FORIS – wykaz zmian

13.09.2021

Moduł Dokumenty
 1. Została dodana możliwość przywrócenia anulowanego wniosku - akcja "cofnięcie anulowania". Dostępność samej akcji anulowania została ograniczona do wniosków o statusie "wniosek przyjęty".
 2. We wniosku o zmianę uprawnienia na taksówkę (LTI) została dodana możliwość jednoczesnej zmiany wykazu pojazdów.
 3. Poprawienie dodawania pojazdów do zezwoleń nienormatywnych z poziomu wniosku o zezwolenie (przypisywanie pojazdów do firmy).
 4. Poprawienie błędu nieprawidłowego komunikatu o pojazdach przy definiowaniu wniosku na zezwolenie nienormatywne.
 5. Dodanie akcji "cofnięcie anulowania". Akcja anulowania wniosku jest obecnie dostępna tylko dla statusu wniosek przyjęty.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Nowy mechanizm drukowania cenników: - cenniki drukują się w zdecydowanie bardziej kompaktowej formie (zwłaszcza w postaci trójkąta cen) - zostało dodane pole "oświadczenie" na dole wydruku (i w parametrach) - poprawione zostało drukowanie kolumn (lp, nr od, nr do) - dla biletów okresowych, które mają zwiększoną cenę przy sprzedaży biletu tylko w jednym kierunku - w cenniku drukowana jest stosowna informacja - została dodana możliwość wydruku cennika w przypisywaniu cen do linii i kursów (pojawia się dodatkowa zakładka z parametrami - do wybrania trasy oraz tabeli)
 2. Poprawka edycji taryf biletów okresowych - przedziały kilometrowe poprawnie przenoszone są pomiędy tabelami cen w taryfie
 3. W przypisywaniu cen został dodany przycisk [Wyłącz sprzedaż do przystanku] - przycisk usuwa wszystkie ceny w przypisaniu do danego przystanku.
 4. Została dodana możliwość drukowania i eksportu do CSV listy przystanków przypisanych do strefy biletowej.
 5. Poprawiono specyficzne błędy w drukowaniu tabliczek przystankowych.
 6. Poprawiono wpisywanie godzin przy tworzeniu i edycji kursu.
 7. Poprawiono działanie sortowania na listach kursów przy przypisywaniu parametrów sprzedaży i oznaczeń.
 8. Poprawiono przypisywanie i eksport taryf bagażowych do e-podróżnik.
 9. Raporty dopłat - możliwość zabezpieczenia pliku eksportu DoplatyUM hasłem (dodatkowe zipowanie z hasłem definiowanym w parametrze). Dodatkowo poprawiono wydzielanie zwrotów na raporcie do oddzielnej linii.
 10. Raport Bilety - na linie lub kursy: zostały dodane parametry umożliwiające ograniczenie biletów na raporcie do biletów ze wskazanym przystankiem początkowym lub końcowym.
 11. Poprawki w imporcie danych z Przewozów - import stref biletowych i przypisań strefowych.
 12. Raport - wykaz sprzedanych biletów: została dodana kolumna Rodzaj płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew, itp.).
 13. Raport wg RF - szczegółowo z podziałem na kierowców/kasjeró
 14. w oraz bileterki - zostały poprawione opisy kolumn, oraz dodana kolumna 'L.biletów (RZ)'.
 15. Raport Wykaz sprzedanych biletów - została dodana kolumna z numerem biletu EP/KP, oraz wyszukiwanie po tej kolumnie.
 16. Analiza sprzedaży na linie lub kursy - z podziałem na j.s.t.: została dodana możliwość wyboru więcej niż jednej gminy w tej analizie.
 17. Rozkład jazdy - zmiany w definiowaniu filtra: umożliwienie wybrania tylko takich linii i kursów, które zgadzają się z wybraną w filtrze firmą, oraz datami.
 18. W przypisywaniu taryf do linii i kursów pokazywany jest status trasy linii (projektowana, zlikwidowana, zawieszona).
 19. Dodanie możliwości zaokrąglania cen przy mnożeniu lub dodawaniu kwot do cen w edycji taryfy.
 20. Poprawienie działania przypisywania taryf okresowych, oraz taryf z ulgą kwotową strefowo do linii.
 21. Poprawki działania raportu Rozliczenia międzygminne w Analizach sprzedaży.
 22. Umożliwienie edycji cen, oraz ulg dla kursów i linii o statusie zlikwidowane lub zawieszone.
 23. Raporty przystanków i RJA - Wykaz linii: zostały dodane parametry koniec ważności zezwolenia, oraz brak ważnego zezwolenia przypisanego do linii.
 24. Raporty dopłat: poprawa działania zabezpieczenia pliku eksportu dopłat do urzedu marszałkowskiego hasłem.
 25. Raport Wykaz sprzedanych biletów: poprawienie wartości w kolumnie Dopłata - wyświetlana jest informacja o jednostce wypłacającej dopłaty.
 26. Drukowanie cenników - umożliwienie osobne włączanie/wyłączanie drukowania cen biletów po ulgach ustawowych i handlowych.

