Kasa konduktorska – wykaz zmian

24.05.2024

 1. Eksport danych biletów wzorcowych (Obsługa EM-kart > Sprzedaż na następny okres w autobusie > menu Narzędzia) - uzupełnienie pliku eksportu o dane biletów wzorcowych, które były zapisane w EM-kartach przed datą początku rejestracji zadaną w funkcji eksportu w przypadku, gdy w bazie programu PP-Bilety zapisana jest informacja o nowym bilecie wzorcowym, wpisanym do EM-karty po dacie początku rejestracji.

15.05.2024

 1. Eksport danych biletów wzorcowych (Obsługa EM-kart > Sprzedaż na następny okres w autobusie > menu Narzędzia) - korekta zapisu danych pasażerów, którzy kupowali bilety wzorcowe, sprzedawane na następny okres w autobusie. W niektórych przypadkach w plikach eksportu brakowało przypisania danych pasażera do biletu wzorcowego, co blokowało sprzedaż biletu na następny okres w autobusie w programie Informica 2.0 po imporcie danych.

26.04.2024

 1. Rejestracja raportów ze sprzedaży biletów w e-podróżnik (Diagramy kas obcych) - dodanie możliwości rejestracji raportów, w których sprzedaż fiskalizowana była przy pomocy drukarki Posnet Thermal XL2 B (prefiks numeru unikatowego "ECP").

27.03.2024

 1. Rejestracja raportów z programu DworzecSQL/BiletMSQL - przy rejestracji informacji o wydaniu duplikatu biletu EM-karty w niektórych przypadkach w wykazie biletów do sprzedaży na następny okres w autobusie mogła zostać zapisana nieprawidłowa cena biletu ulgowego, co powodowało niemożność sprzedaży takiego biletu w autobusie. Wykonanie korekty raportu zadaniowego, w którym zarejestrowane było wydanie duplikatu EM-karty powoduje zapis poprawnej wartości biletu.
 2. Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego.. - uzupełnienie w pliku eksportu nazw początkowego oraz końcowego przystanku linii. W przypadku, gdy kursy, na których sprzedawane były biletu ulgowe rozpoczynały się lub kończyły na przystanku innym, niż początkowy lub końcowy linii w pliku eksportu zapisywana była nazwa krótka zamiast pełnej nazwy przystanku. Prowadziło to do niezgodności nazw linii w wykazie dopłat na linie wykonywanym w programie ForisAP, używanym w Urzędzie Marszałkowskim z wykazem przesłanym przez przewoźnika.
  Uwaga: w programie ForisAP wykaz dopłat na linie wykonywany jest zawsze z uwzględnieniem różnych wariantów relacji linii - analogicznie, jak przy zaznaczeniu w parametrach zestawień biletów ulgowych w zakładce "Parametry 2 > Dla UM dla linii" opcji "[v] Uwzględniaj różne warianty nazwy (relacji) linii"
 3. Zestawienie sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Zestawienia: wykaz imienny biletów - w zestawieniu mogły być pokazane dane niewłaściwego pasażera w przypadku, gdy importowane były rozliczenia z oddziałów firmy, które miały przypisane różne numery przewoźników, nie była wykonywana synchronizacja danych pasażerów pomiędzy oddziałami, a rejestracja rozliczeń w poszczególnych oddziałach wykonywana była na stanowiskach o tym samym numerze.
 4. Rejestracja raportów z programu DworzecSQL/BiletMSQL - korekta wyświetlania komunikatu o niezgodności numeru otwartego raportu fiskalnego z numerem raportu fiskalnego, do którego przypisany jest sprzedany bilet. Komunikat ten pokazywany był w przebiegu zadania również w przypadku, gdy raport fiskalny był zamknięty w momencie rozpoczęcia zadania kasjera i przed informacją o pierwszym sprzedanym bilecie w raporcie nie było wpisu otwarcia raportu fiskalnego.
 5. Rejestracja raportów z programu DworzecSQL/BiletMSQL - dodanie możliwości rejestracji raportów, w których sprzedaż fiskalizowana była przy pomocy drukarki Novitus POINT (prefiks numeru unikatowego "ECK").
 6. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF - w zakładkach "Suma sprzedaży dziennie" oraz "Suma sprzedaży przez kasy" dodane zostały kolumny "Gotówka" oraz "Bezgotówkowo". W kolumnach tych sumowana jest wartość sprzedaży zarejestrowana w raportach fiskalnych bileterek wg sposobów zapłaty za bilety zarejestrowanych w raportach sprzedażowych. W przypadku przypisania na stałe terminalu płatniczego do bileterki zestawienie pokazane w zakładce "Suma sprzedaży przez kasy" pozwala na porównanie zarejestrowanych wartości sprzedaży bezgotówkowej z raportem okresowym terminala płatniczego. Kolumny "Gotówka" oraz "Bezgotówkowo" pokazywane są również w zestawieniu "Według RF > Zestawienia > Sprzedaż zbiorczo" - w tym zestawieniu kolumny te pokazywane są tylko w przypadku, gdy w danym okresie zarejestrowane zostały płatności bezgotówkowe. W zakładkach "Suma sprzedaży przez kasy" oraz "Suma sprzedaży dziennie" wyświetlanie kolumn "Gotówka" oraz "Bezgotówkowo" można wyłączyć (Parametry > Pomijanie niektórych kolumn zestawienia...).
 7. Zestawienia sprzedaży biletów > Sumy sprzedaży - w zestawieniach "dziennie", "w miesiącu", "na kursy", "przez kasjerów" oraz "przez kasy" dodane zostały kolumny "Gotówka" oraz "Bezgotówkowo". W kolumnach tych sumowana jest wartość sprzedaży wg sposobów zapłaty za bilety zarejestrowanych w raportach sprzedażowych. W zestawieniach "na kursy", "przez kasjerów" oraz "przez kasy" wyświetlanie kolumn "Gotówka" oraz "Bezgotówkowo" można wyłączyć (Parametry > Pomijanie niektórych kolumn zestawienia...).

11.01.2024

 1. Rejestracja raportów ze sprzedaży biletów w e-podróżnik (Diagramy kas obcych) - jeżeli w raporcie z e-podróżnik zapisane były dane pasażerów, dla których zostały sprzedane bilety miesięczne z ulgą ustawową, to przy rejestracji raportu nie było zapisywane jednoznaczne powiązanie sprzedanego biletu z danymi pasażera, co mogło prowadzić do pominięcia danych pasażera w wykazie imiennym biletów z dopłatami do biletów ulgowych. Wykonanie korekty raportu zadaniowego aktualizuje powiązanie biletów miesięcznych importowanych z e-podróżnik z danymi pasażerów.
 2. Rejestracja raportów ze sprzedaży biletów w e-podróżnik (Diagramy kas obcych) - w raporcie z e-podróżnik bilety miesięczne z ulgami ustawowymi: UCZEŃ BM, UCZEŃ ZAGR. BM oraz STUDENT BM zapisywane były do zestawień biletów jako bilety ulgowe. Bilety z tymi ulgami sprzedane na dworcu zapisywane były jako bilety szkolne. Obecnie również przy rejestracji raportów z e-podróżnik bilety te zapisywane są jako bilety szkolne. Wykonanie korekty raportu zadaniowego aktualizuje typy biletów miesięcznych rejestrowanych z raportów sprzedaży e-podróżnik.
 3. Bilety miesięczne - wykaz imienny (Dopłaty do biletów ulgowych > menu Funkcje dodatkowe) - modyfikacja funkcji wyszukiwania danych pasażera, dla którego sprzedany był bilet. Dane pasażera powinny zostać poprawnie wyszukane również w przypadku, gdy przy rejestracji raportu ze sprzedaży w e-podróżnik nie zostało zapisane jednoznaczne powiązanie pomiędzy danymi biletu oraz danymi pasażera, dla którego bilet został sprzedany. Jeśli w wykazie dopłat przygotowanym za dany miesiąc wystąpiła taka sytuacja, to uzupełnienie danych pasażerów wymaga ponownego przygotowania wykazu dopłat za ten miesiąc - w parametrach zestawień biletów ulgowych > zakładka "Parametry 2" > "Zestawienia ulgowych ogólne" należy zaznaczyć opcję "[v] Twórz nowy zbiór BUL".
 4. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - dodanie możliwości wydruku trasy linii zapisanej w zbiorze.

