PP-Bilety – wykaz zmian

08.10.2018

 1. Rejestracja rozliczeń - korekta działania funkcji "Oznaczenie sprzedaży bezgotówkowej w raporcie z EMAR-105" (zakładka "Raport zadaniowy", przycisk [Bezgotówkowo]). Przeniesienie do sprzedaży gotówkowej biletu, który został oznaczony przez kierowcę jako sprzedany bezgotówkowo poprzez wybór waluty zapłaty o kursie 1 nie było realizowane - przy przeliczeniu sum raportu bilet ten w dalszym ciągu zaliczany był do sprzedaży bezgotówkowej. Obecnie po przeniesienie biletu do sprzedaży bezgotówkowej przez kasjera wykonywane jest zawsze niezależnie od sposobu wcześniejszego zaliczenia sposobu zapłaty za ten bilet do sprzedaży bezgotówkowej.
 2. Dane podstawowe > Pracownicy (oraz Zadania > Kierowcy) - w zakładce "Urlopy" zabronione było wpisanie (wybranie z listy) roku rozliczeniowego powyżej 2017.

27.09.2018

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105 - uzupełnienie kontroli poprawności zapisywanych danych. Procedura weryfikacji poprawności danych zmieniona w wersji 1.45c programu mogła niewłaściwie sygnalizować niezgodność trasy kursu z trasą linii w przypadku, gdy odgałęzienie rozpoczynało się od drugiego przystanku trasy linii.
 2. Diagramy kas obcych:
  • dostosowanie funkcji importu do sposobu zapisu danych sprzedanych biletów w pliku wyeksportowanym przez program Informica 2.0
  • korekta weryfikacji danych kursu, na który sprzedany był bilet. Jeżeli w importowanych danych bilety opisane były kursami zapisanymi w zbiorach dla bileterek EMAR-105 przygotowanych w programach Przewozy pasażerskie oraz Informica 2.0, to przy weryfikacji danych kursów mógł wystąpić błąd powodujący przerwanie weryfikacji danych - raport sprzedaży nie był rejestrowany.
 3. Cennik linii - jeżeli do kursów linii przypisane były ulgi handlowe procentowe ważne na części trasy kursu, to w cenniku linii w niektórych przypadkach wartości biletów ulgowych mogły być pokazane we wszystkich relacjach trasy, a nie tylko na odcinkach obowiązywania ulgi. Wartości biletów ulgowych powinny być pokazane w relacjach obowiązywania ulgi we wszystkich kursach linii, do których ulga została przypisana.
 4. Eksport danych (Rozkład jazdy) - uzupełnienie pliku eksportu. Do pliku nie były zapisywane ceny biletów w taryfie miejskiej (typ taryfy 21 - strefowa - osobowo-bagażowa) pomimo tego, że do eksportowanej linii/kursu taryfa tego typu była przypisana i w parametrach eksportu zaznaczona była opcja "[v] dołączyć cenniki kursów".
 5. Import danych (Rozkład jazdy) - uzupełnienie działania funkcji o import cen biletów w taryfie typu 21. Jeżeli w parametrach importu zaznaczona jest opcja "[v] dołączyć cenniki linii i kursów" oraz plik, z którego importowane są dane zawiera ceny biletów w taryfie typu 21, to ceny zdefiniowane w tej taryfie importowane są do bazy danych.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Sumy sprzedaży > sprzedaż zbiorczo - w zestawieniu nieprawidłowo sumowana była wartość oraz liczba sprzedanych biletów okresowych w wierszu "SPRZEDAŻ NIEFISKALNA" (bilety, których sprzedaż zarejestrowana była w drukarce nieufiskalnionej). W pozostałych wierszach zestawienia liczba oraz wartość biletów sumowana była poprawnie.
 2. Obsługa EM-kart - dodanie zakładki "Przejazdy z biletami sieciowymi". Dla zadanego okresu czasu można wyświetlić wykaz zarejestrowanych przejazdów pasażerów z biletami sieciowymi zapisanymi w EM-kartach. Zestawienie może być ograniczone tylko do przejazdów pasażerów, którzy zakupili bilety sieciowe o podanej wartości. Liczba odszukanych przejazdów oraz okres, za który przejazdy są pokazane wyświetlane są na dolnym panelu zakładki. Wyświetlony wykaz przejazdów można zapisać do pliku xls lub wydrukować (po przygotowaniu odpowiedniej postaci wydruku).

13.09.2018

 1. Rejestracja rozliczeń - korekta uruchamiania funkcji "Oznaczenie sprzedaży bezgotówkowej w raporcie z EMAR-105" (zakładka "Raport zadaniowy", przycisk [Bezgotówkowo]). Jeżeli w zbiorze z rozkładem, który był używany przy wykonywaniu sprzedaży w bileterce nie było nazwy sposobu zapłaty, który był ustawiony jako domyślny sposób zapłaty w parametrach rejestracji (zakładka EMAR-105 bezgotówkowo), to mogł wystąpić błąd i funkcja oznaczenia sprzedaży bezgotówkowej nie była uruchamiana. Obecnie w takim przypadku jako nazwa sposobu zapłaty przy oznaczeniu płatności bezgotówkowej przyjmowana jest nazwa sposobu zapłaty zapisana w zbiorze z rozkładem używanym przy wykonywaniu danego zadania.
 2. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2019 - zmieniony został okres ferii letnich (22.06-31.08.2019) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 opublikowanym w dniu 21.06.2018 na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego). Dodane zostały również parametry kalendarzy na rok 2020. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 3. Rejestracja rozliczeń raportów z bileterek EMAR-105 z karty pamięci - korekta wyboru zbioru do zaprogramowania karty pamięci. Jeżeli w parametrach rejestracji ustawiona były opcje: "[v] Programowanie kart zgodnie z przypisaniem do oddziału" oraz "Zbiór programowania: ostatnio przyjęty", to karta pamięci programowana była zbiorem ostatnio przyjętym bez uwzględnienia jej przypisania do oddziału. Przy programowaniu karty pamięci w funkcji "Obsługa kart pamięci" wybierany był zbiór ostatnio przygotowany dla oddziału, do którego przypisana jest karta pamięci. Obecnie w przypadku konieczności zaprogramowania karty pamięci po rejestracji raportu wybierany jest zbiór ostatnio przygotowany dla oddziału, do którego przypisana jest karty pamięci.
 4. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe > Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego - zmiana metody usuwania danych tymczasowych wykorzystywanych do przygotowania eksportowanych danych. Przy próbie wykonania eksportu do dwóch urzędów bez zamknięcia programu mógł wystąpić komunikat o odmowie dostępu przy usuwaniu folderu roboczego. Związane to było ze zmianami w systemie zabezpieczeń Windows.
 5. Rejestracja rozliczeń zarejestrowanych w bileterkach nieufiskalnionych - jeśli rejestracja rozliczeń wykonywana była przez kilka miesięcy, to przy rejestracji kolejnego raportu ze sprzedaży mogła zostać zapisana nieprawidłowa data otwarcia raportu fiskalnego w kasie nieufiskalnionej (z poprzedniego, a nie bieżącego miesiąca). Wykonanie korekty raportu zadaniowego, w którym została zapisana niewłaściwa data otwarcia raportu fiskalnego pozwala na korektę tej daty.
 6. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105 - uzupełnienie kontroli poprawności zapisywanych danych. Jeżeli zbiór przygotowywany jest z ustawioną opcją "Zapis trasy: (*) wg linii" i trasa kursu kończy się na przystanku zlokalizowanym w odgałęzieniu, to w przypadku, gdy w trasie kursu przystanki leżące w tym odgałęzieniu nie miały usuniętych oznaczeń odgałęzienia do zbioru mogła zostać zapisana nieprawidłowa odległość pomiędzy ostatnimi przystankami trasy kursu. Obecnie sygnalizowana jest niezgodność pomiędzy trasą linii i trasą kursu - kurs jest pomijany przy tworzeniu zbioru. Konieczne jest ponowne skopiowanie trasy kursu z trasy linii.
 7. Cennik linii/kursu - jeżeli w parametrach wydruku cennika zaznaczona była opcja "[v] Pokaż numery przystanków komunikacyjnych", to w przypadku, gdy ustawiona była opcja "Nazwy przystanków: (*) krótkie" numery przystanków komunikacyjnych nie były pokazywane. Numery przystanków komunikacyjnych pokazywane są w cenniku za nazwą przystanku, oddzielone od nazwy znakiem średnika (";"). Należy pamiętać o tym, że numery przystanków komunikacyjnych nie są pokazywane dla przystanków o statusie "dworzec autobusowy" oraz "Przystanek dworcowy".

28.08.2018

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105 - jeżeli w parametrach przygotowania zbioru zaznaczone była opcja "Jako odległości taryfowych użyj: (*) odl. drogowych", to przy zapisie odległości taryfowej skrótu odgałęzienia odczytywana była odległość taryfowa skrótu zamiast zaokrąglonej do pełnych kilometrów odległości drogowej. Jeśli w parametrach skrótu zapisana była odległość drogowa różna od odległości taryfowej i do kursu/linii przypisana była taryfa kilometrowa, to w szczególnym przypadku mogło to prowadzić do obliczenia w bileterce w niektórych relacjach przejazdu pomijających odgałęzienie innej ceny biletu za przejazd niż wynikałoby to z cennika wydrukowanego z zadanym parametrem "Jako odległości taryfowych użyj: (*) zaokr. odl. drogowych".
 2. Taryfy -> [Sprawdź cennik] - modyfikacja sprawdzania poprawności taryfy typu 23 (bilety miesięczne) - usuwanie wskaźnika ceny przyrostowej w cenach taryfy typu 23. Przy kopiowaniu cen z taryfy kilometrowej do taryfy typu 23 mogła być zapisana cena z ustawionym wskaźnikiem "zmiana" (cena przyrostowa). Przy przypisywaniu taryfy biletów miesięcznych do linii lub kursu powodowało to wyświetlenie przy takiej cenie w kolumnie "km" wyrażenia "co". Sytuacja ta nie wpływała na poprawność przypisania cen oraz wydruku cennika.

23.07.2018

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - korekta sprawdzanie par "Opiekun" - "Podopieczny". W przypadku, gdy bilet jednorazowy dla opiekuna sprzedany był w relacji rozpoczynającej się od kolejnego przystanku trasy kursu, to przejazd pasażera z biletem miesięcznym zarejestrowany z EM-karty w tej samej relacji nie był zaliczany jako para 'opiekun-podopieczny' i bilet dla opiekuna pokazywany był jako bilet bez pary.
 2. Eksport do systemu e-podróżnik - poprawiony eksport cen w taryfie zagranicznej - EP-Bilety (typ taryfy 30). Do pliku eksportu nie zawsze była zapisywana informacja o cenach biletów na odcinku zagranicznym dla relacji biletów rozpoczynających się w kraju i kończących za granicą.
 3. Modyfikacja dostępu do map zgodnie z aktualnymi wymogami serwisu Mapy Google.

