Kasa konduktorska – wykaz zmian

08.10.2018

 1. Rejestracja rozliczeń - korekta działania funkcji "Oznaczenie sprzedaży bezgotówkowej w raporcie z EMAR-105" (zakładka "Raport zadaniowy", przycisk [Bezgotówkowo]). Przeniesienie do sprzedaży gotówkowej biletu, który został oznaczony przez kierowcę jako sprzedany bezgotówkowo poprzez wybór waluty zapłaty o kursie 1 nie było realizowane - przy przeliczeniu sum raportu bilet ten w dalszym ciągu zaliczany był do sprzedaży bezgotówkowej. Obecnie po przeniesienie biletu do sprzedaży bezgotówkowej przez kasjera wykonywane jest zawsze niezależnie od sposobu wcześniejszego zaliczenia sposobu zapłaty za ten bilet do sprzedaży bezgotówkowej.
 2. Dane podstawowe > Pracownicy - w zakładce "Urlopy" zabronione było wpisanie (wybranie z listy) roku rozliczeniowego powyżej 2017.

27.09.2018

 1. Diagramy kas obcych:
  • dostosowanie funkcji importu do sposobu zapisu danych sprzedanych biletów w pliku wyeksportowanym przez program Informica 2.0
  • korekta weryfikacji danych kursu, na który sprzedany był bilet. Jeżeli w importowanych danych bilety opisane były kursami zapisanymi w zbiorach dla bileterek EMAR-105 przygotowanych w programach Przewozy pasażerskie oraz Informica 2.0, to przy weryfikacji danych kursów mógł wystąpić błąd powodujący przerwanie weryfikacji danych - raport sprzedaży nie był rejestrowany.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > Sumy sprzedaży > sprzedaż zbiorczo - w zestawieniu nieprawidłowo sumowana była wartość oraz liczba sprzedanych biletów okresowych w wierszu "SPRZEDAŻ NIEFISKALNA" (bilety, których sprzedaż zarejestrowana była w drukarce nieufiskalnionej). W pozostałych wierszach zestawienia liczba oraz wartość biletów sumowana była poprawnie.
 3. Obsługa EM-kart - dodanie zakładki "Przejazdy z biletami sieciowymi". Dla zadanego okresu czasu można wyświetlić wykaz zarejestrowanych przejazdów pasażerów z biletami sieciowymi zapisanymi w EM-kartach. Zestawienie może być ograniczone tylko do przejazdów pasażerów, którzy zakupili bilety sieciowe o podanej wartości. Liczba odszukanych przejazdów oraz okres, za który przejazdy są pokazane wyświetlane są na dolnym panelu zakładki. Wyświetlony wykaz przejazdów można zapisać do pliku xls lub wydrukować (po przygotowaniu odpowiedniej postaci wydruku).

13.09.2018

 1. Rejestracja rozliczeń - korekta uruchamiania funkcji "Oznaczenie sprzedaży bezgotówkowej w raporcie z EMAR-105" (zakładka "Raport zadaniowy", przycisk [Bezgotówkowo]). Jeżeli w zbiorze z rozkładem, który był używany przy wykonywaniu sprzedaży w bileterce nie było nazwy sposobu zapłaty, który był ustawiony jako domyślny sposób zapłaty w parametrach rejestracji (zakładka EMAR-105 bezgotówkowo), to mogł wystąpić błąd i funkcja oznaczenia sprzedaży bezgotówkowej nie była uruchamiana. Obecnie w takim przypadku jako nazwa sposobu zapłaty przy oznaczeniu płatności bezgotówkowej przyjmowana jest nazwa sposobu zapłaty zapisana w zbiorze z rozkładem używanym przy wykonywaniu danego zadania.
 2. Raporty kasowe > Rozliczenia szczegółowe - w wyświetlanym zestawieniu dodana została kolumna "Nr karty pamięci". Numer karty pamięci wyświetlany jest w pozycjach zawierających utarg kierowcy zarejestrowany w raporcie zadaniowym.
 3. Rejestracja rozliczeń raportów z bileterek EMAR-105 z karty pamięci - korekta wyboru zbioru do zaprogramowania karty pamięci. Jeżeli w parametrach rejestracji ustawiona były opcje: "[v] Programowanie kart zgodnie z przypisaniem do oddziału" oraz "Zbiór programowania: ostatnio przyjęty", to karta pamięci programowana była zbiorem ostatnio przyjętym bez uwzględnienia jej przypisania do oddziału. Przy programowaniu karty pamięci w funkcji "Obsługa kart pamięci" wybierany był zbiór ostatnio przygotowany dla oddziału, do którego przypisana jest karta pamięci. Obecnie w przypadku konieczności zaprogramowania karty pamięci po rejestracji raportu wybierany jest zbiór ostatnio przygotowany dla oddziału, do którego przypisana jest karty pamięci.
 4. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe > Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego - zmiana metody usuwania danych tymczasowych wykorzystywanych do przygotowania eksportowanych danych. Przy próbie wykonania eksportu do dwóch urzędów bez zamknięcia programu mógł wystąpić komunikat o odmowie dostępu przy usuwaniu folderu roboczego. Związane to było ze zmianami w systemie zabezpieczeń Windows.
 5. Rejestracja rozliczeń zarejestrowanych w bileterkach nieufiskalnionych - jeśli rejestracja rozliczeń wykonywana była przez kilka miesięcy, to przy rejestracji kolejnego raportu ze sprzedaży mogła zostać zapisana nieprawidłowa data otwarcia raportu fiskalnego w kasie nieufiskalnionej (z poprzedniego, a nie bieżącego miesiąca). Wykonanie korekty raportu zadaniowego, w którym została zapisana niewłaściwa data otwarcia raportu fiskalnego pozwala na korektę tej daty.

27.07.2018

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - korekta sprawdzanie par "Opiekun" - "Podopieczny". W przypadku, gdy bilet jednorazowy dla opiekuna sprzedany był w relacji rozpoczynającej się od kolejnego przystanku trasy kursu, to przejazd pasażera z biletem miesięcznym zarejestrowany z EM-karty w tej samej relacji nie był zaliczany jako para 'opiekun-podopieczny' i bilet dla opiekuna pokazywany był jako bilet bez pary.
 2. Raporty kasowe > Rozliczenia pracowników > Rozliczenia szczegółowe - po zmianie ustawienia opcji "Kolejność pozycji: (*) stanowisko, data rej. ( ) data rej., stanowisko" kolejność pozycji rozliczeń aktualnie wybranego pracownika mogła być nieprawidłowa; dopiero po wyświetleniu rozliczeń innego pracownika pozycje wyświetlane były we właściwej (aktualnie wskazanej) kolejności.
 3. Analiza punktualności kursów - korekta pokazywania liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach. Jeżeli kierowca wybierał wielokrotnie ten sam kurs w czasie jego wykonywania i zarejestrowana była sprzedaż biletów po poszczególnych wyborach kursu, to bilety sprzedane na dworcu na ten kurs dodawane były do każdego wybranego wykonania kursu przez kierowcę. Przy zaznaczonej opcji "[v] łącz wybory kierowcy w tym samym dniu (z tą samą bileterką)" powodowało to powiększenie liczby pasażerów z biletami kupowanymi w kasie tyle razy, ile wyborów danego kursu przez kierowcę zostało zarejestrowanych w danym dniu w jego raporcie zadaniowym. Obecnie liczby pasażerów wynikające ze sprzedaży biletów na dworcu dodawane są tylko do tego wyboru kursu, który jest najbardziej zbliżony do rozkładowej godziny odjazdu kursu. Przy łączeniu wyborów kierowcy w tym samym dniu liczba pasażerów pokazywana jest poprawnie.
  Uwaga: dane źródłowe do analizy punktualności kursów zapisywane są przy rejestracji raportów sprzedażowych. Dotychczas nie były zapisywane informacje o pasażerach z biletami jednorazowymi przy rejestracji raportów ze sprzedaży w kasach obcych (Diagramy kas obcych) oraz raportów zwrotów z dworca. Zapisywanie tych danych do analizy punktualności kursów zostało dodane w obecnej wersji programu. Uzupełnienie danych źródłowych do analizy punktualności kursów za okresy wcześniejsze można wykonać przy pomocy funkcji "Korekta raportów zadaniowych".

