Przewozy pasażerskie – wykaz zmian

29.08.2023

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Publikacja: Dz.U. z dnia 10.08.2023r. poz. 1575

  Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób określonych w ust. 1a.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

  W wykazie ulg ustawowych do biletów miesięcznych (grupa 3) została dodana w pozycji 12 ulga o nazwie: "OS.NIESAMODZ.BM" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).

  Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu dodawany jest zestaw ulg ustawowych ważny od 25.08.2023. Nowa ulga jest nieaktywna - nie jest zapisywana do bileterek. W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  1) w funkcji "Ulgi" wskazać ulgę nr 12 w grupie 3 i zaznaczyć opcje: "Zapis do bileterek: miesięcznych [v]"
  2) przypisać ulgę do kursów - Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów". Funkcja zweryfikuje przypisanie ulg ustawowych z zestawu ważnego od 25.08.2023. Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej.
  3) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do sprzedaży na dworcu - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterce DUO-BUS"
  4) przygotować zbiory dla bileterek autobusowych (zakładka EMAR-105) oraz kas dworcowych (zakładka Duo/Printo-Bus)

12.06.2023

 1. Korekta parametrów kalendarzy na rok 2023 - korekta daty rozpoczęcia ferii letnich (wakacji). W parametrach wpisana była data 25.06.2023 zamiast 24.06.2023.
 2. Wydruk tabliczek przystankowych - funkcja przygotowania tabliczek przerywała pracę w wyniku błędu w przypadku, gdy datą końca okresu ważności rozkładu był pierwszy dzień miesiąca, a z przystanku tabliczki odjeżdżały po północy kursy rozpoczynające się ostatniego dnia ważności rozkładu. Błąd występował przy wydruku tabliczek z pokazywaniem godzin odjazdu w kolumnach z podziałem na dni robocze, soboty i niedziele.

10.01.2023

 1. Parametry drukowania tabliczek przystankowych - odblokowanie możliwości usunięcia zaznaczenia opcji "[v] drukuj grafikę z informacją o infolinii" u przewoźników, którzy dotychczas mieli domyślnie włączoną opcję drukowania grafiki z informacją o infolinii na tabliczkach przystankowych.

08.11.2022

 1. Cennik kursu - przygotowanie cennika biletów miesięcznych do wydruku mogło być przerwane błędem w przypadku, gdy do kursu przypisana była strefowo taryfa biletów miesięcznych oraz ulga kwotowa do biletów miesięcznych, a strefy zawierały tylko po jednym przystanku trasy kursu.
 2. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - korekta wyświetlania cen w zakładce "Taryfy przesiadkowe" przy przeglądaniu zbioru dla DUO/Printo-Bus. W niektórych przypadkach w zakładce mogły być wyświetlane nieprawidłowe ceny biletów z przesiadką.

