Przewozy pasażerskie – wykaz zmian

28.12.2020

 1. Taryfy > Taryfy kursów > menu Funkcje dodatkowe > Taryfy strefowe kursów (BM, BMU) - jeśli do tych samych kursów zostało przypisanych strefowo kilka taryf biletów miesięcznych z ulgą kwotową, to w oknie "Taryfy strefowe kursów" wyświetlana była informacja o przypisaniu do kursów taryfy o najmniejszym numerze. W bazie informacja o przypisaniu zapisana była poprawnie.

07.12.2020

 1. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2021 - zmiana terminu ferii zimowych (od 04.01.2021 do 17.01.2021) dla wszystkich województw zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.11.2020 (Dz.U. Poz. 2111) oraz zapis parametrów kalendarzy na rok 2022. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2022 zapisany jest okres dla województwa małopolskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 2. Przystanki - korekta działania funkcji weryfikacji danych przystanków, wykonywanej przy uruchamianiu funkcji "Przystanki". Przy weryfikacji poprawności zapisu informacji o stanowiskach przystankowych usuwana była informacja o wzorcach wydruku zbiorczych tabliczek przystankowych przypisanych do poszczególnych przystanków w oknie "Stanowiska i wzory tabliczek" (menu Tabliczki).

15.10.2020

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:

  3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.
  2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych;
  2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.
  3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystająca z przejazdu w klasie 1, obowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2

  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 16 ma zmienioną nazwę na: "OSOBA REPRESJON." (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach). W wykazie ulg ustawowych w komunikacji miejskiej (grupa 2) dodana została ulga w pozycji 7 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KM' W wykazie ulg ustawowych w komunikacji kolejowej (grupa 12) dodana została ulga w pozycji 8 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KK'

  Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu dodawany jest zestaw ulg ustawowych ważny od 15.10.2020. Nowa ulga jest nieaktywna - nie jest zapisywana do bileterek. W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  1) w funkcji "Ulgi" wskazać ulgę nr 16 w grupie 1 i zaznaczyć opcje: "Zapis do bileterek: autobusowych [v] miesięcznych [v]"
  2) przypisać ulgę do kursów - Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów". Funkcja zweryfikuje przypisanie ulg ustawowych z zestawu ważnego od 15.10.2020. Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  3) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterkach EMAR"
  4) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do sprzedaży na dworcu - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterce DUO-BUS"
  5) przygotować zbiory dla bileterek

 2. Eksport rozkładu do ePodróżnik - korekta zapisu taryf biletów okresowych. Jeżeli w parametrach eksportu nie była zaznaczona opcja "[ ] Użyj aktualnie stosowane taryfy podstawowe dla biletów jednorazowych jako taryfy domyślne w e-podróżnik", to przy eksporcie danych tego kursu taryfy biletów okresowych przypisane do kursu również miały wpisywaną informację o blokadzie ich używania do sprzedaży w e-podróżnik. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to o blokadzie używania taryf podstawowych w poszczególnych kursach decyduje ustawienie w kursie parametru: "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych do sprzedaży w e-podróżnik".

22.09.2020

 1. Eksport rozkładu do ePodróżnik - korekta zapisu informacji o ulgach handlowych do biletów okresowych i miesięcznych przypisanych do kursów. Przy zakupie biletu okresowego/miesięcznego w serwisie e-podróżnik nie można było wybrać ulgi handlowej poprawnie przypisanej do kursu.

08.09.2020

 1. Rozkłady jazdy linii - poprawione wypełnianie kolumny nazw przystanków. W wyniku zmian wprowadzonych w wersji 1.66m programu w niektórych przypadkach kolumna nazw przystanków mogła być wypełniona nieprawidłowo (powtórzone lub przesunięte nazwy przystanków).

02.09.2020

 1. Kursy - dodana została zakładka "Kurs powrotny", w której można wskazać kursy powrotne używane przy sprzedaży biletów okresowych w e-podróżnik oraz określić przystanki wybierane jako powrotne przy sprzedaży biletu w dwie strony.
  Wskazanie kursu powrotnego możliwe jest dla kursów, które mają typ "przewozy regularne" oraz status "kurs aktywny" lub "kurs projektowany". Jako kursy powrotne można wskazać kursy z identyczną datą początku ważności. Kursy, które można wskazać jako powrotne dla kursu aktualnie wskazanego w wykazie kursów pokazane są w selektorze "Wskaż kurs powrotny". Lista kursów zależy od ustawienia opcji:
  [v] Kursy powrotne mają zgodny początek i koniec
  [v] Kursy powrotne z tej samej linii
  [v] Tylko kursy nie używane jako powrotne
  Po wskazaniu kursu w selektorze wyboru kursu powrotnego użycie przycisku [Wskaż przystanki powrotne] powoduje wyświetlenie okna, w którym można wskazać przystanki powrotne wybierane przy sprzedaży biletów okresowych w dwie strony dla wybranej pary kursów. W oknie wyświetlana jest trasa kursu wskazanego w wykazie kursów oraz trasa kursu powrotnego wskazanego selektorem. Wstępnie wypełniane są przystanki powrotne - dwukierunkowe, a przypadku przystanków jednokierunkowych najbliższy przystanek kursu powrotnego leżący w tej samej miejscowości, którego nazwa krótka ma identyczne przynajmniej 4 pierwsze znaki. Odległość od początku trasy linii obu przystanków musi się różnić o mniej, niż 2km.
  Zmiana przystanku kursu powrotnego lub wstawienie przystanku powrotnego w wierszu, w którym funkcja nie uzupełniła nazwy możliwa jest po dwukrotnym kliknięciu w wybraną komórkę kolumny "Przystanki kursu powrotnego" z lewej strony okna lub kolumny "Przystanki kursu" z prawej strony okna. Po rozwinięciu selektora z trasą kursu powrotnego można wybrać dowolny przystanek z trasy kursu powrotnego lub pustą pozycję, aby usunąć przypisanie przystanku powrotnego. Użycie przycisku [Zapisz] powoduje zapisanie wykazu przystanków wybieranych jako powrotne dla danej pary kursów.
  Korekta wykazu przystanków powrotnych możliwa jest po dwukrotnym kliknięciu w pozycję listy z wykazem kursów powrotnych dla danego kursu.
  Usunięcie informacji o kursie powrotnym do danego kursu wykonywane jest po wskazaniu pozycji w wykazie kursów powrotnych i użyciu przycisku [Usuń kurs powrotny].
  Kurs może być przypisany jako powrotny do kilku kursów po usunięciu zaznaczenia opcji "[ ] Tylko kursy nie używane jako powrotne". Wskazane jest przypisanie kursów powrotnych do wszystkich kursów linii.
  Przy wskazaniu kursów, które nie mają zgodnego początku i końca (nie jest zaznaczona opcja: "[ ] Kursy mają zgodny początek i koniec") zaznaczane są przystanki powrotne na wspólnym odcinku tras kursów.
  Uwaga: przy wyborze jako powrotnego kursu z innej linii (nie jest zaznaczona opcja: "[ ] Kursy z tej samej linii") konieczne jest ręczne wskazanie przystanków powrotnych.
 2. Eksport rozkładu do ePodróżnik:
  - zapis w zbiorze z eksportowanymi danymi informacji o kursach powrotnych używanych przy sprzedaży biletów okresowych w e-podróżnik. Dane te zapisywane są w przypadku, gdy zostaną zdefiniowane w funkcji "Kursy", pary kursów, dla których zdefiniowane zostały przystanki powrotne są eksportowane, a w parametrach eksportu do e-podróżnik zaznaczona jest opcja: "[v] Zapisz taryfy biletów okresowych"
  - korekta zapisu taryf biletów okresowych. Jeżeli kurs miał zaznaczony parametr "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych do sprzedaży w e-podróżnik", to przy eksporcie danych tego kursu taryfy biletów okresowych przypisane do kursu również miały wpisywaną informację o blokadzie ich używania do sprzedaży w e-podróżnik.
  - korekta wyświetlania informacji o błędach uniemożliwiających wykonanie eksportu. Przy sprawdzaniu danych kursów z zezwoleniem na sprzedaż biletów w serwisie e-podróżnik mógł zostać nieprawidłowo podany numer kursu, w którym nie została określona informacja o sprzedaży biletów z przystanków. W wykazie kursów bez zdefiniowanej informacji o sprzedaży z przystanków w ostatnim wierszu mógł być wskazany inny numer kursu od tego, dla którego informacja ta nie była określona.
 3. Korekta funkcji sprawdzenia trasy kursu z trasą linii - w przypadku, gdy pomiędzy dwoma przystankami jednokierunkowymi w kierunku TAM występował identyczny przystanek umieszczony w trasie linii jako jednokierunkowy w kierunku POWRÓT, przy porównywaniu trasy kursu w kierunku TAM z trasą linii funkcja zmieniała w trasie kursu odległość pomiędzy tymi przystankami na 0.
 4. Rozkłady jazdy linii:
  - poprawione obliczanie odległości przejechanych w poszczególnych województwach dla linii międzywojewódzkich. W przypadku, gdy w linii występowały odcinki trasy z przystankami jednokierunkowymi długość odcinków przebiegających w poszczególnych województwach mogła być obliczona nieprawidłowo.
  - poprawione obliczanie prędkości technicznej w kierunku powrót linii - na odcinku do przedostatniego przystanku w kierunku powrót nie był uwzględniany czas obsługi na tym przystanku, co powodowało zaniżenie wartości prędkości technicznej (przy obliczaniu prędkości technicznej od czasu przejazdu pomiędzy przystankami odejmowany jest czas obsługi na przystanku docelowym - o ile nie jest to ostatni przystanek w danym kierunku oraz nie ma zdefiniowanego na nim czasu postoju)

22.06.2020

 1. Przygotowanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 oraz Duo/Printo-Bus - jeśli w czasie przygotowania zbiorów zaznaczone były opcje "v Odległości taryfowe z drogowych obliczaj w kierunku linii" (menu Ustawienia w głównym oknie programu) oraz "Jako odległości taryfowych użyj: (*) odległości drogowych" (w zakładce przygotowania zbioru), to w czasie przygotowania do zapisu tras linii mogły być wyświetlane komunikaty o różnicy w odległości taryfowej w kierunku tam i powrót pomimo tego, że odległości były równe.

