FORIS – wykaz zmian

27.05.2024

Moduł Dokumenty
 1. Poprawki w części Analiza Przewozów.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Zostało dodane podpowiadanie limitu znaków w nazwach przystanków - interfejs do dodawania przystanków.
 2. Zostało poprawione wyliczanie przejazdów w hurtowni danych w przypakdu kursów z kalendarzem, przejazdy do biletów okresowych nie są naliczane w dni, kiedy kurs nie jest wykonywany.
 3. Raport kolizji w raportach przystanków i RJA - została dodana nowa kolumna z numerem linii.
 4. Zostało poprawione działanie scrolla przy edycji parametrów raportów: Bilety - na linie lub kursy, Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. oraz Wykaz linii.
 5. Zostało dodane wyświetlenie parametrów połączeń w podglądzie trasy linii w kreatorze dodawania nowych kursów.
 6. Został poprawiony komunikat przy definiowaniu przesiadek pomiędzy liniami.
 7. Został poprawiony bład przy zapisie czasów przejazdu, jeśli edycja czasów była robiona w arkuszu - przy specyficznej kolejności wprowadzania czasów i odległości wyedytowane czasy przejazdów nie były zapisywane.
 8. Zostały dodane cztery nowe wzory tablizek przystankowych - dla wielu linii w formacie miejskim. Nowe wzory to:
  • Tabliczka dla wielu linii - dworcowa (dni w kolumnach)
  • Tabliczka dla wielu linii - dworcowa (dni w wierszach)
  • Tabliczka dla wielu linii - przystankowa / stanowiska (dni w kolumnach)
  • Tabliczka dla wielu linii - przystankowa / stanowiska (dni w wierszach)
 9. Poprawki narzędzia ImportTool w zakresie importu tras, cenników i przypisań do oddziałów.

22.04.2024

Moduł Dokumenty
 1. Poprawki w module Analiza Przewozów, oraz Roliczenia.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. ImportTool - poprawki błędów i komunikatów w specyficznych sytuacjach przy imporcie linii, kursów, parowania kursów powrotnych, oraz taryf biletów okresowych przypisanych strefowo.
 2. Dopłaty do biletów ulgowych: poprawiono działanie filtra po liniach, poprawiono działanie parametru do obliczania kwot netto i VAT w podsumowaniu, poprawiono pokazywanie listy kursów, zoptymalizowano działanie raportu.
 3. Strefy biletowe: umożliwiono dodawanie maksymalnie 99 stref biletowych.
 4. Raport Bilety - na linie lub kursy - dodano możliwość grupowania po datach ważnosci biletów, oraz został dodany parametr "Nie uwzględniaj biletów z ulgą ustawową pomijanych w zestawieniu dopłat."

25.03.2024

Moduł Dokumenty
 1. Poprawiono działanie zmian pojazdów przy wniosku o zmianę licencji (dla licencji L79,LSO).
 2. Poprawiono wyświetlanie wydruków zezwoleń na linie regularne w panelu drukowania (dostosowanie dat ważności wydruków do dat ważności zezwoleń).
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Poprawiono błąd edycji trasy linii z odgałęzieniami niepłatnymi - w niektórych przypadkach zmiany niepoprawnie były przenoszone do tras kursów.
 2. Poprawiono błąd na wydruku cenników - w niektórych przypadkach nieprawidłowo były drukowane numery stanowisk na wydruku cennika.
 3. Linie - zmiana wyświetlania znaczników przystanków na mapie (etykiety ze wskaźnikiem, zmiana wielkości i przezroczystości etykiet).
 4. Dodanie lepszego logowania procesu przygotowania danych do Analiz (hurtownia danych).
 5. Poprawki w imporcie danych - naprawa specyficznych błędów importu tras linii i oznaczeń kursów.
 6. Raport niezgodności cen sprzedanych biletów z cennikiem - poprawki błędów w raporcie. Raport nie analizuje cen biletów sprzedanych w taryfach kilometrowych.
 7. Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów - zmieniono filtr z daty sprzedaży biletu na datę pierwszego dnia ważności biletu.
 8. Sprzedaż wg. RF - raporty miesięczne: poprawiono wyświetlanie ceduł w raporcie.
 9. Bilety - sprzedaż zbiorczo: poprawienie obliczania sum dopłat w raporcie.
 10. Dopłaty do biletów ulgowych dla organizatora transportu - poprawa działania filtrów przy wybieraniu kursów.
 11. Dodanie nowej kolumny "Godzina odjazdu" do filtrowania kursów w Analizie przejazdów na wybranym kursie.
 12. Bilety na linie lub kursy - poprawa filtrowania po rodzaju biletów.
 13. Analiza przejazdów na wybranym kursie - w analizach sprzedaży - został dodany filtr umożliwiający wybór ulgi.
 14. Dopłaty do biletów ulgowych: poprawiono formatowanie wydruku - odległości pomiędzy kolumnami w części na ulgi i odległości pomiedzy wierszami w części na linie; zmieniono i poprawiono działanie filtra po rozkładzie jazdy i kursach - w raporcie uwzględniane są tylko bilety sprzedane na kursy spełniające warunek filtra; w liście biletów z zestawienia zostały dodane kolumny z datami ważności biletów; została dodana możliwość dopisywania własnego nagłówka na wydruku.
 15. Bilety - sumy sprzedaży: poprawiono działanie filtra po liniach.
 16. Wykaz sprzedanych biletów: poprawiono działanie filtrowania po typie biletu.

