Rozliczarka – wpłatomat – wykaz zmian

28.01.2022

 1. Dostosowanie programu do odczytu raportów z bileterki EMAR-205 z programem sterującym od wersji 1.09.00.

26.03.2021

 1. Korekta odczytu nagłówka dla bileterki EMAR-205 z pliku danych dodatkowych przesłanego z programu Informica 2.0 - w niektórych przypadkach nagłówek mógł nie być odczytany.
 2. Do karty pamięci mogły nie zostać zapisane dane związane ze statusem karty pamięci w przypadku, gdy datą początku ważności statusu przekazaną w pliku danych dodatkowych był dzień, w którym w karcie pamięci były już zapisywane te dane.

28.01.2021

 1. Usunięcie nieprawidłowego wpisu do pliku historii o braku miejsca na zapis danych dodatkowych do karty pamięci przed rozpoczęciem programowania karty nowym zbiorem z rozkładem jazdy. Dane dodatkowe były zapisywane do karty po jej zaprogramowaniu.

09.07.2020

 1. Korekta weryfikacji zawartości karty pamięci przed programowaniem karty. W przypadku, gdy na stanowisku programu nie było pliku danych dodatkowych lub nie była zaznaczona opcja zapisu danych dodatkowych do karty pamięci mógł wystąpić błąd powodujący przerwanie weryfikacji poprawności danych w karcie, a do pliku historii zapisywany był komunikat o nieudanym programowaniu karty pamięci.

03.07.2020

 1. Zapis zrzutu zawartości karty pamięci do pliku w przypadku, gdy w karcie zostaną wykryte nieprawidłowe dane. Informacja o pliku, do którego została zapisana zawartość karty pamięci zapisywana jest w pliku historii. Zapis wykonywany jest niezależnie od ustawienia opcji "[ ] Zrób obraz karty przy braku raportu".

11.05.2020

 1. Zapis danych dodatkowych do karty pamięci - pominięcie zapisu nagłówka dla bileterek EMAR-205 w przypadku, gdy wszystkie wiersze nagłówka odczytane z danych dodatkowych są puste. Bileterka EMAR-205 korzysta z nagłówka dla bileterki EMAR-105 w przypadku, gdy karta pamięci nie zawiera oddzielnego nagłówka dla bileterki EMAR-205.

02.04.2020

 1. Odczyt raportów z bileterek EMAR-206 - rozszerzenie funkcji analizy raportów o zmiany wprowadzone w wersji 1.06 programu sterującego bileterki EMAR-205. Do raportu sprzedażowego bileterka zapisuje numery NIP nabywców biletów w przypadku, gdy kierowca wpisał NIP nabywcy przed wydrukiem biletu.

18.11.2019

 1. Korekta odczytu danych dodatkowych - z pliku danych dodatkowych wykaz firm rozliczających przewozy pasażerów z biletami miesięcznymi odczytywany był niezgodnie z aktualną wersją struktury tej tabeli danych. Po zapisie danych dodatkowych do kart pamięci kierowców powodowało to brak akceptacji w bileterkach EM-kart wydanych przez innych przewoźników.

12.06.2019

 1. Korekta zapisu do karty pamięci nagłówka dla bileterek EMAR-205. W przypadku, gdy plik danych dodatkowych nie zawierał danych nagłówka dla bileterek EMAR-205 do karty pamięci wpisywany był pusty nagłówek dla bileterek EMAR-205. Obecnie w takim przypadku nagłówek dla bileterek EMAR-205 nie jest zapisywany do karty pamięci i bileterka EMAR-205 korzysta z nagłówka dla bileterek EMAR-105.

07.06.2019

 1. Dodanie zapisu w pliku z odczytanym raportem informacji o dacie i godzinie odczytu raportu z karty pamięci.
 2. Uzupełnienie funkcji analizy poprawności raportów zapisanych przez bileterki EMAR-205.
 3. Uzupełnienie zapisu do kart pamięci danych dodatkowych przeznaczonych dla bileterek EMAR-205. Informacje te pobierane są z pliku danych dodatkowych przygotowanych w programie Informica 2.0. Zapis tych danych nie ma wpływu na pracę bileterek EMAR-105.