22.05.2018

 1. Dodanie w programie rejestru udostępnień danych osobowych. Do rejestru zapisywana jest informacja o udostępnianiu danych osobowych pasażerów oraz pracowników firmy. Jako udostępnienie danych osobowych pasażerów traktowane jest eksportowanie danych pasażerów przy wykonywaniu następujących funkcji:
  1. "Rozliczenia z innymi przewoźnikami" > Eksport danych o sprzedaży na kursy obce - jeśli zbiór eksportu dla danego przewoźnika zawiera dane pasażerów, to do rejestru udostępnienia danych zapisywana jest nazwa tego przewoźnika oraz numery pasażerów, których dane zostały wyeksportowane
  2. "Dopłaty do biletów ulgowych" > Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego - jeśli w opcjach eksportu nie jest zaznaczony parametr "[v] pomiń dane pasażerów z biletami miesięcznymi" i plik eksportu zawiera dane pasażerów, to do rejestry udostępnień wpisywana jest nazwa Urzędu Marszałkowskiego, dla którego eksportowane są dane oraz numery pasażerów, których dane zostały wyeksportowane
  3. "Bilety miesięczne - wykaz imienny" (Dopłaty do biletów imiennych, menu Funkcje dodatkowe) - wykonanie zapisu do zbioru przygotowanego wykazu imiennego oraz wydruk tego wykazu poprzedzone jest pytaniem, dla kogo przeznaczone jest zestawienie. Do rejestru udostępnień danych osobowych zapisywany jest tekst wpisany przez operatora oraz wykaz numerów pasażerów umieszczonych w wykazie
  4. "Wykaz imienny biletów" (Przegląd biletów > zakładka Zestawienia) - wykonanie zapisu do zbioru przygotowanego wykazu imiennego oraz wydruk tego wykazu poprzedzone jest pytaniem, dla kogo przeznaczone jest zestawienie. Do rejestru udostępnień danych osobowych zapisywany jest tekst wpisany przez operatora oraz wykaz numerów pasażerów umieszczonych w wykazie W rejestrze udostępnień zapamiętywana jest data udostępnienia danych oraz numer operatora, który zalogowany był w programie w momencie zapisu informacji do rejestru udostępnień. Jako udostępnienie danych pracowników traktowane jest wykonanie wydruku danych pracowników w funkcji "Pracownicy". Przed wykonaniem wydruku listy pracowników z danymi wg zadanej postaci wydruku należy wpisać informację o tym, dla kogo przeznaczone jest to zestawienie. Do wykazu udostępnień zapisywany jest tekst wpisany przez operatora, data wykonania wydruku oraz numery pracowników, których dane zostaną wydrukowane. Z menu podręcznego wyświetlanego po wciśnięciu prawego przycisku myszki i wskazaniu pozycji "Rejestr udostępnień danych osobowych" można wyświetlić listę udostępnień danych aktualnie wskazanego pracownika.
 2. Przeglądanie rejestru udostępnień danych pasażerów - w menu "Funkcje dodatkowe" funkcji "Zestawienia sprzedaży biletów" dodana została pozycja "Rejestr udostępnień danych osobowych". Pozycja ta jest widoczna po wyborze jednej z zakładek, w których możliwe jest udostępnianie danych pasażerów: "Dopłaty do biletów ulgowych", "Rozliczenia z innymi przewoźnikami" oraz "Przegląd biletów". Okno funkcji "Rejestr udostępnień danych osobowych" zawiera trzy zakładki:
  1. "Rejestr" - zakładka zawiera wykaz pozycji rejestru udostępnień. W poszczególnych wierszach wyświetlana jest data udostępnienia danych, dla kogo dane były udostępniane oraz numer operatora, który dane udostępnił
  2. "Osoby" - w zakładce wyświetlana jest lista pasażerów, których dane udostępnione były w ramach danej pozycji rejestru udostępnień. Przy pomocy nawigatora można zmieniać pozycje rejestru udostępnień (analogicznie, jak w zakładce "Rejestr'). Obok nawigatora wyświetlana jest informacja o aktualnie wybranej pozycji rejestru (data udostępnienia oraz informacja, dla kogo dane były udostępniane)
  3. "Pasażerowie" - w zakładce wyświetlana jest lista wszystkich pasażerów, których dane były udostępniane. Przy pomocy przycisku drukowania można wyświetlić wykaz wszystkich pozycji rejestru udostępnień dotyczących udostępniania danych aktualnie wskazanego pasażera
 3. Eksport danych o sprzedaży na kursy obce - zmiana sposobu zapisu w pliku eksportu danych biletów okresowych, miesięcznych i wieloprzejazdowych. Dostosowanie sposobu zapisu do wymagań programu "Informica 2.0".
  Uwaga: jeśli plik eksportu danych o sprzedaży na kursy obce przygotowany został w programie PP-Bilety w wersji 1.45 lub wyższej i zawiera dane biletów okresowych, miesięcznych lub wieloprzejazdowych, to rejestracja takiej sprzedaży przy pomocy funkcji "Diagramy kas obcych" nie jest możliwa w programie PP-Bilety w wersji wcześniejszej od 1.45.
 4. Rejestracja rozliczeń > Diagramy kas obcych - przy rejestracji raportu ze sprzedaży biletów w kasach obcych jako okres wykonania zadania wpisywane były daty sprzedaży pierwszego i ostatniego biletu przekazane w pliku do rejestracji zamiast daty początku i końca okresu, za które dane zostały wyeksportowane. Jeżeli bilety nie były sprzedawane w pierwszym lub ostatnim dniu okresu, za który eksportowany był diagram w kasie obcej, to okres wykonywania zadania pokazywany po rejestracji diagramu był niezgodny z okresem, za jaki został wykonany eksport sprzedaży w kasie obcej. Jeśli w kasie obcej sprzedawane były bilety z ulgą ustawową, to okres, za który importowane były diagramy z kasy obcej pokazywany jest w parametrach zestawienia dopłat do biletów ulgowych. Wykonanie korekty raportów zadaniowych pozwala na zmianę okresu wykonywania zadania w raporcie zawierającym diagram z kasy obcej zgodnie z okresem, za jaki diagram został wysłany.
 5. Rejestracja raportów z DW-SQL - przy rejestracji raportów zawierających sprzedaż biletów wykonanych w biletomacie do bazy pracowników dodawany jest automatycznie pracownik o statusie "Kasjer", numerze 3003 i nazwisku "Biletomat". Takie dane kasjera zapisywane są we wszystkich raportach zawierających sprzedaż z biletomatów.
  Uwaga: jeżeli w bazie pracowników istnieje pracownik o numerze 3003, to przed rozpoczęciem rejestracji raportów z biletomatu należy zmienić numer tego pracownika na inny.
 6. Eksport listy kart zastrzeżonych do serwera internetowego (Obsługa EM-kart > menu Narzędzia) - przed wykonaniem eksportu z serwera usuwane były dane kart zastrzeżonych, których data zastrzeżenia była późniejsza od daty końca ważności biletu zapisanego w EM-karcie bez uwzględnienia daty ważności przedłużenia biletu. Operacja usuwania dotyczyła również zastrzeżonych EM-kart innych przewoźników, co mogło doprowadzić do braku możliwości importu danych kart zastrzeżonych przewoźników, których karty są akceptowane z bileterkach autobusowych.
  Uwaga: jeżeli w zakładce "EM-karty" zostanie wybrany rodzaj danych "Karty zastrzeżone - lista do bileterek", to wykaz ten uwzględnia również karty zastrzeżone innych przewoźników, których dane zostały zaimportowane. Do serwera internetowego eksportowane są wyłącznie dane kart własnych przewoźnika, który wykonuje eksport.
 7. Import listy kart zastrzeżonych z serwera internetowego (Obsługa EM-kart > menu Narzędzia) - z serwera nie były importowane dane zastrzeżonych EM-kart, w których data przedłużenia okresu ważności biletu była późniejsza od daty zastrzeżenia karty (importowane były tylko dane EM-kart, w których data końca ważności biletu zapisanego w EM-karcie była późniejsza od daty zastrzeżenia karty).
  Uwaga: z serwera internetowego importowane są dane kart zastrzeżonych tylko tych firm, których karty akceptowane są w bileterkach autobusowych - wykaz firm definiowany jest w funkcji "Rozliczenie przewozów pasażerów z EM-kartą".
 8. Obsługa EM-kart - zakładka "EM-karty" - w wykazie EM-kart wyświetlanym po wyborze rodzaju danych: "Karty zastrzeżone" oraz "Karty zastrzeżone - lista do bileterek" dodana została kolumna "Firma" zawierająca numer firmy, która wydała EM-kartę pasażerowi.
 9. Wydruk rozkładu jazdy linii - w kolumnie odległości pomiędzy przystankami nie była pokazywane odległość od przystanku, na którym ma miejsce postój autobusu do następnego przystanku.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Przygotowanie danych dla informacji o rozkładzie jazdy - jeśli do eksportu zostały zaznaczone linie, w których nie ma kursów z zezwoleniem na eksport do informacji, to funkcja wyznaczania przystanków przesiadkowych sygnalizowała błędy wyznaczania przystanków przesiadkowych w kursach pomijanych przy eksporcie.

28.03.2018

 1. Dostosowanie programu do rejestracji raportów z programu DworzecSQL / BiletMSQL oraz diagramów kas obcych, w których sprzedaż rejestrowana jest w drukarkach fiskalnych (bileterkach) "PRINTO LINE B" (Emar-D205). Drukarki "PRINTO LINE B" mają numery unikatowe rozpoczynające się od symbolu "CCP". Drukarki te obsługiwane są przez program DW-SQL/BM-SQL od wersji 1.64.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych:
  1. jeżeli zdefiniowane zostały zestawienia dopłat dla innych urzędów i dla wybranych ulg określone zostały kwoty dopłat do ulg socjalnych, to przy tworzeniu tabeli BUL za dany miesiąc nieprawidłowo obliczana była kwota zwracanej dopłaty biletu z ulgą socjalną. W przypadku biletów wielotrasowych kwota dopłaty mogła być również niepoprawnie rozdzielona na poszczególne relacje tras biletu, co mogło spowodować nieprawidłowe obliczenia sumy dopłat do biletów z ulgą socjalną (różnice wynikały z zaokrągleń kwot dopłat przypisanych do relacji biletów). Ponowne przeliczenie kwoty dopłat biletów z ulgą socjalną zostanie wykonane po zaznaczeniu opcji "[v] Twórz nowy zbiór BUL" w parametrach zestawień biletów ulgowych (zakładka "Parametry 2" > "Zestawienia ulgowych ogólne")
  2. jeśli zdefiniowane zostały wykazy dopłat do kilku urzędów (innych, niż Urząd Marszałkowski), to w wykazie biletów pominiętych w zestawieniu dla aktualnie wybranego urzędu mogły być niepotrzebnie pokazane bilety zaznaczone jako pomijane w zestawieniu dla innego urzędu.
  3. Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla Urzędu Marszałkowskiego (menu Narzędzia):
   - jeżeli w opcjach dokumentu nie były zaznaczone parametry "[ ] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe" oraz "[ ] pomiń bilety okresowe", "[ ] pomiń bilety wieloprzejazdowe", to w zestawieniu w kolumnie danych za miesiąc bieżący do liczby sprzedanych biletów miesięcznych normalnych były dodawane liczby sprzedanych biletów okresowych i wieloprzejazdowych. W kolumnie danych o sprzedaży od początku roku liczba sprzedanych biletów miesięcznych normalnych sumowana była poprawnie. Po zaznaczeniu opcji "[v] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe" lub "[v] pomiń bilety okresowe" i "[v] pomiń bilety wieloprzejazdowe" liczba biletów miesięcznych normalnych pokazywana była poprawnie we wszystkich kolumnach zestawienia.
   - poprawione formatowanie pól z wartością biletów. Obecnie wszystkie wartości biletów pokazywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Pracownicy - dodanie wpisu do pliku historii informującego o usunięciu z tabeli danych pracownika. Treść wpisu (opis): "Dane pracownika numer nnnn zostały usunięte przez operatora numer mmm". mmm - jest numerem pracownika aktualnie zalogowanego w programie.
 4. Taryfy - usuwanie taryfy ulg kwotowych (typ 20) lub taryfy biletów miesięcznych z ulgą kwotową (typ 28). Przy usuwaniu taryfy ulg handlowych mogło dojść do usunięcia rekordu ulgi handlowej powiązanej z taryfą zamiast usunięcia informacji o przypisaniu ulgi do taryfy. Usunięte rekordy ulg handlowych można było odtworzyć poprzez instalację aktualizacji programu - przy pierwszym uruchomieniu programu po aktualizacji przeprowadzana jest weryfikacja tabeli ulg handlowych z tabelą wzorcową i brakujace rekordy ulg są automatycznie dodawane.
 5. Rejestracja raportów z programu DW-SQL - korekta funkcji weryfikacji poprawności raportu. Nieprawidłowo weryfikowana była poprawność daty ważności dokumentu zapisanej w informacji o zwrocie kaucji za EM-kartę. Jeśli dokument tożsamości pasażera, któremu zwracana była kaucja miał wpisaną datę końca ważności, to sygnalizowany był błąd i raport nie był rejestrowany.
 6. Rejestracja diagramów z kas obcych - jeśli przesłany plik nie zawierał danych biletów, to rejestracja raportu nie była wykonywana, ale nie był wyświetlany komunikat o braku biletów.
 7. Zestawienia sprzedaży > Wykaz imienny biletów (Przegląd biletów > Zestawienia lub Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe) - modyfikacja określania numeru linii, do której przypisany jest bilet. Jeżeli bilet zapisany w EM-karcie sprzedany był na nowy okres w autobusie i w rozkładzie jazdy zapisanym w karcie pamięci kierowcy w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu, to w wykazie imiennym bilet był przypisany do linii kursu wybranego w bileterce w momencie sprzedaży biletu. Obecnie sprawdzane jest dodatkowo występowanie kursów opisujących relacje biletu przy sprzedaży biletów na dworcu w tym samym okresie. Jeśli kursy opisujące relacje biletu występowały przy sprzedaży na dworcu, to bilet w wykazie imiennym przypisywany jest do linii pierwszego kursu opisującego relację biletu zapisaną w EM-karcie.
 8. Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego (Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe):
  - w zakładce "Przygotowanie danych" dodany został parametr: "[ ] pomiń dane pasażerów z biletami miesięcznymi". Jeśli parametr ten zostanie zaznaczony, to przy eksporcie danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego pomijane są dane pasażerów, którzy kupili bilety miesięczne z ulgą ustawową. Wykaz imienny biletów wykonany w programie "Analiza przewozów - rozliczenia" po zaimportowaniu danych od przewoźnika będzie zawierał tylko numer pasażera, który kupił bilet. Pozostałe kolumny z danymi pasażerów będą puste.
  - dostosowanie formatu eksportu do wymagań funkcji "Rejestracja rozliczeń" w programie Foris.
 9. Zestawienie dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego - zmiana treści stopki z informacją o typach używanych bileterek:
  Typy używanych bileterek: DUO BUS, EMAR 105, PRINTO BUS, OBCE (PRINTO BUS) Usunięte zostało określenie "DIAGRAM KO" informujące o tym, że w zestawieniu uwzględnione zostały bilety sprzedane w kasach obcych. Kwoty dopłat do biletów sprzedanych w kasach innych firm wymienione w stopce zestawienia w wierszach umieszczonych powyżej wiersza z informacją o typach bileterek, natomiast typy bileterek, w których sprzedaż była rejestrowana w kasach obcych podane są w nawiasie po słowie "OBCE".
 10. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - korekta zapisu danych biletów z EM-kartą sprzedanych na nowy okres w autobusie. Jeżeli relacje biletu opisane były kursami istniejącymi w rozkładzie jazdy zapisanym w karcie pamięci kierowcy, ale których ważność kończyła się przed dniem sprzedaży biletu na nowy okres w autobusie, to relacje tego biletu przypisywane są do kursu wybranego w bileterce w momencie sprzedaży biletu. W przypadku biletów miesięcznych z ulgą ustawową w wykazie dopłat na linie bilety te przypisane są do linii kursu, na którym bilety były sprzedane, a nie do linii kursów opisujących relacje biletu wzorcowego, zapisanego w EM-karcie. We wcześniejszych wersjach programu w opisanej sytuacji w wykazie dopłat na linie bilety były przypisane do linii, która już nie miała ważnego zezwolenia. Wykonanie korekty raportów zadaniowych za miesiąc poprzedni oraz bieżący umożliwia przygotowanie wykazu dopłat, w którym nie będzie wykazanej sprzedaży na nieważną linię.
  Uwaga: w przypadku końca ważności zezwolenia na linię wskazane jest zablokowanie możliwości dalszej sprzedaży w autobusie biletów, których relacje opisane są kursami tej linii i zapis do EM-kart w kasie kolejnych biletów z relacjami opisanymi kursami ważnych linii.
 11. Linie > Cennik - jeżeli w parametrach wydruku cennika linii nie była zaznaczona opcja "[ ] Drukuj nagłówek", to wydruk cennika nie był wykonywany.
 12. Kursy > Cennik - jeżeli w parametrach wydruku cennika kursu nie była zaznaczona opcja "[ ] Drukuj nagłówek", to wydruk cennika nie był wykonywany.
 13. Rozkład jazdy linii - korekta pokazywania długości odcinków przejazdu na obszarze poszczególnych województw (linie międzywojewódzkie, zaznaczona opcja w parametrach "[v] Długości odcinków na obszarze każdego z województw (linie międzywojewódzkie)". Jeśli w kierunku Tam lub Powrót pokazywanych było kilka kolumn odległości, to poprawny podział na województwa pokazywany był w pierwszej kolumnie, natomiast w kolejnych kolumnach odległości obliczona dla danej kolumny sumowane były z wartościami z poprzednich kolumn.
  Uwaga: należy pamiętać o tym, że odległości przejazdów na obszarze poszczególnych województw obliczane są w sposób przybliżony. W trasie linii nie ma punktu wyznaczającego granice województw, w związku z tym do długości odcinków na obszarze sąsiednich województw dodawana jest połowa odległości pomiędzy sąsiednimi przystankami trasy linii leżącymi w różnych województwach.
 14. Stanowiska, przegląd (Przystanki > menu Funkcje dodatkowe > Stanowiska: przegląd...) - w zakładce "Stanowiska w bazie danych" została dodana możliwość ograniczenia listy wyświetlanych stanowisk poprzez wybór miejscowości lub zakresu miejscowości z województwa, powiatu lub gminy. W postaci wydruku listy stanowisk można dodać nazwy miejscowości, województwa, powiatu oraz gminy, w których znajdują się poszczególne stanowiska. Nazwa miejscowości wyświetlana jest w ostatniej kolumnie listy stanowisk w bazie.
  Uwaga: jeśli w funkcji Przystanki zostanie wybrana firma lub urząd administrujący przystankami, to lista stanowisk ograniczona jest do przystanków tego administratora.
 15. Linie > menu Narzędzia > Kopiuj linię... > Nowa linia innej firmy - funkcja mogła przerwać działanie po skopiowaniu danych linii; kursy istniejącej linii zaznaczone do skopiowania nie były kopiowane do linii innej firmy.
 16. Sprawdź (popraw) trasy linii (i kursów) > Korekcja błędów (menu Serwis) oraz funkcja "Sprawdź (popraw) trasy kursów linii" (Trasy linii > menu Narzędzia) - funkcja mogła nieprawidłowo wskazywać błędy w trasie kursu w przypadku, gdy trasa kursu przebiegała na początkowym odcinku trasy linii okrężnej, który był zgodny z przebiegiem końcowego odcinka trasy tej linii.
 17. Przystanki > Stanowiska i wzory tabliczek, przegląd... (menu Tabliczki) - korekta uruchamiania funkcji. Przy odczycie danych nie była uwzględniona zmiana długości numerów stanowisk w bazie danych.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Raporty kasowe - przy zapisie pozycji raportu kasowego nieprawidłowo mogła zostać zapisana wartość utargu poprzedniego miesiąca w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu w stosunku do miesiąca zapisu raportu kasowego raport zadaniowy zawierał dane o sprzedaży biletów sieciowych. Wartość biletów sieciowych sprzedanych w poprzednim miesiącu w pozycji "utarg poprzedniego miesiąca" sumowana była podwójnie. Nieprawidłowe wartości w raporcie kasowym można skorygować przy pomocy funkcji "Sprawdzenie utargów" (Raporty kasowe > Wykaz RK > Dodatkowe) po instalacji nowej wersji programu.

