Kasa konduktorska – wykaz zmian

09.05.2022

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - w wykazie dopłat do biletów ulgowych na linie mogła nie być pokazana nazwa linii w przypadku, gdy w miesiącu sprzedaży biletów nie było sprzedanego żadnego biletu ważnego w tym miesiącu, tzn. były sprzedane wyłącznie bilety z datami ważności w przyszłych miesiącach.
 2. Przygotowanie wykazu biletów do sprzedaży na następny okres w autobusie - jeśli po ostatnim zakupie biletu miesięcznego w autobusie miała miejsce przerwa dłuższa od dwóch miesięcy i w tym okresie zaimportowanych było kilka plików z nowymi cenami, ważnymi w kolejnych miesiącach, to do wykazu mogła być zapisana cena wyeksportowana na okres wcześniejszy od ostatniego. Jeśli przykładowo ostatni bilet został sprzedany na styczeń, to przy przygotowaniu wykazu biletów do sprzedaży na maj, gdy zaimportowane zostały nowe ceny ważne na luty oraz na kwiecień mogła zostać zapisana cena przygotowana na luty, a nie cena przygotowana na kwiecień.
 3. Analiza sprzedaży biletów dla zestawu kursów dla jednostki terytorialnej przygotowanego w module "Statystyka wykonywania kursów" - korekta przygotowania analizy dla kursu, którego trasa przebiega na terenie danej jednostki terytorialnej na kilku różnych odcinkach. Jeżeli w funkcji "Statystyka wykonywania kursów" zostanie zaznaczona opcja "[v] Licz oddzielnie wjazdy kursu na dany teren", to w wyeksportowanym zestawie kursów dla kursu, który kilka razy wjeżdża na teren danej jednostki terytorialnej zostanie zapisany oddzielny zestaw numerów przystanków trasy kursu dla każdego wjazdu. Dotychczas w analizie sprzedaży biletów dla zestawu kursów uwzględniany był tylko jeden zakres przystanków kursu z terenu danej jednostki terytorialnej.

11.04.2022

 1. Obliczanie prowizji kierowców od sprzedaży biletów - korekta obliczania prowizji od sprzedaży. Jeżeli kierowca sprzedawał w autobusie bilety okresowe ważne w okresie dwóch miesięcy, to do kwoty utargu, od którego obliczana była prowizja wartość takiego biletu dodawana była podwójnie, co zawyżało kwotę utargu oraz obliczoną kwotę prowizji. Problem powstał w wyniku zmiany sposobu zapisu w bazie danych biletów okresowych w tabeli używanej do wyświetlania zestawień w zakładce "Zestawienia sprzedaży > sumy sprzedaży" wprowadzonej w wersji 1.47b programu i występował tylko w przypadku, gdy wartość biletów sprzedanych na nowy okres nie była wyłączona z obliczania prowizji od utargów.
 2. Anulowanie biletów - dodanie możliwości anulowania biletu sprzedanego dwa razy na ten sam okres czasu w bileterce EMAR-205. Bileterka EMAR-205 przy sprzedaży biletu na nowy okres wysyła dane biletu do wbudowanej drukarki fiskalnej, a następnie wpisuje informacje o nowym okresie ważności biletu do EM-karty pasażera. Możliwa jest sytuacja, w której EM-karta zostanie zdjęta z pola czytnika przed wykonaniem zapisu danych do EM-karty, ale bilet zostanie wydrukowany. Przy kolejnym przyłożeniu EM-karty do czytnika zostanie wykryty brak biletu na bieżący okres i bileterka ponownie zaproponuje zakup biletu. Operacja ta może zostać wykonana w innej bileterce, innego dnia. Takie przypadki nie powinny mieć miejsca przy poprawnej obsłudze procesu sprzedaży biletu na nowy okres - EM-karta w czasie procesu zakupu biletu jest wkładana do uchwytu przeznaczonego na kartę i nie jest wyjmowana do momentu zakończenia wydruku biletu. Anulowanie biletu sprzedanego dwa razy możliwe jest po zaznaczeniu opcji "[v] Bilety z EM-kartą sprzedane dwa razy na ten sam okres czasu". Należy podać datę sprzedaży biletu, numer unikatowy bileterki oraz numer biletu z wydruku biletu w bileterce EMAR-205.
  Anulowanie można wykonać wyłącznie w przypadku, gdy zarejestrowana jest dwa razy sprzedaż biletu na ten sam okres czasu i jeden z tych biletów nie został jeszcze anulowany.
 3. Korekta raportów zadaniowych - przy korekcie raportów z biletami sprzedanymi na nowy okres w autobusie z kodem przedłużenia nie były aktualizowane dane biletu z kodem przedłużenia w tabeli używanej do przygotowania danych dodatkowych do bileterek. Jeżeli po rejestracji raportu ze sprzedaży dane w tabeli zostały przywrócone do stanu przed rejestracją raportu wykonanie korekty raportów zadaniowych nie przywracało poprawnych danych w tej tabeli.