17.10.2023

 1. Analiza sprzedaży biletów - jeżeli w parametrach sprzedaży biletów (zakładka Opcje 2) zaznaczona była opcja "Utarg: [v] zawiera dopłaty", to w kolumnie "dopłaty UM" (jeśli było zaznaczone jej pokazywanie) sumowana była wartość dopłat do ulgi dla dziecka bez osobnego miejsca pomimo braku zaznaczenia opcji "[ ] uwzględnij dopłatę do ulgi dla dziecka bez osobnego miejsca". Wartość dopłaty do tej ulgi była sumowana w kolumnie "Utarg" wyłącznie w przypadku, gdy opcja "[v] uwzględnij dopłatę do ulgi dla dziecka bez osobnego miejsca" była zaznaczona przy zaznaczonej opcji "Utarg: [v] zawiera dopłaty".
  Uwaga: w przypadku ulg ustawowych, do których dopłata nie jest realizowana przez Urząd Marszałkowski (np. POSEŁ, SENATOR) przy zaznaczonej opcji "Utarg: [v] zawiera dopłaty" kwota dopłaty sumowana jest w kolumnie "Utarg", ale nie jest sumowana w kolumnie "Dopł.UM".
 2. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105/205 - korekta wyszukowania danych biletu wzorcowego w przypadku sprzedaży na nowy okres biletu zapisanego w EM-karcie jako duplikat biletu wzorcowego. Jeżeli w raporcie z bileterki zarejestrowana została sprzedaż na następny okres biletu z EM-kartą po wcześniejszym wydaniu pasażerowi duplikatu EM-karty (dane biletu wzorcowego zostały zapisane do EM-karty o innym numerze), to funkcja rejestracji mogła nie odnaleźć danych biletu wzorcowego, w wyniku czego dane biletu sprzedanego w autobusie nie były zapisywane do tabeli Bilety. W przebiegu zadania w takim przypadku w informacji o sprzedaży biletu w autobusie wyświetlany był komunikat "nie znaleziono w bazie biletu zapisanego w karcie". Aby uzupełnić dane biletu w bazie należy po instalacji aktualizacji programu wykonać korektę raportu zadaniowego, w którym zarejestrowana była sprzedaż takiego biletu.

29.09.2023

 1. Wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową - jeżeli w parametrach zestawienia (Parametry 2 > Dla UM dla linii) zaznaczona była opcja "(*) pokazuj zestawienie typ2 (z numerem zezwolenia)" i w okresie do zmiany okresu ważności ulg w miesiącu nie było sprzedaży biletów z uglą ustawową, to program nie zezwalał na zapamiętanie zestawienia.
  Uwaga: jeżeli w danym miesiącu nie było wcale sprzedaży biletów z ulgą ustawową, to zestawienie z zerową liczbą biletów można zapamiętać wyłącznie w przypadku, gdy w parametrach zestawienia dla UM dla linii zaznaczona jest opcja "(*) pokazuj zestawienie typ1 ("zwykłe")".
 2. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - w wykazie kursów dodane zostało wyświetlanie informacji o lokalizacji pierwszego przystanku w trasie kursu komunikacji zagranicznej zapisanej w zbiorze dla bileterki EMAR-105/205 (A80) lub dla programu DworzecSQL/BiletMSQL (A6D) - w kolumnie "Status EM-karta" dodane są symbole:
  "1K" - jeśli przystanek początkowy trasy kursu w komunikacji zagranicznej znajduje się na terenie kraju
  "1Z" - jeśli przystanek początkowy trasy kursu w komunikacji zagranicznej znajduje się za granicą
 3. Rejestracja raportu z programu DworzecSQL/BiletMSQL - korekta weryfikacji podziału ceny biletu miesięcznego/okresowego na relacje. W przypadku, gdy zbiór z rozkładem jazdy (A6D*) używany przy sprzedaży biletów w rejestrowanym raporcie przygotowany był w wersji wcześniejszej od 6 nieprawidłowo były odczytywane dane taryfy używanej przy sprzedaży biletów i w przebiegu zadania pokazywany był komunikat "Błąd obliczenia ceny - podział ceny biletu na relacje w proporcji do długości relacji". Po instalacji aktualizacji programu informacja o podziale ceny biletu na relacje będzie wyświetlona poprawnie. Zalecane jest wykonanie korekty raportów zadaniowych, w przebiegu których przed aktualizacją programu pokazywany był komunikat o błędzie obliczenia ceny.
 4. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - uzupełnienie sprawdzenia ważności karty ZTM Rzeszów przy rejestracji przejazdów pasażerów z kartą ZTM Rzeszów. Dodane zostały dwie strefy ważności biletu (strefy nr 3 i 4). Jeśli w rejestrowanym przejeździe pasażera odczytany został numer strefy ważności o numerze większym od 4, to przy zapisie informacji o przejeździe do bazy danych ignorowana jest informacja o strefie ważności biletu. Przy przeglądaniu danych przejazdów (Obsługa EM-kart > Przejazdy z kartami ZTM Rzeszów) w kolumnie "Strefa" pokazana będzie wartość '0', analogicznie, jak przy błędnych odczytach danych z karty ZTM.

04.09.2023

 1. Wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową - korekta parametrów przygotowania wykazu dopłat dla zestawu ulg ważnych od 25.08.2023. W wersji 1.49 programu niewłaściwie zostało dodane pokazywanie ulgi z pozycji 13 w grupie 3 (ulga o nazwie 'rezerwa'). Pozycja ta została zarezerwowana na potrzeby dodania nowej ulgi ustawowej w przyszłości i nie powinna być pokazywana w wykazie dopłat.

29.08.2023

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Publikacja: Dz.U. z dnia 10.08.2023r. poz. 1575

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób określonych w ust. 1a.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

  W wykazie ulg ustawowych do biletów miesięcznych (grupa 3) została dodana w pozycji 12 ulga o nazwie: "OS.NIESAMODZ.BM" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).

  Uwaga: wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową za sierpień 2023 będzie podzielony na dwie części zgodnie z okresami ważności zestawów ulg - od 1 do 24 sierpnia oraz od 25 do 31 sierpnia. W wykazie za okres od 25 sierpnia pokazana zostanie nowa ulga.

