FORIS – wykaz zmian

19.09.2022

Moduł Dokumenty
 1. Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne - w opcjach drukowania został dodany parametr: "Drukuj 0 w kolumnie Liczba dla niewykorzystywanego rodzaju".
 2. Została dodana możliwość anulowania wydruków, jeśli dokument ma status zmieniony lub dodatkowe wypisy. Umożliwia to skorygowanie błędów przy podaniu nieprawidłowej liczby wypisów podczas zmiany lub wniosku o dodatkowe wypisy.
 3. Została dodana możliwość edycji widoczności typów druków przy dodawaniu nowych druków. Jeśli ustawimy, że dany typ wydruku ma nie być widoczny, to przy dodawaniu druków nie pojawia się on na liście. Umożliwia to wyłączenie druków, z których użytkownik nie korzysta.
 4. Poprawienie błędu przy próbie zdjęcia pojazdu ze stanu, w akcje na dokumencie "wykaz zmiany pojazdu" w licencjach na taksówki (LTI).
 5. Został poprawiony błąd przy próbie wyświetlenia parametrów wydruku zezwoleń na przejazdy nienormatywne Z1, Z24 i Z5.
 6. W rejestrze pojazdów została dodana kolumna z numerem wypisu (dotyczy druków W79)
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Zostało poprawione odświeżanie mapy podczas dodawania nowego przystanku.
 2. Poprawiono wyświetlanie wykazu linii przesiadkowych w przypadku, kiedy jest wiele przesiadek pomiedzy tymi samymi liniami.
 3. W rejestrze kursów w filtrze po prawej stronie została dodana możliwość filtrowania po sieciach komunikacyjnych, oraz w edycji sieci komunikacyjnej - możliwość zbiorczego przypisywania kursow do wybranej sieci.
 4. W rejestrze linii, oraz w rejestrze kursów została dodana kolumna Organizator przewozów, oraz została dodana możliwość filtrowania po organizatorze w filtrze po prawej stronie.
 5. Raport dopłat do biletów ulgowych: oprócz filtru po kursach, został dodany filtr po rozkładzie jazdy oraz liniach. Filtry dotyczące RJA, linii i kursów zostały przeniesione na osobną zakładkę. Został dodany również filtr po jednostkach samorządu terytorialnego. W tym filtrze możliwe jest odfiltrowanie biletów w których początek i koniec relacji znajduje się na terenie lub poza terenem wybranej jst. Został zoptymalizowany czas wykonywania raportu.
 6. Podczas eksportu wygenerowanych raportów do pliku Excel (xls) został usunięty warunek, że program Excel musi być zainstalowany na komputerze (został zmieniony format pliku eksportu).

23.06.2022

Moduł Dokumenty
 1. Poprawiono działanie ponownego wydruku w panelu drukowania dla dokumentów LSO - Licencja na przewóz osób samochodem osobowym.
 2. Dla dokumentów LSO poprawiono również działanie akcji zmiany wykazu pojazdów.
 3. Na liście zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (PTZ) została dodana kolumna z aktualną liczbą wydanych zaświadczeń.
 4. W rejestrze kierowców została dodana możliwość filtrowania po zatrudnieniu.
 5. W raporcie "Wykaz kierowców" zostały dodane dwie kolumny: data rozpoczęcia pracy i data zakończenia pracy w danej firmie, oraz zostałdodany parametr umożliwiający wyświetelenie tylko aktualnego zatrudnienia kierowców.
 6. W Zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z Dz.U. 2022 poz. 180 "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym" został wprowadzony podział na zezwolenia wydawane dla pojazdów poniżej 3,5 tony oraz powyżej 3,5 tony. Informację można odnotować we wniosku, oraz możliwe jest filtrowanie wniosków po tym atrybucie na liście wniosków, oraz zostały dodane kolumny z ww. informacją do raportów.
 7. Aktualizacja kalendarza roku szkolnego 2023/2024, dodanie kalendarza na rok 2025.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. W module Analiza przewozów została dodana możliwość wyświetlania historii zmian przedsębiorców (widoczna w module Foris). Aktualizacja kalendarza roku szkolnego 2023/2024, dodanie kalendarza na rok 2025.

26.04.2022

Moduł Dokumenty
 1. Poprawki synchronizacji danych z PortalOSK
 2. Został wymieniony mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy sa ponownie dostępne. Została dodana możliwość zapisywania widoku mapy do plików (widok trasy linii lub kursu).
 3. Została zmieniona nazwa funkcji w panelu drukowaniu z "Ponowny wydruk" na "Do ponownego wydruku".
 4. Zmiana działania wniosku o zmianę wykazu pojazdów dla licencji L79 i LSO - dodanie możliwości wyboru, czy ma byc drukowany wypis.
 5. Poprawa automatycznej aktualizacji stanowisk Foris.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Został wymieniony mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy sa ponownie dostępne. Została dodana możliwość zapisywania widoku mapy do plików (widok trasy linii lub kursu).
 2. W raportach, w których jest możliwość filtrowania po liniach zostało rozbudowane oznaczenie wybieranej linii na liście w filtrze.
 3. W raporcie Bilety - sprzedaż zbiorczo została dodana możliwość wyboru również daty początku ważności biletu.
 4. Rozliczenia międzygminne: został dodany parametr: liczba biletów / liczba pasażerów.
 5. Raport Sprawozdanie z ilości biletów: zostały rozbudowane i poprawione nazwy kolumn, oraz uporzadkowany format raportu w zależności, czy jest drukowany na linie czy na kursy.
 6. Raporty: Bilety sprzedaż zbiorczo, oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów - został dodany parametru "[ ] na wydruku raportu w nagłówku umieszczaj numer ewidencyjny linii".
 7. Raport: Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. - została dodana możliwość wybierania wielu powiatów lub województw do raportu.
 8. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr $s umożliwiający automatyczne wstawianie wartości sumy dopłat w drukowanych oświadczeniach; zostało poprawione pomijanie biletów z nieprawidłowym rodzajem komunikacji w przypadku, jeśli tylko jeden kurs opisujący relację biletu ma nieprawidłowy rodzaj komunikacji. Ponadto został dodany parametr umożliwiający drukowanie numerów zaświadczeń, zamiast zezwoleń na raporcie. Raporty dopłat do biletów ulgowych: zostało poprawione filtrowanie po liniach po wgraniu eksportu dopłat od przewoźnika.
 9. Drukowanie cenników: w niektórych sytuacjach niepoprawnie drukowany był numer przystanku komunikacyjnego. Problem został rozwiązany. Dodatkowo w cennikach zawsze drukowane są odległości drogowe.
 10. Tabliczki przystankowe: zostało poprawione sortowanie oznaczeń kursów drukowanych na tabliczkach.

31.01.2022

Moduł Dokumenty
 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. W zwiazku z przedużeniem ważności zezwoleń na linie regularne na kolejny rok została zmieniona data ważnych zezwoleń na 31-12-2022.
 3. Zostało poprawione działanie wniosku o zmianę wykazu pojazdów i drukowania wtórnika dla licencji L79 - wg. starszej wersji rozporządzenia.
 4. Poprawa działania numeracji licencji na taksówki - specyficzne ustawienia parametrów numeracji.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. Oznaczenia kursów: poprawa wczytywania okresów na zakładce Okresy.
 3. Zestawienia dopłat do biletów ulgowych: okienko raportu zostało powiększone, zostały dodane parametry do sterowania informacją o drukowanych parametrach. Ponadto został dodany parametr "obliczaj wartości netto oddzielnie dla każdego miesiąca" - w przypadku obliczania dopłat dla więcej niż 1 miesiąca, możliwe jest sterowanie obliczaniem wartości netto.
 4. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: raport został rozbudowany o dodatkowe kolumny, możliwość właczania kolumn, oraz możliwość generowania raportu na linie lub na kursy.
 5. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst - poprawki obliczeń wartości biletów w przypadku wybrania więcej niż jednej gminy.
 6. W raportach został dodany filtr po dacie do wyszukiwania zapamiętanych raportów.
 7. Linie - poprawa błędu usuwania przystanku znajdującego się pomiędzy dwoma odgałęzieniami niepłatnymi.
 8. Poprawa specyficznych błędów drukowania tabel RJA.

11.01.2022

Moduł Dokumenty
  Aktualizacja wymaga jedynie podniesienia wersji stanowisk. Aktualizacja bazy danych (części serwerowej nie jest w tym przypadku potrzebna).
 1. Poprawienie błędów pojawiających się przy dodawaniu i zmianie wypisów do licencji taxi
 2. Zmiana podpowiadanej daty w zezwoleniach na linie regularne z 31.12.2021 na 31.12.2022. Potrzeba jeszcze uruchomić skrypt przenoszący zezwolenia, których termin ważności widniał jako 31.12.2021 z nieważnych do ważnych dokumentów. (skrypt wysyłany oddzielnie)
FORIS-Analiza Przewozów
  Brak zmian. Aktualizacja nie dotyczy tego modułu

20.12.2021

Moduł Dokumenty
 1. Poprawienie działania parametrów wydawania dokumentów na taksówki przy zmianach pojazdów i wypisów.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Linie - poprawienie komunikatu przy dwóch takich samych przystankach pod rząd w trasie.
 2. Raport dopłat do biletów ulgowych - wykaz imienny. W niektórych przypadkach niepoprawnie była pokazywana wartość biletu normalnego.
 3. Drukowanie cenników linii i kursów: zostało poprawione dzielenie wydruku na strony, został dodany parametr umozliwiający dzielenie raportu na strony po każdej uldze, oraz zostały dodane zestawy parametrów. Dodatkowo ulgi kwotowe są poprawnie uwzględniane w ulach handlowych.
 4. Nowy raport - w Analizy punktualności kursów: Wybieranie kursów w bileterkach EMAR przez kierowców. Raport pokazuje czasy wybierania kursów przez kierowców w bileterkach, oraz czasy rozkładowe.
 5. Raporty - analizy - poprawiono ładowanie danych o przejazdach z biletami EM-Kartowymi do analiz. Konieczne jest przeliczenie danych, żeby uzyskać poprawne dane.
 6. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: dodanie kolumn dotyczących sprzedaży, filtru na linie/na kursy i możliwości zarządzania kolumnami.
 7. Raport - Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. Poprawiono działanie działania parametrów podziału cen, oraz umożliwiono grupowanie sprzedaży oddzielnie dla każdej wybranej w filtrze gminy.
 8. Poprawa drukowania tabel RJA w kierunku powrót - w niektórych przypadkach niepoprawnie drukowany był kilometraż.
 9. Zmiana ułatwiająca drukowanie tabliczek przystankowych dla linii, w których znajdują się różne przystanki o tych samych nazwach - przy drukowaniu widoczny jest również kod przystanku.
 10. Poprawa błędu niepoprawnego formatowania tabliczek przystankowych po aktualizacji. Format tabliczek nie ulega zmianie.

24.11.2021

Moduł Dokumenty
 1. Integracja systemu Foris z systemem EZD SIDAS firmy Madkom S.A. W Forisie możliwe jest pobieranie wybranych typów wniosków z systemu SIDAS i ich dalsze przetwarzanie w Foris.
 2. Poprawa automatycznej aktualizacji stanowisk po aktualizacji serwera Foris. Do poprawnego działania automatycznej aktualizacji stanowiska konieczne są uprawnienia administracyjne na komputerze.
 3. Poprawa błędu przy wniosku o zmianę wykazu pojazdów w licencjach na taksówkę (LTI) - w pewnych okolicznościach generował się wypis o numerze już istniejącym.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Zmiana przypisywania ulg ustawowych do kursów: przypisywanie za pomoca przycisków zbiorowego przypisywania, przypisuje ulgi
 2. ustawowe również do kursów zlikwidowanych.
 3. Poprawienie zapisywania listy przystanków przy generowaniu tabliczek przystankowych.
 4. Poprawa liczenia liczby rekordów przy zaznaczeniu w filtrze więcej niż jednej pozycji (z klawiszem ctrl).
 5. Poprawienie działania importu danych biletów z pliku DoplatyUM - w pewnych sytuacjach import nie był możliwy.

04.11.2021

FORIS-Analiza Przewozów
 1. Poprawa rejestracji raportów

26.10.2021

FORIS-Analiza Przewozów
 1. Raport Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów - poprawa działania. Bilety ograniczane są do biletów na wybranej linii (trasie bazowej).
 2. Raport Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: Sortuj dane po: data i godzina rejestracji raportu / data i godzina sprzedaży biletu.
 3. Zmiana w przypisywaniu cen taryfy miejskiej do linii - przycisk wpisz ceny wstawia ważność taryfy na wszystkich przystankach wszystkich tras linii.
 4. Poprawienie wyświetlania taryf bagażowych w cennikach linii i kursów. Cena biletu bagażowego od wartości biletu jest zawsze poprawnie wyświetlana jako od wartości biletu w taryfie podstawowej.
 5. Rozliczenie sprzedaży pomiędzy gminami - poprawki w analizach rozliczeń międzygminnych. Dodano możliwość zapisywania zestawów parametrów.
 6. Umożliwienie definiowania taryfy okresowej z ulgą kwotową - rozliczeniowej (używanej w raportach rozliczeń międzygminnych).
 7. Raport dopłat do biletów ulgowych - dodanie parametru do obliczania sum netto w podsumowaniach (na podstawie wartości lub od sumy brutto).
 8. Poprawki specyficznych błędów w przygotowaniu tabel rozkładu jazdy.
 9. Poprawa działania wyszukiwania - przy pustym oknie wyszukiwania pojawiają się wszystkie rekordy.
 10. Poprawienie definiowania filtrów po rozkładzie jazdy - w niektórych przypadkach nie wyświetlała się poprawnie lista linii.
 11. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie definiowania filtra - przy wybranych firmach, oddziałach poprawnie filtrują się linie i kursy.
 12. Poprawa działania programu po wykonaniu kopiowania kursu - w niektórych przypadkach nie było możliwe po takiej operacji dodanie kolejnego kursu.
 13. Edycja linii - dodanie poprawnego komunikatu o błędzie, jeśli podczas zmiany daty ważności od dla linii miałby powstać kurs o dacie początku ważności i numerze takim samym, jak inny istniejący już w bazie kurs.

11.05.2021

Moduł Dokumenty
   FORIS-Analiza Przew
  • Dodanie możliwości definiowania, które oznaczenia mają nie być drukowane na tabliczkach przyjazdowych lub odjazdowych - na konkretnych przystankach.
  • Poprawienie importu przystanków bez przypisanej miejscowości - takie przystanki nie sa importowane. Poprawienie importu odległości w trasach linii (w niektórych przypadkach odległości się zerowały).
  • Drukowanie cenników: umożliwienie definiowania większego papieru i skalowaniu wydruku do A4 - umożliwienie "upchnięcia" wydruku na 1 kartce.
  • Drukowanie cenników: dodanie parametrów: "Drukuj kolumnę Lp.", "Drukuj kolumnę numer od" oraz "Drukuj kolumnę numer do" - dotyczy zarówno listy, jak i trójkąta cen.
  • Poprawienie błędu z niekopiowaniem cen przy tworzeniu nowej tabeli w taryfie biletów okresowych.
  • Przyspieszenie działania usuwania linii.
  • Rozliczanie opłat za przystanki: umożliwienie filtrowania linii po rozkładzie jazdy.
  • Dodanie do kalendarza święta Zielone Świątki (ruchome, zawsze w niedzielę) 23.05.2021 i kolejne lata.
  • Przypisywanie parametrów lub oznaczeń grupowo do kursów - dodanie kolumny relacja (relacja kursu), oraz kolumny z oznaczeniami kursów.
  • W edycji linii na liście tras została dodana kolumna "Relacja trasy".
  • Raport Wykaz linii - zostały dodane kolumny "Nr ewid. linii" oraz "Nr zezwolenia".
  • Raport Wykaz kursów przez przystanek: zostały dodane kolumny: rodzaj komunikacji, sieć komunikacyjna, rodzaj usług (z linii); zostało dodane kolorowanie wierszy w zależności od statusu kursu.
  • Raport Wykaz sprzedanych biletów - dodanie możliwości wybrania wielu ulg w raporcie.
  • Definiowanie filtra po rozkładzie jazdy - wybór kursów: została dodana kolumny "Wariant linii" do definicji filtra.
  • FORIS:
  • Poprawki raportów w module dokumenty w związku ze zmianą zezwolenia na przejazdy nienormatywne
  • Dodanie zabezpieczenia przed dodaniem tego samego pojazdu w 2 miejscach przy dodawaniu zezwolenia na przejazdy nienormatywne kategorii I.

15.04.2021

Moduł Dokumenty
 1. Umożliwienie drukowania numerów rejestracyjnych pojazdów na wypisach do starych Licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym pow. 7 do 9 osób łącznie z kierowcą i Licencji na przewóz osób samochodem osobowym. Uwaga! zmiana wymaga jedynie aktualizacji stanowiska modułu Dokumenty

30.03.2021

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa drukowania zezwoleń na przejazdy nienormatywne - szablon i skreślenia na wydruku.
 2. Zezwolenia nie normatywne kategoria I - umożliwienie drukowania zarówno numeru rejestracyjnego, jak i VIN na wydruku.
 3. Zezwolenia nienormatywne - dodanie informacji o numerze kategorii na liście, we własciwościach i w filtrze.
 4. Dodanie możliwości drukowania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 212).
 5. Podmiana tła wydruku W79.
 6. Zaświadczenia PTZ - poprawienie wyświetlania listy druków w akcji "zwrot części zaświadczeń do urzędu".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie cenników - umozliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 2. Oznaczenia kursów - wyłaczanie przycisku usuwania, jeśli nie można usun±ć danego oznaczenia (jest używane).
 3. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 4. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniowan± tylko 1 taryfę.
 5. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 6. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 7. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 8. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godzin± odjazdu z wybranego przystanku.
 9. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 10. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 11. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 12. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiaj±cego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 13. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 14. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 15. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 16. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 17. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 18. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiaj±cych rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 19. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

25.03.2021

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwości drukowania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 212).
 2. Podmiana tła wydruku W79.
 3. Zaświadczenia PTZ - poprawienie wyświetlania listy druków w akcji "zwrot części zaświadczeń do urzędu".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie cenników - umozliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 2. Oznaczenia kursów - wyłaczanie przycisku usuwania, jeśli nie można usun±ć danego oznaczenia (jest używane).
 3. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 4. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniowan± tylko 1 taryfę.
 5. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 6. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 7. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 8. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godzin± odjazdu z wybranego przystanku.
 9. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 10. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 11. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 12. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiaj±cego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 13. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 14. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 15. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 16. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 17. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 18. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiaj±cych rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 19. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

02.02.2021

Moduł Dokumenty
 1. Podmiana teł wydruków WSO, L79, LPR, ZPD i LSO na nowsze wersje.
 2. Poprawa tworzenia harmonogramu wykonywania raportów.
 3. Poprawa działania raportu Wykaz dokumentów ważnych w okresie.
 4. Poprawki raportów do ministerstwa i GUS w zakresie wypisów na taksówki.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikaj±cych z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi ±zaniach zwi±zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaĽnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Została dodana ulga w grupie 1 w pozycji 28: "HONOR.DAWCA KRWI" (długo¶ć nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach)
 2. Został dodany filtr na Rozkład jazdy w zestawieniach: Sprawozdanie z ilo¶ci biletów oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów.
 3. Poprawienie nieprawidłowego wczytywania firmy w oznaczeniach ustawowych - w niektórych przypadkach w oknie edycji pojawiała się niepoprawnie nazwa przewoĽnika.
 4. Poprawki tworzenia par opiekun-podopieczny w raportach dopłat do biletów ulgowych w przypadku sprzedaży biletu jednorazowego i przejazdu EM-Kartowego na tym samym kursie.
 5. Poprawki wyszukiwania w Autobusy i pojazdy.
 6. Wprowadzenie ograniczenia na długo¶ć raportu zapisywanego w programie - do 50 znaków.
 7. Poprawki wy¶wietlania cennika z ulgami ustawowymi.
 8. Optymalizacja wczytywania taryf miejskich.
 9. Poprawa przypisywania kursów do kolumn (dni robocze/soboty/niedziele i ¶więta) w tabliczkach przystankowych.
 10. Poprawa kopiowania przypisania cen z trasy w przeciwnym kierunku.
 11. Umożliwienie wgrywania pustych raportów dopłat do biletów ulgowych (raport, bez biletów).

17.12.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawienie działania akcji wydanie wtórnika dla licencji na taksówki LTI.
 2. Przedłużenie ważno¶ci zezwoleń na linie regularne z 31.12.2020 na 31.12.2021, oraz dostosowanie parametrów działania programu.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Zmiana dat ferii zimowych 2021 na 4-17 styczeń.
 2. Nowy wzór tabliczki: Tabliczka dla linii (miejska) z pełn± tras± - bez podziału na dni tygodnia.
 3. Poprawienie działania filtra w kursach - po wyedytowaniu kursu filtr jest nadal trzymany.
 4. Poprawienie drobnych błędów pojawiaj±cych się przy edycji kursu.
 5. Usprawnienie wydajno¶ci działania narzędzia ImportTool - do importu danych rozkładowych. Została dodana analiza danych przy powtórnym imporcie.
 6. Dodanie w raportach możliwo¶ci edycji filtra po rozkładzie jazdy.
 7. W raporcie Sprzedaż według RF - sprawdzenie rejestrowania sprzedaży przez kierowców/kasjerów została dodana kolumna z informacj± o wszystkich raportach zadaniowych, w których występuje dany raport fiskalny.
 8. Poprawienie działania filtra po gminach dla raportu Bilety - szczegółowo każdy bilet.
 9. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na js: została dodana możliwo¶ć wybrania więcej niż jednej jednostki samorzadu terytorialnego danego rodzaju (np. 2 gminy).
 10. Dodanie możliwo¶ci kopiowania przypisań cen z trasy w kierunku tam na trasę powrót i odwrotnie.