23.02.2022

 1. Analiza sprzedaży biletów - korekta działania parametrów pokazywania utargu biletów (zakładka "Opcje 2", ramka "Utarg"). Jeśli nie jest zaznaczona opcja "[ ] zawiera dopłaty", to kwota dopłat pokazywana jest w kolumnach "Dopł.UM" (dopłaty do biletów z ulgą ustawową rozliczane przez Urząd Marszałkowski), "Dopł.Inne" (dopłaty do biletów z ulgą ustawową nie rozliczane przez Urząd Marszałkowski) oraz "Dopł.UH" (dopłaty do biletów z ulgą handlową rozliczane z innymi urzędami). Po zaznaczeniu opcji "[x] zawiera dopłaty" kwoty dopłat sumowane są również w kolumnie "Utarg". Zaznaczenie opcji "[v] tylko dopłaty" powoduje, że w kolumnie "Utarg" sumowane są wyłącznie wartości dopłat.
 2. Rejestracja raportów z bileterek autobusowych - korekta zapisu informacji do bazy o wykonaniach kursów. W przypadku, gdy kierowca wybrał kurs, ale nie sprzedał na tym kursie żadnego biletu jednorazowego w niektórych przypadkach mógł by pominięty zapis do bazy informacji o wykonaniu kursu w bileterce autobusowej. Mogło to spowodować brak zaliczenia wykonania kursu w tym dniu w analizie sprzedaży biletów. Pominięte wykonania kursów można przywrócić poprzez wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych" za okres, w którym zarejestrowane były raporty ze sprzedażą w bileterkach autobusowych w danym dniu.
 3. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - korekta zapisu numeru karty ZTM Rzeszów przy rejestracji przejazdów pasażerów z kartą ZTM Rzeszów. Numer karty był nieprawidłowo odczytywany z raportu kierowcy.