18.01.2018

 1. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 02.01.2018) uzupełniona o współrzędne z rejestru PRNG.
  Uwaga: weryfikacja przypisania przystanków do miejscowości wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Tabela miejscowości oraz przypisanie przystanków do miejscowości zostały zaktualizowane w bazie zdalnej firmy Informica używanej przy uzgadnianiu przystanków oraz korzystaniu z mapy. Dostęp do zdalnej bazy przystanków możliwy jest wyłącznie po aktualizacji programu - niezbędna jest zgodność tabeli miejscowości używanej w programie oraz w bazie zdalnej.
 2. Aktualizacja plików z grafiką zawierającą informację o infolinii z informacją o rozkładach jazdy, która może być drukowana na tabliczkach przystankowych.
 3. Weryfikacja wykazu połączeń - w menu Narzędzia dodana została funkcja "Weryfikacja numerów stanowisk odjazdowych/przyjazdowych". Funkcja ta wykonuje porównanie numerów stanowisk odjazdowych i przyjazdowych zapisanych w parametrach połączeń z numerami przystanków komunikacyjnych / stanowisk na dworcach zapisanymi w bazie przystanków. Wykonywana jest aktualizacja danych przystanków na postawie parametrów połączeń.

04.01.2018

 1. Kursy > zakładka "EP-Bilety":
  1. modyfikacja sposobu określania momentu zamykania listy rezerwacyjnej przy sprzedaży biletów w e-podróżnik: (*) przed odjazdem z pierwszego przystanku - zaznaczenie tej opcji oznacza blokadę sprzedaży biletów o zadaną niżej liczbę minut przed godziną rozpoczęcia kursu (*) na każdym przystanku kursu - zaznaczenie tej opcji umożliwia kontynuację sprzedaży biletów po rozpoczęciu wykonywania kursu. Sprzedaż biletów w relacjach rozpoczynających się od kolejnych przystanków kursu jest blokowana na zadaną liczbę minut przed rozkładową godziną odjazdu z poszczególnych przystanków trasy kursu.
  2. zmiana opisu sposobu wyboru taryf przy sprzedaży biletów w e-podróżnik:
   [ ] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych do sprzedaży w e-podróżnik Jeżeli parametr ten zostanie zaznaczony, to do sprzedaży w e-podróżnik jako taryfa podstawowa zostanie użyta niedynamiczna taryfa typu EP przypisana do kursu. Taryfa typu EP jest niedynamiczna, jeśli nie ma wpisanego ograniczenia na liczbę biletów sprzedawanych w e-podróżnik. Ograniczenie liczby biletów sprzedawanych w serwisie e-podróżnik zadawane jest dla kursu.
 2. Eksport do systemu e-podróżnik > menu Narzędzia > Parametry - zmiana opisu parametru określającego sprzedaż biletów w e-podróżnik:
  [ ] Użyj aktualnie stosowane taryfy podstawowe dla biletów jednorazowych jako taryfy domyślne w e-podróżnik Zaznaczenie tego parametru dotyczy tylko tych kursów, które nie mają zaznaczonej opcji "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych przy sprzedaży biletów w e-podróżnik".
  Uwaga: jeśli na kursie dozwolona jest sprzedaż biletów w e-podróżnik i zaznaczona jest opcja "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych przy sprzedaży biletów w e-podróżnik", ale do kursu nie została przypisana taryfa niedynamiczna typu EP, to eksport danych takiego kursu zostaje zablokowany.
 3. Ceduły - korekta odczytu danych kursów ze zbioru dla bileterki wybranego do wprowadzania utargu na kursy. W wyniku zmian w funkcji odczytu zbioru dla bileterek wprowadzonych w wersji 1.43k programu odczyt danych kursów ze zbioru w funkcji ceduły był przerywany.
 4. Rejestracja rozliczeń - zakładka Bilety - korekta wyświetlania informacji o stawce PTU biletu zagranicznego sprzedanego na dworcu lub przez internet. Jeżeli cena za część zagraniczną biletu określona była w taryfie jako "nie podlegająca PTU", to w zakładce "Bilety" w kolumnie "St PTU" zamiast określenia "np" wyświetlana była wartość '0'. W bazie informacja o cenie biletu zapisana była poprawnie.
 5. Rejestracja rozliczeń > menu Funkcje dodatkowe > Przeniesienie raportu do innego stanowiska - przy wykonywaniu tej operacji nie był poprawnie aktualizowany rejestr plików, które powinny być archiwizowane przy pomocy opcji "Rozliczenia" dla stanowiska, do którego raporty były przenoszone. Nazwy niektórych tabel utworzonych dla tego stanowiska w czasie przenoszenia raportu nie były wpisywane do rejestru, w wyniku czego archiwum było niepełne. Powodowało to konieczność wykonywania korekty raportów zadaniowych po przeniesieniu danych z archiwum na inny komputer w celu uzupełnienia brakujących danych.

08.12.2017

 1. Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM (plik BAddddd.DAT) ("Obsługa EM-kart / Sprzedaż na następny okres w autobusie - menu Narzędzia") - korekta przygotowania zbioru. Jeżeli eksport wykonywany był przy użyciu opcji "Bieżący", to w niektórych przypadkach mogło wystąpić zapętlenie się funkcji eksportu przy weryfikacji okresu ważności biletu zapisanego w EM-karcie.

23.11.2017

 1. Statystyka wykonywania kursów (Kursy > menu Statystyka) - dla statystyki obliczanej wg podziału terytorialnego (zaznaczona opcja "[v] Oblicz przebiegi wg podziału terytorialnego") w zakładce "Terytoria w kursach" dodane zostały kolumny z danymi kursów: długość trasy kursu, numer i wariant linii, relacja kursu, oznaczenia przypisane do kursu. Kolumny te można wybrać przy definiowaniu postaci wydruku do drukowania danych pokazywanych w tej zakładce.
 2. Przygotowanie zbiorów dla bileterek Duo/Printo-Bus - dodanie możliwości przygotowania zbioru w wersji 9. Zbiór w wersji 9 umożliwia zapis numeru linii do wyświetlenia w systemach informacji dworcowej. Numer ten można wpisać w funkcji "Linie", zakładka "Dane podstawowe" w polu opisanym jako "Numer linii (tabliczka)". Zbiór w wersji 9 może być wykorzystany przez program DW SQL/BM SQL od wersji 1.62. Przy przeglądaniu zawartości zbioru w wersji 9 numer linii zapisywany w zbiorze do wyświetlania w systemach informacji dworcowej wyświetlany jest w zakładce "Linie" - kolumna "Nr linii-informacja".
  Uwaga: jeśli numer linii do wyświetlania w systemach informacji dworcowej nie zostanie wpisany w funkcji "Linie", to do zbioru jako numer do wyświetlania zapisywany jest numer, jaki ma nadana linia w bazie danych.
 3. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja funkcji wyszukiwania par "opiekun/podopieczny". Dotyczy to powiązywania biletów jednorazowych dla opiekunów z zarejestrowanymi przejazdami pasażerów z biletem miesięcznym uprawniającym do przejazdu z opiekunem (DZ.NIEPEŁNOSP.BM; NIEWIDOMY BM; NIEWID.NS.-KZ BM; NIEWID.NS.-KP BM). Funkcja mogła wskazać jako parę bilet dla opiekuna z niewłaściwym rodzajem podopiecznego (np. bilet z uprawnieniem "OP.OS.NIESAMODZ" mógł zostać powiązany jako para z przejazdem pasażera z biletem miesięcznym z uprawnieniem "DZ.NIEPEŁNOSP.BM").
 4. Wykaz bileterek (kas rejestrujących) - korekta przygotowania wydruku w przypadku umieszczenia w postaci wydruku kolumny "Uwagi". Kolumna "Uwagi" mogła być pomijana na wydruku pomimo zaznaczenia w parametrach postaci wydruku opcji "Zawijaj wiersze [v]" jeśli wpisane były uwagi o długości przekraczającej kilkadziesiąt znaków.

16.10.2017

 1. Rejestracja raportów z serwisu e-podróżnik (Diagramy kas obcych) - korekta weryfikacji informacji o relacji biletu. Jeżeli bilet sprzedany był na dzień, który w kalendarzu kursu zbioru z rozkładem dla dworca (A6D) wskazanego jako aktualny dla tego kursu nie był zaznaczony jako dzień wykonywania kursu, to relacja biletu nie była weryfikowana zgodnie z zapisem trasy kursu w zbiorze A6D. Mogło to powodować pomijanie takich biletów w analizie sprzedaży. Obecnie weryfikacja relacji wykonywana jest niezależnie od zaznaczenia dni wykonywania w kalendarzu kursu. Wykonanie korekty raportów zadaniowych zarejestrowanych wcześniej z e-podróżnik umożliwi uwzględnienie w analizie sprzedaży biletów, które były pominięte ze względu na niewłaściwą numerację przystanków.
 2. Ulgi - zakładka Ulgi handlowe > Ulgi kursów - korekta funkcji przypisania ulg do wszystkich kursów linii. Jeśli do linii przypisane były kursy różnych przewoźników, to aktualnie wskazana ulga handlowa przypisywana była nie tylko do kursów firmy, która zdefiniowała daną ulgę handlową, ale również do kursów innych firm przypisanych do danej linii. We wszystkich innych wariantach grupowego przypisywania ulg handlowych do kursów zachowana jest zgodność firmy kursu oraz firmy ulgi handlowej.
  Uwaga: niewłaściwe przypisania ulg handlowych do kursów firm niezgodnych z firmą ulgi można usunąć przy pomocy funkcji "Weryfikacja ulg kursów" (menu Narzędzia).
 3. Cennik kursu - w cenniku pokazywane są ulgi handlowe firmy kursu przypisane do danego kursu; pomijane są ulgi handlowe innych firm przypisane do kursu w wyniku niewłaściwego przypisania ulg handlowych do wszystkich kursów linii zawierającej kursy różnych firm.
 4. Tabela Urzedy.dbf - korekta siedziby Urzędu Gminy Bodzanów (kod urzędu G1419022). W tabeli była wpisana niewłaściwa miejscowość (Chodakowo) jako siedziba urzędu.