06.05.2020

 1. Kursy > zakładka EP-Bilety - dodanie parametrów określających sprzedaż biletów bezdiagramowych w serwisie e-podróżnik:
  [ ] sprzedaż tylko takich biletów, których kontrola nie wymaga diagramu we wszystkich kanałach sprzedaży
  [ ] bilety bezdiagramowe tylko w aplikacji mobilnej/biletomacie/wpłatomacie (z wyłączeniem e-podróżnik i DSS)
  Sprzedaż biletów bezdiagramowych na danym kursie można wprowadzić we wszystkich kanałach sprzedaży lub ograniczyć tylko do sprzedaży w aplikacji mobilnej oraz biletomacie lub wpłatomacie.
 2. Eksport rozkładu do ePodróżnik - uwzględnienie w pliku eksportu przypisanych do kursów parametrów określających sprzedaż biletów bezdiagramowych w serwisie e-podróżnik.

25.03.2020

 1. Kursy > zakładka EP-Bilety - [Sprzedaż z przystanków] - w oknie "Sprzedaż z przystanków w kasach obcych" dodany został przycisk pozwalający na automatyczne wpisanie zezwolenia na sprzedaż biletów ze wszystkich przystanków wszystkich kursów linii, do której przypisany jest aktualny kurs. Funkcja wpisuje informację o możliwości sprzedaży 100% biletów z każdego przystanku w serwisie e-podróżnik.

11.03.2020

 1. Eksport rozkładu do systemu PIGTSiS - korekta eksportu danych trasy kursu. Jeżeli na pierwszym przystanku kursu powrotnego zdefiniowany był skrót do przystanku leżącego za odgałęzieniem, to do eksportowanej trasy kursu zapisywany był czas przejazdu skrótem, a nie czas przejazdu do pierwszego przystanku w odgałęzieniu.

14.02.2020

 1. Trasy linii > funkcja menu "Tworzenie i korekta trasy" - korekta działania funkcji "Automatyczne wypełnianie czasów i stanowisk" (menu Narzędzia). Występował błąd w działaniu tej funkcji w przypadku, gdy drugi przystanek trasy linii leżał w odgałęzieniu. W parametrach automatycznego wypełniania czasów i stanowisk dodana została opcja "[v] nie wypełniaj automatycznie numerów stanowisk". Po jej zaznaczeniu wypełniane są tylko czasy przejazdów zgodnie z określonymi w parametrach prędkościami. Czasy przejazdów obliczane są na podstawie średniej prędkości komunikacyjnej oraz wpisanych odległości od początku trasy linii. Jeżeli sąsiednie przystanki mają wpisaną identyczną odległość od początku trasy linii, to będą miały wpisany ten sam czas przyjazdu i odjazdu.
 2. Taryfy > Taryfy linii > Funkcje dodatkowe > Taryfy przesiadkowe linii (BM, BMU) - korekta funkcji przypisywania. Jeśli jako przystanek przesiadkowy wybrany został przystanek jednokierunkowy, a w linii docelowej brak było możliwości przesiadki z tego przystanku funkcja przypisywania sygnalizowała błąd bez wyświetlenia komunikatu o braku możliwości przesiadki. Dodana została obsługa przypisywania cen w przypadku wyboru przystanków jednokierunkowych jako przystanków przesiadkowych w liniach A (początkowej) oraz B (docelowej). Funkcja wyświetla informację o możliwości przesiadki w zależności od kierunkowości przystanku przesiadkowego w linii A. Jeśli jest to przystanek jednokierunkowy w kierunku TAM, to przesiadka jest możliwa w kierunku A > B, jeśli przystanek jest jednokierunkowy w kierunku POWRÓT, to przesiadka jest możliwa w kierunku B > A. Przystanek przesiadkowy wskazany w linii A musi występować w linii B. W trasie linii A wyświetlanej przy wyborze przystanku przesiadkowego za kodem przystanku wyświetlana jest informacja o przystankach jednokierunkowych: JT - przystanek jednokierunkowy w kierunku TAM linii, JP - przystanek jednokierunkowy w kierunku POWRÓT linii. Brak tej informacji oznacza przystanek dwukierunkowy - zatrzymywanie autobusów wykonujących kursy w obu kierunkach jazdy w stosunku do numeracji przystanków w linii. Należy pamiętać o tym, że w przypadku definiowania taryf przesiadkowych z linii A na B ze wskazaniem przystanków jednokierunkowych jako przystanków przesiadkowych należy taryfę przesiadkową przypisać dwa razy: w kierunku A>B oraz w kierunku B>A. Tylko wtedy możliwa będzie sprzedaż biletu ważnego w dwie strony wg taryfy przesiadkowej przypisanej do tej pary linii. Cena biletu przypisana w tej taryfie zawsze jest ceną za przejazd w dwie strony, niezależnie od tego, czy w danej relacji przejazd taki można zrealizować ze względu na kierunkowość przystanków. Program DW-SQL (BM-SQL) przy sprzedaży biletu obliczy cenę jako połowę ceny przypisanej w kierunku A>B oraz połowę ceny przypisanej w kierunku B>A. Warunkiem jest możliwość wykonania przejazdu w relacji TAM oraz POWRÓT biletu pasażera pomiędzy przystankami, do których przypisane są ceny w taryfie przesiadkowej pomiędzy liniami A i B.
  Uwaga: w oknie wyboru linii przesiadkowych wiersze z danymi linii oznaczane są kolorami zgodnie z aktualnie przypisanym statusem linii. Kolory można zmienić w funkcji "Parametry kontroli linii i kursów" (menu "Ustawienia" w głównym oknie programu).
 3. Przygotowanie zbiorów dla bileterek - zmiana sposobu nadawania nazwy zbioru dla "Duo/Printo Bus" w przypadku, gdy zbiór przygotowywany jest przy pomocy programu zainstalowanego w Teroplan S.A. Ze względu na możliwość przygotowania w tym samym dniu zbioru dla danego przewoźnika w firmie Teroplan oraz bezpośrednio przez przewoźnika zbiory przygotowywane w firmie Teroplan w danym dniu mają przypisywane rozszerzenie od 'DA9' do 'DA1' (zbiory przygotowywane bezpośrednio u przewoźnika - od 'DA1' do 'DA9'). Nazwy zbiorów przygotowywanych w danym dniu u przewoźnika oraz w firmie Teroplan nie będą mieć powtórzonych nazw, o ile nie zostanie ich przygotowanych w sumie więcej niż 9.

07.01.2020

 1. Statystyka wykonywania kursów (Kursy > menu Statystyka) - umożliwienie obliczania statystyki w przypadku jednoczesnego uruchomienia funkcji z kilku egzemplarzy programu pracujących w sieci. Dane obliczane przy liczeniu statystyki zapisywane są w oddzielnych tabelach danych dla każdego egzemplarza programu - numer egzemplarza programu wyświetlany jest w głównym oknie programu pod informacją o wersji programu. Dotychczas dane zapisywane były do jednego zestawu tabel, co blokowało możliwość jednoczesnego obliczania statystyk przez kilku użytkowników jednocześnie.
 2. Trasy linii - funkcja "Przesuń kilometraż" w niektórych przypadkach niedokładnie pokazywała odległość pomiędzy bieżącym i poprzednim przystankiem trasy linii, co mogło spowodować niemożność wykonania przesunięcia kilometrażu o dokładną różnicę odległości pomiędzy tymi przystankami. Zmieniona została dokładność wprowadzania przesunięcia z 0,1km do 0,001km.
 3. Rozkład jazdy linii - jeśli w parametrach drukowania rozkładu jazdy w sekcji "Drukuj kolumny tabeli" zaznaczona była opcja "[v] czas jazdy narastająco dla linii" i nie była zaznaczona opcja "[ ] czasy przejazdów dla linii", to na wydruku nie była drukowana pionowa kreska oddzielająca kolumnę czasu jazdy od następnej kolumny, co mogło spowodować wydruk kolejnej pionowej kreski w kolumnie czasu jazdy.
 4. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - w zakładce "Taryfy kursów" dodana została kolumna "km" zawierająca symbol 't' w wierszu informującym o taryfie, w której cena biletu zależy tylko od odległości (taryfa kilometrowa).
 5. Dodanie parametrów kalendarzy na rok 2021. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu. Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2021 zapisany jest okres dla województwa dolnośląskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 6. Eksport rozkładu do ePodróżnik - taryfy biletów okresowych dla kursu nie były eksportowane w przypadku, gdy taryfy biletów jednorazowych przypisane były do kursu, a taryfy biletów okresowych - do linii.

29.11.2019

 1. Tabliczki przystankowe - Tabliczka MM - jeśli w parametrach druku tabliczek został zmieniony tekst nazwy kolumny "przez", to przy wydruku tabliczki z zaznaczoną opcją "[v] w kolumnie godzin wydziel kolumny dni wykonywania" oraz opcją "Przystanki pośrednie: (*) w oddzielnej kolumnie" nazwy przystanków pośrednich drukowane były niepotrzebnie również w kolumnie nazw przystanków docelowych.
 2. Eksport rozkładu do ePodróżnik - przy eksportowaniu taryf biletów okresowych w niektórych przypadkach nie były eksportowane dane taryf biletów jednorazowych przypisanych do kursu.

05.11.2019

 1. Przystanki - Opłaty za przystanki - korekta obliczania liczby zatrzymań na przystanku kursów wykonywanych na przełomie dnia. Jeśli kurs nie był wykonywany codziennie i zatrzymywał się na przystanku, dla którego obliczana była opłata w drugiej dobie od godziny rozpoczęcia, to zatrzymanie na przystanku naliczane było w dobie rozpoczęcia kursu, a nie w dobie zatrzymania się na przystanku.