10.08.2022

 1. Przystanki - w menu Narzędzia dodana została funkcja „Zapisz nazwy miejscowości przystanków zagranicznych”, która przepisuje do pola NAZMIEJSC nazwę z pola NAZWA oraz nadaje kolejne numery przystankom zagranicznym w polu SYM (od 9999001 do 999990). Numery nadawane są w kolejności nazw przystanków. W tabeli Miejscowosci.dbf bazy programu Przewozy pasażerskie umieszczone są wyłącznie miejscowości znajdujące się na terenie Polski, zaimportowane z rejestru TERYT. Dodana jest w niej jedna fikcyjna miejscowość "_zzz - zagranica", która przypisywana jest do wszystkich przystanków zlokalizowanych za granicą. Baza programu Informica 2.0 zawiera miejscowości zlokalizowane poza granicami Polski. Dodana funkcja ma ułatwić przekazanie do programu DW-SQL nazw miejscowości, w których znajdują się przystanki zlokalizowane za granicą. Należy pamiętać o tym, że samo wykonanie tej funkcji nie zapewnia jeszcze poprawnego zapisu nazw miejscowości do wszystkich przystanków zagranicznych. Po jej wykonaniu niezbędna jest weryfikacja danych przystanków zagranicznych przy pomocy funkcji "Obsługa baz danych". Po uruchomieniu funkcji należy otworzyć tabelę Przystanki.dbf i wybrać przystanki leżące za granicą - najprościej poprzez ustawienie filtra na pole WOJ='99' oraz ustalenie kolejności przystanków wg pola NAZWA. Należy zweryfikować oraz ew. poprawić nazwy miejscowości zapisane w polu NAZMIEJSC. W przypadku, gdy kilka przystanków leży w tej samej miejscowości wszystkie rekordy takich przystanków powinny mieć identyczne dane w polach NAZMIEJSC i SYM. Program nie kontroluje poprawności wpisania danych. Nie jest to również weryfikowane przy przygotowaniu zbioru dla bileterek - odpowiedzialność za poprawne wpisanie danych spoczywa wyłącznie na użytkowniku programu. Maksymalna liczba miejscowości zagranicznych przypisanych do przystanków wynosi 990 (pierwsze 4 znaki pola SYM muszą być równe '9999', kolejne 3 - mogą zawierać liczbę z zakresu '001'...'990'). Po aktualizacji tabeli Miejscowości z rejestru TERYT nazwy miejscowości zagranicznych zapisane w tabeli Przystanki, który kod zapisany w polu SYM ma wartość od 9999001 do 9999990 nie ulegną zmianie. Przystanki, w których kod miejscowości ma wartość spoza tego zakresu są weryfikowane z kodami miejscowości z tabeli Miejscowosci.dbf - w przypadku niezgodności nazwa miejscowości oraz kod mogą zostać zmienione.
  Uwaga: zbiór dla Duo/Printo-Bus musi być przygotowany w wersji 11.
  W programie DW-SQL nazwy miejscowości są wykorzystywane zamiast nazw przystanków w dzienniku dworca (zależy od ustawienia parametrów) oraz systemach informacji pasażerskiej (tablice dworcowe, strony www przewoźników).
  Nazwy i symbole miejscowości zagranicznych zapisane zgodnie z powyższym opisem obsługiwane są w programie DworzecSQL od wersji 2.03.
 2. Przeglądanie zbiorów dla bileterek - przy przeglądaniu zbiorów A6D (Duo/Printo-Bus) w wersji 11 w zakładce Przystanki została dodana kolumna "Symbol miejscowości".

28.06.2022

 1. Zapis parametrów kalendarzy na rok 2024 - w tym terminy ferii zimowych dla wszystkich województw zgodnie z wykazem ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 06.05.2022. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu. W parametrach kalendarzy na rok 2023 poprawiona jest data rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2023/2024 - 04.09.2023.
  Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2024 zapisany jest okres dla województwa dolnośląskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 2. Przygotowanie zbioru dla bileterek EMAR-105/205 - zmiana zapisu do zbioru danych stref biletowych. Do zbioru zapisywane są dane wszystkich stref biletowych zdefiniowanych w bazie danych. Dotychczas zapisywane były tylko strefy, których numery przypisane były w trasach kursów zapisywanych do zbioru. Mogło to powodować problem ze sprzedażą biletu z EM-kartą na nowy okres w autobusie - na wydruku biletu sprzedawanego na nowy okres w autobusie drukowane są nazwy stref zapisanych w relacjach biletu w EM-karcie. Brak możliwości odczytu nazwy strefy opisującej relację biletu uniemożliwiał jego sprzedaż.

18.05.2022

 1. Wymieniony został mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy sa ponownie dostępne.
 2. Rozkłady jazdy linii - w wykazie linii pokazywane były linie zlikwidowane po zmianie firmy linii (selektor Firma) lub okresu ważności rozkładu jazdy (Parametry tworzenia rozkładów jazdy linii). Linie zlikwidowane nie są pokazywane przy uruchomieniu funkcji.
 3. Linie - funkcja "Kopiuj linię (zmiana danych linii)" (menu Narzędzia > Kopiuj linię...) - korekta sprawdzania okresu ważności kopiowanej linii. Okres ważności kopiowanego wariantu linii nie może pokrywać się z okresami ważności linii już zapisanymi w bazie. W niektórych przypadkach mogły być pominięte przy kopiowaniu kursy przypisane do kopiowanej linii - mogła być niepoprawnie wykryta kolizja dat ważności kursów w przypadku ich skopiowania.

