Przekazanie z BiletMSQL wykazu EM-kart z cenami na nowy okres do sprzedaży w autobusie

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
 1. Zaloguj się do programu BiletMSQL. Wpisz dane personalne, a następnie potwierdź je klikając przycisk OK (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Logowanie do programu BiletMSQL
 2. Z głównego okna programu wybierz Administrator. (2 na rys. 2);
 3. Rys. 2: Wejście do funkcji Administratora
 4. Z menu Sprzedaż BM w Autobusie. (3 na rys. 3) wybierz Eksport danych o biletach wzorcowych (4 na rys. 3)
  Pojawi się okienko z paskiem postępu wykonywanego eksportu zbioru PA (5 na rys. 3)
  Rys. 3: Eksport zbioru PA
 5. Po zakończeniu eksportu pokaże się wykaz EM-kart z zablokowaną możliwością sprzedaży w autobusie. Wykaz ten można wydrukować lub zapisać w wersji elektronicznej (6 na rys.4).
  Uwaga!
  Na EM-karty z powyższego wykazu nie będzie można kupić biletów w autobusie. Najczęstszą przyczyną są zmiany w rozkładzie jazdy.
  Rys. 4: Wykaz EM-kart z zablokowaną sprzedażą w autobusie
 6. Kliknij przycisk Tak (8 na rys. 5), aby potwierdzić wykonanie eksportu i zapisujemy zbiór PA w wybranym folderze. Wybranie przycisku Nie(7 na rys. 5) spowoduje przerwanie wykonania eksportu zbioru PA.
  Rys. 5: Eksport zbioru PA
 7. Uruchom program Kasa konduktorska lub PP-Bilety, ustaw się na zakładce Rozliczenia a następnie kliknij przycisk Obsługa EM-kart (9 na rys. 6);
  Rys. 6: Obsługa EM-kart
 8. Ustaw się na zakładce Sprzedaż na następny okres w autobusie (10 na rys. 7);
 9. Następnie rozwiń menu Narzędzia. (11 na rys. 7);
 10. Wybierz Import wykazu EM-kart z cenami sprzedaży w autobusie (12 na rys. 7);
  Rys. 7: Import wykazu EM-kart z cenami sprzedaży w autobusie
 11. W oknie Otwieranie wskaż zbiór PA i potwierdź go klikając przycisk Otwórz (13 na rys. 8);
  Rys. 8: Import wykazu EM-kart z cenami sprzedaży w autobusie
 12. Po zaimportowaniu zbioru pojawi się Log z informacjami dotyczącymi EM-kart (14 na rys. 9);
 13. Żeby zamknąć okno Log kliknij [x] (15 na rys. 9);
  Rys. 9: Import wykazu EM-kart z cenami sprzedaży w autobusie
  Uwaga!
   Zasady weryfikacji ważności biletów okresowych/miesięcznych przeznaczonych do dalszej sprzedaży w autobusie:
  • W trakcie tworzenia zbioru z nowymi cenami dla biletów okresowych/miesięcznych przeznaczonych do dalszej sprzedaży w autobusie program BiletMSQL dokonuje sprawdzenia, czy sprzedaż takiego biletu będzie możliwa w oparciu o rozkład jazdy ważny w pierwszym dniu ważności kolejnego biletu. Sprawdzeniu podlegają następujące elementy:
   1. Obecność w rozkładzie jazdy odpowiedniej ulgi w przypadku biletu ulgowego.
   2. Obecność w rozkładzie jazdy wszystkich przystanków opisujących trasę biletu.
   3. W przypadku biletu sprzedanego w trybie NA KURSY obecność niezmienionych kursów opisujących trasę biletu (badana jest trasa kursu oraz możliwość sprzedaży konkretnego typu biletów okresowych/miesięcznych).
   4. W przypadku biletu sprzedanego w trybie NA RELACJĘ po stwierdzeniu braku kursu opisującego bilet lub zmian w trasie takiego kursu program BiletMSQL próbuje automatycznie zastosować inny kurs do opisania trasy biletu zgodnie z poniższymi zasadami:
    1. Próbujemy znaleźć inny kurs realizujący dane połączenie o odległości taryfowej równej kursowi wzorcowemu.
    2. Jeżeli nie ma takiego kursu wybieramy kurs realizujący dane połączenie najkrótszą trasą.
    3. Po wybraniu nowego kursu dodatkowo jest sprawdzane, czy nowy kurs nie narusza ograniczenia długości trasy zapisanego do EM-karty, o ile takie było zapisane.
    Jeżeli na którymkolwiek etapie weryfikacji biletu wzorcowego otrzymamy wynik negatywny, bilet i EM-karta do niego przypisana są usuwane z listy EM-kart przeznaczonych do dalszej sprzedaży w autobusie. Pasażer wraz z EM-kartą musi pojawić się w kasie dworcowej celem zdefiniowania nowego biletu.
  • Powyższe zasady obowiązują od wersji 8.06F programu BiletMSQL. We wcześniejszych wersjach programu restrykcje dla biletów NA RELACJE były identyczne, jak dla biletów NA KURSY.

  Pobierz instrukcje i materiały pomocnicze dotyczące EM-Kart