03.08.2023

 1. Wykaz bileterek (kas rejestrujących) - nie był wyświetlany poprawny komunikat błędu przy zapisie danych, jeżeli wpisywana była data wycofania bileterki z eksploatacji w przypadku, gdy w bazie wpisany był typ bileterki niezgodny z jej numerem unikatowym. Obecnie po wyświetleniu komunikatu o błędzie aktywny jest selektor "Typ bileterki", co pozwala poprawić dane i wykonać zapis poprawionych danych do bazy.
 2. Rejestracja raportów - dodanie wpisów w pliku historii oraz zabezpieczeń przed brakiem dostępu do folderów zapisu danych biletów sprzedanych na nowy okres z EM-kartą. W niektórych konfiguracjach parametrów programu rejestracja raportu mogła zostać przerwana bez wyświetlenia komunikatu o przyczynie błędu i raport po rejestracji zaznaczony był jako uszkodzony
 3. Rejestracja rozliczeń > Diagramy kas obcych - zmiana sposobu zapisu danych pasażerów, którzy kupili bilet miesięczny/okresowy w serwisie e-podróżnik. Jeśli zakup wykonał pasażer o numerze już istniejącym w tabeli pasażerów, to dane tego pasażera aktualizowane są zgodnie z zapisem w aktualnie rejestrowanym pliku DO*.ZIP. Dotychczas dane pasażera były aktualizowane tylko w przypadku, gdy w importowanym rekordzie pasażera wpisana była data zmiany danych pasażera późniejsza od daty zapisanej w tabeli pasażerów bazy danych.

06.07.2023

 1. Obsługa EM-kart > Sprzedaż na następny okres w autobusie > menu Narzędzia > Eksport danych biletów wzorcowych. Funkcja umożliwia wyeksportowanie danych biletów zapisanych w EM-kartach, które mogą być sprzedawane na następny okres w autobusie lub mieć przedłużony okres ważności na podstawie kodu w dniu początku rejestracji rozliczeń w programie Informica 2.0. Jeżeli EM-karta miała zapisany status zezwalający wyłącznie na przedłużanie okresu ważności biletu na podstawie kodu, to przy eksporcie danych część biletów wzorcowych mogła być pominięta.

16.06.2023

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Zestawienia > Rozliczenie sprzedających - jeżeli kierowca w raporcie zadaniowym pokazanym w zestawieniu miał Rejestracja raportów z bileterek EMAR-105/205 - jeżeli w raporcie z bileterki zarejestrowana została sprzedaż na następny okres biletu z EM-kartą po wcześniejszym wydaniu pasażerowi duplikatu EM-karty (dane biletu wzorcowego zostały zapisane do EM-karty o innym numerze), to funkcja rejestracji mogła nie odnaleźć danych biletu wzorcowego, w wyniku czego dane biletu sprzedanego w autobusie nie były zapisywane do tabeli Bilety. W przebiegu zadania w takim przypadku w informacji o sprzedaży biletu w autobusie wyświetlany był komunikat "nie znaleziono w bazie biletu zapisanego w karcie". Aby uzupełnić dane biletu w bazie należy po instalacji aktualizacji programu wykonać korektę raportu zadaniowego, w którym zarejestrowana była sprzedaż takiego biletu.

07.06.2023

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Zestawienia > Rozliczenie sprzedających - jeżeli kierowca w raporcie zadaniowym pokazanym w zestawieniu miał zarejestrowaną sprzedaż, ale nie wykonał zapisu raportu dobowego w bileterce. to w kolumnie "Zapis w bileterce" zestawienia mogła być pokazana wartość zapisana w innej bileterce, jeśli w dniu sprzedaży biletów był w niej wykonany zapis raportu fiskalnego o tym samym numerze. Kolumna ta oraz data zamknięcia w takim przypadku powinny być puste.

09.03.2023

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - w wykazie typów używanych bileterek pokazywanym w parametrach zestawienia wykazywana była bileterka EMAR-105 w przypadku, gdy zarejestrowany był zwrot biletu sprzedanego na następny okres w autobusie niezależnie od typu bileterki autobusowej, w której bilet był sprzedany. W przypadku raportu zwrotu nie był sprawdzany typ bileterki autobusowej, która była używana przy sprzedaży tego biletu.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Bilety anulowane - jeżeli zestawienie wykonywane było przy ustawionym filtrze na grupę kasjerów, to w zestawieniu pomijane były bilety anulowane przez kasjera przypisanego do grupy, ale sprzedane przez kasjera nie należącego do grupy. We wszystkich innych zestawieniach sprzedaży filtr na grupę kasjerów działał poprawnie.

14.02.2023

 1. Analiza przejazdów pasażerów - jeżeli w parametrach funkcji zaznaczona została opcja "[x] Zastąp numer linii w nagłówku numerem ewidencyjnym" i w okresie analizy występują różne warianty jednej linii, to w nagłówku zastawienia mógł być pokazany niewłaściwy numer ewidencyjny. Odczyt numerów ewidencyjnych linii następuje w czasie pobierania danych z wybranego miesiąca. Jeśli dane z miesiąca zostały już wcześniej zapisane, to w przypadku wystąpienia powyższego błędu konieczny jest ponowny odczyt danych - w parametrach funkcji należy zaznaczyć opcję "[x] Pomiń odczyt zapisanych danych".
 2. Rejestracja rozliczeń z programu DW-SQL/BM-SQL - uzupełnienie obsługi zdarzenia "Wydanie duplikatu EM-karty". Jeżeli do EM-karty zostały zapisane dane biletu sprzedanego jako przedłużenie ważności biletu zapisanego w EM-karcie (przedłużenie na podstawie kodu), to zmieniane są dane biletu wzorcowego i bilet zapisany do EM-karty staje się nowym biletem wzorcowym z możliwością zakupu biletu na następny okres w autobusie lub biletu papierowego z kodem przedłużenia. Dotychczas w takiej sytuacji możliwy był tylko zakup nowego biletu z kodem przedłużenia.
  Uwaga: jeśli do EM-karty zostanie wpisany bilet sprzedany na następny okres w autobusie, to pasażer z tą EM-kartą kolejny bilet musi zakupić w kasie - konieczny jest zapis do EM-karty danych nowego biletu wzorcowego. Bilet kupiony na nowy okres w autobusie nie może być biletem wzorcowym przy zakupach kolejnych biletów.
 3. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów > Poszczególne bilety - przy zapisie do pliku podglądu wydruku domyślna nazwa pliku (nazwa zestawu danych_data wydruku) została uzupełniona o nazwę tabeli biletów, z której dane zostały wyświetlone.