22.10.2019

  Rozkłady jazdy linii - jeżeli w parametrach tworzenia rozkładów jazdy linii zaznaczona była opcja "[v] Zbiorczy rozkład jazdy linii o tej samej dacie ważności" i jeden z wariantów linii zaczynał się na przystanku leżącym w odgałęzieniu innego wariantu tej linii, to przy obliczaniu odległości poszczególnych wariantów linii mógł wystąpić błąd, który uniemożliwiał wyświetlenie zbiorczego rozkładu jazdy linii.

09.10.2019

 1. Kursy - zakładka EP-Bilety - rozdzielone zostały zezwolenia na sprzedaż biletów w serwisie e-Podróżnik Bilety - obecnie zezwolenia na sprzedaż biletów jednorazowych oraz okresowych (miesięcznych) są przypisywane do poszczególnych kursów niezależnie od siebie - opcje:
  [ ] Dozwolona sprzedaż biletów jednorazowych
  [ ] Dozwolona sprzedaż biletów okresowych
  Parametry sprzedaży biletów zadane w zakładce EP-Bilety dla jednego kursu można skopiować do wszystkich kursów linii lub firmy (menu Narzędzia).
  Uwaga: po instalacji nowej wersji programu opcje "[ ] Dozwolona sprzedaż biletów jednorazowych" oraz "[ ] Dozwolona sprzedaż biletów okresowych" ustawione są tak, jak dotychczas dla danego kursu ustawiona była opcja zezwolenia na sprzedaż biletów w serwisie e-Podróżnik.
 2. Parametry nowego kursu (Kursy > menu Narzędzia) - w zakładce EP-Bilety parametry sprzedaży przez internet zostały zmodyfikowane analogicznie, jak w funkcji "Kursy".
 3. Eksport rozkładu do ePodróżnik - dostosowanie funkcji eksportu do zmienionych parametrów sprzedaży na kurs.

19.08.2019

 1. Eksport rozkładu do ePodróżnik - dodanie eksportowania taryf biletów okresowych w przypadku zdefiniowania parametrów sprzedaży takich biletów w serwisie e-podróżnik.
  Uwaga: eksport możliwy jest wyłącznie w przypadku posiadania ważnej licencji na program "Informica 2.0".
 2. Przeglądanie zbioru dla bileterki EMAR-105 - korekta pokazywania cen biletów w zakładce "Ceny w dniach". W przypadku, gdy ulga handlowa do biletów jednorazowych obowiązywała na części trasy kursu rozpoczynającego się w środku trasy linii i w zakładce "Wykaz kursów" nie była zaznaczona opcja "[ ] bileterkowa numeracja przystanków" cena biletu ulgowego w zakładce "Ceny w dniach" mogła być pokazywana w niewłaściwej relacji.
 3. Wydruk cennika linii - na podglądzie wydruku cennika w postaci trójkąta nieprawidłowo wyświetlane były nazwy przystanków docelowych w przypadku, gdy niedozwolona była sprzedaż biletów na początkowym odcinku trasy linii; jako przystanki docelowe powtórzone były nazwy przystanków, do których nie były przypisane ceny biletów. Na podglądzie cennika, eksporcie do pliku oraz podglądzie wydruku w postaci listy nazwy przystanków docelowych pokazywane były poprawnie.

07.06.2019

 1. Dostosowanie wykazu stawek PTU do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 (Dz.U. z dnia 30.04.2019r. Poz. 816) Rozporządzenie wprowadza obowiązkowe przypisanie oznaczeń literowych od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku:
  § 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję: ... 5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
  a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
  ...
  § 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.
  ...
  65. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r., z wyjątkiem § 9 ust. 3 i 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
  Przy pierwszym uruchomieniu programu w wersji 1.66 lub wyższej do tabeli StawkiPTU dodawany jest zestaw stawek z datą ważności od 01.05.2019, w którym do stawek od "A" do "E" przypisane są wartości określone w rozporządzeniu, natomiast stawki "F" oraz "G" są nieczynne. Jeżeli w bazie użytkownika programu istnieje już zestaw stawek ważnych od 01.05.2019, to weryfikowane są w nim stawki o oznaczeniach od "A" do "E", natomiast wartości przypisane do stawek "F" oraz "G" nie ulegają zmianie. Jeżeli w bazie istnieje zestaw stawek o dacie późniejszej od 01.05.2019, to dodanie zestawu stawek ważnych od 01.05.2019 nie wpłynie na zapis stawek do bileterek.
  Uwaga: zmiana stawek PTU w bileterkach wymaga przygotowania zbioru z danymi dla bileterek oraz przeprogramowania kart pamięci bileterek. Dotyczy to również drukarek fiskalnych używanych przy sprzedaży biletów miesięcznych. Do zbioru zapisywana jest informacja o stawkach ważnych w dniu przygotowania zbioru oraz o stawkach, których data początku ważności jest późniejsza od daty przygotowania zbioru. Należy zwrócić uwagę na przypisanie w bazie stawek od C do G do pozycji cenowych. Jeśli w taryfie zagranicznej do odcinka zagranicznego przypisana była stawka C, to należy zmienić to przypisanie na D. Jeśli przypisana była stawka G (zwolniona), to należy zmienić to przypisanie na E. Jeśli w wykazie opłat dodatkowych zdefiniowane były pozycje przypisane do stawek innych, niż A lub B, to należy dostosować przypisania do aktualnych wartości stawek podatkowych. Przy instalacji nowej wersji programu nie są wykonywane żadne zmiany przypisań oznaczeń literowych stawek do pozycji cenowych (taryfy, opłaty dodatkowe), Zmiany te użytkownik programu musi wykonać samodzielnie przed przygotowaniem zbiorów dla bileterek, w których zapisane zostaną wartości stawek przypisane do oznaczeń literowych zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 29.04.2019.
 2. Przygotowanie zbiorów dla bileterek - korekta wyświetlania komunikatów o różnicy odległości taryfowej pomiędzy przystankami w kierunku TAM i POWRÓT linii. Komunikaty mogły być wyświetlone w przypadku, gdy w momencie przygotowania zbioru zaznaczone były opcje "v Odległości taryfowe z drogowych obliczaj w kierunku linii" (menu "Ustawienia" w głównym oknie programu) oraz "Jako odległości taryfowych użyj: (*) odległości drogowych". Mogły być wyświetlane komunikaty o różnicach pomimo tego, że do zbioru zapisywane były identyczne odległości taryfowe w obu kierunkach. Odległości taryfowe zapisywane są do zbioru dla bileterek przy zaznaczonej opcji "Jako odległości taryfowych użyj: (*) odległości drogowych" w różny sposób w zależności od ustawienia opcji "Odległości taryfowe z drogowych obliczaj w kierunku linii" (menu "Ustawienia" w głównym oknie programu). Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, to odległości taryfowe pomiędzy przystankami obliczane są niezależnie dla kierunku Tam oraz Powrót linii. Jeżeli opcja jest zaznaczona, to odległości taryfowe obliczane są tylko dla kierunku Tam, a następnie kopiowane do połączeń pomiędzy przystankami w kierunku Powrót. W zbiorze zapisywane są odległości taryfowe pomiędzy sąsiednimi przystankami w trasie linii. Odległości taryfowe pomiędzy innymi parami przystanków trasy obliczane są jako suma odległości pomiędzy kolejnymi parami przystanków trasy od przystanku początkowego relacji do przystanku końcowego.
  Uwaga: ustawienie opcji "Odległości taryfowe z drogowych obliczaj w kierunku linii" wpływa również na działanie funkcji "Odległości taryfowe równe drogowym w połączeniach linii" (Trasa linii, menu Narzędzia). Informuje o tym odpowiedni komunikat, wyświetlany przed rozpoczęciem działania funkcji.
 3. Przystanki > zakładka "Numery" - dodanie maski do wpisywania współrzędnych stanowiska, identycznej z maską wpisywania współrzędnych przystanku (zakładka Uzgadnianie). Przy ręcznym wpisywaniu współrzędnych stanowiska można było wpisać wartości współrzędnych spoza dozwolonego zakresu.

18.04.2019

 1. Cennik kursów - jeżeli do kursu w komunikacji międzynarodowej przypisane były ulgi kwotowe i procentowe, to w cenniku biletów z ulgą kwotową mogły być pokazywane nieprawidłowe ceny biletów z ulgą kwotową. Błędne ceny biletów z ulgą kwotową były również zapisywane do pliku eksportu rozkładu do ePodróżnik.

22.01.2019

 1. Przygotowanie zbioru dla Duo/Printo-Bus - dodanie możliwości przygotowanie zbioru w wersji 11. Zbiór w wersji 11 umożliwia zapis informacji pozwalającej na wydruk na bilecie jednorazowym oznaczenia i numeru linii komunikacyjnej. Dane te wpisywane są w funkcji "Linie": oznaczenie - zakładka "Dane podstawowe", Rodzaj usług; numer ewidencyjny linii - zakładka "Zezwolenie"). W wykazie kursów zapisywana jest opcja umożliwiająca zablokowanie przedsprzedaży biletów jednorazowych. Opcja ta ustawiana jest w funkcji "Kursy", zakładka "Bilety", Sprzedaż na dworcu: Dozwolona przedsprzedaż biletów [ ]. Zbiór w wersji 11 może być wykorzystany przez program DW SQL/BM SQL od wersji 1.69.
 2. Eksport rozkładu do ePodróżnik - weryfikacja eksportu kalendarzy dni wykonywania kursów. W okresie poprzedzającym pierwszy dzień ważności danych (data wpisana jako "Linie i kursy ważne od:") wszystkie kursy mają kasowane kalendarze dni wykonywania.

09.10.2018

 1. Dane podstawowe > Pracownicy (oraz Zadania > Kierowcy) - w zakładce "Urlopy" zabronione było wpisanie (wybranie z listy) roku rozliczeniowego powyżej 2017.