29.10.2020

Moduł Dokumenty
 1. Licencje 7-9 - w starych licencjach zostało umożliwione zrobienie zmianę wykazu pojazdów bez dodawania nowych wypisów, oraz przy drukowaniu wtórnika do wypisu system nie narzuca wskazania jakiego¶ pojazdu.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Przypisywanie cen do linii i kursów - w przypisywaniu został dodany przycisk "SprawdĽ ceny". Program porównuje ceny na relacjach we wpisywanej linii/kursie z innymi cenami tego samego rodzaju w tym samym cenniku w programie i pokazuje, czy istniej± linie i kursy, na których s± inne ceny. To ułatwia utrzymanie spójno¶ci cennika.
 2. Poprawa działania przycisku wpisz ceny. Jak wpisuję ceny przyciskiem wpisz ceny, to program działa w ten sposób, jakby parametry Automatycznie zmień/usuń cenę i zastosuj do wszystkich wariantów - były odznaczone. Czyli wpisujemy ceny zgodnie z kilometrażem w każdym lub wybranym wariancie trasy i mechanizm ten nie ujednolica cen.
 3. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikaj±cych z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578 "Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następuj±ce zmiany: …
  • 3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysoko¶ci 50% przy przejazdach ¶rodkami komunikacji miejskiej.
  • 2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysoko¶ci 51% na przejazdy w komunikacji krajowej ¶rodkami publicznego transportu zbiorowego:
  • 1) kolejowego w 1 i 2 klasie poci±gów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych;
  • 2) kolejowego w 2 klasie poci±gów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.
  • 3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystaj±ca z przejazdu w klasie 1, obowi±zana jest do uiszczenia dopłaty w wysoko¶ci stanowi±cej różnicę między należno¶ci± za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należno¶ci± za pełnopłatny przejazd w klasie 2"
  • W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) została dodana ulga w pozycji 16 "OSOBA REPRESJON." (długo¶ć nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach). W wykazie ulg ustawowych w komunikacji miejskiej (grupa 2) została dodana ulga w pozycji 7 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KM' W wykazie ulg ustawowych w komunikacji kolejowej (grupa 12) została dodana ulga w pozycji 8 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KK'
  • W celu umożliwienia sprzedaży biletów z t± ulg± należy wykonać następuj±ce czynno¶ci:
  • 1) przypisać ulgę do kursów - Cenniki > Przypisanie ulg proc. do kursów > Przycisk "Przypisanie ulg ustawowych do kursów". Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  • 2) Ustalić numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Cenniki > Kolejno¶ć w bil. autobusowych oraz stacjonarnych
  • 3) przygotować zbiory dla bileterek
 4. Zmiany w raportach sprzedażowych:
  • Wszystkie raporty - w Dane do raportu został dodany mechanizm wł ±czania i wył±czania kolumn, została dodana również opcja zaznacz/odznacz wszystko.
  • Raporty dopłat do biletów ulgowych - został dodany mechanizm tworzenia zestawów parametrów, co upraszcza tworzenie różnych zestawień dla tego samego urzędu marszałkowskiego lub różnych przewoĽników w przypadku urzędu.
  • Wykaz biletów i bilety pominięte w raportach dopłat - poprawiono działanie filtrów.
  • Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: [ ] Tylko bilety okresowe opisane kursami różnych linii.
  • Zwroty biletów w okresie - zostały dodane nowe kolumny Ulga i Numer RZ.
  • Bilety - sumy sprzedaży" - został dodany parametr "Tylko bilety z NIP-em nabywcy".
  • Wykaz linii oraz Praca przewozowa z podziałem na jst - w niektórych przypadkach niepoprawnie działał filtr po rozkładzie jazdy. Problem został poprawiony
  • Wykaz sprzedanych biletów - w kolumnie warto¶ć 1 biletu znajduje się cena całego biletu (zostało to poprawione)
 5. Zostało poprawione ładowanie danych do Analiz (Hurtownia Danych) - w przypadku biletów okresowych czasami ładowane były niepoprawne relacje biletów.
 6. Zostały poprawione błędy przy edycji linii - kopiowanie zmian do kursów (w niektórych przypadkach niepoprawnie były kopiowane odległo¶ci).
 7. ImportTool - zostało usprawnione działanie interfejsu użytkownika (szybsze przeładowywanie), oraz poprawione zostało kilka specyficznych błędów przy imporcie danych.
 8. Przypisywanie kursów do marki - analogiczny mechanizm, jak "typ pojazdu" - w zarz±dzaj, po wybraniu marki pojawia się przycisk Kursy i mogę przypisać wiele wybranych kursów do wskazanej marki.
 9. Poprawienie filtrowania stanowisk przystanków przy tworzeniu linii - typ przystanku musi odpowiadac typowi linii.
 10. Umożliwienie edycji filtru rozkład jazdy w liniach i kursach (przycisk edycji na górze przy wyborze filtra).

21.09.2020

Moduł Dokumenty
 1. Drobne korekty edycji wniosków i raportów
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie tabliczek przystankowych - w tabliczkach z podziałem na dni tygodnia, je¶li do kursu przypisane jest oznaczenie S (kursuje w dni nauki szkolnej) kurs drukowany jest tylko w kolumnie dni robocze (jest przy nim drukowane oznaczenie).
 2. Drukowanie tabliczek przystankowych - informację o przystankach 'Przez' można drukowac kursyw± - został dodany odpowiedni parametr w konfiguracji tabliczek.
 3. Dodawanie cenników - została dodana opcja do wyboru: dodawanie nowego pustego cennika albo skopiowanie cennika.
 4. Nadawanie numerów taryf - przy dodawaniu nowych taryf do cennika podpowiadany jest pierwszy wolny numer taryfy.
 5. Kopiowanie linii - dodanie pełniejszego wyja¶nienia sposobu kopiowania kursów wraz z lini± (kopiowane s± tylko kursy, których data końca ważno¶ci jest taka sama jak data końca wazno¶ci linii, żeby unikn ±ć kopiowania starych kursów).
 6. Drobne poprawki błędów edycji i dodawania kursów i tras linii (dotyczy nazw przystanków z apostrofem, pustych tras).

19.08.2020

Moduł Dokumenty
 1. Parametr do nadawania numerów bocznych taksówek: nadaj pierwszy wolny numer/ lub nadaj kolejny większy numer) - nowy parametr w opcjach ogólnych programu.
 2. Automatyczne wygaszanie "starej" licencji na taksówkę przy tworzeniu nowej licencji na podstawie starej.
 3. Raport "Przypisanie pojazdu do wybranego dokumentu": dodanie pozycji "data powi±zania pojazdu z dokumentem".
 4. LSO - Licencja na przewóz osób samochodem osobowym - poprawa błędnego wypisu przy zmianie wykazu pojazdów
 5. LTI - Licencje na taksówki - poprawa działania akcji zwrot dokumentów do urzędu oraz wydanie zwróconych wpisów.
 6. Poprawienie skre¶leń na wydrukach zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
 7. Poprawa działania uprawnień przewozowych działaj±cych zgodnie ze starymi wersjami rozporz±dzeń.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Nowy raport: Różnice cen na tych samych relacjach - w raportach przewozów. Raport pokazuje w ramach tego samego cennika i rozkładu jazdy relacje, na których na różnych liniach lub kursach stosowane s± inne ceny biletów.
 2. Nowy raport: Dynamika sprzedaży biletów w rozbiciu na ulgi - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje warto¶ci sprzedaży biletów z ulg± ustawow± w czasie.
 3. Nowy raport: Sprzedaż biletów z ulg± ustawow± w krótkim okresie czasu - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje duż± liczbę sprzedanych biletów z ulg± ustawow± w krótkim okresie czasu.
 4. Raport Bilety - na linie lub kurs: zmiana domy¶lnej nazwy raportu, dodanie możliwo¶ci sortowania, dodanie numerów linii i kursów, umożliwienie edycji filtru po rozkładzie jazdy bezpo¶rednio w raporcie.
 5. Poprawa obliczeń liczby biletów w Analizach.
 6. Drukowanie tabel RJA: dodanie parametrów -drukuj wyja¶nienia do rodzajów kursu, -drukuj wyja¶nienia do rodzaju usług - umożliwiaj±cych drukowanie wyja¶nień do powyższych w sekcji oznaczenia.
 7. Poprawienie kopiowania taryf z ulg± kwotow± - przy kopiowaniu do innego cennika tej samej firmy kopiowany jest również nagłówek (nazwa) ulgi.
 8. Optymalizacja liczenia i pokazywania cen na liniach i kursach i w przypisywaniu cen do linii i kursów.
 9. Filtry po liniach w rejestrze kursów - z listy usuwane s± linie, których wszystkie trasy s± zlikwidowane.

24.06.2020

Moduł Dokumenty
 1. Umożliwienie w programie zbiorczego "anulowania druków", czyli przenoszenia niewykorzystanych druków do druków anulowanych (by nie wy¶wietlały się w drukowaniu ale jednocze¶nie bez ich usuwania z bazy). W rejestrach druków został dodany oddzielny przycisk "anulowanie druków" - działanie analogiczne do zbiorczego usuwania druków.
 2. Został dodany parametr do numeracji zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego: czy nadajemy pierwszy wolny numer, czy maksymalny+1 przy dodawaniu nowych zezwoleń.
 3. Naprawienie błędu przy zmianie starej licencji na taksówke (LTA i LTX) - przy zmianie w pewnych sytuacjach odł±czana była taksówka. Dane zostały poprawione.
 4. Poprawienie raportu "Wykaz dokumentów wydanych w okresie" w zakresie wy¶wietlania informacji o licencjach na taksówki LTI.
 5. Dodawanie wydziału urzędu - poprawienie warto¶ci pola status na "Państwowa".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Umożliwienie grupowego przypisywania oznaczeń kursów do kursów. W edycji oznaczenia kursu został dodany przycisk 'Kursy' - można przypisywać oznaczenie do kursów i sprawdzać, do których kursów oznaczenie jest już przypisane.
 2. Kopiowanie taryfy kilometrowej biletów jednorazowych - umożliwienie zamiany taryfy na tabelow± podczas kopiowania.
 3. Poprawa drukowania trójk±tów cen - został dodany parametr umożliwiajacy umieszczenie całego trójk±ta cen na jednym arkuszu. Poprawiono działanie wielko¶ci czcionek.
 4. W rejestracji rozliczeń zostało poprawione filtrowanie po kolumnie PrzewoĽnik.
 5. Poprawa działania mapy w liniach i kursach, oraz od¶wieżania schematu trasy w kursach w przypadku zmian w trasie linii.
 6. Poprawa wy¶wietlania ostrzeżeń w kursach dotycz±cych rodzaju komunikacji. Nieprawidłowo było wy¶wietlane ostrzeżenie w przypadku komunikacji przyspieszonej.
 7. W widoku kursów zostały dodane kolumny "Kurs powrotny" oraz "Kurs sparowany" z informacj± o wybranym kursie powrotnym do sprzedaży w e- podróżnik, oraz kursie sparowanym.
 8. Zestawienie dopłat do biletów ulgowych - wykaz biletów i bilety pominięte. Została dodana kolumna "Numer EM-Karty" oraz możliwo¶ć odfiltrowania na tym wykazie biletów ważne w tym samym okresie wielokrotnie sprzedanych na tę sam± EMK i które nie zostały zwrócone (pasażerowie, którzy kupili na ten sam okres 2 bilety na tę sam± EM- Kartę i omyłkowo nie został wykonany zwrot żadnego z tych biletów).
 9. Nowy raport w raportach dopłat do biletów ulgowych: "Bilety miesięczne sprzedane na tego samego pasażera". Raport pokazuje bilety miesięczne ważne w tym samym okresie czasu i sprzedane na tego samego pasażera.
 10. W generatorach raportów sprzedażowych w raportach biletów został dodany filtr po przewoĽniku (firma na której kurs został sprzedany bilet).

15.05.2020

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwo¶ci zawieszania i odwieszania wybranych wypisów licencji na taksówkę (WTI).
 2. Dodanie możliwo¶ci poprawienia liczby wypisów w licencjach na taxi (analogicznie do innych dokumentów z wypisami).
 3. Poprawienie opłat w licencjach na taksówki.
 4. Poprawki dotycz±ce numerowania wypisów z licencji na taksówkę (WTI) w zależno¶ci od ustawionych parametrów.
 5. Poprawienie wygl±du filtru w uprawnieniach przewozowych.
 6. Wypisy WSO i W79 - dodanie pola na numer rejestracyjny pojazdu - zgodnie z najnowszym rozporz±dzeniem.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Zmiany w edycji linii: możliwo¶ć usuwania przystanku w trasie w obydwu kierunkach jednocze¶nie, możliwo¶ć dodawania przystanku w trasie jednocze¶nie w obydwu kierunkach.
 2. Umożliwienie edycji parametrów trasy linii (czasy przejazdu, odległo¶ci) bezpo¶rednio na zakładce arkusz w edycji linii.
 3. Poprawienie kopiowania przypisanych numerów cen przy kopiowaniu przypisań z tej samej taryfy do nowego wariantu linii.
 4. W liniach na zakładce cennik wybieranie trasy z listy tras w górnym okienku ustawia warto¶ć Trasa w wyborze trasy do drukowania cennika.
 5. Lista linii - dodanie filtrowania/wyszukiwania według kolumn.
 6. Umożliwienie dodawania tylko wybranych przystanków z trasy linii do trasy kursu - w edycji kursu.
 7. Poprawa działania kopiowania kursów w przypadku kursów sparowanych.
 8. Poprawa algorytmu paruj±cego przystanki w kursach powrotnych e- podróżnik - parowanie kursów do sprzedaży biletów okresowych.
 9. Przypisywanie cen do linii i kursów - dodanie mozliwo¶ci wpisywania cen wg. kilometrów drogowych.
 10. Poprawki specyficznych błędów przy eksporcie i imporcie danych biletów z ulg± ustawow± do pliku DoplatyUM dla Urzędu Marszałkowskiego.
 11. Zmiana domy¶lnej nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 12. Poprawa parowania par opiekun-podopieczny w dopłatach do biletów ulgowych w przypadku braku wpowadzonego rozkładu jazdy.
 13. Usuwanie importu dopłat zawsze razem ze zwrotami.
 14. Poprawki specyficznych błędów w raportach sprzedaży biletów.
 15. Poprawienie wygl±du tabliczek przystankowych dworcowych i stanowiskowych w przypadku dużej liczby kursów odjeżdżaj±cych z danego przystanku.
 16. Tabliczka dla linii (miejska) - tabela nad tras±. Został dodany parametr umożliwiaj±cy drukowanie listy przystanków albo listy miejscowo¶ci.
 17. Wydruki tabel RJA - dodanie parametru umożliwiaj±cego okre¶lenie dokładno¶ci drukowania odległo¶ci (do 1m, 10m, 0,1km i 1km). Poprawienie drukowania rodzaju kursu 'Zw' dla kursów powrotnych.
 18. Nowy raport - "Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów". Raport pokazuje liczbę biletów i przychody z nimi zwi±zane w podziale na przystanki wybranej trasy linii.

02.04.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania raportu Wykaz dokumentów ważnych na dzień - raport poprawnie uwzględnia już nowe licencje na taksówki.
 2. Uprawnienia przewozowe na taksówki - poprawienie działania wniosku o zmianę terminu wazno¶ci.
 3. Poprawa możliwo¶ci edytowania numeru wypisu WTI w panelu drukowania.
 4. Na nowych licencjach LTI, WTI, w akcji zmiana wykazu pojazdów dodanie możliwo¶ci zachowania starego numeru wypisu + sufix kolejnej wersji wypisu (/1, /2 itd.).
 5. Została dodana możliwo¶ć automatycznego nadawania numerów licencjom LT. W parametrach numeracji został dodany parametr: nadaj pierwszy wolny numer / nadaj kolejny większy numer.
 6. Została dodana możliwo¶ć prowadzenia oddzielnej numeracji dokumentów dla LTI (opcjonalnie) - można zdefiniować, że LTI s± numerowane od 1 i maj± niezależn± numerację od innych.
 7. Został poprawiony bł±d drukowania wtórników wypisów do nowej licencji na taksówki.
 8. Wniosek o zmianę wykazu pojazdów i zmiana wypisu ze względu na zmianę pojazdu - została dodana możliwo¶ci wskazania pojazdu nie należ ±cego do firmy, na któr± jest wydana licencja.
 9. Zostało poprawione nadawanie numerów uprawnień przewozowych wg. nowego rozporz±dzenia (druki LPR, L79, LSO).
 10. Został wdrożony nowy mechanizm raportowania błędów w programie. W przypadku wyst±pienia błędu pojawi się okno umożliwiaj±ce wysłanie logu z błędem do Informica. Wysłanie logów i opisanie sytuacji, w której pojawił się problem będzie dla nas bardzo pomocne w udoskonalaniu dla Państwa naszych produktów.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Zarz±dzanie typami pojazdów - została dodana możliwo¶ć przypisywania typu pojazdu do wielu kursów jednocze¶nie.
 2. Dodawanie oznaczeń kursów - przy dodawaniu nowego oznaczenia data ważne od to zawsze data pierwszego dnia bież±cego miesi±ca.
 3. Została dodana możliwo¶ć kopiowania trasy linii wraz z kursami w ramach wybranej trasy linii. W przycisku kopiowania linii została dodana druga opcja kopiowania.
 4. Kursy - zostało dodane zabezpieczenie w kreatorze kursów przed zapisaniem na dwóch różnych stanowiskach kursów o tym samym numerze i datach wykonywania. W przypadku jednoczesnego dodawania kursów o tym samym numerze na różnych stanowiskach, przy zapisie kurs zapisywany póĽniej będzie miał zwiększony numer wariantu kursu.
 5. Kursy - zakładka kolizje: została dodana możliwo¶ć zapisu wyników kolizji do plików Excel/CSV.
 6. Dodanie do raportu Bilety miesięczne - imienne w zestawieniach dopłat kolumny: "Dł. relacji - drogowa (¶rednia)". Kolumna zawiera ¶redni± długo¶ć relacji biletu obliczan± na podstawie kilometrów drogowych biletu.
 7. Zostało poprawione drukowanie tabliczek przystankowych (dworcowa i przystankowa) - w przypadku występowania dużej liczby kursów, program niepoprawnie dzielił tabliczkę na strony.
 8. Został wdrożony nowy mechanizm raportowania błędów w programie. W przypadku wyst±pienia błędu pojawi się okno umożliwiaj±ce wysłanie logu z błędem do Informica. Wysłanie logów i opisanie sytuacji, w której pojawił się problem będzie dla nas bardzo pomocne w udoskonalaniu dla Państwa naszych produktów.

17.03.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka błędu zwi±zanego z drukowaniem 'numeru bocznego z numerem wypisu' na wypisach do licencji taxi. Poprawka wymaga aktualizacji jedynie na końcówkach (aplikacji klienckiej)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Brak zmian w module Analiza Przewozów

10.03.2020

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwo¶ci zmiany pojazdu z zachowaniem numeru wypisu. W akcji "wniosek o zmianę wykazu pojazdów" znajduje się przycisk 'zmień pojazd'. Działa to w ten sposób, ze w starym pojeĽdzie ustawiana jest data zdjęcia ze stanu a do nowo dodawanego pojazdu przypisywany jest dotychczasowy lub nowy numer boczny. W tym momencie zostaje dodany wypis do wydrukowania z danymi nowego pojazdu
 2. Przy wprowadzaniu nowej licencji na taksówkę LTI została dodana w pierwszym kroku możliwo¶ć wybrania starej licencji tego przedsiębiorcy i skopiowanie dat ważno¶ci, numeru licencji i obszar przewozów. Ta funkcjonalno¶ć umożliwia wprowadzenie zmiany licencji na taksówkę LTX na now± licencję LTI.
 3. Przy pobraniu danych ze starej licencji LTX jest możliwo¶ć wymiany pojazdu taksówkowego na nowy z zachowaniem lub nie dotychczasowego numeru bocznego
 4. Poprawienie raportu "Wolne numery boczne taksówek (na podst. licencji)" by uwzględniał przypisanie numerów bocznych do wypisów.
 5. Poprawa działania wniosku o zmianę - opcji "zmiana decyzj± administracyjn± (drukowanie tylko wypisów)" dla nowych licencji na taksówki. Teraz zmiana działa prawidłowo.
 6. W Panelu Drukowania dodane zostały kolumny, z danymi pojazdu: numerem rejestracyjnym, numerem bocznym, mark±, opisem.
 7. W Panelu Drukowania został dodany przycisk "edycja pojazdu" - przycisk dostępny tylko dla WTI, gdzie jest już przypisany pojazd.
 8. W gridzie Taksówki zostały dodane kolumny numer wypisu, oraz numer druku (¶cisłego zarachowania WTI), oraz zostało poprawione wy¶wietlanie danych w Aktualny numer licencji - nr lic dokumentu głównego LTI.
 9. W gridzie Taksówki dostało poprawione działanie filtrów po prawej - powi±zanie z pojazdów z dokumentami.
 10. Zostało uzupełnione okno Informacje szczegółowe w menu akcji - dla wszystkich nowych druków - LPO i LTI.
 11. Zostały uzupełnione informacje szczegółowe w panelu drukowaniu dla druku LPO.
 12. Wykaz taksówek z licencjami - zostały poprawione dane na raporcie i ich eksport.
 13. Został poprawiony bł±d z cofaniem się w kreatorze wniosku o zmianę wykazu pojazdów.
 14. W widoku Uprawnienia przewozowe - TAXI został dodany nowy typ licencji (LTI) do filtra kategoria/rodzaj.
 15. W Panelu drukowania zostało poprawione wy¶wietlanie "Numeru dokumentu", oraz umożliwiona została edycja numeru dokumentu i daty dla nowych licencji i wypisó na taksówki.
 16. Została usunięta tre¶ć pouczenia z opcji licencji wydruków LTI i WTI.
 17. Zostało poprawione działanie opłat dla wszystkich uprawnień przewozowych zgodnych z nowym rozporz±dzeniem.
 18. Możliwo¶ć modyfikacji daty drukowanej na wypisie. Data wystawienia wypisu to data dzisiejsza, została dodana możliwo¶ć zmiany tej daty.
 19. Została dodana możliwo¶ć definiowania zer wiod±cych do wypisów do licencji na taksówkę (WTI).
Moduły Analiza Przewozów
 1. Dodanie wsparcia w instalatorze dla MS SQL Server 2019.
 2. Została dodana możliwo¶ć definiowania taryf przesiadkowych oraz taryf rozliczeniowych, a także możliwo¶ć definiowania punktów przesiadkowych w trasach linii. Taryfę przesiadkow± przypisujemy do linii. Cena w taryfie przesiadkowej oznacza cenę do punktu przesiadkowego. Taryfa rozliczeniowa oznacza taryfę używan± w rozliczeniach z samorz±dami i umożliwia zdefiniowanie informacji o tym, jaki fragment ceny biletu przypada na dany samorz±d. Raporty zwi±zane z taryfami rozliczeniowymi będa dodawane w kolejnych wersjach Informica 2.0. Punkty przesiadkowe definiowalne s± tylko dla tras linii. Program wy¶wietla wszystkie możliwe przesiadki pomiędzy kursami linii na których zdefiniowane s± przesiadki. Przesiadki mog± byc również używane jako skomunikowania przy prezentowaniu rozkładu jazdy w e-podroznik.pl.
 3. Zostało poprawione sprawdzanie poprawno¶ci tras linii - sprawdzanie, czy istniej± 2 takie same przystanki w trasach w tym samym kierunku.
 4. Eksport oznaczeń - w funkcji eksportu i importu rozkładu jazdy do innego przewoĽnika dodano pełne wsparcie dla importu i eksportu oznaczeń kursów.
 5. Uporz±dkowanie drukowania tabel RJA - przy wielu trasach w jednym kierunku, czasami pojawiał się bł±d podczas generowania tabeli. Ponadto wszystkie wspólne czasy i odległo¶ci pobierane s± zawsze z trasy linii.