27.12.2022

 1. Analiza sprzedanych biletów - korekta odczytywania danych zarejestrowanych przejazdów w czasie przygotowywania analizy. Przy odczytywaniu danych przejazdów z tabeli danego miesiąca (ZPPBMrrrrmm - przejazdy wykonane w danym miesiącu) pobieranie danych z tabeli było przerywane w przypadku, gdy tabela zawierała informację o przejeździe z datą jazdy z miesiąca wcześniejszego. Powodowało to pominięcie w analizie danych przejazdów z tego miesiąca nie odczytanych do momentu próby odczytu przejazdu z nieprawidłową datą.
 2. Rejestracja raportów z bileterki EMAR-205 - pomijanie zapisu informacji o przejazdach pasażera z EM-kartą z datą jazdy wcześniejszą od daty początku miesiąca rozpoczęcia zadania kierowcy. Informacja o pominięciu takich odczytów pokazywana jest w przebiegu zadania kierowcy.
 3. Diagramy kas obcych - występował błąd przy analizie raportu w przypadku, gdy raport zawierał dane biletu sprzedanego na nowy okres w autobusie, a w zbiorze A80, którym zaprogramowana była karta pamięci kierowcy w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu. Funkcja rejestracji wyszukuje w takim przypadku zbiór dla dworca (A6D) przewoźnika, który wysłał dane sprzedażowe, utworzony przed datą sprzedaży biletu w autobusie i pobiera dane kursów z tego zbioru - rozszerzenie wyszukiwania na kilka kolejnych zbiorów w przypadku, gdy ostatni z nich nie zawierał danych kursu opisującego relację biletu.
 4. Przygotowanie wykazu EM-kart z biletami do sprzedaży w autobusie - w przypadku, gdy w miesiącu, na który wyeksportowana została nowa cena do sprzedaży w autobusie został sprzedany z kodem przedłużenia (na dworcu/przez internet), to przy zapisie danych do sprzedaży na kolejny okres w autobusie odczytywana była cena, po której bilet po raz ostatni był sprzedany w autobusie, a nie cena wyeksportowana. Obecnie program odszukuje ostatnią wyeksportowaną cenę sprzedaży dla tego biletu i zapisuje ją w wykazie jako cenę sprzedaży biletu w kolejnym okresie.

08.11.2022

 1. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe:
  - Informacja o przychodach ze sprzedaży biletów dla UM...
  - umożliwienie wykonania zestawienia dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej, do których wysyłane są miesięczne zestawienia rekompensat do biletów z
  ulgą ustawową sprzedanych na liniach użyteczności publicznej.
  Informację o przychodach dla organizatora można przygotować po wyborze zestawu parametrów zdefiniowanych dla danego organizatora (Parametry zestawień biletów ulgowych > zakładka Parametry > Urzędy dopłacające do ulg - po wskazaniu wiersza parametrów organizatora należy użyć przycisku [Ustaw parametry dla wybranego zestawienia] i zamknąć okno parametrów. Niektóre elementy tekstu dokumentu można zmienić przed jego wydrukiem.
  Uwaga: zestawienie wykonywane jest na podstawie danych zapamiętanych przy zapisie wykazów dopłat (rekompensat) w poszczególnych miesiącach od początku roku kalendarzowego. Obecnie możliwość zapamiętywania wykazów dopłat dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej ograniczona jest do jednego organizatora z województwa. Jeśli mają być zapamiętywane miesięczne wykazy dopłat dla kilku organizatorów, to w parametrach zestawienia w kolumnie "UM Województwa" każdy z nich powinien mieć wybrane inne województwo. W przypadku, gdy dla dwóch organizatorów wpisane jest to samo województwo, to zapamiętane zostaną tylko dane sprzedaży zapisane jako ostatnie za dany miesiąc. Sprzedaż wykazana jako bilety normalne (wszystkie pozostałe) dotyczy biletów, do których nie były naliczane dopłaty, sprzedanych na zestaw kursów przypisany do parametrów zestawienia dopłat dla danego organizatora przewozów użyteczności publicznej.
  Uwaga: funkcja jest aktywna w menu Funkcje dodatkowe tylko w przypadku, gdy selektor okresu rozliczenia wskazuje miesiąc, w którym dane dla zestawienia zostały zapisane do bazy.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych - jeżeli wykaz dopłat przygotowywany był dla zadanego zestawu kursów i w parametrach zestawień biletów ulgowych (zakładka Parametry 2 > Dla UM dla linii) nie była zaznaczona opcja "[v] Uwzględniaj różne warianty nazwy (relacji) linii", to w przypadku, gdy bilet miesięczny był sprzedany na nowy okres w autobusie i relacja biletu opisana była kursem nieważnym w dniu sprzedaży w autobusie, to dopłata do tej relacji mogła zostać pominięta pomimo tego, że kurs, na którym bilet został sprzedany był wymieniony w wykazie kursów uwzględnianych w wykazie dopłat. W nowej wersji programu naliczenie dopłaty do kursu, na którym sprzedany był bilet, gdy kurs opisujący relację biletu jest nieważny nie zależy od ustawienia powyższego parametru.
 3. Rejestracja rozliczeń z programu DW-SQL/BM-SQL - uzupełnienie wyświetlania komunikatu o niezgodności numeracji paragonów fiskalnych w raporcie. Dotyczy to sytuacji, gdy kolejny bilet w raporcie miał wpisany numer paragonu = 1 bez zmiany numeru raportu fiskalnego.
 4. Weryfikacja typu bileterki w wykazie bileterek (kas rejestrujących) - bileterki "EMAR-205" oraz "PRINTO LINE B" mają identyczny prefiks - 3 początkowe znaki numeru unikatowego (CCP). Jeśli bileterka rejestrowana jest w bazie przy rejestracji raportu zadaniowego, to w przypadku, gdy jest to raport z programu DW-SQL/BM-SQL ma wpisywany typ "PRINTO LINE B". Jeżeli jest to raport z bileterki autobusowej, to do bazy wpisywany jest typ bileterki "EMAR-205". W funkcji "Wykaz bileterek (kas rejestrujących)" (Obsługa bileterek > menu Funkcje dodatkowe) nie można zmienić typu bileterki z "EMAR-205" na "PRINTO LINE B", możliwa jest natomiast zmiana odwrotna. Dotychczas właściwy typ bileterki przywracany był w wykazie bileterek przy wykonywaniu funkcji "Korekta raportów zadaniowych". Od tej wersji programu weryfikacja typu bileterki wykonywana jest również przy rejestracji raportów zadaniowych - kasy rejestrujące z prefiksem CCP mają wpisywany typ bileterki zgodny z rejestrowanym raportem: "EMAR-205" dla raportów z bileterek autobusowych lub "PRINTO LINE B" dla raportów z programu DW-SQL/BM-SQL.

05.09.2022

 1. Zmiana lokalizacji pliku licencji na program Informica 2.0 (plik lic.xat). Plik ten po aktualizacji programu odczytywany jest z folderu startowego (folder stanowiska). W przypadku, gdy folder startowy (we właściwościach ikony do uruchamiania programu folder pokazywany jest jako "Rozpocznij w:") jest różny od folderu programu (we właściwościach ikony do uruchamiania programu folder pokazywany jest jako "Element docelowy:") należy plik licencji na program Informica 2.0 skopiować z folderu programu do folderu startowego dla danego stanowiska programu.
 2. Analiza przejazdów pasażerów - w parametrach funkcji dodana została opcja "[ ] Zastąp numer linii w nagłówku numerem ewidencyjnym". Zaznaczenie tej opcji powoduje umieszczenie w nagłówku zestawienia typu "Kursy wybranej linii" oraz "Przystanki wybranej linii" numeru ewidencyjnego linii odczytanego z tabeli Linie.dbf. Odczyt numerów ewidencyjnych linii następuje w czasie pobierania danych z wybranego miesiąca. Jeśli dane z miesiąca zostały już wcześniej zapisane, to ich ponowny odczyt z raportów wymaga zaznaczenia w parametrach opcji "[x] Pomiń odczyt zapisanych danych". Jeśli dane do analizy zostały zapisane wcześniejszymi wersjami programów, to pomimo zaznaczenia opcji "[x] Zastąp numer linii w nagłówku numerem ewidencyjnym" w nagłówku będzie pokazany numer linii.
  Uwaga: tabelę Linie.dbf należy pobrać z bazy programu Przewozy pasażerskie. W programie Przewozy pasażerskie przy archiwizacji folderu Bazy należy zaznaczyć do archiwizacji tylko dwa pliki: Linie.dbf oraz Linie.mxd, a następnie odtworzyć to archiwum w programie Kasa konduktorska. Przy odtwarzaniu danych w programie Kasa konduktorska należy zwrócić uwagę na to, żeby tylko te dwa pliki były zaznaczone do odtworzenia z archiwum.
 3. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - korekta wyświetlania cen w zakładce "Taryfy przesiadkowe" przy przeglądaniu zbioru dla DUO/Printo-Bus. W niektórych przypadkach w zakładce mogły być wyświetlane nieprawidłowe ceny biletów z przesiadką.