27.09.2018

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105 - uzupełnienie kontroli poprawności zapisywanych danych. Procedura weryfikacji poprawności danych zmieniona w wersji 1.65c programu mogła niewłaściwie sygnalizować niezgodność trasy kursu z trasą linii w przypadku, gdy odgałęzienie rozpoczynało się od drugiego przystanku trasy linii.
 2. Cennik linii - jeżeli do kursów linii przypisane były ulgi handlowe procentowe ważne na części trasy kursu, to w cenniku linii w niektórych przypadkach wartości biletów ulgowych mogły być pokazane we wszystkich relacjach trasy, a nie tylko na odcinkach obowiązywania ulgi. Wartości biletów ulgowych powinny być pokazane w relacjach obowiązywania ulgi we wszystkich kursach linii, do których ulga została przypisana.
 3. Eksport danych (Rozkład jazdy) - uzupełnienie pliku eksportu. Do pliku nie były zapisywane ceny biletów w taryfie miejskiej (typ taryfy 21 - strefowa - osobowo-bagażowa) pomimo tego, że do eksportowanej linii/kursu taryfa tego typu była przypisana i w parametrach eksportu zaznaczona była opcja "[v] dołączyć cenniki kursów".
 4. Import danych (Rozkład jazdy) - uzupełnienie działania funkcji o import cen biletów w taryfie typu 21. Jeżeli w parametrach importu zaznaczona jest opcja "[v] dołączyć cenniki linii i kursów" oraz plik, z którego importowane są dane zawiera ceny biletów w taryfie typu 21, to ceny zdefiniowane w tej taryfie importowane są do bazy danych.

13.09.2018

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterki EMAR-105:
  - jeżeli w parametrach przygotowania zbioru zaznaczone była opcja "Jako odległości taryfowych użyj: (*) odl. drogowych", to przy zapisie odległości taryfowej skrótu odgałęzienia odczytywana była odległość taryfowa skrótu zamiast zaokrąglonej do pełnych kilometrów odległości drogowej. Jeśli w parametrach skrótu zapisana była odległość drogowa różna od odległości taryfowej i do kursu/linii przypisana była taryfa kilometrowa, to w szczególnym przypadku mogło to prowadzić do obliczenia w bileterce w niektórych relacjach przejazdu pomijających odgałęzienie innej ceny biletu za przejazd niż wynikałoby to z cennika wydrukowanego z zadanym parametrem "Jako odległości taryfowych użyj: (*) zaokr. odl. drogowych".
  - uzupełnienie kontroli poprawności zapisywanych danych. Jeżeli zbiór przygotowywany jest z ustawioną opcją "Zapis trasy: (*) wg linii" i trasa kursu kończy się na przystanku zlokalizowanym w odgałęzieniu, to w przypadku, gdy w trasie kursu przystanki leżące w tym odgałęzieniu nie miały usuniętych oznaczeń odgałęzienia do zbioru mogła zostać zapisana nieprawidłowa odległość pomiędzy ostatnimi przystankami trasy kursu. Obecnie sygnalizowana jest niezgodność pomiędzy trasą linii i trasą kursu - kurs jest pomijany przy tworzeniu zbioru. Konieczne jest ponowne skopiowanie trasy kursu z trasy linii.
 2. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2019 - zmieniony został okres ferii letnich (22.06-31.08.2019) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 opublikowanym w dniu 21.06.2018 na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego). Dodane zostały również parametry kalendarzy na rok 2020. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 3. Cennik linii/kursu - jeżeli w parametrach wydruku cennika zaznaczona była opcja "[v] Pokaż numery przystanków komunikacyjnych", to w przypadku, gdy ustawiona była opcja "Nazwy przystanków: (*) krótkie" numery przystanków komunikacyjnych nie były pokazywane. Numery przystanków komunikacyjnych pokazywane są w cenniku za nazwą przystanku, oddzielone od nazwy znakiem średnika (";"). Należy pamiętać o tym, że numery przystanków komunikacyjnych nie są pokazywane dla przystanków o statusie "dworzec autobusowy" oraz "Przystanek dworcowy".

24.08.2018

 1. Informacja o rozkładzie jazdy - modyfikacja określania parametrów wyświetlania informacji. W niektórych przypadkach mógł wystąpić błąd wyświetlania informacji o aktualnie ustawionych parametrach wyświetlania.
 2. Taryfy -> [Sprawdź cennik] - modyfikacja sprawdzania poprawności taryfy typu 23 (bilety miesięczne) - usuwanie wskaźnika ceny przyrostowej w cenach taryfy typu 23. Przy kopiowaniu cen z taryfy kilometrowej do taryfy typu 23 mogła być zapisana cena z ustawionym wskaźnikiem "zmiana" (cena przyrostowa). Przy przypisywaniu taryfy biletów miesięcznych do linii lub kursu powodowało to wyświetlenie przy takiej cenie w kolumnie "km" wyrażenia "co". Sytuacja ta nie wpływała na poprawność przypisania cen oraz wydruku cennika.

23.07.2018

 1. Informacja o rozkładzie jazdy:
  1. modyfikacja metody zamknięcia okna funkcji. Przy zamykaniu okna funkcji po wyszukaniu połączeń mógł być wyświetlony komunikat o wystąpieniu błędu.
  2. weryfikacja obsługi parametrów wyświetlania danych. Po imporcie nowych danych rozkładu jazdy i zmianie parametru wyświetlania cen mógł wystąpić problem z poprawnym wyświetleniem danych dla wyszukanej relacji przejazdu.
 2. Eksport do systemu e-podróżnik - poprawiony eksport cen w taryfie zagranicznej - EP-Bilety (typ taryfy 30). Do pliku eksportu nie zawsze była zapisywana informacja o cenach biletów na odcinku zagranicznym dla relacji biletów rozpoczynających się w kraju i kończących za granicą.
 3. Modyfikacja dostępu do map zgodnie z aktualnymi wymogami serwisu Mapy Google.

22.05.2018

 1. Dodanie w programie rejestru udostępnień danych osobowych. Do rejestru zapisywana jest informacja o udostępnianiu danych osobowych pracowników firmy. Jako udostępnienie danych pracowników traktowane jest wykonanie wydruku danych pracowników w funkcji "Pracownicy" (zakładka Dane podstawowe) lub funkcji "Kierowcy" (zakładka Zadania). Przed wykonaniem wydruku listy pracowników z danymi wg zadanej postaci wydruku należy wpisać informację o tym, dla kogo przeznaczone jest to zestawienie. Do wykazu udostępnień zapisywany jest tekst wpisany przez operatora, data wykonania wydruku oraz numery pracowników, których dane zostaną wydrukowane. Z menu podręcznego wyświetlanego po wciśnięciu prawego przycisku myszki i wskazaniu pozycji "Rejestr udostępnień danych osobowych" można wyświetlić listę udostępnień danych aktualnie wskazanego pracownika.
 2. Przystanki > Stanowiska i wzory tabliczek, przegląd... (menu Tabliczki) - korekta uruchamiania funkcji. Przy odczycie danych nie była uwzględniona zmiana długości numerów stanowisk w bazie danych.
 3. Wydruk rozkładu jazdy linii - w kolumnie odległości pomiędzy przystankami nie była pokazywane odległość od przystanku, na którym ma miejsce postój autobusu do następnego przystanku.
 4. Przygotowanie danych dla informacji o rozkładzie jazdy - jeśli do eksportu zostały zaznaczone linie, w których nie ma kursów z zezwoleniem na eksport do informacji, to funkcja wyznaczania przystanków przesiadkowych sygnalizowała błędy wyznaczania przystanków przesiadkowych w kursach pomijanych przy eksporcie.

01.03.2018

 1. Taryfy - usuwanie taryfy ulg kwotowych (typ 20) lub taryfy biletów miesięcznych z ulgą kwotową (typ 28). Przy usuwaniu taryfy ulg handlowych mogło dojść do usunięcia rekordu ulgi handlowej powiązanej z taryfą zamiast usunięcia informacji o przypisaniu ulgi do taryfy. Usunięte rekordy ulg handlowych można było odtworzyć poprzez instalację aktualizacji programu - przy pierwszym uruchomieniu programu po aktualizacji przeprowadzana jest weryfikacja tabeli ulg handlowych z tabelą wzorcową i brakujące rekordy ulg są automatycznie dodawane.
 2. Linie > Cennik - jeżeli w parametrach wydruku cennika linii nie była zaznaczona opcja "[ ] Drukuj nagłówek", to wydruk cennika nie był wykonywany.
 3. Kursy > Cennik - jeżeli w parametrach wydruku cennika kursu nie była zaznaczona opcja "[ ] Drukuj nagłówek", to wydruk cennika nie był wykonywany.
 4. Rozkład jazdy linii - korekta pokazywania długości odcinków przejazdu na obszarze poszczególnych województw (linie międzywojewódzkie, zaznaczona opcja w parametrach "[v] Długości odcinków na obszarze każdego z województw (linie międzywojewódzkie)". Jeśli w kierunku Tam lub Powrót pokazywanych było kilka kolumn odległości, to poprawny podział na województwa pokazywany był w pierwszej kolumnie, natomiast w kolejnych kolumnach odległości obliczona dla danej kolumny sumowane były z wartościami z poprzednich kolumn.
  Uwaga: należy pamiętać o tym, że odległości przejazdów na obszarze poszczególnych województw obliczane są w sposób przybliżony. W trasie linii nie ma punktu wyznaczającego granice województw, w związku z tym do długości odcinków na obszarze sąsiednich województw dodawana jest połowa odległości pomiędzy sąsiednimi przystankami trasy linii leżącymi w różnych województwach.
 5. Stanowiska, przegląd (Przystanki > menu Funkcje dodatkowe > Stanowiska: przegląd...) - w zakładce "Stanowiska w bazie danych" została dodana możliwość ograniczenia listy wyświetlanych stanowisk poprzez wybór miejscowości lub zakresu miejscowości z województwa, powiatu lub gminy. W postaci wydruku listy stanowisk można dodać nazwy miejscowości, województwa, powiatu oraz gminy, w których znajdują się poszczególne stanowiska. Nazwa miejscowości wyświetlana jest w ostatniej kolumnie listy stanowisk w bazie.
  Uwaga: jeśli w funkcji Przystanki zostanie wybrana firma lub urząd administrujący przystankami, to lista stanowisk ograniczona jest do przystanków tego administratora.
 6. Linie > menu Narzędzia > Kopiuj linię... > Nowa linia innej firmy - funkcja mogła przerwać działanie po skopiowaniu danych linii; kursy istniejącej linii zaznaczone do skopiowania nie były kopiowane do linii innej firmy.
 7. Sprawdź (popraw) trasy linii (i kursów) > Korekcja błędów (menu Serwis) oraz funkcja "Sprawdź (popraw) trasy kursów linii" (Trasy linii > menu Narzędzia) - funkcja mogła nieprawidłowo wskazywać błędy w trasie kursu w przypadku, gdy trasa kursu przebiegała na początkowym odcinku trasy linii okrężnej, który był zgodny z przebiegiem końcowego odcinka trasy tej linii.