26.02.2024

Moduł Dokumenty
 1. Poprawiono weryfikowanie łączności z serwerem Informica w narzędziu AdminTool.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Poprawiono rejestrację plików dopłat od przewoźników.
 2. Poprawiono weryfikowanie łączności z serwerem Informica w narzędziu AdminTool.
 3. W funkcji Stawki za wozokilometry została dodana możliwość wywoływania raportu obliczającego stawki za wozokilometr dla linii).
 4. Zostały poprawione napisy w filtrze na liście pasażerów.
 5. Zostało poprawione wybieranie nazwy przystanku (krótka, zwykła, opisowa) w tabliczkach przystankowych.
 6. Zostało poprawione wybieranie orientacji papieru w tabliczkach przystankowych.

23.01.2024

Moduł Dokumenty
 1. W widoku kierowcy zostały dodane 2 dodatkowe kolumny zawierające informacje o -informacja z Krajowego Rejestru Karnego, -zaświadczenie o niekaralności.
 2. W zaświadczeniach PTZ zostało poprawione wyświetlanie informacji o numerze umowy w informacjach szczegółowych.
 3. Dodanie kolumny NIP Przedsiębiorcy do widoków Przewoźnicy, oraz widoków wniosków.
 4. Poprawiono działanie harmonogramu raportów.
 5. Poprawiono błąd przy wyświetlaniu list kierowców w programie.
 6. Poprawienie możliwości usuwania kierowców.
 7. Poprawiono błąd we wniosku o zmianę wykazu pojazdów, jeśli zmieniany pojazd nie był powiązany z żadnym wypisem.
 8. Zmiana działania przycisku Przywrócenie wydruku w panelu drukowania: przycisk zawsze umożliwia przywrócenie druku, o ile nie istnieje ważny i wydany dokument o tym samym numerze (np. numer wypisu).
 9. W narzędziu AdminTool poprawiono działanie przycisków na zakładce narzędzia naprawcze, oraz został poprawiony błąd przy wylogowywaniu.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Poprawiono błąd przy próbie rejestracji niektórych plików Dopłat.
 2. Raporty dopłat do biletów ulgowych:
  • w zestawieniu dopłat na linie został dodany parametr umożliwiający podział wartości dopłaty na stawki Netto / PTU / Brutto
  • został dodany parametr umożliwiający scalanie kolejnych wersji linii na wydruku dopłat na linie
 3. Analiza punktualności kursów na podstawie danych sprzedażowych - dodanie możliwości wybrania więcej niż 1 kursu.
 4. Poprawki wyświetlania biletów sprzedanych w Bileterce e-podróżnik w raportach Wykaz sprzedanych biletów i Szczegółowo każdy bilet.
 5. Poprawienie działania funkcji przeliczania kilometrów (przycisk "Odległości taryfowe równe drogowym") w trasach linii/kursów - w przypadku odgałęzień niepłatnych.
 6. W liniach pod przyciskiem kopiowania dodano 2 opcje: 1. dodano możliwość ustawiania odległości taryfowych w kursach zgodnie z linią, 2. dodano możliwość ustawiania numeru linii jako nr kursu na tablicach w kursach.
 7. Poprawiono synchronizację informacji o odgałęzieniach niepłatnych pomiędzy linią a kursami tej linii.

20.11.2023

Moduł Dokumenty
 1. W związku ze zmianą ustawy o PTZ wprowadzona została zmiana końcowej daty zezwoleń na 31.12.2025, oraz zezwolenia wazne do końca 2023 roku zostały przedłużone do końca 2025 roku.
 2. W widoku kierowców zostały dodane 3 nowe kolumny dotyczące załączonych dokumentów: "Prawo jazdy ważne do", "Badanie lekarskie ważne do", "Badanie psychologiczne ważne do".
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Poprawa wczytywania raportów dopłat do biletów ulgowych.
 2. Poprawka eksportu raportu dopłat do Excela - szybki,xml (poprawa formatowania).
 3. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawiono sprawdzanie par opiekun-podopieczny.
 4. Nowy raport: Raport niezgodności cen sprzedanych biletów z cennikiem w Generatorach raportów sprzedaży.