24.01.2022

 1. Dopłaty do biletów ulgowych > Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego... - jeżeli w danym miesiącu występowały bilety miesięczne sprzedane na następny okres w autobusie w przypadku, gdy w rozkładzie jazdy zapisanym do bileterki w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu, to przy eksporcie danych relacje tych biletów przypisywane były do linii kursu, na którym bilety zostały sprzedane również w przypadku, gdy kursy opisujące relacje tych biletów występowały w innych rozkładach jazdy używanych w danym miesiącu. Mogło to prowadzić do pominięcia biletów w wykazie dopłat przy weryfikacji danych w programie używanym w Urzędzie Marszałkowskim.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe:
  - Zestawienie dla UM za okres...
  - Rozliczenie roczne wg ulg
  - umożliwienie wykonania obu zestawień dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej, do których wysyłane są miesięczne zestawienia rekompensat do biletów z ulgą ustawową sprzedanych na liniach użyteczności publicznej. Zestawienia za okres dla organizatora można przygotować po wyborze zestawu parametrów zdefiniowanych dla danego organizatora (Parametry zestawień biletów ulgowych > zakładka Parametry > Urzędy dopłacające do ulg - po wskazaniu wiersza parametrów organizatora należy użyć przycisku [Ustaw parametry dla wybranego zestawienia] i zamknąć okno parametrów. Nazwa organizatora wpisana w kolumnie "Zestawienie" jest wówczas pokazana w selektorze "Rodzaj zestawienia". Nazwa ta jest również używana w nagłówku rozliczenia rocznego wg ulg.
  Uwaga: zestawienia z okres oraz roczne wykonywane są na podstawie wykazów dopłat (rekompensat) zapamiętanych w poszczególnych miesiącach okresu, za który zestawienie jest wykonywane. Obecnie możliwość zapamiętywania wykazów dopłat dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej ograniczona jest do jednego organizatora z województwa. Jeśli mają być zapamiętywane miesięczne wykazy dopłat dla kilku organizatorów, to w parametrach zestawienia w kolumnie "UM Województwa" każdy z nich powinien mieć wybrane inne województwo. W przypadku, gdy dla dwóch organizatorów wpisane jest to samo województwo, to zapamiętane zostanie tylko zestawienie zapisane jako ostatnie za dany miesiąc. Zestawienie dla UM za okres wykonywane jest zgodnie z parametrami zestawienia zapisanymi dla pierwszego miesiąca okresu.
 3. Zapis danych dodatkowych do karty pamięci (rejestracja raportu z karty pamięci, obsługa kart pamięci) - zapis nie był wykonywany w przypadku, gdy lista zastrzeżonych EM-kart była pusta, a plik PZ* z wykazem zmian listy kart zastrzeżonych zawierał tylko informację o odwołaniu zastrzeżenia EM-karty. Proces przygotowania danych dodatkowych był wówczas przerywany i dane nie były zapisywane do karty pamięci kierowcy.
 4. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - dodanie możliwości rejestracji przejazdów pasażerów z kartą ZTM Rzeszów. Bileterka EMAR-205 może rejestrować w raporcie kierowcy przejazdy pasażerów z kartą ZTM Rzeszów po aktualizacji programu sterującego do wersji 1.09.00 lub wyższej. Informacja o zarejestrowanych przejazdach pokazywana jest w przebiegu zadania kierowcy oraz zapamiętywana w bazie danych zgodnie z miesiącem rejestracji przejazdu.
 5. Obsługa EM-kart - zakładka "Przejazdy z kartami ZTM Rzeszów - pokazywane są przejazdy pasażerów z kartami ZTM Rzeszów zarejestrowane w wybranym miesiącu. Przejazdy można filtrować (przycisk [Filtruj]) w zadanym przedziale dat przejazdów (od dnia - do dnia), na wybrany kurs, kierowcę, numer karty ZTM oraz status rejestracji (przejazdy ważne lub wybrany rodzaj błędu). Listę przejazdów można wyeksportować do pliku xls (przycisk [Eksport do Excela]). Selektor [Okres] pokazuje listę miesięcy, w których zarejestrowane zostały przejazdy pasażerów z kartami ZTM. Po wyborze zakładki pokazywane są przejazdy z ostatniego miesiąca, w którym przejazdy były zarejestrowane. Selektory filtrów zawierają dane dotyczące przejazdów zarejestrowanych w danym miesiącu.
 6. Zapis parametrów kalendarzy na rok 2023. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 7. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 05.01.2022).

13.12.2021

 1. Diagramy kas obcych - występował błąd przy analizie raportu w przypadku, gdy raport zawierał dane biletu sprzedanego na nowy okres w autobusie, a w zbiorze A80, którym zaprogramowana była karta pamięci kierowcy w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu. Funkcja rejestracji wyszukuje w takim przypadku zbiór dla dworca (A6D) przewoźnika, który wysłał dane sprzedażowe, utworzony przed datą sprzedaży biletu w autobusie i pobiera dane kursów z tego zbioru.
 2. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL:
  a) umożliwienie rejestracji raportu w przypadku, gdy kod przystanku w opisie relacji biletu nie jest zgodny z kodem odczytanym z trasy kursu zapisanej w zbiorze z rozkładem jazdy, który był używany w czasie sprzedaży biletu. Funkcja rejestracji przepisuje do raportu kod przystanku odczytany ze zbioru z rozkładem jazdy. Odpowiednia informacja umieszczana jest w przebiegu zadania. Dotychczas raport taki nie był rejestrowany.
  b) uzupełnienie funkcji obliczającej cenę biletu miesięcznego/okresowego na podstawie taryf przypisanych do kursu. Dla biletów strefowych cena mogła być odczytana nieprawidłowo i wartość biletu rozdzielana była na relacje w proporcji do długości trasy.