05.07.2022

 1. Wymieniony został mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy są ponownie dostępne.
 2. Zapis parametrów kalendarzy na rok 2024 - w tym terminy ferii zimowych dla wszystkich województw zgodnie z wykazem ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 06.05.2022. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu. W parametrach kalendarzy na rok 2023 poprawiona jest data rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2023/2024 - 04.09.2023.
  Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2024 zapisany jest okres dla województwa dolnośląskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 3. Zestawienia sprzedaży biletów > Sumy sprzedaży - w zestawieniu "Sumy sprzedaży: przez kasjerów" wykonanym przy ustawieniu w parametrach "Kolejność: (*) wg nazwisk" dane jednego kasjera/kierowcy mogły być pokazane wielokrotnie (oddzielnie dla każdego rodzaju sprzedanych biletów). Związane było to z sortowaniem danych zestawienia. Zestawienie zawierało poprawne wartości, a przy ustawieniu w parametrach "Kolejność: (*) wg numerów" dane tego kasjera pokazywane były jeden raz.
 4. Rejestracja rozliczeń z programu DW-SQL/BM-SQL - w przypadku sprzedaży biletów jednorazowych z ulgą handlową dla wielu pasażerów do bazy biletów zapisywana była kwota ulgi dla jednego pasażera zamiast kwoty ulgi dla wszystkich pasażerów biletów. Powodowało to zaniżenie wartości dopłat do biletów z daną ulgą handlową w zestawieniu "Wartość dopłat w grupach ulg". Wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych", za okres, z którym występowała sprzedaż biletów zbiorowych w ulgą handlową pozwoli na uzyskanie poprawnych wartości dopłat do biletów z ulgą handlową.
 5. Zestawienia sprzedaży biletów > Według RF > Sumy sprzedaży przez kasy - przy zaznaczonej opcji "[v] Sumuj wg rodzajów bileterek i firm" funkcja nie wydzielała drukarek Printo Line B zainstalowanych w bileterkach autobusowych EMAR-205 i pokazywała je łącznie z bileterkami tego typu używanymi jako bileterki stacjonarne przy sprzedaży biletów na dworcu.
 6. Rejestracja rozliczeń (Raporty kasowe i przeglądanie rozliczeń) > Funkcje dodatkowe - dodana została funkcja "Eksport raportów do Informica 2.0 > Jeden raport oraz > Wszystkie raporty z danego miesiąca". Funkcja umożliwia skopiowanie pliku ze wskazanym raportem lub plików ze wszystkimi raportami zarejestrowanymi w danym miesiącu na wybranym stanowisku rejestracji w celu rejestracji tych raportów w programie Informica 2.0. Kopiowane są pliki raportów oraz pliki rozkładów jazdy używane w trakcie sprzedaży. Pliki zapisywane są w folderze "Raporty\EksportRaporty". Plik o nazwie "ZbAnnnn_rrrrmmss.zip" lub "ZbAnnnn_rrrrmmss_kkkk.zip" zawiera pliki rozkładów jazdy niezbędne do rejestracji wyeksportowanych raportów, plik o nazwie "Rapnnnn_rrrrmmss.zip" lub "Rapnnnn_rrrrmmss_kkkk.zip" zawiera pliki raportów do rejestracji - firmy nnnn, zarejestrowane w roku rrrr, miesiącu mm na stanowisku ss, wszystkie lub w pozycji kkkk. Przed rejestracją raportów w programie Informica 2.0 należy wykonać "Przyjęcie zbioru do DworcaSLQ/BiletMSQL" oraz "Przyjęcie zbioru do bileterki EMAR-105/205" w funkcji "Zarządzanie > Zbiory danych do urządzeń" (po skopiowaniu oraz rozpakowaniu pliku ZbA*.zip w folderze dostępnym dla programu Informica 2.0). Pliki raportów, po rozpakowaniu pliku Rap*.zip, można zarejestrować przy pomocy funkcji Rozliczenia > z pliku > Wszystkie zbiory z folderu (automatyczna rejestracja).
 7. Obsługa EM-kart > Sprzedaż na następny okres w autobusie - w menu Narzędzia dodana została funkcja "Eksport danych biletów wzorcowych". Funkcja umożliwia wyeksportowanie danych biletów z EM-kartą, które mogą być sprzedawane na następny okres w autobusie w dniu początku rejestracji rozliczeń w programie Informica 2.0. Funkcja podpowiada jako datę początku rejestracji pierwszy dzień poprzedniego miesiąca. Datę można zmienić. Przycisk [Przygotuj dane] uruchamia funkcję przygotowania danych biletów wzorcowych, które mogą być sprzedane na nowy okres w dniu rozpoczęcia rejestracji oraz plików raportów zarejestrowanych w programie na wszystkich stanowiskach rozliczeń od tej daty. Po zakończeniu przygotowania wyświetlana jest informacja o liczbie i wartości biletów, których dane zostaną wyeksportowane Po wykonaniu tej operacji aktywne są przyciski: [Twórz zbiór raportów] - zapis plików "Rapnnnn_rrrrmm_kk.zip" z danymi raportów do rejestracji oraz "ZbAnnnn_rrrrmm_kk.zip" z danymi plików rozkładów jazdy używanych przy sprzedaży biletów w wyeksportowanych raportach, gdzie nnnn-numer firmy, rrrr-rok, mm-miesiąc eksportu danych, kk-numer eksportu [Twórz zbiór eksportu] - zapis pliku "DOnnnnnnnn_rrrrmm_kk.zip" z danymi biletów wzorcowych i plików rozkładów jazdy używanych przy sprzedaży tych biletów do importu w programie Informica 2.0, gdzie nnnn-numer firmy, rrrr-rok, mm-miesiąc wykonania eksportu, kk-numer eksportu Zakładka [Dane zbiorów eksportu] zawiera wykaz przygotowanych zbiorów. Dwukrotne kliknięcie w pole (MEMO) zbioru powoduje wyświetlenie wykazu raportów zapisanych w zbiorze Rap*.zip, wykazu plików rozkładu jazdy, zapisanych w zbiorze ZbA*.zip lub wykazu raportów zadaniowych, w których zarejestrowane były bilety wzorcowe zapisane w zbiorze DO*.zip. Przycisk [Kopiuj plik] pozwala na skopiowanie zaznaczonych plików do wybranego folderu. W zakładce [Bilety] można wyświetlić wykaz biletów zapisanych we wskazanym zbiorze DO*.zip.