28.09.2023

Moduł Dokumenty
 1. Poprawiono działanie wniosku o zmianę wykazu pojazdów licencji L79 starszego typu - poprawione zostało działanie check-boxa "Zmiana wykazu pojazdów bez zmiany wypisów".
 2. Poprawiono błąd dodawania i usuwania załączników w taksówkach i pojazdach.
 3. Poprawiono działanie raportu "Wykaz dokumentów wydanych w okresie".
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Poprawiono obsługę błędów wyświetlania mapy i pobierania danych z mapy Google w przypadku braku / problemów w dostępie do internetu.
 2. Poprawiono błąd podczas przypisywania taryf bezpośrednio do kursów.
 3. W parametrach przeliczania danych do hurtowni danych (analiz) została dodana informacja o ostatnich przeliczeniach danych i ich wyniku.
 4. W kreatorze dodawania przystanków w pierwszym kroku - wybór miejscowości - został dodany wymóg wpisania co najmniej 2 znaków w pole wyszukiwania.

29.08.2023

Moduł Dokumenty
 1. W licencji L79 został poprawiony błąd podczas tworzenia wniosku o zmianę wykazu pojazdów - w niektórych sytuacjach przy zapisie pojawiał się błąd.
 2. Został poprawiony błąd pobierania załączników w programie - w niektórych sytuacjach przy pobieraniu załacznika pojawiał się błąd.
 3. W rejestrze taksówek zostało poprawione wyświetlanie listy uprawnień (przycisk raportu po lewej stronie). W niektórych przypadkach wyświetlane były nadmiarowe dokumenty.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Została dodana nowa ulga dla biletów miesięcznych: OS.NIESAMODZ.BM. Zgodnie ze mianą ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają możliwość nabywania biletów miesięcznych imiennych uprawniających do przejazdów z ulgą 49%.
 2. Został poprawiony błąd pobierania załączników w programie - w niektórych sytuacjach przy pobieraniu załacznika pojawiał się błąd nieprawidłowej ścieżki.
 3. Został poprawiony błąd obliczania prędkości technicznej w wydrukach tabel RJA.

16.08.2023

Moduł Dokumenty
 1. Poprawiono specyficzne błędy przy zmianach licencji na taksówki.
 2. W rejestrze kierowcy została dodana kolumna "Obywatelstwo"
 3. Został uzupełniony kalendarz za 2025/2026 rok.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi - poprawiono wyświetlanie na raporcie biletów z ulgami kwotowymi.
 2. Bilety - sprzedaż zbiorczo: zostało zmienione działania parametru Nie uwzględniaj biletów z ulgą ustawową pomijaną w zestawieniach dopłat - oprócz biletów, które mają zaznaczone, że są pomijane, pomijamy też ulgi, które sa oznaczone, żeby je pomijać w zestawieniach dopłat (np. dziecko do lat 4 bez wskazania miejsca).
 3. Wykaz sprzedanych biletów: został dodany filtr "rodzaj biletu" gdzie jest możliwośc wyboru: normalny / ulgowy, oraz poprawiono pokazywanie danych do raportu.
 4. Poprawiono specyficzny błąd wydruku tabeli RJA - dla wszystkich tras.
 5. Zostały poprawione specyficzne błędy w działaniu map, oraz wyświetlaniu map w liniach i kursach.
 6. Został uzupełniony kalendarz za 2025/2026 rok.

28.04.2023

Moduł Dokumenty
 1. Raport Druki wydane w okresie: w danych do raportu poprawiono nazwy kolumn z danymi LTI i WTI.
 2. Poprawiono specyficzny błąd podczas próby usunięcia pojazdy wnioskiem o zmianę wykazu pojazdów.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Został poprawiony specyficzny błąd wyświetlania wartości biletu zwróconego na raporcie dopłat - część na linie.
 2. W przypisywaniu taryf do linii i kursów domyślnie zawsze wyświetlane są odległości drogowe.
 3. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. Został dodany parametr przy oddzielnej tabeli dla każdej gminy, powiatu, województwa: [ ] uzgodnij liczbę pasażerów i biletów - przypisanie do pierwszej pasującej j.s.t. relacji biletu. Po zaznaczeniu parametru suma liczby biletów na raporcie będzie się zgadzała z sumą biletów w sprzedaży zbiorczo (domyślny sposób działania to taki, gdzie przypisujemy 1 bilet do jst początku i końca relacji biletu - o ile są różne).

31.03.2023

Moduł Dokumenty
 1. Poprawiono wyświetlanie informacji szczegółowych obok menu akcji na dokumencie ZPD i L79.
 2. Poprawiono obliczanie opłat dla dokumentów L79 i LSO.
 3. Zostały dodane dodatkowe zabezpieczenia przed brakiem elementów na wydrukach.
 4. W licencjach na taksówki, oraz w uprawnieniach przewozowych został dodany przycisk pokazujący listę wszystkich dokumentów, na których został wymieniony dany pojazd.
 5. Raport Wykaz dokumentów w powiązaniu z wydrukami - poprawiono wyświetlanie dokumentów LTI i WTI w tym raporcie.
 6. Raport Druki wybrane w okresie - Zestawienie liczby druków wydanych w wybranym czasie - dodano dokumenty LTI i WTI.