22.05.2018

 1. Dodanie w programie rejestru udostępnień danych osobowych. Do rejestru zapisywana jest informacja o udostępnianiu danych osobowych pasażerów oraz pracowników firmy. Jako udostępnienie danych osobowych pasażerów traktowane jest eksportowanie danych pasażerów przy wykonywaniu następujących funkcji:
  1. "Rozliczenia z innymi przewoźnikami" > Eksport danych o sprzedaży na kursy obce - jeśli zbiór eksportu dla danego przewoźnika zawiera dane pasażerów, to do rejestru udostępnienia danych zapisywana jest nazwa tego przewoźnika oraz numery pasażerów, których dane zostały wyeksportowane
  2. "Dopłaty do biletów ulgowych" > Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego - jeśli w opcjach eksportu nie jest zaznaczony parametr "[v] pomiń dane pasażerów z biletami miesięcznymi" i plik eksportu zawiera dane pasażerów, to do rejestry udostępnień wpisywana jest nazwa Urzędu Marszałkowskiego, dla którego eksportowane są dane oraz numery pasażerów, których dane zostały wyeksportowane
  3. "Bilety miesięczne - wykaz imienny" (Dopłaty do biletów imiennych, menu Funkcje dodatkowe) - wykonanie zapisu do zbioru przygotowanego wykazu imiennego oraz wydruk tego wykazu poprzedzone jest pytaniem, dla kogo przeznaczone jest zestawienie. Do rejestru udostępnień danych osobowych zapisywany jest tekst wpisany przez operatora oraz wykaz numerów pasażerów umieszczonych w wykazie
  4. "Wykaz imienny biletów" (Przegląd biletów > zakładka Zestawienia) - wykonanie zapisu do zbioru przygotowanego wykazu imiennego oraz wydruk tego wykazu poprzedzone jest pytaniem, dla kogo przeznaczone jest zestawienie. Do rejestru udostępnień danych osobowych zapisywany jest tekst wpisany przez operatora oraz wykaz numerów pasażerów umieszczonych w wykazie W rejestrze udostępnień zapamiętywana jest data udostępnienia danych oraz numer operatora, który zalogowany był w programie w momencie zapisu informacji do rejestru udostępnień. Jako udostępnienie danych pracowników traktowane jest wykonanie wydruku danych pracowników w funkcji "Pracownicy". Przed wykonaniem wydruku listy pracowników z danymi wg zadanej postaci wydruku należy wpisać informację o tym, dla kogo przeznaczone jest to zestawienie. Do wykazu udostępnień zapisywany jest tekst wpisany przez operatora, data wykonania wydruku oraz numery pracowników, których dane zostaną wydrukowane. Z menu podręcznego wyświetlanego po wciśnięciu prawego przycisku myszki i wskazaniu pozycji "Rejestr udostępnień danych osobowych" można wyświetlić listę udostępnień danych aktualnie wskazanego pracownika.
 2. Przeglądanie rejestru udostępnień danych pasażerów - w menu "Funkcje dodatkowe" funkcji "Zestawienia sprzedaży biletów" dodana została pozycja "Rejestr udostępnień danych osobowych". Pozycja ta jest widoczna po wyborze jednej z zakładek, w których możliwe jest udostępnianie danych pasażerów: "Dopłaty do biletów ulgowych", "Rozliczenia z innymi przewoźnikami" oraz "Przegląd biletów". Okno funkcji "Rejestr udostępnień danych osobowych" zawiera trzy zakładki:
  1. "Rejestr" - zakładka zawiera wykaz pozycji rejestru udostępnień. W poszczególnych wierszach wyświetlana jest data udostępnienia danych, dla kogo dane były udostępniane oraz numer operatora, który dane udostępnił
  2. "Osoby" - w zakładce wyświetlana jest lista pasażerów, których dane udostępnione były w ramach danej pozycji rejestru udostępnień. Przy pomocy nawigatora można zmieniać pozycje rejestru udostępnień (analogicznie, jak w zakładce "Rejestr'). Obok nawigatora wyświetlana jest informacja o aktualnie wybranej pozycji rejestru (data udostępnienia oraz informacja, dla kogo dane były udostępniane)
  3. "Pasażerowie" - w zakładce wyświetlana jest lista wszystkich pasażerów, których dane były udostępniane. Przy pomocy przycisku drukowania można wyświetlić wykaz wszystkich pozycji rejestru udostępnień dotyczących udostępniania danych aktualnie wskazanego pasażera
 3. Eksport danych o sprzedaży na kursy obce - zmiana sposobu zapisu w pliku eksportu danych biletów okresowych, miesięcznych i wieloprzejazdowych. Dostosowanie sposobu zapisu do wymagań programu "Informica 2.0".
  Uwaga: jeśli plik eksportu danych o sprzedaży na kursy obce przygotowany został w programie Kasa konduktorska w wersji 1.41 lub wyższej i zawiera dane biletów okresowych, miesięcznych lub wieloprzejazdowych, to rejestracja takiej sprzedaży przy pomocy funkcji "Diagramy kas obcych" nie jest możliwa w programie Kasa konduktorska w wersji wcześniejszej od 1.41.
 4. Rejestracja rozliczeń > Diagramy kas obcych - przy rejestracji raportu ze sprzedaży biletów w kasach obcych jako okres wykonania zadania wpisywane były daty sprzedaży pierwszego i ostatniego biletu przekazane w pliku do rejestracji zamiast daty początku i końca okresu, za które dane zostały wyeksportowane. Jeżeli bilety nie były sprzedawane w pierwszym lub ostatnim dniu okresu, za który eksportowany był diagram w kasie obcej, to okres wykonywania zadania pokazywany po rejestracji diagramu był niezgodny z okresem, za jaki został wykonany eksport sprzedaży w kasie obcej. Jeśli w kasie obcej sprzedawane były bilety z ulgą ustawową, to okres, za który importowane były diagramy z kasy obcej pokazywany jest w parametrach zestawienia dopłat do biletów ulgowych. Wykonanie korekty raportów zadaniowych pozwala na zmianę okresu wykonywania zadania w raporcie zawierającym diagram z kasy obcej zgodnie z okresem, za jaki diagram został wysłany.
 5. Rejestracja raportów z DW-SQL - przy rejestracji raportów zawierających sprzedaż biletów wykonanych w biletomacie do bazy pracowników dodawany jest automatycznie pracownik o statusie "Kasjer", numerze 3003 i nazwisku "Biletomat". Takie dane kasjera zapisywane są we wszystkich raportach zawierających sprzedaż z biletomatów.
  Uwaga: jeżeli w bazie pracowników istnieje pracownik o numerze 3003, to przed rozpoczęciem rejestracji raportów z biletomatu należy zmienić numer tego pracownika na inny.
 6. Eksport listy kart zastrzeżonych do serwera internetowego (Obsługa EM-kart > menu Narzędzia) - przed wykonaniem eksportu z serwera usuwane były dane kart zastrzeżonych, których data zastrzeżenia była późniejsza od daty końca ważności biletu zapisanego w EM-karcie bez uwzględnienia daty ważności przedłużenia biletu. Operacja usuwania dotyczyła również zastrzeżonych EM-kart innych przewoźników, co mogło doprowadzić do braku możliwości importu danych kart zastrzeżonych przewoźników, których karty są akceptowane z bileterkach autobusowych.
  Uwaga: jeżeli w zakładce "EM-karty" zostanie wybrany rodzaj danych "Karty zastrzeżone - lista do bileterek", to wykaz ten uwzględnia również karty zastrzeżone innych przewoźników, których dane zostały zaimportowane. Do serwera internetowego eksportowane są wyłącznie dane kart własnych przewoźnika, który wykonuje eksport.
 7. Import listy kart zastrzeżonych z serwera internetowego (Obsługa EM-kart > menu Narzędzia) - z serwera nie były importowane dane zastrzeżonych EM-kart, w których data przedłużenia okresu ważności biletu była późniejsza od daty zastrzeżenia karty (importowane były tylko dane EM-kart, w których data końca ważności biletu zapisanego w EM-karcie była późniejsza od daty zastrzeżenia karty).
  Uwaga: z serwera internetowego importowane są dane kart zastrzeżonych tylko tych firm, których karty akceptowane są w bileterkach autobusowych - wykaz firm definiowany jest w funkcji "Rozliczenie przewozów pasażerów z EM-kartą".
 8. Obsługa EM-kart - zakładka "EM-karty" - w wykazie EM-kart wyświetlanym po wyborze rodzaju danych: "Karty zastrzeżone" oraz "Karty zastrzeżone - lista do bileterek" dodana została kolumna "Firma" zawierająca numer firmy, która wydała EM-kartę pasażerowi.