24.01.2022

 1. Zapis parametrów kalendarzy na rok 2023 - w tym terminy ferii zimowych dla wszystkich województw zgodnie z wykazem ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 13.05.2021. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Uwaga: jako domyślny okres ferii zimowych w roku 2023 zapisany jest okres dla województwa dolnośląskiego. W przypadku, gdy ten parametr używany jest do obliczania kalendarzy dni wykonywania kursów, należy go zmienić na okres zgodny z województwem, w którym przebiegają trasy kursów.
 2. Aktualizacja bazy miejscowości oraz podziału administracyjnego zgodnie z aktualnym stanem rejestru TERYT (z dnia 05.01.2022) uzupełniona o współrzędne z rejestru PRNG.
  Uwaga: weryfikacja przypisania przystanków do miejscowości wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.
  Tabela miejscowości oraz przypisanie przystanków do miejscowości zostały zaktualizowane w bazie zdalnej używanej przy uzgadnianiu przystanków oraz korzystaniu z mapy. Dostęp do zdalnej bazy przystanków możliwy jest wyłącznie po aktualizacji programu - niezbędna jest zgodność tabeli miejscowości używanej w programie oraz w bazie zdalnej.
 3. Kursy > zakładka "Oznaczenia" - korekta wyświetlania dni zatrzymywania się kursu na przystanku w przypadku, gdy zatrzymanie wykonywane było w kolejnej dobie po rozpoczęciu kursu. Nie były zaznaczane dni zatrzymywania na początku miesiąca w przypadku, gdy kurs rozpoczynał się w poprzednim miesiącu. Kalendarz oraz liczba zatrzymań obliczane były poprawnie.
 4. Rozkłady jazdy linii - zmiana formatu pokazywania sum przebiegów kursów oraz podsumowania przebiegów rozkładu jazdy. Sumy pokazywane są obecnie z dokładnością określoną parametrach tworzenia rozkładów jazdy dla odległości. Dotychczas pokazywane były zawsze w zaokrągleniu do 1km.

03.01.2022

 1. Opłaty za przystanki (Przystanki > menu Funkcje dodatkowe) - proces obliczania opłat za przystanki za styczeń mógł zostać przerwany w przypadku, gdy w rozkładzie jazdy występowały kursy, których okres ważności kończył się 31.12 poprzedniego roku. Związane było to z korektą obliczania liczby zatrzymań na przystanku kursów wykonywanych w okresie przekraczającym jedną dobę.

21.12.2021

 1. Przystanki - korekta funkcji wymiany nazwy krótkiej przystanku w tabelach bazy danych w przypadku zmiany nazwy krótkiej przystanku. Proces wymiany mógł zostać przerwany przez błąd przy próbie wymiany nazwy krótkiej w kolejnej tabeli bazy.

09.12.2021

 1. Wydruk cenników linii/kursów - uwzględnienie na wydruku cenników ulg ustawowych z grupy 12 (ulgi ustawowe do biletów jednorazowych w komunikacji kolejowej). Ulgi z tej grupy pokazywane są na cenniku w przypadku, gdy poszczególne ulgi mają zaznaczoną opcję "[v] Zapis do bileterek autobusowych" oraz są przypisane do kursów, dla których drukowany jest cennik.
 2. Przygotowanie zbioru do sprzedaży stacjonarnej (Duo/Printo-Bus) - korekta zapisu cen w taryfie miejskiej (typ 21). Jeśli ceny zdefiniowane w tej taryfie nie miały ciągłej numeracji, to do zbioru nie były zapisywane wszystkie ceny biletów.
 3. Eksport rozkładu do ePodróżnik - jeżeli w rozkładzie jazdy występowały kursy komunikacji zamkniętej, to w niektórych przypadkach mogły zostać pominięte przy eksporcie cenniki biletów na kursy przewozów regularnych.
 4. Statystyka wykonywania kursów - zmiana maksymalnej długości okresu obliczenia statystyki. Okres rozliczeniowy do obliczenia statystyki może wynosić 3 lata.
 5. Linie > zakładka Przebieg - korekta obliczania przebiegu kursów linii w zadanym okresie czasu. Przy obliczaniu przebiegu nie były uwzględniane wszystkie parametry ustalania dni ferii szkolnych, w związku z czym w niektórych przypadkach liczba wykonań kursów mogła być obliczona nieprawidłowo. W funkcji Kursy oraz "Statystyka wykonywania kursów" liczba dni wykonywania kursów obliczana była poprawnie.