29.08.2017

 1. Eliminacja wielokrotnego wpisywania do pliku historii informacji o zapalonej zielonej diodzie. Po skasowaniu przez program sterujący wpłatomatu pliku z informacją z zapalonej diodzie plik ten jest ponownie zapisywany, ale niepotrzebnie przy tym wykonywany był wpis do pliku historii. Powodowało to problem z wyświetleniem historii - długi czas odczytu danych z pliku historii przed ich wyświetleniem mógł sprawiać wrażenie zawieszenia się programu.
 2. Zmiana procedury odczytu pliku historii - jeśli plik zawiera powtórzone wpisy o zapaleniu zielonej diody, to wyświetlany jest tylko pierwszy z nich. Powoduje to znaczące skrócenie czasu odczytu zawartości pliku.

12.04.2017

 1. Modyfikacja funkcji sprawdzenia typu płytki programatora zainstalowanej we wpłatomacie. W pliku historii po wpisie uruchomienia programu umieszczana jest informacja o numerze typu płytki w postaci "Typ programatora: n". Wartość 2 oznacza wersję urządzenia o nazwie "Programator-14"; wartość 0 lub 1 - jedno z wykonań urządzenia "EMAR-106/107".
 2. Dodanie zabezpieczenia przed nieprawidłową zmianą stanu diod w czasie oczekiwania na wyjęcie karty pamięci ze złącza.

13.03.2017

 1. Dodanie możliwości rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.07. Numery unikatowe bileterek z programem sterującym w wersji 1.07 rozpoczynają się od sekwencji liter "CCE".
 2. Dodanie możliwości wydzielenia w raportach z bileterki EMAR-105 sprzedaży bezgotówkowej - w przypadku przyjmowania przez kierowcę zapłaty kartą przy pomocy terminala płatniczego. Do wpłatomatu w pozycji "UTARG" przekazywana jest wartość sprzedaży zapłaconej gotówką. Wydruk raportu zadaniowego kierowcy zawiera informację o sumie sprzedaży gotówkowej oraz bezgotówkowej. Sprzedaż bezgotówkowa w raportach z bileterek EMAR-105 może być wydzielona wyłącznie po zaznaczeniu odpowiednich opcji w parametrach programu - zakładka "Parametry" > sekcja "EMAR-105 bezgotówkowo":
  [ ] Sprzedaż w walucie o kursie 1,000000 rejestruj jako sprzedaż bezgotówkową
  [ ] sposób zapłaty określ na podstawie nazwy waluty
  [ ] Bilet na nowy okres sprzedany w autobusie bez określonej waluty zapłaty zaliczaj do sprzedaży bezgotówkowej, jeśli po sprzedaży biletu wydrukowana została opłata dodatkowa o wartości 0,01zł w walucie o kursie 1,000000
  domyślny sposób zapłaty: [ KARTA PŁATNICZA]
  Bileterka EMAR-105 nie daje możliwości zaznaczenia przez kierowcę przy sprzedaży biletu sposobu zapłaty innego, niż "GOTÓWKA", natomiast przy sprzedaży biletów jednorazowych możliwe jest przyjęcie zapłaty w walucie innej, niż złotówki. Zaznaczenie opcji "[v] Sprzedaż w walucie o kursie 1,000000 rejestruj jako sprzedaż bezgotówkową" oraz "[v] sposób zapłaty określ na podstawie nazwy waluty" powoduje zapis przez funkcję rejestracji rozliczeń informacji o sprzedaży bezgotówkowej poprzez zamianę sposobu zapłaty za bilety opłacone zdefiniowaną walutą z gotówki w walucie obcej na zapłatę bezgotówkową. W raporcie ze sprzedaży bilety z EM-kartą sprzedane na następny okres nie mają wpisywanej informacji o walucie zapłaty wybranej przez kierowcę. Zamiana sposobu zapłaty takich biletów na bezgotówkową przy rejestracji raportu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy po sprzedaży takiego biletu kierowca wydrukuje paragon opłaty dodatkowej o wartości 1 gr opłacony również w walucie obcej - konieczne jest również zaznaczenie opcji "[v] Bilet na nowy okres sprzedany w autobusie bez określonej waluty zapłaty zaliczaj do sprzedaży bezgotówkowej, jeśli po sprzedaży biletu wydrukowana została opłata dodatkowa o wartości 0,01zł w walucie o kursie 1,000000".
  Uwaga: parametry pracy programu zostały pogrupowane w trzech zakładkach: Ogólne, Foldery oraz Parametry.
Wersja 1.02 10.03.2017
 1. Dodanie możliwości zmiany wszystkich parametrów pracy programu "Rozliczarka-wpłatomat" zainstalowanego we wpłatomacie. Parametry wyświetlane są w grupach zgodnie z ustawieniami w funkcji "Parametry" programu "Rozliczarka-wpłatomat". W grupie "Ogólne" po podłączeniu wpłatomatu wyświetlana jest wersja programu "Rozliczarka-wpłatomat" zainstalowana we wpłatomacie. Po zapisie zmienionych parametrów do wpłatomatu program "Rozliczarka-wpłatomat" aktualizuje swoje parametry pracy i wpisuje informację o zmianach parametrów do pliku historii. W zakładce "Historia" poprzez ponowne wczytanie pliku historii można sprawdzić, czy zmiany parametrów pracy zostały już wykonane. Program "Rozliczarka-wpłatomat" aktualizuje parametry pracy po zakończeniu bieżącej operacji obsługi karty pamięci kierowcy we wpłatomacie.