28.03.2018

 1. Dostosowanie programu do rejestracji raportów z programu DworzecSQL / BiletMSQL oraz diagramów kas obcych, w których sprzedaż rejestrowana jest w drukarkach fiskalnych (bileterkach) "PRINTO LINE B" (Emar-D205). Drukarki "PRINTO LINE B" mają numery unikatowe rozpoczynające się od symbolu "CCP". Drukarki te obsługiwane są przez program DW-SQL/BM-SQL od wersji 1.64.
 2. Zestawienia sprzedaży > Wykaz imienny biletów (Przegląd biletów > Zestawienia lub Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe) - modyfikacja określania numeru linii, do której przypisany jest bilet. Jeżeli bilet zapisany w EM-karcie sprzedany był na nowy okres w autobusie i w rozkładzie jazdy zapisanym w karcie pamięci kierowcy w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu, to w wykazie imiennym bilet był przypisany do linii kursu wybranego w bileterce w momencie sprzedaży biletu. Obecnie sprawdzane jest dodatkowo występowanie kursów opisujących relacje biletu przy sprzedaży biletów na dworcu w tym samym okresie. Jeśli kursy opisujące relacje biletu występowały przy sprzedaży na dworcu, to bilet w wykazie imiennym przypisywany jest do linii pierwszego kursu opisującego relację biletu zapisaną w EM-karcie.
 3. Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla Urzędu Marszałkowskiego (Zestawienia sprzedaży biletów > Dopłaty do biletów ulgowych > meny Funkcje dodatkowe) - poprawione formatowanie pól z wartością biletów. Obecnie wszystkie wartości biletów pokazywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego (Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe):
  - w zakładce "Przygotowanie danych" dodany został parametr: "[ ] pomiń dane pasażerów z biletami miesięcznymi". Jeśli parametr ten zostanie zaznaczony, to przy eksporcie danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego pomijane są dane pasażerów, którzy kupili bilety miesięczne z ulgą ustawową. Wykaz imienny biletów wykonany w programie "Analiza przewozów - rozliczenia" po zaimportowaniu danych od przewoźnika będzie zawierał tylko numer pasażera, który kupił bilet. Pozostałe kolumny z danymi pasażerów będą puste.
  - dostosowanie formatu eksportu do wymagań funkcji "Rejestracja rozliczeń" w programie Foris.
 5. Zestawienie dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego - zmiana treści stopki z informacją o typach używanych bileterek: Typy używanych bileterek: DUO BUS, EMAR 105, PRINTO BUS, OBCE (PRINTO BUS) Usunięte zostało określenie "DIAGRAM KO" informujące o tym, że w zestawieniu uwzględnione zostały bilety sprzedane w kasach obcych. Kwoty dopłat do biletów sprzedanych w kasach innych firm wymienione w stopce zestawienia w wierszach umieszczonych powyżej wiersza z informacją o typach bileterek, natomiast typy bileterek, w których sprzedaż była rejestrowana w kasach obcych podane są w nawiasie po słowie "OBCE".
 6. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - korekta zapisu danych biletów z EM-kartą sprzedanych na nowy okres w autobusie. Jeżeli relacje biletu opisane były kursami istniejącymi w rozkładzie jazdy zapisanym w karcie pamięci kierowcy, ale których ważność kończyła się przed dniem sprzedaży biletu na nowy okres w autobusie, to relacje tego biletu przypisywane są do kursu wybranego w bileterce w momencie sprzedaży biletu. W przypadku biletów miesięcznych z ulgą ustawową w wykazie dopłat na linie bilety te przypisane są do linii kursu, na którym bilety były sprzedane, a nie do linii kursów opisujących relacje biletu wzorcowego, zapisanego w EM-karcie. We wcześniejszych wersjach programu w opisanej sytuacji w wykazie dopłat na linie bilety były przypisane do linii, która już nie miała ważnego zezwolenia. Wykonanie korekty raportów zadaniowych za miesiąc poprzedni oraz bieżący umożliwia przygotowanie wykazu dopłat, w którym nie będzie wykazanej sprzedaży na nieważną linię.
  Uwaga: w przypadku końca ważności zezwolenia na linię wskazane jest zablokowanie możliwości dalszej sprzedaży w autobusie biletów, których relacje opisane są kursami tej linii i zapis do EM-kart w kasie kolejnych biletów z relacjami opisanymi kursami ważnych linii.

06.03.2018

 1. Rejestracja raportów z programu DW-SQL - korekta funkcji weryfikacji poprawności raportu. Nieprawidłowo weryfikowana była poprawność daty ważności dokumentu zapisanej w informacji o zwrocie kaucji za EM-kartę. Jeśli dokument tożsamości pasażera, któremu zwracana była kaucja miał wpisaną datę końca ważności, to sygnalizowany był błąd i raport nie był rejestrowany.
 2. Rejestracja diagramów z kas obcych - jeśli przesłany plik nie zawierał danych biletów, to rejestracja raportu nie była wykonywana, ale nie był wyświetlany komunikat o braku biletów.

12.02.2018

 1. Dopłaty do biletów ulgowych:
  1. jeżeli zdefiniowane zostały zestawienia dopłat dla innych urzędów i dla wybranych ulg określone zostały kwoty dopłat do ulg socjalnych, to przy tworzeniu tabeli BUL za dany miesiąc nieprawidłowo obliczana była kwota zwracanej dopłaty biletu z ulgą socjalną. W przypadku biletów wielotrasowych kwota dopłaty mogła być również niepoprawnie rozdzielona na poszczególne relacje tras biletu, co mogło spowodować nieprawidłowe obliczenia sumy dopłat do biletów z ulgą socjalną (różnice wynikały z zaokrągleń kwot dopłat przypisanych do relacji biletów). Ponowne przeliczenie kwoty dopłat biletów z ulgą socjalną zostanie wykonane po zaznaczeniu opcji "[v] Twórz nowy zbiór BUL" w parametrach zestawień biletów ulgowych (zakładka "Parametry 2" > "Zestawienia ulgowych ogólne")
  2. jeśli zdefiniowane zostały wykazy dopłat do kilku urzędów (innych, niż Urząd Marszałkowski), to w wykazie biletów pominiętych w zestawieniu dla aktualnie wybranego urzędu mogły być niepotrzebnie pokazane bilety zaznaczone jako pomijane w zestawieniu dla innego urzędu.
  3. Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla Urzędu Marszałkowskiego (menu Narzędzia). Jeżeli w opcjach dokumentu nie były zaznaczone parametry "[ ] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe" oraz "[ ] pomiń bilety okresowe", "[ ] pomiń bilety wieloprzejazdowe", to w zestawieniu w kolumnie danych za miesiąc bieżący do liczby sprzedanych biletów miesięcznych normalnych były dodawane liczby sprzedanych biletów okresowych i wieloprzejazdowych. W kolumnie danych o sprzedaży od początku roku liczba sprzedanych biletów miesięcznych normalnych sumowana była poprawnie. Po zaznaczeniu opcji "[v] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe" lub "[v] pomiń bilety okresowe" i "[v] pomiń bilety wieloprzejazdowe" liczba biletów miesięcznych normalnych pokazywana była poprawnie we wszystkich kolumnach zestawienia.
 2. Pracownicy - dodanie wpisu do pliku historii informującego o usunięciu z tabeli danych pracownika. Treść wpisu (opis): "Dane pracownika numer nnnn zostały usunięte przez operatora numer mmm". mmm - jest numerem pracownika aktualnie zalogowanego w programie.
 3. Rozliczenie sprzedaży biletów pomiędzy gminami > Parametry - modyfikacja funkcji odczytu danych linii ze zbioru dla Duo/Printo-Bus (A6D*). Jeśli zbiór A6D przygotowany był w wersji 9 występował błąd odczytu danych i parametry rozliczania biletów gminnych nie mogły być poprawnie zapisane.

19.01.2018

 1. Raporty kasowe - przy zapisie pozycji raportu kasowego nieprawidłowo mogła zostać zapisana wartość utargu poprzedniego miesiąca w przypadku, w poprzednim miesiącu w stosunku do miesiąca zapisu raportu kasowego raport zadaniowy zawierał dane o sprzedaży biletów sieciowych. Wartość biletów sieciowych sprzedanych w poprzednim miesiącu w pozycji "utarg poprzedniego miesiąca" sumowana była podwójnie. Nieprawidłowe wartości w raporcie kasowym można skorygować przy pomocy funkcji "Sprawdzenie utargów" (Raporty kasowe > Wykaz RK > Dodatkowe) po instalacji nowej wersji programu.

15.01.2018

 1. Raporty kasowe > Rozliczenia pracowników > Salda początkowe: przeniesienie z poprzedniego miesiąca - jeśli raporty kasowe tworzone były niezależnie na kilku stanowiskach i na niektórych z nich w bieżącym miesiącu raporty kasowe nie były tworzone, to przy przeniesieniu sald z poprzedniego miesiąca przy ustawionym selektorze "Stanowiska: wszystkie" nie były zapisywane salda początkowe pracowników z raportów kasowych z poprzedniego miesiąca na stanowiskach bez raportów kasowych w bieżącym miesiącu. Problem występował na przełomie roku - nie były przenoszone salda z grudnia poprzedniego roku na styczeń roku bieżącego. Powodowało to niezgodność sald początkowych pracowników, którzy mieli niezerowe salda końcowe wynikające z raportów kasowych zarejestrowanych w miesiącu poprzednim na stanowisku, na którym w bieżącym miesiącu raporty kasowe nie były tworzone. Salda początkowe zostaną skorygowane po ponownym przeniesieniu sald z poprzedniego miesiąca wykonanym przy pomocy nowej wersji programu.