27.02.2023

Moduł Dokumenty
 1. Zmieniono wyświetlanie w Rejestry - Taksówki: w zmienionej kolumnie 'Aktualny numer licencji (firma)', po przecinkach wyświetlać wszystkie aktualne numery licencji wraz z nazwą firmy, dla której została wydana licencja.
 2. W wygaszaniu dokumentów na taksówki poprawiono wyświetlanie dokumetów na liście dokumentów do wygaszenia.
 3. Poprawiono działanie filtru ważne w Zaświadczeniach na potrzeby własne.
 4. Program został dostosowany do współpracy z MS SQL Server 2022.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. W przystankach w filtrze po prawej stronie została dodana możliwość filtrowania po przystankach wybranej linii.
 2. W rozkładach jazdy został dodany filtr ważne/nieważne oraz po firmie.
 3. Poprawiono błąd eksportu do pliku DoplatyUM - w pewnych okolicznościach niepoprawnie była zapisywana nazwa linii.
 4. Poprawiono błąd kopiowania kursu z datą wsteczną - w pewnych ustawieniach kopiowania program niepoprawnie ustawiał datę końca na kursie kopiowanym.
 5. Raport Wykaz linii - poprawiono działanie filtra po jst.
 6. Program został dostosowany do współpracy z MS SQL Server 2022.

26.01.2023

Moduł Dokumenty
 1. Dodano zabezpieczenie przed niepoprawnym wczytaniem szablonu wydruku (na wydruku pojawiały się napisy AAiYY zamiast prawidłowych danych).
 2. Poprawiono błąd w procedurze generującej numer dokumentu. W pewnych przypadkach w dokumentach ZPD pojawiał się błąd.
 3. Poprawiono filtr ważnych druków w panelu drukowania.
 4. Na liście typów dokumentów w Przedwiębiorcach dodano dokumenty zgodnie z Art. 7a. ust 8 ustawy o transporcie drogowym:
  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Poprawiono błąd przy generowaniu wykazu biletów pominiętych w dopłatach. W niektórych przypadkach wykaz generował się bardzo długo.
 2. Poprawiono działanie raportów Sprawozdanie z ilości biletów, oraz Sprawozdanie z liczby pasażerów. Przy pewnych ustawieniach filtra po rozkładzie jazdy raportowane były niewłaściwe linie i kursy.
 3. Poprawiono błąd pojawiający się czasem podczas kopiowania wariantu trasy wewnątrz linii.

30.12.2022

Moduł Dokumenty
 1. Ważność zezwoleń na linie regularne została przedłużona do końca 2023 roku, oraz zostały wykonane odpowiednie dostosowania w programie.
 2. Został poprawiony błąd przy wydawaniu identyfikatorów kierowców taksówek.
 3. Przy wydawaniu wtórnika LTI lub LSO, po wykonaniu akcji wydanie wtórnika, w panelu drukowania dla druków licencji i wypisu (oryginałów) ustawiany był nieprawidłowy status. Błąd został poprawiony.
 4. Został poprawiony błąd pojawiający się przy zmianie uprawnienia LTI ze względu na zmianę adresu przedsiębiorcy.
 5. W zaświadczeniach na publiczny transport zbiorowy został dodany nowy typ: powiatowo-gminne przewozy pasażerskie.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Podczas dodawania nowego przystanku, przy ładowaniu mapy czasami występował błąd - problem został usunięty, oraz został uporządkowany interfejs użytkownika podczas dodawania przystanku.
 2. W raporcie dopłat do biletów ulgowych zostało poprawione działanie filtru na j.s.t. Ponadto został poprawiony eksport dopłat do pliku w przypadku zaznaczenia "Pomiń numer w nazwie linii" w parametrach raportu.

29.11.2022

Moduł Dokumenty
 1. Poprawienie błędu przy uruchamianiu raportu "Wykaz przedsiębiorców z dokumentami ważnymi na dzień".
 2. Rozwiązanie problemów ze zmianami pojazdów przypisanych do wypisów dla dokumentów LTI, LSO i L79.
 3. Dodatkowo w wersji 2.64.1 naprawienie błędów związanych z drukowaniem nr rejestracyjnych i bocznych na wypisach WTI oraz ze zdjęciem pojazdu ze stanu.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Raporty dopłat do biletów ulgowych - raporty wyeksportowane do pliku DoplatyUM są oznaczane na liście kolorem zielonym.
 2. Raport Bilety - na linie lub kursy. W filtrze rodzaj biletu zostało rozszerzone wybieranie biletów ulgowych. Możliwe jest wybranie biletów ulgowych ustawowych i ulgowych handlowych.
 3. Dodanie filtra po cenniku w wyświetlaniu informacji o taryfach przesiadkowych w kursach.
 4. Usprawnienie naliczania danych do raportów analiz (hurtownia danych).
 5. Analiza sprzedaży na linie lub kursy z podziałem na j.s.t. - zostało zmienione działanie filtra po jst. Została dodana możliwość dodawania elementów do filtra obsługa jednoczesnego dodawania wielu elementów, oraz obsługa wielu powiatów i województw na wynikach raportu.
 6. Dodanie informacji o postępie kopiowania linii wraz z kursami.