14.02.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania automatycznej numeracji w Zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego (system ponownie będzie nadawał pierwszy największy wolny numer)
 2. Poprawa działania skre¶leń w Zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego
Moduły Analiza Przewozów
 1. Brak zmian w module Analiza Przewozów

05.02.2020

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (aktualizacja potrzebna tylko w przypadku posiadania modułu Analiza Przewozów)
Moduły Analiza Przewozów
 1. Poprawa dodawania współrzędnych do miejscowo¶ci.
 2. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległo¶ci i czasy wynikaj± z rozkładu jazdy linii.
 3. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 4. Poprawa wy¶wietlania przystanków w edycji linii.
 5. Poprawa dodawania miejscowo¶ci ze współrzędnymi geograficznymi.

27.01.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka błędu zwi±zanego z dat± ważno¶ci licencji drukowanej na wypisie do licencji
 2. Dodanie możliwo¶ci drukowania nowych licencji na taksówki (LTI,WTI) - zgodnie z rozporz±dzeniem min. Infrastruktury z dnia 5.12.2019 (poz. 2377)
 3. Uwaga! Dane pojazdu: numer rejestracyjny i numer boczny nie s± widoczne na podgl±dzie wydruku. Pojazd przypisuje się do wypisu po wskazaniu wypisu -> po wybraniu przycisku 'Wydruk" -> pokazuje się lista druków ¶cisłego zarachowania-> wskazujemy numer druku -> pojawia się lista z pojazdami przypisanymi do wniosku -> wybiera się pojazd i cało¶ć jest wysyłana na drukarkę
 4. Uwaga! Przed pierwszym wydrukowaniem licencji i wypisu proszę poustawiać parametry drukowania dotycz±ce obydwu druków: Panel drukowania -> Opcje wydruków
 5. W przypadku wniosku o zmianę dotychczasowej licencji z założeniem wydania jej na nowych wzorach druków, należy j± wygasić i wprowadzić od pocz±tku zgodnie z nowymi przepisami
Moduły Analiza Przewozów
 1. Dodanie filtra po liniach w raporcie dopłat - filtr wyszukuj±cy dane na podstawie sprzedanych biletów, bez weryfikacji wprowadzonych rozkładów jazdy.
 2. Dodanie możliwo¶ci filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych.
 3. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 4. Przy dodawaniu przystanków do linii - je¶li przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane s± parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 5. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy maj± zawsze ustawiany status "projektowane".
 6. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoĽnika.
 7. Został powiększony obszar z list± linii i kursów w programie.
 8. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gał±Ľ w filtrach, uzupełniaj±ca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie s± już widoczne w filtrze wszystkie.
 9. Została dodana możliwo¶ć wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.

27.01.2020

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwo¶ci drukowania nowych licencji na taksówki (LTI,WTI) - zgodnie z rozporz±dzeniem min. Infrastruktury z dnia 5.12.2019 (poz. 2377). Uwaga! Dane pojazdu: numer rejestracyjny i numer boczny nie s± widoczne na podgl±dzie wydruku. Pojazd przypisuje się do wypisu po wskazaniu wypisu -> po wybraniu przycisku 'Wydruk" -> pokazuje się lista druków ¶cisłego zarachowania-> wskazujemy numer druku -> pojawia się lista z pojazdami przypisanymi do wniosku -> wybiera się pojazd i cało¶ć jest wysyłana na drukarkę
Moduły Analiza Przewozów
 1. Dodanie filtra po liniach w raporcie dopłat - filtr wyszukuj±cy dane na podstawie sprzedanych biletów, bez weryfikacji wprowadzonych rozkładów jazdy.
 2. Dodanie możliwo¶ci filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych.
 3. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 4. Przy dodawaniu przystanków do linii - je¶li przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane s± parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 5. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy maj± zawsze ustawiany status "projektowane".
 6. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoĽnika.
 7. Został powiększony obszar z list± linii i kursów w programie.
 8. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gał±Ľ w filtrach, uzupełniaj±ca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie s± już widoczne w filtrze wszystkie.
 9. Została dodana możliwo¶ć wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.

20.12.2019

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty. Aktualizacja nie jest potrzebna
Moduły Analiza Przewozów
 1. Raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - umożliwienie wykorzystania cennika stawek za wozokilometr przy tworzeniu raportu.
 2. Raport "Obliczanie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - rozbudowa parametrów.
 3. Poprawa generowania plików BA - w pewnych okoliczno¶ciach pliki nie były automatycznie generowane.
 4. Poprawa zapisywania taryf z ulga kwotow± z kalendarzem do e- podróżnik.pl.
 5. Poprawa obliczania kalendarza dla kursów sparowanych, przy wybranej opcji ignorowania dni przerwy.
 6. Poprawa błędu drukowania cenników w formie trójk±ta.

12.12.2019

Moduł Dokumenty
 1. Zmiana daty ważno¶ci zezwoleń na linie regularne z 31.12.2019 na 31.12.2020, oraz zmiana domy¶lnej daty do której wydawane s± zezwolenia.
 2. Poprawa konwersji daty przy specyficznych ustawieniach daty w systemie operacyjnym.
Moduły Analiza Przewozów
 1. Dodanie możliwo¶ci definiowania kursów powrotnych i par przystanków powrotnych do celów sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych w e- podróżnik.pl.
 2. Zmiana znacznika na mapie w dodawaniu przystanków do linii na taki sam jak w edycji przystanków.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestracji raportów z bileterek EMAR, w tym błędów zwi±zanych z przedwczesnym wyci±gnieciem karty z programatora.
 4. Pobieranie informacji o szczegółowej wersji steruj±cej bileterki EMAR-205 i zapis tej informacji w bazie danych (np. 1.05.02)
 5. Dodanie do parametrów pracy w bileterkach EMAR możliwo¶ci blokowania drukowania zerowych raportów fiskalnych, poprawa obsługi numeracji przystanków w bileterce EMAR-205.
 6. Poprawa działania parametrów zapisu biletu do sprzedaży na następny okres w autobusie - poprawa działania parametru liczby dni od i do. Liczba dni od została ograniczona do 25.
 7. Możliwo¶ć wydrukowania dodatkowego nagłówka w raportach Bilety - sprzedaż zbiorczo i Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst.
 8. Raport Wykaz sprzedanych biletów - pokazywanie w raporcie poszczególnych relacji biletów, dodanie kolumny z dat± ważna od linii.
 9. Poprawienie filtrowania po liniach w raportach biletów. W przypadku biletów okresowych opisanych kursami różnych linii, warto¶ć jest przypisywana do każdej linii w proporcji do odległo¶ci, we wszystkich raportach biletów oprócz wg. nominałów.
 10. W raporcie przewozów - Wykonania kursów, zostało poprawione działanie filtrów.
 11. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr umożliwiaj±cy niedrukowanie wykazu dopłat na linie.
 12. Wydruk tabel RJA - poprawienie edycji czcionek w stopce (osoba zarz ±dzaj±ca transportem, liczba wypisów do zezwolenia i liczba pojazdów). Poprawienie obliczania przebiegów na terenie jednostek samorzadu terytorialnego.
 13. Poprawione zostały błędy usuwania Rozkładu jazdy oraz ulg handlowych z kalendarzem.

21.11.2019

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty
Moduły Analiza Przewozów-Rozliczenia
 1. Nowy raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - w raportach sprzedażowych.
 2. W raportach dopłat do biletów ulgowych - w wykazie biletów i biletach pominiętych - dodanie kolumn z numerem linii, cen± relacji i cen± normaln± relacji, oraz usprawnienie wyszukiwania i zaznaczania rekordów, dodtanie mozliwo¶ci ukrywania kolumn w wykazie biletów i biletach pominiętych.
 3. Raporty Wykaz sprzedanych biletów oraz w Bilety - szczegółowo każdy bilet: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 4. Raport Bilety - wg nominałów: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 5. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo i inne raporty: po wyborze filtru na dan± linię została dodana informacja w nagłówku, że powstałe zestawienie zostało wygenerowane z filtrem po rozkładzie jazdy.
 6. Raport Bilety - sprzedaż na linie lub kursy: dodanie możliwo¶ci wybierania kolumn, dodanie kolumn dopłaty netto i brutto, poprawki wygl ±du.
 7. Raport Bilety - szczegółowo każdy bilet oraz Wykaz sprzedanych biletów: dodane zostały kolumny "Nazwa biletu (bil. miejski)" oraz "Ogr. obszaru (bil. miejski)".
 8. Analizy sprzedaży - poprawki ładowania danych dla biletów okresowych papierowych w dni ¶wi±teczne.
 9. Poprawki specyficznych błędów przy generowaniu Tabel RJA.
 10. Drukowanie tabel RJA: umożliwienie zaznaczanie wielu tras do wydruku. Umożliwienie wydruku tabeli RJA dla tras TAM i POWRÓT tej samej linii na jednym raporcie.
 11. Poprawa błędu edycji rozkładu jazdy przy edycji tabliczek przystankowych (okno ukrywało się pod aktywnym oknem).
 12. EM-Karty - dodanie kolumny z informacj± czy dana karta może być zapisywana do bileterek autobusowych.
 13. Umożliwienie wyeksportowania pliku BA za bież±cy dzień. Usprawnienia automatycznego przesyłania plików BA do Dworca, w tym za pomoca dodatkowego programu do Informica 2.0: Synchronizacja Raportów.
 14. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek EMAR.
 15. Poprawki specyficznych błędów przy złomowaniu i odzłomowywaniu Bileterek oraz Komputerów Pokładowych. W niektórych przypadkach złomowanie nie przebiegało poprawnie.
 16. Umożliwienie usuwania raportów z kas obcych, oraz plików dopłat do biletów ulgowych w funkcji rejestracji raportów.
 17. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania utargu na 2 miesi±ce - zgodnie z warto¶ciami sprzedaży w raporcie przypadaj±cymi na bież±cy i poprzedni miesi±c. Możliwe jest automatyczne dzielenie utargu przy rejestracji - po ustawieniu parametru na zakładce raporty kasowe w parametrach rejestracji.
 18. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania wpłaty utargu na 2 miesi ±ce. Kwotę przypisan± do poprzedniego miesi±ca trzeba podać ręcznie. Możliwe jest rozbijanie utargu przypisanego do Raportu Zadaniowego.
 19. Umożliwienie drukowania salda kierowców na wybrany dzień (nie tylko na dzisiejszy)
 20. Przyspieszenie działania przypisywania przystanków do zarz±dzaj ±cego przystankami.
 21. Linie - posortowanie listy stanowisk na li¶cie przystanków.
 22. Przystanki - umożliwienie scalania stanowisk przystanków.
 23. Poprawki błędów kopiowania kursów. Niepoprawnie była ustawiana data końca ważno¶ci kursu kopiowanego.
 24. Poprawa błędu wyboru firmy w rejestracji rozliczeń, oraz poprawa generowania zestawienia dopłat za wielu przewoĽników (jako organizator)

16.10.2019

Moduł Dokumenty
 1. Rozbudowanie możliwo¶ci numeracji przedsiębiorców.
 2. Poprawki w historii przypisania pojazdów.
Moduły Analiza Przewozów-Rozliczenia
 1. Dodanie nowego raportu w Dopłatach do biletów ulgowych - "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego" - umożliwienie wygenerowania raportu tylko dla linii uzyteczno¶ci publicznej z wybranym organizatorem.
 2. Umożliwienie zaznaczania/ozdnaczania wszystkich biletów w "Wykazie biletów i bilety pominięte" w raportach dopłat do biletów ulgowych.
 3. Nowy raport w analizach sprzedaży: "Analiza przejazdów na wybranym kursie". Analiza pokazuj±ca liczbę pasażerów wsiadaj±cych i wysiadaj ±cych na przystankach wybranego kursu w kolejnych dniach - na podstawie danych z Hurtowni Danych.
 4. Poprawa obliczania kwot netto w analizach sprzedaży.
 5. Tabliczki przystankowe - umożliwienie wydrukowania danych przewoĽnika oraz danych organizatora transportu na każdym wzorze tabliczki.
 6. Umożliwienie drukowania numeru drogi na tabelach rozkładu jazdy (RJA).
 7. Poprawienie zmian rodzaju komunikacji w kursach, przy zmianach typu linii. Poprawa szybko¶ci wczytywania kursów.
 8. Poprawa błędu przy zmianie statusu trasy linii, je¶li linia ma tylko jedn± trasę.
 9. Zmiana domy¶lnej daty pocz±tku ważno¶ci linii przy dodawaniu nowej linii na pierwszy dzień bież±cego miesi±ca.
 10. Umożliwienie generowania raportów dopłat do biletów z ulg± ustawow± dla urzędu marszałkowskiego za organizatora i wielu przewoĽników.

25.09.2019

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (nie jest wymagana aktualizacja w przypadku posiadania tylko tego modułu)
Moduły Analiza Przewozów-Rozliczenia
 1. Nowy raport w generatorze raportów przewozów - "Przejazdy z biletem okresowym".
 2. Dodanie możliwo¶ci filtrowania po nominałach w raporcie "Bilety miejskie na linie".
 3. "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie parametrów drukowania listy kursów.
 4. "Bilety - sumy sprzedaży" - typ na kierowców/kasjerów - zostało dodane sortowanie alfabetyczne według nazwisk.
 5. Umożliwienie kopiowania trasy linii jako trasy powrotnej w innym wariancie trasy. Poprawka drobnych błędów przy edycji linii.
 6. Obsługa parametrów w kursach "Tabliczki przystankowe: odjzad, przyjazd" przy drukowaniu tabliczek przystankowych.

03.09.2019

System FORIS
 1. Poprawa działania miejscowo¶ci
 2. Dodanie formatowania elementów drukowania z poziomu ustawień programu: 'Ustawienia'->'Parametry'->'Wydruki'->'Formatowanie i elementy na wydrukach'->'Wydruki - uprawnienia przewozowe'->'ITX - Identyfikator kierowcy'
 3. Dodanie kolumn w gridzie: 'Uprawnienia przewozowe - TAXI' wy¶wietlaj±cych informacje dotycz±cych wydanych identyfikatorów kierowców
 4. W Kierowcach dodanie paginacji przy wyborze miejscowo¶ci
 5. Poprawa działaniatabliczek przystankowych w module 'Analiza przewozów'

26.07.2019

System FORIS
 1. Dodanie możliwo¶ci Wydawania identyfikatorów dla kierowców taksówek do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk±
 2. Dodanie generatora raportów wydanych identyfikatorów dla kierowców taksówek do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk±

25.07.2019

System FORIS
 1. Dodanie możliwo¶ci Wydawania identyfikatorów dla kierowców taksówek do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk±
 2. Dodanie generatora raportów wydanych identyfikatorów dla kierowców taksówek do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk±

31.05.2019

System FORIS
 1. Dodanie wy¶wietlania numeru linni w tabliczkach przystankowych

10.04.2019

System FORIS
 1. UWAGA!!! W przypadku pracy na wersji Foris 2.21 konieczna jest aktualizacja oraz wykoanie konserwacji bazy danych (shrink). W pozostałych przypadkach aktualizacja nie jest potrzebna.

19.03.2019

System FORIS
 1. UWAGA!!! Konieczna aktualizacja programu z wersji 2.21 w celu ograniczenia rozmiarów bazy zwi±zanych z przyrastaniem dwóch tabeli technicznych. Po aktualizacji programu do wersji 2.24 prosimy wykonać 'Konserwację bazy danych w programie AdminTool'
 2. Poprawa błędu zwi±zana z zapisywaniem danych dotycz±cych pojazdów

12.03.2019

System FORIS
 1. UWAGA!!! Konieczna aktualizacja programu w celu ograniczenia rozmiarów bazy zwi±zanych z przyrastaniem dwóch tabeli technicznych. Po aktualizacji programu do wersji 2.23 prosimy wykonać 'Konserwację bazy danych w programie AdminTool'

26.02.2019

System FORIS
 1. Aktualizacja usuwa bł±d, który może mieć wpływ na jedn± z tabel technicznych oraz rozrastanie się wielko¶ci bazy

18.01.2019

Moduł Dokumenty
 1. Aktualizacja zezwoleń w zwi±zku z przesunięciem terminu ważno¶ci zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób do końca 2019 r.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Brak zmian w module Analiza Przewozów (nie jest wymagana aktualizacja tego modułu)

21.12.2018

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (nie jest wymagana aktualizacja tego modułu)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawka wy¶wietlania przewoĽników wykonuj±cych kurs w legendzie na tabliczkach przystankowych/stanowiskowych

05.12.2018

Moduł Dokumenty
 1. W parametrze „Automatycznie nadawaj numery firm, dodanie wyboru:‘nadaj pierwszy wolny numer' lub 'nadaj kolejny większy numer'
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawka wy¶wietlania przewoĽników wykonuj±cych kurs w legendzie na tabliczkach przystankowych/stanowiskowych

07.11.2018

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (w przypadku tego modułu nie jest wymagana aktualizacja programu)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawka na tabliczkach przystankowych/stanowiskowych (w legendzie pojawiajali się 'nadmiarowi'przewoĽnicy)

19.10.2018

Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa działania utworzonych wzorców tabliczek przystankowych.

14.09.2018

Moduł Analiza Przewozów
 1. Rozbudowanie funkcji umieszczania przystanków "przez" w wydrukach tabliczek przystankowych.

22.08.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania wyboru domy¶lnej drukarki dla programu

30.07.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania wyboru domy¶lnej drukarki dla programu
 2. Rozszerzenie dopuszczalnej liczby znaków w systemowych loginach użytkowników
 3. Poprawa od¶wieżania danych w rejestrze taksówek

08.06.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania filtra aktywne/nieaktywne w rejestrze taksówek
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa wy¶wietlania danych na dworcowej tabliczce przystankowej

18.05.2018

Moduł Dokumenty
 1. RODO/FORIS Pseudonimizacja danych. Na raportach (wykaz kierowców, raport zbieranych danych osobowych, wykaz zarzadzaj±cych transportem) został dodany parametr 'pseudonimizacja danych osobowych'. Je¶li jest zaznaczony, to zamiast imion, nazwisk, peseli na raporcie umieszczany jest numer. Dodatkowy przycisk: sprawdĽ pseudonimizowane dane: po podaniu numeru, wy¶wietlane s± pseudonimizowane dane.
 2. Umożliwienie w raporcie „Raport zbieranych danych osobowych” wybierania osób fizycznych takich jak np. zarz±dzaj±cy transportem.
 3. W raporcie, w kolumnie żródło danych pojawia się edytowalna warto¶ć: „Nie dotyczy: dane zawarte we wniosku złożonym przez osobę, której dane osobowe s± przetwarzane.” W formularzu służ±cym do wprowadzania danych osobowych funkcjonuje pole ,,Uwagi", w którym można odnotować np. informacje o Ľródle danych. została dodana możliwo¶ć korzystania z wprowadzonych danych w polu Uwagi.
 4. Dodanie możliwo¶ć wprowadzania informacji o udostępnieniach danych osobowych, wraz z informacja o odbiorcach, oraz umożliwienie umieszczania tych informacji na raporcie dotycz±cym zbieranych danych osobowych.
 5. Poprawa działania systemu FORIS na serwerze SQL w wersji 2017.
 6. Poprawa działania raportu wykaz przystanków – w wyborze przystanków nie wy¶wietlały się wszystkie pozycje
 7. Postępowania dotycz±ce odholowywanych pojazdów: dodanie kolumny z dat± 'przyjęcia na stan" pojazdu w Holowaniu postępowania; dodaję nowe postępowanie: je¶li chcę wybrać pojazd z listy i posortować sobie pojazdy po dacie przyjęcia na stan
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie parametru' Typ pojazdu', który będzie opcjonalnie wy¶wietlany na tabelach RJA w nagłówkach kolumn z kursami

28.03.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania sprawdzania unikalno¶ci pojazdu (numeru rejestracyjnego, numeru VIN i numeru bocznego w przypadku taksówek) dodawanego do bazy
 2. Usprawnienie funkci wprowadzania wyników zdawalno¶ci egzaminów do bazy, tak by' można je było wprowadzać hurtowo
 3. Rozbudowa raportu dotycz±cego Zarz±dzaj±cych Transportem o dodatkowe kolumny, zawieraj±ce dane osobowe, adres zameldowania oraz informacje dotycz±ce certyfikatu kompetencji zawodowych
Moduł Przystanki
 1. Poprawa zapisu wprowadzanego numeru faktury przy rozliczaniu opłat za zatrzymania na przystankach
 2. Poprawa wyszukiwania danych w widoku 'rozliczanie opłat'

21.02.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania raportu "Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów”: raport nie wy¶wietlał prawidłowo danych dotycz±cych pojazdów
 2. W zezwoleniach regularnych ważnych do 31.12.2017 zostanie zmieniona data wy¶wietlana w kolumnie ‘ważne do’ na 31.12.2018, dzięki temu zezwolenia będ± wy¶wietlały się, jako ważne
 3. W profilu zarz±dzaj±cych transportem zostały dodane nowe certyfikaty kompetencji zawodowych: drogowy transport rzeczy, drogowy transport osób
Moduł Analiza Przewozów
 1. Możliwo¶ć wprowadzenia stawek za wozokilometr z podziałem na typy pojazdów i przypisania ich do linii
 2. Poprawa działania raportu "Obliczenie stawek za wozokilometr dla linii"
 3. Poprawa działania mechanizmu zwi±zanego z dodawaniem kursów (był problem, który został usunięty, z dodawaniem kursów dla linii, których pocz±tek ważno¶ci ustawiony był w przyszło¶ci)
 4. Zmiana sposobu zarz±dzania okresami w oznaczeniach kursów
 5. W oznaczeniach kursów: możliwo¶ć dodania oznaczenia bez wskazania firmy (ogólne)
 6. Drukowanie tabel RJA – poprawienie problemu z drukowaniem tabeli w orientacji pionowej