09.12.2021

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Wykaz imienny biletów - uzupełnienie odczytu danych wyświetlanych w kolumnie "Dok.uprawnienia". W przypadku, gdy w tabeli biletów nie był zapisany numer dokumentu uprawniającego do ulgi odczyt numeru tego dokumentu z tabeli zawierającej dane pasażera, który zakupił bilet.
 2. Zmiana sposobu podziału wartości biletu miesięcznego/okresowego pomiędzy relacje biletu. Jeżeli bilet miesięczny/okresowy został sprzedany na podstawie taryf cen biletów miesięcznych z programu Przewozy i suma cen na poszczególne relacje biletu jest zgodna z wartością sprzedanego biletu, to do poszczególnych relacji biletu przypisane zostaną wartości określone w taryfie przypisanej do kursu opisującego relację biletu. W przeciwnym przypadku cena przypisana do relacji biletu obliczona zostanie tak, jak dotychczas w proporcji długości relacji do sumy długości wszystkich relacji biletu.
  W przebiegu zadania sprzedaży biletów w programie DW-SQL/BM-SQL pokazywany jest sposób wyliczenia ceny biletu przy sprzedaży - komunikaty:
  Sposób wyliczenia: cena z taryf programu Przewozy
  Podział ceny biletu na relacje zgodnie z cennikiem na kursy
  informują o tym, że ceny biletów przypisane do kursów opisujących relacje biletu są zgodne z ceną sprzedanego biletu. Podział ceny biletu na jego relacje wykonywany jest przy rejestracji raportu. W raportach zarejestrowanych wcześniejszymi wersjami programu cena biletu zawsze była rozdzielana na relacje w proporcji do długości poszczególnych relacji biletu.
  Wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych" umożliwia zmianę wartości przypisanych do relacji biletów.
  Uwagi:
  a) w przypadku zastosowania innego sposobu wyliczenia ceny biletu przy sprzedaży lub sprzedaży biletów wielotrasowych podział ceny biletu na relacje wykonywany jest w proporcji do długości relacji. Podział taki jest wykonywany również w przypadku przypisania taryf biletów miesięcznych wg kilometrów. W ostatnim przypadku w przebiegu zadania pokazany jest komunikat:
  Sposób wyliczenia: cena z taryf programu Przewozy
  Podział ceny biletu na relacje w proporcji do długości relacji - taryfa kilometrowa
  b) jeśli w parametrach sprzedaży biletów miesięcznych nie jest zaznaczona opcja: "[v] Przy kopiowaniu biletu przeliczać cenę od nowa", to po zmianie cennika suma cen biletów na kursy opisujące relacje może nie być zgodna w ceną biletu i wówczas podział ceny biletu na relacje wykonywany jest w proporcji do długości relacji.
  Informuje o tym komunikat w przebiegu zadania:
  Podział ceny biletu na relacje w proporcji do długości relacji. Cena z kursów: nnnn.nn
 3. Zmiana wyświetlania informacji o dacie końca abonamentu (menu Pomoc > Informacje - zakładka "O programie"). W przypadku umowy serwisowej bez określonej daty końca umowy informacja o abonamencie wyświetlana jest w postaci:
  Abonament na obsługę serwisową programu ważny do: bezterminowo
  Bez aktualizacji pliku uprawnień: dd.mm.rrrr
  Wyświetlana jest data końca uprawnienia do korzystania z nowych wersji programu zapisana w pliku uprawnień, który aktualnie jest pobrany do folderu z programem. Przy umowie bezterminowej data ta jest automatycznie aktualizowana w pliku uprawnień zapisanym na serwerze Informica.

31.08.2021

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów - w oknie przeglądu biletów została dodana kolumna "Sposób zapłaty" (z prawej strony kolumny "Do zapł.") zawierająca informację o sposobie zapłaty za bilet. W wykazie sprzedanych biletów po zaznaczeniu opcji "[v] Zapłata bezgotówkowo" (na panelu elementów kontrolnych) wyświetlane są tylko te bilety, które zostały zapłacone inną metodą, niż "GOTÓWKA".
 2. Rejestracja rozliczeń > Bilety - w wykazie biletów sprzedanych w danym raporcie zadaniowym została dodana kolumna "Sposób zapłaty" (z prawej strony kolumny "Do zapł.") zawierająca informację o sposobie zapłaty za bilet. Po zaznaczeniu opcji "[v] Zapłata bezgotówkowo" wyświetlane są tylko te bilety, które zostały zapłacone inną metodą, niż "GOTÓWKA".
 3. Aktualizacja parametrów dat zmiany czasu z letniego na zimowy - w tabeli parametrów dodane zostały daty wprowadzenia oraz odwołania czasu letniego w latach 2022, 2023 i 2024. Daty te zapisywane są do zbiorów danych dla bileterek EMAR-105/EMAR-205. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.