03.10.2017

 1. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - korekta zapisu danych raportu zawierającego opłaty manipulacyjne nie podlegające PTU. Jeśli opłaty takie zarejestrowane były w raportach sprzedażowych wykonanych po dniu 1 października, to mógł wystąpić błąd przekroczenia dozwolonego zakresu jednego z pól tabeli raportów fiskalnych, w wyniku czego rejestracja raportu była przerywana.

02.10.2017

 1. Trasa linii - korekta wyświetlania danych w kolumnach "Drog.p" i "Tar.p" (odległości drogowe i taryfowe w kierunku powrotnym). Kolumny te wyświetlane są w oknie trasy linii po wyborze zakładki "Powrót". Jeśli ostatnie przystanki trasy linii były przystankami jednokierunkowymi w kierunku "Tam", to w w/w kolumnach wyświetlane były niewłaściwe wartości.
 2. Oznaczenia kursów - jeśli w tabeli oznaczeń kursów występują powielone symbole oznaczeń przypisane do jednej firmy, to przy uruchamianiu funkcji oraz zmianie firmy selektorem "Firma" wyświetlane jest ostrzeżenie zawierające listę powielonych symboli oznaczeń. Po wskazaniu jednego z powielonych symboli można go usunąć z bazy bez usuwania odwołań w kursach do tego oznaczenia.
 3. Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM (plik BAddddd.DAT) ("Obsługa EM-kart / Sprzedaż na następny okres w autobusie - menu Narzędzia") - korekta przygotowania zbioru. Jeśli pasażer zakupił bilet na kolejny okres w autobusie, na następny okres przez internet, a eksport danych wykonany został dopiero po przedłużeniu okresu ważności biletu w autobusie na podstawie kodu przedłużenia biletu zakupionego przez internet, to do pliku eksportu z numerem biletu zakupionego na poprzedni okres w autobusie wpisywany był okres ważności kolejnego biletu zakupionego przez internet (np. jeśli pasażer zakupił w autobusie bilet miesięczny na marzec, dane tego biletu nie zostały wyeksportowane, następnie zakupił bilet na kwiecień przez internet, przedłużył ważność biletu w autobusie i dopiero po rejestracji tego przedłużenia wykonany został eksport sprzedaży biletów do pliku BA, to w pliku z numerem biletu sprzedanego w autobusie na marzec zapisywany był okres ważności na kwiecień, wynikający z zakupu kolejnego biletu przez internet). Obecnie w czasie eksportu przeprowadzana jest dodatkowa weryfikacja okresów ważności biletów sprzedanych w autobusie - powtórzenie eksportu wskazanego pliku umożliwia zapis właściwych dat okresu ważności w opisanych wyżej przypadkach.
  Uwaga: w parametrach eksportu sprzedaży biletów (menu Narzędzia) zaleca się ustawienie wersji struktury pliku BA = R01.03. Od wersji R01.02 struktury eksport wykonywany jest automatycznie po rejestracji raportu z bileterki EMAR-105 zawierającego dane biletów z EM-kartą sprzedanych na następny okres w autobusie - informacja o sprzedaży w autobusie powinna być przekazywana do programu obsługującego sprzedaż na dworcu w możliwie krótkim czasie po wykonaniu sprzedaży w autobusie.
 4. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-105 odczytanych w rozliczarce lub wpłatomacie - modyfikacja procedury sprawdzania, czy raport jest już zarejestrowany. Jeśli kierowca odczytał w rozliczarce dwa raporty wykonywane w jednym dniu przy pomocy tej samej bileterki bez sprzedaży biletów, to funkcja rejestracji mogła stwierdzić, że raport rejestrowany jako drugi już był zarejestrowany w pozycji pierwszego z raportów.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Analiza przejazdów pasażerów - po wczytaniu danych do analizy nie były zamykane wszystkie tabele, z których odczytywane były dane do analizy. Po zamknięciu funkcji analizy funkcja sprawdzania baz danych sygnalizowała zajętość tabeli - tabela zwalniana była dopiero przy zamknięciu programu. Obecnie wszystkie tabele danych, z których korzysta funkcja analizy przyjazdów pasażerów zwalniane są przy zamknięciu tej funkcji.
 2. Raporty kasowe > Rozliczenia pracowników > Salda początkowe: przeniesienie z poprzedniego miesiąca - jeśli raporty kasowe tworzone były niezależnie na kilku stanowiskach i na niektórych z nich w bieżącym miesiącu raporty kasowe nie były tworzone, to przy przeniesieniu sald z poprzedniego miesiąca przy ustawionym selektorze "Stanowiska: wszystkie" nie były zapisywane salda początkowe pracowników z raportów kasowych z poprzedniego miesiąca na stanowiskach bez raportów kasowych w bieżącym miesiącu. Powodowało to niezgodność sald początkowych pracowników, którzy mieli niezerowe salda końcowe wynikające z raportów kasowych zarejestrowanych w miesiącu poprzednim na stanowisku, na którym w bieżącym miesiącu raporty kasowe nie były tworzone. Salda początkowe zostaną skorygowane po ponownym przeniesieniu sald z poprzedniego miesiąca wykonanym przy pomocy nowej wersji programu.

21.09.2017

 1. Linie - korekta funkcji zmiany trasy linii. Jeśli dodawany był przystanek w środku trasy linii, do której przypisana była taryfa biletów miesięcznych z ulgą kwotową (typu 28), to nie były modyfikowane przypisania cen analogicznie, jak dla pozostałych taryf typu tabelowego. Konieczna była ręczna weryfikacja przypisań cen lub skopiowanie przypisań cen taryfy macierzystej biletów normalnych. Obecnie przypisania cen modyfikowane są identycznie, jak dla pozostałych taryf typu tabelowego - po rozszerzeniu trasy linii konieczne jest uzupełnienie przypisań w relacjach do oraz z dodanego przystanku.
 2. Taryfy > zakładka Ceny > [Kopiuj ceny] - dodanie zabezpieczenia przed zapisem ujemnych cen przy kopiowaniu. Wpisanie ujemnej wartości do formuły przeliczenia cen przy kopiowaniu (pole edycyjne "i dodaj") mogło prowadzić do zapisu w tabeli cenowej, do której kopiowane były ceny wartości ujemnych. Jeżeli obliczona cena ma wartość ujemną, to do tabeli wpisywana jest wartość 0, a po zakończeniu kopiowania wyświetlany jest komunikat informujący o występowaniu w tabeli zerowych cen oraz konieczności weryfikacji cen.
 3. Import danych (zakładka Rozkład jazdy) - korekta dodawania stanowisk w tabeli Przystanki na podstawie parametrów połączeń tras importowanych kursów i linii. Uzupełnienie importu statusów linii i kursów.
 4. Przygotowanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 i Duo/Printo-Bus - korekta funkcji weryfikacji kodów ulg handlowych zapisywanych do EM-kart. W niektórych przypadkach funkcja weryfikacji mogła nieprawidłowo wpisywać do tabeli ulg handlowych kody ulg z grupy 7 i 11. Jeżeli po instalacji programu w wersji 1.43c lub wyższej przed przygotowaniem zbioru dla bileterek został wyświetlony komunikat o wykryciu nieprawidłowych kodów ulg i wykonaniu korekty kodów ulg, to możliwe było wpisanie nieprawidłowych kodów niektórych ulg. Mogło to spowodować niemożność sprzedaży biletu na nowy okres w autobusie (kod ulgi zapisany w EM-karcie był niezgodny z kodem zapisanym w wykazie ulg w karcie pamięci kierowcy). Przy pierwszym uruchomieniu aktualnej wersji programu zostanie wykonana weryfikacja kodów ulg - zostaną przywrócone właściwe wartości zmienionych kodów ulg handlowych z grupy 7 i 11. W przypadku, gdy sprzedawane są bilety ulgowe zapisywane do EM-kart z ulgami z grupy 7 i 11 zalecane jest przygotowanie nowych zbiorów dla bileterek EMAR-105 i Duo/Printo-Bus.
 5. Rejestracja rozliczeń > menu Rejestracja - dodana została funkcja "Rejestracja jednego pliku z wybranego wpłatomatu". Funkcja ta pozwala na wybór z folderu z raportami wybranego wpłatomatu jednego pliku z raportem i rejestrację tego raportu. Wybierany jest wpłatomat zdefiniowany w parametrach rejestracji (zakładka Wpłatomat).
  Uwaga:funkcja rejestracji uruchamiana przyciskiem [ Z wpłatomatu ] lub z pozycji menu "Rejestracja plików z wpłatomatu" wykonuje rejestrację raportów i wpłat ze wszystkich plików zapisanych w folderze z raportami z bileterek i wpłatami z wpłatomatu przypisanego do wybranego wpłatomatu lub do wszystkich wpłatomatów (jeśli w parametrach zaznaczona jest opcja "[v] rejestruj raporty ze wszystkich wpłatomatów").
 6. Raport zadaniowy - przy wyświetlaniu raportu zadaniowego z programu DW-SQL/BM-SQL zawierającego informację o opłatach manipulacyjnych nie podlegających podatkowi VAT informacja o tej sprzedaży (liczba opłat oraz zerowa wartość sprzedaży opodatkowanej) niepotrzebnie wykazywana była w sekcji "Raporty fiskalne". Podsumowanie wartości tej sprzedaży pokazywane jest w sekcji "Raport sprzedaży" w kolumnie "Sprzedaż nie podlegająca PTU" oraz w wierszu "Opłaty manipulacyjne" w sekcji "Wartości sprzedaży biletów".
 7. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja funkcji wyszukiwania par "opiekun/podopieczny". Dotyczy to ulg, które można powiązać z dwoma uprawnieniami opiekunów: osobie z ulgą "NIEWIDOMY NS.-KZ" lub "NIEWIDOMY NS.KP" może towarzyszyć przewodnik niewidomego lub opiekun osoby niesamodzielnej. Jeśli sprzedanych było kolejno kilka biletów z uprawnieniami do podróży w towarzystwie opiekuna, a potem bilety dla opiekunów, to program powiązywał bilety dla opiekunów z biletami dla podopiecznych w kolejności ich sprzedaży, co mogło spowodować wykazanie biletu dla opiekuna jako biletu bez pary. Na przykład jeśli sprzedane były kolejno bilety z uprawnieniami: "NIEWIDOMY NS.KZ", "OS.NIESAMODZ.-KZ", "OP.OS.NIESAMODZ." i "PRZEWODN.NIEWID.", to jako para wykazywane były bilety "NIEWIDOMY NS.KZ" i "OP.OS.NIESAMODZ." natomiast bilet z uprawnieniem "PRZEWODN.NIEWID." wykazywany był jako bilet bez pary, ponieważ nie mógł być powiązany z biletem z uprawnieniem "OS.NIESAMODZ.-KZ". Obecnie funkcja sprawdza wszystkie możliwe kombinacje biletów dla opiekunów i podopiecznych sprzedanych w danej relacji i powiązuje w pary bilety "NIEWIDOMY NS.KZ" i "PRZEWODN.NIEWID." oraz "OS.NIESAMODZ.-KZ" i "OP.OS.NIESAMODZ." niezależnie od kolejności ich sprzedaży.
 8. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Suma sprzedaży przez kasy - dodana została opcja prezentacji zestawienia: "[ ] Sumuj wg rodzajów bileterek i firm". Po zaznaczeniu tej opcji dane wyświetlane są w następującej kolejności: bileterki autobusowe, bileterki stacjonarne, sprzedaż niefiskalna, sprzedaż rejestrowana w kasach innych przewoźników. Każda grupa bileterek jest podsumowana. Należy zwrócić uwagę na to, że zakres danych pokazywanych w zestawieniu może być dodatkowo ograniczony poprzez ustawienie innych opcji: "[ ] Pomiń niefiskalną", selektor "Bileterki" (mogą być wybrane tylko kasy obce lub własne), "[ ] Pomiń zwroty biletów" oraz "[ ] Pokaż bileterki własne bez sprzedaży".
  Funkcje dodatkowe:
 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Rozliczenia z innymi przewoźnikami > rodzaj zestawienia: wykaz biletów - dodana została opcja "Kolejność wg: (*) daty ważności". Po zaznaczeniu tej opcji bilety sprzedane na kursy wskazanego przewoźnika uporządkowane są wg dat ważności z podsumowaniem wartości i liczby biletów sprzedanych na poszczególne dni.
 2. Raporty kasowe > Rozliczenia pracowników - korekta przygotowania postaci wydruku. W czasie definiowania postaci wydruku w tej zakładce nie było możliwe utworzenie wyrażenia filtra (zakładka "Filtr") - nie była odczytywana lista pól aktualnie przygotowanego zestawienia.