24.10.2022

Moduł Dokumenty
 1. Na liście pojazdów została dodana kolumna D.M.C.
 2. Został poprawiony błąd z wyświetlaniem listy pojazdów przy akcji wtórnik.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Przystanki - w niektórych przypadkach przy dodawaniu nowego przystanku niepoprawnie pokazywała się mapa. Problem został usunięty.
 2. Linie - w niektórych przypadkach przy dodawaniu trasy powrotnej pojawiał się błąd. Problem został usunięty.
 3. Zmiany w parametrach dopłat do biletów ulgowych - uporządkowanie parametrów na zakładkach.
 4. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t.: umożliwienie wybierania wielu powiatów, dodanie podsumowań dla każdej gminy/powiatu/województwa. Uwaga: w niektórych przypadkach parametrów raport nie podaje prawidłowych wartości. Trwają prace nad usunięciem tej usterki.

19.09.2022

Moduł Dokumenty
 1. Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne - w opcjach drukowania został dodany parametr: "Drukuj 0 w kolumnie Liczba dla niewykorzystywanego rodzaju".
 2. Została dodana możliwość anulowania wydruków, jeśli dokument ma status zmieniony lub dodatkowe wypisy. Umożliwia to skorygowanie błędów przy podaniu nieprawidłowej liczby wypisów podczas zmiany lub wniosku o dodatkowe wypisy.
 3. Została dodana możliwość edycji widoczności typów druków przy dodawaniu nowych druków. Jeśli ustawimy, że dany typ wydruku ma nie być widoczny, to przy dodawaniu druków nie pojawia się on na liście. Umożliwia to wyłączenie druków, z których użytkownik nie korzysta.
 4. Poprawienie błędu przy próbie zdjęcia pojazdu ze stanu, w akcje na dokumencie "wykaz zmiany pojazdu" w licencjach na taksówki (LTI).
 5. Został poprawiony błąd przy próbie wyświetlenia parametrów wydruku zezwoleń na przejazdy nienormatywne Z1, Z24 i Z5.
 6. W rejestrze pojazdów została dodana kolumna z numerem wypisu (dotyczy druków W79)
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Zostało poprawione odświeżanie mapy podczas dodawania nowego przystanku.
 2. Poprawiono wyświetlanie wykazu linii przesiadkowych w przypadku, kiedy jest wiele przesiadek pomiedzy tymi samymi liniami.
 3. W rejestrze kursów w filtrze po prawej stronie została dodana możliwość filtrowania po sieciach komunikacyjnych, oraz w edycji sieci komunikacyjnej - możliwość zbiorczego przypisywania kursow do wybranej sieci.
 4. W rejestrze linii, oraz w rejestrze kursów została dodana kolumna Organizator przewozów, oraz została dodana możliwość filtrowania po organizatorze w filtrze po prawej stronie.
 5. Raport dopłat do biletów ulgowych: oprócz filtru po kursach, został dodany filtr po rozkładzie jazdy oraz liniach. Filtry dotyczące RJA, linii i kursów zostały przeniesione na osobną zakładkę. Został dodany również filtr po jednostkach samorządu terytorialnego. W tym filtrze możliwe jest odfiltrowanie biletów w których początek i koniec relacji znajduje się na terenie lub poza terenem wybranej jst. Został zoptymalizowany czas wykonywania raportu.
 6. Podczas eksportu wygenerowanych raportów do pliku Excel (xls) został usunięty warunek, że program Excel musi być zainstalowany na komputerze (został zmieniony format pliku eksportu).

23.06.2022

Moduł Dokumenty
 1. Poprawiono działanie ponownego wydruku w panelu drukowania dla dokumentów LSO - Licencja na przewóz osób samochodem osobowym.
 2. Dla dokumentów LSO poprawiono również działanie akcji zmiany wykazu pojazdów.
 3. Na liście zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (PTZ) została dodana kolumna z aktualną liczbą wydanych zaświadczeń.
 4. W rejestrze kierowców została dodana możliwość filtrowania po zatrudnieniu.
 5. W raporcie "Wykaz kierowców" zostały dodane dwie kolumny: data rozpoczęcia pracy i data zakończenia pracy w danej firmie, oraz zostałdodany parametr umożliwiający wyświetelenie tylko aktualnego zatrudnienia kierowców.
 6. W Zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z Dz.U. 2022 poz. 180 "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym" został wprowadzony podział na zezwolenia wydawane dla pojazdów poniżej 3,5 tony oraz powyżej 3,5 tony. Informację można odnotować we wniosku, oraz możliwe jest filtrowanie wniosków po tym atrybucie na liście wniosków, oraz zostały dodane kolumny z ww. informacją do raportów.
 7. Aktualizacja kalendarza roku szkolnego 2023/2024, dodanie kalendarza na rok 2025.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. W module Analiza przewozów została dodana możliwość wyświetlania historii zmian przedsębiorców (widoczna w module Foris). Aktualizacja kalendarza roku szkolnego 2023/2024, dodanie kalendarza na rok 2025.

