rozliczenia.

09.10.2019

 1. Kursy - zakładka EP-Bilety - rozdzielone zostały zezwolenia na sprzedaż biletów w serwisie e-Podróżnik Bilety - obecnie zezwolenia na sprzedaż biletów jednorazowych oraz okresowych (miesięcznych) są przypisywane do poszczególnych kursów niezależnie od siebie - opcje:
  [ ] Dozwolona sprzedaż biletów jednorazowych
  [ ] Dozwolona sprzedaż biletów okresowych
  Parametry sprzedaży biletów zadane w zakładce EP-Bilety dla jednego kursu można skopiować do wszystkich kursów linii lub firmy (menu Narzędzia).
  Uwaga:po instalacji nowej wersji programu opcje "[ ] Dozwolona sprzedaż biletów jednorazowych" oraz "[ ] Dozwolona sprzedaż biletów okresowych" ustawione są tak, jak dotychczas dla danego kursu ustawiona była opcja zezwolenia na sprzedaż biletów w serwisie e-Podróżnik.
 2. Parametry nowego kursu (Kursy > menu Narzędzia) - w zakładce EP-Bilety parametry sprzedaży przez internet zostały zmodyfikowane analogicznie, jak w funkcji "Kursy".
 3. Eksport rozkładu do ePodróżnik - dostosowanie funkcji eksportu do zmienionych parametrów sprzedaży na kurs.
 4. Rejestracja rozliczeń - [Diagramy kas obcych] - w funkcji weryfikacji poprawności danych biletów przy imporcie raportu ze sprzedaży w kasie innego przewoźnika mógł wystąpić błąd powodujący przerwanie procesu rejestracji raportu. Jeśli błąd wystąpił na etapie weryfikacji danych biletów zwróconych, to rejestrowany był raport z biletami sprzedanymi w kasie obcej, natomiast nie był zapisywany raport zwrotów. Raport, przy którego rejestracji wystąpił błąd należy zarejestrować ponownie przy pomocy nowej wersji programu.
 5. Rejestracja raportów zwrotów z programu DW-SQL - korekta weryfikacji sumy kontrolnej zbioru z rozkładem jazdy, którego nazwa zapisana jest w nagłówku raportu zwrotów. Jeśli raport zwrotów rejestrowany był bezpośrednio po raporcie sprzedaży, który powiązany był ze zbiorem z rozkładem jazdy o innej nazwie, niż zbiór wpisany w nagłówku raportu zwrotów, to sygnalizowany był błąd sumy kontrolnej zbioru z rozkładem jazdy i raport zwrotów można było zarejestrować dopiero po ponownym uruchomieniu programu.
 6. Rejestracja raportów ze sprzedaży biletów miesięcznych na nowy okres w serwisie e-podróżnik - jeżeli bilet zapisany w EM-karcie przedłużany jest w autobusie tylko na podstawie kodu (bez możliwości zakupu biletu w autobusie na nowy okres), to funkcja rejestracji niepotrzebnie szukała w bazie danych biletu wzorcowego, zapisanego na nowy okres i w przypadku braku tego biletu w bazie w przebiegu zadania umieszczała komunikat informacyjny o braku biletu wzorcowego. Jeżeli rejestracja rozliczeń wykonywana jest na kilku stanowiskach i dane pomiędzy stanowiskami wymieniane są przy pomocy usługi synchronizacji danych, to dane biletów wzorcowych przedłużanych na następny okres wyłącznie na podstawie kodu nie są wymieniana pomiędzy stanowiskami i sprawdzanie obecności danych takich biletów wzorcowych w lokalnej bazie stanowiska rozliczeń nie jest potrzebne.

19.08.2019

 1. Eksport rozkładu do ePodróżnik - dodanie eksportowania taryf biletów okresowych w przypadku zdefiniowania parametrów sprzedaży takich biletów w serwisie e-podróżnik.
  Uwaga: eksport możliwy jest wyłącznie w przypadku posiadania ważnej licencji na program "Informica 2.0".
 2. Przeglądanie zbioru dla bileterki EMAR-105 - korekta pokazywania cen biletów w zakładce "Ceny w dniach". W przypadku, gdy ulga handlowa do biletów jednorazowych obowiązywała na części trasy kursu rozpoczynającego się w środku trasy linii i w zakładce "Wykaz kursów" nie była zaznaczona opcja "[ ] bileterkowa numeracja przystanków" cena biletu ulgowego w zakładce "Ceny w dniach" mogła być pokazywana w niewłaściwej relacji.
 3. Wydruk cennika linii - na podglądzie wydruku cennika w postaci trójkąta nieprawidłowo wyświetlane były nazwy przystanków docelowych w przypadku, gdy niedozwolona była sprzedaż biletów na początkowym odcinku trasy linii; jako przystanki docelowe powtórzone były nazwy przystanków, do których nie były przypisane ceny biletów. Na podglądzie cennika, eksporcie do pliku oraz podglądzie wydruku w postaci listy nazwy przystanków docelowych pokazywane były poprawnie.

02.08.2019

 1. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - jeśli w raporcie zadaniowym wpisane były nowe stawki PTU używane przy sprzedaży biletów, a w ostatnim raporcie fiskalnym zamkniętym przed otwarciem zadania kasjera używane były inne stawki PTU, to funkcja rejestracji uznawała taki raport za błędny i nie pozwalała na jego rejestrację. Obecnie w przebiegu zadania wyświetlany jest komunikat o stosowaniu innych stawek PTU w zamkniętym raporcie fiskalnym i wskazane są stawki, które miały inną wartość.

17.07.2019

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - dotyczy raportów zawierających informacją o sprzedaży w autobusie biletu okresowego z EM-kartą. W wyniku błędu, który powstał w wersji 1.47 programu przy rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 do wykazu biletów sprzedawanych na następny okres w autobusie nie była zapisywana informacja o nowym okresie ważności biletu sprzedanego w autobusie, co powodowało niemożność wykonania eksportu sprzedaży biletów EM-kartowych do BM (do programu sprzedaży na dworcu) oraz blokowało sprzedaż tych biletów w kolejnym okresie. Dane zostaną uzupełnione po wykonaniu korekty raportów zadaniowych za okres od instalacji programu w wersji 1.47 lub wyższej (poniżej wersji 1.47c).
 2. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - korekta mechanizmu ustalania poprzednich stawek PTU przy zmianie stawek. Jeżeli karta pamięci zawierała dane tylko dotychczasowych stawek PTU (ważnych od 01.01.2011), a w bileterce zapisane były już nowe stawki (ważne od 01.05.2019), to funkcja rejestracji raportu w wersji 1.47a programu ustalała nieprawidłowo, że poprzednimi stawkami w bileterce były stawki wcześniejsze od stawek aktualnie zapisanych w karcie pamięci, co było nieprawidłowe i nieprawidłowo obliczała podatek PTU od sprzedaży poprzedzającej zdarzenie zmiany stawek. Wykonanie korekty raportu zadaniowego przywraca poprawne wartości podatku dla sprzedaży poprzedzającej moment zmiany stawek PTU w bileterce.
 3. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - korekta sposobu rozpoznawanie biletów sprzedawanych na nowy okres z EM-kartą zapisanych w raporcie, które nie zostały zapisane w pamięci fiskalnej. Dane takich biletów są pomijane przy zapisie danych do bazy. Bileterka EMAR-205 z programem sterującym w wersji poniżej 1.03 mogła oznaczać takie bilety w raporcie w różny sposób, co mogło doprowadzić do zapisu biletu do bazy jako biletu sprzedanego poprawnie.
 4. Taryfy - dodanie możliwości zdefiniowania parametrów sprzedaży biletów w serwisie e-podróżnik w taryfach typu 23 (bilety miesięczne) oraz 28 (bilety miesięczne z ulgą kwotową). Parametry te dotyczą sprzedaży wszystkich rodzajów biletów zdefiniowanych w danej taryfie.
 5. Eksport rozkładu do ePodróżnik:
  1. odblokowanie możliwości eksportowania danych kursów, które w zakładce "EP-Bilety" mają zaznaczoną opcję "[v] Dozwolona sprzedaż biletów", ale w zakładce "Bilety" w sekcji "Sprzedaż na dworcu" nie jest dozwolona sprzedaż biletów jednorazowych
  2. w parametrach eksportu rozkładu do ePodróżnik (menu Narzędzia) w sekcji "Sprzedaż biletów w e-podróżnik bilety" dodana została opcja "[ ] Zapisz taryfy biletów okresowych". Po jej zaznaczeniu eksportowane są ceny biletów miesięcznych i okresowych z taryf przypisanych do kursów, na których dozwolona jest sprzedaż biletów w e-podróznik.
  Uwaga: opcja "[ ] Zapisz taryfy biletów okresowych" dostępna jest wyłącznie u użytkowników programu, którzy mają ważną licencję programu "Informica 2.0". Plik licencji na program Informica 2.0 powinien być skopiowany do folderu z programem PP-Bilety.

26.06.2019

 1. Obsługa kart pamięci i bileterek:
  • korekta działania selektora rodzaju danych; przy próbie wyboru innego rodzaju danych, niż "dane podstawowe" mógł wystąpić błąd. Związane było to ze zmianą struktury bazy danych wprowadzonej w wersji 1.47 programu
  • synchronizacja danych karty pamięci (menu Operacje) - dodane zostało wyświetlanie opcji ustawianych dla bileterek EMAR-105
  • import danych ze zbioru dla "Rozliczarki" (menu Funkcje dodatkowe) - dodana została możliwość wykonania importu danych nagłówka, stopki oraz parametrów WiFi dla bileterek EMAR-205 przygotowanych w programie Informica 2.0 i zapisanych w tym programie do zbioru dla rozliczarki.
   Danych tych nie można zmieniać w programie Kasa konduktorska, ale po ich zaimportowaniu zapisywane są do kart pamięci bileterek przy zapisie danych dodatkowych, a także eksportowane do rozliczarek i wpłatomatów przy eksporcie danych dodatkowych z programu Kasa konduktorska.
 2. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-105 - jeśli kierowca zmienił bileterkę w trakcie wykonywana zadania i w nowej bileterce została wykonana zmiana stawek PTU, to w niektórych przypadkach do raportu zadaniowego mogła zostać zapisana dwa razy sprzedaż wykonana w raporcie zadaniowym do momentu zmiany bileterki. Wykonanie korekty raportów zadaniowych powodowało usunięcie nadmiarowych danych.

12.06.2019

 1. Obsługa kart pamięci - przy zapisie danych dodatkowych do karty pamięci zapisywany był pusty nagłówek dla bileterek EMAR-205 w przypadku, gdy dane nagłówka nie zostały zaimportowane ze zbioru danych dodatkowych przygotowanym w programie Informica 2.0. Obecnie w takim przypadku nagłówek dla bileterek EMAR-205 nie jest zapisywany do karty pamięci i bileterka korzysta z nagłówka dla bileterek EMAR-105.

07.06.2019

 1. Dostosowanie wykazu stawek PTU do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 (Dz.U. z dnia 30.04.2019r. Poz. 816) Rozporządzenie wprowadza obowiązkowe przypisanie oznaczeń literowych od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku:
  § 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
  ...
  5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
  a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
  ...
  § 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.
  ...
  65. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r., z wyjątkiem § 9 ust. 3 i 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
  Przy pierwszym uruchomieniu programu w wersji 1.47 lub wyższej do tabeli StawkiPTU dodawany jest zestaw stawek z datą ważności od 01.05.2019, w którym do stawek od "A" do "E" przypisane są wartości określone w rozporządzeniu, natomiast stawki "F" oraz "G" są nieczynne. Jeżeli w bazie użytkownika programu istnieje już zestaw stawek ważnych od 01.05.2019, to weryfikowane są w nim stawki o oznaczeniach od "A" do "E", natomiast wartości przypisane do stawek "F" oraz "G" nie ulegają zmianie. Jeżeli w bazie istnieje zestaw stawek o dacie późniejszej od 01.05.2019, to dodanie zestawu stawek ważnych od 01.05.2019 nie wpłynie na zapis stawek do bileterek.
  Uwaga: zmiana stawek PTU w bileterkach wymaga przygotowania zbioru z danymi dla bileterek oraz przeprogramowania kart pamięci bileterek. Dotyczy to również drukarek fiskalnych używanych przy sprzedaży biletów miesięcznych. Do zbioru zapisywana jest informacja o stawkach ważnych w dniu przygotowania zbioru oraz o stawkach, których data początku ważności jest późniejsza od daty przygotowania zbioru. Należy zwrócić uwagę na przypisanie w bazie stawek od C do G do pozycji cenowych. Jeśli w taryfie zagranicznej do odcinka zagranicznego przypisana była stawka C, to należy zmienić to przypisanie na D. Jeśli przypisana była stawka G (zwolniona), to należy zmienić to przypisanie na E. Jeśli w wykazie opłat dodatkowych zdefiniowane były pozycje przypisane do stawek innych, niż A lub B, to należy dostosować przypisania do aktualnych wartości stawek podatkowych. Przy instalacji nowej wersji programu nie są wykonywane żadne zmiany przypisań oznaczeń literowych stawek do pozycji cenowych (taryfy, opłaty dodatkowe), Zmiany te użytkownik programu musi wykonać samodzielnie przed przygotowaniem zbiorów dla bileterek, w których zapisane zostaną wartości stawek przypisane do oznaczeń literowych zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 29.04.2019.
  Uwaga: należy przeprogramować wszystkie karty pamięci, aby uniknąć możliwości wielokrotnej zmiany stawek w bileterkach, w przypadku używania w tej samej bileterce kart pamięci zawierających informację o różnych wartościach aktualnych stawek PTU.
 2. Obsługa kart pamięci - w statusie kart pamięci bileterek EMAR-105 używanych w bileterkach EMAR-205 [Zmiana statusu] - zakładka EMAR-205 dodane zostały opcje sterujące pracą bileterki EMAR-205: [x] Przyjmowanie zapłaty bezgotówkowo [ ] Terminal płatniczy jest podłączony do bileterki [ ] Płatność kartą gdy włączony terminal [x] Pokazuj nazwisko pasażera z EM-kartą Jeśli opcja "[ ] Przyjmowanie zapłaty bezgotówkowo" nie jest zaznaczona, to bileterka pozwala tylko na wybór płatności gotówką i ustawienie opcji dotyczących obsługi terminala płatniczego nie ma znaczenia. Jeśli zaznaczona jest opcja "[x] Przyjmowanie zapłaty bezgotówkowo" i nie jest zaznaczona opcja "[ ] Terminal płatniczy jest podłączony do bileterki", to bileterka nie sprawdza podłączenia terminala płatniczego (kierowca oddzielnie wpisuje kwotę do zapłaty na klawiaturze terminala) - ustawienie opcji "[ ] Płatność kartą gdy włączony terminal" nie ma znaczenia. Jeśli opcja "[x] Terminal płatniczy jest podłączony do bileterki" jest zaznaczona, to jednoczesne zaznaczenie opcji "[x] Płatność kartą gdy włączony terminal" blokuje możliwość zapłaty kartą bez włączonego terminala - w tym przypadku bileterka przesyła do terminala wysokość kwoty do zapłaty. Usunięcie zaznaczenia opcji "[ ] Pokazuj nazwisko pasażera z EM-kartą" pozwala na pominięcie nazwiska pasażera na pierwszym ekranie przy sprawdzaniu ważności biletu.
  Uwaga: opcje te działają w bileterkach EAMR-205 z programem sterującym od wersji 1.04
 3. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205:
  - zmiana sposobu rozpoznawanie biletów zapisanych w raporcie, które nie zostały zapisane w pamięci fiskalnej. Dane takich biletów są pomijane przy zapisie danych do bazy
  - korekta zapisu danych raportu do bazy. Przy rejestracji raportu nie była zapisywana informacja o kursach wykonanych przez kierowcę używającego bileterki EMAR-205, co powodowało brak informacji o wykonaniu kursu w analizie sprzedaży biletów. Analiza pokaże poprawne informacje o wykonaniu kursów zarejestrowanych w bileterkach EMAR-205 po wykonaniu korekty raportów zadaniowych.
 4. Dopłaty do biletów ulgowych - zmiana nazwy bileterki umieszczanej w wykazie używanych bileterek. Zamiast nazwy handlowej "PRINTO LINE B" drukarki używanej na dworcu zamieszczana jest obecnie nazwa "EMAR-D205", jaka była zgłoszona przy homologacji urządzenia. Identyczna drukarka jest wykorzystywana w bileterkach autobusowych EMAR-205.
 5. Dopłaty do biletów ulgowych > Bilety miesięczne - wykaz imienny (menu Funkcje dodatkowe) - korekta pokazywania numeru i relacji biletu. Jeżeli wykaz przygotowywany był dla zadanego zestawu kursów lub linii, to numer linii oraz relacja biletu nie były pokazywane w przypadku, gdy w bilecie pasażera zgodna z zadanym zestawem kursów (linii) była tylko relacja po przesiadce.
 6. Przygotowanie zbiorów dla bileterek - korekta wyświetlania komunikatów o różnicy odległości taryfowej pomiędzy przystankami w kierunku TAM i POWRÓT linii. Komunikaty mogły być wyświetlone w przypadku, gdy w momencie przygotowania zbioru zaznaczone były opcje "v Odległości taryfowe z drogowych obliczaj w kierunku linii" (menu "Ustawienia" w głównym oknie programu) oraz "Jako odległości taryfowych użyj: (*) odległości drogowych". Mogły być wyświetlane komunikaty o różnicach pomimo tego, że do zbioru zapisywane były identyczne odległości taryfowe w obu kierunkach. Odległości taryfowe zapisywane są do zbioru dla bileterek przy zaznaczonej opcji "Jako odległości taryfowych użyj: (*) odległości drogowych" w różny sposób w zależności od ustawienia opcji "Odległości taryfowe z drogowych obliczaj w kierunku linii" (menu "Ustawienia" w głównym oknie programu). Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, to odległości taryfowe pomiędzy przystankami obliczane są niezależnie dla kierunku Tam oraz Powrót linii. Jeżeli opcja jest zaznaczona, to odległości taryfowe obliczane są tylko dla kierunku Tam, a następnie kopiowane do połączeń pomiędzy przystankami w kierunku Powrót. W zbiorze zapisywane są odległości taryfowe pomiędzy sąsiednimi przystankami w trasie linii. Odległości taryfowe pomiędzy innymi parami przystanków trasy obliczane są jako suma odległości pomiędzy kolejnymi parami przystanków trasy od przystanku początkowego relacji do przystanku końcowego. Uwaga: ustawienie opcji "Odległości taryfowe z drogowych obliczaj w kierunku linii" wpływa również na działanie funkcji "Odległości taryfowe równe drogowym w połączeniach linii" (Trasa linii, menu Narzędzia). Informuje o tym odpowiedni komunikat, wyświetlany przed rozpoczęciem działania funkcji.
 7. Przystanki > zakładka "Numery" - dodanie maski do wpisywania współrzędnych stanowiska, identycznej z maską wpisywania współrzędnych przystanku (zakładka Uzgadnianie). Przy ręcznym wpisywaniu współrzędnych stanowiska można było wpisać wartości współrzędnych spoza dozwolonego zakresu.