29.06.2015

 1. Wyłączenie sprawdzania statusu mechanizmu drukującego - przy braku mechanizmu drukującego program sterujący programatora mógł w niektórych przypadkach przekazać nieprawidłową odpowiedź, co powodowało blokadę odczytywania raportów we wpłatomacie.

07.05.2015

 1. Dostosowanie programu do obsługi nowej wersji programatora kart pamięci bileterek EMAR (możliwość podłączenia programatora do USB 3.0).
  Program obsługuje obie wersje programatorów: EMAR-106 oraz Programator-14.

20.02.2015

 1. Korekta analizy raportu z bileterki EMAR-105 - jeżeli raport kierowcy zawierał wpis o anulowaniu rejestracji kontrolki wykonanej przy pomocy EM-karty ze względu na zdjęcie EM-karty kontrolera z pola czytnika przed zapisem do karty kontrolera danych kursu, to analiza raportu była przerywana i raport z karty kierowcy nie był odczytywany.

03.02.2014

 1. Korekta odczytu wykazu kart z kodami przedłużenia ważności biletów danymi importowanymi bezpośrednio z bazy programu DW-SQL/BM-SQL. Kody przedłużenia biletów sprzedawanych na okresy ciągłe zapisane w plikach PP*.DAT uznawane były za nieprawidłowe i nie były dopisywane do listy danych dodatkowych odczytanych z pliku DD*.DAT.
 2. Modyfikacja funkcji weryfikacji stanu karty pamięci kierowcy włożonej do programatora - w niektórych przypadkach na skutek manipulacji kartami pamięci (wyjmowania karty z programatora przed zakończeniem operacji kasowania raportu lub programowania karty i zamiany karty pamięci na inną) mogło dojść do zapisu w karcie pamięci danych innego kierowcy - przepisania do karty danych kierowcy z karty włożonej poprzednio.

03.06.2014

 1. Korekta odczytu wykazu kart z kodami przedłużenia ważności biletów danymi importowanymi bezpośrednio z bazy programu DW-SQL/BM-SQL. w niektórych przypadkach odczyt wykazu kart z pliku PP*.DAT mógł zostać przerwany - część kodów przedłużenia nie była dopisywana do listy danych dodatkowych odczytanych z pliku DD*.DAT.

25.02.2014

 1. Korekta zapisu pliku W*.DAT z informacją o utargu dla programu obsługującego wpłatomat. Jeżeli raport kierowcy odczytywany był z karty pamięci do bileterki EMAR-05, to po poprawnym zapisie pliku z raportem oraz skasowaniu raportu z karty nieprawidłowo wykonywana była weryfikacja konieczności zaprogramowania karty pamięci, w wyniku czego plik z kwotą utargu nie był zapisywany. Po ponownym włożeniu karty pamięci tworzony był plik identyfikujący kierowcę we wpłatomacie, ale bez informacji o kwocie utargu. Mogło to prowadzić do tworzenia nieprawidłowych sald rozliczeń we wpłatomacie kierowców używających do identyfikacji kart pamięci do bileterek EMAR-05.

12.02.2014

 1. Dodanie możliwości rejestracji raportów z bileterek EMAR-105 z programem sterującym w wersji 1.06. Numery unikatowe bileterek z programem sterującym w wersji 1.06 rozpoczynają się od sekwencji liter "BFN".