11.08.2021

 1. Obliczanie opłaty za przystanek - w niektórych przypadkach przy obliczaniu opłat pomijane było zatrzymanie autobusu na przystanku w drugim dniu wykonywania kursu po dacie końca okresu ważności kursu.
 2. Przystanki > zakładka Opłaty - dodana została możliwość eksportu do pliku csv zatrzymań kursów na aktualnie wskazanym przystanku w podanym okresie czasu (za okres od: [ ] do: [ ]). Po użyciu przycisku [Zatrzymania] do pliku o nazwie "Zatrzymania_nazwa przystanku_ okres_od_ okres_do_ data_godzina_zapisu.csv" eksportowana jest lista kursów, które zatrzymywały się na tym przystanku z zadanym okresie czasu (odjazdy, przyjazdy, zatrzymania). Plik zapisywany jest do folderu wskazanego w parametrach programu jako "Folder do zapisu plików XLS". Parametr ten jest ustawiany w głównym oknie programu > menu Ustawienia.
  Uwaga: przycisk [Zatrzymania] oraz kontrolki do wpisywania dat są dostępne dla przystanków, które moją zaznaczoną możliwość naliczania opłaty za zatrzymania na przystanku.
 3. Aktualizacja parametrów dat zmiany czasu z letniego na zimowy - w tabeli parametrów dodane zostały daty wprowadzenia oraz odwołania czasu letniego w latach 2022, 2023 i 2024. Daty te zapisywane są do zbiorów danych dla bileterek EMAR-105/EMAR-205. Aktualizacja wykonywana jest przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu.

06.07.2021

 1. Obliczanie opłaty za przystanek - proces obliczania opłaty był przerywany w przypadku, gdy na danym przystanku zatrzymywał się kurs ważny od ostatniego dnia obliczania opłaty, który na tym przystanku zatrzymywał się po północy, czyli już poza okresem, za który obliczana była opłata.
 2. Eksport rozkładu do ePodróżnik - w niektórych przypadkach przy eksporcie danych kursów mogły być pominięte taryfy bagażowe przeznaczone do sprzedaży biletów bagażowych w serwisie e-podróżnik oraz taryfy biletów okresowych.

15.06.2021

 1. Eksport rozkładu do ePodróżnik - korekta zapisu informacji o taryfach bagażowych przeznaczonych do sprzedaży biletów bagażowych w serwisie e-podróżnik. Przy eksporcie danych taryfy typu 27 (bagażowa - EP-Bilety - od odległości) oraz 29 (bagaż - EP-Bilety - od ceny za przejazd) nie miały w pliku eksportu poprawnie zapisanej opcji "[v] taryfa ważna przy sprzedaży przez serwis E-Podróżnik - Bilety".
  Uwaga: taryfy bagażowe typu 17 i 19, stosowane w bileterkach, nie są wykorzystywane przy sprzedaży biletów w serwisie e-podróżnik.

06.05.2021

 1. Drukowanie cenników - korekta przygotowania wydruku. W wyniku zmian wykonanych w wersji 1.68a programu stopka wydruku zawierająca nazwę programu oraz datę wykonania wydruku mogła być dopisywana do stopki z poprzedniego wykonanego wydruku do momentu zamknięcia programu.

30.04.2021

 1. Obliczanie opłat za przystanki - korekta obliczania liczby zatrzymań na przystanku w przypadku, gdy zatrzymanie wykonywane było w drugiej dobie jazdy kursu. Do liczby zatrzymań błędnie dodawane było zatrzymanie kursu rozpoczynanego w ostatnim dniu okresu, za który obliczane były opłaty, chociaż to zatrzymanie dotyczyło już kolejnego dnia i powinno byc pominięte.