09.05.2022

 1. Dopłaty do biletów ulgowych - w wykazie dopłat do biletów ulgowych na linie mogła nie być pokazana nazwa linii w przypadku, gdy w miesiącu sprzedaży biletów nie było sprzedanego żadnego biletu ważnego w tym miesiącu, tzn. były sprzedane wyłącznie bilety z datami ważności w przyszłych miesiącach.
 2. Przygotowanie wykazu biletów do sprzedaży na następny okres w autobusie - jeśli po ostatnim zakupie biletu miesięcznego w autobusie miała miejsce przerwa dłuższa od dwóch miesięcy i w tym okresie zaimportowanych było kilka plików z nowymi cenami, ważnymi w kolejnych miesiącach, to do wykazu mogła być zapisana cena wyeksportowana na okres wcześniejszy od ostatniego. Jeśli przykładowo ostatni bilet został sprzedany na styczeń, to przy przygotowaniu wykazu biletów do sprzedaży na maj, gdy zaimportowane zostały nowe ceny ważne na luty oraz na kwiecień mogła zostać zapisana cena przygotowana na luty, a nie cena przygotowana na kwiecień.
 3. Analiza sprzedaży biletów dla zestawu kursów dla jednostki terytorialnej przygotowanego w module "Statystyka wykonywania kursów" - korekta przygotowania analizy dla kursu, którego trasa przebiega na terenie danej jednostki terytorialnej na kilku różnych odcinkach. Jeżeli w funkcji "Statystyka wykonywania kursów" zostanie zaznaczona opcja "[v] Licz oddzielnie wjazdy kursu na dany teren", to w wyeksportowanym zestawie kursów dla kursu, który kilka razy wjeżdża na teren danej jednostki terytorialnej zostanie zapisany oddzielny zestaw numerów przystanków trasy kursu dla każdego wjazdu. Dotychczas w analizie sprzedaży biletów dla zestawu kursów uwzględniany był tylko jeden zakres przystanków kursu z terenu danej jednostki terytorialnej.

11.04.2022

 1. Obliczanie prowizji kierowców od sprzedaży biletów - korekta obliczania prowizji od sprzedaży. Jeżeli kierowca sprzedawał w autobusie bilety okresowe ważne w okresie dwóch miesięcy, to do kwoty utargu, od którego obliczana była prowizja wartość takiego biletu dodawana była podwójnie, co zawyżało kwotę utargu oraz obliczoną kwotę prowizji. Problem powstał w wyniku zmiany sposobu zapisu w bazie danych biletów okresowych w tabeli używanej do wyświetlania zestawień w zakładce "Zestawienia sprzedaży > sumy sprzedaży" wprowadzonej w wersji 1.47b programu i występował tylko w przypadku, gdy wartość biletów sprzedanych na nowy okres nie była wyłączona z obliczania prowizji od utargów.
 2. Anulowanie biletów - dodanie możliwości anulowania biletu sprzedanego dwa razy na ten sam okres czasu w bileterce EMAR-205. Bileterka EMAR-205 przy sprzedaży biletu na nowy okres wysyła dane biletu do wbudowanej drukarki fiskalnej, a następnie wpisuje informacje o nowym okresie ważności biletu do EM-karty pasażera. Możliwa jest sytuacja, w której EM-karta zostanie zdjęta z pola czytnika przed wykonaniem zapisu danych do EM-karty, ale bilet zostanie wydrukowany. Przy kolejnym przyłożeniu EM-karty do czytnika zostanie wykryty brak biletu na bieżący okres i bileterka ponownie zaproponuje zakup biletu. Operacja ta może zostać wykonana w innej bileterce, innego dnia. Takie przypadki nie powinny mieć miejsca przy poprawnej obsłudze procesu sprzedaży biletu na nowy okres - EM-karta w czasie procesu zakupu biletu jest wkładana do uchwytu przeznaczonego na kartę i nie jest wyjmowana do momentu zakończenia wydruku biletu. Anulowanie biletu sprzedanego dwa razy możliwe jest po zaznaczeniu opcji "[v] Bilety z EM-kartą sprzedane dwa razy na ten sam okres czasu". Należy podać datę sprzedaży biletu, numer unikatowy bileterki oraz numer biletu z wydruku biletu w bileterce EMAR-205.
  Anulowanie można wykonać wyłącznie w przypadku, gdy zarejestrowana jest dwa razy sprzedaż biletu na ten sam okres czasu i jeden z tych biletów nie został jeszcze anulowany.
 3. Korekta raportów zadaniowych - przy korekcie raportów z biletami sprzedanymi na nowy okres w autobusie z kodem przedłużenia nie były aktualizowane dane biletu z kodem przedłużenia w tabeli używanej do przygotowania danych dodatkowych do bileterek. Jeżeli po rejestracji raportu ze sprzedaży dane w tabeli zostały przywrócone do stanu przed rejestracją raportu wykonanie korekty raportów zadaniowych nie przywracało poprawnych danych w tej tabeli.

23.02.2022

 1. Analiza sprzedaży biletów - korekta działania parametrów pokazywania utargu biletów (zakładka "Opcje 2", ramka "Utarg"). Jeśli nie jest zaznaczona opcja "[ ] zawiera dopłaty", to kwota dopłat pokazywana jest w kolumnach "Dopł.UM" (dopłaty do biletów z ulgą ustawową rozliczane przez Urząd Marszałkowski), "Dopł.Inne" (dopłaty do biletów z ulgą ustawową nie rozliczane przez Urząd Marszałkowski) oraz "Dopł.UH" (dopłaty do biletów z ulgą handlową rozliczane z innymi urzędami). Po zaznaczeniu opcji "[x] zawiera dopłaty" kwoty dopłat sumowane są również w kolumnie "Utarg". Zaznaczenie opcji "[v] tylko dopłaty" powoduje, że w kolumnie "Utarg" sumowane są wyłącznie wartości dopłat.
 2. Rejestracja raportów z bileterek autobusowych - korekta zapisu informacji do bazy o wykonaniach kursów. W przypadku, gdy kierowca wybrał kurs, ale nie sprzedał na tym kursie żadnego biletu jednorazowego w niektórych przypadkach mógł by pominięty zapis do bazy informacji o wykonaniu kursu w bileterce autobusowej. Mogło to spowodować brak zaliczenia wykonania kursu w tym dniu w analizie sprzedaży biletów. Pominięte wykonania kursów można przywrócić poprzez wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych" za okres, w którym zarejestrowane były raporty ze sprzedażą w bileterkach autobusowych w danym dniu.
 3. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - korekta zapisu numeru karty ZTM Rzeszów przy rejestracji przejazdów pasażerów z kartą ZTM Rzeszów. Numer karty był nieprawidłowo odczytywany z raportu kierowcy.