 8. Funkcje dodatkowe:
  1. Parametry obliczania prowizji od sprzedaży biletów (Rejestracja rozliczeń - menu Funkcje dodatkowe) - w parametrach obliczania prowizji dla kierowców (zakładka "w autobusie") dla prowizji obliczanej od liczby sprzedanych biletów dodana została opcja "[ ] pomiń bezpłatne". Po zaznaczeniu tej opcji bilety bezpłatne pomijane są dla obu wariantów obliczania tej prowizji: od liczby biletów jednorazowych lub od liczby pasażerów, którym wydano bilety.
  2. Wykaz imienny biletów (Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Zestawienia):
  - w wykazie pokazywane są dane pasażerów, którzy nabyli bilety imienne sieciowe. Dotychczas pokazywane były tylko dane pasażerów z biletami miesięcznymi, okresowymi i wieloprzejazdowymi.
  - korekta pokazywania numeru i relacji biletu. Jeżeli wykaz przygotowywany był dla zadanego zestawu kursów lub linii, to numer linii oraz relacja biletu nie były pokazywane w przypadku, gdy w bilecie pasażera zgodna z zadanym zestawem kursów (linii) była tylko relacja po przesiadce.

05.04.2019

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Zestawienia: wykaz_sprawdzenie RF - w zestawieniu nie była sumowana wartość PTU zapisana w bileterkach w przypadku, gdy w raporcie zadaniowym zarejestrowana była sprzedaż z bileterek EMAR-205. Wszystkie dane zarejestrowane były poprawnie. Po instalacji nowej wersji programu zestawienie pokazywane będzie poprawnie.
  Funkcje dodatkowe: Rejestracja rozliczeń [Diagramy kas obcych] - zmiana sposobu weryfikacji danych biletów miesięcznych/okresowych sprzedanych w serwisie e-podróżnik. Rejestracja raportu ze sprzedaży w serwisie e-podróżnik mogła zostać przerwana przez błąd wynikający ze sposobu sprawdzenia poprawności biletu miesięcznego/okresowego.

27.03.2019

 1. Modyfikacja sprawdzania ważności licencji na program Informica 2.0. Informację o ważności licencji można wyświetlić w oknie informacji o programie (menu Pomoc > Informacje...). W okresie 30 dni przed końcem ważności licencji program przy uruchamianiu może wyświetlać komunikat o zbliżającym końcu ważności licencji i konieczności skopiowania aktualnego pliku licencji na program Informica 2.0 do folderu z programem PP_Bilety. Wyświetlanie tego komunikatu można wyłączyć w oknie "Informacje...".
  Uwaga: plik lic.xat zawierający licencję na program Informica 2.0 powinien być skopiowany do folderu programu PP_Bilety. W przypadku braku pliku licencji w oknie "Informacje.." wyświetlany jest tekst: "Brak licencji na program Informica 2.0". Brak ważnej licencji na program Informica 2.0 blokuje możliwość rejestracji raportów z bileterek EMAR-205.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Rejestracja rozliczeń - [Diagramy kas obcych] - przy rejestracji danych o sprzedaży biletów w serwisie e-podróżnik dodana została możliwość pobrania plików z rozkładami jazdy przygotowanych dla przewoźnika w przypadku, gdy eksport danych rozkładowych został wykonany w firmie Teroplan, a nie bezpośrednio przez samego przewoźnika, na rzecz którego sprzedawane były bilety.

05.03.2019

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - przy przygotowaniu listy parametrów pokazywanej pod podsumowaniem zestawienia mógł wystąpić błąd powodujący pominięcie wiersza z listą typów bileterek używanych do rejestracji sprzedaży. Błąd ten powstał w wersji 1.46 programu i występował w przypadku, gdy w dopłatach uwzględniane były bilety sprzedane w kasach obcych. Samo zestawienie przygotowywane było poprawnie.

27.02.2019

 1. Dodanie możliwości rejestracji raportów z bileterki EMAR-205. Funkcjonalność ta działa wyłącznie u użytkowników posiadających ważną licencję na program Informica 2.0.
  Uwaga: w funkcji obsługi kart pamięci przy zmianie statusu karty pokazywana jest zakładka "EMAR-205", zawierająca parametr wykorzystywany przez bileterkę EMAR-205. Ustawienie tego parametru nie ma znaczenia dla pracy bileterek EMAR-105.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Obsługa EM-kart > Sprzedaż na następny okres w autobusie - w menu Narzędzia dodana została funkcja "Eksport danych biletów wzorcowych". Funkcja może być uruchamiana przez użytkowników programu o statusie "administrator" lub "kierownik". Funkcja umożliwia wyeksportowanie danych biletów zapisanych w EM-kartach, dla których możliwa jest sprzedaż biletu na następny okres w autobusie lub przedłużenie okresu ich ważności na podstawie kodu wygenerowanego przy zakupie przedłużenia na dworcu lub w serwisie e-podóznik. Import tych danych w programie "Informica 2.0" umożliwia płynne przejście do nowego programu z zachowaniem informacji o EM-kartach z biletami do sprzedaży na następny okres w autobusie.
 2. Obsługa EM-kart - przygotowanie wykazu EM-kart z biletami do sprzedaży w autobusie - korekta zapisu ceny biletu miesięcznego do sprzedaży w autobusie. Jeżeli w programie zostały zaimportowane wykazy EM-kart z różnymi cenami do sprzedaży w autobusie z wyprzedzeniem kilku miesięcy, to do wykazu zapisywana była cena przygotowana na okres najpóźniejszy. Obecnie zapisywana jest cena ważna w miesiącu zgodnym z nowym okresem ważności biletu zapisywanym do wykazu biletów do sprzedaży w autobusie.

22.01.2019

 1. Przygotowanie zbioru dla Duo/Printo-Bus - dodanie możliwości przygotowanie zbioru w wersji 11. Zbiór w wersji 11 umożliwia zapis informacji pozwalającej na wydruk na bilecie jednorazowym oznaczenia i numeru linii komunikacyjnej. Dane te wpisywane są w funkcji "Linie": oznaczenie - zakładka "Dane podstawowe", Rodzaj usług; numer ewidencyjny linii - zakładka "Zezwolenie"). W wykazie kursów zapisywana jest opcja umożliwiająca zablokowanie przedsprzedaży biletów jednorazowych. Opcja ta ustawiana jest w funkcji "Kursy", zakładka "Bilety", Sprzedaż na dworcu: Dozwolona przedsprzedaż biletów [ ]. Zbiór w wersji 11 może być wykorzystany przez program DW SQL/BM SQL od wersji 1.69.
 2. Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego (Dopłaty do biletów ulgowych - menu Funkcje dodatkowe) - korekta przygotowania zbiorów eksportu:
  • Jeżeli w parametrach zestawień biletów ulgowych używanych do przygotowania zestawienia dopłat do biletów ulgowych zdefiniowany był zestaw kursów uwzględnianych w zestawieniu, to do pliku eksportu mogły zostać zapisane dane biletów miesięcznych, których relacje opisane były kursami nie wymienionymi w zestawie. Nie wpływało to na poprawność wyświetlenia zestawienia dopłat w programie używanym w Urzędzie Marszałkowskim do weryfikacji dopłat.
  • Jeśli zaimportowane zostały dane biletów miesięcznych z ulgą ustawową sprzedane w kasach obcych, to do pliku eksportu mogły być zapisane dane pasażerów nie powiązane z eksportowanymi biletami.
  • uzupełnienie danych eksportu; dostosowanie do wymogów programu Foris-AP.
 3. Anulowanie biletów - przy kopiowaniu danych biletów do anulowania w rekordach anulowanych biletów mogło zostać wpisane nieprawidłowe oznaczenie waluty, w której pobrana została opłata za bilet. Nie wpływało to na poprawność rozliczeń, ale powodowało błędy przy imporcie danych dopłat w programie Foris-AP. Wykonanie korekty raportów zadaniowych przywraca poprawną zawartość tego pola.
 4. Rejestracja wpłat z wpłatomatu - funkcja rejestracji niepotrzebnie odczytywała z pliku informację o zmianie użytkownika karty pamięci wykonanej przy odczycie raportu zadaniowego powiązanego z daną wpłatą i wyświetlała komunikat o niezgodności numeru kierowcy odczytanego z nazwy pliku z numerem odczytanym z treści pliku. Wpłata z takiego pliku była ignorowana. Obecnie z treści pliku odczytywany jest do weryfikacji tylko numer kierowcy, do którego przypisana była karta pamięci w czasie wykonywana raportu zadaniowego.
 5. Wykaz imienny biletów - jeśli w danym miesiącu importowane były dane biletów imiennych, sprzedanych w kasach obcych, to w wykazie imiennym mogły być pokazane niewłaściwe dane części pasażerów dla biletów sprzedanych w kasach obcych.
 6. Rejestracja raportów ze sprzedaży na dworcu (program DW-SQL/BM-SQL) w wersji struktury R01.18. Raporty w tej wersji tworzone są przez program DW-SQL/BM-SLQ od wersji 1.69 pod warunkiem, że zostaną wcześniej przygotowane i zaimportowane dane rozkładu jazdy w wersji 11.
 7. Eksport rozkładu do ePodróżnik - weryfikacja eksportu kalendarzy dni wykonywania kursów. W okresie poprzedzającym pierwszy dzień ważności danych (data wpisana jako "Linie i kursy ważne od:") wszystkie kursy mają kasowane kalendarze dni wykonywania.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Rozliczenia z innym przewoźnikiem - Eksport danych o sprzedaży na kursy obce - korekta eksportu danych pasażerów, dla których zostały sprzedane bilety imienne. W niektórych przypadkach do pliku eksportu zapisywane były dane pasażera nie powiązane z eksportowanym biletem. Mogło to powodować wyświetlanie nieprawidłowego wykazu biletów imiennych u przewoźnika, który importował te dane.
 2. Rejestracja rozliczeń - [Diagramy kas obcych] - umożliwienie rejestracji danych o sprzedaży biletów zarejestrowanej w programie "Informica 2.0".

08.10.2018

 1. Rejestracja rozliczeń - korekta działania funkcji "Oznaczenie sprzedaży bezgotówkowej w raporcie z EMAR-105" (zakładka "Raport zadaniowy", przycisk [Bezgotówkowo]). Przeniesienie do sprzedaży gotówkowej biletu, który został oznaczony przez kierowcę jako sprzedany bezgotówkowo poprzez wybór waluty zapłaty o kursie 1 nie było realizowane - przy przeliczeniu sum raportu bilet ten w dalszym ciągu zaliczany był do sprzedaży bezgotówkowej. Obecnie po przeniesienie biletu do sprzedaży bezgotówkowej przez kasjera wykonywane jest zawsze niezależnie od sposobu wcześniejszego zaliczenia sposobu zapłaty za ten bilet do sprzedaży bezgotówkowej.
 2. Dane podstawowe > Pracownicy (oraz Zadania > Kierowcy) - w zakładce "Urlopy" zabronione było wpisanie (wybranie z listy) roku rozliczeniowego powyżej 2017.

27.09.2018

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105 - uzupełnienie kontroli poprawności zapisywanych danych. Procedura weryfikacji poprawności danych zmieniona w wersji 1.45c programu mogła niewłaściwie sygnalizować niezgodność trasy kursu z trasą linii w przypadku, gdy odgałęzienie rozpoczynało się od drugiego przystanku trasy linii.
 2. Diagramy kas obcych:
  • dostosowanie funkcji importu do sposobu zapisu danych sprzedanych biletów w pliku wyeksportowanym przez program Informica 2.0
  • korekta weryfikacji danych kursu, na który sprzedany był bilet. Jeżeli w importowanych danych bilety opisane były kursami zapisanymi w zbiorach dla bileterek EMAR-105 przygotowanych w programach Przewozy pasażerskie oraz Informica 2.0, to przy weryfikacji danych kursów mógł wystąpić błąd powodujący przerwanie weryfikacji danych - raport sprzedaży nie był rejestrowany.
 3. Cennik linii - jeżeli do kursów linii przypisane były ulgi handlowe procentowe ważne na części trasy kursu, to w cenniku linii w niektórych przypadkach wartości biletów ulgowych mogły być pokazane we wszystkich relacjach trasy, a nie tylko na odcinkach obowiązywania ulgi. Wartości biletów ulgowych powinny być pokazane w relacjach obowiązywania ulgi we wszystkich kursach linii, do których ulga została przypisana.
 4. Eksport danych (Rozkład jazdy) - uzupełnienie pliku eksportu. Do pliku nie były zapisywane ceny biletów w taryfie miejskiej (typ taryfy 21 - strefowa - osobowo-bagażowa) pomimo tego, że do eksportowanej linii/kursu taryfa tego typu była przypisana i w parametrach eksportu zaznaczona była opcja "[v] dołączyć cenniki kursów".
 5. Import danych (Rozkład jazdy) - uzupełnienie działania funkcji o import cen biletów w taryfie typu 21. Jeżeli w parametrach importu zaznaczona jest opcja "[v] dołączyć cenniki linii i kursów" oraz plik, z którego importowane są dane zawiera ceny biletów w taryfie typu 21, to ceny zdefiniowane w tej taryfie importowane są do bazy danych.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Sumy sprzedaży > sprzedaż zbiorczo - w zestawieniu nieprawidłowo sumowana była wartość oraz liczba sprzedanych biletów okresowych w wierszu "SPRZEDAŻ NIEFISKALNA" (bilety, których sprzedaż zarejestrowana była w drukarce nieufiskalnionej). W pozostałych wierszach zestawienia liczba oraz wartość biletów sumowana była poprawnie.
 2. Obsługa EM-kart - dodanie zakładki "Przejazdy z biletami sieciowymi". Dla zadanego okresu czasu można wyświetlić wykaz zarejestrowanych przejazdów pasażerów z biletami sieciowymi zapisanymi w EM-kartach. Zestawienie może być ograniczone tylko do przejazdów pasażerów, którzy zakupili bilety sieciowe o podanej wartości. Liczba odszukanych przejazdów oraz okres, za który przejazdy są pokazane wyświetlane są na dolnym panelu zakładki. Wyświetlony wykaz przejazdów można zapisać do pliku xls lub wydrukować (po przygotowaniu odpowiedniej postaci wydruku).

