Obsługa urządzenia CDS firmy DEMPS

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Obsługa urządzenia CDS do deponowania gotówki

Automat CDS jest samoobsługowym urządzeniem umożliwiającym deponowanie gotówki. Urządzenie jest sprzedawane, instalowane i serwisowane przez firmę Demps (www.demps.com.pl). Urządzenie może współpracować z programem Kasa konduktorska po instalacji modułu obsługi urządzenia CDS.

Do bezpośredniego odczytu informacji o wpłatach, zdeponowanych w urządzeniu instalowany jest program CDS. Program ten powinien być zainstalowany na komputerze połączonym siecią lokalną z komputerem, na którym uruchamiany jest program Kasa konduktorska. Pliki z informacja o wpłatach zapisywane są w folderze CDS\Transaction.

Pracownicy przy wpłacie gotówki w urządzeniu identyfikują się poprzez wpisanie numeru z klawiatury urządzenia. Powinny być to numery przypisane pracownikom w programie Kasa konduktorska.

Uwaga!
W przypadku prowadzenia rejestracji raportów ze sprzedaży na kilku stanowiskach oraz niezależnego rozliczania tej sprzedaży możliwa jest taka konfiguracja programu CDS, aby wpłaty kierowców również były rejestrowane w oddzielnych folderach powiązanych ze stanowiskami rejestracji rozliczeń. W takim przypadku kierowca przy rejestracji wpłaty powinien identyfikować się poprzez wpisanie numeru uzupełnionego o numer stanowiska rejestracji (wyróżnik systemu rozliczeń). Zakłada się przy tym, że w jednym raporcie zadaniowym kierowca rejestruje sprzedaż w całości przypisaną do jednego systemu rozliczeń (stanowiska), np. kierowca ma przypisany w systemie numer 123 i wykonuje sprzedaż w dwóch systemach:
 1. komunikacja własna przewoźnika,
 2. komunikacja wykonywana na zlecenie organizatora przewozów, z której wpływy przewoźnik w całości przekazuje zleceniodawcy).
Wykonując wpłatę po realizacji zadania wykonywanego w ramach systemu rozliczeń nr 1 kierowca identyfikuje się wpisując numer 1231, natomiast po wykonaniu zadania wykonywanego w systemie 2 – numer 1232.

Konfiguracja funkcji rejestracji rozliczeń i tworzenia raportów kasowych

 1. W parametrach rejestracji funkcji Rejestracja rozliczeń (1 na rys. 1)
  Rys. 1: Parametry rejestracji
 2. wskaż folder, z którego będą odczytywane dane wpłat zdeponowanych w urządzeniu CDS. (2 na rys. 2)
  Rys. 2: Parametry rejestracji
  Wpłaty zapisywane są w folderze CDS\Transaction.
  Uwaga!
  W przypadku, gdy moduł obsługi automatu depozytowego udostępniony jest czasowo program wyświetla datę końca okresu działania modułu.
 3. W parametrach tworzenia raportów kasowych należy zezwolić na rejestrację wpłat z automatu do deponowania gotowki (CDS). (3 na rys. 3)
  Rys. 3: Parametry rejestracji
  Zaznaczenie parametru [v] Rejestracja wpłat z automatu do deponowania gotówki – odblokowuje możliwość użycia funkcji rejestracji Z wpłatomatu.
  Uwaga!
   Zalecane jest zaznaczenie następujących parametrów:
  • [v] Zapis pozycji raportu przy rejestracji rozliczeń
    (*) zerowanie kwoty wpłaty
  • Przy rejestracji raportu z karty pamięci lub ze zbioru automatycznie dodawana jest do raportu kasowego pozycja z kwotą utargu i zerową wpłatą. Kwota wpłaty zostanie zapisana w raporcie kasowym poprzez odczyt z automatu depozytowego; może być rownież dopisana ręcznie przy pomocy funkcji Rejestracja wpłat gotowki.
   Parametry:
  • [ ] Rejestracja wpłat w rozbiciu na nominały oraz [ ] Wpłaty do kasy firmy i banku w rozbiciu na nominały – mogą być zaznaczone w przypadku, gdy automat ma funkcjonalność zapisu w raporcie kwot wpłat w rozbiciu na nominały.

   Zapis utargów z bileterek:
  • [v] autobusowych [v] przy rejestracji
  • [v] Automatyczne otwarcie raportu każdego dnia
  • Zaznaczenie powyższych parametrow jest konieczne w przypadku rejestracji utargów i wpłat z automatu depozytowego. Wpłaty nie zostaną zarejestrowane w przypadku, gdy nie ma otwartego raportu kasowego w danym dniu lub w dniu deponowania wpłat.