11.05.2021

Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie możliwości definiowania, które oznaczenia mają nie być drukowane na tabliczkach przyjazdowych lub odjazdowych - na konkretnych przystankach.
 2. Poprawienie importu przystanków bez przypisanej miejscowości - takie przystanki nie sa importowane. Poprawienie importu odległości w trasach linii (w niektórych przypadkach odległości się zerowały).
 3. Drukowanie cenników: umożliwienie definiowania większego papieru i skalowaniu wydruku do A4 - umożliwienie "upchnięcia" wydruku na 1 kartce.
 4. Drukowanie cenników: dodanie parametrów: "Drukuj kolumnę Lp.", "Drukuj kolumnę numer od" oraz "Drukuj kolumnę numer do" - dotyczy zarówno listy, jak i trójkąta cen.
 5. Poprawienie błędu z niekopiowaniem cen przy tworzeniu nowej tabeli w taryfie biletów okresowych.
 6. Przyspieszenie działania usuwania linii.
 7. Rozliczanie opłat za przystanki: umożliwienie filtrowania linii po rozkładzie jazdy.
 8. Dodanie do kalendarza święta Zielone Świątki (ruchome, zawsze w niedzielę) 23.05.2021 i kolejne lata.
 9. Przypisywanie parametrów lub oznaczeń grupowo do kursów - dodanie kolumny relacja (relacja kursu), oraz kolumny z oznaczeniami kursów.
 10. W edycji linii na liście tras została dodana kolumna "Relacja trasy".
 11. Raport Wykaz linii - zostały dodane kolumny "Nr ewid. linii" oraz "Nr zezwolenia".
 12. Raport Wykaz kursów przez przystanek: zostały dodane kolumny: rodzaj komunikacji, sieć komunikacyjna, rodzaj usług (z linii); zostało dodane kolorowanie wierszy w zależności od statusu kursu.
 13. Raport Wykaz sprzedanych biletów - dodanie możliwości wybrania wielu ulg w raporcie.
 14. Definiowanie filtra po rozkładzie jazdy - wybór kursów: została dodana kolumny "Wariant linii" do definicji filtra.
Moduł Dokumenty
 1. Poprawki raportów w module dokumenty w związku ze zmianą zezwolenia na przejazdy nienormatywne
 2. Dodanie zabezpieczenia przed dodaniem tego samego pojazdu w 2 miejscach przy dodawaniu zezwolenia na przejazdy nienormatywne kategorii I.

15.04.2021

Moduł Dokumenty
 1. Umożliwienie drukowania numerów rejestracyjnych pojazdów na wypisach do starych Licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym pow. 7 do 9 osób łącznie z kierowcą i Licencji na przewóz osób samochodem osobowym. Uwaga! zmiana wymaga jedynie aktualizacji stanowiska modułu Dokumenty

30.03.2021

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa drukowania zezwoleń na przejazdy nienormatywne - szablon i skreślenia na wydruku.
 2. Zezwolenia nie normatywne kategoria I - umożliwienie drukowania zarówno numeru rejestracyjnego, jak i VIN na wydruku.
 3. Zezwolenia nienormatywne - dodanie informacji o numerze kategorii na liście, we własciwościach i w filtrze.
 4. Dodanie możliwości drukowania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 212).
 5. Podmiana tła wydruku W79.
 6. Zaświadczenia PTZ - poprawienie wyświetlania listy druków w akcji "zwrot części zaświadczeń do urzędu".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie cenników - umozliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 2. Oznaczenia kursów - wyłaczanie przycisku usuwania, jeśli nie można usun±ć danego oznaczenia (jest używane).
 3. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 4. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniowan± tylko 1 taryfę.
 5. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 6. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 7. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 8. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godzin± odjazdu z wybranego przystanku.
 9. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 10. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 11. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 12. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiaj±cego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 13. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 14. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 15. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 16. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 17. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 18. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiaj±cych rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 19. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

25.03.2021

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwości drukowania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 212).
 2. Podmiana tła wydruku W79.
 3. Zaświadczenia PTZ - poprawienie wyświetlania listy druków w akcji "zwrot części zaświadczeń do urzędu".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie cenników - umozliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 2. Oznaczenia kursów - wyłaczanie przycisku usuwania, jeśli nie można usun±ć danego oznaczenia (jest używane).
 3. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 4. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniowan± tylko 1 taryfę.
 5. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 6. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 7. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 8. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godzin± odjazdu z wybranego przystanku.
 9. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 10. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 11. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 12. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiaj±cego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 13. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 14. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 15. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 16. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 17. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 18. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiaj±cych rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 19. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.