01.09.2017

 1. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - dostosowanie funkcji do rejestracji raportów w wersji R01.16. W wersji 1.60 programów DW-SQL/BM-SQL wprowadzona została możliwość zdefiniowania opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zwrocie/anulowaniu biletu jako wartości nie podlegającej podatkowi VAT (Parametry > Ogólne > Anulowania). Od wersji 1.60 programów DW-SQL/BM-SQL raporty sprzedażowe zapisywane są w wersji struktury R01.16.
  Opłata taka nie jest uwzględniana w raporcie fiskalnym drukarki, która jest używana do rejestracji sprzedaży. Funkcja rejestracji raportów po wykryciu w raporcie sprzedażowym opłaty manipulacyjnej nie podlegającej PTU dodaje do rejestru kas fiskalnych fikcyjną kasę o numerze unikatowym "OMN rrrr00nnnn", gdzie 'nnnn'-numer firmy sprzedającej bilety, 'rrrr'-rok rozpoczęcia rejestrowanego raportu. Wartość opłat manipulacyjnych nie podlegających PTU za danego raportu sprzedażowego sumowana jest jako sprzedaż niefiskalna przypisana do tej kasy. W zestawieniach sprzedaży wartości opłat manipulacyjnych pobranych jako opłaty nie podlegające PTU wykazywane są jako sprzedaż niefiskalna.
 2. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2018 - zmieniony został okres ferii letnich (23.06-31.08.2018) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego). Dodane zostały również parametry kalendarzy na rok 2019. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 3. Rejestracja rozliczeń > menu Rejestracja - dodana została funkcja "Rejestracja jednego pliku z wybranego wpłatomatu". Funkcja ta pozwala na wybór z folderu z raportami wybranego wpłatomatu jednego pliku z raportem i rejestrację tego raportu. Wybierany jest wpłatomat zdefiniowany w parametrach rejestracji (zakładka Wpłatomat).
  Uwaga: funkcja rejestracji uruchamiana przyciskiem [ Z wpłatomatu ] lub z pozycji menu "Rejestracja plików z wpłatomatu" wykonuje rejestrację raportów i wpłat ze wszystkich plików zapisanych w folderze z raportami z bileterek i wpłatami z wpłatomatu przypisanego do wybranego wpłatomatu lub do wszystkich wpłatomatów (jeśli w parametrach zaznaczona jest opcja "[v] rejestruj raporty ze wszystkich wpłatomatów").
 4. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105 - korekta analizy tras kursów. Jeśli w trasie kursu numery stanowisk odjazdowych z przystanków o statusie "dworzec" lub "przystanek dworcowy" mają wpisane 3 znaki literowe, to przy zapisie danych do zbioru jako numer stanowiska wyświetlany przez bileterki z programem sterującym w wersji niższej od 1.04 wpisywana jest wartość 0. Dotychczas dozwolony był numer stanowiska odjazdowego na dworcu składający się z litery i jednej lub dwóch cyfr - w wersji 1.43d programu funkcja przygotowania zbioru sygnalizowała błąd numeru stanowiska odjazdowego składającego się z samych liter.
 5. Przeglądanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 - w zakładce "Trasa kursu" w kolumnie "Sto" (numer stanowiska odjazdowego) pokazywany jest 3-znakowy numer stanowiska wyświetlany w bileterkach z programem sterującym od wersji 1.04. Dotychczas w tej kolumnie pokazywany był numer jedno lub dwucyfrowy, wyświetlany w bileterkach EMAR-105 z programem sterującym w wersjach wcześniejszych od 1.04.
 6. Kursy > zakładka "Dane kursu" - dodanie możliwości kopiowania numeru oddziału przypisanego do aktualnie wskazywanego kursu do wszystkich kursów linii. Po wyborze z menu "Narzędzia" opcji "Kopiuj do wszystkich kursów linii.." wyświetlane jest najpierw pytanie o kopiowania opcji wyświetlania marki kursu do wszystkich kursów linii. Po negatywnej odpowiedzi na to pytanie wyświetlane jest pytanie o kopiowanie numeru oddziału, do którego przypisany jest kurs do wszystkich kursów linii.
 7. Taryfy > zakładka Ceny > [Kopiuj ceny] - dodanie zabezpieczenia przed zapisem ujemnych cen przy kopiowaniu. Wpisanie ujemnej wartości do formuły przeliczenia cen przy kopiowaniu (pole edycyjne "i dodaj") mogło prowadzić do zapisu w tabeli cenowej, do której kopiowane były ceny wartości ujemnych. Jeżeli obliczona cena ma wartość ujemną, to do tabeli wpisywana jest wartość 0, a po zakończeniu kopiowania wyświetlany jest komunikat informujący o występowaniu w tabeli zerowych cen oraz konieczności weryfikacji cen.
  Funkcje dodatkowe:
 1. Raporty kasowe > Rozliczenia szczegółowe - w przypadku, gdy daty rejestracji raportów były niezgodne z kolejnością raportów kasowych w kolumnie "Saldo narastająco" mogły być wyświetlane niewłaściwe wartości salda (wartości sald były obliczane zgodnie z kolejnością pozycji danego pracownika w raportach kasowych - przed zmianą kolejności, w jakiej pozycje te były wyświetlane).
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RZ > Zestawienia > "ogółem" - w parametrach tego zestawienia (menu Parametry - zakładka "wg RZ") dodana została opcja "[ ] w zestawieniu wg RZ 'ogółem' pomiń sprzedaż niefiskalną". Po zaznaczeniu tej opcji w zestawieniu pomijana jest sprzedaż zarejestrowana jako niefiskalna, w tym wartości opłat manipulacyjnych zdefiniowanych jako nie podlegające PTU.
 3. Zestawienia sprzedaży biletów > Rozliczenia z innymi przewoźnikami > rodzaj zestawienia: wykaz biletów - dodana została opcja "Kolejność wg: (*) daty ważności". Po zaznaczeniu tej opcji bilety sprzedane na kursy wskazanego przewoźnika uporządkowane są wg dat ważności z podsumowaniem wartości i liczby biletów sprzedanych na poszczególne dni.

19.07.2017

 1. Modyfikacja funkcji weryfikacji danych rekordów numerów przystanków komunikacyjnych wykonywanej przy zmianie struktury baz danych. W niektórych przypadkach funkcja weryfikacji mogła usunąć informację o numerze drogi, przy której zlokalizowane jest urządzenie przystankowe z danym numerem przystanku komunikacyjnego. Numer drogi przypisanej do danego numeru przystanku komunikacyjnego można wpisać ponownie (pozostałe dane przypisane do danego rekordu nie uległy zmianie) lub odtworzyć z archiwum wykonanego przed instalacją programu w wersji 1.43c (archiwum zapisane w wersji baz 16.1). Przy odtwarzaniu danych z archiwum należy zaznaczyć do odtworzenia tylko dwa pliki: Wzorytp.dbf i Wzorytp.mdx.
 2. Zmiana kontroli poprawności numeru stanowiska przystanku o statusie "dworzec" lub "przystanek dworcowy". Jeśli numer stanowiska ma trzy znaki, to wszystkie znaki numeru mogą być literami.
  Uwaga: numer stanowiska zawierający litery poprawnie jest wyświetlany w bileterkach EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.04 lub wyższej.

11.07.2017

 1. Przystanki > zakładka Numery - dodanie możliwości wpisywania numeru przystanku komunikacyjnego o długości do 8 znaków. Nie dotyczy to przystanków o statusie "dworzec" oraz "przystanek dworcowy" - w przypadku tych typów przystanków numery stanowisk nie mogą zawierać więcej, niż 3 znaki.
  Ograniczenia: w zbiorach dla bileterek numery stanowisk/przystanków komunikacyjnych mogą mieć długość maksymalnie 3 znaki. Jeśli zostanie wprowadzony numer przystanku komunikacyjnego o większej liczbie znaków (np. 579/3/81), to do zbioru dla bileterki zostaną zapisane 3 ostatnie znaki numeru bez znaków, które nie są cyframi (zamiast 579/3/81 zapisany zostanie numer 81). Analogiczna zamiana numeru wykonywana jest przy drukowaniu tabliczek przystankowych oraz eksporcie rozkładu do informacji o rozkładzie jazdy - format pliku eksportu do rozkładu jazdy nie ulega zmianie. Numer przystanku komunikacyjnego w postaci wpisanej do bazy o długości przekraczającej 3 znaki umieszczany jest na wydruku rozkładu jazdy linii. Zmiana została wprowadzona ze względu na wymagania niektórych urzędów, aby na wydrukach rozkładów jazdy dostarczanych jako załącznik do zezwolenia numer przystanku komunikacyjnego drukowany był zgodnie z zezwoleniem na korzystanie z przystanków wydanym przez zarządców dróg. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 10.04.2012 (Dz.U. z dn. 25.04.2012, poz. 451) określa wprawdzie w rozdziale 2, §3.7, że numer przystanku komunikacyjnego powinien być dwucyfrowy, ale niektórzy zarządcy dróg nadają numery zawierające więcej znaków - w przykładzie podanym wyżej numer ten zawiera również numer drogi, przy której znajduje się przystanek.
 2. Nowa wersja (1.22) biblioteki DLL dostępu do Mapy Google - dostosowana do zmiany długości numeru przystanku komunikacyjnego.
 3. Rozkłady jazdy linii - korekta wydruku rozkładu jazdy. Na wydruku mogły być niepotrzebnie pokazane przystanki jednokierunkowe, na których nie zatrzymywały się żadne kursy lub przystanki zaznaczone do pominięcia na wydruku rozkładu jazdy.
 4. Eksport rozkładu do ePodróżnik - modyfikacja przekazywania informacji o sposobie zaokrąglania cen biletów z ulgą handlową. Jeżeli w tabeli ulg handlowych zostały wpisane granice cen dla sposobu zaokrąglenia "zależnie od ceny biletu ulgowego", to granice te są przekazywane wyłącznie dla ulg handlowych, które mają wybrany ten sposób zaokrąglania ceny biletu ulgowego.
 5. Ulgi handlowe - zwiększenie do 30 pozycji liczby dostępnych ulg w grupie 6 (Ulgi handlowe - bilety okresowe) oraz 7 (Ulgi handlowe - bilety miesięczne).
  Uwaga: do każdej pozycji w wykazie ulg przypisany jest kod, który identyfikuje ulgę przy sprawdzaniu ważności biletu okresowego/miesięcznego zapisanego do EM-karty. Ze względu na format zapisu tej informacji w EM-karcie liczba różnych kodów ulg ograniczona jest do 240. Dotychczas w wykazie ulg handlowych w grupach 6 i 7 pozycje od 1 do 6 miały przypisane dwa kody ulgi - oddzielnie dla biletu sprzedanego na kursy oraz dla biletu sprzedanego na relację. Po zwiększeniu liczby pozycji ulg w tych grupach kody ulg przypisane do biletów sprzedawanych na kursy w pozycjach od 1 do 6 zostały przypisane odpowiednio do pozycji od 21 do 26, natomiast kody przypisane do biletów sprzedawanych na relację pozostały bez zmian. Obecnie wszystkie ulgi w grupach 6 i 7 mają przypisane po jednym kodzie identyfikującym ulgę w EM-karcie niezależnie od sposobu sprzedaży biletu (na kurs / na relację / w przedziale godzin). Bilety z ulgą handlową z grup 6 i 7 zdefiniowaną w pozycjach 1 do 6 zapisane do EM-kart będą poprawnie weryfikowane po zaprogramowaniu kart pamięci kierowców zbiorem przygotowanym w nowej wersji programu w przypadku, gdy były sprzedane jako bilety "na relację" lub przy sprzedaży biletów "na kurs" w parametrach sprzedaży programu DW-SQL (BM-SQL) w zakładce "EM-karty" zaznaczona była opcja "[v] bilety NA KURS zapisywać do EM-karty jako NA RELACJĘ".
 6. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe > Bilety zestawienia - modyfikacja wyświetlania informacji w oknie funkcji "Szukaj, filtruj...". Przy wpisywaniu wyrażenia warunku wyszukiwania niepotrzebnie obliczana była liczba rekordów spełniających zadany warunek, co przy dużej liczbie biletów ulgowych sprzedanych w danym miesiącu mogło bardzo spowalniać działanie programu.
 7. Anulowanie biletów - modyfikacja działania funkcji. Jeżeli sprzedaż anulowanego biletu zarejestrowana była w bileterce EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.06, to nie był zapisywany raport anulowania biletu.
 8. Obsługa kart pamięci bileterek: - na górnym panelu okna funkcji dodany został przycisk [<-]. Przycisk ten pokazywany jest w przypadku, gdy założony został filtr na wyświetlaną listę kart pamięci. Po wskazaniu przycisku lista filtrów wyświetlana jest jako podpowiedź. - dodanie wyświetlania informacji o założonych filtrach w przypadku próby wykonania operacji zmiany zawartości karty pamięci (programowanie, zmiana statusu) przy założonym filtrze w oknie funkcji. Zapis danych do karty pamięci może być wykonany tylko w przypadku, gdy nie jest założony żaden filtr ograniczający wyświetlanie wykazu kart pamięci.
 9. Rozliczenie przejazdów pasażerów z EM-kartą - jeżeli w różnych raportach zadaniowych zarejestrowane zostały w tym samym czasie przejazdy pasażera w tej samej relacji biletu (tam/powrót) dla różnych wariantów trasy, to w rozliczeniu zostanie uwzględniony tylko jeden przejazd, a drugi z nich zostanie odrzucony. W danej relacji biletu w jednym czasie pasażer może wykonać tylko jeden przejazd. Przypadek taki może mieć miejsce w sytuacji, gdy na dworcu pasażer wsiądzie do autobusu, zarejestruje przejazd, a następnie przesiądzie się do autobusu, w którym zarejestruje ponownie przejazd alternatywną trasą biletu (w EM-karcie zapisany jest bilet wielotrasowy). Dotychczas wystąpienie takiej sytuacji powodowało przerwanie działania funkcji rozliczania.