26.04.2021

 1. Cennik linii (Linie > zakładka Cennik) - dodanie w parametrach drukowania cenników linii i kursów grupy parametrów "Nagłówek, oświadczenie". W grupie tej można dodać tekst nagłówka, który po zaznaczeniu opcji "[v] Drukuj wpisany tekst nagłówka" drukowany jest powyżej elementów nagłówka zaznaczonych w grupie "Parametry". Jeżeli w grupie "Parametry" zostanie usunięte zaznaczenie opcji "[ ] Drukuj nagłówek", to na wydruku cennika zostanie pokazany tylko tekst nagłówka wpisany ręcznie. Wpisanie tekstu oświadczenia oraz zaznaczenie opcji "[v] Drukuj tekst oświadczenia" powoduje wydruk tekstu oświadczenia na ostatniej stronie cennika.
  Teksty nagłówka oraz oświadczenia zapamiętywane są oddzielnie dla każdego zestawu parametrów wydruku cennika.
 2. Trasy linii - korekta wyświetlania czasu przyjazdu na ostatni przystanek w kierunku "Tam". Jeśli ostatni przystanek linii był jednokierunkowy w kierunku "Tam", to nie był dodawany czas przejazdu od przedostatniego przystanku w linii do ostatniego (powielony był czas przyjazdu do przedostatniego przystanku w linii). W trasach kursów linii oraz w rozkładzie jazdy czas przyjazdu na ostatni przystanek linii pokazywane były poprawnie.
 3. Eksport rozkładu do ePodróżnik - korekta zapisu taryf biletów okresowych. Blokada możliwości wybrania ulgi ustawowej przy zakupie biletu okresowego w e-podróżnik.
 4. Wydruk rozkładu jazdy linii - korekta formatowania wartości długości odcinków na obszarze województw (linie międzywojewódzkie). Wartości mogły nie mieścić się w kolumnie odległości.
 5. Linie - funkcja "Kopiuj linię (zmiana danych linii)" (menu Narzędzia > Kopiuj linię...) - korekta sprawdzania okresu ważności kopiowanej linii. Okres ważności kopiowanego wariantu linii nie może pokrywać się z okresami ważności linii już zapisanymi w bazie.

26.01.2021

 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Publikacja: Dz.U. z dnia 25.01.2021r. poz. 159

  Art. 3. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) wprowadza się następujące zmiany:

  2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
  „Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

  2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
  a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
  – na podstawie biletów jednorazowych.
  2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
  3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:

  2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
  4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
  1) datę wydania zaświadczenia;
  2) imię i nazwisko dawcy krwi;
  3) numer PESEL dawcy krwi;
  4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
  5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.”;
  ...
  Art. 33. 1. Uprawnienia, o których mowa w:
  1) art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3;
  2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku oddania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, jeżeli co najmniej w dniu jej wejścia w życie liczba donacji wynosi 3 i zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3.
  ...
  Art. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

  W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) ulga w pozycji 28 ma zmienioną nazwę na: "HONOR.DAWCA KRWI" (długość nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach).

  Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu dodawany jest zestaw ulg ustawowych ważny od 26.01.2021. Nowa ulga jest nieaktywna - nie jest zapisywana do bileterek. W celu umożliwienia sprzedaży biletów z tą ulgą należy wykonać następujące czynności:
  1) w funkcji "Ulgi" wskazać ulgę nr 28 w grupie 1 i zaznaczyć opcje: "Zapis do bileterek: autobusowych [v] miesięcznych [v]"
  2) przypisać ulgę do kursów - Ulgi > menu Narzędzia > Przypisanie ulg ustawowych do > wszystkich kursów". Funkcja zweryfikuje przypisanie ulg ustawowych z zestawu ważnego od 26.01.2021. Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  3) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterkach EMAR"
  4) Przypisać kolejny numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do sprzedaży na dworcu - Ulgi > zakładka "Kolejność ulg w bileterce DUO-BUS"
  5) przygotować zbiory dla bileterek