13.09.2018

 1. Rejestracja rozliczeń - korekta uruchamiania funkcji "Oznaczenie sprzedaży bezgotówkowej w raporcie z EMAR-105" (zakładka "Raport zadaniowy", przycisk [Bezgotówkowo]). Jeżeli w zbiorze z rozkładem, który był używany przy wykonywaniu sprzedaży w bileterce nie było nazwy sposobu zapłaty, który był ustawiony jako domyślny sposób zapłaty w parametrach rejestracji (zakładka EMAR-105 bezgotówkowo), to mogł wystąpić błąd i funkcja oznaczenia sprzedaży bezgotówkowej nie była uruchamiana. Obecnie w takim przypadku jako nazwa sposobu zapłaty przy oznaczeniu płatności bezgotówkowej przyjmowana jest nazwa sposobu zapłaty zapisana w zbiorze z rozkładem używanym przy wykonywaniu danego zadania.
 2. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2019 - zmieniony został okres ferii letnich (22.06-31.08.2019) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 opublikowanym w dniu 21.06.2018 na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego). Dodane zostały również parametry kalendarzy na rok 2020. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 3. Rejestracja rozliczeń raportów z bileterek EMAR-105 z karty pamięci - korekta wyboru zbioru do zaprogramowania karty pamięci. Jeżeli w parametrach rejestracji ustawiona były opcje: "[v] Programowanie kart zgodnie z przypisaniem do oddziału" oraz "Zbiór programowania: ostatnio przyjęty", to karta pamięci programowana była zbiorem ostatnio przyjętym bez uwzględnienia jej przypisania do oddziału. Przy programowaniu karty pamięci w funkcji "Obsługa kart pamięci" wybierany był zbiór ostatnio przygotowany dla oddziału, do którego przypisana jest karta pamięci. Obecnie w przypadku konieczności zaprogramowania karty pamięci po rejestracji raportu wybierany jest zbiór ostatnio przygotowany dla oddziału, do którego przypisana jest karty pamięci.
 4. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe > Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego - zmiana metody usuwania danych tymczasowych wykorzystywanych do przygotowania eksportowanych danych. Przy próbie wykonania eksportu do dwóch urzędów bez zamknięcia programu mógł wystąpić komunikat o odmowie dostępu przy usuwaniu folderu roboczego. Związane to było ze zmianami w systemie zabezpieczeń Windows.
 5. Rejestracja rozliczeń zarejestrowanych w bileterkach nieufiskalnionych - jeśli rejestracja rozliczeń wykonywana była przez kilka miesięcy, to przy rejestracji kolejnego raportu ze sprzedaży mogła zostać zapisana nieprawidłowa data otwarcia raportu fiskalnego w kasie nieufiskalnionej (z poprzedniego, a nie bieżącego miesiąca). Wykonanie korekty raportu zadaniowego, w którym została zapisana niewłaściwa data otwarcia raportu fiskalnego pozwala na korektę tej daty.
 6. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105 - uzupełnienie kontroli poprawności zapisywanych danych. Jeżeli zbiór przygotowywany jest z ustawioną opcją "Zapis trasy: (*) wg linii" i trasa kursu kończy się na przystanku zlokalizowanym w odgałęzieniu, to w przypadku, gdy w trasie kursu przystanki leżące w tym odgałęzieniu nie miały usuniętych oznaczeń odgałęzienia do zbioru mogła zostać zapisana nieprawidłowa odległość pomiędzy ostatnimi przystankami trasy kursu. Obecnie sygnalizowana jest niezgodność pomiędzy trasą linii i trasą kursu - kurs jest pomijany przy tworzeniu zbioru. Konieczne jest ponowne skopiowanie trasy kursu z trasy linii.
 7. Cennik linii/kursu - jeżeli w parametrach wydruku cennika zaznaczona była opcja "[v] Pokaż numery przystanków komunikacyjnych", to w przypadku, gdy ustawiona była opcja "Nazwy przystanków: (*) krótkie" numery przystanków komunikacyjnych nie były pokazywane. Numery przystanków komunikacyjnych pokazywane są w cenniku za nazwą przystanku, oddzielone od nazwy znakiem średnika (";"). Należy pamiętać o tym, że numery przystanków komunikacyjnych nie są pokazywane dla przystanków o statusie "dworzec autobusowy" oraz "Przystanek dworcowy".

28.08.2018

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105 - jeżeli w parametrach przygotowania zbioru zaznaczone była opcja "Jako odległości taryfowych użyj: (*) odl. drogowych", to przy zapisie odległości taryfowej skrótu odgałęzienia odczytywana była odległość taryfowa skrótu zamiast zaokrąglonej do pełnych kilometrów odległości drogowej. Jeśli w parametrach skrótu zapisana była odległość drogowa różna od odległości taryfowej i do kursu/linii przypisana była taryfa kilometrowa, to w szczególnym przypadku mogło to prowadzić do obliczenia w bileterce w niektórych relacjach przejazdu pomijających odgałęzienie innej ceny biletu za przejazd niż wynikałoby to z cennika wydrukowanego z zadanym parametrem "Jako odległości taryfowych użyj: (*) zaokr. odl. drogowych".
 2. Taryfy -> [Sprawdź cennik] - modyfikacja sprawdzania poprawności taryfy typu 23 (bilety miesięczne) - usuwanie wskaźnika ceny przyrostowej w cenach taryfy typu 23. Przy kopiowaniu cen z taryfy kilometrowej do taryfy typu 23 mogła być zapisana cena z ustawionym wskaźnikiem "zmiana" (cena przyrostowa). Przy przypisywaniu taryfy biletów miesięcznych do linii lub kursu powodowało to wyświetlenie przy takiej cenie w kolumnie "km" wyrażenia "co". Sytuacja ta nie wpływała na poprawność przypisania cen oraz wydruku cennika.

23.07.2018

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - korekta sprawdzanie par "Opiekun" - "Podopieczny". W przypadku, gdy bilet jednorazowy dla opiekuna sprzedany był w relacji rozpoczynającej się od kolejnego przystanku trasy kursu, to przejazd pasażera z biletem miesięcznym zarejestrowany z EM-karty w tej samej relacji nie był zaliczany jako para 'opiekun-podopieczny' i bilet dla opiekuna pokazywany był jako bilet bez pary.
 2. Eksport do systemu e-podróżnik - poprawiony eksport cen w taryfie zagranicznej - EP-Bilety (typ taryfy 30). Do pliku eksportu nie zawsze była zapisywana informacja o cenach biletów na odcinku zagranicznym dla relacji biletów rozpoczynających się w kraju i kończących za granicą.
 3. Modyfikacja dostępu do map zgodnie z aktualnymi wymogami serwisu Mapy Google.

22.05.2018

 1. Dodanie w programie rejestru udostępnień danych osobowych. Do rejestru zapisywana jest informacja o udostępnianiu danych osobowych pasażerów oraz pracowników firmy. Jako udostępnienie danych osobowych pasażerów traktowane jest eksportowanie danych pasażerów przy wykonywaniu następujących funkcji:
  1. "Rozliczenia z innymi przewoźnikami" > Eksport danych o sprzedaży na kursy obce - jeśli zbiór eksportu dla danego przewoźnika zawiera dane pasażerów, to do rejestru udostępnienia danych zapisywana jest nazwa tego przewoźnika oraz numery pasażerów, których dane zostały wyeksportowane
  2. "Dopłaty do biletów ulgowych" > Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego - jeśli w opcjach eksportu nie jest zaznaczony parametr "[v] pomiń dane pasażerów z biletami miesięcznymi" i plik eksportu zawiera dane pasażerów, to do rejestry udostępnień wpisywana jest nazwa Urzędu Marszałkowskiego, dla którego eksportowane są dane oraz numery pasażerów, których dane zostały wyeksportowane
  3. "Bilety miesięczne - wykaz imienny" (Dopłaty do biletów imiennych, menu Funkcje dodatkowe) - wykonanie zapisu do zbioru przygotowanego wykazu imiennego oraz wydruk tego wykazu poprzedzone jest pytaniem, dla kogo przeznaczone jest zestawienie. Do rejestru udostępnień danych osobowych zapisywany jest tekst wpisany przez operatora oraz wykaz numerów pasażerów umieszczonych w wykazie
  4. "Wykaz imienny biletów" (Przegląd biletów > zakładka Zestawienia) - wykonanie zapisu do zbioru przygotowanego wykazu imiennego oraz wydruk tego wykazu poprzedzone jest pytaniem, dla kogo przeznaczone jest zestawienie. Do rejestru udostępnień danych osobowych zapisywany jest tekst wpisany przez operatora oraz wykaz numerów pasażerów umieszczonych w wykazie W rejestrze udostępnień zapamiętywana jest data udostępnienia danych oraz numer operatora, który zalogowany był w programie w momencie zapisu informacji do rejestru udostępnień. Jako udostępnienie danych pracowników traktowane jest wykonanie wydruku danych pracowników w funkcji "Pracownicy". Przed wykonaniem wydruku listy pracowników z danymi wg zadanej postaci wydruku należy wpisać informację o tym, dla kogo przeznaczone jest to zestawienie. Do wykazu udostępnień zapisywany jest tekst wpisany przez operatora, data wykonania wydruku oraz numery pracowników, których dane zostaną wydrukowane. Z menu podręcznego wyświetlanego po wciśnięciu prawego przycisku myszki i wskazaniu pozycji "Rejestr udostępnień danych osobowych" można wyświetlić listę udostępnień danych aktualnie wskazanego pracownika.
 2. Przeglądanie rejestru udostępnień danych pasażerów - w menu "Funkcje dodatkowe" funkcji "Zestawienia sprzedaży biletów" dodana została pozycja "Rejestr udostępnień danych osobowych". Pozycja ta jest widoczna po wyborze jednej z zakładek, w których możliwe jest udostępnianie danych pasażerów: "Dopłaty do biletów ulgowych", "Rozliczenia z innymi przewoźnikami" oraz "Przegląd biletów". Okno funkcji "Rejestr udostępnień danych osobowych" zawiera trzy zakładki:
  1. "Rejestr" - zakładka zawiera wykaz pozycji rejestru udostępnień. W poszczególnych wierszach wyświetlana jest data udostępnienia danych, dla kogo dane były udostępniane oraz numer operatora, który dane udostępnił
  2. "Osoby" - w zakładce wyświetlana jest lista pasażerów, których dane udostępnione były w ramach danej pozycji rejestru udostępnień. Przy pomocy nawigatora można zmieniać pozycje rejestru udostępnień (analogicznie, jak w zakładce "Rejestr'). Obok nawigatora wyświetlana jest informacja o aktualnie wybranej pozycji rejestru (data udostępnienia oraz informacja, dla kogo dane były udostępniane)
  3. "Pasażerowie" - w zakładce wyświetlana jest lista wszystkich pasażerów, których dane były udostępniane. Przy pomocy przycisku drukowania można wyświetlić wykaz wszystkich pozycji rejestru udostępnień dotyczących udostępniania danych aktualnie wskazanego pasażera
 3. Eksport danych o sprzedaży na kursy obce - zmiana sposobu zapisu w pliku eksportu danych biletów okresowych, miesięcznych i wieloprzejazdowych. Dostosowanie sposobu zapisu do wymagań programu "Informica 2.0".
  Uwaga: jeśli plik eksportu danych o sprzedaży na kursy obce przygotowany został w programie PP-Bilety w wersji 1.45 lub wyższej i zawiera dane biletów okresowych, miesięcznych lub wieloprzejazdowych, to rejestracja takiej sprzedaży przy pomocy funkcji "Diagramy kas obcych" nie jest możliwa w programie PP-Bilety w wersji wcześniejszej od 1.45.
 4. Rejestracja rozliczeń > Diagramy kas obcych - przy rejestracji raportu ze sprzedaży biletów w kasach obcych jako okres wykonania zadania wpisywane były daty sprzedaży pierwszego i ostatniego biletu przekazane w pliku do rejestracji zamiast daty początku i końca okresu, za które dane zostały wyeksportowane. Jeżeli bilety nie były sprzedawane w pierwszym lub ostatnim dniu okresu, za który eksportowany był diagram w kasie obcej, to okres wykonywania zadania pokazywany po rejestracji diagramu był niezgodny z okresem, za jaki został wykonany eksport sprzedaży w kasie obcej. Jeśli w kasie obcej sprzedawane były bilety z ulgą ustawową, to okres, za który importowane były diagramy z kasy obcej pokazywany jest w parametrach zestawienia dopłat do biletów ulgowych. Wykonanie korekty raportów zadaniowych pozwala na zmianę okresu wykonywania zadania w raporcie zawierającym diagram z kasy obcej zgodnie z okresem, za jaki diagram został wysłany.
 5. Rejestracja raportów z DW-SQL - przy rejestracji raportów zawierających sprzedaż biletów wykonanych w biletomacie do bazy pracowników dodawany jest automatycznie pracownik o statusie "Kasjer", numerze 3003 i nazwisku "Biletomat". Takie dane kasjera zapisywane są we wszystkich raportach zawierających sprzedaż z biletomatów.
  Uwaga: jeżeli w bazie pracowników istnieje pracownik o numerze 3003, to przed rozpoczęciem rejestracji raportów z biletomatu należy zmienić numer tego pracownika na inny.
 6. Eksport listy kart zastrzeżonych do serwera internetowego (Obsługa EM-kart > menu Narzędzia) - przed wykonaniem eksportu z serwera usuwane były dane kart zastrzeżonych, których data zastrzeżenia była późniejsza od daty końca ważności biletu zapisanego w EM-karcie bez uwzględnienia daty ważności przedłużenia biletu. Operacja usuwania dotyczyła również zastrzeżonych EM-kart innych przewoźników, co mogło doprowadzić do braku możliwości importu danych kart zastrzeżonych przewoźników, których karty są akceptowane z bileterkach autobusowych.
  Uwaga: jeżeli w zakładce "EM-karty" zostanie wybrany rodzaj danych "Karty zastrzeżone - lista do bileterek", to wykaz ten uwzględnia również karty zastrzeżone innych przewoźników, których dane zostały zaimportowane. Do serwera internetowego eksportowane są wyłącznie dane kart własnych przewoźnika, który wykonuje eksport.
 7. Import listy kart zastrzeżonych z serwera internetowego (Obsługa EM-kart > menu Narzędzia) - z serwera nie były importowane dane zastrzeżonych EM-kart, w których data przedłużenia okresu ważności biletu była późniejsza od daty zastrzeżenia karty (importowane były tylko dane EM-kart, w których data końca ważności biletu zapisanego w EM-karcie była późniejsza od daty zastrzeżenia karty).
  Uwaga: z serwera internetowego importowane są dane kart zastrzeżonych tylko tych firm, których karty akceptowane są w bileterkach autobusowych - wykaz firm definiowany jest w funkcji "Rozliczenie przewozów pasażerów z EM-kartą".
 8. Obsługa EM-kart - zakładka "EM-karty" - w wykazie EM-kart wyświetlanym po wyborze rodzaju danych: "Karty zastrzeżone" oraz "Karty zastrzeżone - lista do bileterek" dodana została kolumna "Firma" zawierająca numer firmy, która wydała EM-kartę pasażerowi.
 9. Wydruk rozkładu jazdy linii - w kolumnie odległości pomiędzy przystankami nie była pokazywane odległość od przystanku, na którym ma miejsce postój autobusu do następnego przystanku.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Przygotowanie danych dla informacji o rozkładzie jazdy - jeśli do eksportu zostały zaznaczone linie, w których nie ma kursów z zezwoleniem na eksport do informacji, to funkcja wyznaczania przystanków przesiadkowych sygnalizowała błędy wyznaczania przystanków przesiadkowych w kursach pomijanych przy eksporcie.