21.06.2017

 1. Taryfy - korekta wyświetlania informacji w zakładce "Tabele". W wyniku zmian wprowadzonych w wersji 1.43 programu w zakładce tej dla tabel o numerze większym od 1 taryf pasażerskich z cenami biletów jednorazowych oraz taryf ulg kwotowych do biletów jednorazowych nie była wyświetlana kontrolka definiowania kalendarza obowiązywania cen z danej tabeli, co mogło spowodować zapis pustego kalendarza dla danej tabeli cenowej w zbiorze dla bileterki. W wyniku tego bileterka mogła we wszystkie dni wybierać kwotę ulgi zapisaną w tabeli nr 1 taryfy.
  Uwaga: należy pamiętać o tym, że w przypadku, gdy w taryfie zostanie zapisanych kilka tabel z cenami wybór ceny obowiązującej w danym dniu wykonywany jest od tabeli z największym numerem. Jeśli z kalendarza tabeli wynika, że jest ona ważna w dniu sprzedaży biletu, to bilet sprzedawany jest po cenie określonej w danej tabeli. Jeśli w dniu sprzedaży biletu nie jest ważna żadna z tabel cenowych o numerze większym od 1, to bilet sprzedawany jest po cenie określonej w tabeli nr 1.
 2. Cennik kursu - jeżeli taryfy biletów jednorazowych były przypisane do linii i taryfa ulg kwotowych zawierała więcej, niż jedną tabelę, to przygotowanie cennika kursu mogło zostać przerwane w wyniku błędu funkcji sprawdzającej, czy w relacjach kursu przypisana jest przynajmniej jedna kwota ulgi. Błąd ten powodował również przerwanie funkcji eksportu rozkładu do ePodróżnik. Błąd powstał w wersji 1.43 programu.

14.06.2017

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105 oraz Duo/Printo-Bus - korekta wyboru taryf zapisywanych do zbioru. W wyniku zmian wprowadzonych w wersji 1.43 programu w procesie przygotowania zbioru dla bileterek pomijane były taryfy typu 21 (miejska - osobowo-bagażowa) przypisane do linii oraz kursów.
 2. Rozkłady jazdy linii - korekta przygotowania rozkładu jazdy. Przy zaznaczonej opcji "[v] Zbiorczy rozkład wariantów linii o tej samej dacie ważności" mógł wystąpić błąd uniemożliwiający wyświetlenie/wydruk rozkładu jazdy w przypadku, gdy liczba wariantów linii była większa od 4.
  Uwaga: funkcja umożliwia przygotowanie zbiorczego rozkładu linii dla maksymalnie 8 wariantów linii o tej samej dacie ważności.

24.05.2017

 1. Zmiana sposobu dostosowania programu do zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wynikającej z ustawy z dnia 15.12.2016r. (Dz.U. z 20.01.2017r. poz. 132). W związku z tym, że niektóre Urzędy Marszałkowskie wymagają wydzielenia w wykazie dopłat w oddzielnych pozycjach biletów sprzedanych dla osób wymienionych w art. 5 ust. 1c oraz art. 5, p.2.3 ustawy w wykazie ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) dodane zostały dwie pozycje:

  4. UCZEŃ ZAGR. BM - uprawnieni na podstawie art. 5 ust. 1c
  5. NAUCZ.ZAGR. BM - uprawnienie na podstawie art. 5 p.2.3

  Wymienione ulgi będą pokazywane w wykazach dopłat przygotowywanych za okresy od 1 maja 2017. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty poświadczające uprawnienie do tych ulg wydaje konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły opisanej w ustawie (art. 4 ust.4 p.2a i art. 5 p.2.3). W wykazie ulg ustawowych do biletów miesięcznych w opisach ulgi "UCZEŃ BM" oraz "NAUCZYCIEL BM" przywrócone zostały właściwe opisy uprawnionych do tych ulg (wycofane są zmiany wprowadzone w wersji 1.42 programu).  

  Uwaga: po instalacji nowej wersji programu niezbędna jest weryfikacja kolejności ulg w bileterce DUO-BUS - nadanie numerów kolejnych nowym ulgom musi być wykonane przed przygotowaniem zbioru dla Duo/Printo-Bus. Konieczne jest również przypisanie nowych ulg do kursów - można to wykonać przy pomocy funkcji "Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów".


  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 4:
     a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
     „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
      a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
      b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
      c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
      d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”,
     b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
     c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
     „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;

   

    2) w art. 5:
     a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
     „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
     b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
     „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;

   

    3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
     „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.
     4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.

   

 2. Rozkłady jazdy linii:
  1. Parametry tworzenia rozkładów jazdy linii > Podsumowanie - dodana została opcja: "Pokaż wiersze podsumowania: [ ] Długości odcinków na obszarze każdego z województw (linie międzywojewódzkie)". Po zaznaczeniu tej opcji w zakładkach TAM oraz POWRÓT rozkładu jazdy linii przebiegających na obszarze dwóch lub więcej województw wyświetlane są wiersze z podsumowaniem długości odcinków trasy na obszarach poszczególnych województw. Nazwy województw pokazywane są w kolumnie nazw przystanków, natomiast długości odcinków - w kolumnie "km". Jeżeli w parametrach tworzenia rozkładów jazdy linii zaznaczone jest pokazywanie kolumny odległości pomiędzy przystankami, to długości odcinków na obszarach województw pokazane są również w tej kolumnie (w zakładkach TAM i POWRÓT oraz przy eksporcie do xls). Na wydruku rozkładu jazdy linii podsumowanie długości odcinków na obszarach województw pokazywane jest w kolumnie "km" po zaznaczeniu w wybranym zestawie parametrów opcji "[v] dł. odcinków na obszarze województw (linie międzywojewódzkie)" w grupie parametrów "Kolumny i wiersze tabeli" -> "Drukuj wiersze tabeli". Uwaga: w trasie linii nie jest oznaczone miejsce zmiany województwa, w związku w tym od odcinków leżących na obszarze poszczególnych województw dodawana jest połowa odległości pomiędzy dwoma przystankami leżącymi w różnych województwach. Funkcja obliczająca długości odcinków nie wykryje odcinka trasy przebiegającej przez województwo, w którym nie jest ulokowany żaden przystanek z trasy danej linii. Sposób obliczenia długości odcinków można zweryfikować po zaznaczeniu opcji "[v] Pokaż kody gmin, w których leżą przystanki" - dwie początkowe cyfry kodu gminy są numerem województwa, w którym leży gmina.
  2. korekta przygotowania danych do wyświetlenia - jeśli w trasie linii występowały przystanki nie przypisane do miejscowości, to mógł wystąpić błąd przy przygotowaniu rozkładu jazdy i dane w zakładkach "Tam" / "Powrót" nie były pokazywane.
  3. korekta pogrubiania nazw pierwszego i ostatniego przystanku - po zaznaczeniu opcji "(*) TAM i POWRÓT oddzielnie" przy wydruku rozkładu jazdy linii, w której pierwszy lub ostatni przystanek były jednokierunkowe nazwy pierwszego lub ostatniego przystanku mogły nie być pogrubiane.
  4. dodanie możliwości zmiany tekstu informacji o liczbie pojazdów do obsługi dziennej linii drukowanej w stopce rozkładu jazdy - w parametrach rozkładu jazdy > grupa "Teksty - ogólne" dodana została możliwość wpisania tekstu w pozycji "Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii". Wpisany tekst zapamiętywany jest w wybranym zestawie parametrów wydruku rozkładu jazdy. W zestawach parametrów, w których tekst ten nie został zmieniony obowiązuje tekst domyślny: "Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii". W/w tekst drukowany jest w stopce rozkładu jazdy po zaznaczeniu w parametrach, grupa "Rozkład - stopka" lub "Zezwolenie - stopka" opcji: "[v] Drukuj stopkę" oraz "(*) Stopka tworzona automatycznie" i "Elementy stopki: [v] Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii".
  5. korekta pokazywania numeru i kategorii drogi oraz numeru przystanku komunikacyjnego dla ostatniego/pierwszego przystanku linii w przypadku, gdy przystanki te były jednokierunkowe - dla kierunku Tam/Powrót nie były pokazywane numery przystanków komunikacyjnych dla przyjazdu jeżeli przystanek ten był jednokierunkowy
 3. Linie:
  1. korekta działania funkcji "Narzędzia > Kopiuj linię (nowy wariant)". Jeżeli do nowego wariantu linii przenoszone były wybrane kursy i nowy wariant linii miał zadaną inną datę początku ważności od linii źródłowej, to przy kopiowaniu danych kursów do nowego wariantu linii mogły zostać pominięte trasy kursów.
  2. korekta działania funkcji "Tworzenie i korekta trasy" - przy tworzeniu trasy linii z przystankami jednokierunkowymi w niektórych przypadkach niewłaściwie sygnalizowane były błędy trasy, co blokowało możliwość zapisu trasy linii.
 4. Przystanki:
  1. przy usuwaniu danych przystanku z bazy nie były usuwane dane stanowisk
  2. po uzgodnieniu przystanku, jeżeli były pobrane dane stanowisk pojawiał się komunikat "Dataset ot in insert or edit mode"
  3. przy wprowadzaniu numerów stanowisk (przystanków komunikacyjnych) usunięta została kontrola formatu wprowadzanych numerów przystanków komunikacyjnych (tylko cyfry) oraz stanowisk dworcowych (litera dozwolona tylko na pierwszej pozycji numeru stanowiska)
  4. przy dodawaniu danych stanowisk z bazy zdalnej w bazie lokalnej mogły powielać się dane przystanków
 5. Tabliczki przystankowe typu M2 (miejskie) - jeżeli przez przystanek przebiegały kursy z różnych wariantów linii, to oknie wyboru linii do wydruku tabliczki mogły nie być wyświetlone wszystkie warianty linii i w związku z tym nie była widoczna opcja "[ ] odjazdy wszystkich wariantów linii". Można było w takim przypadku wydrukować tabliczkę zawierającą kursy tego wariantu linii, który zawierał kurs odjeżdżający najwcześniej w danym kierunku.
 6. Cennik linii:
  1. korekta sprawdzania poprawności przypisania ulg kwotowych w linii zagranicznej. Przy wyświetlaniu cennika w taryfie zagranicznej w niektórych relacjach cena biletu z ulgą kwotową mogła być zaznaczona kolorem czerwonym pomimo poprawnego przypisana kwoty ulgi w danej relacji.
  2. korekta przygotowania cennika - występował błąd powodujący przerwanie przygotowania cennika w przypadku, gdy trasa linii miała 199 przystanków.
 7. Przygotowanie zbioru dla DUO/Printo-Bus:
  1. uzupełnienie funkcji sprawdzenia poprawności przypisania taryf biletów miesięcznych z ulgą kwotową do linii/kursów. W czasie przygotowania zbioru pomijane są tabele z cenami tych rodzajów biletów zdefiniowanych w taryfie biletów miesięcznych z ulgą kwotową, dla których nie są zapisywane ceny biletów normalnych z odpowiedniej tabeli taryfy biletów miesięcznych powiązanej z taryfą ulg kwotowych (np. w wyniku zaznaczenia opcji "[v] pomiń cennik tego rodzaju biletów przy zapisie do zbioru" w taryfie biletów miesięcznych).
  2. modyfikacja kolejności wyboru przypisania taryf do kursu przy zapisie zbioru. Jeśli taryfa zagraniczna przypisana była do linii, a taryfa ulg kwotowych - do kursu, to przy przygotowaniu zbioru pomijany był zapis taryfy ulg kwotowych.
 8. Przeglądanie zbioru dla DUO/Printo-Bus - jeżeli w zakładce "Kursy > Ceny w dniach" zostanie wybrany cennik biletów miesięcznych oraz rodzaj biletu normalnego, to w selektorze ulg dozwolonych dla tego rodzaju biletu pokazywana jest ulga kwotowa tylko dla tego rodzaju biletu zdefiniowana w powiązanej taryfie biletów miesięcznych z ulgą kwotową. Dotychczas w selektorze mogły być niepotrzebnie wyświetlane informacje o ulgach kwotowych dla innych rodzajów biletów zapisanych w tej taryfie.
 9. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Bilety anulowane - jeżeli po wyborze opcji "Sumy sprzedaży: przez kasjerów" zestawienie za dany okres przygotowywane było kilka razy, to w kolejnych zestawieniach dane mogły być podsumowane nieprawidłowo. Zestawienie biletów anulowanych przez kasjerów wyświetlane jako pierwsze zawsze zawierało poprawne dane.

30.03.2017

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterek DUO/Printo-Bus - przy przygotowaniu zbioru w wersji 6 i 7 blokowany był zapis do zbioru taryf zagranicznych typu 24, co powodowało pomijanie kursów z przypisaną taryfą zagraniczną. W wersji zbioru wcześniejszej od 8 powinny być pomijane tylko taryfy "zagraniczne - EP-Bilety" (typ 30) ze względu na brak obsługi tych taryf w programie Bilet Miesięczny.