04.01.2018

 1. Ceduły - korekta odczytu danych kursów ze zbioru dla bileterki wybranego do wprowadzania utargu na kursy. W wyniku zmian w funkcji odczytu zbioru dla bileterek wprowadzonych w wersji 1.39j programu odczyt danych kursów ze zbioru w funkcji ceduły był przerywany.
 2. Rejestracja rozliczeń - zakładka Bilety - korekta wyświetlania informacji o stawce PTU biletu zagranicznego sprzedanego na dworcu lub przez internet. Jeżeli cena za część zagraniczną biletu określona była w taryfie jako "nie podlegająca PTU", to w zakładce "Bilety" w kolumnie "St PTU" zamiast określenia "np" wyświetlana była wartość '0'. W bazie informacja o cenie biletu zapisana była poprawnie.
 3. Rejestracja rozliczeń > menu Funkcje dodatkowe > Przeniesienie raportu do innego stanowiska - przy wykonywaniu tej operacji nie był poprawnie aktualizowany rejestr plików, które powinny być archiwizowane przy pomocy opcji "Rozliczenia" dla stanowiska, do którego raporty były przenoszone. Nazwy niektórych tabel utworzonych dla tego stanowiska w czasie przenoszenia raportu nie były wpisywane do rejestru, w wyniku czego archiwum było niepełne. Powodowało to konieczność wykonywania korekty raportów zadaniowych po przeniesieniu danych z archiwum na inny komputer w celu uzupełnienia brakujących danych.

08.12.2017

 1. Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM (plik BAddddd.DAT) ("Obsługa EM-kart / Sprzedaż na następny okres w autobusie - menu Narzędzia") - korekta przygotowania zbioru. Jeżeli eksport wykonywany był przy użyciu opcji "Bieżący", to w niektórych przypadkach mogło wystąpić zapętlenie się funkcji eksportu przy weryfikacji okresu ważności biletu zapisanego w EM-karcie.

23.11.2017

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja funkcji wyszukiwania par "opiekun/podopieczny". Dotyczy to powiązywania biletów jednorazowych dla opiekunów z zarejestrowanymi przejazdami pasażerów z biletem miesięcznym uprawniającym do przejazdu z opiekunem (DZ.NIEPEŁNOSP.BM; NIEWIDOMY BM; NIEWID.NS.-KZ BM; NIEWID.NS.-KP BM). Funkcja mogła wskazać jako parę bilet dla opiekuna z niewłaściwym rodzajem podopiecznego (np. bilet z uprawnieniem "OP.OS.NIESAMODZ" mógł zostać powiązany jako para z przejazdem pasażera z biletem miesięcznym z uprawnieniem "DZ.NIEPEŁNOSP.BM").
 2. Wykaz bileterek (kas rejestrujących) - korekta przygotowania wydruku w przypadku umieszczenia w postaci wydruku kolumny "Uwagi". Kolumna "Uwagi" mogła być pomijana na wydruku pomimo zaznaczenia w parametrach postaci wydruku opcji "Zawijaj wiersze [v]" jeśli wpisane były uwagi o długości przekraczającej kilkadziesiąt znaków.
 3. Przeglądanie zbiorów dla bileterek Duo/Printo-Bus - modyfikacja zawartości zakładki "Linie" przy przeglądaniu zawartości zbioru w wersji 9. Numer linii zapisywany w zbiorze w wersji 9 do wyświetlania w systemach informacji dworcowej wyświetlany jest w zakładce "Linie" w kolumnie "Nr linii-informacja".

16.10.2017

 1. Rejestracja raportów z serwisu e-podróżnik (Diagramy kas obcych) - korekta weryfikacji informacji o relacji biletu. Jeżeli bilet sprzedany był na dzień, który w kalendarzu kursu zbioru z rozkładem dla dworca (A6D) wskazanego jako aktualny dla tego kursu nie był zaznaczony jako dzień wykonywania kursu, to relacja biletu nie była weryfikowana zgodnie z zapisem trasy kursu w zbiorze A6D. Mogło to powodować pomijanie takich biletów w analizie sprzedaży. Obecnie weryfikacja relacji wykonywana jest niezależnie od zaznaczenia dni wykonywania w kalendarzu kursu. Wykonanie korekty raportów zadaniowych zarejestrowanych wcześniej z e-podróżnik umożliwi uwzględnienie w analizie sprzedaży biletów, które były pominięte ze względu na niewłaściwą numerację przystanków.

03.10.2017

 1. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - korekta zapisu danych raportu zawierającego opłaty manipulacyjne nie podlegające PTU. Jeśli opłaty takie zarejestrowane były w raportach sprzedażowych wykonanych po dniu 1 października, to mógł wystąpić błąd przekroczenia dozwolonego zakresu jednego z pól tabeli raportów fiskalnych, w wyniku czego rejestracja raportu była przerywana.

02.10.2017

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Rozliczenia z innymi przewoźnikami > rodzaj zestawienia: wykaz biletów - przy zaznaczonej opcji "Kolejność wg: (*) daty ważności" w niektórych przypadkach nie były podsumowywane wartości i liczby biletów sprzedanych na poszczególne dni.
 2. Eksport sprzedaży biletów EM-kartowych do BM (plik BAddddd.DAT) ("Obsługa EM-kart / Sprzedaż na następny okres w autobusie - menu Narzędzia") - korekta przygotowania zbioru. Jeśli pasażer zakupił bilet na kolejny okres w autobusie, na następny okres przez internet, a eksport danych wykonany został dopiero po przedłużeniu okresu ważności biletu w autobusie na podstawie kodu przedłużenia biletu zakupionego przez internet, to do pliku eksportu z numerem biletu zakupionego na poprzedni okres w autobusie wpisywany był okres ważności kolejnego biletu zakupionego przez internet (np. jeśli pasażer zakupił w autobusie bilet miesięczny na marzec, dane tego biletu nie zostały wyeksportowane, następnie zakupił bilet na kwiecień przez internet, przedłużył ważność biletu w autobusie i dopiero po rejestracji tego przedłużenia wykonany został eksport sprzedaży biletów do pliku BA, to w pliku z numerem biletu sprzedanego w autobusie na marzec zapisywany był okres ważności na kwiecień, wynikający z zakupu kolejnego biletu przez internet). Obecnie w czasie eksportu przeprowadzana jest dodatkowa weryfikacja okresów ważności biletów sprzedanych w autobusie - powtórzenie eksportu wskazanego pliku umożliwia zapis właściwych dat okresu ważności w opisanych wyżej przypadkach.
  Uwaga: w parametrach eksportu sprzedaży biletów (menu Narzędzia) zaleca się ustawienie wersji struktury pliku BA = R01.03. Od wersji R01.02 struktury eksport wykonywany jest automatycznie po rejestracji raportu z bileterki EMAR-105 zawierającego dane biletów z EM-kartą sprzedanych na następny okres w autobusie - informacja o sprzedaży w autobusie powinna być przekazywana do programu obsługującego sprzedaż na dworcu w możliwie krótkim czasie po wykonaniu sprzedaży w autobusie.
 3. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-105 odczytanych w rozliczarce lub wpłatomacie - modyfikacja procedury sprawdzania, czy raport jest już zarejestrowany. Jeśli kierowca odczytał w rozliczarce dwa raporty wykonywane w jednym dniu przy pomocy tej samej bileterki bez sprzedaży biletów, to funkcja rejestracji mogła stwierdzić, że raport rejestrowany jako drugi już był zarejestrowany w pozycji pierwszego z raportów.
 4. Analiza przejazdów pasażerów - po wczytaniu danych do analizy nie były zamykane wszystkie tabele, z których odczytywane były dane do analizy. Po zamknięciu funkcji analizy funkcja sprawdzania baz danych sygnalizowała zajętość tabeli - tabela zwalniana była dopiero przy zamknięciu programu. Obecnie wszystkie tabele danych, z których korzysta funkcja analizy przyjazdów pasażerów zwalniane są przy zamknięciu tej funkcji.
 5. Raporty kasowe > Rozliczenia pracowników > Salda początkowe: przeniesienie z poprzedniego miesiąca - jeśli raporty kasowe tworzone były niezależnie na kilku stanowiskach i na niektórych z nich w bieżącym miesiącu raporty kasowe nie były tworzone, to przy przeniesieniu sald z poprzedniego miesiąca przy ustawionym selektorze "Stanowiska: wszystkie" nie były zapisywane salda początkowe pracowników z raportów kasowych z poprzedniego miesiąca na stanowiskach bez raportów kasowych w bieżącym miesiącu. Powodowało to niezgodność sald początkowych pracowników, którzy mieli niezerowe salda końcowe wynikające z raportów kasowych zarejestrowanych w miesiącu poprzednim na stanowisku, na którym w bieżącym miesiącu raporty kasowe nie były tworzone. Salda początkowe zostaną skorygowane po ponownym przeniesieniu sald z poprzedniego miesiąca wykonanym przy pomocy nowej wersji programu.