26.04.2022

Moduł Dokumenty
 1. Poprawki synchronizacji danych z PortalOSK
 2. Został wymieniony mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy sa ponownie dostępne. Została dodana możliwość zapisywania widoku mapy do plików (widok trasy linii lub kursu).
 3. Została zmieniona nazwa funkcji w panelu drukowaniu z "Ponowny wydruk" na "Do ponownego wydruku".
 4. Zmiana działania wniosku o zmianę wykazu pojazdów dla licencji L79 i LSO - dodanie możliwości wyboru, czy ma byc drukowany wypis.
 5. Poprawa automatycznej aktualizacji stanowisk Foris.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Został wymieniony mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy sa ponownie dostępne. Została dodana możliwość zapisywania widoku mapy do plików (widok trasy linii lub kursu).
 2. W raportach, w których jest możliwość filtrowania po liniach zostało rozbudowane oznaczenie wybieranej linii na liście w filtrze.
 3. W raporcie Bilety - sprzedaż zbiorczo została dodana możliwość wyboru również daty początku ważności biletu.
 4. Rozliczenia międzygminne: został dodany parametr: liczba biletów / liczba pasażerów.
 5. Raport Sprawozdanie z ilości biletów: zostały rozbudowane i poprawione nazwy kolumn, oraz uporzadkowany format raportu w zależności, czy jest drukowany na linie czy na kursy.
 6. Raporty: Bilety sprzedaż zbiorczo, oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów - został dodany parametru "[ ] na wydruku raportu w nagłówku umieszczaj numer ewidencyjny linii".
 7. Raport: Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. - została dodana możliwość wybierania wielu powiatów lub województw do raportu.
 8. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr $s umożliwiający automatyczne wstawianie wartości sumy dopłat w drukowanych oświadczeniach; zostało poprawione pomijanie biletów z nieprawidłowym rodzajem komunikacji w przypadku, jeśli tylko jeden kurs opisujący relację biletu ma nieprawidłowy rodzaj komunikacji. Ponadto został dodany parametr umożliwiający drukowanie numerów zaświadczeń, zamiast zezwoleń na raporcie. Raporty dopłat do biletów ulgowych: zostało poprawione filtrowanie po liniach po wgraniu eksportu dopłat od przewoźnika.
 9. Drukowanie cenników: w niektórych sytuacjach niepoprawnie drukowany był numer przystanku komunikacyjnego. Problem został rozwiązany. Dodatkowo w cennikach zawsze drukowane są odległości drogowe.
 10. Tabliczki przystankowe: zostało poprawione sortowanie oznaczeń kursów drukowanych na tabliczkach.

31.01.2022

Moduł Dokumenty
 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. W zwiazku z przedużeniem ważności zezwoleń na linie regularne na kolejny rok została zmieniona data ważnych zezwoleń na 31-12-2022.
 3. Zostało poprawione działanie wniosku o zmianę wykazu pojazdów i drukowania wtórnika dla licencji L79 - wg. starszej wersji rozporządzenia.
 4. Poprawa działania numeracji licencji na taksówki - specyficzne ustawienia parametrów numeracji.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. Oznaczenia kursów: poprawa wczytywania okresów na zakładce Okresy.
 3. Zestawienia dopłat do biletów ulgowych: okienko raportu zostało powiększone, zostały dodane parametry do sterowania informacją o drukowanych parametrach. Ponadto został dodany parametr "obliczaj wartości netto oddzielnie dla każdego miesiąca" - w przypadku obliczania dopłat dla więcej niż 1 miesiąca, możliwe jest sterowanie obliczaniem wartości netto.
 4. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: raport został rozbudowany o dodatkowe kolumny, możliwość właczania kolumn, oraz możliwość generowania raportu na linie lub na kursy.
 5. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst - poprawki obliczeń wartości biletów w przypadku wybrania więcej niż jednej gminy.
 6. W raportach został dodany filtr po dacie do wyszukiwania zapamiętanych raportów.
 7. Linie - poprawa błędu usuwania przystanku znajdującego się pomiędzy dwoma odgałęzieniami niepłatnymi.
 8. Poprawa specyficznych błędów drukowania tabel RJA.

11.01.2022

Moduł Dokumenty
  Aktualizacja wymaga jedynie podniesienia wersji stanowisk. Aktualizacja bazy danych (części serwerowej nie jest w tym przypadku potrzebna).
 1. Poprawienie błędów pojawiających się przy dodawaniu i zmianie wypisów do licencji taxi
 2. Zmiana podpowiadanej daty w zezwoleniach na linie regularne z 31.12.2021 na 31.12.2022. Potrzeba jeszcze uruchomić skrypt przenoszący zezwolenia, których termin ważności widniał jako 31.12.2021 z nieważnych do ważnych dokumentów. (skrypt wysyłany oddzielnie)
FORIS-Analiza Przewozów
  Brak zmian. Aktualizacja nie dotyczy tego modułu