16.03.2017

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - dodanie możliwości rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.07. Numery unikatowe bileterek z programem sterującym w wersji 1.07 rozpoczynają się od sekwencji liter "CCE".
 2. Obsługa kart pamięci - w statusie kart pamięci do bileterek EMAR-105 w zakładce "Opcje III" dodana została opcja "[ ] Drukować na bilecie oznaczenie i numer linii". Opcja obsługiwana jest przez bileterki z programem sterującym w wersji 1.07. Po jej zaznaczeniu na wydruku biletu jednorazowego pod wierszem z informacją o kursie drukowany jest wiersz zawierający oznaczenie oraz numer ewidencyjny linii, do której przypisany jest kurs. Wymagane jest przy tym zaprogramowanie karty pamięci danymi ze zbioru A80* w wersji 8 oraz wcześniejsze uzupełnienie danych linii.
 3. Rejestracja rozliczeń - zmiana sposobu sygnalizacji braku możliwości użycia programatora kart pamięci. W przypadku, gdy przy uruchamianiu funkcji rejestracji rozliczeń program wykrywa brak programatora zamiast wyświetlenia odpowiedniego komunikatu blokowana jest możliwość użycia przycisku rejestracji raportu [Z karty]. Odblokowanie możliwości rejestracji raportu z karty pamięci wymaga podłączenia programatora oraz ponownego uruchomienia funkcji rejestracji rozliczeń.
 4. Anulowanie biletów - przy wpisywaniu numeru unikatowego bileterki małe litery automatycznie zamieniane są na duże.
 5. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105 - dodanie możliwości przygotowania zbioru w wersji 8 - dedykowanej dla bileterek EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.07. W zbiorze w wersji 8 w wykazie linii dodane zostały pola "Oznaczenie linii komunikacyjnej" oraz "Numer ewidencyjny linii". Możliwy jest wydruk tych informacji na biletach jednorazowych po zaznaczeniu opcji zezwalającej na drukowanie oznaczenia i numeru linii w statusie karty pamięci kierowcy.
    Dane drukowane na bilecie wprowadzane są w funkcji "Linie":
     a) Oznaczenie linii komunikacyjnej przypisywane jest do linii przy pomocy selektora "Rodzaj usług" w zakładce "Dane podstawowe"

    b) Numer ewidencyjny linii można wpisać w zakładce "Zezwolenie"
 6. Linie > menu System > Kolumny tabeli - dodanie możliwości wyświetlenia w wykazie linii kolumny "Numer ewidencyjny". Numer ewidencyjny linii, nadawany przez organ wydający zezwolenie można wpisać w zakładce "Zezwolenie".
 7. Kursy > menu System > Kolumny tabeli - dodanie możliwości wyświetlenie w wykazie kursów kolumny "Numer ewidencyjny" zawierającej numer ewidencyjny linii, do której przypisany jest kurs.
 8. Statystyka wykonywania kursów - w zakładkach "Dane wejściowe" oraz "Wykaz wybranych linii" dodana została kolumna "Numer ewidencyjny" zawierająca numer ewidencyjny linii.
  Uwaga: kolumna "Numer ewidencyjny" w zakładce "Wykaz wybranych linii" wypełniana jest podczas obliczania statystyki wykonywania kursów.

23.02.2017

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Publikacja: Dz.U. z dnia 02.12.2016r. poz. 1948):
    Art. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
     1) art. 13 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

     2) art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

   Art. 22. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947);”
   W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 3 ma zmienioną nazwę na: "F.SŁ.CELNO-SKARB" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).
  Uwaga: w zestawie ulg ustawowych ważnym od 01.03.2017 w opisach ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) zdefiniowanych w pozycjach 1 ("UCZEŃ BM") oraz 3 ("NAUCZYCIEL BM") uwzględnione zostały zmiany listy osób upoważnionych do korzystania z w/w ulg wprowadzone ustawą z dnia 15.12.2016 r. Zmiana obowiązuje od 20.04.2017 r.
  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).
  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
    1) w art. 4:
     a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
      „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
     a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

     b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

     c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,

     d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”,

     b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
      „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
       c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
      „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;

      2) w art. 5:
       a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
        „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
       b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
        „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;
      3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
       „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.

      4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.
   Art. 4. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 34 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
    „8a) wydaje uczniom i nauczycielom dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów – w związku z pobieraniem albo nauczaniem języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim – oraz przedłuża ich ważność;”.
   Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
  Uwaga: w wykazie dopłat do biletów ulgowych w pozycji "F.SŁ.CELNO-SKARB" uwzględniane są również bilety sprzedane z dotychczasową nazwą tej ulgi "CELNIK - SŁUŻBA ".
 2. Rozkłady jazdy linii - przy zaznaczonej opcji "[v] Pokaż kolumnę numeru drogi" dodane zostało pokazywanie numeru drogi dla przystanków o statusie "dworzec autobusowy" oraz "przystanek dworcowy". Dotychczas dla tych typów przystanków numery drogi nie były pokazywane w rozkładzie jazdy linii.
  Uwaga: numer drogi będzie pokazany pod warunkiem przypisania drogi do wszystkich stanowisk przystanku dworcowego lub dworca.
 3. Cennik linii - korekta wyświetlania cenników biletów miesięcznych w postaci trójkąta. Jeżeli w cenniku firmy nie było taryfy bagażowej, to przy wyświetlaniu cennika biletów miesięcznych w postaci trójkąta mógł zostać pokazany dodatkowy trójkąt cen poprzedzony wierszem z określeniem "bagaż".
 4. Dodanie możliwości oznaczania w raportach z bileterki EMAR-105 sprzedaży bezgotówkowej - w przypadku przyjmowania przez kierowcę zapłaty kartą przy pomocy terminala płatniczego. W raporcie kasowym wydzielona jest wartość sprzedaży zapłaconej gotówką oraz bezgotówkowo. Przy rozliczeniach kierowcy saldo obliczane jest tylko od utargów gotówkowych. Sprzedaż bezgotówkowa w raportach z bileterek EMAR-105 może być wydzielona wyłącznie po zaznaczeniu odpowiednich opcji w parametrach rejestracji - Rejestracja rozliczeń > menu Funkcje dodatkowe - zakładka: "EMAR-105 bezgotówkowo":
    [ ] Sprzedaż w walucie o kursie 1,000000 rejestruj jako sprzedaż bezgotówkową
     [ ] sposób zapłaty określ na podstawie nazwy waluty
    [ ] Bilet na nowy okres sprzedany w autobusie bez określonej waluty zapłaty zaliczaj do sprzedaży bezgotówkowej, jeśli po sprzedaży biletu wydrukowana została opłata dodatkowa o wartości 0,01zł w walucie o kursie 1,000000
     domyślny sposób zapłaty: [ KARTA PŁATNICZA]
    [ ] Dozwolone ręczne zaznaczenie biletów zapłaconych bezgotówkowo

   [ ] Dozwolone wpisanie kwoty sprzedaży bezgotówkowej zbiorczo
  Bileterka EMAR-105 nie daje możliwości zaznaczenia przez kierowcę przy sprzedaży biletu sposobu zapłaty innego, niż "GOTÓWKA", natomiast przy sprzedaży biletów jednorazowych możliwe jest przyjęcie zapłaty w walucie innej, niż złotówki. Zaznaczenie opcji "[v] Sprzedaż w walucie o kursie 1,000000 rejestruj jako sprzedaż bezgotówkową" oraz "[v] sposób zapłaty określ na podstawie nazwy waluty" powoduje zapis przez funkcję rejestracji rozliczeń informacji o sprzedaży bezgotówkowej poprzez zamianę sposobu zapłaty za bilety opłacone zdefiniowaną walutą z gotówki w walucie obcej na zapłatę bezgotówkową.
  W raporcie ze sprzedaży bilety z EM-kartą sprzedane na następny okres nie mają wpisywanej informacji o walucie zapłaty wybranej przez kierowcę. Zamiana sposobu zapłaty takich biletów na bezgotówkową przy rejestracji raportu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy po sprzedaży takiego biletu kierowca wydrukuje paragon opłaty dodatkowej o wartości 1 gr opłacony również w walucie obcej - konieczne jest również zaznaczenie opcji "[v] Bilet na nowy okres sprzedany w autobusie bez określonej waluty zapłaty zaliczaj do sprzedaży bezgotówkowej, jeśli po sprzedaży biletu wydrukowana została opłata dodatkowa o wartości 0,01zł w walucie o kursie 1,000000".
  Zaznaczenie opcji "[v] Dozwolone ręczne zaznaczenie biletów zapłaconych bezgotówkowo" umożliwia oznaczenie biletów opłaconych bezgotówkowo po rejestracji raportu kierowcy bez korzystania z mechanizmu wyboru waluty zapłaty przez kierowcę w bileterce. Po zaznaczeniu tej opcji w zakładce "Raport zadaniowy" raportu z bileterki EMAR-105 widoczny jest przycisk [Bezgotówkowo] uruchamiający funkcję umożliwiającą wskazanie biletów z tego raportu zadaniowego, za które opłata została przyjęta przy pomocy terminala płatniczego. Wskazanie biletów opłaconych kartą należy wykonać na podstawie wydruków potwierdzeń zapłaty z terminala płatniczego.
  Zaznaczenie opcji "[v] Dozwolone wpisanie kwoty sprzedaży bezgotówkowej zbiorczo" umożliwia wpisanie łącznej wartości biletów zapłaconych kartą. W tym przypadku zmieniana jest wartość zapłaty gotówką w raporcie zadaniowym kierowcy, ale nie ma żadnej informacji o tym, które bilety zostały opłacone kartą. Jeśli w raporcie zadaniowym zostaje zmieniony sposób zapłaty przy rejestracji na podstawie waluty lub poprzez ręczne oznaczenie biletów sprzedanych bezgotówkowo, to w przebieg zadania wyświetlana jest informacja o zmianie sposobu zapłaty za bilet. Szczegółowy opis działania programu przy oznaczaniu sprzedaży bezgotówkowej w raportach z bileterek EMAR-105 oraz opis działań organizacyjnych z tym związanych znajduje się w artykule "Raporty z EMAR-105 - płatności bezgotówkowe" zamieszczonym w bazie wiedzy na stronie firmy Informica.
 5. Przeglądanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 oraz Duo/Printo-Bus - dodanie możliwości wyświetlenia wykazu sposobów zapłaty zapisanych w zbiorze (menu Funkcje dodatkowe > Sposoby zapłaty).
 6. Rejestracja rozliczeń - zakładka "Raport zadaniowy" - umożliwienie użycia przycisku [Rozszerzenie RZ] (wyświetlenie dodatkowych danych dotyczących sprzedaży zarejestrowanej w raporcie zadaniowym) dla raportów zwrotów oraz diagramów z kas obcych.
 7. Rejestracja raportów z karty pamięci bileterki EMAR-105 - dodanie zapisu obrazu karty pamięci na dysk do folderu Awarie\Obrazy_105 w przypadku, gdy w wyniku zakłócenia pracy bileterki obszar raportu w karcie pamięci zostanie zapisany nieprawidłowo i funkcja odczytu raportu z karty pamięci nie wykryje danych do rejestracji. Obraz karty pamięci nie jest zapisywany w przypadku, gdy karta pamięci zawiera poprawnie zapisaną informację o skasowaniu poprzedniego raportu. Po zapisie obrazu karty na dysk wykonywana jest operacja kasowania raportu w celu umożliwienia dalszego używania karty pamięci w bileterce.
  Uwaga: po zapisie kopii zawartości karty pamięci do folderu Awarie lub Awarie\Obrazy_105 w przypadku, gdy w przebiegu zadania wyświetlanego po próbie rejestracji nie zostanie wyświetlona treść raportu należy skopiować plik z obrazem zawartości karty pamięci do innej lokalizacji przed próbą wykonania rejestracji "Po awarii". Funkcja rejestracji po awarii usuwa z dysku plik z obrazem karty pamięci w przypadku, gdy nie zostanie w nim wykryty raport.