28.03.2018

 1. Dostosowanie programu do rejestracji raportów z programu DworzecSQL / BiletMSQL oraz diagramów kas obcych, w których sprzedaż rejestrowana jest w drukarkach fiskalnych (bileterkach) "PRINTO LINE B" (Emar-D205). Drukarki "PRINTO LINE B" mają numery unikatowe rozpoczynające się od symbolu "CCP". Drukarki te obsługiwane są przez program DW-SQL/BM-SQL od wersji 1.64.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych:
  1. jeżeli zdefiniowane zostały zestawienia dopłat dla innych urzędów i dla wybranych ulg określone zostały kwoty dopłat do ulg socjalnych, to przy tworzeniu tabeli BUL za dany miesiąc nieprawidłowo obliczana była kwota zwracanej dopłaty biletu z ulgą socjalną. W przypadku biletów wielotrasowych kwota dopłaty mogła być również niepoprawnie rozdzielona na poszczególne relacje tras biletu, co mogło spowodować nieprawidłowe obliczenia sumy dopłat do biletów z ulgą socjalną (różnice wynikały z zaokrągleń kwot dopłat przypisanych do relacji biletów). Ponowne przeliczenie kwoty dopłat biletów z ulgą socjalną zostanie wykonane po zaznaczeniu opcji "[v] Twórz nowy zbiór BUL" w parametrach zestawień biletów ulgowych (zakładka "Parametry 2" > "Zestawienia ulgowych ogólne")
  2. jeśli zdefiniowane zostały wykazy dopłat do kilku urzędów (innych, niż Urząd Marszałkowski), to w wykazie biletów pominiętych w zestawieniu dla aktualnie wybranego urzędu mogły być niepotrzebnie pokazane bilety zaznaczone jako pomijane w zestawieniu dla innego urzędu.
  3. Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla Urzędu Marszałkowskiego (menu Narzędzia):
   - jeżeli w opcjach dokumentu nie były zaznaczone parametry "[ ] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe" oraz "[ ] pomiń bilety okresowe", "[ ] pomiń bilety wieloprzejazdowe", to w zestawieniu w kolumnie danych za miesiąc bieżący do liczby sprzedanych biletów miesięcznych normalnych były dodawane liczby sprzedanych biletów okresowych i wieloprzejazdowych. W kolumnie danych o sprzedaży od początku roku liczba sprzedanych biletów miesięcznych normalnych sumowana była poprawnie. Po zaznaczeniu opcji "[v] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe" lub "[v] pomiń bilety okresowe" i "[v] pomiń bilety wieloprzejazdowe" liczba biletów miesięcznych normalnych pokazywana była poprawnie we wszystkich kolumnach zestawienia.
   - poprawione formatowanie pól z wartością biletów. Obecnie wszystkie wartości biletów pokazywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Pracownicy - dodanie wpisu do pliku historii informującego o usunięciu z tabeli danych pracownika. Treść wpisu (opis): "Dane pracownika numer nnnn zostały usunięte przez operatora numer mmm". mmm - jest numerem pracownika aktualnie zalogowanego w programie.
 4. Taryfy - usuwanie taryfy ulg kwotowych (typ 20) lub taryfy biletów miesięcznych z ulgą kwotową (typ 28). Przy usuwaniu taryfy ulg handlowych mogło dojść do usunięcia rekordu ulgi handlowej powiązanej z taryfą zamiast usunięcia informacji o przypisaniu ulgi do taryfy. Usunięte rekordy ulg handlowych można było odtworzyć poprzez instalację aktualizacji programu - przy pierwszym uruchomieniu programu po aktualizacji przeprowadzana jest weryfikacja tabeli ulg handlowych z tabelą wzorcową i brakujace rekordy ulg są automatycznie dodawane.
 5. Rejestracja raportów z programu DW-SQL - korekta funkcji weryfikacji poprawności raportu. Nieprawidłowo weryfikowana była poprawność daty ważności dokumentu zapisanej w informacji o zwrocie kaucji za EM-kartę. Jeśli dokument tożsamości pasażera, któremu zwracana była kaucja miał wpisaną datę końca ważności, to sygnalizowany był błąd i raport nie był rejestrowany.
 6. Rejestracja diagramów z kas obcych - jeśli przesłany plik nie zawierał danych biletów, to rejestracja raportu nie była wykonywana, ale nie był wyświetlany komunikat o braku biletów.
 7. Zestawienia sprzedaży > Wykaz imienny biletów (Przegląd biletów > Zestawienia lub Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe) - modyfikacja określania numeru linii, do której przypisany jest bilet. Jeżeli bilet zapisany w EM-karcie sprzedany był na nowy okres w autobusie i w rozkładzie jazdy zapisanym w karcie pamięci kierowcy w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu, to w wykazie imiennym bilet był przypisany do linii kursu wybranego w bileterce w momencie sprzedaży biletu. Obecnie sprawdzane jest dodatkowo występowanie kursów opisujących relacje biletu przy sprzedaży biletów na dworcu w tym samym okresie. Jeśli kursy opisujące relacje biletu występowały przy sprzedaży na dworcu, to bilet w wykazie imiennym przypisywany jest do linii pierwszego kursu opisującego relację biletu zapisaną w EM-karcie.
 8. Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego (Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe):
  - w zakładce "Przygotowanie danych" dodany został parametr: "[ ] pomiń dane pasażerów z biletami miesięcznymi". Jeśli parametr ten zostanie zaznaczony, to przy eksporcie danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego pomijane są dane pasażerów, którzy kupili bilety miesięczne z ulgą ustawową. Wykaz imienny biletów wykonany w programie "Analiza przewozów - rozliczenia" po zaimportowaniu danych od przewoźnika będzie zawierał tylko numer pasażera, który kupił bilet. Pozostałe kolumny z danymi pasażerów będą puste.
  - dostosowanie formatu eksportu do wymagań funkcji "Rejestracja rozliczeń" w programie Foris.
 9. Zestawienie dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego - zmiana treści stopki z informacją o typach używanych bileterek:
  Typy używanych bileterek: DUO BUS, EMAR 105, PRINTO BUS, OBCE (PRINTO BUS) Usunięte zostało określenie "DIAGRAM KO" informujące o tym, że w zestawieniu uwzględnione zostały bilety sprzedane w kasach obcych. Kwoty dopłat do biletów sprzedanych w kasach innych firm wymienione w stopce zestawienia w wierszach umieszczonych powyżej wiersza z informacją o typach bileterek, natomiast typy bileterek, w których sprzedaż była rejestrowana w kasach obcych podane są w nawiasie po słowie "OBCE".
 10. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - korekta zapisu danych biletów z EM-kartą sprzedanych na nowy okres w autobusie. Jeżeli relacje biletu opisane były kursami istniejącymi w rozkładzie jazdy zapisanym w karcie pamięci kierowcy, ale których ważność kończyła się przed dniem sprzedaży biletu na nowy okres w autobusie, to relacje tego biletu przypisywane są do kursu wybranego w bileterce w momencie sprzedaży biletu. W przypadku biletów miesięcznych z ulgą ustawową w wykazie dopłat na linie bilety te przypisane są do linii kursu, na którym bilety były sprzedane, a nie do linii kursów opisujących relacje biletu wzorcowego, zapisanego w EM-karcie. We wcześniejszych wersjach programu w opisanej sytuacji w wykazie dopłat na linie bilety były przypisane do linii, która już nie miała ważnego zezwolenia. Wykonanie korekty raportów zadaniowych za miesiąc poprzedni oraz bieżący umożliwia przygotowanie wykazu dopłat, w którym nie będzie wykazanej sprzedaży na nieważną linię.
  Uwaga: w przypadku końca ważności zezwolenia na linię wskazane jest zablokowanie możliwości dalszej sprzedaży w autobusie biletów, których relacje opisane są kursami tej linii i zapis do EM-kart w kasie kolejnych biletów z relacjami opisanymi kursami ważnych linii.
 11. Linie > Cennik - jeżeli w parametrach wydruku cennika linii nie była zaznaczona opcja "[ ] Drukuj nagłówek", to wydruk cennika nie był wykonywany.
 12. Kursy > Cennik - jeżeli w parametrach wydruku cennika kursu nie była zaznaczona opcja "[ ] Drukuj nagłówek", to wydruk cennika nie był wykonywany.
 13. Rozkład jazdy linii - korekta pokazywania długości odcinków przejazdu na obszarze poszczególnych województw (linie międzywojewódzkie, zaznaczona opcja w parametrach "[v] Długości odcinków na obszarze każdego z województw (linie międzywojewódzkie)". Jeśli w kierunku Tam lub Powrót pokazywanych było kilka kolumn odległości, to poprawny podział na województwa pokazywany był w pierwszej kolumnie, natomiast w kolejnych kolumnach odległości obliczona dla danej kolumny sumowane były z wartościami z poprzednich kolumn.
  Uwaga: należy pamiętać o tym, że odległości przejazdów na obszarze poszczególnych województw obliczane są w sposób przybliżony. W trasie linii nie ma punktu wyznaczającego granice województw, w związku z tym do długości odcinków na obszarze sąsiednich województw dodawana jest połowa odległości pomiędzy sąsiednimi przystankami trasy linii leżącymi w różnych województwach.
 14. Stanowiska, przegląd (Przystanki > menu Funkcje dodatkowe > Stanowiska: przegląd...) - w zakładce "Stanowiska w bazie danych" została dodana możliwość ograniczenia listy wyświetlanych stanowisk poprzez wybór miejscowości lub zakresu miejscowości z województwa, powiatu lub gminy. W postaci wydruku listy stanowisk można dodać nazwy miejscowości, województwa, powiatu oraz gminy, w których znajdują się poszczególne stanowiska. Nazwa miejscowości wyświetlana jest w ostatniej kolumnie listy stanowisk w bazie.
  Uwaga: jeśli w funkcji Przystanki zostanie wybrana firma lub urząd administrujący przystankami, to lista stanowisk ograniczona jest do przystanków tego administratora.
 15. Linie > menu Narzędzia > Kopiuj linię... > Nowa linia innej firmy - funkcja mogła przerwać działanie po skopiowaniu danych linii; kursy istniejącej linii zaznaczone do skopiowania nie były kopiowane do linii innej firmy.
 16. Sprawdź (popraw) trasy linii (i kursów) > Korekcja błędów (menu Serwis) oraz funkcja "Sprawdź (popraw) trasy kursów linii" (Trasy linii > menu Narzędzia) - funkcja mogła nieprawidłowo wskazywać błędy w trasie kursu w przypadku, gdy trasa kursu przebiegała na początkowym odcinku trasy linii okrężnej, który był zgodny z przebiegiem końcowego odcinka trasy tej linii.
 17. Przystanki > Stanowiska i wzory tabliczek, przegląd... (menu Tabliczki) - korekta uruchamiania funkcji. Przy odczycie danych nie była uwzględniona zmiana długości numerów stanowisk w bazie danych.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Raporty kasowe - przy zapisie pozycji raportu kasowego nieprawidłowo mogła zostać zapisana wartość utargu poprzedniego miesiąca w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu w stosunku do miesiąca zapisu raportu kasowego raport zadaniowy zawierał dane o sprzedaży biletów sieciowych. Wartość biletów sieciowych sprzedanych w poprzednim miesiącu w pozycji "utarg poprzedniego miesiąca" sumowana była podwójnie. Nieprawidłowe wartości w raporcie kasowym można skorygować przy pomocy funkcji "Sprawdzenie utargów" (Raporty kasowe > Wykaz RK > Dodatkowe) po instalacji nowej wersji programu.

18.01.2018

 1. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 02.01.2018) uzupełniona o współrzędne z rejestru PRNG.
  Uwaga: weryfikacja przypisania przystanków do miejscowości wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Tabela miejscowości oraz przypisanie przystanków do miejscowości zostały zaktualizowane w bazie zdalnej firmy Informica używanej przy uzgadnianiu przystanków oraz korzystaniu z mapy. Dostęp do zdalnej bazy przystanków możliwy jest wyłącznie po aktualizacji programu - niezbędna jest zgodność tabeli miejscowości używanej w programie oraz w bazie zdalnej.
 2. Aktualizacja plików z grafiką zawierającą informację o infolinii z informacją o rozkładach jazdy, która może być drukowana na tabliczkach przystankowych.
 3. Weryfikacja wykazu połączeń - w menu Narzędzia dodana została funkcja "Weryfikacja numerów stanowisk odjazdowych/przyjazdowych". Funkcja ta wykonuje porównanie numerów stanowisk odjazdowych i przyjazdowych zapisanych w parametrach połączeń z numerami przystanków komunikacyjnych / stanowisk na dworcach zapisanymi w bazie przystanków. Wykonywana jest aktualizacja danych przystanków na postawie parametrów połączeń.

04.01.2018

 1. Kursy > zakładka "EP-Bilety":
  1. modyfikacja sposobu określania momentu zamykania listy rezerwacyjnej przy sprzedaży biletów w e-podróżnik: (*) przed odjazdem z pierwszego przystanku - zaznaczenie tej opcji oznacza blokadę sprzedaży biletów o zadaną niżej liczbę minut przed godziną rozpoczęcia kursu (*) na każdym przystanku kursu - zaznaczenie tej opcji umożliwia kontynuację sprzedaży biletów po rozpoczęciu wykonywania kursu. Sprzedaż biletów w relacjach rozpoczynających się od kolejnych przystanków kursu jest blokowana na zadaną liczbę minut przed rozkładową godziną odjazdu z poszczególnych przystanków trasy kursu.
  2. zmiana opisu sposobu wyboru taryf przy sprzedaży biletów w e-podróżnik:
   [ ] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych do sprzedaży w e-podróżnik Jeżeli parametr ten zostanie zaznaczony, to do sprzedaży w e-podróżnik jako taryfa podstawowa zostanie użyta niedynamiczna taryfa typu EP przypisana do kursu. Taryfa typu EP jest niedynamiczna, jeśli nie ma wpisanego ograniczenia na liczbę biletów sprzedawanych w e-podróżnik. Ograniczenie liczby biletów sprzedawanych w serwisie e-podróżnik zadawane jest dla kursu.
 2. Eksport do systemu e-podróżnik > menu Narzędzia > Parametry - zmiana opisu parametru określającego sprzedaż biletów w e-podróżnik:
  [ ] Użyj aktualnie stosowane taryfy podstawowe dla biletów jednorazowych jako taryfy domyślne w e-podróżnik Zaznaczenie tego parametru dotyczy tylko tych kursów, które nie mają zaznaczonej opcji "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych przy sprzedaży biletów w e-podróżnik".
  Uwaga: jeśli na kursie dozwolona jest sprzedaż biletów w e-podróżnik i zaznaczona jest opcja "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych przy sprzedaży biletów w e-podróżnik", ale do kursu nie została przypisana taryfa niedynamiczna typu EP, to eksport danych takiego kursu zostaje zablokowany.
 3. Ceduły - korekta odczytu danych kursów ze zbioru dla bileterki wybranego do wprowadzania utargu na kursy. W wyniku zmian w funkcji odczytu zbioru dla bileterek wprowadzonych w wersji 1.43k programu odczyt danych kursów ze zbioru w funkcji ceduły był przerywany.
 4. Rejestracja rozliczeń - zakładka Bilety - korekta wyświetlania informacji o stawce PTU biletu zagranicznego sprzedanego na dworcu lub przez internet. Jeżeli cena za część zagraniczną biletu określona była w taryfie jako "nie podlegająca PTU", to w zakładce "Bilety" w kolumnie "St PTU" zamiast określenia "np" wyświetlana była wartość '0'. W bazie informacja o cenie biletu zapisana była poprawnie.
 5. Rejestracja rozliczeń > menu Funkcje dodatkowe > Przeniesienie raportu do innego stanowiska - przy wykonywaniu tej operacji nie był poprawnie aktualizowany rejestr plików, które powinny być archiwizowane przy pomocy opcji "Rozliczenia" dla stanowiska, do którego raporty były przenoszone. Nazwy niektórych tabel utworzonych dla tego stanowiska w czasie przenoszenia raportu nie były wpisywane do rejestru, w wyniku czego archiwum było niepełne. Powodowało to konieczność wykonywania korekty raportów zadaniowych po przeniesieniu danych z archiwum na inny komputer w celu uzupełnienia brakujących danych.

08.12.2017

 1. Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM (plik BAddddd.DAT) ("Obsługa EM-kart / Sprzedaż na następny okres w autobusie - menu Narzędzia") - korekta przygotowania zbioru. Jeżeli eksport wykonywany był przy użyciu opcji "Bieżący", to w niektórych przypadkach mogło wystąpić zapętlenie się funkcji eksportu przy weryfikacji okresu ważności biletu zapisanego w EM-karcie.

23.11.2017

 1. Statystyka wykonywania kursów (Kursy > menu Statystyka) - dla statystyki obliczanej wg podziału terytorialnego (zaznaczona opcja "[v] Oblicz przebiegi wg podziału terytorialnego") w zakładce "Terytoria w kursach" dodane zostały kolumny z danymi kursów: długość trasy kursu, numer i wariant linii, relacja kursu, oznaczenia przypisane do kursu. Kolumny te można wybrać przy definiowaniu postaci wydruku do drukowania danych pokazywanych w tej zakładce.
 2. Przygotowanie zbiorów dla bileterek Duo/Printo-Bus - dodanie możliwości przygotowania zbioru w wersji 9. Zbiór w wersji 9 umożliwia zapis numeru linii do wyświetlenia w systemach informacji dworcowej. Numer ten można wpisać w funkcji "Linie", zakładka "Dane podstawowe" w polu opisanym jako "Numer linii (tabliczka)". Zbiór w wersji 9 może być wykorzystany przez program DW SQL/BM SQL od wersji 1.62. Przy przeglądaniu zawartości zbioru w wersji 9 numer linii zapisywany w zbiorze do wyświetlania w systemach informacji dworcowej wyświetlany jest w zakładce "Linie" - kolumna "Nr linii-informacja".
  Uwaga: jeśli numer linii do wyświetlania w systemach informacji dworcowej nie zostanie wpisany w funkcji "Linie", to do zbioru jako numer do wyświetlania zapisywany jest numer, jaki ma nadana linia w bazie danych.
 3. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja funkcji wyszukiwania par "opiekun/podopieczny". Dotyczy to powiązywania biletów jednorazowych dla opiekunów z zarejestrowanymi przejazdami pasażerów z biletem miesięcznym uprawniającym do przejazdu z opiekunem (DZ.NIEPEŁNOSP.BM; NIEWIDOMY BM; NIEWID.NS.-KZ BM; NIEWID.NS.-KP BM). Funkcja mogła wskazać jako parę bilet dla opiekuna z niewłaściwym rodzajem podopiecznego (np. bilet z uprawnieniem "OP.OS.NIESAMODZ" mógł zostać powiązany jako para z przejazdem pasażera z biletem miesięcznym z uprawnieniem "DZ.NIEPEŁNOSP.BM").
 4. Wykaz bileterek (kas rejestrujących) - korekta przygotowania wydruku w przypadku umieszczenia w postaci wydruku kolumny "Uwagi". Kolumna "Uwagi" mogła być pomijana na wydruku pomimo zaznaczenia w parametrach postaci wydruku opcji "Zawijaj wiersze [v]" jeśli wpisane były uwagi o długości przekraczającej kilkadziesiąt znaków.