18.01.2018

 1. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 02.01.2018) uzupełniona o współrzędne z rejestru PRNG.
  Uwaga: weryfikacja przypisania przystanków do miejscowości wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Tabela miejscowości oraz przypisanie przystanków do miejscowości zostały zaktualizowane w bazie zdalnej firmy Informica używanej przy uzgadnianiu przystanków oraz korzystaniu z mapy. Dostęp do zdalnej bazy przystanków możliwy jest wyłącznie po aktualizacji programu - niezbędna jest zgodność tabeli miejscowości używanej w programie oraz w bazie zdalnej.
 2. Aktualizacja plików z grafiką zawierającą informację o infolinii z informacją o rozkładach jazdy, która może być drukowana na tabliczkach przystankowych.
 3. Weryfikacja wykazu połączeń - w menu Narzędzia dodana została funkcja "Weryfikacja numerów stanowisk odjazdowych/przyjazdowych". Funkcja ta wykonuje porównanie numerów stanowisk odjazdowych i przyjazdowych zapisanych w parametrach połączeń z numerami przystanków komunikacyjnych / stanowisk na dworcach zapisanymi w bazie przystanków. Wykonywana jest aktualizacja danych przystanków na postawie parametrów połączeń.

04.01.2018

 1. Kursy > zakładka "EP-Bilety":
  1. modyfikacja sposobu określania momentu zamykania listy rezerwacyjnej przy sprzedaży biletów w e-podróżnik:
   (*) przed odjazdem z pierwszego przystanku - zaznaczenie tej opcji oznacza blokadę sprzedaży biletów o zadaną niżej liczbę minut przed godziną rozpoczęcia kursu
   (*) na każdym przystanku kursu - zaznaczenie tej opcji umożliwia kontynuację sprzedaży biletów po rozpoczęciu wykonywania kursu. Sprzedaż biletów w relacjach rozpoczynających się od kolejnych przystanków kursu jest blokowana na zadaną liczbę minut przed rozkładową godziną odjazdu z poszczególnych przystanków trasy kursu.
  2. zmiana opisu sposobu wyboru taryf przy sprzedaży biletów w e-podróżnik:
   [ ] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych do sprzedaży w e-podróżnik Jeżeli parametr ten zostanie zaznaczony, to do sprzedaży w e-podróżnik jako taryfa podstawowa zostanie użyta niedynamiczna taryfa typu EP przypisana do kursu. Taryfa typu EP jest niedynamiczna, jeśli nie ma wpisanego ograniczenia na liczbę biletów sprzedawanych w e-podróżnik. Ograniczenie liczby biletów sprzedawanych w serwisie e-podróżnik zadawane jest dla kursu.
 2. Eksport do systemu e-podróżnik > menu Narzędzia > Parametry - zmiana opisu parametru określającego sprzedaż biletów w e-podróżnik:
  [ ] Użyj aktualnie stosowane taryfy podstawowe dla biletów jednorazowych jako taryfy domyślne w e-podróżnik Zaznaczenie tego parametru dotyczy tylko tych kursów, które nie mają zaznaczonej opcji "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych przy sprzedaży biletów w e-podróżnik".
  Uwaga: jeśli na kursie dozwolona jest sprzedaż biletów w e-podróżnik i zaznaczona jest opcja "[v] nie używaj taryfy podstawowej dla biletów jednorazowych przy sprzedaży biletów w e-podróżnik", ale do kursu nie została przypisana taryfa niedynamiczna typu EP, to eksport danych takiego kursu zostaje zablokowany.

23.11.2017

 1. Statystyka wykonywania kursów (Kursy > menu Statystyka) - dla statystyki obliczanej wg podziału terytorialnego (zaznaczona opcja "[v] Oblicz przebiegi wg podziału terytorialnego") w zakładce "Terytoria w kursach" dodane zostały kolumny z danymi kursów: długość trasy kursu, numer i wariant linii, relacja kursu, oznaczenia przypisane do kursu. Kolumny te można wybrać przy definiowaniu postaci wydruku do drukowania danych pokazywanych w tej zakładce.
 2. Przygotowanie zbiorów dla bileterek Duo/Printo-Bus - dodanie możliwości przygotowania zbioru w wersji 9. Zbiór w wersji 9 umożliwia zapis numeru linii do wyświetlenia w systemach informacji dworcowej. Numer ten można wpisać w funkcji "Linie", zakładka "Dane podstawowe" w polu opisanym jako "Numer linii (tabliczka)". Zbiór w wersji 9 może być wykorzystany przez program DW SQL/BM SQL od wersji 1.62. Przy przeglądaniu zawartości zbioru w wersji 9 numer linii zapisywany w zbiorze do wyświetlania w systemach informacji dworcowej wyświetlany jest w zakładce "Linie" - kolumna "Nr linii-informacja".
  Uwaga: jeśli numer linii do wyświetlania w systemach informacji dworcowej nie zostanie wpisany w funkcji "Linie", to do zbioru jako numer do wyświetlania zapisywany jest numer, jaki ma nadana linia w bazie danych.

16.10.2017

 1. Ulgi - zakładka Ulgi handlowe > Ulgi kursów - korekta funkcji przypisania ulg do wszystkich kursów linii. Jeśli do linii przypisane były kursy różnych przewoźników, to aktualnie wskazana ulga handlowa przypisywana była nie tylko do kursów firmy, która zdefiniowała daną ulgę handlową, ale również do kursów innych firm przypisanych do danej linii. We wszystkich innych wariantach grupowego przypisywania ulg handlowych do kursów zachowana jest zgodność firmy kursu oraz firmy ulgi handlowej.
  Uwaga: niewłaściwe przypisania ulg handlowych do kursów firm niezgodnych z firmą ulgi można usunąć przy pomocy funkcji "Weryfikacja ulg kursów" (menu Narzędzia).
 2. Cennik kursu - w cenniku pokazywane są ulgi handlowe firmy kursu przypisane do danego kursu; pomijane są ulgi handlowe innych firm przypisane do kursu w wyniku niewłaściwego przypisania ulg handlowych do wszystkich kursów linii zawierającej kursy różnych firm.
 3. Tabela Urzedy.dbf - korekta siedziby Urzędu Gminy Bodzanów (kod urzędu G1419022). W tabeli była wpisana niewłaściwa miejscowość (Chodakowo) jako siedziba urzędu.

02.10.2017

 1. Linie - korekta funkcji zmiany trasy linii. Jeśli dodawany był przystanek w środku trasy linii, do której przypisana była taryfa biletów miesięcznych z ulgą kwotową (typu 28), to nie były modyfikowane przypisania cen analogicznie, jak dla pozostałych taryf typu tabelowego. Konieczna była ręczna weryfikacja przypisań cen lub skopiowanie przypisań cen taryfy macierzystej biletów normalnych. Obecnie przypisania cen modyfikowane są identycznie, jak dla pozostałych taryf typu tabelowego - po rozszerzeniu trasy linii konieczne jest uzupełnienie przypisań w relacjach do oraz z dodanego przystanku.
 2. Trasa linii - korekta wyświetlania danych w kolumnach "Drog.p" i "Tar.p" (odległości drogowe i taryfowe w kierunku powrotnym). Kolumny te wyświetlane są w oknie trasy linii po wyborze zakładki "Powrót". Jeśli ostatnie przystanki trasy linii były przystankami jednokierunkowymi w kierunku "Tam", to w w/w kolumnach wyświetlane były niewłaściwe wartości.
 3. Oznaczenia kursów - jeśli w tabeli oznaczeń kursów występują powielone symbole oznaczeń przypisane do jednej firmy, to przy uruchamianiu funkcji oraz zmianie firmy selektorem "Firma" wyświetlane jest ostrzeżenie zawierające listę powielonych symboli oznaczeń. Po wskazaniu jednego z powielonych symboli można go usunąć z bazy bez usuwania odwołań w kursach do tego oznaczenia.