10.01.2017

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Wszystkie pozycje raportu - w wykazie pozycji raportów fiskalnych wyświetlanych za zadany okres czasu dodana została kolumna "Zbiór z rozkładem". W kolumnie tej wyświetlana jest nazwa zbioru z danymi dla bileterki, który używany był przy sprzedaży biletów w danym dniu. Po wyświetleniu zestawienia dla wskazanej kasy fiskalnej (bileterki) można na podstawie tego wykazu określić, w jakich dniach zmieniane były dane rozkładowe używane przy sprzedaży w danej bileterce.
 2. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-105 - jeżeli raport zawierał dane biletów okresowych/ miesięcznych/ wieloprzejazdowych sprzedanych na nastepny okres w autobusie, to mogły wystąpić nieprawidłowe zaokrąglenia częściowych wartości biletów przy sumowaniu danych do tabeli, z której wykonywane było zestawienie "wg sprzedających (1)" (Zestawienia sprzedaży biletów > Według RZ > Zestawienia). Jeżeli wartość podsumowania tego zestawienia za miesiąc różni się od wartości podsumowania zestawienia "ogółem", to należy ponownie przeliczyć wartości, z których wykonywane jest to zestawienie poprzez wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych" za ten miesiąc.
 3. Dopłaty do biletów miesięcznych - zmiana tekstu informacji w parametrach zestawienia opisującego uwzględnianie dopłat do biletów sprzedanych w kasach obcych. Dotychczas w tekście "-import diagramów z kas obcych za okres dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr" podawane były daty sprzedaży pierwszego oraz ostatniego biletu z ulgą ustawową w kasie obcej, z której zostały zaimportowane dane biletów. Obecnie pokazywany jest okres, za który został wykonany import danych z kasy obcej (niezależnie od dat sprzedaży biletów z ulgą ustawową) - najczęściej będzie to okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wykazu dopłat.
 4. Rozkłady jazdy linii > Parametry wydruku - grupa parametrów "Przypisanie do linii". Korekta wielkości okna przypisania zestawów parametrów do linii. W oknie nie była widoczna pełna data początku ważności linii.
 5. Rozkłady jazdy linii - korekta wypełnienia kolumn "Odl" oraz "o" w rozkładzie jazdy linii. Jeżeli w trasie linii przedostatni przystanek znajdował się w odgałęzieniu, to nie była poprawnie pokazana odległość do ostatniego przystanku linii (z pominięciem odgałęzienia - w kolumnie "Odl") oraz od przystanku przed odgałęzieniem do przystanku w odgałęzieniu (kolumna "o").
 6. Eksport rozkładu do e-podróżnik:
  • korekta tworzenia raportu. Jeżeli w eksportowanych liniach występowały przystanki fikcyjne, to zamiast raportu z informacją o przystankach fikcyjnych pokazywany był raport z poprzedniego eksportu danych. W menu "Raport" pokazywany był raport z ostatniego błędnego raportu - obecnie pokazywany jest raport z ostatniego wykonanego eksportu.
  • zmiana wersji struktury danych eksportu.
  • korekta funkcji weryfikacji poprawności eksportowanych danych. Jeżeli w linii ważnej w okresie eksportu występował kurs, który nie był ważny w tym okresie i eksportowane były dane kursów, na które prowadzona jest sprzedaż biletów w serwisie e-podróżnik, to mógł być niepotrzebnie sygnalizowany brak informacji o zbiorze dla DUO z danymi tego kursu.
 7. Linie - korekta w funkcji wprowadzania trasy linii - mógł wystąpić błąd przy dodawaniu parametrów połączenia w relacji powrotnej kursu.
 8. Ulgi handlowe - jeżeli do ulgi została przypisana taryfa z cennika ważnego w przyszłości (nie było tej taryfy w cenniku bieżącym), to przy przeglądaniu wykazu ulg nie była wyświetlana informacja o taryfie przypisanej do ulgi pomimo tego, że przypisanie taryfy do ulgi zapisane było poprawnie.
 9. Cennik linii\kursu - jeżeli do linii\kursu przypisana była taryfa kilometrowa, to w cenniku pokazywanym w funkcji "Linie" lub "Kursy" mogły być pokazywane nieprawidłowe ceny w relacjach, których długość przekraczała granicę ostatniego przedziału kilometrów w taryfie. Nieprawidłowe ceny mogły być również wyeksportowane do informacji o rozkładzie jazdy. W funkcji "Taryfy" oraz w zbiorach dla bileterek cennik linii\kursu dla taryfy kilometrowej pokazywany był poprawnie.
 10. Trasy linii - dodanie komunikatu informacyjnego przy zapisie trasy linii. Jeżeli zmienione zostanie połączenie określające skrót pomiędzy przystankami dwukierunkowymi wyznaczającymi odgałęzienie trasy linii w taki sposób, że skrót w kierunku Tam będzie różny od skrótu w kierunku Powrót, to wyświetlany jest komunikat: "Uwaga! różne skróty w kierunku tam i powrót, zostanie zapisany skrót powrotny taki jak w kierunku tam".

02.12.2016

 1. Linie - korekta weryfikacji poprawności trasy linii przy zapisie. Sygnalizowany był błąd trasy w przypadku, gdy ostatni przystanek trasy linii był przystankiem jednokierunkowym.
 2. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2017 - zmieniony został okres ferii letnich (24.06-31.08.2017) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 3. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105:
 4. usunięcie niepotrzebnych komunikatów ostrzegawczych. Jeżeli kalendarz zbioru obejmował lata, dla których nie było zapisanych parametrów kalendarzy (np. 2019), to przy zapisie wariantów kursu różniących się okresem ważności mógł być wyświetlony komunikat informacyjny "kolejne warianty kursu mają wspólne dni wykonania" .
 5. zmiana sposobu weryfikacji poprawności przypisania taryfy ulg kwotowych do linii/kursów zagranicznych. Jeżeli taryfa ulg kwotowych przypisana była kilku kursów zagranicznych (lub linii zagranicznej), to przy zapisie danych kolejnych kursów mogła być sygnalizowana niezgodność przypisania ulgi z kursami zapisywanymi do zbioru wcześniej oraz usunięcie przypisania ulgi w niektórych relacjach dla wartości ulg przypisanych prawidłowo. Przy zapisie do zbioru ulgi kwotowej przypisanej do kursu zagranicznego kwota ulgi dzielona jest pomiędzy odcinek krajowy i zagraniczny poszczególnych relacji w identycznej proporcji, jak ceny biletów normalnych.
 6. Przygotowanie zbioru dla Duo/Printo-Bus:
  • poprawiony wybór kursów zapisywanych do zbioru. Nie były zapisywane do zbioru kursy, których ważność kończyła się w dniu wskazanym jako początek kalendarza - aby zapisać kursy, których ważność kończyła się w pierwszym dniu miesiąca konieczne było wpisanie jako daty początku kalendarza daty z poprzedniego miesiąca. Obecnie do zbioru zapisywane są również dane kursów ważnych do dnia początku kalendarza.
  • zmiana sposobu weryfikacji poprawności przypisania taryfy ulg kwotowych do linii/kursów zagranicznych. Jeżeli taryfa ulg kwotowych przypisana była kilku kursów zagranicznych (lub linii zagranicznej), to przy zapisie danych kolejnych kursów mogła być sygnalizowana niezgodność przypisania ulgi z kursami zapisywanymi do zbioru wcześniej oraz usunięcie przypisania ulgi w niektórych relacjach dla wartości ulg przypisanych prawidłowo. Przy zapisie do zbioru ulgi kwotowej przypisanej do kursu zagranicznego kwota ulgi dzielona jest pomiędzy odcinek krajowy i zagraniczny poszczególnych relacji w identycznej proporcji, jak ceny biletów normalnych.
 7. Przypisywanie taryf tabelowych do linii z przystankami jednokierunkowymi - wypełnianie tablicy przypisań cen lub kopiowanie przypisań było zatrzymane w przypadku występowania w trasie linii przystanków jednokierunkowymi w różnych kierunkach, pomiędzy którymi cen nie można przypisać ze względu na brak możliwości przejazdu pomiędzy nimi dowolnym kursem linii.
 8. Kursy - zablokowana została możliwość zmiany kolejności firm w listach rozwijanych w przypadku, gdy została założony filtr na kursy.
 9. Eksport rozkładu do e-podróżnik:
  • zmiana wersji struktury danych eksportu.
  • dodanie weryfikacji w eksportowanych kursach zapisu informacji o zapisie danych kursu w zbiorze do DUO-BUS. Ze względu wprowadzenie w serwisie e-podróżnik możliwości sprzedaży biletów przesiadkowych z kursu, który zaznaczoną ma opcję "[v] Dozwolona sprzedaż biletów" (w e-podróżnik) na inny kurs danego przewoźnika bez zaznaczonej tej opcji przy przygotowaniu zbioru dla DUO-BUS nazwa zbioru zapisywana jest we wszystkich kursach eksportowanych do e-podróżnik (w zakładce "Eksporty" mają zaznaczoną opcję "[v] ePodróżnik"). Dotychczas nazwa ostatniego zbioru z rozkładem dla dworca wpisywana była tylko do kursów, które w zakładce "EP-Bilety" miały zaznaczona opcję "[v] Dozwolona sprzedaż biletów".
  • korekta tworzenia raportu. Jeżeli w eksportowanych liniach występowały przystanki fikcyjne, to zamiast raportu z informacją o przystankach fikcyjnych pokazywany był raport z poprzedniego eksportu danych. W menu "Raport" pokazywany był raport z ostatniego błędnego raportu - obecnie pokazywany jest raport z ostatniego wykonanego eksportu.
 10. Rozkłady jazdy linii:
  • w parametrach tworzenia rozkładów jazdy linii dla parametru: "[ ] Pokaż zadania kursów" dodana została opcja "[ ] Oddzielna kolumna kursu dla każdego zadania". Jeśli oba w/w parametry są zaznaczone, to w rozkładzie jazdy linii pokazywana jest oddzielna kolumna kursu dla każdego zadania, do którego kurs jest przypisany.
  • grupa parametrów "Przypisanie do linii" - korekta wielkości okna przypisania zestawów parametrów do linii. W oknie nie była widoczna pełna data początku ważności linii.
 11. Przypisanie do kursu taryfy strefowej biletów miesięcznych - korekta wyświetlania nazw stref. Jeżeli strefa przypisana była tylko do ostatniego przystanku trasy kursu, to w oknie przypisywania taryfy nie była wyświetlana nazwa strefy.
 12. Taryfy - funkcja [Sprawdź kursy] - dodanie sygnalizacji niegodności przypisania do kursu cen w taryfie strefowej biletów miesięcznych (komunikat: "różne numery cen w strefach biletowych"). Błąd ten jest sygnalizowany w przypadku, gdy po przypisaniu do kursu taryfy strefowej biletów miesięcznych została w trasie kursu wykonana zmiana przypisań przystanków trasy do stref biletowych bez późniejszej weryfikacji przypisania cen w taryfie strefowej biletów miesięcznych.
 13. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja pokazywania biletów dla przygotowanego wykazu dopłat (opcje "Bilety zestawienia" oraz "Bilety dla zestawu ulg"). W wykazach biletów niepotrzebnie pokazywane były bilety, których sprzedaż została zarejestrowana w bileterkach nieufiskalnionych. Bilety takie automatycznie pomijane są przy obliczaniu zestawienia dopłat - w wykazie dopłat uwzględniane są wyłącznie bilety sprzedane w trybie fiskalnym bileterek.
 14. Obsługa kart pamięci > Funkcje dodatkowe > ograniczony został dostęp do pozycji menu "Parametry eksportu danych do rozliczarki" - funkcję mogą uruchamiać użytkownicy o statusie "administrator" oraz "kierownik".
 15. Obsługa EM-kart > Narzędzia - ograniczony został dostęp do pozycji menu "Parametry eksportu danych dla "Rozliczarki"" oraz "Parametry importu cen/eksportu danych do BM" - funkcje te mogą uruchamiać użytkownicy o statusie "administrator" oraz "kierownik".
 16. Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla Urzędu Marszałkowskiego (Zestawienia sprzedaży biletów > Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe) - w parametrach zestawienia (przycisk [Opcje i edycja elementów dokumentu]) dodana została opcja: "[ ] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe". Po jej zaznaczeniu w wierszach zestawienia zawierających informację o sprzedaży biletów normalnych (oraz wszystkich pozostałych poza biletami z ulgami ustawowymi) dodane zostaną wiersze z informacją o liczbie i wartości sprzedanych biletów okresowych oraz wieloprzejazdowych. Dotychczas informacja o sprzedaży tych rodzajów biletów sumowana była z danymi biletów miesięcznych sprzedanych bez ulg ustawowych. Po zaznaczeniu opcji "[v] pomiń bilety okresowe" oraz/lub "[v] pomiń bilety wieloprzejazdowe" dane zaznaczonych rodzajów biletów nie są sumowane w zestawieniu.
  Uwaga: wartości sumowane w tym zestawieniu zapamiętywane są przy zapisie zestawień dopłat do biletów ulgowych za poszczególne miesiące roku.
Funkcje dodatkowe:
 1. Przygotowanie danych dla informacji o rozkładzie jazdy - jeśli taryfy pasażerskie przypisane były do linii oraz do kursu, to w eksporcie danych dla informacji mogły zostać zapisane ceny biletów na podstawie taryf przypisanych do linii zamiast taryf przypisanych do kursu lub zasygnalizowany błąd przypisania taryfy do kursu. Jeśli taryfa pasażerska przypisana była tylko do kursu, to w niektórych przypadkach mógł być sygnalizowany błąd przypisania taryfy. Błąd powstał w wersji 1.40o programu.
 2. Informacja o rozkładzie jazdy - poprawiony format wyświetlenia wartości w kolumnie "Odl." w wykazie wyszukanych połączeń. Przy odległościach mniejszych od 1km nie było wyświetlane '0' przez przecinkiem.
 3. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Zestawienia > wykaz imienny biletów - w zestawieniu dodana została możliwość pokazania kolumny "Data ważn.uprawn." (Data ważności uprawnienia do ulgi). Kolumna pokazywana jest za kolumną "Dok.uprawnienia" (numer dokumentu pokazujący uprawnienie do ulgi).

11.10.2016

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - korekta zapisu danych biletów międzynarodowych do zestawień sprzedaży. Jeżeli w taryfie zagranicznej do ceny za odcinek zagraniczny przypisana była stawka PTU C (0%) zamiast stawki N (nie podlega), to do tabel używanych w zestawieniach sprzedaży zapisywana była jako wartość brutto cena za przejazd na odcinku krajowym. Prowadziło to do niezgodności wartości brutto pokazywanej w zestawieniach z utargiem oraz z sumą wartości w poszczególnych stawkach PTU (kwota utargu oraz wartości wg stawek PTU były poprawne). Błąd powstał w wyniku zmiany wprowadzonej w wersji 1.40o programu. Poprawne wartości pokazywane były w zestawieniach sprzedaży wyświetlanych w zakładce "Przegląd biletów > Zestawienia". Wartości zapisywane do zestawień sprzedaży zostaną zapisane poprawnie po wykonaniu funkcji "Korekta raportów zadaniowych" dla raportów z bileterek EMAR-105 zawierających bilety międzynarodowe, w których cena za odcinek zagraniczny przypisana była do stawki PTU C.
 2. Linie - korekta weryfikacji poprawności trasy linii przy zapisie. Sygnalizowany był błąd trasy w przypadku, gdy ostatni przystanek trasy linii był przystankiem jednokierunkowym.