24.05.2021

 1. Analiza sprzedaży biletów - proces przygotowania wyników analizy był przerywany w przypadku, gdy w analizowanym zestawie danych występował bilet z ulgą z grupy 12 (ulgi ustawowe w komunikacji kolejowej - bilety jednorazowe).

06.05.2021

 1. Zestawienia sprzedaży biletów - korekta drukowania zestawień. W wyniku zmian modułu drukowania zestawień wykonanych w poprzedniej wersji programu stopka zestawienia zawierająca nazwę programu oraz datę wykonania wydruku była dopisywana do stopki z poprzedniego wykonanego wydruku do momentu zamknięcia programu.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > zakładka Przegląd biletów > Zestawienia - przy drukowaniu niektórych zestawień nie będących wykazem imiennym biletów program wymagał podania informacji, dla kogo przeznaczone jest zestawienie i zapisywał ją w rejestrze udostępnień danych osobowych. Zapis tej informacji wymagany jest jedynie w przypadku wykonywania wydruków wykazu imiennego biletów.

23.04.2021

 1. Rozliczenia sprzedaży pomiędzy gminami - korekta sumowania zwrotów biletów okresowych 7-dniowych oraz 30-dniowych w zestawieniach rozliczeń sprzedaży pomiędzy gminami. Informacja o zwrotach tych rodzajów biletów nie była pokazywana we właściwych pozycjach zestawień.
 2. Korekta raportów zadaniowych - w czasie wykonywania korekty pomijane były raporty zawierające diagramy kas obcych zapisane w tabelach o strukturze niezgodnej z aktualną bazą danych.
 3. Zestawienia sprzedaży > Sumy sprzedaży - zmiana sposobu wyświetlania informacji o wartości sprzedaży w danym miesiącu w podziale na miesiące ważności biletów. Jeśli bilety miesięczne/okresowe/wieloprzejazdowe/sieciowe ważne są w okresie obejmującym więcej, niż jeden miesiąc kalendarzowy ich pełna wartość była dotychczas wykazywana w miesiącu pierwszego dnia ważności biletu. Obecnie pełna wartość biletu dzielona jest pomiędzy miesiące jego ważności w proporcji do liczby dni ważności biletu w danym miesiącu. Wartości pokazywane w tej zakładce dzielone są na miesiące ważności biletu w momencie rejestracji raportów zadaniowych. Dane zarejestrowane wcześniej można zapisać ponownie wg zmienionych zasad poprzez wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych".
  Uwaga: należy wykonać funkcję "Korekta raportów zadaniowych" za miesiąc, w którym została zainstalowana aktualizacja programu. Jest to konieczne ze względu na ujednolicenie sposobu zapisu danych biletów okresowych sprzedanych w tym miesiącu.

04.02.2021

 1. Diagramy kas obcych - weryfikacja informacji o typie ulgi zapisanej w danych biletów miesięcznych i okresowych sprzedanych w serwisie e-podróżnik.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów - zakładka Przegląd biletów > Zestawienia - w zestawieniu "wykaz imienny biletów" dodana została kolumna "NIP nabywcy". Kolumnę można pokazać w zestawieniu po zaznaczeniu opcji "[v] NIP nabywcy" w wykazie wybranych kolumn zestawienia.

26.01.2021

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  Publikacja: Dz.U. z dnia 25.01.2021r. poz. 159

  Art. 3. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) wprowadza się następujące zmiany:

  2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
  „Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii: …
  2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
  – na podstawie biletów jednorazowych.
  2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
  3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:

  2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
  4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
  1) datę wydania zaświadczenia;
  2) imię i nazwisko dawcy krwi;
  3) numer PESEL dawcy krwi;
  4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
  5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.”; ...

  Art. 33. 1. Uprawnienia, o których mowa w:
  1) art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3;
  2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku oddania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, jeżeli co najmniej w dniu jej wejścia w życie liczba donacji wynosi 3 i zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3. ...
  Art. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 28 ma zmienioną nazwę na: "HONOR.DAWCA KRWI" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).

  Uwaga: wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową za styczeń 2021 będzie podzielony na dwie części zgodnie z okresami ważności zestawów ulg - od 1 do 25 stycznia oraz od 26 do 31 stycznia. W wykazie za okres od 26 stycznia pokazana zostanie nowa ulga.