18.09.2017

 1. Rejestracja rozliczeń > menu Rejestracja - dodana została funkcja "Rejestracja jednego pliku z wybranego wpłatomatu". Funkcja ta pozwala na wybór z folderu z raportami wybranego wpłatomatu jednego pliku z raportem i rejestrację tego raportu. Wybierany jest wpłatomat zdefiniowany w parametrach rejestracji (zakładka Wpłatomat).
  Uwaga: funkcja rejestracji uruchamiana przyciskiem [ Z wpłatomatu ] lub z pozycji menu "Rejestracja plików z wpłatomatu" wykonuje rejestrację raportów i wpłat ze wszystkich plików zapisanych w folderze z raportami z bileterek i wpłatami z wpłatomatu przypisanego do wybranego wpłatomatu lub do wszystkich wpłatomatów (jeśli w parametrach zaznaczona jest opcja "[v] rejestruj raporty ze wszystkich wpłatomatów").
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > Rozliczenia z innymi przewoźnikami > rodzaj zestawienia: wykaz biletów - dodana została opcja "Kolejność wg: (*) daty ważności". Po zaznaczeniu tej opcji bilety sprzedane na kursy wskazanego przewoźnika uporządkowane są wg dat ważności z podsumowaniem wartości i liczby biletów sprzedanych na poszczególne dni.
 3. Raport zadaniowy - przy wyświetlaniu raportu zadaniowego z programu DW-SQL/BM-SQL zawierającego informację o opłatach manipulacyjnych nie podlegających podatkowi VAT informacja o tej sprzedaży (liczba opłat oraz zerowa wartość sprzedaży opodatkowanej) niepotrzebnie wykazywana była w sekcji "Raporty fiskalne". Podsumowanie wartości tej sprzedaży pokazywane jest w sekcji "Raport sprzedaży" w kolumnie "Sprzedaż nie podlegająca PTU" oraz w wierszu "Opłaty manipulacyjne" w sekcji "Wartości sprzedaży biletów".
 4. Raporty kasowe > Rozliczenia pracowników - korekta przygotowania postaci wydruku. W czasie definiowania postaci wydruku w tej zakładce nie było możliwe utworzenie wyrażenia filtra (zakładka "Filtr") - nie była odczytywana lista pól aktualnie przygotowanego zestawienia.
 5. Dopłaty do biletów ulgowych - modyfikacja funkcji wyszukiwania par "opiekun/podopieczny". Dotyczy to ulg, które można powiązać z dwoma uprawnieniami opiekunów: osobie z ulgą "NIEWIDOMY NS.-KZ" lub "NIEWIDOMY NS.KP" może towarzyszyć przewodnik niewidomego lub opiekun osoby niesamodzielnej. Jeśli sprzedanych było kolejno kilka biletów z uprawnieniami do podróży w towarzystwie opiekuna, a potem bilety dla opiekunów, to program powiązywał bilety dla opiekunów z biletami dla podopiecznych w kolejności ich sprzedaży, co mogło spowodować wykazanie biletu dla opiekuna jako biletu bez pary. Na przykład jeśli sprzedane były kolejno bilety z uprawnieniami: "NIEWIDOMY NS.KZ", "OS.NIESAMODZ.-KZ", "OP.OS.NIESAMODZ." i "PRZEWODN.NIEWID.", to jako para wykazywane były bilety "NIEWIDOMY NS.KZ" i "OP.OS.NIESAMODZ." natomiast bilet z uprawnieniem "PRZEWODN.NIEWID." wykazywany był jako bilet bez pary, ponieważ nie mógł być powiązany z biletem z uprawnieniem "OS.NIESAMODZ.-KZ". Obecnie funkcja sprawdza wszystkie możliwe kombinacje biletów dla opiekunów i podopiecznych sprzedanych w danej relacji i powiązuje w pary bilety "NIEWIDOMY NS.KZ" i "PRZEWODN.NIEWID." oraz "OS.NIESAMODZ.-KZ" i "OP.OS.NIESAMODZ." niezależnie od kolejności ich sprzedaży.
 6. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Suma sprzedaży przez kasy - dodana została opcja prezentacji zestawienia: "[ ] Sumuj wg rodzajów bileterek i firm". Po zaznaczeniu tej opcji dane wyświetlane są w następującej kolejności: bileterki autobusowe, bileterki stacjonarne, sprzedaż niefiskalna, sprzedaż rejestrowana w kasach innych przewoźników. Każda grupa bileterek jest podsumowana. Należy zwrócić uwagę na to, że zakres danych pokazywanych w zestawieniu może być dodatkowo ograniczony poprzez ustawienie innych opcji: "[ ] Pomiń niefiskalną", selektor "Bileterki" (mogą być wybrane tylko kasy obce lub własne), "[ ] Pomiń zwroty biletów" oraz "[ ] Pokaż bileterki własne bez sprzedaży".

24.08.2017

 1. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - dostosowanie funkcji do rejestracji raportów w wersji R01.16. W wersji 1.60 programów DW-SQL/BM-SQL wprowadzona została możliwość zdefiniowania opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zwrocie/anulowaniu biletu jako wartości nie podlegającej podatkowi VAT (Parametry > Ogólne > Anulowania). Od wersji 1.60 programów DW-SQL/BM-SQL raporty sprzedażowe zapisywane są w wersji struktury R01.16.
  Opłata taka nie jest uwzględniana w raporcie fiskalnym drukarki, która jest używana do rejestracji sprzedaży. Funkcja rejestracji raportów po wykryciu w raporcie sprzedażowym opłaty manipulacyjnej nie podlegającej PTU dodaje do rejestru kas fiskalnych fikcyjną kasę o numerze unikatowym "OMN rrrr00nnnn", gdzie 'nnnn'-numer firmy sprzedającej bilety, 'rrrr'-rok rozpoczęcia rejestrowanego raportu. Wartość opłat manipulacyjnych nie podlegających PTU za danego raportu sprzedażowego sumowana jest jako sprzedaż niefiskalna przypisana do tej kasy. W zestawieniach sprzedaży wartości opłat manipulacyjnych pobranych jako opłaty nie podlegające PTU wykazywane są jako sprzedaż niefiskalna.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RZ > Zestawienia > "ogółem" - w parametrach tego zestawienia (menu Parametry - zakładka "wg RZ") dodana została opcja "[ ] w zestawieniu wg RZ 'ogółem' pomiń sprzedaż niefiskalną". Po zaznaczeniu tej opcji w zestawieniu pomijana jest sprzedaż zarejestrowana jako niefiskalna, w tym wartości opłat manipulacyjnych zdefiniowanych jako nie podlegające PTU.
 3. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2018 - zmieniony został okres ferii letnich (23.06-31.08.2018) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego). Dodane zostały również parametry kalendarzy na rok 2019. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.

21.07.2017

 1. Raporty kasowe > Rozliczenia szczegółowe - w przypadku, gdy daty rejestracji raportów były niezgodne z kolejnością raportów kasowych w kolumnie "Saldo narastająco" mogły być wyświetlane niewłaściwe wartości salda (wartości sald były obliczane zgodnie z kolejnością pozycji danego pracownika w raportach kasowych - przed zmianą kolejności, w jakiej pozycje te były wyświetlane).
 2. Przeglądanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 - w zakładce "Trasa kursu" w kolumnie "Sto" (numer stanowiska odjazdowego) pokazywany jest 3-znakowy numer stanowiska wyświetlany w bileterkach z programem sterującym od wersji 1.04. Dotychczas w tej kolumnie pokazywany był numer jedno lub dwucyfrowy, wyświetlany w bileterkach EMAR-105 z programem sterującym w wersjach wcześniejszych od 1.04.

11.07.2017

 1. Dostosowanie programu do zmiany struktury bazy danych.
 2. Obsługa kart pamięci - na górnym panelu okna funkcji dodany został przycisk [<-]. Przycisk ten pokazywany jest w przypadku, gdy założony został filtr na wyświetlaną listę kart pamięci. Po wskazaniu przycisku lista filtrów wyświetlana jest jako podpowiedź.