07.09.2017

 1. Taryfy > zakładka Ceny > [Kopiuj ceny] - dodanie zabezpieczenia przed zapisem ujemnych cen przy kopiowaniu. Wpisanie ujemnej wartości do formuły przeliczenia cen przy kopiowaniu (pole edycyjne "i dodaj") mogło prowadzić do zapisu w tabeli cenowej, do której kopiowane były ceny wartości ujemnych. Jeżeli obliczona cena ma wartość ujemną, to do tabeli wpisywana jest wartość 0, a po zakończeniu kopiowania wyświetlany jest komunikat informujący o występowaniu w tabeli zerowych cen oraz konieczności weryfikacji cen.
 2. Import danych (zakładka Rozkład jazdy) - korekta dodawania stanowisk w tabeli Przystanki na podstawie parametrów połączeń tras importowanych kursów i linii. Uzupełnienie importu statusów linii i kursów.
 3. Przygotowanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 i Duo/Printo-Bus - korekta funkcji weryfikacji kodów ulg handlowych zapisywanych do EM-kart. W niektórych przypadkach funkcja weryfikacji mogła nieprawidłowo wpisywać do tabeli ulg handlowych kody ulg z grupy 7 i 11. Jeżeli po instalacji programu w wersji 1.64c lub wyższej przed przygotowaniem zbioru dla bileterek został wyświetlony komunikat o wykryciu nieprawidłowych kodów ulg i wykonaniu korekty kodów ulg, to możliwe było wpisanie nieprawidłowych kodów niektórych ulg. Mogło to spowodować niemożność sprzedaży biletu na nowy okres w autobusie (kod ulgi zapisany w EM-karcie był niezgodny z kodem zapisanym w wykazie ulg w karcie pamięci kierowcy). Przy pierwszym uruchomieniu aktualnej wersji programu zostanie wykonana weryfikacja kodów ulg - zostaną przywrócone właściwe wartości zmienionych kodów ulg handlowych z grupy 7 i 11. W przypadku, gdy sprzedawane są bilety ulgowe zapisywane do EM-kart z ulgami z grupy 7 i 11 zalecane jest przygotowanie nowych zbiorów dla bileterek EMAR-105 i Duo/Printo-Bus.

10.08.2017

 1. Opłaty za przystanki (Przystanki -> menu Funkcje dodatkowe) - korekta wyświetlania zestawienia opłat po zaznaczeniu opcji "Opłata: (*) za przystanki dla pobierających" lub "Opłata: (*) za przystanki od płatników". Przy pobieraniu danych do wyświetlenia zestawienia dla w/w opcji nie była uwzględniona zmiana długości numeru przystanku komunikacyjnego z 3 do 8 znaków, co powodowało błąd przy odczycie danych i zestawienie nie było wyświetlane.
 2. Aktualizacja parametrów kalendarzy na rok 2018 - zmieniony został okres ferii letnich (23.06-31.08.2018) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego). Dodane zostały również parametry kalendarzy na rok 2019. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
 3. Kursy > zakładka "Dane kursu" - dodanie możliwości kopiowania numeru oddziału przypisanego do aktualnie wskazywanego kursu do wszystkich kursów linii. Po wyborze z menu "Narzędzia" opcji "Kopiuj do wszystkich kursów linii.." wyświetlane jest najpierw pytanie o kopiowania opcji wyświetlania marki kursu do wszystkich kursów linii. Po negatywnej odpowiedzi na to pytanie wyświetlane jest pytanie o kopiowanie numeru oddziału, do którego przypisany jest kurs do wszystkich kursów linii.

21.07.2017

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105 - korekta analizy tras kursów. Jeśli w trasie kursu numery stanowisk odjazdowych z przystanków o statusie "dworzec" lub "przystanek dworcowy" mają wpisane 3 znaki literowe, to przy zapisie danych do zbioru jako numer stanowiska wyświetlany przez bileterki z programem sterującym w wersji niższej od 1.04 wpisywana jest wartość 0. Dotychczas dozwolony był numer stanowiska odjazdowego na dworcu składający się z litery i jednej lub dwóch cyfr - w wersji 1.64d programu funkcja przygotowania zbioru sygnalizowała błąd numeru stanowiska odjazdowego składającego się z samych liter.
 2. Przeglądanie zbiorów dla bileterek EMAR-105 - w zakładce "Trasa kursu" w kolumnie "Sto" (numer stanowiska odjazdowego) pokazywany jest 3-znakowy numer stanowiska wyświetlany w bileterkach z programem sterującym od wersji 1.04. Dotychczas w tej kolumnie pokazywany był numer jedno lub dwucyfrowy, wyświetlany w bileterkach EMAR-105 z programem sterującym w wersjach wcześniejszych od 1.04.

19.07.2017

 1. Modyfikacja funkcji weryfikacji danych rekordów numerów przystanków komunikacyjnych wykonywanej przy zmianie struktury baz danych. W niektórych przypadkach funkcja weryfikacji mogła usunąć informację o numerze drogi, przy której zlokalizowane jest urządzenie przystankowe z danym numerem przystanku komunikacyjnego. Numer drogi przypisanej do danego numeru przystanku komunikacyjnego można wpisać ponownie (pozostałe dane przypisane do danego rekordu nie uległy zmianie) lub odtworzyć z archiwum wykonanego przed instalacją programu w wersji 1.64c (archiwum zapisane w wersji baz 16.1). Przy odtwarzaniu danych z archiwum należy zaznaczyć do odtworzenia tylko dwa pliki: Wzorytp.dbf i Wzorytp.mdx.
 2. Zmiana kontroli poprawności numeru stanowiska przystanku o statusie "dworzec" lub "przystanek dworcowy". Jeśli numer stanowiska ma trzy znaki, to wszystkie znaki numeru mogą być literami.
  Uwaga: numer stanowiska zawierający litery poprawnie jest wyświetlany w bileterkach EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.04 lub wyższej.

11.07.2017

 1. Przystanki > zakładka Numery - dodanie możliwości wpisywania numeru przystanku komunikacyjnego o długości do 8 znaków. Nie dotyczy to przystanków o statusie "dworzec" oraz "przystanek dworcowy" - w przypadku tych typów przystanków numery stanowisk nie mogą zawierać więcej, niż 3 znaki.
  Ograniczenia: w zbiorach dla bileterek numery stanowisk/przystanków komunikacyjnych mogą mieć długość maksymalnie 3 znaki. Jeśli zostanie wprowadzony numer przystanku komunikacyjnego o większej liczbie znaków (np. 579/3/81), to do zbioru dla bileterki zostaną zapisane 3 ostatnie znaki numeru bez znaków, które nie są cyframi (zamiast 579/3/81 zapisany zostanie numer 81). Analogiczna zamiana numeru wykonywana jest przy drukowaniu tabliczek przystankowych oraz eksporcie rozkładu do informacji o rozkładzie jazdy - format pliku eksportu do rozkładu jazdy nie ulega zmianie. Numer przystanku komunikacyjnego w postaci wpisanej do bazy o długości przekraczającej 3 znaki umieszczany jest na wydruku rozkładu jazdy linii.
 2. Zmiana została wprowadzona ze względu na wymagania niektórych urzędów, aby na wydrukach rozkładów jazdy dostarczanych jako załącznik do zezwolenia numer przystanku komunikacyjnego drukowany był zgodnie z zezwoleniem na korzystanie z przystanków wydanym przez zarządców dróg. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 10.04.2012 (Dz.U. z dn. 25.04.2012, poz. 451) określa wprawdzie w rozdziale 2, §3.7, że numer przystanku komunikacyjnego powinien być dwucyfrowy, ale niektórzy zarządcy dróg nadają numery zawierające więcej znaków - w przykładzie podanym wyżej numer ten zawiera również numer drogi, przy której znajduje się przystanek.
 3. Nowa wersja (1.22) biblioteki DLL dostępu do Mapy Google - dostosowana do zmiany długości numeru przystanku komunikacyjnego.
 4. Rozkłady jazdy linii - korekta wydruku rozkładu jazdy. Na wydruku mogły być niepotrzebnie pokazane przystanki jednokierunkowe, na których nie zatrzymywały się żadne kursy lub przystanki zaznaczone do pominięcia na wydruku rozkładu jazdy.
 5. Eksport rozkładu do ePodróżnik - modyfikacja przekazywania informacji o sposobie zaokrąglania cen biletów z ulgą handlową. Jeżeli w tabeli ulg handlowych zostały wpisane granice cen dla sposobu zaokrąglenia "zależnie od ceny biletu ulgowego", to granice te są przekazywane wyłącznie dla ulg handlowych, które mają wybrany ten sposób zaokrąglania ceny biletu ulgowego.
 6. Ulgi handlowe - zwiększenie do 30 pozycji liczby dostępnych ulg w grupie 6 (Ulgi handlowe - bilety okresowe) oraz 7 (Ulgi handlowe - bilety miesięczne).
  Uwaga: do każdej pozycji w wykazie ulg przypisany jest kod, który identyfikuje ulgę przy sprawdzaniu ważności biletu okresowego/miesięcznego zapisanego do EM-karty. Ze względu na format zapisu tej informacji w EM-karcie liczba różnych kodów ulg ograniczona jest do 240. Dotychczas w wykazie ulg handlowych w grupach 6 i 7 pozycje od 1 do 6 miały przypisane dwa kody ulgi - oddzielnie dla biletu sprzedanego na kursy oraz dla biletu sprzedanego na relację. Po zwiększeniu liczby pozycji ulg w tych grupach kody ulg przypisane do biletów sprzedawanych na kursy w pozycjach od 1 do 6 zostały przypisane odpowiednio do pozycji od 21 do 26, natomiast kody przypisane do biletów sprzedawanych na relację pozostały bez zmian. Obecnie wszystkie ulgi w grupach 6 i 7 mają przypisane po jednym kodzie identyfikującym ulgę w EM-karcie niezależnie od sposobu sprzedaży biletu (na kurs / na relację / w przedziale godzin). Bilety z ulgą handlową z grup 6 i 7 zdefiniowaną w pozycjach 1 do 6 zapisane do EM-kart będą poprawnie weryfikowane po zaprogramowaniu kart pamięci kierowców zbiorem przygotowanym w nowej wersji programu w przypadku, gdy były sprzedane jako bilety "na relację" lub przy sprzedaży biletów "na kurs" w parametrach sprzedaży programu DW-SQL (BM-SQL) w zakładce "EM-karty" zaznaczona była opcja "[v] bilety NA KURS zapisywać do EM-karty jako NA RELACJĘ".