28.12.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania raportu "Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów”: raport nie wy¶wietlał prawidłowo danych dotycz±cych pojazdów
 2. Ponownie zostało przedłużone wej¶cie w życie ustawy o PTZ, w zwi±zku tym zmieniona została domy¶lna data ważno¶ci zezwoleń 31.12.2018 (zamiast 31.12.2017). Dodatkowo zmienione zostały daty ważno¶ci zezwoleń z 31.12.2017 na 31.12.2018
Moduł Analiza Przewozów
 1. Możliwo¶ć wprowadzenia stawek za wozokilometr z podziałem na typy pojazdów i przypisaniaich do linii

3.11.2017

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie nowego parametru w ustawieniach programu/ opcje programu/opcje ogólne, który oznaczy "Datę zakończenia pracy" w zakładce "Zatrudnienie" w profilu "Kierowcy" (o ile było wskazane zatrudnienie). W uprawnieniach przewozowych taxi i we wszystkich pozostałych dokumentacht; taki kierowca jest póżniej w filtrze 'bez aktualnego zatrudnienia"
 2. Przywrócenie przycisku, który umożliwia zbiorcze wygaszenie wskazanych dokumentów
 3. Przywrócenie przycisków w czę¶ci dotycz±cej licencji na taksówki, umożliwiaj±cych zbiorcze drukowanie i dodawanie hologramów
 4. Poprawa naliczania opłat w postępowaniach dotycz±cych odholowywanych pojazdów. Opłaty s± naliczane za zakończon± dobę (liczy się data i godzina) a nie, jak dotychczas, za każd± rozpoczęt± dobę
 5. Poprawa działania automatycznego zapisu raportu 'Wykaz taksówek z licencjami' zgodnie z zadanym harmonogramem
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawienie błędu na abliczka przystankowa/stanowiskowa z podziałem na dni tygodnia (dni robocze, soboty, niedziele i ¶więta). Kursy wy¶wietlane na tabliczce maj± przypisane oznaczenia D, e, h; powinny zatem wy¶wietlać się w 'Dni robocze' a wy¶wietlaj± się również w kolumnie 'Soboty"

10.10.2017

Moduł Dokumenty
 1. Zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne - dodanie w parametrach numeracji możliwo¶ci nadawania oddzielnych numerów w zależno¶ci od typu zezwolenia
 2. Zezwolenia nienormatywne - dodanie w parametrach numeracji możliwo¶ci nadawania oddzielnych numerów w zależno¶ci od kategorii zezwolenia
 3. Dodanie nowego parametru w ustawieniach programu/ opcje programu/opcje ogólne, który oznaczy "Datę zakończenia pracy" w zakładce "Zatrudnienie" w profilu "Kierowcy" (o ile było wskazane zatrudnienie). W uprawnieniach przewozowych taxi i we wszystkich pozostałych dokumentacht; taki kierowca jest póżniej w filtrze 'bez aktualnego zatrudnienia"
Moduł Analiza Przewozów
 1. Zmiana nazwy i ikonki widoku ‘Wydruki’ na ‘Inf. Pasażerska’
 2. Optymalizacja czasu naliczania opłat za zatrzymania na przystankach
 3. Tabliczki przystankowe z podziałem na dni tygodnia: poprawa wy¶wietlania kursów w sytuacji gdy w kursie s± przypisane dwa oznaczenia: E (kursuje od poniedziałku do soboty oprócz ¶wi±t) i 7 (kursuje w niedziele)
Moduł Przystanki
 1. Poprawa błędu polegaj±cego na tym, że nie można było usun±ć naliczonych opłat -> Przystanki -> Rozliczanie opłat

15.09.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa błędu w pojazdach

11.09.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa mechanizmu wpływaj±cego na dane wy¶wietlane w historii wykazu pojazdów przypisanych do dokumentu
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa działania raportu ''Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz±du terytorialnego'
 2. Poprawa tabel RJA: sposóbu porz±dkowania kursów
 3. Poprawa działania Tabliczek przystankowych z dniami tygodnia
 4. Poprawa eksportu tabeli RJA do excela - problem znaczków w pliku xls.

21.08.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa opisu w parametrach numeracji na zezwolenia na linie regularne -> w zakładce ‘linia regularna specjalna’ został poprawiony na: ‘Oddzielna numeracja dokumentów dla linii regularnej specjalnej’ z dotychczasowego: ‘Oddzielna numeracja spraw dla linii regularnej specjalnej’
 2. Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych. W definiowaniu wniosku kat. VII w miejscu wybór miejscowo¶ci ‘z’ i ‘do’, została dodana paginacja, w celu skrócenia czasu wczytywania danych
 3. Dodanie możliwo¶ci opcjonalnego drukowania dwóch dat pocz±tku ważno¶ci zmienianych dokumentów (chodzi o wszystkie dokumenty z grupy uprawnienia przewozowe: licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego... itd.)
 4. Raport: "Wykaz przedsiębiorców z dokumentami ważnymi na dzień" poprawiono w taki sposób, aby w pozycji ‘ważno¶ć zabezpieczenia finansowego’ były widoczne wszystkie zabezpieczenia finansowe z wła¶ciwymi im datami ważno¶ci, a nie jak dotychczas, tylko ostatnio wprowadzone zabezpieczenie.
 5. Dodanie możliwo¶ci drukowania pouczenia dla: L79, LPR, LSO, ZDP, ZLR, ZLS, POT, ZN1, ZN2, ZN3, ZN7 (podyktowane zmian± KPA): "Pouczenie: Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej o¶wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatni± ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna." Zostało dodane nowe pole na wydruku + parametr do edycji tre¶ci (domy¶lna tre¶ć powyżej); pole jest widoczne po zrestartowaniu do ustawień fabrycznych.
 6. W za¶wiadczeniach na potrzeby własne -> akcja‘ zmiana bez zmiany wydruków’ poprawa działania zmiany daty ‘ważne od’
 7. Drukowanie za¶wiadczenia na potrzeby własne -> zmiana daty dokumentu (przycisk w menu po lewej stronie). Poprawa tre¶ci komunikatu, który wy¶wietlał się po wykonaniu akcji z dotychczasowego: "Czy zmienić datę na niewydrukowanych za¶wiadczeniach PTZ?", na: "Czy zmienić datę na niewydrukowanych wypisach?"
 8. Je¶li w raporcie ‘Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów’ zaznaczony jest parametr ‘Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów) ‘, wówczas nie jest brane pod uwagę filtrowanie dokumentów, tylko brana jest pod uwagę sama firma.
 9. Poprawa wy¶wietlana przycisków w generatorach raportów (przywrócenie przycisku drukowania, poprawa się kolejno¶ci.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Tabele RJA: Optymalizacja liczby kolumn z kilometrażem; je¶li jest kilka kolumn z kilometrażem, ale odległo¶ci pokrywaj± się, to wszystkie takie kilometraże kompresowane s± do 1 kolumny w nagłówku umieszczaj±c np. 'km1+2'
 2. Dodanie eksportu tabliczek i tabel RJA do pliku xls
 3. Dodanie dodatkowego parametr [v] w tablicach RJA. Długo¶ci odcinków na obszarze każdego z województw (w wierszach tabeli RJA)". Parametr dotyczy wył±cznie linii przebiegaj±cych na terenie więcej, niż jednego województwa .
Admin Tool
 1. Poprawa działania harmonogramu wykonywania automatycznych kopii bazy danych

14.07.2017

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie nowego generatora raportu: ‘Raport zbieranych danych osobowych’: "3. Dla każdej osoby, której dane osobowe s± przetwarzane w systemie informatycznym, system zapewnia sporz±dzenie i wydrukowanie raportu zawieraj±cego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust.1"... 1.)daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu;2.) identyfikatora użytkownika wprowadzaj±cego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wył±cznie jedna osoba3.) Ľródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotycz±4.) informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba, że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych 5.)sprzeciwu, o którym mowa w art 32 ust. 1 pkt 8 ustawy”
 2. W firmach, na zakładce Dokumenty, poproszę o wy¶wietlenie dodatkowo kolumny Opis
 3. Przedsiębiorca (Firma), zakładka zarz±d/wła¶ciciel: zmiana nazwy zakładki na zarz±d/wła¶ciciel/kontakty + dodanie kolumn telefon, telefon kom. e-mail. W interfejsie do osoby proszę nieco rozszerzyć pole telefon, skracaj±c label "Telefon kom."
 4. Holowanie pojazdów -> Rejestr pojazdów holowanych -> data przyjęcia i zdjęcia pojadu na stan -> czasami bywa, ze jest to ten sam dzień a program tego nie umozliwia -> pojawia się komunikat "Data zdjęcia musi być póĽniejsza niż data przyjęcia" - > proszę o umozliwienie oznaczenia daty zdjęcia ze stanu pojazdu holowanego takiej samej, jak data przyjęcia
 5. Umożliwienie dodawania wielu kontroli dla tej samej firmy w tym samym terminie.
 6. Dodanie możliwo¶ci drukowania pouczenia na licencji na taksówkę osobow± (podyktowane zmian± KPA): "Pouczenie: Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej o¶wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatni± ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna." Zostało dodane nowe pole na wydruku + parametr do edycji tre¶ci (domy¶lna tre¶ć powyżej); pole jest widoczne po zrestartowaniu do ustawień fabrycznych
 7. Przy zmianie Za¶wiadczenia PTZ i wskazaniu nowej umowy (z nowymi datami ważno¶ci), program czyta nowe daty
Moduł Analiza Przewozów
 1. Tabliczka Przystankowa -> w lewym górnym rogu można wpisać dowoln± tre¶ć (we wzorcu, w zakładce parametry w polu lewej dolnej czę¶ci). Poprawa zapamiętywania formatu tekstu
 2. Dodanie w raporcie 'Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz±du terytorialnego' możliwo¶ci brania pod uwagę statusów kursów (np. je¶li wybrany kurs oznaczony jest jako projektowany, raport powinien nie brać go pod uwagę)
 3. Tabliczki przystankowe -> Tabliczka dworcowa z podziałem na dni tygodnia i Tabliczka przystankowa/stanowiskowa (dni tyg.)-> zakładka 'Parametry" przywrócenie wy¶wietlanych parametrów
 4. Dodanie parametru 'docelowy na TP' w kursach. Je¶li w trasie kursu s± zdefiniowane przystanki docelowe - na przystankach za przystankiem, dla którego definiujemy tabliczkę przystankow± na tabliczkach przystankowych (dworcowa i stanowiskowa), to kurs pojawia się na tabliczce tyle razy ile przystanków docelowych jest w nim zdefiniowanych (wł±cznie z rzeczywistym przystankiem docelowym). Np. je¶li mamy kurs Białystok - Wrocław i Warszawa jest zaznaczona jako przystanek docelowy, to kurs powinien pojawić się w odjazdach do Wrocławia i Warszawy.
 5. Dodanie możliwo¶ci wskazania wybranej linii przewoĽnika do rozliczania opłat
 6. Poprawa działania filtra ‘Firmy z liniami (AP)’ w rejestrze Przedsiębiorców

10.04.2017

UWAGA: Wystarczy aktualizacja samego stanowiska modułu Dokumenty

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka dotycz±ca drukowania adresu głównego przedsiębiorcy na za¶wiadczeniach i wypisach do za¶wiadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (zamiast w dwóch linijkach, jest drukowana w jendej)

05.04.2017

Moduł Dokumenty
 1. Na za¶wiadczeniach i wypisach do za¶wiadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, dodanie możliwo¶ci drukowania dwóch adresów: adresu siedziby i adresu przedsiębiorcy(zamieszkania)
 2. Zabezpieczenie finansowe dodane w profilu danego przedsiębiorcy wy¶wietlane jest dodatkowo w profilach pojazdów'
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa wy¶wietlania godzin odjazdu kursów na tabliczkach przystankowych

23.03.2017

Moduł Dokumenty
 1. Podmiana tła wydruków na aktualne skany zezwoleń na linie regularne oraz wypisów do zezwoleń
 2. Poprawa niewła¶ciwego statusu sprawy, po akcji 'wniosek o zmianę uprawnienia' (zmiana uprawnienia decyzj± administracyjn± (bez drukowania wypisów)) z 'dokument do wydrukowania’ na 'dokument wydany'
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa daty wy¶wietlanej kolumnie ‘ważny do’ w kursach i branej pod uwagę w raporcie ‘Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz ±du terytorialnego’
 2. Dodanie możliwo¶ci przypisywania przystanków do wzorów tabliczek przystankowych. W kroku 2 kreatora tabliczek dodajemy po lewej stronie 2 przyciski ( z zielon± i czerwon± strzałk± - takie jak w OSK - Kursy-Dane PortalOSK)
  • wczytaj listę przystanków (dodajemy do istniej±cej listy, bez powtórzeń)
  • zapisz aktualn± listę przystanków (nadpisujemy to co było wcze¶niej przypisane do wzorca)
 3. Tabliczka dworcowa i stanowiskowa:
  • możliwo¶ć dodania obrazka - tło wydruku
  • kolorowanie wierszy - parzyste inny kolor niż nieparzyste.
 4. Dodanie analogicznego parametru na wzorach tabliczek, jaki został dodany we wzorach tabel RJA -> oznaczenia: lista oznaczeń/od nowej strony/ilo¶ć kolumn
 5. Tabliczka dworcowa i stanowiskowa: w parametrach jest parametr 'Drukuj oznaczenie przewoĽnika wykonuj±cego kurs', dodane zostały dodatkowe parametry: 'Nie drukuj oznaczenia wła¶ciciela Rozkładu Jazdy' (check-box) 'Informacja o wła¶cicielu: ' + pole tekstowe, domy¶lny tekst 'Pozostałe kursy prowadzone s± przez...'

28.02.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa błędu w zezwoleniach na przejazd pojazdów nienormatywnych: informacje dotycz±ce pojazdu na wydrukach
 2. Naprawa filtra w czę¶ci wnioski -> uprawnienia przewozowe ->licencje na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy -> po rozwinięciu tej pozycji powinny być odfiltrowane licencje odpowiednio na: przewóz, po¶rednictwo oraz przewóz i po¶rednictwo
 3. Raport: Wykaz opłat; Dane do raportu; Kolumna Kwota; poprawa wy¶wietlanych danych
 4. Usunięcie problemu zwi±zanego z dodawaniem za¶wiadczenia w profilu stacji kontroli pojazdów
 5. Poprawa błędu zwi±zanego z usuwaniem kategorii uprawnienia przypisanej do Diagnosty w czę¶ci SKP<\li>
 6. W licencji na taksówkę dodanie możliwo¶ci (opcjonalnego) drukowania dwóch dat pocz±tku ważno¶ci zmienianej licencji: data ważno¶ci obecna, czyli 'ważne od' i data ważno¶ci pierwszej wersji licencji 'pierwsze ważne od' z odpowiednim opisem (pierwsze ważne od)<\li>
 7. Dodanie akcji "przeniesienie uprawnień na inn± firmę' w zezwoleniach na linię regularn± (analogicznie do akcji dostępnej w uprawnieniach przewozowych)
 8. Dodanie sprawdzania unikalno¶ci wprowadzonego numeru VIN w profilu pojazdu (analogicznie, jak w przypadku numeru rejestracyjnego). W przypadku wykrycia takiego powielonego numeru VIN komunikat, ale z możliwo¶ci± zapisania nowego rekordu mimo wszystko
 9. Usunięcie błędu, który pojawiał się przy generowaniu raportu - wykaz przedsiębiorców
 10. Licencja na taksówkę: dodanie możliwo¶ci (opcjonalnego) drukowania dwóch dat pocz±tku ważno¶ci zmienianej licencji: data ważno¶ci obecna, czyli 'ważne od' i data ważno¶ci pierwszej wersji licencji 'pierwsze ważne od' z odpowiednim opisem (pierwsze ważne od)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie tabel RJA; powinna być możliwo¶ć wskazania, czy w nagłówku ma się drukować nazwa przewoĽnika, czy organizatora (tak, jak w tabliczkach) + dodatkowo: obydwie te nazwy. W tej chwili nie ma takiej możliwo¶ci i drukuje się tylko nazwa przewoĽnika
 2. Tabele RJA: dodanie możliwo¶ci wydrukowania informacji dotycz±cych ostatniego powi±zanego dokumentu (je¶li zaznaczony w okienku do drukujemy: typ dokumentu + numer dokumentu, np. 'za¶wiadczenie na wykonywanie publicznego transportu drogowego 123/ABC' albo 'zezwolenie na linię regularn± 123/ABC', albo 'potwierdzenie zgłoszenia przewozów 123/ABC')
 3. Dodanie nazwy przewoĽnika, dla którego wygenerowana jest lista opłat
 4. Umożliwienie wprowadzania numerów linii (na zakładce zezwolenia można wybrać zezwolenie z rejestru, albo można wpisać ręcznie numer zezwolenia)
 5. Tabele RJA: dodanie możliwo¶ci drukowania numeru stanowiska za nazw± przystanku (funkcja opcjonalna)
 6. Tabliczka dworcowa oraz stanowiskowa: rozdzielenie listy oznaczeń: PrzewoĽnik wykonuj±cy kurs (przed numerem/ kodem firmy)
 7. Dodanie możliwo¶ci drukowania urzędowej nazwy linii (np. U2/x/y/z) w lewym górnym rogu tabel rozkładów jazdy (zapisanej w polu ‘numer ewidencyjny linii w zezwoleniu przypisanym do linii)
 8. Tabliczka dworcowa oraz stanowiskowa: rozdzielenie listy oznaczeń: przewoĽnik wykonuj±cy kurs (przed numerem/ kodem firmy) (dodanie parametru 'lista przewoĽników osobno od listy oznaczeń' - dostępny je¶li maj± drukować się przewoĽnicy)
 9. Tabliczki przystankowe miejskie (lub międzymiastowe): z podziałem na kolumny dni robocze - soboty - niedziele i ¶więta. Kursy na tabliczce przypisywane s± do odpowiednich kolumn na podstawie oznaczeń
 10. Wydruki RJA: drukowanie kolumny 'Przez': Nie drukuj Przez/Drukuj Przez w osobnej kolumnie/Drukuj Przez pod nazw± miejscowo¶ci docelowej
 11. Możliwo¶ć drukowania tabliczek dworcowych i przystankowych z podziałem na dni robocze/soboty/niedziele i ¶więta (jak w miejskiej) - nowe szablony 'Tabliczka dworcowa z podziałem na dni tygodnia', 'Tabliczka przystankowa / stanowiskowa z podziałem na dni tygodnia'
  UWAGA: Zmiana dotyczy wersji FORIS_AP 1.38.11
 1. Poprawa mechanizmów kopiowania wariantów tras linii oraz tworzenia nowych wariantów tras linii
 2. Poprawa sprawdzania występowania przynajmniej dwóch przystanków wspólnych dla różnych wariantów tras linii w tym samym kierunku. W niektórych przypadkach mogło doj¶ć do niemożliwo¶ci zapisania stworzonej trasy linii
Moduł Przystanki
 1. Raport 'Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz±du terytorialnego': dodanie parametru, który umożliwi generowanie takiego zestawienia z wyszczególnieniem na typy pojazdów wykonuj±ce przewozy (przypisane do kursów)

21.12.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa usuwania firm z rejestru
 2. Poprawa usuwania pojazdów przypisanych do wniosku
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie parametru do raportu 'Wykaz przystanków', który pozwoli zawęzić ilo¶ć wy¶wietlanych przystanków do tych, które występuj± w wybranym rozkładzie jazdy (wyszukiwanie po rozkładzie jazdy)
 2. Poprawa działania oznaczeń przypisanych do kursów
 3. Dodanie możliwo¶ci wydrukowania stopki na tabliczkach dla linii z pełn± tras±
 4. Dodanie nowego pola: ‘Rozkład ważny od’ na tabliczkach dla linii z pełn± tras±

08.12.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa sacalania firm
 2. Podmiana wzorów druków potwierdzenia zgłoszenia przewozów i wypisu do potwierdzenia na wła¶ciwe
 3. Poprawa możliwo¶ci wyszukiwania firm w rejestrze po numerze telefonu
 4. Poprawa działania mechanizmu dodawania zał±czników do dokumentów
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa tworzenia tabliczek przystankowych
 2. Poprawki parametrów tworz±cych rozkłady jazdy
 3. Dodanie możliwo¶ci przypisywania różnych typów pojazdów do wybranych kursów
Moduł Przystanki
 1. Rozwinięcie mechanizmu opłat za zatrzymania na przystankach: dodanie możliwo¶ci naliczania różnych opłat w zależno¶ci od typu pojazdu przypisanego do danego kursu
Admin Tool
 1. Poprawa działania automatycznych backup-ów
 2. Zmiana miejsca zapisu plików z logiem i plików tymczasowych:
  • Serwer zawsze zapisuje pliki logu w Common App Data a programy klienckie w Local App Data
  • Dodatkowo poprawka w instalatorze - przeniesiono domy¶ly folder zapisu plików z Program Files do Common App Data

31.10.2016

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie pola zawieraj±cego podstawę prawn± na nowych drukach zezwoleń i wpisów do zezwoleń na linię regularn±. Aby wydrukować podstawę prawn± należy zresetować ustawienia fabryczne w szablonie wydruku (zarówno zezwolenia, jak i wypisu do zezwolenia)
 2. Poprawa importu kursów z PortalOSK
 3. Umożliwienie jednoczesnego drukowania KRS-u i NIP-u przedsiębiorcy na za¶wiadczeniach na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
 4. Przy zmianie za¶wiadczenia PTZ i zmian± umowy, data ważno¶ci jest pobierana z nowej umowy
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa kalendarza oznaczeń
 2. Poprawa działania raportu ‘Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz±du terytorialnego’
 3. Dodanie kolumny ‘Oznaczenia’ w czę¶ci Kursy (widok Trasy)
 4. Poprawki w tabliczkach przystankowych i tabelach RJA
 5. Dodanie filtra ‘Firmy z liniami AP’ w rejestrze Przedsiębiorców
 6. Dodanie ImportTool-a, umożliwiaj±cego migrację danych z dotychczasowej Analizy Przewozów do Analizy Przewozów systemu FORIS