24.01.2022

 1. Dopłaty do biletów ulgowych > Eksport danych dopłat dla Urzędu Marszałkowskiego... - jeżeli w danym miesiącu występowały bilety miesięczne sprzedane na następny okres w autobusie w przypadku, gdy w rozkładzie jazdy zapisanym do bileterki w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu, to przy eksporcie danych relacje tych biletów przypisywane były do linii kursu, na którym bilety zostały sprzedane również w przypadku, gdy kursy opisujące relacje tych biletów występowały w innych rozkładach jazdy używanych w danym miesiącu. Mogło to prowadzić do pominięcia biletów w wykazie dopłat przy weryfikacji danych w programie używanym w Urzędzie Marszałkowskim.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych > Funkcje dodatkowe:
  - Zestawienie dla UM za okres...
  - Rozliczenie roczne wg ulg
  - umożliwienie wykonania obu zestawień dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej, do których wysyłane są miesięczne zestawienia rekompensat do biletów z ulgą ustawową sprzedanych na liniach użyteczności publicznej. Zestawienia za okres dla organizatora można przygotować po wyborze zestawu parametrów zdefiniowanych dla danego organizatora (Parametry zestawień biletów ulgowych > zakładka Parametry > Urzędy dopłacające do ulg - po wskazaniu wiersza parametrów organizatora należy użyć przycisku [Ustaw parametry dla wybranego zestawienia] i zamknąć okno parametrów. Nazwa organizatora wpisana w kolumnie "Zestawienie" jest wówczas pokazana w selektorze "Rodzaj zestawienia". Nazwa ta jest również używana w nagłówku rozliczenia rocznego wg ulg.
  Uwaga: zestawienia z okres oraz roczne wykonywane są na podstawie wykazów dopłat (rekompensat) zapamiętanych w poszczególnych miesiącach okresu, za który zestawienie jest wykonywane. Obecnie możliwość zapamiętywania wykazów dopłat dla organizatorów przewozów użyteczności publicznej ograniczona jest do jednego organizatora z województwa. Jeśli mają być zapamiętywane miesięczne wykazy dopłat dla kilku organizatorów, to w parametrach zestawienia w kolumnie "UM Województwa" każdy z nich powinien mieć wybrane inne województwo. W przypadku, gdy dla dwóch organizatorów wpisane jest to samo województwo, to zapamiętane zostanie tylko zestawienie zapisane jako ostatnie za dany miesiąc. Zestawienie dla UM za okres wykonywane jest zgodnie z parametrami zestawienia zapisanymi dla pierwszego miesiąca okresu.
 3. Zapis danych dodatkowych do karty pamięci (rejestracja raportu z karty pamięci, obsługa kart pamięci) - zapis nie był wykonywany w przypadku, gdy lista zastrzeżonych EM-kart była pusta, a plik PZ* z wykazem zmian listy kart zastrzeżonych zawierał tylko informację o odwołaniu zastrzeżenia EM-karty. Proces przygotowania danych dodatkowych był wówczas przerywany i dane nie były zapisywane do karty pamięci kierowcy.
 4. Rejestracja raportów z bileterek EMAR-205 - dodanie możliwości rejestracji przejazdów pasażerów z kartą ZTM Rzeszów. Bileterka EMAR-205 może rejestrować w raporcie kierowcy przejazdy pasażerów z kartą ZTM Rzeszów po aktualizacji programu sterującego do wersji 1.09.00 lub wyższej. Informacja o zarejestrowanych przejazdach pokazywana jest w przebiegu zadania kierowcy oraz zapamiętywana w bazie danych zgodnie z miesiącem rejestracji przejazdu.
 5. Obsługa EM-kart - zakładka "Przejazdy z kartami ZTM Rzeszów - pokazywane są przejazdy pasażerów z kartami ZTM Rzeszów zarejestrowane w wybranym miesiącu. Przejazdy można filtrować (przycisk [Filtruj]) w zadanym przedziale dat przejazdów (od dnia - do dnia), na wybrany kurs, kierowcę, numer karty ZTM oraz status rejestracji (przejazdy ważne lub wybrany rodzaj błędu). Listę przejazdów można wyeksportować do pliku xls (przycisk [Eksport do Excela]). Selektor [Okres] pokazuje listę miesięcy, w których zarejestrowane zostały przejazdy pasażerów z kartami ZTM. Po wyborze zakładki pokazywane są przejazdy z ostatniego miesiąca, w którym przejazdy były zarejestrowane. Selektory filtrów zawierają dane dotyczące przejazdów zarejestrowanych w danym miesiącu.
 6. Zapis parametrów kalendarzy na rok 2023. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 7. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 05.01.2022).

13.12.2021

 1. Diagramy kas obcych - występował błąd przy analizie raportu w przypadku, gdy raport zawierał dane biletu sprzedanego na nowy okres w autobusie, a w zbiorze A80, którym zaprogramowana była karta pamięci kierowcy w momencie sprzedaży biletu nie było kursów opisujących relacje biletu. Funkcja rejestracji wyszukuje w takim przypadku zbiór dla dworca (A6D) przewoźnika, który wysłał dane sprzedażowe, utworzony przed datą sprzedaży biletu w autobusie i pobiera dane kursów z tego zbioru.
 2. Rejestracja raportów z programu DW-SQL/BM-SQL:
  a) umożliwienie rejestracji raportu w przypadku, gdy kod przystanku w opisie relacji biletu nie jest zgodny z kodem odczytanym z trasy kursu zapisanej w zbiorze z rozkładem jazdy, który był używany w czasie sprzedaży biletu. Funkcja rejestracji przepisuje do raportu kod przystanku odczytany ze zbioru z rozkładem jazdy. Odpowiednia informacja umieszczana jest w przebiegu zadania. Dotychczas raport taki nie był rejestrowany.
  b) uzupełnienie funkcji obliczającej cenę biletu miesięcznego/okresowego na podstawie taryf przypisanych do kursu. Dla biletów strefowych cena mogła być odczytana nieprawidłowo i wartość biletu rozdzielana była na relacje w proporcji do długości trasy.

09.12.2021

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Wykaz imienny biletów - uzupełnienie odczytu danych wyświetlanych w kolumnie "Dok.uprawnienia". W przypadku, gdy w tabeli biletów nie był zapisany numer dokumentu uprawniającego do ulgi odczyt numeru tego dokumentu z tabeli zawierającej dane pasażera, który zakupił bilet.
 2. Zmiana sposobu podziału wartości biletu miesięcznego/okresowego pomiędzy relacje biletu. Jeżeli bilet miesięczny/okresowy został sprzedany na podstawie taryf cen biletów miesięcznych z programu Przewozy i suma cen na poszczególne relacje biletu jest zgodna z wartością sprzedanego biletu, to do poszczególnych relacji biletu przypisane zostaną wartości określone w taryfie przypisanej do kursu opisującego relację biletu. W przeciwnym przypadku cena przypisana do relacji biletu obliczona zostanie tak, jak dotychczas w proporcji długości relacji do sumy długości wszystkich relacji biletu.
  W przebiegu zadania sprzedaży biletów w programie DW-SQL/BM-SQL pokazywany jest sposób wyliczenia ceny biletu przy sprzedaży - komunikaty:
  Sposób wyliczenia: cena z taryf programu Przewozy
  Podział ceny biletu na relacje zgodnie z cennikiem na kursy
  informują o tym, że ceny biletów przypisane do kursów opisujących relacje biletu są zgodne z ceną sprzedanego biletu. Podział ceny biletu na jego relacje wykonywany jest przy rejestracji raportu. W raportach zarejestrowanych wcześniejszymi wersjami programu cena biletu zawsze była rozdzielana na relacje w proporcji do długości poszczególnych relacji biletu.
  Wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych" umożliwia zmianę wartości przypisanych do relacji biletów.
  Uwagi:
  a) w przypadku zastosowania innego sposobu wyliczenia ceny biletu przy sprzedaży lub sprzedaży biletów wielotrasowych podział ceny biletu na relacje wykonywany jest w proporcji do długości relacji. Podział taki jest wykonywany również w przypadku przypisania taryf biletów miesięcznych wg kilometrów. W ostatnim przypadku w przebiegu zadania pokazany jest komunikat:
  Sposób wyliczenia: cena z taryf programu Przewozy
  Podział ceny biletu na relacje w proporcji do długości relacji - taryfa kilometrowa
  b) jeśli w parametrach sprzedaży biletów miesięcznych nie jest zaznaczona opcja: "[v] Przy kopiowaniu biletu przeliczać cenę od nowa", to po zmianie cennika suma cen biletów na kursy opisujące relacje może nie być zgodna w ceną biletu i wówczas podział ceny biletu na relacje wykonywany jest w proporcji do długości relacji.
  Informuje o tym komunikat w przebiegu zadania:
  Podział ceny biletu na relacje w proporcji do długości relacji. Cena z kursów: nnnn.nn
 3. Zmiana wyświetlania informacji o dacie końca abonamentu (menu Pomoc > Informacje - zakładka "O programie"). W przypadku umowy serwisowej bez określonej daty końca umowy informacja o abonamencie wyświetlana jest w postaci:
  Abonament na obsługę serwisową programu ważny do: bezterminowo
  Bez aktualizacji pliku uprawnień: dd.mm.rrrr
  Wyświetlana jest data końca uprawnienia do korzystania z nowych wersji programu zapisana w pliku uprawnień, który aktualnie jest pobrany do folderu z programem. Przy umowie bezterminowej data ta jest automatycznie aktualizowana w pliku uprawnień zapisanym na serwerze Informica.