16.10.2017

 1. Rejestracja raportów z serwisu e-podróżnik (Diagramy kas obcych) - korekta weryfikacji informacji o relacji biletu. Jeżeli bilet sprzedany był na dzień, który w kalendarzu kursu zbioru z rozkładem dla dworca (A6D) wskazanego jako aktualny dla tego kursu nie był zaznaczony jako dzień wykonywania kursu, to relacja biletu nie była weryfikowana zgodnie z zapisem trasy kursu w zbiorze A6D. Mogło to powodować pomijanie takich biletów w analizie sprzedaży. Obecnie weryfikacja relacji wykonywana jest niezależnie od zaznaczenia dni wykonywania w kalendarzu kursu. Wykonanie korekty raportów zadaniowych zarejestrowanych wcześniej z e-podróżnik umożliwi uwzględnienie w analizie sprzedaży biletów, które były pominięte ze względu na niewłaściwą numerację przystanków.
 2. Ulgi - zakładka Ulgi handlowe > Ulgi kursów - korekta funkcji przypisania ulg do wszystkich kursów linii. Jeśli do linii przypisane były kursy różnych przewoźników, to aktualnie wskazana ulga handlowa przypisywana była nie tylko do kursów firmy, która zdefiniowała daną ulgę handlową, ale również do kursów innych firm przypisanych do danej linii. We wszystkich innych wariantach grupowego przypisywania ulg handlowych do kursów zachowana jest zgodność firmy kursu oraz firmy ulgi handlowej.
  Uwaga: niewłaściwe przypisania ulg handlowych do kursów firm niezgodnych z firmą ulgi można usunąć przy pomocy funkcji "Weryfikacja ulg kursów" (menu Narzędzia).
 3. Cennik kursu - w cenniku pokazywane są ulgi handlowe firmy kursu przypisane do danego kursu; pomijane są ulgi handlowe innych firm przypisane do kursu w wyniku niewłaściwego przypisania ulg handlowych do wszystkich kursów linii zawierającej kursy różnych firm.
 4. Tabela Urzedy.dbf - korekta siedziby Urzędu Gminy Bodzanów (kod urzędu G1419022). W tabeli była wpisana niewłaściwa miejscowość (Chodakowo) jako siedziba urzędu.

03.10.2017

 1. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - korekta zapisu danych raportu zawierającego opłaty manipulacyjne nie podlegające PTU. Jeśli opłaty takie zarejestrowane były w raportach sprzedażowych wykonanych po dniu 1 października, to mógł wystąpić błąd przekroczenia dozwolonego zakresu jednego z pól tabeli raportów fiskalnych, w wyniku czego rejestracja raportu była przerywana.

02.10.2017

 1. Trasa linii - korekta wyświetlania danych w kolumnach "Drog.p" i "Tar.p" (odległości drogowe i taryfowe w kierunku powrotnym). Kolumny te wyświetlane są w oknie trasy linii po wyborze zakładki "Powrót". Jeśli ostatnie przystanki trasy linii były przystankami jednokierunkowymi w kierunku "Tam", to w w/w kolumnach wyświetlane były niewłaściwe wartości.
 2. Oznaczenia kursów - jeśli w tabeli oznaczeń kursów występują powielone symbole oznaczeń przypisane do jednej firmy, to przy uruchamianiu funkcji oraz zmianie firmy selektorem "Firma" wyświetlane jest ostrzeżenie zawierające listę powielonych symboli oznaczeń. Po wskazaniu jednego z powielonych symboli można go usunąć z bazy bez usuwania odwołań w kursach do tego oznaczenia.
 3. Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM (plik BAddddd.DAT) ("Obsługa EM-kart / Sprzedaż na następny okres w autobusie - menu Narzędzia") - korekta przygotowania zbioru. Jeśli pasażer zakupił bilet na kolejny okres w autobusie, na następny okres przez internet, a eksport danych wykonany został dopiero po przedłużeniu okresu ważności biletu w autobusie na podstawie kodu przedłużenia biletu zakupionego przez internet, to do pliku eksportu z numerem biletu zakupionego na poprzedni okres w autobusie wpisywany był okres ważności kolejnego biletu zakupionego przez internet (np. jeśli pasażer zakupił w autobusie bilet miesięczny na marzec, dane tego biletu nie zostały wyeksportowane, następnie zakupił bilet na kwiecień przez internet, przedłużył ważność biletu w autobusie i dopiero po rejestracji tego przedłużenia wykonany został eksport sprzedaży biletów do pliku BA, to w pliku z numerem biletu sprzedanego w autobusie na marzec zapisywany był okres ważności na kwiecień, wynikający z zakupu kolejnego biletu przez internet). Obecnie w czasie eksportu przeprowadzana jest dodatkowa weryfikacja okresów ważności biletów sprzedanych w autobusie - powtórzenie eksportu wskazanego pliku umożliwia zapis właściwych dat okresu ważności w opisanych wyżej przypadkach.
  Uwaga: w parametrach eksportu sprzedaży biletów (menu Narzędzia) zaleca się ustawienie wersji struktury pliku BA = R01.03. Od wersji R01.02 struktury eksport wykonywany jest automatycznie po rejestracji raportu z bileterki EMAR-105 zawierającego dane biletów z EM-kartą sprzedanych na następny okres w autobusie - informacja o sprzedaży w autobusie powinna być przekazywana do programu obsługującego sprzedaż na dworcu w możliwie krótkim czasie po wykonaniu sprzedaży w autobusie.
 4. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-105 odczytanych w rozliczarce lub wpłatomacie - modyfikacja procedury sprawdzania, czy raport jest już zarejestrowany. Jeśli kierowca odczytał w rozliczarce dwa raporty wykonywane w jednym dniu przy pomocy tej samej bileterki bez sprzedaży biletów, to funkcja rejestracji mogła stwierdzić, że raport rejestrowany jako drugi już był zarejestrowany w pozycji pierwszego z raportów.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Analiza przejazdów pasażerów - po wczytaniu danych do analizy nie były zamykane wszystkie tabele, z których odczytywane były dane do analizy. Po zamknięciu funkcji analizy funkcja sprawdzania baz danych sygnalizowała zajętość tabeli - tabela zwalniana była dopiero przy zamknięciu programu. Obecnie wszystkie tabele danych, z których korzysta funkcja analizy przyjazdów pasażerów zwalniane są przy zamknięciu tej funkcji.
 2. Raporty kasowe > Rozliczenia pracowników > Salda początkowe: przeniesienie z poprzedniego miesiąca - jeśli raporty kasowe tworzone były niezależnie na kilku stanowiskach i na niektórych z nich w bieżącym miesiącu raporty kasowe nie były tworzone, to przy przeniesieniu sald z poprzedniego miesiąca przy ustawionym selektorze "Stanowiska: wszystkie" nie były zapisywane salda początkowe pracowników z raportów kasowych z poprzedniego miesiąca na stanowiskach bez raportów kasowych w bieżącym miesiącu. Powodowało to niezgodność sald początkowych pracowników, którzy mieli niezerowe salda końcowe wynikające z raportów kasowych zarejestrowanych w miesiącu poprzednim na stanowisku, na którym w bieżącym miesiącu raporty kasowe nie były tworzone. Salda początkowe zostaną skorygowane po ponownym przeniesieniu sald z poprzedniego miesiąca wykonanym przy pomocy nowej wersji programu.

21.09.2017

 1. Linie - korekta funkcji zmiany trasy linii. Jeśli dodawany był przystanek w środku trasy linii, do której przypisana była taryfa biletów miesięcznych z ulgą kwotową (typu 28), to nie były modyfikowane przypisania cen analogicznie, jak dla pozostałych taryf typu tabelowego. Konieczna była ręczna weryfikacja przypisań cen lub skopiowanie przypisań cen taryfy macierzystej biletów normalnych. Obecnie przypisania cen modyfikowane są identycznie, jak dla pozostałych taryf typu tabelowego - po rozszerzeniu trasy linii konieczne jest uzupełnienie przypisań w relacjach do oraz z dodanego przystanku.
 2. Taryfy > zakładka Ceny > [Kopiuj ceny] - dodanie zabezpieczenia przed zapisem ujemnych cen przy kopiowaniu. Wpisanie ujemnej wartości do formuły przeliczenia cen przy kopiowaniu (pole edycyjne "i dodaj") mogło prowadzić do zapisu w tabeli cenowej, do której kopiowane były ceny wartości ujemnych. Jeżeli obliczona cena ma wartość ujemną, to do tabeli wpisywana jest wartość 0, a po zakończeniu kopiowania wyświetlany jest komunikat informujący o występowaniu w tabeli zerowych cen oraz konieczności weryfikacji cen.
 3. Import danych (zakładka Rozkład jazdy) - korekta dodawania stanowisk w tabeli Przystanki na podstawie parametrów połączeń tras importowanych kursów i linii. Uzupełnienie importu statusów linii i kursów.
 4. Przygotowanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 i Duo/Printo-Bus - korekta funkcji weryfikacji kodów ulg handlowych zapisywanych do EM-kart. W niektórych przypadkach funkcja weryfikacji mogła nieprawidłowo wpisywać do tabeli ulg handlowych kody ulg z grupy 7 i 11. Jeżeli po instalacji programu w wersji 1.43c lub wyższej przed przygotowaniem zbioru dla bileterek został wyświetlony komunikat o wykryciu nieprawidłowych kodów ulg i wykonaniu korekty kodów ulg, to możliwe było wpisanie nieprawidłowych kodów niektórych ulg. Mogło to spowodować niemożność sprzedaży biletu na nowy okres w autobusie (kod ulgi zapisany w EM-karcie był niezgodny z kodem zapisanym w wykazie ulg w karcie pamięci kierowcy). Przy pierwszym uruchomieniu aktualnej wersji programu zostanie wykonana weryfikacja kodów ulg - zostaną przywrócone właściwe wartości zmienionych kodów ulg handlowych z grupy 7 i 11. W przypadku, gdy sprzedawane są bilety ulgowe zapisywane do EM-kart z ulgami z grupy 7 i 11 zalecane jest przygotowanie nowych zbiorów dla bileterek EMAR-105 i Duo/Printo-Bus.
 5. Rejestracja rozliczeń > menu Rejestracja - dodana została funkcja "Rejestracja jednego pliku z wybranego wpłatomatu". Funkcja ta pozwala na wybór z folderu z raportami wybranego wpłatomatu jednego pliku z raportem i rejestrację tego raportu. Wybierany jest wpłatomat zdefiniowany w parametrach rejestracji (zakładka Wpłatomat).
  Uwaga:funkcja rejestracji uruchamiana przyciskiem [ Z wpłatomatu ] lub z pozycji menu "Rejestracja plików z wpłatomatu" wykonuje rejestrację raportów i wpłat ze wszystkich plików zapisanych w folderze z raportami z bileterek i wpłatami z wpłatomatu przypisanego do wybranego wpłatomatu lub do wszystkich wpłatomatów (jeśli w parametrach zaznaczona jest opcja "[v] rejestruj raporty ze wszystkich wpłatomatów").
 6. Raport zadaniowy - przy wyświetlaniu raportu zadaniowego z programu DW-SQL/BM-SQL zawierającego informację o opłatach manipulacyjnych nie podlegających podatkowi VAT informacja o tej sprzedaży (liczba opłat oraz zerowa wartość sprzedaży opodatkowanej) niepotrzebnie wykazywana była w sekcji "Raporty fiskalne". Podsumowanie wartości tej sprzedaży pokazywane jest w sekcji "Raport sprzedaży" w kolumnie "Sprzedaż nie podlegająca PTU" oraz w wierszu "Opłaty manipulacyjne" w sekcji "Wartości sprzedaży biletów".
 7. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja funkcji wyszukiwania par "opiekun/podopieczny". Dotyczy to ulg, które można powiązać z dwoma uprawnieniami opiekunów: osobie z ulgą "NIEWIDOMY NS.-KZ" lub "NIEWIDOMY NS.KP" może towarzyszyć przewodnik niewidomego lub opiekun osoby niesamodzielnej. Jeśli sprzedanych było kolejno kilka biletów z uprawnieniami do podróży w towarzystwie opiekuna, a potem bilety dla opiekunów, to program powiązywał bilety dla opiekunów z biletami dla podopiecznych w kolejności ich sprzedaży, co mogło spowodować wykazanie biletu dla opiekuna jako biletu bez pary. Na przykład jeśli sprzedane były kolejno bilety z uprawnieniami: "NIEWIDOMY NS.KZ", "OS.NIESAMODZ.-KZ", "OP.OS.NIESAMODZ." i "PRZEWODN.NIEWID.", to jako para wykazywane były bilety "NIEWIDOMY NS.KZ" i "OP.OS.NIESAMODZ." natomiast bilet z uprawnieniem "PRZEWODN.NIEWID." wykazywany był jako bilet bez pary, ponieważ nie mógł być powiązany z biletem z uprawnieniem "OS.NIESAMODZ.-KZ". Obecnie funkcja sprawdza wszystkie możliwe kombinacje biletów dla opiekunów i podopiecznych sprzedanych w danej relacji i powiązuje w pary bilety "NIEWIDOMY NS.KZ" i "PRZEWODN.NIEWID." oraz "OS.NIESAMODZ.-KZ" i "OP.OS.NIESAMODZ." niezależnie od kolejności ich sprzedaży.
 8. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Suma sprzedaży przez kasy - dodana została opcja prezentacji zestawienia: "[ ] Sumuj wg rodzajów bileterek i firm". Po zaznaczeniu tej opcji dane wyświetlane są w następującej kolejności: bileterki autobusowe, bileterki stacjonarne, sprzedaż niefiskalna, sprzedaż rejestrowana w kasach innych przewoźników. Każda grupa bileterek jest podsumowana. Należy zwrócić uwagę na to, że zakres danych pokazywanych w zestawieniu może być dodatkowo ograniczony poprzez ustawienie innych opcji: "[ ] Pomiń niefiskalną", selektor "Bileterki" (mogą być wybrane tylko kasy obce lub własne), "[ ] Pomiń zwroty biletów" oraz "[ ] Pokaż bileterki własne bez sprzedaży".
  Funkcje dodatkowe:
 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Rozliczenia z innymi przewoźnikami > rodzaj zestawienia: wykaz biletów - dodana została opcja "Kolejność wg: (*) daty ważności". Po zaznaczeniu tej opcji bilety sprzedane na kursy wskazanego przewoźnika uporządkowane są wg dat ważności z podsumowaniem wartości i liczby biletów sprzedanych na poszczególne dni.
 2. Raporty kasowe > Rozliczenia pracowników - korekta przygotowania postaci wydruku. W czasie definiowania postaci wydruku w tej zakładce nie było możliwe utworzenie wyrażenia filtra (zakładka "Filtr") - nie była odczytywana lista pól aktualnie przygotowanego zestawienia.