15.09.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka błędu, który w niektórych przypadkach, uniemożliwiał uruchomienie aplikacji po aktualizacji do wersji 1.33.52
 2. Poprawa problemu z działaniem filtra ważnie/nieważne w czę¶ci wnioski
 3. Problem z wy¶wietlaniem pojazdów dodanych do bazy

09.09.2016

Moduł Dokumenty
 1. Dostosowanie programu do zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
  • Zezwoleniom na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważno¶ci upływał w dniu 31 grudnia 2016 r. (wydanym na podstawie przepisów dotychczasowych) została zmieniona data ważno¶ci na 31 grudnia 2017 r.
  • Zezwolenia na wykonywanie działalno¶ci w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mog± być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2017 r. (zamiast dotychczasowej terminu: 31 grudnia 2016 r.)
 2. Dodanie akcji ‘przekazanie dokumentów do innej jednostki’ w Za¶wiadczeniach na potrzeby własne
 3. Poprawa działania filtrów: ważne/nieważne w rejestrze dokumentów
 4. Poprawa wy¶wietlania numerów dokumentów w panelu drukowania
 5. Zablokowanie możliwo¶ci dodania 2 adresów głównych w profilu przedsiębiorcy
 6. Zmiana sposobu naliczania opłat za wydanie wypisów z za¶wiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 7. Zmiana kwot naliczanych przy wniosku o dodatkowe wypisy do starych licencji osób i rzeczy
 8. Poprawa wyliczania okresu ważno¶ci zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych
 9. Poprawa wy¶wietlania listy miejscowo¶ci wy¶wietlanej w profilu Zarz ±dzaj±cego Transportem
 10. Poprawa wy¶wietlania profili Zarz±dzaj±cych Transportem, których data zakończenia pracy jest wcze¶niejsza od dzisiejszej
 11. Poprawa wy¶wietlanie numerów dokumentów licencji na przewóz rzeczy w raporcie ‘Wykaz dokumentów ważnych na dzień’
 12. Poprawa działania raportu ‘Wykaz dokumentów ważnych na dzień’ w zakresie zliczania za¶wiadczeń na potrzeby własne
 13. Poprawa działania raportów Wolne numery boczne taksówek (na podst. licencji)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie analizy odległo¶ci tras linii
 2. Poprawa mechanizmu rozliczania opłat

25.05.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa wy¶wietlania „Daty wydrukowania” w rejestrze druków
 2. Dodanie kolumny „Data wydruku” w „Panelu Drukowania” (dotychczas była tylko kolumna „Data”, która była faktycznie „Dat± ostatniej czynno¶ci w systemie”)
 3. Poprawa błędu zmieniaj±cego statusy niektórych druków na „archiwalny”, który wpływał m.in. na problemy z wydawaniem wtórników
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa dodawania i usuwania dróg w zakładce „Elementy tras”

29.04.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa błędów, które generowały się w wersji 1.31.47 i 1.31.48
 2. Poprawa sortowania w kolumnach w czę¶ci Wnioski
 3. Poprawa wy¶wietlanych danych w czę¶ci Wnioski w kolumnie „Numer uprawnienia”
 4. Poprawa mechanizmu dodawania miejscowo¶ci i kodów pocztowych spoza listy doł±czonej do programu
 5. Poprawa błędu numerowania występuj±cego przy zmianie licencji na taksówki
 6. Poprawa wy¶wietlania daty wydrukowania w rejestrze druków
 7. Poprawa mechanizmu wyszukiwania firm po nazwie „długiej” lub „krótkiej”
 8. Dodanie nowej kolumny PESEL, wy¶wietlanej w rejestrze Przedsiębiorcy (widok PrzewoĽnicy), która wy¶wietla dane zapisane w polu PESEL w profilach przedsiębiorców (nowe pole)
 9. Poprawa zapisu raportu dla ¶cieżki na dysku lokalnym w opcji generowania raportów na podstawie harmonogramu
 10. Dodanie zapamiętywania ustalonej przez użytkownika kolejno¶ci kolumn w rejestrze druków
 11. Poprawa zapamiętywania ustalonej przez użytkownika kolejno¶ci kolumn w rejestrze taksówek
 12. W raporcie "Przypisanie pojazdów do wybranego dokumentu" dodanie kolumn: Marka, Numer rejestracyjny, Przebieg, VIN
 13. Dodanie kolumny w czę¶ci wnioski, wy¶wietlaj±c± tre¶ć wpisan± w polu "uwagi" (pole uwagi znajduje się w "akcjach na dokumencie" poszczególnych dokumentów)
 14. Dodanie raportu, który pokazuje dokumenty 'ważne w okresie' (od (data) do (data)) z parametrem, który pozwala wybrać: czy maj± się listować tylko te dokumenty, których pocz±tek i koniec ważno¶ci zawiera się dokładnie w zadanym okresie; czy też wszystkie dokumenty, których okres ważno¶ci zahacza o zadany okres + zapamiętywanie parametrów (w tym wybór i kolejno¶ć kolumn w raporcie)
 15. Usunięcie błędu, który pojawił się w poprzedniej wersji przy próbie edycji profilu pojazdu
 16. Poprawka w raporcie Wykaz OSK (Wyci±g z ewidencji O¶rodków Szkolenia Kierowców) -> w kolumnie/polu 'uwagi' nie pojawiały się tre¶ci zapisane w profilu O¶rodka Szkolenia Kierowcy
 17. Dodanie nowego statusu druku: zwrócony
AdminTool
 1. Poprawa błędu występuj±cego podczas zapisu harmonogramu zadań (planu wykonywania kopii zapasowych)
 2. DataSnap
 3. Została dodana dodatkowe zabezpieczenie, którego celem jest odblokowanie zajmowanego stanowiska, je¶li ostatnia aktywno¶ć wynosi powyżej 6 godzin.
Moduł Przystanki
 1. Dodanie funkcji scalania przystanków
 2. Dodanie w rejestrze przystanków raportów: wykaz kursów przez przystanek i wykaz tras linii przez przystanek
 3. W przystankach dodanie możliwo¶ci „ograniczenia korzystania” tylko dla:
  • operatora
  • komunikacji miejskiej/gminnej
  • komunikacji powiatowej
  • komunikacji regularnej specjalnej
 4. W przystankach dodanie możliwo¶ci oznaczenia minimalnego odstępu między kursami, które w przyszło¶ci będ± brane pod uwagę w analizie kolizji
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie zakładki kolizje w kursach, pokazuj±cej inne kursy, które koliduj± z danym kursem
 2. Dodanie nowej zakładki (funkcji) Kolizje w widoku Trasy, pokazuj±cej wszystkie kursy koliduj±ce na wybranym przystanku
 3. Drukowanie tabel RJA dla wszystkich tras linii w wybranym kierunku
 4. Poprawa działania filtrów
 5. Ujednolicenie wy¶wietlania odległo¶ci do 3 miejsc po przecinku
 6. Poprawa możliwo¶ci zapisu generowanych raportów z nazw± inn± niż domy¶lna
 7. Dodanie funkcji scalania przystanków
 8. Dodanie w rejestrze przystanków raportów: wykaz kursów przez przystanek i wykaz tras linii przez przystanek

23.02.2016

Moduł Dokumenty
 1. W rejestrach dokumentów został zmieniony sposób wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po wybranej kolumnie.
 2. Do profilu przedsiębiorcy zostało dodane pole PESEL.
 3. Stacje Kontroli Pojazdów: na za¶wiadczeniu o wpisie do ewidencji SKP, została dodana uwzględniona różnica w podstawie prawnej między okręgow± a podstawow± stacj± kontroli pojazdów.
 4. W przedsiębiorcach, je¶li nie została wybrana poprawnie miejscowo¶ć w adresie, czasami przy zapisie pojawiał się nieobsłużony bł±d. Zostało to poprawione i pojawia się poprawna informacja o wybraniu miejscowo¶ci.
 5. Holowanie pojazdów: w postępowaniach niepoprawnie wy¶wietlana była historia. Bł±d został poprawiony.
 6. PrzewoĽnicy ? rejestry pojazdów: czasami przy posortowaniu listy niepoprawnie działał wydruk rejestru lub zapis do pliku. Bł±d został poprawiony.
 7. Raporty:
  • Wykaz druków ? program niepoprawnie podpowiadał daty w parametrach. Bł±d został poprawiony.
  • Zostało poprawione sortowanie w Wykazie taksówek z licencjami.
  • Raporty generowane przez harmonogram zadań ? zostało poprawione formatowanie pliku xml: znaki końca linii i wcięcia w każdym wierszu.
  • Harmonogram zadań: możliwe jest dodawanie daty i godziny do nazwy pliku (parametr) oraz ustalanie nazwy pliku po skopiowaniu (je¶li nazwa jest pusta, to kopiowany plik ma nazwę zgodn± z generatorem).
  • Harmonogram zadań ? możliwe jest uruchamianie wielokrotnie danego zadania w ci±gu dnia ? po przestawieniu godziny wykonania.
  • W generatorach raportu, je¶li jest możliwo¶ć generowania raportów przez harmonogram, została dodana kolumna z informacj± dla których raportów uruchomiony jest harmonogram.
  • Raport wykonanych kontroli został dodany również do generatorów raportów w PrzewoĽnikach.
  • Raport: wolne numery boczne taksówek (na podst. wykazu taksówek). Zostało zoptymalizowane wybieranie danych, oraz nie s± brane pod uwagę przy okre¶laniu maksymalnego numeru rekordy historyczne.
 8. Wnioski ? rozliczanie opłat: w pewnych przypadkach pojawiał się bł±d przy uruchamianiu rozliczania. Bł±d został poprawiony.
 9. Wnioski ? została dodana możliwo¶ć ustawienia domy¶lnej warto¶ci parametru ?generuj decyzję o wyga¶nięciu? w akcji wygaszania. Ustawienie domy¶lne można ustawić w Parametry -> opcje programy -> opcje ogólne.
 10. Wnioski na taksówki ? ustawienie domy¶lnego obszaru przewozów zostało przeniesione z parametrów wydruku do ogólnych ustawień wydruków. Dzięki temu odnalezienie tego parametru będzie bardziej intuicyjne.
 11. Wnioski na taksówki ? we wniosku o zmianę terminu ważno¶ci licencji została umożliwiona również zmiana danych taksówki.
 12. Uprawnienia przewozowe ? zbiorowe wygaszanie dokumentów: na listach w uprawnieniach przewozowych i uprawnieniach przewozowych TAXI pojawiały się te same dokumenty. Zostało to to rozdzielone zgodnie z opisem w menu.
 13. Zostały zaktualizowane dane w słowniku podziału terytorialnego zgodnie z ostatnimi zmianami w bazie TERYT GUS.
 14. Numerowanie dokumentów licencji na taksówki ? został dodany nowy parametr umożliwiaj±cy sufiksowanie dokumentów numerem bocznym taksówki łamanym przez dwie ostatnie cyfry roku. Ten parametr działa przy wł ±czonej numeracji unikalnej cały czas.
 15. Wnioski ? zostały uporz±dkowane okna z histori± wniosków.
 16. Panel drukowania ? zostały zmienione nazwy przycisków Data dokumentu oraz Numer i data wypisu. Nowe nazwy s± bardziej intuicyjne.
 17. Panel drukowania ? na wydruku dokumentów za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne (ZAS, WZA) zostało poprawione słowo krajowy na krajowego.
Admin Tool
 1. Została dodana funkcjonalno¶ć umożliwiaj±ca wykonywanie porz ±dkowania bazy MS SQL (shrink, indeksy, statystyki, itp.). Funkcjonalno¶ć została dodana na osobnej zakładce. Wykonanie porz ±dkowania bazy danych może poprawić wydajno¶ć i zmniejszyć wielko¶ć bazy danych.
Moduł Przystanki
 1. W rejestrze przystanków został dodany przycisk pokazuj±cy wykaz linii i kursów przebiegaj±cych przez zaznaczony przystanek.
 2. Zostały poprawione raporty wykaz linii i raport kolizji.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie tabliczek i tabel RJA
  • usuwanie wszystkich zaznaczonych tabel i tabliczek;
  • przy zaznaczeniu większej liczby rekordów przycisk podgl±du wydruku znika;
  • na podgl±dzie wydruku została dodana możliwo¶ć przeklikiwania się pomiędzy rekordami;
  • została dodana możliwo¶ć zaznaczania rekordów shift + klawisz myszy;
  • tabliczki przystankowe miejskie ? została dodana możliwo¶ć drukowania numeru stanowiska na tabliczce oraz zostało poprawione wybieranie danych;
  • tabele RJA ? została dodana możliwo¶ć wył±czania drukowania poszczególnych kolumn tabeli.
 2. Linie
  • w arkuszu linii zostały dodane kolumny pokazuj±ce czas przyjazdu i odjazdu narastaj±co dla trasy;
  • została poprawiona i uproszczona obsługa odgałęzień niepłatnych w liniach
  • została dodana możliwo¶ć eksportu arkusza trasy linii do pliku CSV;
  • została dodana możliwo¶ć ?zresetowania? schematu trasy: albo do postaci domy¶lnej (na podstawie współrzędnych przystanków) albo do ? wężyka? ? ułożenie przystanków w schemacie jeden za drugim;
 3. W trasach linii i kursów, je¶li znajdował się przystanek bez wskazanej miejscowo¶ci, czasami niepoprawnie pokazywały się ostrzeżenia. Zostało to poprawione.
 4. Je¶li zmieniam czasy postoju w linii, a kurs, utworzony na podstawie trasy, ma identyczne parametry poł±czenia, czasy postoju w kursach s± aktualizowane.
 5. W trasach zostały usunięte z listy parametrów parametry dotycz±ce sprzedaży biletów na kursach. Nie s± one konieczne w tej wersji FORIS- Analiza Przewozów.

12.01.2016

Moduł Dokumenty
 1. W OSK nieprawidłowo były zapisywane godziny zajęć (harmonogram) importowanych z PortalOSK. Bł±d został poprawiony.
 2. Został zmieniony sposób odczytywania parametru formatu daty przy uruchomieniu programu.

18.12.2015

Moduł Dokumenty
 1. Pojazdy: została dodana możliwo¶ć kopiowania pojazdów, taksówek, pojazdów OSK, oraz innych pojazdów w rejestrach.
 2. Pojazdy: usunięty został wymóg unikalno¶ci pojazdów: od ww. wersji Foris, 1 przedsiębiorca może mieć kilka pojazdów o tym samym numerze rejestracyjnym. Pojawia się jedynie ostrzeżenie, że taki pojazd już istnieje.
 3. Pojazdy: czasami niepoprawnie filtrowane były pojazdy aktywne, albo pojawiał się komunikat o błędzie – bł±d został poprawiony.
 4. Przy dodawaniu zarz±dzaj±cego transportem, po wpisaniu kodu pocztowego czasami pojawiał się komunikat o błędzie parametru – bł±d został poprawiony.
 5. Raporty:
  • Został dodany przycisk umożliwiaj±cy zmianę nazwy zapisanego już raportu. Uwaga: nazwa zmieniana jest na li¶cie wygenerowanych wydruków, sam wydruk zostaje niezmieniony.
  • Harmonogram wykonywania raportu: został dodany mechanizm do zapamiętywania kolumn wybranych to automatycznie uruchamianego raportu. UWAGA: należy ponownie zapisać harmonogram raportu, żeby wybrać kolumny.
  • Harmonogram wykonywania raportu: do nazwy wykonywanego i kopiowanego raportu została dodana nazwa generatora.
  • W generatorach raportów, czasami przy zapisywaniu raportu nie był brany pod uwagę parametr z dat±, albo pojawiał się komunikat o błędzie. Bł±d został poprawiony.
  • Wykaz dokumentów wydanych w okresie: zostały dodane parametry okre¶laj±ce które daty maj± być brane pod uwagę przy generowaniu raportu: data wydania, czy data pocz±tku ważno¶ci oraz przy zmianach: czy uwzględniać wydanie dokumentów po zmianie.
  • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów: został poprawiony problem z wybieraniem przedsiębiorcy i numerem dokumentu.
 6. Przedsiębiorcy: przy edycji, pole uwagi nie zawsze było kopiowane do historii – bł±d został poprawiony.
 7. W historii wniosku o zezwolenia na linie regularne, czasami niepotrzebnie odblokowany był przycisk dodawania numeru sprawy. Zostało to poprawione.
 8. Zmiana zezwolenia na linie regularne bez zmiany wydruków – zostało poprawione pole do zmiany numeru dokumentu (przesunięcie separatora na wła¶ciwe miejsce).
 9. Została dodana możliwo¶ć dodawania opłat w akcji uwagi. Tak dodanymi opłatami można póĽniej zarz±dzać w Opłatach.
 10. OSK: został poprawiony bł±d w działaniu drzewka filtrów w Instruktorach.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Raporty:
  • Został dodany przycisk umożliwiaj±cy zmianę nazwy zapisanego już raportu. Uwaga: nazwa zmieniana jest na li¶cie wygenerowanych wydruków, sam wydruk zostaje niezmieniony.
 2. Linie – zostało umożliwione definiowanie odległo¶ci pomiędzy przystankami z dokładno¶ci± do 1 metra.
 3. Linie i kursy – przy przegl±daniu wła¶ciwo¶ci i przechodzeniu na kolejn± linię / kurs – zapamiętywany jest widok, z którego korzystali¶my (arkusz, schemat, mapa).
 4. W rejestrze przystanków został dodany filtr w podziale terytorialnym ‘Nieznane’. S± to przystanki bez przypisanej miejscowo¶ci.
 5. Je¶li przystanek nie był przypisany do miejscowo¶ci (lub miał miejscowo¶ć Nieznane), przy zmianie miejscowo¶ci nieprawidłowo centrowana była mapa. Zostało to poprawione.
 6. W niektórych przypadkach pojawiał się bł±d przy edycji nagłówka przystanku. Bł±d został poprawiony.
 7. Został poprawiony komunikat przy usuwaniu przystanku, je¶li przystanek jest używany w liniach.
 8. Zostały naprawione problemy przy generowaniu tabliczek dworcowych oraz stanowiskowych oraz przy generowaniu wydruków tabel RJA.
 9. Został poprawiony bł±d z wyborem formatu papieru przy wydruku tabliczki przystankowej.
 10. W kursach zostały dodane komunikaty ostrzegawcze o przekroczeniach prędko¶ci lub braku odległo¶ci.
Moduł Przystanki
 1. W rejestrze przystanków został dodany filtr w podziale terytorialnym ‘Nieznane’. S± to przystanki bez przypisanej miejscowo¶ci.
 2. Je¶li przystanek nie był przypisany do miejscowo¶ci (lub miał miejscowo¶ć Nieznane), przy zmianie miejscowo¶ci nieprawidłowo centrowana była mapa. Zostało to poprawione.

30.11.2015

Moduł Dokumenty
 1. Pojazdy: w niektórych przypadkach pojawiał się bł±d przy klikaniu na filtr. Bł±d został poprawiony.
 2. PrzewoĽnicy: w niektórych przypadkach w podsumowaniu wniosku pokazywane daty miały niepoprawny format. Bł±d został poprawiony.
 3. Podział terytorialny: zostało poprawione działanie filtra po prawej stronie i dodana paginacja (w gminach i miejscowo¶ciach). Ułatwia to wyszukiwanie i obsługę danych w słownikach.
 4. Podział terytorialny: w edycji miejscowo¶ci został dodany mechanizm umożliwiaj±cy zamianę znaków na wielkie litery w nazwie miejscowo¶ci pochodz±cej z bazy TERYT GUS. W miejscowo¶ciach dodanych samodzielnie jest możliwo¶ć dowolnej edycji nazwy.
 5. W Ustawieniach w interfejsie do dodawania druków ¶cisłego zarachowania została dodana możliwo¶ć wyszukiwania rodzaju druku ¶cisłego zarachowania. Wyszukiwanie ogranicza liczbę rekordów na li¶cie.
 6. Została poprawiona szybko¶ć wczytywania listy przedsiębiorców w PrzewoĽnikach.
 7. Na listach dokumentów (uprawnienia, zezwolenia, za¶wiadczenia, itp.) w filtrze status sprawy została dodana dodatkowa pozycja: ‘dokument wydany (nieważny)’. S± to dokumenty o statusie ważny, którym skończył się termin ważno¶ci.
 8. Drukowanie dokumentów: zostało umożliwione wykonanie ponownego wydruku dokumentu, który został już wydany. Taki ponowny wydruk jest możliwy tylko je¶li od razu wydrukujemy ponownie dokument.
 9. Drukowanie dokumentów: zostało umożliwione drukowanie adresów w formacie „12-345 Miejscowo¶ć 78”. Taki format może być stosowany np. do adresów na wsi, gdzie poczta i adres s± takie same. Żeby dla danego przedsiębiorcy drukować adres w nowym formacie konieczne jest zaznaczenie w profilu przedsiębiorcy na odpowiedniej zakładce z adresem parametru ‘pomiń miejscowo¶ć na wydruku adresu’.
 10. Drukowanie dokumentu WLR – wypis z zezwolenia na linię regularn±: w nagłówku został poprawiony format daty przy zmianie formatu.
 11. W akcji wygaszania dokumentów został poprawiony napis ‘data wyga¶nięcia’. Data w interfejsie jest teraz opisana poprawnie.
 12. W informacjach szczegółowych licencji na taksówkę, niezależnie od wy¶wietlanych danych pokazywany był napis NIP. Dane były wy¶wietlane poprawnie. Po zmianach napis dostosowuje się do parametru i wy¶wietlanej tre¶ci.
 13. W za¶wiadczeniach na przewozy na potrzeby własne została dodana nowa podstawa prawna wzoru za¶wiadczenia.
 14. Raporty
  • Został zmieniony mechanizm wybierania kolumn, które maj± się pokazywać na raporcie, oraz została dodana możliwo¶ć zmiany kolejno¶ci kolumn.
  • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów: zostało wykonanych kilka poprawek je¶li chodzi o wy¶wietlanie danych, oraz zostały dodane również zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.
  • Raport opłat został poprawiony, je¶li chodzi o wy¶wietlanie opłat za licencje na taksówki.
 15. Formularze wniosków: w słownikach -> Formularze wniosków, pojawiał się komunikat o błędzie przy dodawaniu formularza (zapis odbywał się poprawnie). Bł±d został poprawiony.
 16. Została dodana możliwo¶ć dodawania opłat dla akcji uwagi. Umożliwia to dodawanie wszelkiego rodzaju dodatkowych opłat zwi±zanych z dokumentem.
 17. Zarz±dzanie uprawnieniami użytkowników: została dodana możliwo¶ć zaznaczania i odznaczania wszystkich uprawnień w dodawaniu i edycji uprawnień dla grupy oraz użytkownika.
 18. Historia dokumentów: został zmieniony interfejs wy¶wietlaj±cy historię wniosków w taksówkach. Wy¶wietlanie jest obecnie zorganizowane na zasadzie porównań kolejnych wersji historycznych. Dzięki temu historia jest dużo bardziej informatywna – można się dokładnie dowiedzieć co i kiedy zostało zmienione.
 19. Została dodana możliwo¶ć eksportu danych za pomoc± generatora raportów. Została dodana zakładka harmonogram, w której można okre¶lić częstotliwo¶ć, format eksportu i zakres eksportowanych danych. UWAGA: opcja jest licencjonowana dodatkowo. Zgło¶ się do firmy Informica, je¶li jeste¶ zainteresowany możliwo¶ci± eksportowania danych.
Moduł Przystanki
 1. Została zmieniona kolejno¶ć pozycji w menu (pierwszy jest teraz Rejestr przystanków), oraz opis Dodatkowi Administratorzy Przystanków.
 2. Poprawienie zarz±dzania przystankami. Zarz±dzanie jest w tej chwili łatwiejsze.
 3. Dodanie automatycznego naliczania opłat za przystanki – pod warunkiem wprowadzenia danych rozkładów jazdy w module Analiza Przewozów.
Admin Tool
 1. Zostało dodane zarz±dzanie uprawnieniami w AdminToolu – zakładka Grupy i użytkownicy. Po zalogowaniu jest możliwe zarz±dzanie uprawnieniami grup i użytkowników we wszystkich aplikacjach, na które została wykupiona licencja.
 2. Zostały zoptymalizowane mechanizmy wykonywania skryptów administracyjnych w bazie danych, archiwizacji oraz zapisywania logów.
 3. Przy odtwarzaniu bazy z kopii zapasowej i wskazaniu folderu pokazywana jest dodatkowo informacja o wyszukiwaniu plików backupu.
 4. Poprawienie przesyłania kopii zapasowej na serwer Informica. Przy przesyłaniu czasami pojawiały się błędy. Problemy zostały poprawione.