28.06.2017

 1. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe > Bilety zestawienia - modyfikacja wyświetlania informacji w oknie funkcji "Szukaj, filtruj...". Przy wpisywaniu wyrażenia warunku wyszukiwania niepotrzebnie obliczana była liczba rekordów spełniających zadany warunek, co przy dużej liczbie biletów ulgowych sprzedanych w danym miesiącu mogło bardzo spowalniać działanie programu.
 2. Anulowanie biletów - modyfikacja działania funkcji. Jeżeli sprzedaż anulowanego biletu zarejestrowana była w bileterce EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.06, to nie był zapisywany raport anulowania biletu.
 3. Obsługa kart pamięci bileterek - dodanie wyświetlania informacji o założonych filtrach w przypadku próby wykonania operacji zmiany zawartości karty pamięci (programowanie, zmiana statusu) przy założonym filtrze w oknie funkcji. Zapis danych do karty pamięci może być wykonany tylko w przypadku, gdy nie jest założony żaden filtr ograniczający wyświetlanie wykazu kart pamięci.
 4. Rozliczenie przejazdów pasażerów z EM-kartą - jeżeli w różnych raportach zadaniowych zarejestrowane zostały w tym samym czasie przejazdy pasażera w tej samej relacji biletu (tam/powrót) dla różnych wariantów trasy, to w rozliczeniu zostanie uwzględniony tylko jeden przejazd, a drugi z nich zostanie odrzucony. W danej relacji biletu w jednym czasie pasażer może wykonać tylko jeden przejazd. Przypadek taki może mieć miejsce w sytuacji, gdy na dworcu pasażer wsiądzie do autobusu, zarejestruje przejazd, a następnie przesiądzie się do autobusu, w którym zarejestruje ponownie przejazd alternatywną trasą biletu (w EM-karcie zapisany jest bilet wielotrasowy). Dotychczas wystąpienie takiej sytuacji powodowało przerwanie działania funkcji rozliczania.

24.05.2017

 1. Zmiana sposobu dostosowania programu do zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wynikającej z ustawy z dnia 15.12.2016r. (Dz.U. z 20.01.2017r. poz. 132). W związku z tym, że niektóre Urzędy Marszałkowskie wymagają wydzielenia w wykazie dopłat w oddzielnych pozycjach biletów sprzedanych dla osób wymienionych w art. 5 ust. 1c oraz art. 5, p.2.3 ustawy w wykazie ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) dodane zostały dwie pozycje:

  4. UCZEŃ ZAGR. BM - uprawnieni na podstawie art. 5 ust. 1c
  5. NAUCZ.ZAGR. BM - uprawnienie na podstawie art. 5 p.2.3

  Wymienione ulgi będą pokazywane w wykazach dopłat przygotowywanych za okresy od 1 maja 2017. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty poświadczające uprawnienie do tych ulg wydaje konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły opisanej w ustawie (art. 4 ust.4 p.2a i art. 5 p.2.3).

 2. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Bilety anulowane - jeżeli po wyborze opcji "Sumy sprzedaży: przez kasjerów" zestawienie za dany okres przygotowywane było kilka razy, to w kolejnych zestawieniach dane mogły być podsumowane nieprawidłowo. Zestawienie biletów anulowanych przez kasjerów wyświetlane jako pierwsze zawsze zawierało poprawne dane.

06.04.2017

  1. Analiza przejazdów pasażerów - korekta weryfikacji danych odczytywanych do analizy. Jeżeli na wybrany miesiąc sprzedane były bilety miesięczne/okresowe zapisywane do EM-kart i nie był w tym miesiącu zarejestrowany żaden przejazd pasażera z EM-kartą, to sytuacja taka uznawana była za błędną - po wyświetleniu komunikatu "Wymagana aktualizacja danych w wybranym okresie!" blokowana była możliwość wykonania analizy.
  2. Dopłaty do biletów ulgowych - korekta pokazywania numeru ewidencyjnego linii w wykazie dopłat na linie (zestawienie typu 2 - z numerem zezwolenia). Jeżeli w bileterce autobusowej sprzedane były bilety na nowy okres, których relacje opisane były kursami linii nieważnej w momencie sprzedaży biletu, to sprzedaż taka zaliczana jest do linii kursu wybranego w bileterce autobusowej w momencie sprzedaży biletu. W wykazie dopłat na linie pokazywany był numer linii, do której zaliczona została sprzedaż biletu, natomiast numer zezwolenia mógł zostać pobrany z danych linii opisującej wzorcową relację biletu, zapisaną w EM-karcie (zaznaczona opcja "[v] zastąp numer linii numerem ewidencyjnym"). W wykazie biletów zestawienia numer linii opisującej relację biletu zapisaną w EM-karcie pokazany jest w kolumnie "Linia", natomiast numer linii, do której została zaliczona wartość biletu (oraz dopłaty) pokazany jest w kolumnie "Linia_k". W przypadku, gdy numery te są różne w kolumnie "G.od.k" pokazany jest numer kursu, na którym sprzedany został bilet na nowy okres.
Uwaga: jeżeli dane dopłat przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego przy pomocy funkcji "Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego...", to w przypadku wystąpienia opisanej powyżej sytuacji przed ponownym eksportem dopłat niezbędne jest przygotowanie i zapamiętanie zestawienia dopłat na linie za dany miesiąc przy pomocy nowej wersji programu - w wykazie dopłat wyświetlanym po imporcie danych w Urzędzie Marszałkowskim numery ewidencyjne linii pokazywane są zgodnie z wykazem dopłat na linie zapamiętanym przed wykonaniem eksportu.
 1. Analiza sprzedaży biletów - korekta pokazywania w analizie na kursy wartości w kolumnie "zalecana pojemność autobusu" (P.Aut). Jeżeli nie była zaznaczona jedna z opcji pokazywania maksymalnej liczby pasażerów (na kursie, w autobusie, przystanek z maksymalną liczbą pasażerów), to nie była obliczana maksymalna liczba pasażerów w autobusie i jako zalecana pojemność autobusu pokazywana była minimalna pojemność używanych autobusów podana w parametrach (zakładka "Koszty"). Przy obliczaniu rentowności kursów koszt/km pobierany jest z przedziału zadanego w parametrach do pojemności autobusu, w którym mieści się obliczona wartość zalecanej pojemności autobusu lub z ostatniego przedziału, gdy wartość zalecanej pojemności autobusu jest większa od ostatniej pojemności autobusu zadanej w tabelce kosztów. Należy pamiętać o tym, że w przypadku, gdy obliczona maksymalna liczba pasażerów na kursie jest większa od maksymalnej wartości zadanej w parametrach jako "Pojemności używanych autobusów", to w kolumnie "P.Aut" pokazywana jest wartość z kolumny "MaxP/a" (maksymalna liczba pasażerów w autobusie) zaokrąglona w górę do liczby całkowitej.

16.03.2017

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - dodanie możliwości rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.07. Numery unikatowe bileterek z programem sterującym w wersji 1.07 rozpoczynają się od sekwencji liter "CCE".
 2. Obsługa kart pamięci - w statusie kart pamięci do bileterek EMAR-105 w zakładce "Opcje III" dodana została opcja "[ ] Drukować na bilecie oznaczenie i numer linii". Opcja obsługiwana jest przez bileterki z programem sterującym w wersji 1.07. Po jej zaznaczeniu na wydruku biletu jednorazowego pod wierszem z informacją o kursie drukowany jest wiersz zawierający oznaczenie oraz numer ewidencyjny linii, do której przypisany jest kurs. Wymagane jest przy tym zaprogramowanie karty pamięci danymi ze zbioru A80* w wersji 8 oraz wcześniejsze uzupełnienie danych linii.
 3. Rejestracja rozliczeń - zmiana sposobu sygnalizacji braku możliwości użycia programatora kart pamięci. W przypadku, gdy przy uruchamianiu funkcji rejestracji rozliczeń program wykrywa brak programatora zamiast wyświetlenia odpowiedniego komunikatu blokowana jest możliwość użycia przycisku rejestracji raportu [Z karty]. Odblokowanie możliwości rejestracji raportu z karty pamięci wymaga podłączenia programatora oraz ponownego uruchomienia funkcji rejestracji rozliczeń.
 4. Anulowanie biletów - przy wpisywaniu numeru unikatowego bileterki małe litery automatycznie zamieniane są na duże.