01.09.2017

 1. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - dostosowanie funkcji do rejestracji raportów w wersji R01.16. W wersji 1.60 programów DW-SQL/BM-SQL wprowadzona została możliwość zdefiniowania opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zwrocie/anulowaniu biletu jako wartości nie podlegającej podatkowi VAT (Parametry > Ogólne > Anulowania). Od wersji 1.60 programów DW-SQL/BM-SQL raporty sprzedażowe zapisywane są w wersji struktury R01.16.
  Opłata taka nie jest uwzględniana w raporcie fiskalnym drukarki, która jest używana do rejestracji sprzedaży. Funkcja rejestracji raportów po wykryciu w raporcie sprzedażowym opłaty manipulacyjnej nie podlegającej PTU dodaje do rejestru kas fiskalnych fikcyjną kasę o numerze unikatowym "OMN rrrr00nnnn", gdzie 'nnnn'-numer firmy sprzedającej bilety, 'rrrr'-rok rozpoczęcia rejestrowanego raportu. Wartość opłat manipulacyjnych nie podlegających PTU za danego raportu sprzedażowego sumowana jest jako sprzedaż niefiskalna przypisana do tej kasy. W zestawieniach sprzedaży wartości opłat manipulacyjnych pobranych jako opłaty nie podlegające PTU wykazywane są jako sprzedaż niefiskalna.
 2. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2018 - zmieniony został okres ferii letnich (23.06-31.08.2018) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego). Dodane zostały również parametry kalendarzy na rok 2019. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 3. Rejestracja rozliczeń > menu Rejestracja - dodana została funkcja "Rejestracja jednego pliku z wybranego wpłatomatu". Funkcja ta pozwala na wybór z folderu z raportami wybranego wpłatomatu jednego pliku z raportem i rejestrację tego raportu. Wybierany jest wpłatomat zdefiniowany w parametrach rejestracji (zakładka Wpłatomat).
  Uwaga: funkcja rejestracji uruchamiana przyciskiem [ Z wpłatomatu ] lub z pozycji menu "Rejestracja plików z wpłatomatu" wykonuje rejestrację raportów i wpłat ze wszystkich plików zapisanych w folderze z raportami z bileterek i wpłatami z wpłatomatu przypisanego do wybranego wpłatomatu lub do wszystkich wpłatomatów (jeśli w parametrach zaznaczona jest opcja "[v] rejestruj raporty ze wszystkich wpłatomatów").
 4. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105 - korekta analizy tras kursów. Jeśli w trasie kursu numery stanowisk odjazdowych z przystanków o statusie "dworzec" lub "przystanek dworcowy" mają wpisane 3 znaki literowe, to przy zapisie danych do zbioru jako numer stanowiska wyświetlany przez bileterki z programem sterującym w wersji niższej od 1.04 wpisywana jest wartość 0. Dotychczas dozwolony był numer stanowiska odjazdowego na dworcu składający się z litery i jednej lub dwóch cyfr - w wersji 1.43d programu funkcja przygotowania zbioru sygnalizowała błąd numeru stanowiska odjazdowego składającego się z samych liter.
 5. Przeglądanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 - w zakładce "Trasa kursu" w kolumnie "Sto" (numer stanowiska odjazdowego) pokazywany jest 3-znakowy numer stanowiska wyświetlany w bileterkach z programem sterującym od wersji 1.04. Dotychczas w tej kolumnie pokazywany był numer jedno lub dwucyfrowy, wyświetlany w bileterkach EMAR-105 z programem sterującym w wersjach wcześniejszych od 1.04.
 6. Kursy > zakładka "Dane kursu" - dodanie możliwości kopiowania numeru oddziału przypisanego do aktualnie wskazywanego kursu do wszystkich kursów linii. Po wyborze z menu "Narzędzia" opcji "Kopiuj do wszystkich kursów linii.." wyświetlane jest najpierw pytanie o kopiowania opcji wyświetlania marki kursu do wszystkich kursów linii. Po negatywnej odpowiedzi na to pytanie wyświetlane jest pytanie o kopiowanie numeru oddziału, do którego przypisany jest kurs do wszystkich kursów linii.
 7. Taryfy > zakładka Ceny > [Kopiuj ceny] - dodanie zabezpieczenia przed zapisem ujemnych cen przy kopiowaniu. Wpisanie ujemnej wartości do formuły przeliczenia cen przy kopiowaniu (pole edycyjne "i dodaj") mogło prowadzić do zapisu w tabeli cenowej, do której kopiowane były ceny wartości ujemnych. Jeżeli obliczona cena ma wartość ujemną, to do tabeli wpisywana jest wartość 0, a po zakończeniu kopiowania wyświetlany jest komunikat informujący o występowaniu w tabeli zerowych cen oraz konieczności weryfikacji cen.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Raporty kasowe > Rozliczenia szczegółowe - w przypadku, gdy daty rejestracji raportów były niezgodne z kolejnością raportów kasowych w kolumnie "Saldo narastająco" mogły być wyświetlane niewłaściwe wartości salda (wartości sald były obliczane zgodnie z kolejnością pozycji danego pracownika w raportach kasowych - przed zmianą kolejności, w jakiej pozycje te były wyświetlane).
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RZ > Zestawienia > "ogółem" - w parametrach tego zestawienia (menu Parametry - zakładka "wg RZ") dodana została opcja "[ ] w zestawieniu wg RZ 'ogółem' pomiń sprzedaż niefiskalną". Po zaznaczeniu tej opcji w zestawieniu pomijana jest sprzedaż zarejestrowana jako niefiskalna, w tym wartości opłat manipulacyjnych zdefiniowanych jako nie podlegające PTU.
 3. Zestawienia sprzedaży biletów > Rozliczenia z innymi przewoźnikami > rodzaj zestawienia: wykaz biletów - dodana została opcja "Kolejność wg: (*) daty ważności". Po zaznaczeniu tej opcji bilety sprzedane na kursy wskazanego przewoźnika uporządkowane są wg dat ważności z podsumowaniem wartości i liczby biletów sprzedanych na poszczególne dni.

19.07.2017

 1. Modyfikacja funkcji weryfikacji danych rekordów numerów przystanków komunikacyjnych wykonywanej przy zmianie struktury baz danych. W niektórych przypadkach funkcja weryfikacji mogła usunąć informację o numerze drogi, przy której zlokalizowane jest urządzenie przystankowe z danym numerem przystanku komunikacyjnego. Numer drogi przypisanej do danego numeru przystanku komunikacyjnego można wpisać ponownie (pozostałe dane przypisane do danego rekordu nie uległy zmianie) lub odtworzyć z archiwum wykonanego przed instalacją programu w wersji 1.43c (archiwum zapisane w wersji baz 16.1). Przy odtwarzaniu danych z archiwum należy zaznaczyć do odtworzenia tylko dwa pliki: Wzorytp.dbf i Wzorytp.mdx.
 2. Zmiana kontroli poprawności numeru stanowiska przystanku o statusie "dworzec" lub "przystanek dworcowy". Jeśli numer stanowiska ma trzy znaki, to wszystkie znaki numeru mogą być literami.
  Uwaga: numer stanowiska zawierający litery poprawnie jest wyświetlany w bileterkach EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.04 lub wyższej.

11.07.2017

 1. Przystanki > zakładka Numery - dodanie możliwości wpisywania numeru przystanku komunikacyjnego o długości do 8 znaków. Nie dotyczy to przystanków o statusie "dworzec" oraz "przystanek dworcowy" - w przypadku tych typów przystanków numery stanowisk nie mogą zawierać więcej, niż 3 znaki.
  Ograniczenia: w zbiorach dla bileterek numery stanowisk/przystanków komunikacyjnych mogą mieć długość maksymalnie 3 znaki. Jeśli zostanie wprowadzony numer przystanku komunikacyjnego o większej liczbie znaków (np. 579/3/81), to do zbioru dla bileterki zostaną zapisane 3 ostatnie znaki numeru bez znaków, które nie są cyframi (zamiast 579/3/81 zapisany zostanie numer 81). Analogiczna zamiana numeru wykonywana jest przy drukowaniu tabliczek przystankowych oraz eksporcie rozkładu do informacji o rozkładzie jazdy - format pliku eksportu do rozkładu jazdy nie ulega zmianie. Numer przystanku komunikacyjnego w postaci wpisanej do bazy o długości przekraczającej 3 znaki umieszczany jest na wydruku rozkładu jazdy linii. Zmiana została wprowadzona ze względu na wymagania niektórych urzędów, aby na wydrukach rozkładów jazdy dostarczanych jako załącznik do zezwolenia numer przystanku komunikacyjnego drukowany był zgodnie z zezwoleniem na korzystanie z przystanków wydanym przez zarządców dróg. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 10.04.2012 (Dz.U. z dn. 25.04.2012, poz. 451) określa wprawdzie w rozdziale 2, §3.7, że numer przystanku komunikacyjnego powinien być dwucyfrowy, ale niektórzy zarządcy dróg nadają numery zawierające więcej znaków - w przykładzie podanym wyżej numer ten zawiera również numer drogi, przy której znajduje się przystanek.
 2. Nowa wersja (1.22) biblioteki DLL dostępu do Mapy Google - dostosowana do zmiany długości numeru przystanku komunikacyjnego.
 3. Rozkłady jazdy linii - korekta wydruku rozkładu jazdy. Na wydruku mogły być niepotrzebnie pokazane przystanki jednokierunkowe, na których nie zatrzymywały się żadne kursy lub przystanki zaznaczone do pominięcia na wydruku rozkładu jazdy.
 4. Eksport rozkładu do ePodróżnik - modyfikacja przekazywania informacji o sposobie zaokrąglania cen biletów z ulgą handlową. Jeżeli w tabeli ulg handlowych zostały wpisane granice cen dla sposobu zaokrąglenia "zależnie od ceny biletu ulgowego", to granice te są przekazywane wyłącznie dla ulg handlowych, które mają wybrany ten sposób zaokrąglania ceny biletu ulgowego.
 5. Ulgi handlowe - zwiększenie do 30 pozycji liczby dostępnych ulg w grupie 6 (Ulgi handlowe - bilety okresowe) oraz 7 (Ulgi handlowe - bilety miesięczne).
  Uwaga: do każdej pozycji w wykazie ulg przypisany jest kod, który identyfikuje ulgę przy sprawdzaniu ważności biletu okresowego/miesięcznego zapisanego do EM-karty. Ze względu na format zapisu tej informacji w EM-karcie liczba różnych kodów ulg ograniczona jest do 240. Dotychczas w wykazie ulg handlowych w grupach 6 i 7 pozycje od 1 do 6 miały przypisane dwa kody ulgi - oddzielnie dla biletu sprzedanego na kursy oraz dla biletu sprzedanego na relację. Po zwiększeniu liczby pozycji ulg w tych grupach kody ulg przypisane do biletów sprzedawanych na kursy w pozycjach od 1 do 6 zostały przypisane odpowiednio do pozycji od 21 do 26, natomiast kody przypisane do biletów sprzedawanych na relację pozostały bez zmian. Obecnie wszystkie ulgi w grupach 6 i 7 mają przypisane po jednym kodzie identyfikującym ulgę w EM-karcie niezależnie od sposobu sprzedaży biletu (na kurs / na relację / w przedziale godzin). Bilety z ulgą handlową z grup 6 i 7 zdefiniowaną w pozycjach 1 do 6 zapisane do EM-kart będą poprawnie weryfikowane po zaprogramowaniu kart pamięci kierowców zbiorem przygotowanym w nowej wersji programu w przypadku, gdy były sprzedane jako bilety "na relację" lub przy sprzedaży biletów "na kurs" w parametrach sprzedaży programu DW-SQL (BM-SQL) w zakładce "EM-karty" zaznaczona była opcja "[v] bilety NA KURS zapisywać do EM-karty jako NA RELACJĘ".
 6. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe > Bilety zestawienia - modyfikacja wyświetlania informacji w oknie funkcji "Szukaj, filtruj...". Przy wpisywaniu wyrażenia warunku wyszukiwania niepotrzebnie obliczana była liczba rekordów spełniających zadany warunek, co przy dużej liczbie biletów ulgowych sprzedanych w danym miesiącu mogło bardzo spowalniać działanie programu.
 7. Anulowanie biletów - modyfikacja działania funkcji. Jeżeli sprzedaż anulowanego biletu zarejestrowana była w bileterce EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.06, to nie był zapisywany raport anulowania biletu.
 8. Obsługa kart pamięci bileterek: - na górnym panelu okna funkcji dodany został przycisk [<-]. Przycisk ten pokazywany jest w przypadku, gdy założony został filtr na wyświetlaną listę kart pamięci. Po wskazaniu przycisku lista filtrów wyświetlana jest jako podpowiedź. - dodanie wyświetlania informacji o założonych filtrach w przypadku próby wykonania operacji zmiany zawartości karty pamięci (programowanie, zmiana statusu) przy założonym filtrze w oknie funkcji. Zapis danych do karty pamięci może być wykonany tylko w przypadku, gdy nie jest założony żaden filtr ograniczający wyświetlanie wykazu kart pamięci.
 9. Rozliczenie przejazdów pasażerów z EM-kartą - jeżeli w różnych raportach zadaniowych zarejestrowane zostały w tym samym czasie przejazdy pasażera w tej samej relacji biletu (tam/powrót) dla różnych wariantów trasy, to w rozliczeniu zostanie uwzględniony tylko jeden przejazd, a drugi z nich zostanie odrzucony. W danej relacji biletu w jednym czasie pasażer może wykonać tylko jeden przejazd. Przypadek taki może mieć miejsce w sytuacji, gdy na dworcu pasażer wsiądzie do autobusu, zarejestruje przejazd, a następnie przesiądzie się do autobusu, w którym zarejestruje ponownie przejazd alternatywną trasą biletu (w EM-karcie zapisany jest bilet wielotrasowy). Dotychczas wystąpienie takiej sytuacji powodowało przerwanie działania funkcji rozliczania.

21.06.2017

 1. Taryfy - korekta wyświetlania informacji w zakładce "Tabele". W wyniku zmian wprowadzonych w wersji 1.43 programu w zakładce tej dla tabel o numerze większym od 1 taryf pasażerskich z cenami biletów jednorazowych oraz taryf ulg kwotowych do biletów jednorazowych nie była wyświetlana kontrolka definiowania kalendarza obowiązywania cen z danej tabeli, co mogło spowodować zapis pustego kalendarza dla danej tabeli cenowej w zbiorze dla bileterki. W wyniku tego bileterka mogła we wszystkie dni wybierać kwotę ulgi zapisaną w tabeli nr 1 taryfy.
  Uwaga: należy pamiętać o tym, że w przypadku, gdy w taryfie zostanie zapisanych kilka tabel z cenami wybór ceny obowiązującej w danym dniu wykonywany jest od tabeli z największym numerem. Jeśli z kalendarza tabeli wynika, że jest ona ważna w dniu sprzedaży biletu, to bilet sprzedawany jest po cenie określonej w danej tabeli. Jeśli w dniu sprzedaży biletu nie jest ważna żadna z tabel cenowych o numerze większym od 1, to bilet sprzedawany jest po cenie określonej w tabeli nr 1.
 2. Cennik kursu - jeżeli taryfy biletów jednorazowych były przypisane do linii i taryfa ulg kwotowych zawierała więcej, niż jedną tabelę, to przygotowanie cennika kursu mogło zostać przerwane w wyniku błędu funkcji sprawdzającej, czy w relacjach kursu przypisana jest przynajmniej jedna kwota ulgi. Błąd ten powodował również przerwanie funkcji eksportu rozkładu do ePodróżnik. Błąd powstał w wersji 1.43 programu.

14.06.2017

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105 oraz Duo/Printo-Bus - korekta wyboru taryf zapisywanych do zbioru. W wyniku zmian wprowadzonych w wersji 1.43 programu w procesie przygotowania zbioru dla bileterek pomijane były taryfy typu 21 (miejska - osobowo-bagażowa) przypisane do linii oraz kursów.
 2. Rozkłady jazdy linii - korekta przygotowania rozkładu jazdy. Przy zaznaczonej opcji "[v] Zbiorczy rozkład wariantów linii o tej samej dacie ważności" mógł wystąpić błąd uniemożliwiający wyświetlenie/wydruk rozkładu jazdy w przypadku, gdy liczba wariantów linii była większa od 4.
  Uwaga: funkcja umożliwia przygotowanie zbiorczego rozkładu linii dla maksymalnie 8 wariantów linii o tej samej dacie ważności.

24.05.2017

 1. Zmiana sposobu dostosowania programu do zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wynikającej z ustawy z dnia 15.12.2016r. (Dz.U. z 20.01.2017r. poz. 132). W związku z tym, że niektóre Urzędy Marszałkowskie wymagają wydzielenia w wykazie dopłat w oddzielnych pozycjach biletów sprzedanych dla osób wymienionych w art. 5 ust. 1c oraz art. 5, p.2.3 ustawy w wykazie ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) dodane zostały dwie pozycje:

  4. UCZEŃ ZAGR. BM - uprawnieni na podstawie art. 5 ust. 1c
  5. NAUCZ.ZAGR. BM - uprawnienie na podstawie art. 5 p.2.3

  Wymienione ulgi będą pokazywane w wykazach dopłat przygotowywanych za okresy od 1 maja 2017. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty poświadczające uprawnienie do tych ulg wydaje konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły opisanej w ustawie (art. 4 ust.4 p.2a i art. 5 p.2.3). W wykazie ulg ustawowych do biletów miesięcznych w opisach ulgi "UCZEŃ BM" oraz "NAUCZYCIEL BM" przywrócone zostały właściwe opisy uprawnionych do tych ulg (wycofane są zmiany wprowadzone w wersji 1.42 programu).  

  Uwaga: po instalacji nowej wersji programu niezbędna jest weryfikacja kolejności ulg w bileterce DUO-BUS - nadanie numerów kolejnych nowym ulgom musi być wykonane przed przygotowaniem zbioru dla Duo/Printo-Bus. Konieczne jest również przypisanie nowych ulg do kursów - można to wykonać przy pomocy funkcji "Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów".


  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 4:
     a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
     „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
      a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
      b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
      c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
      d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”,
     b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
     c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
     „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;

   

    2) w art. 5:
     a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
     „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
     b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
     „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;

   

    3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
     „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.
     4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.