05.10.2015

Moduł Dokumenty
 1. Uprawnienia przewozowe: w menu zostały rozdzielone Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówk± od pozostałych typów dokumentów znajduj±cych się w grupie uprawnień przewozowych.

  UWAGA: Będzie konieczna podmiana pliku licencji FORIS aby ta funkcjonalno¶ć działała poprawnie. Nowe pliki licencji będziemy wysyłać sukcesywnie na podstawie pobranych aktualizacji. W przypadku gdyby pobrali Państwo aktualizację, a nie otrzymali nowego pliku licencji, prosimy o kontakt.

 2. W programie został dodany nowy wzór druku za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne (ZAS) oraz wypisu (WZA). Zostało również podmienione tło wydruku.

  UWAGA: Aby uruchomić dodatkowe dwa pola na wydruku konieczne jest zresetowanie szablonu wydruków ZAS i WZA do ustawień fabrycznych (w opcjach wydruku). Konieczne będzie ponowne dostosowanie pozycji do wydruków.

  1. Holowanie pojazdów – moduł został poprawiony i rozbudowany.
   • Zostało poprawione i rozbudowane dodawanie opłat. Możliwe jest dodanie opłaty w zależno¶ci od rodzaju pojazdu i opłaty zmieniaj±cej się wraz z długo¶ci± postoju.
   • Zmieniona została nazwa w menu na Definicje opłat.
   • W raporcie przychody i koszty holowania dodany został filtr i kolumna oznaczaj±ca rodzaj firmy: parking lub firma holuj±ca.
   • W postępowaniach została wprowadzona następuj±ca logika działania interfejsu: jak wybiorę parking, to domy¶lnie ta sama firma jest ustawiana, jako firma holuj±ca (to już działało w poprzednich wersjach). Natomiast, je¶li wybiorę parking i istnieje firma holuj±ca o tej samej nazwie i nip, to ustawiana jest ta firma holuj±ca.
  2. Możliwo¶ć ustawiania formatu daty w programie. W parametrach ogólnych programu został dodany ‘Format daty’. Domy¶lnie data jest pobierana z ustawień systemu Windows, możliwe jest ustawienie innego formatu daty. Parametr jest parametrem przypisanym do stacji roboczej – działa tylko na 1 stanowisku programu.
  3. We wniosku o zmianę dokumentu jest zapamiętywany ostatni wybór rodzaju zmiany (zmiana wszystkich wydruków / zmiana tylko wypisów / decyzja administracyjna).
  4. W parametrach zmiany dokumentu, je¶li mamy ustawiony parametr na ‘dodaj prefiks/sufiks’, możemy dodatkowo umożliwić edycję całego numeru. Przy zaznaczonym dodatkowym parametrze ‘Umożliwiaj edycję całego numeru’, niezależnie od metody nadawania numeru danego dokumentu (automatyczne/ręczne) możemy przy zmianie dokumentu wyedytować numer (akcja: wniosek o zmianę dokumentu). Je¶li przy zmianie ręcznie wyedytujemy numer, prefiks nie zostanie nadany automatycznie.
  5. Pojazdy: została zmieniona nazwa zakładki w pojazdach na ‘Dokumenty/Tytuł własno¶ci’, oraz zostało umożliwione dodawanie dokumentów lub tytułów własno¶ci bez daty pocz±tkowej.
  6. Pojazdy – taksówki: została poprawiona procedura podpowiadaj±ca pierwszy wolny numer boczny taksówki.
  7. Przy zmianie licencji na taksówkę, je¶li zmieniamy pojazd i dodajemy nowy, to program proponuje albo pozostawienie numeru bocznego, który był, albo nadanie pierwszego wolnego numeru bocznego.
  8. Pojazdy: zostało poprawione wy¶wietlanie liczby miejsc w pojeĽdzie w rejestrze pojazdów. W niektórych przypadkach nieprawidłowo wy¶wietlało się 0.
  9. Przedsiębiorcy: zostało poprawione działanie filtra ‘Wybrana firma’ w przypadku wyszukiwania po numerze NIP. W niektórych przypadkach nieprawidłowo pokazywał się komunikat, że rekordy nie zostały znalezione (samo wyszukiwanie działało poprawnie).
  10. Przedsiębiorcy: został poprawiony interfejs użytkownika do scalania firm. Do scalania wystarczy ten sam numer NIP.
  11. Zarz±dzaj±cy transportem: przy wyszukiwaniu za pomoc± lupy w prawym górnym rogu został poprawiony wybór pól, po których następuje szukanie.
  12. Został poprawiony mechanizm od¶wieżania list rekordów w programie. W niektórych przypadkach, przy próbie od¶wieżania listy rekordów pojawiał się bł±d.
  13. Został poprawiony bł±d przegl±dania wła¶ciwo¶ci wniosków – czasami przy przegl±daniu historii lub wła¶ciwo¶ci pojawiał się bł±d.
  14. Czasami podczas edycji uprawnień przewozowych pojawiał się bł±d Access Violation. Problem został rozwi±zany.
  15. Zezwolenia na linie regularne: pole nazwa linii zostało zwiększone do 400 znaków.
  16. Zezwolenia na linie regularne: w parametrach numeracji zezwolenia został dodany parametr „Pozwalaj na wydawanie zezwoleń na okres dłuższy niż do 31-12-2016”. W przypadku zaznaczenia tego parametru program będzie pozwalał na ustawianie dat końca ważno¶ci zezwoleń na linie regularne na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016.
  17. Za¶wiadczenia PTZ i potwierdzenia zgłoszenia przewozów: zostało dodane pole numer linii. Numer może być drukowany na druku ¶cisłego zarachowania w polu ‘w ramach linii komunikacyjnej’. Do opcji wydruku zostały dodane w tym celu dodatkowe parametry.
  18. Panel drukowania: w historii wydruku została dodana informacja na jakim druku ¶cisłego zarachowania został wykonany wydruk. Jest to istotne np. przy ponownym wydruku dokumentu.
  19. Została zaktualizowana tabela kalendarza na lata 2017 i 2018.
  20. Raporty
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – została zrobiona zmiana polegaj±ca na tym, że je¶li wybieram rodzaj dokumentu L79 – licencja na przewóz osób samochodem powyżej 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±, to na raporcie pokazuj± się pojazdy, które maj± 8 lub 9 miejsc; natomiast je¶li wybieram rodzaj dokumentu LSO – licencja na przewóz osób samochodem osobowym, wy¶wietlane s± pojazdy, których liczba miejsc nie przekracza 7.
   • Uprawnienia na krajowy transport drogowy – został dodany parametr, czy w kolumnie nr 10 (licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy) uwzględniać dokumenty LTR kategorii po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo, czy nie uwzględniać. Domy¶lne ustawienie parametru jest na tak – uwzględniać.
  21. Zmiana licencji na taksówkę: został poprawiony interfejs użytkownika w ten sposób, żeby w przypadku pojawienia się okna z ostrzeżeniami, nie została zasłonięta tre¶ć zmiany.
  22. Została dodana możliwo¶ć drukowania hologramów naklejanych na taksówki. Możliwe jest dodawanie pojedyncze albo dla wielu dokumentów. Możliwy jest także wydruk hologramów.


Moduł Przystanki
 1. Został zmieniony sposób zarz±dzania przystankami. Opcja przypisywania przystanków została przeniesiona do ‘Zarz±dzanie przystankami’, przypisywanie opłat do przystanków zostało poł±czone z definiowaniem opłat za przystanki. Został też poprawiony interfejs użytkownika do obydwu czynno¶ci. Menu i sposób zarz±dzania jest teraz bardziej przejrzysty.


Admin Tool
 1. Poprawienie przesyłania kopii zapasowej na serwer Informica.
 2. Przy tworzeniu kopii zapasowej, do nazwy pliku została doł±czona informacja o wersji serwera SQL z którego była robiona kopia.

30.09.2015


Moduł Dokumenty
 1. Uprawnienia przewozowe: w menu zostały rozdzielone Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówk± od pozostałych typów dokumentów znajduj±cych się w grupie uprawnień przewozowych.

  UWAGA: Będzie konieczna podmiana pliku licencji FORIS aby ta funkcjonalno¶ć działała poprawnie. Nowe pliki licencji będziemy wysyłać sukcesywnie na podstawie pobranych aktualizacji. W przypadku gdyby pobrali Państwo aktualizację, a nie otrzymali nowego pliku licencji, prosimy o kontakt.

 2. W programie został dodany nowy wzór druku za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne (ZAS) oraz wypisu (WZA). Zostało również podmienione tło wydruku.

  UWAGA: Aby uruchomić dodatkowe dwa pola na wydruku konieczne jest zresetowanie szablonu wydruków ZAS i WZA do ustawień fabrycznych (w opcjach wydruku). Konieczne będzie ponowne dostosowanie pozycji do wydruków.

  1. Holowanie pojazdów – moduł został poprawiony i rozbudowany.
   • Zostało poprawione i rozbudowane dodawanie opłat. Możliwe jest dodanie opłaty w zależno¶ci od rodzaju pojazdu i opłaty zmieniaj±cej się wraz z długo¶ci± postoju.
   • Zmieniona została nazwa w menu na Definicje opłat.
   • W raporcie przychody i koszty holowania dodany został filtr i kolumna oznaczaj±ca rodzaj firmy: parking lub firma holuj±ca.
   • W postępowaniach została wprowadzona następuj±ca logika działania interfejsu: jak wybiorę parking, to domy¶lnie ta sama firma jest ustawiana, jako firma holuj±ca (to już działało w poprzednich wersjach). Natomiast, je¶li wybiorę parking i istnieje firma holuj±ca o tej samej nazwie i nip, to ustawiana jest ta firma holuj±ca.
  2. Możliwo¶ć ustawiania formatu daty w programie. W parametrach ogólnych programu został dodany ‘Format daty’. Domy¶lnie data jest pobierana z ustawień systemu Windows, możliwe jest ustawienie innego formatu daty. Parametr jest parametrem przypisanym do stacji roboczej – działa tylko na 1 stanowisku programu.
  3. We wniosku o zmianę dokumentu jest zapamiętywany ostatni wybór rodzaju zmiany (zmiana wszystkich wydruków / zmiana tylko wypisów / decyzja administracyjna).
  4. W parametrach zmiany dokumentu, je¶li mamy ustawiony parametr na ‘dodaj prefiks/sufiks’, możemy dodatkowo umożliwić edycję całego numeru. Przy zaznaczonym dodatkowym parametrze ‘Umożliwiaj edycję całego numeru’, niezależnie od metody nadawania numeru danego dokumentu (automatyczne/ręczne) możemy przy zmianie dokumentu wyedytować numer (akcja: wniosek o zmianę dokumentu). Je¶li przy zmianie ręcznie wyedytujemy numer, prefiks nie zostanie nadany automatycznie.
  5. Pojazdy: została zmieniona nazwa zakładki w pojazdach na ‘Dokumenty/Tytuł własno¶ci’, oraz zostało umożliwione dodawanie dokumentów lub tytułów własno¶ci bez daty pocz±tkowej.
  6. Pojazdy – taksówki: została poprawiona procedura podpowiadaj±ca pierwszy wolny numer boczny taksówki.
  7. Przy zmianie licencji na taksówkę, je¶li zmieniamy pojazd i dodajemy nowy, to program proponuje albo pozostawienie numeru bocznego, który był, albo nadanie pierwszego wolnego numeru bocznego.
  8. Pojazdy: zostało poprawione wy¶wietlanie liczby miejsc w pojeĽdzie w rejestrze pojazdów. W niektórych przypadkach nieprawidłowo wy¶wietlało się 0.
  9. Przedsiębiorcy: zostało poprawione działanie filtra ‘Wybrana firma’ w przypadku wyszukiwania po numerze NIP. W niektórych przypadkach nieprawidłowo pokazywał się komunikat, że rekordy nie zostały znalezione (samo wyszukiwanie działało poprawnie).
  10. Przedsiębiorcy: został poprawiony interfejs użytkownika do scalania firm. Do scalania wystarczy ten sam numer NIP.
  11. Zarz±dzaj±cy transportem: przy wyszukiwaniu za pomoc± lupy w prawym górnym rogu został poprawiony wybór pól, po których następuje szukanie.
  12. Został poprawiony mechanizm od¶wieżania list rekordów w programie. W niektórych przypadkach, przy próbie od¶wieżania listy rekordów pojawiał się bł±d.
  13. Został poprawiony bł±d przegl±dania wła¶ciwo¶ci wniosków – czasami przy przegl±daniu historii lub wła¶ciwo¶ci pojawiał się bł±d.
  14. Czasami podczas edycji uprawnień przewozowych pojawiał się bł±d Access Violation. Problem został rozwi±zany.
  15. Zezwolenia na linie regularne: pole nazwa linii zostało zwiększone do 400 znaków.
  16. Zezwolenia na linie regularne: w parametrach numeracji zezwolenia został dodany parametr „Pozwalaj na wydawanie zezwoleń na okres dłuższy niż do 31-12-2016”. W przypadku zaznaczenia tego parametru program będzie pozwalał na ustawianie dat końca ważno¶ci zezwoleń na linie regularne na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016.
  17. Za¶wiadczenia PTZ i potwierdzenia zgłoszenia przewozów: zostało dodane pole numer linii. Numer może być drukowany na druku ¶cisłego zarachowania w polu ‘w ramach linii komunikacyjnej’. Do opcji wydruku zostały dodane w tym celu dodatkowe parametry.
  18. Panel drukowania: w historii wydruku została dodana informacja na jakim druku ¶cisłego zarachowania został wykonany wydruk. Jest to istotne np. przy ponownym wydruku dokumentu.
  19. Została zaktualizowana tabela kalendarza na lata 2017 i 2018.
  20. Raporty
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – została zrobiona zmiana polegaj±ca na tym, że je¶li wybieram rodzaj dokumentu L79 – licencja na przewóz osób samochodem powyżej 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±, to na raporcie pokazuj± się pojazdy, które maj± 8 lub 9 miejsc; natomiast je¶li wybieram rodzaj dokumentu LSO – licencja na przewóz osób samochodem osobowym, wy¶wietlane s± pojazdy, których liczba miejsc nie przekracza 7.
   • Uprawnienia na krajowy transport drogowy – został dodany parametr, czy w kolumnie nr 10 (licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy) uwzględniać dokumenty LTR kategorii po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo, czy nie uwzględniać. Domy¶lne ustawienie parametru jest na tak – uwzględniać.
  21. Zmiana licencji na taksówkę: został poprawiony interfejs użytkownika w ten sposób, żeby w przypadku pojawienia się okna z ostrzeżeniami, nie została zasłonięta tre¶ć zmiany.
  22. Została dodana możliwo¶ć drukowania hologramów naklejanych na taksówki. Możliwe jest dodawanie pojedyncze albo dla wielu dokumentów. Możliwy jest także wydruk hologramów.


Moduł Przystanki
 1. Został zmieniony sposób zarz±dzania przystankami. Opcja przypisywania przystanków została przeniesiona do ‘Zarz±dzanie przystankami’, przypisywanie opłat do przystanków zostało poł±czone z definiowaniem opłat za przystanki. Został też poprawiony interfejs użytkownika do obydwu czynno¶ci. Menu i sposób zarz±dzania jest teraz bardziej przejrzysty.


Admin Tool
 1. Poprawienie przesyłania kopii zapasowej na serwer Informica.
 2. Przy tworzeniu kopii zapasowej, do nazwy pliku została doł±czona informacja o wersji serwera SQL z którego była robiona kopia.

22.06.2015


Moduł Dokumenty
  1. Panel drukowania: zostały poprawione nazwy decyzji w uprawnieniach przewozowych i powody wydania decyzji.
  2. Zmiany w raportach:
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – została dodana możliwo¶ć wybierania kolumn na raporcie – dotyczy czę¶ci raportu z list± pojazdów.
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – je¶li nie wy¶wietlamy dokumentów, tylko same pojazdy, oraz filtrujemy po rodzaju dokumentu LSO – będ± wy¶wietlały się tylko pojazdy do 7 osób wł±cznie, je¶li odfiltrujemy L79 – będ± się wy¶wietlały tylko pojazdy 8-9 miejsc.
   • Wykaz kierowców – zostały dodane dodatkowe filtry: (1) kierowcy wszyscy/autobusów/taksówek – podział jest na podstawie firm posiadaj ±cych ważn± licencję na taksówkę lub nieposiadaj±cy żadnej licencji na taksówkę; (2) kierowcy wszyscy/zatrudnieni/niezatrudnieni – podział na podstawie aktualnego zatrudnienia.
   • Wykaz taksówek – zostało poprawione sortowanie po numerze bocznym – sortowanie jest w kolejno¶ci numerycznej, zamiast alfabetycznej.
   • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem – została dodana możliwo¶ć sortowania po wybranej kolumnie.
   • Wykaz dokumentów ważnych na dzień i Wykaz dokumentów wydanych w okresie – został dodany parametr umożliwiaj±cy zapisanie na raporcie wpisanej przez siebie nazwy wy¶wietlanej w nagłówku.
  3. Drukowanie decyzji: została umożliwiona edycja wszystkich stałych elementów na drukach decyzji. Edycja jest możliwa w Słownikach w czę¶ci dotycz±cej umorzeń i wyga¶nięć. Jest możliwo¶ć edycji i dodawania nowych opisów dla każdej decyzji wydawanej w programie, wprowadzania dowolnej domy¶lnej tre¶ci z użyciem znaczników.
  4. Drukowanie decyzji: w niektórych przypadkach program niepoprawnie prosił o numer druku ¶cisłego zarachowania – problem został poprawiony.
  5. Drukowanie decyzji: w niektórych przypadkach w bazie mógł się znaleĽć niepoprawny szablon wydruku decyzji. Szablony zostały zresetowane do ustawień fabrycznych i je¶li taka sytuacja się powtórzy, resetowanie ustawień do ustawień fabrycznych będzie możliwe do wykonania bezpo¶rednio w programie.
  6. Drukowanie decyzji: został dodany rekord uzasadnienia decyzji dotycz±cy drukowania ostrzeżeń w my¶l art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Drukowanie ostrzeżenia możliwe jest po wykonaniu akcji wydania decyzji z odpowiednim uzasadnieniem.
  7. W historii wniosku została dodana informacja o rodzaju wykonywanej zmiany (we wła¶ciwo¶ciach).
  8. W opcjach ogólnych programu został zmieniony opis parametru ‘Automatyczne zdjęcie pojazdów ze stanu przy cofnięciu/wygaszeniu - domy¶lne ustawienie parametru’. Ten parametr definiuje domy¶lne ustawienie parametru zdjęcia pojazdów ze stanu przy akcji cofnięcia lub wygaszenia dokumentu.
  9. W wersji Foris 1.24 został dodany w rejestrach wniosków przewoĽników przycisk do wygaszania jednocze¶nie większej liczby dokumentów. W interfejsie została zmieniona lista dokumentów na tak±, która umożliwia wyszukiwanie i sortowanie dokumentów. Został też dodany check-box do wygaszania pojazdów.
  10. W niektórych przypadkach, przy ponownym drukowaniu na druku ¶cisłego zarachowania i nieanulowaniu druku, druk nie pojawiał się ponownie na li¶cie druków niewydrukowanych. Bł±d został poprawiony.
  11. W niektórych przypadkach przy wydawaniu wtórnika dokumentu ZPD pojawiał się bł±d EConvertError. Bł±d został poprawiony.
  12. W niektórych przypadkach przy wydawaniu wtórnika dokumentu pojawiał się bł±d i niepoprawnie zaznaczane były wszystkie wypisy przy wydawaniu wtórnika dokumentu głównego. Bł±d został poprawiony.
  13. Pojazdy: przy dodawaniu informacji o wykonaniu badania technicznego jest możliwo¶ć podania stanu licznika pojazdu oraz okre¶lenie do jakiego stanu licznika badanie pozostaje ważne.
  14. Długo¶ć pola numeru dokumentów została zwiększona do 30 znaków.
  15. Został poprawiony opis dokumentu L79 na bardziej odpowiedni: „pow. 7 do 9 osób”.
  16. Został zaktualizowany wykaz miejscowo¶ci zgodnie z najnowsz± baz± TERYT GUSu.
  17. W nowych dokumentach uprawnień przewozowych LSO, LPR, L79, LTX i wypisów WSO, W79 została dodana możliwo¶ć drukowania drugiego rodzaju adresu (adres korespondencyjny). Analogicznie jak to działa dla ZPD i WPD.