21.06.2017

 1. Taryfy - korekta wyświetlania informacji w zakładce "Tabele". W wyniku zmian wprowadzonych w wersji 1.64 programu w zakładce tej dla tabel o numerze większym od 1 taryf pasażerskich z cenami biletów jednorazowych oraz taryf ulg kwotowych do biletów jednorazowych nie była wyświetlana kontrolka definiowania kalendarza obowiązywania cen z danej tabeli, co mogło spowodować zapis pustego kalendarza dla danej tabeli cenowej w zbiorze dla bileterki. W wyniku tego bileterka mogła we wszystkie dni wybierać kwotę ulgi zapisaną w tabeli nr 1 taryfy.
  Uwaga: należy pamiętać o tym, że w przypadku, gdy w taryfie zostanie zapisanych kilka tabel z cenami wybór ceny obowiązującej w danym dniu wykonywany jest od tabeli z największym numerem. Jeśli z kalendarza tabeli wynika, że jest ona ważna w dniu sprzedaży biletu, to bilet sprzedawany jest po cenie określonej w danej tabeli. Jeśli w dniu sprzedaży biletu nie jest ważna żadna z tabel cenowych o numerze większym od 1, to bilet sprzedawany jest po cenie określonej w tabeli nr 1.
 2. Cennik kursu - jeżeli taryfy biletów jednorazowych były przypisane do linii i taryfa ulg kwotowych zawierała więcej, niż jedną tabelę, to przygotowanie cennika kursu mogło zostać przerwane w wyniku błędu funkcji sprawdzającej, czy w relacjach kursu przypisana jest przynajmniej jedna kwota ulgi. Błąd ten powodował również przerwanie funkcji eksportu rozkładu do ePodróżnik. Błąd powstał w wersji 1.64 programu.

14.06.2017

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105 oraz Duo/Printo-Bus - korekta wyboru taryf zapisywanych do zbioru. W wyniku zmian wprowadzonych w wersji 1.64 programu w procesie przygotowania zbioru dla bileterek pomijane były taryfy typu 21 (miejska - osobowo-bagażowa) przypisane do linii oraz kursów.
 2. Rozkłady jazdy linii - korekta przygotowania rozkładu jazdy. Przy zaznaczonej opcji "[v] Zbiorczy rozkład wariantów linii o tej samej dacie ważności" mógł wystąpić błąd uniemożliwiający wyświetlenie/wydruk rozkładu jazdy w przypadku, gdy liczba wariantów linii była większa od 4.
  Uwaga: funkcja umożliwia przygotowanie zbiorczego rozkładu linii dla maksymalnie 8 wariantów linii o tej samej dacie ważności.

24.05.2017

 1. Zmiana sposobu dostosowania programu do zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wynikającej z ustawy z dnia 15.12.2016r. (Dz.U. z 20.01.2017r. poz. 132). W związku z tym, że niektóre Urzędy Marszałkowskie wymagają wydzielenia w wykazie dopłat w oddzielnych pozycjach biletów sprzedanych dla osób wymienionych w art. 5 ust. 1c oraz art. 5, p.2.3 ustawy w wykazie ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) dodane zostały dwie pozycje:

  4. UCZEŃ ZAGR. BM - uprawnieni na podstawie art. 5 ust. 1c
  5. NAUCZ.ZAGR. BM - uprawnienie na podstawie art. 5 p.2.3

  Wymienione ulgi będą pokazywane w wykazach dopłat przygotowywanych za okresy od 1 maja 2017. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty poświadczające uprawnienie do tych ulg wydaje konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły opisanej w ustawie (art. 4 ust.4 p.2a i art. 5 p.2.3). W wykazie ulg ustawowych do biletów miesięcznych w opisach ulgi "UCZEŃ BM" oraz "NAUCZYCIEL BM" przywrócone zostały właściwe opisy uprawnionych do tych ulg (wycofane są zmiany wprowadzone w wersji 1.63 programu).  

  Uwaga: po instalacji nowej wersji programu niezbędna jest weryfikacja kolejności ulg w bileterce DUO-BUS - nadanie numerów kolejnych nowym ulgom musi być wykonane przed przygotowaniem zbioru dla Duo/Printo-Bus. Konieczne jest również przypisanie nowych ulg do kursów - można to wykonać przy pomocy funkcji "Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów".


  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 4:
     a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
     „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
      a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
      b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
      c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
      d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”,
     b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
     c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
     „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;

   

    2) w art. 5:
     a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
     „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
     b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
     „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;

   

    3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
     „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.
     4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.

   

 2. Rozkłady jazdy linii:
  1. Parametry tworzenia rozkładów jazdy linii > Podsumowanie - dodana została opcja: "Pokaż wiersze podsumowania: [ ] Długości odcinków na obszarze każdego z województw (linie międzywojewódzkie)". Po zaznaczeniu tej opcji w zakładkach TAM oraz POWRÓT rozkładu jazdy linii przebiegających na obszarze dwóch lub więcej województw wyświetlane są wiersze z podsumowaniem długości odcinków trasy na obszarach poszczególnych województw. Nazwy województw pokazywane są w kolumnie nazw przystanków, natomiast długości odcinków - w kolumnie "km". Jeżeli w parametrach tworzenia rozkładów jazdy linii zaznaczone jest pokazywanie kolumny odległości pomiędzy przystankami, to długości odcinków na obszarach województw pokazane są również w tej kolumnie (w zakładkach TAM i POWRÓT oraz przy eksporcie do xls). Na wydruku rozkładu jazdy linii podsumowanie długości odcinków na obszarach województw pokazywane jest w kolumnie "km" po zaznaczeniu w wybranym zestawie parametrów opcji "[v] dł. odcinków na obszarze województw (linie międzywojewódzkie)" w grupie parametrów "Kolumny i wiersze tabeli" -> "Drukuj wiersze tabeli". Uwaga: w trasie linii nie jest oznaczone miejsce zmiany województwa, w związku w tym od odcinków leżących na obszarze poszczególnych województw dodawana jest połowa odległości pomiędzy dwoma przystankami leżącymi w różnych województwach. Funkcja obliczająca długości odcinków nie wykryje odcinka trasy przebiegającej przez województwo, w którym nie jest ulokowany żaden przystanek z trasy danej linii. Sposób obliczenia długości odcinków można zweryfikować po zaznaczeniu opcji "[v] Pokaż kody gmin, w których leżą przystanki" - dwie początkowe cyfry kodu gminy są numerem województwa, w którym leży gmina.
  2. korekta przygotowania danych do wyświetlenia - jeśli w trasie linii występowały przystanki nie przypisane do miejscowości, to mógł wystąpić błąd przy przygotowaniu rozkładu jazdy i dane w zakładkach "Tam" / "Powrót" nie były pokazywane.
  3. korekta pogrubiania nazw pierwszego i ostatniego przystanku - po zaznaczeniu opcji "(*) TAM i POWRÓT oddzielnie" przy wydruku rozkładu jazdy linii, w której pierwszy lub ostatni przystanek były jednokierunkowe nazwy pierwszego lub ostatniego przystanku mogły nie być pogrubiane.
  4. dodanie możliwości zmiany tekstu informacji o liczbie pojazdów do obsługi dziennej linii drukowanej w stopce rozkładu jazdy - w parametrach rozkładu jazdy > grupa "Teksty - ogólne" dodana została możliwość wpisania tekstu w pozycji "Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii". Wpisany tekst zapamiętywany jest w wybranym zestawie parametrów wydruku rozkładu jazdy. W zestawach parametrów, w których tekst ten nie został zmieniony obowiązuje tekst domyślny: "Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii". W/w tekst drukowany jest w stopce rozkładu jazdy po zaznaczeniu w parametrach, grupa "Rozkład - stopka" lub "Zezwolenie - stopka" opcji: "[v] Drukuj stopkę" oraz "(*) Stopka tworzona automatycznie" i "Elementy stopki: [v] Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii".
  5. korekta pokazywania numeru i kategorii drogi oraz numeru przystanku komunikacyjnego dla ostatniego/pierwszego przystanku linii w przypadku, gdy przystanki te były jednokierunkowe - dla kierunku Tam/Powrót nie były pokazywane numery przystanków komunikacyjnych dla przyjazdu jeżeli przystanek ten był jednokierunkowy
 3. Linie:
  1. korekta działania funkcji "Narzędzia > Kopiuj linię (nowy wariant)". Jeżeli do nowego wariantu linii przenoszone były wybrane kursy i nowy wariant linii miał zadaną inną datę początku ważności od linii źródłowej, to przy kopiowaniu danych kursów do nowego wariantu linii mogły zostać pominięte trasy kursów.
  2. korekta działania funkcji "Tworzenie i korekta trasy" - przy tworzeniu trasy linii z przystankami jednokierunkowymi w niektórych przypadkach niewłaściwie sygnalizowane były błędy trasy, co blokowało możliwość zapisu trasy linii.
 4. Przystanki:
  1. przy usuwaniu danych przystanku z bazy nie były usuwane dane stanowisk
  2. po uzgodnieniu przystanku, jeżeli były pobrane dane stanowisk pojawiał się komunikat "Dataset ot in insert or edit mode"
  3. przy wprowadzaniu numerów stanowisk (przystanków komunikacyjnych) usunięta została kontrola formatu wprowadzanych numerów przystanków komunikacyjnych (tylko cyfry) oraz stanowisk dworcowych (litera dozwolona tylko na pierwszej pozycji numeru stanowiska)
  4. przy dodawaniu danych stanowisk z bazy zdalnej w bazie lokalnej mogły powielać się dane przystanków
 5. Tabliczki przystankowe typu M2 (miejskie) - jeżeli przez przystanek przebiegały kursy z różnych wariantów linii, to oknie wyboru linii do wydruku tabliczki mogły nie być wyświetlone wszystkie warianty linii i w związku z tym nie była widoczna opcja "[ ] odjazdy wszystkich wariantów linii". Można było w takim przypadku wydrukować tabliczkę zawierającą kursy tego wariantu linii, który zawierał kurs odjeżdżający najwcześniej w danym kierunku.
 6. Cennik linii:
  1. korekta sprawdzania poprawności przypisania ulg kwotowych w linii zagranicznej. Przy wyświetlaniu cennika w taryfie zagranicznej w niektórych relacjach cena biletu z ulgą kwotową mogła być zaznaczona kolorem czerwonym pomimo poprawnego przypisana kwoty ulgi w danej relacji.
  2. korekta przygotowania cennika - występował błąd powodujący przerwanie przygotowania cennika w przypadku, gdy trasa linii miała 199 przystanków.
 7. Przygotowanie zbioru dla DUO/Printo-Bus:
  1. uzupełnienie funkcji sprawdzenia poprawności przypisania taryf biletów miesięcznych z ulgą kwotową do linii/kursów. W czasie przygotowania zbioru pomijane są tabele z cenami tych rodzajów biletów zdefiniowanych w taryfie biletów miesięcznych z ulgą kwotową, dla których nie są zapisywane ceny biletów normalnych z odpowiedniej tabeli taryfy biletów miesięcznych powiązanej z taryfą ulg kwotowych (np. w wyniku zaznaczenia opcji "[v] pomiń cennik tego rodzaju biletów przy zapisie do zbioru" w taryfie biletów miesięcznych).
  2. modyfikacja kolejności wyboru przypisania taryf do kursu przy zapisie zbioru. Jeśli taryfa zagraniczna przypisana była do linii, a taryfa ulg kwotowych - do kursu, to przy przygotowaniu zbioru pomijany był zapis taryfy ulg kwotowych.
 8. Przeglądanie zbioru dla DUO/Printo-Bus - jeżeli w zakładce "Kursy > Ceny w dniach" zostanie wybrany cennik biletów miesięcznych oraz rodzaj biletu normalnego, to w selektorze ulg dozwolonych dla tego rodzaju biletu pokazywana jest ulga kwotowa tylko dla tego rodzaju biletu zdefiniowana w powiązanej taryfie biletów miesięcznych z ulgą kwotową. Dotychczas w selektorze mogły być niepotrzebnie wyświetlane informacje o ulgach kwotowych dla innych rodzajów biletów zapisanych w tej taryfie.