23.02.2017

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Publikacja: Dz.U. z dnia 02.12.2016r. poz. 1948):
    Art. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
     1) art. 13 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

     2) art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

   Art. 22. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947);”
   W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 3 ma zmienioną nazwę na: "F.SŁ.CELNO-SKARB" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).
  Uwaga: w zestawie ulg ustawowych ważnym od 01.03.2017 w opisach ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) zdefiniowanych w pozycjach 1 ("UCZEŃ BM") oraz 3 ("NAUCZYCIEL BM") uwzględnione zostały zmiany listy osób upoważnionych do korzystania z w/w ulg wprowadzone ustawą z dnia 15.12.2016 r. Zmiana obowiązuje od 20.04.2017 r.
  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).
  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
    1) w art. 4:
     a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
      „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
     a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

     b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

     c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,

     d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”,

     b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
      „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
       c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
      „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;

      2) w art. 5:
       a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
        „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
       b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
        „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;
      3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
       „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.

      4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.
   Art. 4. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 34 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
    „8a) wydaje uczniom i nauczycielom dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów – w związku z pobieraniem albo nauczaniem języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim – oraz przedłuża ich ważność;”.
   Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
  Uwaga: w wykazie dopłat do biletów ulgowych w pozycji "F.SŁ.CELNO-SKARB" uwzględniane są również bilety sprzedane z dotychczasową nazwą tej ulgi "CELNIK - SŁUŻBA ".
 2. Rejestracja raportów z karty pamięci bileterki EMAR-105 - dodanie zapisu obrazu karty pamięci na dysk do folderu Awarie\Obrazy_105 w przypadku, gdy w wyniku zakłócenia pracy bileterki obszar raportu w karcie pamięci zostanie zapisany nieprawidłowo i funkcja odczytu raportu z karty pamięci nie wykryje danych do rejestracji. Obraz karty pamięci nie jest zapisywany w przypadku, gdy karta pamięci zawiera poprawnie zapisaną informację o skasowaniu poprzedniego raportu. Po zapisie obrazu karty na dysk wykonywana jest operacja kasowania raportu w celu umożliwienia dalszego używania karty pamięci w bileterce.
  Uwaga: po zapisie kopii zawartości karty pamięci do folderu Awarie lub Awarie\Obrazy_105 w przypadku, gdy w przebiegu zadania wyświetlanego po próbie rejestracji nie zostanie wyświetlona treść raportu należy skopiować plik z obrazem zawartości karty pamięci do innej lokalizacji przed próbą wykonania rejestracji "Po awarii". Funkcja rejestracji po awarii usuwa z dysku plik z obrazem karty pamięci w przypadku, gdy nie zostanie w nim wykryty raport.

16.02.2017

 1. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-105 - korekta funkcji weryfikacji poprawności raportu. W wyniku zmian wprowadzonych w wersji 1.37 programu działanie funkcji weryfikacji poprawności raportu mogło być przerwane przez błąd w przypadku, gdy raport zawierał powyżej 1680 wpisów zdarzeń.

09.02.2017

 1. Dodanie możliwości oznaczania w raportach z bileterki EMAR-105 sprzedaży bezgotówkowej - w przypadku przyjmowania przez kierowcę zapłaty kartą przy pomocy terminala płatniczego. W raporcie kasowym wydzielona jest wartość sprzedaży zapłaconej gotówką oraz bezgotówkowo. Przy rozliczeniach kierowcy saldo obliczane jest tylko od utargów gotówkowych. Sprzedaż bezgotówkowa w raportach z bileterek EMAR-105 może być wydzielona wyłącznie po zaznaczeniu odpowiednich opcji w parametrach rejestracji - Rejestracja rozliczeń > menu Funkcje dodatkowe - zakładka: "EMAR-105 bezgotówkowo":
    [ ] Sprzedaż w walucie o kursie 1,000000 rejestruj jako sprzedaż bezgotówkową
     [ ] sposób zapłaty określ na podstawie nazwy waluty
    [ ] Bilet na nowy okres sprzedany w autobusie bez określonej waluty zapłaty zaliczaj do sprzedaży bezgotówkowej, jeśli po sprzedaży biletu wydrukowana została opłata dodatkowa o wartości 0,01zł w walucie o kursie 1,000000
     domyślny sposób zapłaty: [ KARTA PŁATNICZA]
    [ ] Dozwolone ręczne zaznaczenie biletów zapłaconych bezgotówkowo

   [ ] Dozwolone wpisanie kwoty sprzedaży bezgotówkowej zbiorczo
  Bileterka EMAR-105 nie daje możliwości zaznaczenia przez kierowcę przy sprzedaży biletu sposobu zapłaty innego, niż "GOTÓWKA", natomiast przy sprzedaży biletów jednorazowych możliwe jest przyjęcie zapłaty w walucie innej, niż złotówki. Zaznaczenie opcji "[v] Sprzedaż w walucie o kursie 1,000000 rejestruj jako sprzedaż bezgotówkową" oraz "[v] sposób zapłaty określ na podstawie nazwy waluty" powoduje zapis przez funkcję rejestracji rozliczeń informacji o sprzedaży bezgotówkowej poprzez zamianę sposobu zapłaty za bilety opłacone zdefiniowaną walutą z gotówki w walucie obcej na zapłatę bezgotówkową.
  W raporcie ze sprzedaży bilety z EM-kartą sprzedane na następny okres nie mają wpisywanej informacji o walucie zapłaty wybranej przez kierowcę. Zamiana sposobu zapłaty takich biletów na bezgotówkową przy rejestracji raportu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy po sprzedaży takiego biletu kierowca wydrukuje paragon opłaty dodatkowej o wartości 1 gr opłacony również w walucie obcej - konieczne jest również zaznaczenie opcji "[v] Bilet na nowy okres sprzedany w autobusie bez określonej waluty zapłaty zaliczaj do sprzedaży bezgotówkowej, jeśli po sprzedaży biletu wydrukowana została opłata dodatkowa o wartości 0,01zł w walucie o kursie 1,000000".
  Zaznaczenie opcji "[v] Dozwolone ręczne zaznaczenie biletów zapłaconych bezgotówkowo" umożliwia oznaczenie biletów opłaconych bezgotówkowo po rejestracji raportu kierowcy bez korzystania z mechanizmu wyboru waluty zapłaty przez kierowcę w bileterce. Po zaznaczeniu tej opcji w zakładce "Raport zadaniowy" raportu z bileterki EMAR-105 widoczny jest przycisk [Bezgotówkowo] uruchamiający funkcję umożliwiającą wskazanie biletów z tego raportu zadaniowego, za które opłata została przyjęta przy pomocy terminala płatniczego. Wskazanie biletów opłaconych kartą należy wykonać na podstawie wydruków potwierdzeń zapłaty z terminala płatniczego.
  Zaznaczenie opcji "[v] Dozwolone wpisanie kwoty sprzedaży bezgotówkowej zbiorczo" umożliwia wpisanie łącznej wartości biletów zapłaconych kartą. W tym przypadku zmieniana jest wartość zapłaty gotówką w raporcie zadaniowym kierowcy, ale nie ma żadnej informacji o tym, które bilety zostały opłacone kartą. Jeśli w raporcie zadaniowym zostaje zmieniony sposób zapłaty przy rejestracji na podstawie waluty lub poprzez ręczne oznaczenie biletów sprzedanych bezgotówkowo, to w przebieg zadania wyświetlana jest informacja o zmianie sposobu zapłaty za bilet. Szczegółowy opis działania programu przy oznaczaniu sprzedaży bezgotówkowej w raportach z bileterek EMAR-105 oraz opis działań organizacyjnych z tym związanych znajduje się w artykule "Raporty z EMAR-105 - płatności bezgotówkowe" zamieszczonym w bazie wiedzy na stronie firmy Informica.
 2. Przeglądanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 oraz Duo/Printo-Bus - dodanie możliwości wyświetlenia wykazu sposobów zapłaty zapisanych w zbiorze (menu Funkcje dodatkowe > Sposoby zapłaty).
 3. Rejestracja rozliczeń - zakładka "Raport zadaniowy" - umożliwienie użycia przycisku [Rozszerzenie RZ] (wyświetlenie dodatkowych danych dotyczących sprzedaży zarejestrowanej w raporcie zadaniowym) dla raportów zwrotów oraz diagramów z kas obcych.
 4. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Wszystkie pozycje raportu - w wykazie pozycji raportów fiskalnych wyświetlanych za zadany okres czasu dodana została kolumna "Zbiór z rozkładem". W kolumnie tej wyświetlana jest nazwa zbioru z danymi dla bileterki, który używany był przy sprzedaży biletów w danym dniu. Po wyświetleniu zestawienia dla wskazanej kasy fiskalnej (bileterki) można na podstawie tego wykazu określić, w jakich dniach zmieniane były dane rozkładowe używane przy sprzedaży w danej bileterce.
 5. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-105 - jeżeli raport zawierał dane biletów okresowych/ miesięcznych/ wieloprzejazdowych sprzedanych na następny okres w autobusie, to mogły wystąpić nieprawidłowe zaokrąglenia częściowych wartości biletów przy sumowaniu danych do tabeli, z której wykonywane było zestawienie "wg sprzedających (1)" (Zestawienia sprzedaży biletów > Według RZ > Zestawienia). Jeżeli wartość podsumowania tego zestawienia za miesiąc różni się od wartości podsumowania zestawienia "ogółem", to należy ponownie przeliczyć wartości, z których wykonywane jest to zestawienie poprzez wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych" za ten miesiąc.
 6. Dopłaty do biletów miesięcznych - zmiana tekstu informacji w parametrach zestawienia opisującego uwzględnianie dopłat do biletów sprzedanych w kasach obcych. Dotychczas w tekście "-import diagramów z kas obcych za okres dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr" podawane były daty sprzedaży pierwszego oraz ostatniego biletu z ulgą ustawową w kasie obcej, z której zostały zaimportowane dane biletów. Obecnie pokazywany jest okres, za który został wykonany import danych z kasy obcej (niezależnie od dat sprzedaży biletów z ulgą ustawową) - najczęściej będzie to okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wykazu dopłat.
 7. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL - korekta funkcji weryfikacji poprawności wykazu biletów z dozwoloną sprzedażą na następny okres w autobusie. Jeżeli bilety okresowe sprzedawane były na okres miesiąca z ważnością od dnia 'n' danego miesiąca do dnia 'n-1' miesiąca następnego, to nowy okres ważności od 29.01 do 28.02 wpisany w wykazie uznawany był za nieprawidłowy - blokowana była sprzedaż takiego biletu na nowy okres w autobusie (w przebiegu zadania wyświetlany był komunikat: "nieprawidłowy okres przedłużenia biletu, sprzedaż w autobusie zabroniona"). Odblokowanie możliwości sprzedaży takich biletów możliwe jest poprzez wykonanie funkcji korekty raportów zadaniowych po instalacji aktualizacji programu.
 8. Raporty kasowe tworzone przy zaznaczonych opcjach "[v] Rejestracja wpłat w rozbiciu na nominały" oraz "[v] Wpłaty do kasy firmy i banku w rozbiciu na nominały":
    a) korekta błędu, który powodował wpisywanie przypadkowej liczby nominałów (brak zerowania tablicy nominałów w przypadku raportów kasowych bez pozycji). Funkcja "Sprawdzenie utargów" umożliwia korektę nieprawidłowych wartości nominałów.