AdminTool
  1. Poprawienie odtwarzania bazy danych i wyboru bazy do odtworzenia.
  2. Automatyczna naprawa użytkowników bazodanowych po odtworzeniu bazy z backupu.

19.05.2015


Moduł Dokumenty
  1. Dokumenty: został dodany nowy przycisk umożliwiaj±cy wygaszanie dokumentów, którym upłyn±ł termin ważno¶ci. Po kliknięciu na przycisk pojawia się lista dokumentów wydanych i takich, którym min±ł już termin ważno¶ci. Możliwe jest ich jednoczesne wygaszenie.
  2. Je¶li wniosek ma status „dokument do wydrukowania” – czyli po akceptacji, została dodana możliwo¶ć dodania dodatkowych wypisów: akcja „dodanie dodatkowych wypisów”. Dzięki temu nie jest konieczne anulowanie akceptacji i edycja wniosku, możliwe jest dodanie brakuj±cych wypisów bez dodatkowych czynno¶ci, w przypadku popełnienia pomyłki.
  3. W akcji wygaszania i cofania dokumentu został poprawiony napis w interfejsie użytkownika: zamiast Opis powodu jest słowo Uzasadnienie. Interfejs lepiej odzwierciedla generowany wydruk.
  4. Wydanie za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne (ZAS): nie uruchamiała się walidacja, czy zostały rozliczone opłaty, mimo zaznaczonego parametru – bł±d został poprawiony.
  5. Zostały zmienione nazwy akcji zwi±zanych ze zwracaniem i ponownym wydawaniem wypisów. Dla większej czytelno¶ci nowe nazwy to: zwrot wypisów do urzędu i wydanie przedsiębiorcy zwróconych wypisów.
  6. W akcjach wyga¶nięcia i cofnięcia dokumentu został dodany nowy parametr: automatycznie zdejmij pojazd ze stanu. Zaznaczenie tego parametry spowoduje, że przy wyga¶nięciu lub cofnięciu w pojazdach przypisanych do danego dokumentu zostanie ustawiona data zdjęcia ze stanu. Będzie to data wyga¶nięcia/cofnięcia. Je¶li pojazd już został wcze¶niej zdjęty ze stanu – data nie zostanie zmieniona. Je¶li pojazd jest powi±zany również z innym ważnym dokumentem – wówczas data zdjęcia ze stanu nie zostanie ustawiona.
  7. Wydanie wtórnika do dokumentów LTR, LTO i ZAS: w interfejsie użytkownika został dodany przycisk archiwizacji wypisów. W przypadku, kiedy wydajemy wtórnik dokumentu głównego, jest możliwo¶ć zarchiwizowania wybranych wypisów. Takie wypisy do zarchiwizowania, zostan± oznaczone kolorem czerwonym. Kopie dokumentów, do których został wydany wtórnik należy ręcznie zarchiwizować – ta zasada pozostała niezmieniona.
  8. Panel drukowania: przy drukowaniu wielu dokumentów i zaznaczonej opcji ‘archiwalne – bez wykonywania wydruków’ został dodany pasek postępu, pokazuj±cy zaawansowanie drukowania.
  9. Panel drukowania: w za¶wiadczeniach na publiczny transport drogowy (PTZ) zostały uruchomiony przycisk edycji dokumentu. Dzięki temu jest możliwa zmiana daty w nagłówku wydruku, bezpo¶rednio przed drukowaniem.
  10. Drukowanie decyzji o wyga¶nięciu i cofnięciu uprawnień przewozowych: został dodany nowy parametr %%RODZAJ_UPRAWNIENIA%%. Przy definiowaniu tre¶ci wydruku jest możliwe użycie nazwy rodzaju uprawnienia, którego dotyczy akcja. Np. w polu podstawa jest możliwe wpisanie: „wygasić uprawnienie %%RODZAJ_UPRAWNIENIA%% na podstawie %%PODSTAWA%%”. Umożliwia to stworzenie bardziej uniwersalnego szablonu decyzji.
  11. Zmiany w raportach:
   • Poprawiony został raport firm niekontrolowanych: je¶li firma ma już wygaszon± licencję, czyli nie posiada ważnego uprawnienia przewozowego, ani innego dokumentu, to nie powinna znajdować się na li¶cie firm niekontrolowanych.
   • W raporcie ‘Przychody i koszty holowania zostały uwzględnione obydwa typy firm: Parking i Firma holuj±ca.
   • Został poprawiony raport ‘Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów’. Na raporcie uwzględniana jest data ważno¶ci dowodu rejestracyjnego, oraz możliwe jest filtrowanie po dokumencie. Dodatkowo zostały dodane parametry umożliwiaj±ce odfiltrowanie tylko firm posiadaj±cych jaki¶ ważny dokument (je¶li na raporcie nie umieszczamy dokumentów), albo tylko ważne dokumenty (je¶li jest uwzględnione wy¶wietlanie dokumentów).
   • W raporcie Wygasaj±ce dokumenty w niektórych przypadkach nieprawidłowo był wy¶wietlany numer – bł±d został poprawiony.
   • Plik do CEIDG – w niektórych przypadkach plik nie importował się do CEIDG – bł±d został poprawiony. Dodatkowo, je¶li jakie¶ dane s± w raporcie pomijane pojawia się komunikat umożliwiaj±cy zapis raportu eksportu danych do pliku.
  12. W filtrze ‘wybrana firma’, w pewnych sytuacjach niepoprawnie był aktywowany przycisk ‘OK’ zatwierdzaj±cy wybór firmy. Bł±d został poprawiony.
  13. W niektórych przypadkach nie wy¶wietlała się pełna historia dokumentów – bł±d został poprawiony.
  14. W Słownikach dotycz±cych powodów umorzeń, wyga¶nięć i cofnięć zostały poprawione nazwy akcji, których dotycz± powody. W niektórych przypadkach nazwy były już nieaktualne.
  15. W Ustawieniach w interfejsie użytkownika do dodawania nowych druków ¶cisłego zarachowania rodzaje druków zostały posortowane alfabetycznie.
  16. Przy zmianie dokumentu i ustawionej numeracji automatycznej, unikalnej w ci±gu roku w niektórych sytuacjach nieprawidłowo był kopiowany numer roku. Bł±d został poprawiony.
  17. Pojazdy: został dodany nowy rodzaj dokumentu: Zgoda na podnajem.
  18. W rejestrze Przedsiębiorców została dodana dodatkowa kolumna: KRS/EDG.
  19. Stacje Kontroli Pojazdów: w niektórych przypadkach przy próbie wydania za¶wiadczenia SKP pojawiał się bł±d przy od¶wieżaniu listy. Bł±d został poprawiony.
  20. W niektórych przypadkach nie zapisywało się ustawienie szeroko¶ci kolumn w rejestrze przedsiębiorców – bł±d został poprawiony.
  21. Została poprawiona wielko¶ć okna przy dodawaniu zarz±du/wła¶ciciela do przedsiębiorcy. Okno zostało dostosowane do minimalnej rozdzielczo¶ci 768x1024.
  22. We wnioskach został dodany przycisk umożliwiaj±cy wykonanie akcji wygaszenia na wielu dokumentach jednocze¶nie. Przycisk znajduje się pod przyciskiem wła¶ciwo¶ci. Na li¶cie pokazuj± się wszystkie dokumenty, którym skończył się termin ważno¶ci. Wszystkie wygaszane dokumenty musza mieć wspóln± podstawę prawn± do wygaszenia.

Admin Tool
  1. Zostało poprawione obliczanie i wy¶wietlanie informacji o ilo¶ci zajętego miejsca na serwerze zdalnym.
  2. Została poprawiona szybko¶ć przesyłania kopii zapasowej.
  3. W niektórych przypadkach przy transferze pojawiał się nieznany bł±d i transfer był przerywany – bł±d został poprawiony.

20.04.2015

 1. W zmianie dokumentu ze zmian± wszystkich wydruków została dodana możliwo¶ć wydania decyzji administracyjnej. Jest możliwo¶ć ponownego wydrukowania wszystkich wypisów albo jedynie wydrukowanie decyzji. Dla każdego rodzaju dokumentu została dodana możliwo¶ć wydrukowania decyzji administracyjnej. W menu akcji na dokumencie -> „wydanie decyzji”. Po zmianie dokumentu ze zmian± wydruków możliwe jest dodanie wydrukowania decyzji administracyjnej w systemie.
 2. W uprawnieniach przewozowych została dodana dodatkowa decyzja – zrzeczenie się licencji na taksówkę. Po odpowiednim skonfigurowaniu tre¶ci, jest możliwe drukowanie takiej decyzji bezpo¶rednio z programu.
 3. W akcji zmiany (bez zmiany wydruków) została dodana możliwo¶ć edycji danych firmy.
 4. Została rozbudowana akcja zwrot wypisów: możliwe jest okre¶lenie przyczyny zwrotu i daty zwrotu.
 5. Została dodana akcja ‘zwrot wydanych wypisów’. Akcja wykonuje wszystkie czynno¶ci w systemie konieczne do poprawnego wydania zwróconego i archiwalnego wypisu.
 6. Zostało poprawione wydawanie wtórników dla dokumentów LTR i LTO. Program poprawnie kontroluje wydawanie wtórnika dla dokumentu głównego i wypisów.
 7. Zmiany w raportach:
  • Nowy raport: Wykaz przedsiębiorców. W raporcie pokazuj± się przedsiębiorcy z wybranymi dokumentami ważnymi na dzień.
  • Opcja zapisz parametry została w każdym raporcie rozszerzona na wszystkie istotne parametry w raporcie.
  • Wykaz taksówek z licencjami: zostało poprawione wy¶wietlanie danych w kolumnie Numer firmy.
  • Wykaz przypisania pojazdów: zostało dodane filtrowanie po rodzaju i kategorii dokumentu posiadanego przez przedsiębiorców.
  • Poprawiony został opis kolumn z raporcie do GUS.
  • Poprawiony został wykaz druków.
  • W raporcie wolne numery boczne taksówek zostało poprawione wy¶wietlanie wolnych numerów dla taksówek, gdzie licencja jest zawieszona – takie numery boczne traktowane s± jako zajęte.
  • Plan kontroli i Raport wykonanych kontroli: zostały dodane kolumny Obszar kontroli oraz Lista dokumentów (lista dokumentów wybranych w interfejsie użytkownika przy definiowaniu kontroli).
  • W danych do raportu zostało uruchomione wyszukiwanie danych. Szukanie jest w zaznaczonej kolumnie.
  • W raportach została dodana numeracja stron.
 8. Przy zmianie bez zmiany wydruków zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego nie zapisywała się poprawnie data ważne od – je¶li została zmieniona. Bł±d został poprawiony.
 9. W uprawnieniach przewozowych została dodana kolumna Numer boczny taksówki.
 10. W rejestrze druków ¶cisłego zarachowania zostało poprawione działanie programu przy domy¶lnym filtrze ‘wszystkie’.
 11. W edycji zezwolenia na linię regularn± (przed akceptacj±) i podczas dodawania nowego wniosku, została dodana możliwo¶ć zmiany rodzaju zezwolenia (regularne / regularne specjalne).
 12. Została poprawiona edycja parametrów ogólnych systemu.
 13. Został poprawiony bł±d w edycji użytkowników. W niektórych przypadkach pojawiał się bł±d przy edycji użytkownika lub nie było możliwe wybranie delegatury\wydziału, w którym pracuje użytkownik.
 14. Zmienione zostało domy¶lne ustawienie filtra po podziale terytorialnym. Filtr jest domy¶lnie zwinięty do poziomu krajów. Dzięki temu lepiej widoczne s± pozostałe filtry.
 15. Panel drukowania: została dodane zapamiętywanie kolejno¶ci sortowania przy wyborze druku ¶cisłego zarachowania. Zostało również poprawione wybieranie dokumentów za pomoc± filtra po wydziałach/delegaturach. Program poprawnie odfiltrowuje druki wydziału/delegatury, do której przypisany jest użytkownik.
 16. W rejestrze pojazdów została dodana kolumna z opisem.
 17. W słownikach została poprawiona edycja przyczyn umorzeń, wygaszeń, … W niektórych przypadkach niepoprawnie był wy¶wietlany rodzaj akcji.
 18. Została poprawiona przyczyna przekazania do innej firmy w słowniku umorzeń, wyga¶nięć uprawnień przewozowych.
 19. Holowanie pojazdów: w rejestrze pojazdów holowanych została dodana Kategoria pojazdu (motocykl, samochód osobowy, samochód ciężarowy, itp.). Kategoria pojazdu jest również widoczna w rejestrze.
 20. SKP: został poprawiony szablon wydruku za¶wiadczenia dla nowo dodanej stacji kontroli pojazdów oraz diagnosty.
 21. Kontrole: zostało ujednolicone nazewnictwo.
 22. OSK: Została dodana możliwo¶ć edytowania danych instruktora/wykładowcy w momencie dodawania nowego kursu.

Moduł przystanki
 1. Został dodany suwak przy dodawaniu przystanku. Dzięki temu na ekranach o małej rozdzielczo¶ci możliwe jest uzupełnienie wszystkich pól.

AdminTool
 1. Zostało poprawione wysyłanie kopii zapasowej na serwer zdalny Informica.
 2. Został usunięty bł±d pojawiaj±cy się w narzędziu przy wył±czonej lokalnej usłudze Serwer Informica.
 3. Przy zaznaczeniu w archiwizacji danych – prze¶lij dane do Informica, po utworzeniu backupu od razu uruchamiany jest mechanizm do wysyłania.

24.02.2015

 1. Zostało umożliwione wpisywanie miejscowo¶ci bezpo¶rednio w pole miejscowo¶ć. Po wpisaniu fragmentu nazwy i wci¶nięciu enter, albo kliknięciu na przycisk wyboru, podpowiada się lista miejscowo¶ci odpowiadaj±ca wpisowi.
 2. W wykazie przedsiębiorców został rozbudowany filtr wybieraj±cy przedsiębiorców wg. ważnego rodzaju dokumentu. Oprócz istniej±cych zostały dodane: L79 - Licencja na przewóz osób pojazdem samochodowym od 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±, LPR - Licencja na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy, LSO - Licencja na przewóz osób samochodem osobowym, LTO - Licencja na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób, LTR - Licencja na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy, ZPD - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób, ZPD - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy, Za¶wiadczenia na potrz. własne, Potw. zgłoszenia przewozów, Za¶wiadczenia PTZ. Filtry tworzone s± dynamicznie, tzn. pozycja się nie pojawia, je¶li nie ma w rejestrze żadnego przedsiębiorcy posiadaj±cego dany dokument.
 3. Zostało poprawione wybieranie pierwszego wolnego numeru bocznego taksówek. W przypadku, je¶li numer boczny jest przypisany do taksówki, która ma zacz±ć jeĽdzić w przyszło¶ci, program nie podpowiada takiego numeru.
 4. W pojazdach i taksówkach zostały dodane przyciski do nawigacji po rekordach. Przyciski dostępne s± we wła¶ciwo¶ciach.
 5. Usunięcie liczby miejsc siedz±cych lub stoj±cych przy dodawaniu pojazdu powodowało bł±d podczas zapisu. Zostało to poprawione.
 6. Został przywrócony filtr po firmach w rejestrze przedsiębiorców.
 7. Został dodany parametr dotycz±cy domy¶lnej liczby rekordów przy stronicowaniu. Parametr ustawiany jest oddzielnie na każdym stanowisku. Parametr jest dostępny po rozwinięciu opcji ogólnych.
 8. W wykazach wniosków został dodany nowy filtr: ‘niewydrukowane /niewydane’. Jest to domy¶lne ustawienie filtra. W tym widoku s± wnioski o statusie przyjęty, do wydrukowania i do wydania. W filtrze ważne te warto¶ci statusów nie s± uwzględniane.
 9. Został dodany parametr dotycz±cy domy¶lnego filtru w widokach rejestrów dokumentów. Parametr ustawiany jest oddzielnie na każdym stanowisku. Parametr jest dostępny po rozwinięciu opcji ogólnych.
 10. W pewnych sytuacjach pojawiał się bł±d przy wej¶ciu w rejestr diagnostów. Bł±d zwi±zany był z liczb± przypisanych uprawnień do diagnostów.
 11. Zmiany w raportach:
  • Nowy raport: Wykaz druków. Raport przyjęć i wyj¶ć druków ¶cisłego zarachowania.
  • Do raportów uprawnień na krajowy transport drogowy oraz sprawozdania statystycznego GUS została dodana zakładka ze szczegółowym opisem kolumn w raporcie.
  • Sprawozdanie statystyczne GUS formularz SG-1 do czę¶ci Transport został dostosowany do nowego szablonu.
  • W raporcie uprawnień na krajowy transport drogowy został poprawiony bł±d obliczania licencji na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy. Program nie uwzględniał licencji na transport rzeczy (LTR) kategorii przewóz i po¶rednictwo, oraz po¶rednictwo.
  • W raporcie uprawnień na krajowy transport drogowy – wersja rozszerzona, zostały dodane oddzielne kolumny dotycz±ce ilo¶ci zezwoleń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne kategorii osób i rzeczy.
  • W raportach tabelarycznych: dokumenty ważne na dzień, wydane w okresie, w powi±zaniu z wydrukami, wykaz taksówek została dodana możliwo¶ć sortowania po dwóch kolumnach. Zostało również poprawione sortowanie po numerze dokumentu.
  • W raporcie ważne na dzień została dodana sumaryczna liczba wypisów do dokumentów uwzględnionych na raporcie.
  • W raportach dokumenty ważne na dzień, wydane w okresie, w powi±zaniu z wydrukami została dodana kolumna z liczba wypisów.
  • W raporcie w czę¶ci Holowanie ‘Przychody i koszty holowania’ została dodana kolumna z typem firmy zajmuj±cej się odholowywaniem pojazdu.
  • W raportach: wykaz dokumentów w powi±zaniu z wydrukami, ważnych na dzień, wydanych w okresie została dodana możliwo¶ć odfiltrowywania danych po dacie ważno¶ci posiadanego zabezpieczenia finansowego przez przedsiębiorcę (2 pola: zabezpieczenie finansowe oraz zabezpieczenie finansowe zgodnie z art.7 WE 1071/2009).
  • W wykazie kierowców została dodana możliwo¶ć filtrowania po datach badań lekarskich i psychologicznych.
  • W wykazie taksówek zostało dodane pole Numer firmy, oraz możliwo¶ć filtrowania po datach ważno¶ci ¶wiadectwa legalizacji taksometru, ważno¶ci badań technicznych i ważno¶ci dowodu rejestracyjnego.
 12. Przy zmianie bez zmiany wydruków zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w polu liczba wypisów podpowiadało się zawsze 0. Zostało to poprawione i podpowiada się dotychczasowa liczba wypisów.
 13. Eksport rejestrów do pliku CSV: je¶li kolumna w rejestrze oznacza ilo¶ć lub liczb±, to przy eksporcie do Excela dane nie s± zamieniane na znaki. Umożliwia to, bez wykonywania dodatkowych przekształceń, np. wykonywanie sumowania na kolumnie.
 14. W parametrach zmiany hasła została dodana opcja wymuszania zmiany hasła po zadanym okresie czasu, zamiast tylko informowania użytkownika.
 15. Przy anulowaniu zmiany dokumentu, je¶li nie było wykonywanych dodatkowych akcji, cofany jest również numer sprawy – przywracany jest numer sprawy sprzed zmiany, a dodatkowy, niepotrzebny numer sprawy jest usuwany z systemu.
 16. Zezwolenia regularne i regularne specjalne – pole "Obszaru przewozów" zostało dodane również w Podsumowaniu dokumentu (Akcje na dokumencie)
 17. Dla ustawienia parametru numeracji przy zmianie dokumentu ‘dodaj prefiks/sufiks’ została dodana opcja umożliwiaj±ca automatyczne dodawanie zer wiod±cych do sufiksu.
 18. W niektórych przypadkach zmiana filtra w przedsiębiorcach powodowała zmianę ustawienia szeroko¶ci kolumn. Zostało to poprawione.
 19. W niektórych przypadkach blokowało się działanie filtra w pojazdach. Bł±d został poprawiony.
 20. Holowanie pojazdów: przy tworzeniu wniosku i definiowaniu opłat, wybieranie firmy holuj±cej lub parkingu zostało uzupełnione o typ firmy.
 21. W opcjach wydruku w niektórych przypadkach nie działał skrót CTRL+a – zaznaczanie wszystkich elementów. Bł±d został poprawiony.
 22. Przy drukowaniu za¶wiadczeń PTZ, je¶li wł±czony został parametr numeracji za¶wiadczeń, program nieprawidłowo numerował pierwsze za¶wiadczenie. Bł±d został poprawiony.
 23. Został poprawiony mechanizm tworzenia logów z działania aplikacji. W historii został dodany przycisk umożliwiaj±cy uporz±dkowanie historii i usuniecie logów starszych niż zadana liczba dni.
 24. Został poprawiony mechanizm otwierania zał±czników. Je¶li otwieramy plik zał±cznika, który został już wcze¶niej otwarty, program otwiera plik ponownie, zamiast pokazywać komunikat o tym, że plik został już otwarty.
 25. W kontrolach, podczas dodawania kontroli został rozszerzony interfejs użytkownika. Została dodana rozwijana lista z możliwo¶ci± wyboru obszaru kontroli (kontrola dokumentów, kontrola rozkładu jazd, kontrola drogowa, kontrola w terenie). Dodatkowo została dodana możliwo¶ć wskazania dokumentu zarejestrowanego w systemie (1 lub więcej), którego dotyczy kontrola.
 26. OSK i SKP: zostało znacznie uproszczone wydawanie za¶wiadczeń dla przedsiębiorców oraz osób. Wydawanie i drukowanie za¶wiadczeń jest dostępne bezpo¶rednio w profilu osoby lub przedsiębiorcy. W tle generowane s± odpowiednie wnioski.