15.03.2017

 1. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105 - dodanie możliwości przygotowania zbioru w wersji 8 - dedykowanej dla bileterek EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.07. W zbiorze w wersji 8 w wykazie linii dodane zostały pola "Oznaczenie linii komunikacyjnej" oraz "Numer ewidencyjny linii". Możliwy jest wydruk tych informacji na biletach jednorazowych po zaznaczeniu opcji zezwalającej na drukowanie oznaczenia i numeru linii w statusie karty pamięci kierowcy.
    Dane drukowane na bilecie wprowadzane są w funkcji "Linie":
     a) Oznaczenie linii komunikacyjnej przypisywane jest do linii przy pomocy selektora "Rodzaj usług" w zakładce "Dane podstawowe"

    b) Numer ewidencyjny linii można wpisać w zakładce "Zezwolenie"
 2. Linie > menu System > Kolumny tabeli - dodanie możliwości wyświetlenia w wykazie linii kolumny "Numer ewidencyjny". Numer ewidencyjny linii, nadawany przez organ wydający zezwolenie można wpisać w zakładce "Zezwolenie".
 3. Kursy > menu System > Kolumny tabeli - dodanie możliwości wyświetlenie w wykazie kursów kolumny "Numer ewidencyjny" zawierającej numer ewidencyjny linii, do której przypisany jest kurs.
 4. Statystyka wykonywania kursów - w zakładkach "Dane wejściowe" oraz "Wykaz wybranych linii" dodana została kolumna "Numer ewidencyjny" zawierająca numer ewidencyjny linii.
  Uwaga: kolumna "Numer ewidencyjny" w zakładce "Wykaz wybranych linii" wypełniana jest podczas obliczania statystyki wykonywania kursów.

23.02.2017

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Publikacja: Dz.U. z dnia 02.12.2016r. poz. 1948):
    Art. 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
     1) art. 13 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

     2) art. 36 ust. 1 pkt 7 i działu III rozdziału 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

   Art. 22. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947);”
   W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 3 ma zmienioną nazwę na: "F.SŁ.CELNO-SKARB" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).
  Uwaga: w zestawie ulg ustawowych ważnym od 01.03.2017 w opisach ulg do biletów miesięcznych (grupa 3) zdefiniowanych w pozycjach 1 ("UCZEŃ BM") oraz 3 ("NAUCZYCIEL BM") uwzględnione zostały zmiany listy osób upoważnionych do korzystania z w/w ulg wprowadzone ustawą z dnia 15.12.2016 r. Zmiana obowiązuje od 20.04.2017 r.
  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. (Publikacja: Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 132).
  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
    1) w art. 4:
     a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
      „2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
     a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

     b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

     c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,

     d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”,

     b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
      „6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.”,
       c) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
      „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2a.”;

      2) w art. 5:
       a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
        „1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.”,
       b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
        „3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.”;
      3) w art. 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
       „3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.

      4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.”.
   Art. 4. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 34 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
    „8a) wydaje uczniom i nauczycielom dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów – w związku z pobieraniem albo nauczaniem języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim – oraz przedłuża ich ważność;”.
   Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 2. Rozkłady jazdy linii - przy zaznaczonej opcji "[v] Pokaż kolumnę numeru drogi" dodane zostało pokazywanie numeru drogi dla przystanków o statusie "dworzec autobusowy" oraz "przystanek dworcowy". Dotychczas dla tych typów przystanków numery drogi nie były pokazywane w rozkładzie jazdy linii.
  Uwaga: numer drogi będzie pokazany pod warunkiem przypisania drogi do wszystkich stanowisk przystanku dworcowego lub dworca.
 3. Cennik linii - korekta wyświetlania cenników biletów miesięcznych w postaci trójkąta. Jeżeli w cenniku firmy nie było taryfy bagażowej, to przy wyświetlaniu cennika biletów miesięcznych w postaci trójkąta mógł zostać pokazany dodatkowy trójkąt cen poprzedzony wierszem z określeniem "bagaż".

18.01.2017

 1. Eksport rozkładu do e-podróżnik:
  • modyfikacja sprawdzania poprawności zdefiniowanej sprzedaży EP
  • w menu Raporty dodana została funkcja "Lista kursów do eksportu" – przed wykonaniem eksportu można wyświetlić listę kursów, które zostaną wyeksportowane. W kolumnie "Sprzedaż EP" zaznaczone są kursy z dozwoloną sprzedażą biletów w serwisie e-podróżnik.
 2. Funkcja "Szukaj, filtruj..." – pokazywana jest liczba aktualnie wyświetlonych rekordów tabeli jeśli tabela ma zadany filtr (przed założeniem dodatkowego filtru).

10.01.2017

 1. Rozkłady jazdy linii > Parametry wydruku - grupa parametrów "Przypisanie do linii". Korekta wielkości okna przypisania zestawów parametrów do linii. W oknie nie była widoczna pełna data początku ważności linii
 2. Rozkłady jazdy linii - korekta wypełnienia kolumn "Odl" oraz "o" w rozkładzie jazdy linii. Jeżeli w trasie linii przedostatni przystanek znajdował się w odgałęzieniu, to nie była poprawnie pokazana odległość do ostatniego przystanku linii (z pominięciem odgałęzienia - w kolumnie "Odl") oraz od przystanku przed odgałęzieniem do przystanku w odgałęzieniu (kolumna "o").
 3. Eksport rozkładu do e-podróżnik:
  • korekta tworzenia raportu. Jeżeli w eksportowanych liniach występowały przystanki fikcyjne, to zamiast raportu z informacją o przystankach fikcyjnych pokazywany był raport z poprzedniego eksportu danych. W menu "Raport" pokazywany był raport z ostatniego błędnego raportu - obecnie pokazywany jest raport z ostatniego wykonanego eksportu.
  • zmiana wersji struktury danych eksportu.
  • korekta funkcji weryfikacji poprawności eksportowanych danych. Jeżeli w linii ważnej w okresie eksportu występował kurs, który nie był ważny w tym okresie i eksportowane były dane kursów, na które prowadzona jest sprzedaż biletów w serwisie e-podróżnik, to mógł być niepotrzebnie sygnalizowany brak informacji o zbiorze dla DUO z danymi tego kursu.
 4. Linie - korekta w funkcji wprowadzania trasy linii - mógł wystąpić błąd przy dodawaniu parametrów połączenia w relacji powrotnej kursu.
 5. Ulgi handlowe - jeżeli do ulgi została przypisana taryfa z cennika ważnego w przyszłości (nie było tej taryfy w cenniku bieżącym), to przy przeglądaniu wykazu ulg nie była wyświetlana informacja o taryfie przypisanej do ulgi pomimo tego, że przypisanie taryfy do ulgi zapisane było poprawnie.
 6. Cennik linii\kursu - jeżeli do linii\kursu przypisana była taryfa kilometrowa, to w cenniku pokazywanym w funkcji "Linie" lub "Kursy" mogły być pokazywane nieprawidłowe ceny w relacjach, których długość przekraczała granicę ostatniego przedziału kilometrów w taryfie. Nieprawidłowe ceny mogły być również wyeksportowane do informacji o rozkładzie jazdy. W funkcji "Taryfy" oraz w zbiorach dla bileterek cennik linii\kursu dla taryfy kilometrowej pokazywany był poprawnie.
 7. Trasy linii - dodanie komunikatu informacyjnego przy zapisie trasy linii. Jeżeli zmienione zostanie połączenie określające skrót pomiędzy przystankami dwukierunkowymi wyznaczającymi odgałęzienie trasy linii w taki sposób, że skrót w kierunku Tam będzie różny od skrótu w kierunku Powrót, to wyświetlany jest komunikat: "Uwaga! różne skróty w kierunku tam i powrót, zostanie zapisany skrót powrotny taki jak w kierunku tam".

22.11.2016

 1. Eksport rozkładu do e-podróżnik – korekta błędu – zbiór z eksportowanymi danymi nie był przekazywany do programu Informica SFTP. Błąd powstał w wersji 1.62b programu.

16.11.2016

 1. Linie - korekta weryfikacji poprawności trasy linii przy zapisie. Sygnalizowany był błąd trasy w przypadku, gdy