28.11.2013

 1. Dodana możliwość aktualizacji wykazu zastrzeżonych EM-kart oraz wykazu kart z kodami przedłużenia ważności biletów danymi importowanymi bezpośrednio z bazy programu DW-SQL/ BM-SQL. Kody przedłużania biletów na następny okres w autobusie oraz informacje o zastrzeżeniu EM-kart zapisywane są w bazie programu Kasa konduktorska przy rejestracji raportów ze sprzedaży programu DW-SQL/BM-SQL. Informacje o sprzedanych przedłużeniach biletów EM-kartowych oraz blokadach EM-kart pobierane są po instalacji programu GeneratorPZPP.
  Pakiet instalacyjny tego programu można pobrać ze strony: http://infokub.com.pl/generatorpzpp/ Instrukcję instalacji należy pobrać z folderu "dokumenty" strony.
  GeneratorPZPP działa jako usługa systemowa na komputerze obsługującym program Rozliczarka. Przy ustawianiu parametrów pracy usługi jako katalog na pliki raportów należy wskazać folder Rozliczarka\ZbioryA. Ścieżka do folderu ZbioryA zadawana jest w parametrach programu - pozycja "Folder ze zbiorami A i danymi dodatkowymi".
  Dane z plików tworzonych przez usługę GeneratorPZPP pobierane są przy zapisie danych dodatkowych do kart pamięci bileterek EMAR-105 po zaznaczeniu w parametrach opcji:
  [v] pobieraj listę kart zastrzeżonych z pliku PZ* z dnia bieżącego oraz [3] dni poprzednich [v] pobieraj listę kart z kodami przedłużenia z pliku PP* z dnia bieżącego oraz [3] dni poprzednich
 2. Dodanie możliwości pobierania plików z rozkładami jazdy oraz plików danych dodatkowych z innego komputera w tle (w czasie pracy programu Rozliczarka). Przy instalacji programu Rozliczarka_wpłatomat do folderu z programem Rozliczarka kopiowany jest program "RozliczarkaW_synchro".
  W parametrach programu określany jest folder, z którego mają być kopiowane dane do folderu ze zbiorami A i danymi dodatkowymi określonym w parametrach programu "ROzliczarka".
  Określane są następujące parametry automatycznego pobierania:
  Dozwolone [v] Co [ 10] [min] W godzinach [00:00] [23:59]
  EMAR-05 [v] Pliki utworzone [ 30] dni od daty bieżącej
  EMAR-105 [v]
  Uruchom przy starcie programu [v] - po zaznaczeniu opcji operacje kopiowania wykonywane są natychmiast po uruchomieniu programu
  Wyślij wiadomość gdy błąd [v] - po zaznaczeniu opcji w przypadku wystąpienia błędu w czasie działania programu na adres mailowy określony w oknie [Parametry e-mail] wysyłana jest wiadomość z informacją o błędzie
  Minimalizuj po starcie programu [v] - zaznaczeniu opcji program po uruchomieniu pokazywany jest w postaci ikony na pasku powiadomień systemu Windows.
  W logu zdarzeń programu przy pobieraniu danych pokazywana jest informacja o liczbie plików do pobrania oraz ogólnej liczby plików znajdujących się w folderze zbiorów A Kasy.
  Liczba plików do pobrania pokazuje pliki spełniające warunek wg daty utworzenia, które jeszcze nie zostały pobrane.
  Program działa niezależnie od programu Rozliczarka.
  Uwaga: wysyłanie plików raportów oraz plików wpłat na inny komputer w celu ich rejestracji w programie Kasa konduktorska obsługiwane jest przez program sterujący wpłatomatem.

 3. Dodana możliwość blokaty procesu odczytywania raportów oraz programowania kart pamięci przez program sterujący wpłatomatem. Jeżeli została wprowadzona blokada obsługi kart pamięci, to po wykryciu karty pamięci w złączu zaczyna migać dioda czerwona; do pliku historii programu wykonywany jest wpis:
  BLOKADA OBSŁUGI KART PAMIĘCI
  NR KARTY: numer włożonej karty pamięci
  TYP: EMAR-105
  Po usunięciu blokady przez program sterujący wpłatomatem obsługa kart pamięci jest wznawiana.
 4. Korekta wykonywania zmiany statusu karty - w wersji 1.10g programu przy zmianie statusu karty nie były wymieniane dane kierowcy.