20.12.2021

Moduł Dokumenty
 1. Poprawienie działania parametrów wydawania dokumentów na taksówki przy zmianach pojazdów i wypisów.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Linie - poprawienie komunikatu przy dwóch takich samych przystankach pod rząd w trasie.
 2. Raport dopłat do biletów ulgowych - wykaz imienny. W niektórych przypadkach niepoprawnie była pokazywana wartość biletu normalnego.
 3. Drukowanie cenników linii i kursów: zostało poprawione dzielenie wydruku na strony, został dodany parametr umozliwiający dzielenie raportu na strony po każdej uldze, oraz zostały dodane zestawy parametrów. Dodatkowo ulgi kwotowe są poprawnie uwzględniane w ulach handlowych.
 4. Nowy raport - w Analizy punktualności kursów: Wybieranie kursów w bileterkach EMAR przez kierowców. Raport pokazuje czasy wybierania kursów przez kierowców w bileterkach, oraz czasy rozkładowe.
 5. Raporty - analizy - poprawiono ładowanie danych o przejazdach z biletami EM-Kartowymi do analiz. Konieczne jest przeliczenie danych, żeby uzyskać poprawne dane.
 6. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: dodanie kolumn dotyczących sprzedaży, filtru na linie/na kursy i możliwości zarządzania kolumnami.
 7. Raport - Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. Poprawiono działanie działania parametrów podziału cen, oraz umożliwiono grupowanie sprzedaży oddzielnie dla każdej wybranej w filtrze gminy.
 8. Poprawa drukowania tabel RJA w kierunku powrót - w niektórych przypadkach niepoprawnie drukowany był kilometraż.
 9. Zmiana ułatwiająca drukowanie tabliczek przystankowych dla linii, w których znajdują się różne przystanki o tych samych nazwach - przy drukowaniu widoczny jest również kod przystanku.
 10. Poprawa błędu niepoprawnego formatowania tabliczek przystankowych po aktualizacji. Format tabliczek nie ulega zmianie.

24.11.2021

Moduł Dokumenty
 1. Integracja systemu Foris z systemem EZD SIDAS firmy Madkom S.A. W Forisie możliwe jest pobieranie wybranych typów wniosków z systemu SIDAS i ich dalsze przetwarzanie w Foris.
 2. Poprawa automatycznej aktualizacji stanowisk po aktualizacji serwera Foris. Do poprawnego działania automatycznej aktualizacji stanowiska konieczne są uprawnienia administracyjne na komputerze.
 3. Poprawa błędu przy wniosku o zmianę wykazu pojazdów w licencjach na taksówkę (LTI) - w pewnych okolicznościach generował się wypis o numerze już istniejącym.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Zmiana przypisywania ulg ustawowych do kursów: przypisywanie za pomoca przycisków zbiorowego przypisywania, przypisuje ulgi
 2. ustawowe również do kursów zlikwidowanych.
 3. Poprawienie zapisywania listy przystanków przy generowaniu tabliczek przystankowych.
 4. Poprawa liczenia liczby rekordów przy zaznaczeniu w filtrze więcej niż jednej pozycji (z klawiszem ctrl).
 5. Poprawienie działania importu danych biletów z pliku DoplatyUM - w pewnych sytuacjach import nie był możliwy.

04.11.2021

FORIS-Analiza Przewozów
 1. Poprawa rejestracji raportów

26.10.2021

FORIS-Analiza Przewozów
 1. Raport Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów - poprawa działania. Bilety ograniczane są do biletów na wybranej linii (trasie bazowej).
 2. Raport Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: Sortuj dane po: data i godzina rejestracji raportu / data i godzina sprzedaży biletu.
 3. Zmiana w przypisywaniu cen taryfy miejskiej do linii - przycisk wpisz ceny wstawia ważność taryfy na wszystkich przystankach wszystkich tras linii.
 4. Poprawienie wyświetlania taryf bagażowych w cennikach linii i kursów. Cena biletu bagażowego od wartości biletu jest zawsze poprawnie wyświetlana jako od wartości biletu w taryfie podstawowej.
 5. Rozliczenie sprzedaży pomiędzy gminami - poprawki w analizach rozliczeń międzygminnych. Dodano możliwość zapisywania zestawów parametrów.
 6. Umożliwienie definiowania taryfy okresowej z ulgą kwotową - rozliczeniowej (używanej w raportach rozliczeń międzygminnych).
 7. Raport dopłat do biletów ulgowych - dodanie parametru do obliczania sum netto w podsumowaniach (na podstawie wartości lub od sumy brutto).
 8. Poprawki specyficznych błędów w przygotowaniu tabel rozkładu jazdy.
 9. Poprawa działania wyszukiwania - przy pustym oknie wyszukiwania pojawiają się wszystkie rekordy.
 10. Poprawienie definiowania filtrów po rozkładzie jazdy - w niektórych przypadkach nie wyświetlała się poprawnie lista linii.
 11. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie definiowania filtra - przy wybranych firmach, oddziałach poprawnie filtrują się linie i kursy.
 12. Poprawa działania programu po wykonaniu kopiowania kursu - w niektórych przypadkach nie było możliwe po takiej operacji dodanie kolejnego kursu.
 13. Edycja linii - dodanie poprawnego komunikatu o błędzie, jeśli podczas zmiany daty ważności od dla linii miałby powstać kurs o dacie początku ważności i numerze takim samym, jak inny istniejący już w bazie kurs.