  • [v] zapis wpłaty do raportu kasowego z dnia zdeponowania gotówki
  • Zaznaczenie tego parametru powoduje zapis pozycji z wpłatą do raportu kasowego otwartego w dniu zdeponowania gotówki przez kierowcę.
  Uwaga!
  Po zaznaczeniu tego parametru usuwane jest zaznaczenie parametru [ ] Kasjer może mieć tylko jeden otwarty raport
   W dniu rejestracji wpłat w programie w folderze, z którego odczytywane są dane mogą być zapisane informacje o wpłatach wykonanych w ciągu kilku dni – program otworzy oddzielne raporty kasowe na poszczególne dni. Zamknięcie raportów kasowych musi być wykonane przez kasjera.
  • [v] numer kierowcy w pliku wpłaty uzupełniony jest o wyrożnik systemu rozliczeń
  • liczba znaków wyróżnika [1]
  • Zaznaczenie tego parametru oznacza, że kierowca przy deponowaniu gotówki identyfikuje się poprzez wpisanie swojego numeru uzupełnionego o wyróżnik systemu rozliczeń (jedną cyfrę). Przy instalacji automatu należy zwrócić uwagę na poprawne wskazanie folderu, z którego na danym stanowisku komputerowym mają być odczytywane pliki wpłat.
  Uwaga!
  Zaznaczenie powyższego parametru jest zbędne w przypadku, gdy program obsługujący automat depozytowy CDS zapisuje plik do folderu, którego nazwą jest ostatnia cyfra identyfikatora kierowcy. Cyfra ta nie jest zapisywana w nazwie pliku ani w numerze kierowcy zapisanym w samym pliku. W parametrach rejestracji jako folder z wpłatami z automatu do deponowania gotówki należy wówczas wskazać folder x:\CDS\n, gdzie n-wyróżnik systemu rozliczeń.
 4. Rejestracja wpłat zdeponowanych w automacie depozytowym

 5. Rejestrację wpłat zdeponowanych w automacie depozytowym po ustawieniu parametrów rejestracji oraz parametrów tworzenia raportów kasowych można uruchomić z menu Rejestracja (4 na rys. 4)
  Rys. 4: Rejestracja plików z wpłatomatu
  lub przyciskiem Z wpłatomatu
  Rys. 5: Z wpłatomatu
  Po potwierdzeniu uruchomienia funkcji przyciskiem OK. (5 na rys. 6)
  Rys. 6: Potwierdzanie rejestracji z wpłatomatu depozytowego
  rejestrowane są wszystkie wpłaty zapisane aktualnie w folderze wskazanym w parametrach funkcji rejestracji (CDS\Transaction).

  Po zakończeniu rejestracji wyświetlana jest informacja o liczbie zarejestrowanych utargów i wpłat
  Rys. 7: Informacja
 6. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowana wpłata pracownika o numerze nieistniejącym w tabeli pracowników, to dodawany jest pracownik o numerze odczytanym z pliku wpłaty, a wykaz niezidentyfikowanych wpłat wyświetlany jest w raporcie z wykonania funkcji.
  Rys. 8: Raport z wykonania funckji
 7. Raporty ze sprzedaży dodawane są do wykazu zarejestrowanych raportów - można je przeglądać w zakładce Wykaz. Zakładka Raporty kasowe >> Wykaz pozycji RK zawiera wszystkie pozycje dodane do bieżącego raportu kasowego przy rejestracji danych z automatu depozytowego. (6 na rys. 9)
  Rys. 9: Wykaz pozycji RK
  Niezidentyfikowany pracownik, którego wpłata została zapisana w raporcie kasowym ma wpisane imię „Niezidentyfikowana” oraz nazwisko „wpłata” (7 na rys. 9).
  Rys. 10: Wykaz pozycji RK
 8. Pozycje raportu kasowego dodane z automatu depozytowego w kolumnie Uwagi mają wpisaną datę i godzinę akceptacji wpłaty w urządzeniu CDS, a kolumnie Nr dok. – tekst "CDS:" oraz numer transakcji wpłaty zarejestrowanej w urządzeniu (8 na rys. 10).

Wpłaty pracowników mogą być zapisane w oddzielnej pozycji raportu kasowego lub dopisane do pozycji raportu kasowego z utargiem i zerową wpłatą zapisanej wcześniej w raporcie kasowym w wyniku rejestracji ze zbioru lub karty pamięci raportu sprzedaży z kasy biletowej. Warunkiem dopisania kwoty wpłaty do pozycji z utargiem jest zgodność kwoty utargu i wpłaty oraz występowania pozycji z utargiem w aktualnie otwartym raporcie kasowym, do którego dopisywana jest informacja o wpłacie.