   

 2. Rozkłady jazdy linii:
  1. Parametry tworzenia rozkładów jazdy linii > Podsumowanie - dodana została opcja: "Pokaż wiersze podsumowania: [ ] Długości odcinków na obszarze każdego z województw (linie międzywojewódzkie)". Po zaznaczeniu tej opcji w zakładkach TAM oraz POWRÓT rozkładu jazdy linii przebiegających na obszarze dwóch lub więcej województw wyświetlane są wiersze z podsumowaniem długości odcinków trasy na obszarach poszczególnych województw. Nazwy województw pokazywane są w kolumnie nazw przystanków, natomiast długości odcinków - w kolumnie "km". Jeżeli w parametrach tworzenia rozkładów jazdy linii zaznaczone jest pokazywanie kolumny odległości pomiędzy przystankami, to długości odcinków na obszarach województw pokazane są również w tej kolumnie (w zakładkach TAM i POWRÓT oraz przy eksporcie do xls). Na wydruku rozkładu jazdy linii podsumowanie długości odcinków na obszarach województw pokazywane jest w kolumnie "km" po zaznaczeniu w wybranym zestawie parametrów opcji "[v] dł. odcinków na obszarze województw (linie międzywojewódzkie)" w grupie parametrów "Kolumny i wiersze tabeli" -> "Drukuj wiersze tabeli". Uwaga: w trasie linii nie jest oznaczone miejsce zmiany województwa, w związku w tym od odcinków leżących na obszarze poszczególnych województw dodawana jest połowa odległości pomiędzy dwoma przystankami leżącymi w różnych województwach. Funkcja obliczająca długości odcinków nie wykryje odcinka trasy przebiegającej przez województwo, w którym nie jest ulokowany żaden przystanek z trasy danej linii. Sposób obliczenia długości odcinków można zweryfikować po zaznaczeniu opcji "[v] Pokaż kody gmin, w których leżą przystanki" - dwie początkowe cyfry kodu gminy są numerem województwa, w którym leży gmina.
  2. korekta przygotowania danych do wyświetlenia - jeśli w trasie linii występowały przystanki nie przypisane do miejscowości, to mógł wystąpić błąd przy przygotowaniu rozkładu jazdy i dane w zakładkach "Tam" / "Powrót" nie były pokazywane.
  3. korekta pogrubiania nazw pierwszego i ostatniego przystanku - po zaznaczeniu opcji "(*) TAM i POWRÓT oddzielnie" przy wydruku rozkładu jazdy linii, w której pierwszy lub ostatni przystanek były jednokierunkowe nazwy pierwszego lub ostatniego przystanku mogły nie być pogrubiane.
  4. dodanie możliwości zmiany tekstu informacji o liczbie pojazdów do obsługi dziennej linii drukowanej w stopce rozkładu jazdy - w parametrach rozkładu jazdy > grupa "Teksty - ogólne" dodana została możliwość wpisania tekstu w pozycji "Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii". Wpisany tekst zapamiętywany jest w wybranym zestawie parametrów wydruku rozkładu jazdy. W zestawach parametrów, w których tekst ten nie został zmieniony obowiązuje tekst domyślny: "Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii". W/w tekst drukowany jest w stopce rozkładu jazdy po zaznaczeniu w parametrach, grupa "Rozkład - stopka" lub "Zezwolenie - stopka" opcji: "[v] Drukuj stopkę" oraz "(*) Stopka tworzona automatycznie" i "Elementy stopki: [v] Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii".
  5. korekta pokazywania numeru i kategorii drogi oraz numeru przystanku komunikacyjnego dla ostatniego/pierwszego przystanku linii w przypadku, gdy przystanki te były jednokierunkowe - dla kierunku Tam/Powrót nie były pokazywane numery przystanków komunikacyjnych dla przyjazdu jeżeli przystanek ten był jednokierunkowy
 3. Linie:
  1. korekta działania funkcji "Narzędzia > Kopiuj linię (nowy wariant)". Jeżeli do nowego wariantu linii przenoszone były wybrane kursy i nowy wariant linii miał zadaną inną datę początku ważności od linii źródłowej, to przy kopiowaniu danych kursów do nowego wariantu linii mogły zostać pominięte trasy kursów.
  2. korekta działania funkcji "Tworzenie i korekta trasy" - przy tworzeniu trasy linii z przystankami jednokierunkowymi w niektórych przypadkach niewłaściwie sygnalizowane były błędy trasy, co blokowało możliwość zapisu trasy linii.
 4. Przystanki:
  1. przy usuwaniu danych przystanku z bazy nie były usuwane dane stanowisk
  2. po uzgodnieniu przystanku, jeżeli były pobrane dane stanowisk pojawiał się komunikat "Dataset ot in insert or edit mode"
  3. przy wprowadzaniu numerów stanowisk (przystanków komunikacyjnych) usunięta została kontrola formatu wprowadzanych numerów przystanków komunikacyjnych (tylko cyfry) oraz stanowisk dworcowych (litera dozwolona tylko na pierwszej pozycji numeru stanowiska)
  4. przy dodawaniu danych stanowisk z bazy zdalnej w bazie lokalnej mogły powielać się dane przystanków
 5. Tabliczki przystankowe typu M2 (miejskie) - jeżeli przez przystanek przebiegały kursy z różnych wariantów linii, to oknie wyboru linii do wydruku tabliczki mogły nie być wyświetlone wszystkie warianty linii i w związku z tym nie była widoczna opcja "[ ] odjazdy wszystkich wariantów linii". Można było w takim przypadku wydrukować tabliczkę zawierającą kursy tego wariantu linii, który zawierał kurs odjeżdżający najwcześniej w danym kierunku.
 6. Cennik linii:
  1. korekta sprawdzania poprawności przypisania ulg kwotowych w linii zagranicznej. Przy wyświetlaniu cennika w taryfie zagranicznej w niektórych relacjach cena biletu z ulgą kwotową mogła być zaznaczona kolorem czerwonym pomimo poprawnego przypisana kwoty ulgi w danej relacji.
  2. korekta przygotowania cennika - występował błąd powodujący przerwanie przygotowania cennika w przypadku, gdy trasa linii miała 199 przystanków.
 7. Przygotowanie zbioru dla DUO/Printo-Bus:
  1. uzupełnienie funkcji sprawdzenia poprawności przypisania taryf biletów miesięcznych z ulgą kwotową do linii/kursów. W czasie przygotowania zbioru pomijane są tabele z cenami tych rodzajów biletów zdefiniowanych w taryfie biletów miesięcznych z ulgą kwotową, dla których nie są zapisywane ceny biletów normalnych z odpowiedniej tabeli taryfy biletów miesięcznych powiązanej z taryfą ulg kwotowych (np. w wyniku zaznaczenia opcji "[v] pomiń cennik tego rodzaju biletów przy zapisie do zbioru" w taryfie biletów miesięcznych).
  2. modyfikacja kolejności wyboru przypisania taryf do kursu przy zapisie zbioru. Jeśli taryfa zagraniczna przypisana była do linii, a taryfa ulg kwotowych - do kursu, to przy przygotowaniu zbioru pomijany był zapis taryfy ulg kwotowych.
 8. Przeglądanie zbioru dla DUO/Printo-Bus - jeżeli w zakładce "Kursy > Ceny w dniach" zostanie wybrany cennik biletów miesięcznych oraz rodzaj biletu normalnego, to w selektorze ulg dozwolonych dla tego rodzaju biletu pokazywana jest ulga kwotowa tylko dla tego rodzaju biletu zdefiniowana w powiązanej taryfie biletów miesięcznych z ulgą kwotową. Dotychczas w selektorze mogły być niepotrzebnie wyświetlane informacje o ulgach kwotowych dla innych rodzajów biletów zapisanych w tej taryfie.
 9. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Bilety anulowane - jeżeli po wyborze opcji "Sumy sprzedaży: przez kasjerów" zestawienie za dany okres przygotowywane było kilka razy, to w kolejnych zestawieniach dane mogły być podsumowane nieprawidłowo. Zestawienie biletów anulowanych przez kasjerów wyświetlane jako pierwsze zawsze zawierało poprawne dane.

30.03.2017

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterek DUO/Printo-Bus - przy przygotowaniu zbioru w wersji 6 i 7 blokowany był zapis do zbioru taryf zagranicznych typu 24, co powodowało pomijanie kursów z przypisaną taryfą zagraniczną. W wersji zbioru wcześniejszej od 8 powinny być pomijane tylko taryfy "zagraniczne - EP-Bilety" (typ 30) ze względu na brak obsługi tych taryf w programie Bilet Miesięczny.

16.03.2017

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - dodanie możliwości rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.07. Numery unikatowe bileterek z programem sterującym w wersji 1.07 rozpoczynają się od sekwencji liter "CCE".
 2. Obsługa kart pamięci - w statusie kart pamięci do bileterek EMAR-105 w zakładce "Opcje III" dodana została opcja "[ ] Drukować na bilecie oznaczenie i numer linii". Opcja obsługiwana jest przez bileterki z programem sterującym w wersji 1.07. Po jej zaznaczeniu na wydruku biletu jednorazowego pod wierszem z informacją o kursie drukowany jest wiersz zawierający oznaczenie oraz numer ewidencyjny linii, do której przypisany jest kurs. Wymagane jest przy tym zaprogramowanie karty pamięci danymi ze zbioru A80* w wersji 8 oraz wcześniejsze uzupełnienie danych linii.
 3. Rejestracja rozliczeń - zmiana sposobu sygnalizacji braku możliwości użycia programatora kart pamięci. W przypadku, gdy przy uruchamianiu funkcji rejestracji rozliczeń program wykrywa brak programatora zamiast wyświetlenia odpowiedniego komunikatu blokowana jest możliwość użycia przycisku rejestracji raportu [Z karty]. Odblokowanie możliwości rejestracji raportu z karty pamięci wymaga podłączenia programatora oraz ponownego uruchomienia funkcji rejestracji rozliczeń.
 4. Anulowanie biletów - przy wpisywaniu numeru unikatowego bileterki małe litery automatycznie zamieniane są na duże.
 5. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105 - dodanie możliwości przygotowania zbioru w wersji 8 - dedykowanej dla bileterek EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.07. W zbiorze w wersji 8 w wykazie linii dodane zostały pola "Oznaczenie linii komunikacyjnej" oraz "Numer ewidencyjny linii". Możliwy jest wydruk tych informacji na biletach jednorazowych po zaznaczeniu opcji zezwalającej na drukowanie oznaczenia i numeru linii w statusie karty pamięci kierowcy.
    Dane drukowane na bilecie wprowadzane są w funkcji "Linie":
     a) Oznaczenie linii komunikacyjnej przypisywane jest do linii przy pomocy selektora "Rodzaj usług" w zakładce "Dane podstawowe"

    b) Numer ewidencyjny linii można wpisać w zakładce "Zezwolenie"
 6. Linie > menu System > Kolumny tabeli - dodanie możliwości wyświetlenia w wykazie linii kolumny "Numer ewidencyjny". Numer ewidencyjny linii, nadawany przez organ wydający zezwolenie można wpisać w zakładce "Zezwolenie".
 7. Kursy > menu System > Kolumny tabeli - dodanie możliwości wyświetlenie w wykazie kursów kolumny "Numer ewidencyjny" zawierającej numer ewidencyjny linii, do której przypisany jest kurs.
 8. Statystyka wykonywania kursów - w zakładkach "Dane wejściowe" oraz "Wykaz wybranych linii" dodana została kolumna "Numer ewidencyjny" zawierająca numer ewidencyjny linii.
  Uwaga: kolumna "Numer ewidencyjny" w zakładce "Wykaz wybranych linii" wypełniana jest podczas obliczania statystyki wykonywania kursów.

23.02.2017

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Publikacja: Dz.U. z dnia 02.12.2016r. poz. 1948):
    Art. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
     1) art. 13 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

     2) art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

   Art. 22. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947);”
   W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 3 ma zmienioną nazwę na: "F.SŁ.CELNO-SKARB" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).
  Uwaga: w zestawie ulg ustawowych ważnym od 01.03.2017 w opisach ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) zdefiniowanych w pozycjach 1 ("UCZEŃ BM") oraz 3 ("NAUCZYCIEL BM") uwzględnione zostały zmiany listy osób upoważnionych do korzystania z w/w ulg wprowadzone ustawą z dnia 15.12.2016 r. Zmiana obowiązuje od 20.04.2017 r.
  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).
  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
    1) w art. 4:
     a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
      „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
     a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

     b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

     c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,

     d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”,

     b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
      „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
       c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
      „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;

      2) w art. 5:
       a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
        „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
       b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
        „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;
      3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
       „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.

      4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.
   Art. 4. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 34 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
    „8a) wydaje uczniom i nauczycielom dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów – w związku z pobieraniem albo nauczaniem języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim – oraz przedłuża ich ważność;”.
   Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
  Uwaga: w wykazie dopłat do biletów ulgowych w pozycji "F.SŁ.CELNO-SKARB" uwzględniane są również bilety sprzedane z dotychczasową nazwą tej ulgi "CELNIK - SŁUŻBA ".
 2. Rozkłady jazdy linii - przy zaznaczonej opcji "[v] Pokaż kolumnę numeru drogi" dodane zostało pokazywanie numeru drogi dla przystanków o statusie "dworzec autobusowy" oraz "przystanek dworcowy". Dotychczas dla tych typów przystanków numery drogi nie były pokazywane w rozkładzie jazdy linii.
  Uwaga: numer drogi będzie pokazany pod warunkiem przypisania drogi do wszystkich stanowisk przystanku dworcowego lub dworca.
 3. Cennik linii - korekta wyświetlania cenników biletów miesięcznych w postaci trójkąta. Jeżeli w cenniku firmy nie było taryfy bagażowej, to przy wyświetlaniu cennika biletów miesięcznych w postaci trójkąta mógł zostać pokazany dodatkowy trójkąt cen poprzedzony wierszem z określeniem "bagaż".
 4. Dodanie możliwości oznaczania w raportach z bileterki EMAR-105 sprzedaży bezgotówkowej - w przypadku przyjmowania przez kierowcę zapłaty kartą przy pomocy terminala płatniczego. W raporcie kasowym wydzielona jest wartość sprzedaży zapłaconej gotówką oraz bezgotówkowo. Przy rozliczeniach kierowcy saldo obliczane jest tylko od utargów gotówkowych. Sprzedaż bezgotówkowa w raportach z bileterek EMAR-105 może być wydzielona wyłącznie po zaznaczeniu odpowiednich opcji w parametrach rejestracji - Rejestracja rozliczeń > menu Funkcje dodatkowe - zakładka: "EMAR-105 bezgotówkowo":
    [ ] Sprzedaż w walucie o kursie 1,000000 rejestruj jako sprzedaż bezgotówkową
     [ ] sposób zapłaty określ na podstawie nazwy waluty
    [ ] Bilet na nowy okres sprzedany w autobusie bez określonej waluty zapłaty zaliczaj do sprzedaży bezgotówkowej, jeśli po sprzedaży biletu wydrukowana została opłata dodatkowa o wartości 0,01zł w walucie o kursie 1,000000
     domyślny sposób zapłaty: [ KARTA PŁATNICZA]
    [ ] Dozwolone ręczne zaznaczenie biletów zapłaconych bezgotówkowo

   [ ] Dozwolone wpisanie kwoty sprzedaży bezgotówkowej zbiorczo
  Bileterka EMAR-105 nie daje możliwości zaznaczenia przez kierowcę przy sprzedaży biletu sposobu zapłaty innego, niż "GOTÓWKA", natomiast przy sprzedaży biletów jednorazowych możliwe jest przyjęcie zapłaty w walucie innej, niż złotówki. Zaznaczenie opcji "[v] Sprzedaż w walucie o kursie 1,000000 rejestruj jako sprzedaż bezgotówkową" oraz "[v] sposób zapłaty określ na podstawie nazwy waluty" powoduje zapis przez funkcję rejestracji rozliczeń informacji o sprzedaży bezgotówkowej poprzez zamianę sposobu zapłaty za bilety opłacone zdefiniowaną walutą z gotówki w walucie obcej na zapłatę bezgotówkową.
  W raporcie ze sprzedaży bilety z EM-kartą sprzedane na następny okres nie mają wpisywanej informacji o walucie zapłaty wybranej przez kierowcę. Zamiana sposobu zapłaty takich biletów na bezgotówkową przy rejestracji raportu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy po sprzedaży takiego biletu kierowca wydrukuje paragon opłaty dodatkowej o wartości 1 gr opłacony również w walucie obcej - konieczne jest również zaznaczenie opcji "[v] Bilet na nowy okres sprzedany w autobusie bez określonej waluty zapłaty zaliczaj do sprzedaży bezgotówkowej, jeśli po sprzedaży biletu wydrukowana została opłata dodatkowa o wartości 0,01zł w walucie o kursie 1,000000".
  Zaznaczenie opcji "[v] Dozwolone ręczne zaznaczenie biletów zapłaconych bezgotówkowo" umożliwia oznaczenie biletów opłaconych bezgotówkowo po rejestracji raportu kierowcy bez korzystania z mechanizmu wyboru waluty zapłaty przez kierowcę w bileterce. Po zaznaczeniu tej opcji w zakładce "Raport zadaniowy" raportu z bileterki EMAR-105 widoczny jest przycisk [Bezgotówkowo] uruchamiający funkcję umożliwiającą wskazanie biletów z tego raportu zadaniowego, za które opłata została przyjęta przy pomocy terminala płatniczego. Wskazanie biletów opłaconych kartą należy wykonać na podstawie wydruków potwierdzeń zapłaty z terminala płatniczego.
  Zaznaczenie opcji "[v] Dozwolone wpisanie kwoty sprzedaży bezgotówkowej zbiorczo" umożliwia wpisanie łącznej wartości biletów zapłaconych kartą. W tym przypadku zmieniana jest wartość zapłaty gotówką w raporcie zadaniowym kierowcy, ale nie ma żadnej informacji o tym, które bilety zostały opłacone kartą. Jeśli w raporcie zadaniowym zostaje zmieniony sposób zapłaty przy rejestracji na podstawie waluty lub poprzez ręczne oznaczenie biletów sprzedanych bezgotówkowo, to w przebieg zadania wyświetlana jest informacja o zmianie sposobu zapłaty za bilet. Szczegółowy opis działania programu przy oznaczaniu sprzedaży bezgotówkowej w raportach z bileterek EMAR-105 oraz opis działań organizacyjnych z tym związanych znajduje się w artykule "Raporty z EMAR-105 - płatności bezgotówkowe" zamieszczonym w bazie wiedzy na stronie firmy Informica.
 5. Przeglądanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 oraz Duo/Printo-Bus - dodanie możliwości wyświetlenia wykazu sposobów zapłaty zapisanych w zbiorze (menu Funkcje dodatkowe > Sposoby zapłaty).
 6. Rejestracja rozliczeń - zakładka "Raport zadaniowy" - umożliwienie użycia przycisku [Rozszerzenie RZ] (wyświetlenie dodatkowych danych dotyczących sprzedaży zarejestrowanej w raporcie zadaniowym) dla raportów zwrotów oraz diagramów z kas obcych.
 7. Rejestracja raportów z karty pamięci bileterki EMAR-105 - dodanie zapisu obrazu karty pamięci na dysk do folderu Awarie\Obrazy_105 w przypadku, gdy w wyniku zakłócenia pracy bileterki obszar raportu w karcie pamięci zostanie zapisany nieprawidłowo i funkcja odczytu raportu z karty pamięci nie wykryje danych do rejestracji. Obraz karty pamięci nie jest zapisywany w przypadku, gdy karta pamięci zawiera poprawnie zapisaną informację o skasowaniu poprzedniego raportu. Po zapisie obrazu karty na dysk wykonywana jest operacja kasowania raportu w celu umożliwienia dalszego używania karty pamięci w bileterce.
  Uwaga: po zapisie kopii zawartości karty pamięci do folderu Awarie lub Awarie\Obrazy_105 w przypadku, gdy w przebiegu zadania wyświetlanego po próbie rejestracji nie zostanie wyświetlona treść raportu należy skopiować plik z obrazem zawartości karty pamięci do innej lokalizacji przed próbą wykonania rejestracji "Po awarii". Funkcja rejestracji po awarii usuwa z dysku plik z obrazem karty pamięci w przypadku, gdy nie zostanie w nim wykryty raport.