11.05.2021

Moduł Dokumenty
   FORIS-Analiza Przew
  • Dodanie możliwości definiowania, które oznaczenia mają nie być drukowane na tabliczkach przyjazdowych lub odjazdowych - na konkretnych przystankach.
  • Poprawienie importu przystanków bez przypisanej miejscowości - takie przystanki nie sa importowane. Poprawienie importu odległości w trasach linii (w niektórych przypadkach odległości się zerowały).
  • Drukowanie cenników: umożliwienie definiowania większego papieru i skalowaniu wydruku do A4 - umożliwienie "upchnięcia" wydruku na 1 kartce.
  • Drukowanie cenników: dodanie parametrów: "Drukuj kolumnę Lp.", "Drukuj kolumnę numer od" oraz "Drukuj kolumnę numer do" - dotyczy zarówno listy, jak i trójkąta cen.
  • Poprawienie błędu z niekopiowaniem cen przy tworzeniu nowej tabeli w taryfie biletów okresowych.
  • Przyspieszenie działania usuwania linii.
  • Rozliczanie opłat za przystanki: umożliwienie filtrowania linii po rozkładzie jazdy.
  • Dodanie do kalendarza święta Zielone Świątki (ruchome, zawsze w niedzielę) 23.05.2021 i kolejne lata.
  • Przypisywanie parametrów lub oznaczeń grupowo do kursów - dodanie kolumny relacja (relacja kursu), oraz kolumny z oznaczeniami kursów.
  • W edycji linii na liście tras została dodana kolumna "Relacja trasy".
  • Raport Wykaz linii - zostały dodane kolumny "Nr ewid. linii" oraz "Nr zezwolenia".
  • Raport Wykaz kursów przez przystanek: zostały dodane kolumny: rodzaj komunikacji, sieć komunikacyjna, rodzaj usług (z linii); zostało dodane kolorowanie wierszy w zależności od statusu kursu.
  • Raport Wykaz sprzedanych biletów - dodanie możliwości wybrania wielu ulg w raporcie.
  • Definiowanie filtra po rozkładzie jazdy - wybór kursów: została dodana kolumny "Wariant linii" do definicji filtra.
  • FORIS:
  • Poprawki raportów w module dokumenty w związku ze zmianą zezwolenia na przejazdy nienormatywne
  • Dodanie zabezpieczenia przed dodaniem tego samego pojazdu w 2 miejscach przy dodawaniu zezwolenia na przejazdy nienormatywne kategorii I.

15.04.2021

Moduł Dokumenty
 1. Umożliwienie drukowania numerów rejestracyjnych pojazdów na wypisach do starych Licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym pow. 7 do 9 osób łącznie z kierowcą i Licencji na przewóz osób samochodem osobowym. Uwaga! zmiana wymaga jedynie aktualizacji stanowiska modułu Dokumenty

30.03.2021

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa drukowania zezwoleń na przejazdy nienormatywne - szablon i skreślenia na wydruku.
 2. Zezwolenia nie normatywne kategoria I - umożliwienie drukowania zarówno numeru rejestracyjnego, jak i VIN na wydruku.
 3. Zezwolenia nienormatywne - dodanie informacji o numerze kategorii na liście, we własciwościach i w filtrze.
 4. Dodanie możliwości drukowania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 212).
 5. Podmiana tła wydruku W79.
 6. Zaświadczenia PTZ - poprawienie wyświetlania listy druków w akcji "zwrot części zaświadczeń do urzędu".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie cenników - umozliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 2. Oznaczenia kursów - wyłaczanie przycisku usuwania, jeśli nie można usun±ć danego oznaczenia (jest używane).
 3. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 4. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniowan± tylko 1 taryfę.
 5. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 6. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 7. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 8. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godzin± odjazdu z wybranego przystanku.
 9. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 10. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 11. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 12. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiaj±cego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 13. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 14. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 15. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 16. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 17. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 18. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiaj±cych rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 19. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

25.03.2021

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwości drukowania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 212).
 2. Podmiana tła wydruku W79.
 3. Zaświadczenia PTZ - poprawienie wyświetlania listy druków w akcji "zwrot części zaświadczeń do urzędu".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie cenników - umozliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 2. Oznaczenia kursów - wyłaczanie przycisku usuwania, jeśli nie można usun±ć danego oznaczenia (jest używane).
 3. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 4. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniowan± tylko 1 taryfę.
 5. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 6. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 7. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 8. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godzin± odjazdu z wybranego przystanku.
 9. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 10. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 11. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 12. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiaj±cego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 13. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 14. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 15. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 16. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 17. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 18. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiaj±cych rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 19. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.