08.08.2013

 1. Korekta zapisu zmienionych danych nagłówka i stopki do kart pamięci bileterek EMAR-105 - jeżeli data zapisu statusu do karty pamięci była późniejsza od daty ważności statusu karty zapisanego w pliku danych dodatkowych, to program nie badał, czy treść nagłówka i stopki uległa zmianie i w rezultacie zmieniona treść nagłówka i stopki nie była zapisywana do karty pamięci. Informacja o zmianie nagłówka umieszczana jest obecnie w pliku historii oraz drukowana w raporcie dla kierowcy.
 2. W przypadku wystąpienia błędu przy kasowaniu raportu w karcie pamięci lub przy programowaniu karty po odczycie raportu do pliku z informacją o błędzie przekazywanym do programu obsługującego wpłatomat dodana została informacja o odczytanym utargu. Ma to umożliwić korektę salda rozliczeń kierowcy we wpłatomacie. Po ponownym włożeniu karty kierowcy do urządzenia kwota utargu nie jest już przekazywana - jeśli błąd wystąpił po odczycie raportu, to przy kolejnym odczycie danych z karty pamięci dane poprzednio odczytanego utargu nie są już dostępne.
  Zmiana ta umożliwia programowi obsługującemu wpłatomat poprawnie określić bieżące saldo kierowcy - wcześniej kwota utargu w przypadku wystąpienia opisanego błędu nie była przekazywana do programu obsługującego wpłatomat.
  Uwaga: program obsługujący wpłatomat blokuje możliwość wpłaty w przypadku otrzymania od programu Rozliczarka-wpłatomat informacji o błędzie. Konieczne jest w takim przypadku ponowne włożenie karty pamięci do złącza - odczyt informacji z karty pamięci musi zakończyć się poprawnie.
 3. Rozszerzona lista wpisów do historii - m.in. dodatkowe komunikaty w przypadku wystąpienia błędów oraz lista parametrów odczytanych przy uruchomieniu programu oraz przy ich zmianie.

08.10.2012

 1. Dodanie zabezpieczenia przed zaprogramowaniem karty pamięci bileterki EMAR-105 zbiorem z rozkładem przygotowanym wcześniej od zbioru, który aktualnie zapisany jest w karcie pamięci w przypadku, gdy w parametrach wyboru zbioru do programowania ustawiona jest opcja "ostatnio przygotowany".
 2. Pomijanie przy wyborze zbioru do programowania zbiorów odtworzonych z zawartości karty pamięci przy odczycie raportu. W celu przyspieszenia procesu odczytu i weryfikacji raportów w przypadku braku zbioru do programowania, który aktualnie zapisany jest w karcie pamięci plik ten odtwarzany jest na podstawie danych zapisanych w karcie pamięci do bileterki EMAR-105. Dotychczas tak zapisany plik był traktowany identycznie, jak zbiór skopiowany odpowiednią funkcją programu Przewozy pasażerskie lub funkcją pobierania zbiorów A. Obecnie do programowania kart pamięci mogą być używane wyłącznie zbiory, które zostały skopiowane przez operatora.
 3. Korekta obsługi błędów - w przypadku, gdy do złącza została włożona karta pamięci z bileterki EMAR-105 nie zawierająca raportu i stwierdzona została konieczność jej zaprogramowania, a karta została wyjęta przed zakończeniem programowania mogło dojść do zapętlenia programu. Pozostawała zapalona czerwona dioda i konieczne było zamknięcie i ponowne uruchomienie programu.
 4. Uzupełnienie listy zapisów w historii z komunikatami błędów.

18.07.2012

 1. Korekta zapisu plików z raportem z bileterki EMAR-105 - do pliku z raportem (C*.dat) nie była przepisywana z karty pamięci kierowcy tablica przeliczników walut używanych w bileterce w czasie wykonywania zadania, w wyniku czego po rejestracji raportu w programie Kasa konduktorska w przebiegu zadania nie była poprawnie pokazywana informacja o wpłatach przyjętych w walutach obcych.
  Tablica przeliczników walut przekazywana w pliku z danymi dodatkowymi była poprawnie zapisywana do kart pamięci przy odczycie raportów w rozliczarce.