   b) umożliwienie wpłaty do banku z zamkniętych raportów kasowych po ostrzeżeniu i w tym przypadku bez możliwości wpłat do banku z wielu raportów kasowych.

02.12.2016

 1. Dopłaty do biletów ulgowych – modyfikacja pokazywania biletów dla przygotowanego wykazu dopłat (opcje "Bilety zestawienia" oraz "Bilety dla zestawu ulg"). W wykazach biletów niepotrzebnie pokazywane były bilety, których sprzedaż została zarejestrowana w bileterkach nieufiskalnionych. Bilety takie automatycznie pomijane są przy obliczaniu zestawienia dopłat – w wykazie dopłat uwzględniane są wyłącznie bilety sprzedane w trybie fiskalnym bileterek.
 2. Raporty kasowe > Sprawozdanie kasowe – korekta przygotowania sprawozdania. W sprawozdaniu trzykrotnie sumowane były bilety sieciowe sprzedane w miesiącu rozliczeniowym w bileterkach autobusowych, co zawyżało wartość przychodów wykazywanych w sprawozdaniu. W celu korekty konieczne jest usunięcie sprawozdania za miesiąc, w którym miała miejsca sprzedaż biletów sieciowych oraz ponowne wykonanie sprawozdania przy pomocy aktualnej wersji programu.
 3. Obsługa kart pamięci > Funkcje dodatkowe > ograniczony został dostęp do pozycji menu "Parametry eksportu danych do rozliczarki" – funkcję mogą uruchamiać użytkownicy o statusie "administrator" oraz "kierownik".
 4. Obsługa EM-kart > Narzędzia – ograniczony został dostęp do pozycji menu "Parametry eksportu danych dla "Rozliczarki"" oraz "Parametry importu cen/eksportu danych do BM" – funkcje te mogą uruchamiać użytkownicy o statusie "administrator" oraz "kierownik".
 5. Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla Urzędu Marszałkowskiego (Zestawienia sprzedaży biletów > Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe) – w parametrach zestawienia (przycisk [Opcje i edycja elementów dokumentu]) dodana została opcja: "[ ] wydziel okresowe i wieloprzejazdowe". Po jej zaznaczeniu w wierszach zestawienia zawierających informację o sprzedaży biletów normalnych (oraz wszystkich pozostałych poza biletami z ulgami ustawowymi) dodane zostaną wiersze z informacją o liczbie i wartości sprzedanych biletów okresowych oraz wieloprzejazdowych. Dotychczas informacja o sprzedaży tych rodzajów biletów sumowana była z danymi biletów miesięcznych sprzedanych bez ulg ustawowych. Po zaznaczeniu opcji "[v] pomiń bilety okresowe" oraz/lub "[v] pomiń bilety wieloprzejazdowe" dane zaznaczonych rodzajów biletów nie są sumowane w zestawieniu.
  Uwaga: wartości sumowane w tym zestawieniu zapamiętywane są przy zapisie zestawień dopłat do biletów ulgowych za poszczególne miesiące roku.
 6. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Zestawienia > wykaz imienny biletów - w zestawieniu dodana została możliwość pokazania kolumny "Data ważn.uprawn." (Data ważności uprawnienia do ulgi). Kolumna pokazywana jest za kolumną "Dok.uprawnienia" (numer dokumentu pokazujący uprawnienie do ulgi).

06.10.2016

 1. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105 - korekta zapisu danych biletów międzynarodowych do zestawień sprzedaży. Jeżeli w taryfie zagranicznej do ceny za odcinek zagraniczny przypisana była stawka PTU C (0%) zamiast stawki N (nie podlega), to do tabel używanych w zestawieniach sprzedaży zapisywana była jako wartość brutto cena za przejazd na odcinku krajowym. Prowadziło to do niezgodności wartości brutto pokazywanej w zestawieniach z utargiem oraz z sumą wartości w poszczególnych stawkach PTU (kwota utargu oraz wartości wg stawek PTU były poprawne). Błąd powstał w wyniku zmiany wprowadzonej w wersji 1.37j programu. Poprawne wartości pokazywane były w zestawieniach sprzedaży wyświetlanych w zakładce "Przegląd biletów > Zestawienia". Wartości zapisywane do zestawień sprzedaży zostaną zapisane poprawnie po wykonaniu funkcji "Korekta raportów zadaniowych" dla raportów z bileterek EMAR-105 zawierających bilety międzynarodowe, w których cena za odcinek zagraniczny przypisana była do stawki PTU C.
 2. Rozliczenie sprzedaży biletów między gminami - korekta funkcji wczytywania danych biletów do rozliczenia. Jeżeli rozliczenie zawierało dane biletu bagażowego, to wczytywanie danych mogło zostać przerwane - w rozliczeniu pominięte były bilety, które sprzedane były później od biletu bagażowego.

06.10.2016

 1. Obsługa kart pamięci - Przyjęcie danych do programowania - korekta sprawdzania zgodności firmy przyjmowanego zbioru dla bileterki EMAR-105. Przy sprawdzaniu niepotrzebnie wymagane były uprawnienia do zapisu pliku w folderze, z którego zbiór był kopiowany. Sprawdzanie zgodności firmy zbioru wprowadzone było w wersji 1.35i programu Kasa konduktorska.
 2. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL w wersji struktury raportu 1.15 - korekta weryfikacji poprawności raportu. Jeżeli raport nie zawierał danych o sprzedaży, to nieprawidłowo sygnalizowana była błędna długość informacji o podsumowaniu sprzedaży kasjera i raport nie był rejestrowany.
 3. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - po założeniu filtra w zakładce "Kursy" mogło mieć miejsce zawieszenie pracy programu.

22.09.2016

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35):
    Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) wprowadza się następujące zmiany:

     2) w art. 14:
      a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
       „1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 16a.”,
      b) ust. 3–3a otrzymują brzmienie:
       „3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

      3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. nowe brzmienie ust. 1, 1a, 3 i 3a w art. 14 wchodzi w życie z dn. 01.09.2016 r.
    Zmiana dotyczy ulgi określonej w Art.4 ust.5 Ustawy z dnia 20.06.1992 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn.zm.) o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego:
    5. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 1.
    4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby:
     1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 18 ma zmienioną nazwę na: "DZIECKO 4-6 LAT"
  Uwaga:w wykazie dopłat do biletów ulgowych w pozycji "DZIECKO 4-6 LAT" uwzględniane są również bilety sprzedane z dotychczasową nazwą tej ulgi "DZIECKO 4-5 LAT".