10.01.2017

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Wszystkie pozycje raportu - w wykazie pozycji raportów fiskalnych wyświetlanych za zadany okres czasu dodana została kolumna "Zbiór z rozkładem". W kolumnie tej wyświetlana jest nazwa zbioru z danymi dla bileterki, który używany był przy sprzedaży biletów w danym dniu. Po wyświetleniu zestawienia dla wskazanej kasy fiskalnej (bileterki) można na podstawie tego wykazu określić, w jakich dniach zmieniane były dane rozkładowe używane przy sprzedaży w danej bileterce.
 2. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-105 - jeżeli raport zawierał dane biletów okresowych/ miesięcznych/ wieloprzejazdowych sprzedanych na nastepny okres w autobusie, to mogły wystąpić nieprawidłowe zaokrąglenia częściowych wartości biletów przy sumowaniu danych do tabeli, z której wykonywane było zestawienie "wg sprzedających (1)" (Zestawienia sprzedaży biletów > Według RZ > Zestawienia). Jeżeli wartość podsumowania tego zestawienia za miesiąc różni się od wartości podsumowania zestawienia "ogółem", to należy ponownie przeliczyć wartości, z których wykonywane jest to zestawienie poprzez wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych" za ten miesiąc.
 3. Dopłaty do biletów miesięcznych - zmiana tekstu informacji w parametrach zestawienia opisującego uwzględnianie dopłat do biletów sprzedanych w kasach obcych. Dotychczas w tekście "-import diagramów z kas obcych za okres dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr" podawane były daty sprzedaży pierwszego oraz ostatniego biletu z ulgą ustawową w kasie obcej, z której zostały zaimportowane dane biletów. Obecnie pokazywany jest okres, za który został wykonany import danych z kasy obcej (niezależnie od dat sprzedaży biletów z ulgą ustawową) - najczęściej będzie to okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wykazu dopłat.
 4. Rozkłady jazdy linii > Parametry wydruku - grupa parametrów "Przypisanie do linii". Korekta wielkości okna przypisania zestawów parametrów do linii. W oknie nie była widoczna pełna data początku ważności linii.
 5. Rozkłady jazdy linii - korekta wypełnienia kolumn "Odl" oraz "o" w rozkładzie jazdy linii. Jeżeli w trasie linii przedostatni przystanek znajdował się w odgałęzieniu, to nie była poprawnie pokazana odległość do ostatniego przystanku linii (z pominięciem odgałęzienia - w kolumnie "Odl") oraz od przystanku przed odgałęzieniem do przystanku w odgałęzieniu (kolumna "o").
 6. Eksport rozkładu do e-podróżnik:
  • korekta tworzenia raportu. Jeżeli w eksportowanych liniach występowały przystanki fikcyjne, to zamiast raportu z informacją o przystankach fikcyjnych pokazywany był raport z poprzedniego eksportu danych. W menu "Raport" pokazywany był raport z ostatniego błędnego raportu - obecnie pokazywany jest raport z ostatniego wykonanego eksportu.
  • zmiana wersji struktury danych eksportu.
  • korekta funkcji weryfikacji poprawności eksportowanych danych. Jeżeli w linii ważnej w okresie eksportu występował kurs, który nie był ważny w tym okresie i eksportowane były dane kursów, na które prowadzona jest sprzedaż biletów w serwisie e-podróżnik, to mógł być niepotrzebnie sygnalizowany brak informacji o zbiorze dla DUO z danymi tego kursu.
 7. Linie - korekta w funkcji wprowadzania trasy linii - mógł wystąpić błąd przy dodawaniu parametrów połączenia w relacji powrotnej kursu.
 8. Ulgi handlowe - jeżeli do ulgi została przypisana taryfa z cennika ważnego w przyszłości (nie było tej taryfy w cenniku bieżącym), to przy przeglądaniu wykazu ulg nie była wyświetlana informacja o taryfie przypisanej do ulgi pomimo tego, że przypisanie taryfy do ulgi zapisane było poprawnie.
 9. Cennik linii\kursu - jeżeli do linii\kursu przypisana była taryfa kilometrowa, to w cenniku pokazywanym w funkcji "Linie" lub "Kursy" mogły być pokazywane nieprawidłowe ceny w relacjach, których długość przekraczała granicę ostatniego przedziału kilometrów w taryfie. Nieprawidłowe ceny mogły być również wyeksportowane do informacji o rozkładzie jazdy. W funkcji "Taryfy" oraz w zbiorach dla bileterek cennik linii\kursu dla taryfy kilometrowej pokazywany był poprawnie.
 10. Trasy linii - dodanie komunikatu informacyjnego przy zapisie trasy linii. Jeżeli zmienione zostanie połączenie określające skrót pomiędzy przystankami dwukierunkowymi wyznaczającymi odgałęzienie trasy linii w taki sposób, że skrót w kierunku Tam będzie różny od skrótu w kierunku Powrót, to wyświetlany jest komunikat: "Uwaga! różne skróty w kierunku tam i powrót, zostanie zapisany skrót powrotny taki jak w kierunku tam".

02.12.2016

 1. Linie - korekta weryfikacji poprawności trasy linii przy zapisie. Sygnalizowany był błąd trasy w przypadku, gdy ostatni przystanek trasy linii był przystankiem jednokierunkowym.
 2. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2017 - zmieniony został okres ferii letnich (24.06-31.08.2017) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 3. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105:
 4. usunięcie niepotrzebnych komunikatów ostrzegawczych. Jeżeli kalendarz zbioru obejmował lata, dla których nie było zapisanych parametrów kalendarzy (np. 2019), to przy zapisie wariantów kursu różniących się okresem ważności mógł być wyświetlony komunikat informacyjny "kolejne warianty kursu mają wspólne dni wykonania" .
 5. zmiana sposobu weryfikacji poprawności przypisania taryfy ulg kwotowych do linii/kursów zagranicznych. Jeżeli taryfa ulg kwotowych przypisana była kilku kursów zagranicznych (lub linii zagranicznej), to przy zapisie danych kolejnych kursów mogła być sygnalizowana niezgodność przypisania ulgi z kursami zapisywanymi do zbioru wcześniej oraz usunięcie przypisania ulgi w niektórych relacjach dla wartości ulg przypisanych prawidłowo. Przy zapisie do zbioru ulgi kwotowej przypisanej do kursu zagranicznego kwota ulgi dzielona jest pomiędzy odcinek krajowy i zagraniczny poszczególnych relacji w identycznej proporcji, jak ceny biletów normalnych.
 6. Przygotowanie zbioru dla Duo/Printo-Bus:
  • poprawiony wybór kursów zapisywanych do zbioru. Nie były zapisywane do zbioru kursy, których ważność kończyła się w dniu wskazanym jako początek kalendarza - aby zapisać kursy, których ważność kończyła się w pierwszym dniu miesiąca konieczne było wpisanie jako daty początku kalendarza daty z poprzedniego miesiąca. Obecnie do zbioru zapisywane są również dane kursów ważnych do dnia początku kalendarza.
  • zmiana sposobu weryfikacji poprawności przypisania taryfy ulg kwotowych do linii/kursów zagranicznych. Jeżeli taryfa ulg kwotowych przypisana była kilku kursów zagranicznych (lub linii zagranicznej), to przy zapisie danych kolejnych kursów mogła być sygnalizowana niezgodność przypisania ulgi z kursami zapisywanymi do zbioru wcześniej oraz usunięcie przypisania ulgi w niektórych relacjach dla wartości ulg przypisanych prawidłowo. Przy zapisie do zbioru ulgi kwotowej przypisanej do kursu zagranicznego kwota ulgi dzielona jest pomiędzy odcinek krajowy i zagraniczny poszczególnych relacji w identycznej proporcji, jak ceny biletów normalnych.
 7. Przypisywanie taryf tabelowych do linii z przystankami jednokierunkowymi - wypełnianie tablicy przypisań cen lub kopiowanie przypisań było zatrzymane w przypadku występowania w trasie linii przystanków jednokierunkowymi w różnych kierunkach, pomiędzy którymi cen nie można przypisać ze względu na brak możliwości przejazdu pomiędzy nimi dowolnym kursem linii.
 8. Kursy - zablokowana została możliwość zmiany kolejności firm w listach rozwijanych w przypadku, gdy została założony filtr na kursy.
 9. Eksport rozkładu do e-podróżnik:
  • zmiana wersji struktury danych eksportu.
  • dodanie weryfikacji w eksportowanych kursach zapisu informacji o zapisie danych kursu w zbiorze do DUO-BUS. Ze względu wprowadzenie w serwisie e-podróżnik możliwości sprzedaży biletów przesiadkowych z kursu, który zaznaczoną ma opcję "[v] Dozwolona sprzedaż biletów" (w e-podróżnik) na inny kurs danego przewoźnika bez zaznaczonej tej opcji przy przygotowaniu zbioru dla DUO-BUS nazwa zbioru zapisywana jest we wszystkich kursach eksportowanych do e-podróżnik (w zakładce "Eksporty" mają zaznaczoną opcję "[v] ePodróżnik"). Dotychczas nazwa ostatniego zbioru z rozkładem dla dworca wpisywana była tylko do kursów, które w zakładce "EP-Bilety" miały zaznaczona opcję "[v] Dozwolona sprzedaż biletów".
  • korekta tworzenia raportu. Jeżeli w eksportowanych liniach występowały przystanki fikcyjne, to zamiast raportu z informacją o przystankach fikcyjnych pokazywany był raport z poprzedniego eksportu danych. W menu "Raport" pokazywany był raport z ostatniego błędnego raportu - obecnie pokazywany jest raport z ostatniego wykonanego eksportu.
 10. Rozkłady jazdy linii:
  • w parametrach tworzenia rozkładów jazdy linii dla parametru: "[ ] Pokaż zadania kursów" dodana została opcja "[ ] Oddzielna kolumna kursu dla każdego zadania". Jeśli oba w/w parametry są zaznaczone, to w rozkładzie jazdy linii pokazywana jest oddzielna kolumna kursu dla każdego zadania, do którego kurs jest przypisany.
  • grupa parametrów "Przypisanie do linii" - korekta wielkości okna przypisania zestawów parametrów do linii. W oknie nie była widoczna pełna data początku ważności linii.
 11. Przypisanie do kursu taryfy strefowej biletów miesięcznych - korekta wyświetlania nazw stref. Jeżeli strefa przypisana była tylko do ostatniego przystanku trasy kursu, to w oknie przypisywania taryfy nie była wyświetlana nazwa strefy.
 12. Taryfy - funkcja [Sprawdź kursy] - dodanie sygnalizacji niegodności przypisania do kursu cen w taryfie strefowej biletów miesięcznych (komunikat: "różne numery cen w strefach biletowych"). Błąd ten jest sygnalizowany w przypadku, gdy po przypisaniu do kursu taryfy strefowej biletów miesięcznych została w trasie kursu wykonana zmiana przypisań przystanków trasy do stref biletowych bez późniejszej weryfikacji przypisania cen w taryfie strefowej biletów miesięcznych.
 13. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja pokazywania biletów dla przygotowanego wykazu dopłat (opcje "Bilety zestawienia" oraz "Bilety dla zestawu ulg"). W wykazach biletów niepotrzebnie pokazywane były bilety, których sprzedaż została zarejestrowana w bileterkach nieufiskalnionych. Bilety takie automatycznie pomijane są przy obliczaniu zestawienia dopłat - w wykazie dopłat uwzględniane są wyłącznie bilety sprzedane w trybie fiskalnym bileterek.
 14. Obsługa kart pamięci > Funkcje dodatkowe > ograniczony został dostęp do pozycji menu "Parametry eksportu danych do rozliczarki" - funkcję mogą uruchamiać użytkownicy o statusie "administrator" oraz "kierownik".
 15. Obsługa EM-kart > Narzędzia - ograniczony został dostęp do pozycji menu "Parametry eksportu danych dla "Rozliczarki"" oraz "Parametry importu cen/eksportu danych do BM" - funkcje te mogą uruchamiać użytkownicy o statusie "administrator" oraz "kierownik".
 16. Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla Urzędu Marszałkowskiego (Zestawienia sprzedaży biletów > Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe) - w parametrach zestawienia (przycisk [Opcje i edycja elementów dokumentu]) dodana została opcja: "[ ] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe". Po jej zaznaczeniu w wierszach zestawienia zawierających informację o sprzedaży biletów normalnych (oraz wszystkich pozostałych poza biletami z ulgami ustawowymi) dodane zostaną wiersze z informacją o liczbie i wartości sprzedanych biletów okresowych oraz wieloprzejazdowych. Dotychczas informacja o sprzedaży tych rodzajów biletów sumowana była z danymi biletów miesięcznych sprzedanych bez ulg ustawowych. Po zaznaczeniu opcji "[v] pomiń bilety okresowe" oraz/lub "[v] pomiń bilety wieloprzejazdowe" dane zaznaczonych rodzajów biletów nie są sumowane w zestawieniu.
  Uwaga: wartości sumowane w tym zestawieniu zapamiętywane są przy zapisie zestawień dopłat do biletów ulgowych za poszczególne miesiące roku.
Funkcje dodatkowe:
 1. Przygotowanie danych dla informacji o rozkładzie jazdy - jeśli taryfy pasażerskie przypisane były do linii oraz do kursu, to w eksporcie danych dla informacji mogły zostać zapisane ceny biletów na podstawie taryf przypisanych do linii zamiast taryf przypisanych do kursu lub zasygnalizowany błąd przypisania taryfy do kursu. Jeśli taryfa pasażerska przypisana była tylko do kursu, to w niektórych przypadkach mógł być sygnalizowany błąd przypisania taryfy. Błąd powstał w wersji 1.40o programu.
 2. Informacja o rozkładzie jazdy - poprawiony format wyświetlenia wartości w kolumnie "Odl." w wykazie wyszukanych połączeń. Przy odległościach mniejszych od 1km nie było wyświetlane '0' przez przecinkiem.
 3. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Zestawienia > wykaz imienny biletów - w zestawieniu dodana została możliwość pokazania kolumny "Data ważn.uprawn." (Data ważności uprawnienia do ulgi). Kolumna pokazywana jest za kolumną "Dok.uprawnienia" (numer dokumentu pokazujący uprawnienie do ulgi).

11.10.2016

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - korekta zapisu danych biletów międzynarodowych do zestawień sprzedaży. Jeżeli w taryfie zagranicznej do ceny za odcinek zagraniczny przypisana była stawka PTU C (0%) zamiast stawki N (nie podlega), to do tabel używanych w zestawieniach sprzedaży zapisywana była jako wartość brutto cena za przejazd na odcinku krajowym. Prowadziło to do niezgodności wartości brutto pokazywanej w zestawieniach z utargiem oraz z sumą wartości w poszczególnych stawkach PTU (kwota utargu oraz wartości wg stawek PTU były poprawne). Błąd powstał w wyniku zmiany wprowadzonej w wersji 1.40o programu. Poprawne wartości pokazywane były w zestawieniach sprzedaży wyświetlanych w zakładce "Przegląd biletów > Zestawienia". Wartości zapisywane do zestawień sprzedaży zostaną zapisane poprawnie po wykonaniu funkcji "Korekta raportów zadaniowych" dla raportów z bileterek EMAR-105 zawierających bilety międzynarodowe, w których cena za odcinek zagraniczny przypisana była do stawki PTU C.
 2. Linie - korekta weryfikacji poprawności trasy linii przy zapisie. Sygnalizowany był błąd trasy w przypadku, gdy ostatni przystanek trasy linii był przystankiem jednokierunkowym.