31.08.2021

 1. Zestawienia sprzedaży biletów > Przegląd biletów - w oknie przeglądu biletów została dodana kolumna "Sposób zapłaty" (z prawej strony kolumny "Do zapł.") zawierająca informację o sposobie zapłaty za bilet. W wykazie sprzedanych biletów po zaznaczeniu opcji "[v] Zapłata bezgotówkowo" (na panelu elementów kontrolnych) wyświetlane są tylko te bilety, które zostały zapłacone inną metodą, niż "GOTÓWKA".
 2. Rejestracja rozliczeń > Bilety - w wykazie biletów sprzedanych w danym raporcie zadaniowym została dodana kolumna "Sposób zapłaty" (z prawej strony kolumny "Do zapł.") zawierająca informację o sposobie zapłaty za bilet. Po zaznaczeniu opcji "[v] Zapłata bezgotówkowo" wyświetlane są tylko te bilety, które zostały zapłacone inną metodą, niż "GOTÓWKA".
 3. Aktualizacja parametrów dat zmiany czasu z letniego na zimowy - w tabeli parametrów dodane zostały daty wprowadzenia oraz odwołania czasu letniego w latach 2022, 2023 i 2024. Daty te zapisywane są do zbiorów danych dla bileterek EMAR-105/EMAR-205. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.

24.05.2021

 1. Analiza sprzedaży biletów - proces przygotowania wyników analizy był przerywany w przypadku, gdy w analizowanym zestawie danych występował bilet z ulgą z grupy 12 (ulgi ustawowe w komunikacji kolejowej - bilety jednorazowe).

06.05.2021

 1. Zestawienia sprzedaży biletów - korekta drukowania zestawień. W wyniku zmian modułu drukowania zestawień wykonanych w poprzedniej wersji programu stopka zestawienia zawierająca nazwę programu oraz datę wykonania wydruku była dopisywana do stopki z poprzedniego wykonanego wydruku do momentu zamknięcia programu.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów > zakładka Przegląd biletów > Zestawienia - przy drukowaniu niektórych zestawień nie będących wykazem imiennym biletów program wymagał podania informacji, dla kogo przeznaczone jest zestawienie i zapisywał ją w rejestrze udostępnień danych osobowych. Zapis tej informacji wymagany jest jedynie w przypadku wykonywania wydruków wykazu imiennego biletów.

23.04.2021

 1. Rozliczenia sprzedaży pomiędzy gminami - korekta sumowania zwrotów biletów okresowych 7-dniowych oraz 30-dniowych w zestawieniach rozliczeń sprzedaży pomiędzy gminami. Informacja o zwrotach tych rodzajów biletów nie była pokazywana we właściwych pozycjach zestawień.
 2. Korekta raportów zadaniowych - w czasie wykonywania korekty pomijane były raporty zawierające diagramy kas obcych zapisane w tabelach o strukturze niezgodnej z aktualną bazą danych.
 3. Zestawienia sprzedaży > Sumy sprzedaży - zmiana sposobu wyświetlania informacji o wartości sprzedaży w danym miesiącu w podziale na miesiące ważności biletów. Jeśli bilety miesięczne/okresowe/wieloprzejazdowe/sieciowe ważne są w okresie obejmującym więcej, niż jeden miesiąc kalendarzowy ich pełna wartość była dotychczas wykazywana w miesiącu pierwszego dnia ważności biletu. Obecnie pełna wartość biletu dzielona jest pomiędzy miesiące jego ważności w proporcji do liczby dni ważności biletu w danym miesiącu. Wartości pokazywane w tej zakładce dzielone są na miesiące ważności biletu w momencie rejestracji raportów zadaniowych. Dane zarejestrowane wcześniej można zapisać ponownie wg zmienionych zasad poprzez wykonanie funkcji "Korekta raportów zadaniowych".
  Uwaga: należy wykonać funkcję "Korekta raportów zadaniowych" za miesiąc, w którym została zainstalowana aktualizacja programu. Jest to konieczne ze względu na ujednolicenie sposobu zapisu danych biletów okresowych sprzedanych w tym miesiącu.

04.02.2021

 1. Diagramy kas obcych - weryfikacja informacji o typie ulgi zapisanej w danych biletów miesięcznych i okresowych sprzedanych w serwisie e-podróżnik.
 2. Zestawienia sprzedaży biletów - zakładka Przegląd biletów > Zestawienia - w zestawieniu "wykaz imienny biletów" dodana została kolumna "NIP nabywcy". Kolumnę można pokazać w zestawieniu po zaznaczeniu opcji "[v] NIP nabywcy" w wykazie wybranych kolumn zestawienia.

26.01.2021

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  Publikacja: Dz.U. z dnia 25.01.2021r. poz. 159

  Art. 3. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) wprowadza się następujące zmiany:

  2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
  „Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii: …
  2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
  – na podstawie biletów jednorazowych.
  2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
  3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:

  2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
  4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
  1) datę wydania zaświadczenia;
  2) imię i nazwisko dawcy krwi;
  3) numer PESEL dawcy krwi;
  4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
  5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.”; ...

  Art. 33. 1. Uprawnienia, o których mowa w:
  1) art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3;
  2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku oddania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, jeżeli co najmniej w dniu jej wejścia w życie liczba donacji wynosi 3 i zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3. ...
  Art. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 28 ma zmienioną nazwę na: "HONOR.DAWCA KRWI" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).

  Uwaga: wykaz dopłat do biletów z ulgą ustawową za styczeń 2021 będzie podzielony na dwie części zgodnie z okresami ważności zestawów ulg - od 1 do 25 stycznia oraz od 26 do 31 stycznia. W wykazie za okres od 26 stycznia pokazana zostanie nowa ulga.