26.01.2015


 1. Poprawa błędu przy filtrowaniu O¶rodków Szkolenia Kierowców, Innych podmiotów prowadz±cych szkolenia i Stacji Kontroli Pojazdów za pomoc± filtra ważnych po prawej stronie.
 2. Poprawa błędu importu kursów na prawo jazdy z usługi PortalOSK: w niektórych przypadkach pojawiał się bł±d klucza obcego w bazie.
 3. Poprawa błędu importu kursów na prawo jazdy z usługi PortalOSK: w niektórych przypadkach pojawiał się bł±d niepoprawnej warto¶ci pola identyfikacyjnego w bazie.
 4. Poprawa ustawiania szeroko¶ci kolumn w rejestrach. W niektórych przypadkach, po zmianie w filtrze po lewej stronie zmieniała się ustawiona szeroko¶ć kolumn.
 5. Poprawa błędu ustawienia parametrów drukowania przy wł±czonych różnych ustawieniach dla każdego użytkownika.

14.01.2015


 1. Poprawa obliczeń dla raportów uprawnień na krajowy transport drogowy (obydwie wersje) i sprawozdanie statystyczne GUS.
 2. Za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne: poprawa wy¶wietlania adresu przedsiębiorcy w wykazie za¶wiadczeń.
 3. Poprawa drukowania decyzji do zezwoleń na linie regularne (może wymagać restartu ustawień druku do domy¶lnych). Podczas drukowania pojawiał się bł±d.
 4. Poprawa drukowania zezwolenia na linie regularne specjalne i wypisu do tego zezwolenia. W niektórych przypadkach, je¶li ustawione były indywidualne ustawienia drukowania dla każdego użytkownika, pojawiał się komunikat o błędzie.
 5. W niektórych przypadkach niepoprawnie wy¶wietlała się lista dróg w module przystanki. W wykazie wy¶wietlały się niepoprawnie niektóre znaki.
 6. W niektórych przypadkach, podczas instalacji wersji Foris 1.20, parametr dotycz±cy domy¶lnej warto¶ci pola obszar przewozów na wydrukach licencji na przewóz osób taksówk± (LTX) uległ odznaczeniu. W efekcie na wydruku pojawiał się losowy napis. Podczas aktualizacji, je¶li taka sytuacja ma miejsce, parametr zostanie ustawiony na ‘Pole tekstowe’.
 7. Poprawa błędu zakładania użytkowników dla usługi PortalOSK.

18.12.2014


 1. Obsługa wniosków: przy wydawaniu dokumentów po zmianie, jako data wydania zawsze podpowiada się data dzisiejsza (do tej pory była to poprzednia data wydania).
 2. Obsługa wniosków: przy wyborze pojazdów podczas dodawania/zmiany dokumentu lub wniosku o zmianę wykazu pojazdów został dodany filtr. Domy¶lnie pokazywane s± tylko pojazdy aktywne.
 3. Obsługa wniosków: w historii została dodana kolumna ‘Data wniosku’. Zwiększa to czytelno¶ć przy przegl±daniu historii wniosku. Nazwa kolumny ‘Kiedy’ została zamieniona na ‘Data wykonania czynno¶ci w systemie’
 4. Obsługa wniosków: zezwolenia na linie regularne. Przy wniosku o zmianę terminu ważno¶ci program pilnuje, czy data końcowa ważno¶ci dokumentu nie przekracza 31-12-2016.
 5. Wykazy wniosków: zostały dodane kolumny z adresem przedsiębiorcy.
 6. Eksport i drukowanie danych z rejestrów: je¶li kolumna zostanie zwężona, nie zostanie ona uwzględniona w eksporcie lub drukowaniu. Jest to sposób na wył±czanie kolumn. Zwężenie kolumn (poniżej 22 punktów) powoduje nie pojawienie się kolumny na wydruku. Je¶li się za bardzo zwęzi to przy kolejnym odczycie kolumna się powiększy do 10 punktów. Kolumny większe niż 800 punktów s± ustawione na 800. Eksport i drukowanie danych uwzględnia kolejno¶ć kolumn w rejestrze.
 7. Raporty
  • Eksport danych do CEIDG: została dodana możliwo¶ć usuwania pojedynczych rekordów z eksportu. Usunięte rekordy będ± mogły się pojawiać w kolejnych eksportach. CEIDG wymaga numeru sprawy – w komunikacie przy braku danych do eksportu, została dodana informacja o tym, ze numer sprawy jest obowi±zkowy.
  • Został odblokowany przycisk ‘wła¶ciwo¶ci’ na li¶cie generatora raportów. Dzięki temu możliwe jest otwarcie generatora tylko do odczytu: nadanie uprawnień tylko do przegl±dania wygenerowanych raportów.
  • Wykaz dokumentów w powi±zaniu z wydrukami: zostało oddzielone wybieranie zezwoleń na linie regularne/specjalne od zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
  • Eksportowanie i drukowanie wykazów: zostały ujednolicone przyciski, jak w generatorze raportów.
  • Został poprawiony raport rejestr SKP (poprawa błędu z kilkakrotnym wy¶wietlaniem diagnostów).
  • Został poprawiony podgl±d danych do raportu. Podgl±d danych pokazywany jest w tabeli. Można drukować dane bezpo¶rednio z podgl ±du.
  • Został dodany mechanizm wył±czania kolumn na podgl±dzie danych i w rejestrach. Je¶li kolumna zostanie zwężona poniżej 10 pikseli, nie będzie eksportowana do raportów.
 8. Drukowanie dokumentów: Zmiana tre¶ci podstawy prawnej na głównym dokumencie powoduje analogiczn± zmianę na tre¶ci podstawy prawnej na wypisach i odwrotnie.
 9. Drukowanie dokumentów: poprawienie błędu z zapisywaniem parametru liczba znaków w numerze wypisu dla licencji na transport osób i rzeczy (starego typu).
 10. Drukowanie dokumentów: zostało poprawione wy¶wietlanie komunikatu o zmianie daty na innych wypisach. Je¶li przy edycji wypisu data nie jest zmieniana, program w ogóle nie proponuje zamiany dat na innych wypisach.
 11. Dodanie możliwo¶ci przypisywania do programu innej drukarki domy¶lnej niż domy¶lna drukarka Windows. W parametrach, grupa wydruki, został dodany parametr ‘Drukarka – wybór’, gdzie możliwe jest ustawienie drukarki, z której korzysta program.
 12. Na listach druków ¶cisłego zarachowania zostało dodane stronicowanie: domy¶lnie nie jest wy¶wietlana pełna lista druków, tylko czę¶ć. Znacznie przyspiesza to załadowanie listy.
 13. Poprawka błędu zapisu zał±czników przy niepoprawnie ustawionej konfiguracji (na serwerze nie istnieje odpowiednia ¶cieżka). Po zmianie system wy¶wietla komunikat, że nie jest możliwe poprawne zapisanie zał ±cznika na serwerze.
 14. Poprawienie błędu przy wydawaniu za¶wiadczeń na publiczny transport zbiorowy. Przy zmianie za¶wiadczenia nie wszystkie stare wydruki zmieniały status na archiwalny.
 15. Poprawienie działania przycisku edycja dat ważno¶ci w panelu drukowania. Została dodana możliwo¶ć edycji dat ważno¶ci dla wielu dokumentów (zaznaczenie wielu dokumentów i przycisk ‘Edycja dat ważno¶ci’.
 16. Dodanie możliwo¶ci eksportu danych do pliku CSV lub drukowania w Panelu Drukowania.
 17. Poprawienie podpowiadanej daty uprawomocnienia / rygoru natychmiastowej wykonalno¶ci przy wydawaniu dokumentów po zmianie.
 18. Dodanie opisu do listy dodawanych rodzajów druku przy pozycji ZLP - Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, że jest to zezwolenie starego typu.
 19. Drukowanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Został dodany parametr, czy drukować tło na wydruku kopii zezwolenia. Je¶li jest on zaznaczony, kopia wydruku będzie drukowana z tłem.
 20. Drukowanie za¶wiadczeń PTZ: na za¶wiadczeniach PTZ została dodana możliwo¶ć drukowania zarówno numeru linii, jak i przebiegu linii. W parametrach wydruku PTZ 'W ramach linii komunikacyjnej’, je¶li zostało zaznaczone Przebieg linii, to możliwe jest zaznaczenie dodatkowo 'Dodaj pole Linia przed przebiegiem'.
 21. Został dodany mechanizm stronicowania w rejestrach przedsiębiorców, kierowców, pojazdów, a także w rejestrach OSK i SKP.
 22. W historii uprawnień przewozowych, zezwoleń, za¶wiadczeń zostały dodane dodatkowe kolumny. Lista kolumn wygl±da analogicznie do rejestru bież±cego i jest możliwo¶ć wyeksportowania historii.
 23. PrzewoĽnicy: w kierowcach, zarz±dzaj±cych transportem został dodany drugi adres: adres zameldowania i adres zamieszkania.
 24. PrzewoĽnicy: na li¶cie przedsiębiorców zostały dodane kolumny z adresem głównym.
 25. W akcji opłaty na dokumencie zostało rozszerzone podsumowanie. Pod sum± opłat została dodana suma opłat rozliczonych i nierozliczonych.
 26. Akcja zwrotu wypisów ustawia datę ważno¶ci zwracanych druków na datę wniosku o zwrot, ustawian± w interfejsie użytkownika podczas odnotowywania zwrotu.
 27. Akcja wydania wtórnika do dokumentu została udostępniona podczas wydawania dodatkowych wypisów. I odwrotnie: podczas wydawania dodatkowych wypisów można dodatkowo wykonać wydanie wtórnika.
 28. Pojazdy: Dodanie do listy dokumentów doł±czanych do profilu pojazdu dwóch pozycji: ‘wniosek o wprowadzenie pojazdu’ i ‘wniosek o wycofanie pojazdu’.
 29. Przy dodawaniu osoby weryfikowana jest unikalno¶ć numeru PESEL. Je¶li wprowadzamy osobę o numerze PESEL, który już istnieje w bazie, aplikacja wy¶wietli komunikat z ostrzeżeniem.
 30. Kierowcy i osoby zarz±dzaj±ce transportem: został uporz±dkowany interfejs i z pierwszej strony została usunięta informacja o firmie zatrudniaj±cej. Wszystkie dane zatrudnienia znajduj± się na zakładce ‘Zatrudnienie’.
 31. Licencje na taksówkę: je¶li w parametrach drukowania licencji na taksówkę mam odznaczone drukowanie numeru bocznego, program nie wymusza nadawania tego numeru.
 32. Licencje na taksówkę: w opcjach numeracji licencji na taksówkę została dodana możliwo¶ć zdefiniowania domy¶lnego obszaru przewozów dla nowych licencji na taksówki – pole tekstowe i pole wyboru (oddzielnie dla LTA i LTX).
 33. OSK: został poprawiony bł±d pobierania za¶wiadczeń o ukończeniu kursu. W pewnych przypadkach za¶wiadczenia nie importowały się z komunikatem, że nie został zaimportowany egzamin.
 34. OSK: Został zmieniony interfejs do za¶wiadczeń o ukończeniu kursu. Nie jest konieczne wybieranie kursu i egzaminu, dane wpisuje się wprost. Zostały dodane pola dotycz±ce
  • Ilo¶ci godzin zajęć (teoretycznie i praktyczne, uzupełnione domy¶lnie dla istniej±cych rekordów na 20 i 60). Ma to umożliwić drukowanie za¶wiadczeń
  • Daty rozpoczęcia i zakończenia kursu (domy¶lnie zostały wpisane daty pocz±tku powi±zanego kursu, o ile istniał powi±zany kurs, oraz egzaminu, o ile istniał powi±zany egzamin)
  • Instruktora zajęć teoretycznych i praktycznych (można wpisać osobnych), dodatkowo zapisywana jest informacja o numerze identyfikacyjnym każdego instruktora
 35. Został poprawiony sposób wybierania kursantów. Można filtrować kursantów po kursach, na który uczęszczali.
 36. OSK, SKP: W instruktorach, wykładowcach, kursantach i diagnostach został dodany drugi adres: adres zameldowania i adres zamieszkania.
 37. OSK: został dodany przycisk do weryfikacji danych pobranych z serwera PortalOSK.
 38. OSK: poprawione zostało działanie parametru do pokazywania instruktorów po wybraniu firmy. Je¶li jest ustawiona opcja, że maj± pokazywać się tylko instruktorzy posiadaj±cy zatrudnienie, po wybraniu firmy pokazuj± się tylko tacy.
 39. W pasku systemowym na dole ekranu został zamieniona informacja o aktualnym czasie bezczynno¶ci na informację o czasie pozostałym do automatycznego wylogowania.
 40. Kontrole: została dodana akcja anulowania zamknięcia kontroli. Akcja przywraca poprzedni status, który był przed zamknięciem.
 41. PrzewoĽnicy, przedsiębiorcy, OSK, SKP: została zmieniona długo¶ć pola KRS/EDG. Pole zostało wydłużone do 50 znaków.
 42. PrzewoĽnicy, przedsiębiorcy, OSK, SKP: zostało dodane dodatkowe pole Uwagi. Jest to pole opisowe.
 43. Zostały dodane parametry do ustawiania haseł w programie. W parametrach dotycz±cych haseł można ustawić wymagan± siłę i długo¶ć hasła oraz ustawić przypominanie o zmianie hasła w przypadku braku zmiany przez wybran± ilo¶ć dni. Ustawianie parametrów dotycz±cych siły haseł jest możliwe w panelu do zarz±dzania grupami i użytkownikami.
 44. Zmiana w za¶wiadczeniach PTZ: dodanie możliwo¶ci numerowania kolejnych kopii za¶wiadczenia i drukowania tego numeru. W parametrach do numeracji za¶wiadczeń PTZ zostały dodane dodatkowe parametry uruchamiaj ±ce i konfiguruj±ce dodatkow± numerację. W parametrach drukowania został dodany parametr drukuj±cy dodatkowy numer.
 45. Został podmienione tło wydruków ZLS i WLS na zgodny z rozporz ±dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 402). Zgodnie z par. 5 rozporz±dzenia, formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporz±dzone według wzorów okre¶lonych w dotychczasowych przepisach mog± być nadal stosowane, czyli wydawane przewoĽnikom przez uprawnione organy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r. W nowych wzorach dokumentów zostało dodane pole do okre¶lenia podstawy prawnej. Domy¶lnie to pole jest puste. Można je zmienić w parametrach wydruku ZLS i WLS. Stary i nowy szablon wydruku jest prawie identyczny. Należy dostosować położenie elementów na wydruku przed drukowaniem na nowych formularzach.
 46. Zostało zmienione działanie dwukliku na listach – dwuklikiem jest otwierana edycja, nie jak do tej pory wła¶ciwo¶ci. Umożliwia to kopiowanie wybranej komórki do schowka Windows. Dodatkowo SHIFT + ENTER uruchamia wybieranie komórki (zamiast pojedynczego wiersza), SHIFT + strzałka w lewo – zwęża kolumnę do rozmiaru nieuwzględnianego przy eksporcie, SHIFT + strzałka w prawo – rozszerza kolumnę.
Moduł przystanki
 1. Został zmieniony opis pola Typ przystanku.
AdminTool
 1. Zostały poprawione błędy przy wysyłaniu i pobieraniu kopii zapasowej.
 2. Zostało umożliwione tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie kopii zapasowej z dysku sieciowego.
 3. Został poprawiony interfejs użytkownika do tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania danych.
 4. Został dodany interfejs do tworzenia harmonogramu kopii zapasowych. Istnieje możliwo¶ć przechowywania kopii zapasowych na serwerach firmy Informica. Jest to bardzo bezpieczne i proste w konfiguracji rozwi±zanie Kopia zapasowa on-line. Je¶li s± Państwo zainteresowani bezpiecznym przechowywaniem kopii zapasowych danych prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Informica.

11.07.2014


 1. Strona startowa: dodanie możliwo¶ci zgłaszania i przegl±dania zleceń. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania problemów i uwag zwi±zanych z działaniem programu przez formularz umieszczony w programie. Logowanie odbywa się przez to samo konto, które służy do pobierania aktualizacji i zgłaszania zleceń na stronie www Informica.
 2. Poprawienie działania programu przy dodawaniu kierowców i osób zarz ±dzaj±cych transportem: program podpowiada firmę zatrudniaj±c± zgodnie z wybranym filtrem.
 3. Zmiana działania filtra 'ważne': w filtrze nie s± wy¶wietlane dokumenty, którym skończył się termin ważno¶ci, niezależnie od statusu sprawy. Dokumenty, którym upłyn±ł termin ważno¶ci wy¶wietlane s± w filtrze 'nieważne'.
 4. Poprawienie drukowania: usunięcie problemu ze zmian± kolejno¶ci dokumentów podczas drukowania.
 5. Karty parkingowe: zostały dodane kolumny z datami ważno¶ci karty parkingowej (Data ważn. od i Data ważn. do).
 6. Drukowanie dokumentów: została dodana możliwo¶ć numeracji wtórników. W parametrach ogólnych został dodany nowy parametr "Numerowanie wtórników" (domy¶lnie odznaczony). Po jego wł±czeniu program automatycznie numeruje wtórniki dla każdego dokumentu. Można również edytować numer wtórnika w managerze drukowania (przycisk 'Edycja nr wtórnika').
 7. Drukowanie dokumentów: w panelu drukowania zostały dodane dodatkowe kolumny: Ważne od, Ważne do oraz Numer dokumentu. Dane wy¶wietlane w tych kolumnach zostały uzupełnione danymi na podstawie wniosków (historycznych), z których został wykonany wydruk. Istnieje możliwo¶ć poprawy tych dat i wniosku: przycisk 'Edycja dat ważno¶ci'. Dla nowych dokumentów i przy zmianach daty ważno¶ci wpisywane s± automatycznie (oprócz druków decyzji) na podstawie dat ważno¶ci dokumentu, oraz dat ważno¶ci dokumentu przy zmianie.
 8. Drukowanie dokumentów: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego. Przypadek, w którym siedziba i adres przedsiębiorcy maj± różne adresy, jednocze¶nie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy nie jest tożsame z miejscem prowadzenia działalno¶ci gospodarczej, więc nie dotyczy opis na Zezwoleniu "albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy". Do obsługi tego przypadku został dodany dodatkowy parametr w parametrach wydruku ZPD i WPD: "Drukuj obydwa adresy". Wtedy w oknie "siedziba" na wydruku będ± drukowane adresy główny i korespondencyjny. Parametr należy ustawić osobno dla druku ZPD i WPD.
 9. Drukowanie dokumentów: w opcjach wydruku (formatowanie i elementy na wydrukach) została dodana możliwo¶ć wykonania wydruku testowego. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie ustawienia parametrów drukowania bez dodawania wniosku. Na wydruku pojawiaj± się przykładowe warto¶ci widoczne w opcjach druku. Przycisk został dodany w górnym menu.
 10. Drukowanie dokumentów: dodanie parametru w opcjach drukowania do wyboru organu wydaj±cego. Jest możliwo¶ć zmiany organu wydaj±cego przy drukowaniu. Domy¶lny wybór organu wydaj±cego zależy od ustawień parametru 'Organ wydaj±cy'.
 11. Drukowanie dokumentów: został dodany przycisk ukrywaj±cy czę¶ć przycisków w panelu drukowania.
 12. Drukowanie dokumentów: w informacji szczegółowej w dokumentach, w których drukowana jest data w nagłówku dokumentu, data została dodana do informacji.
 13. Drukowanie dokumentów: pod przyciskiem wydruku została dodana opcja 'archiwalne - bez wykonywania wydruków'. Po zaznaczeniu tej opcji i wydrukowaniu, wydruk nie zostanie wysłany na drukarkę, ale w systemie zostan± wykonane wszystkie zapisy zwi±zane z drukowaniem. Opcja ma służyć do uzupełniania wydruków archiwalnych.
 14. Drukowanie dokumentów: do filtra po prawej stronie została dodana pozycja 'do wydrukowania'. Je¶li status sprawy jest 'dokument zmieniony' albo 'zwiększona liczba wypisów', albo 'wydanie wtórnika', to przy wej¶ciu do drukowania domy¶lnie ustawiany jest ten filtr.
 15. OSK: Ułatwienie dodawania za¶wiadczeń o ukończeniu kursu:
  • przy wyborze egzaminu dodane zostały kolumny 'data egzaminu' oraz 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadaj±cy za¶wiadczenia powi±zanego z tym egzaminem),
  • przy wyborze kursu została dodana kolumna 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadaj±cy za¶wiadczenia powi±zanego z tym egzaminem),
  • Je¶li mam już wybranego kursanta, to przy wyborze egzaminu lub kursu pojawia się dodatkowy filtr: kursy/egzaminy wybranego kursanta. Jest też filtr wszystkie egzaminy/kursy.
 16. OSK: dodanie dodatkowego parametry w 'Synchronizacja' - 'Sprawdzanie danych z PortalOSK'. Domy¶lnie ten parametr jest wł±czony. Jego wył ±czenie powoduje, że nie s± sprawdzane automatycznie wszystkie dane do przesłania z PortalOSK, po kliknięciu na zakładkę OSK. Pobieranie jest nadal możliwe ręcznie.
 17. OSK: dodanie możliwo¶ci wpisywania dat zawieszenia i odwieszenia działalno¶ci o¶rodka szkolenia. Rozszerzenie filtrów o uprawnienia zawieszone (dzisiejsza data zawiera się w datach zawieszenia) oraz aktywne (wpisane i niezawieszone).
 18. OSK: instruktorzy, wykładowcy, kursanci: zostało dodane pole miejsce urodzenia.
 19. OSK: został dodany egzamin ł±czony (praktyczny + teoretyczny).
 20. OSK: w za¶wiadczeniach o ukończeniu kursu zostało dodane wy¶wietlanie informacji o dacie i miejscu urodzenia.
 21. OSK: w kursach na prawo jazdy została dodane pole z przewidywan± dat± ukończenia kursu. Przy wyborze kursanta dodatkowo widoczne jest pole PESEL.
 22. OSK: zostało zmniejszone okno kursu na prawo jazdy i dostosowane do rozdzielczo¶ci ekranu 1024x768 pikseli.
 23. OSK: przy dodawaniu kursanta, instruktora lub wykładowcy do systemu, został zmieniony sposób wybierania miejscowo¶ci. Najpierw należy podać kod pocztowy lub fragment nazwy. Dzięki temu program nie wczytuje całej listy miejscowo¶ci do interfejsu użytkownika.
 24. PrzewoĽnicy: został rozszerzony filtr po prawej stronie rejestru przedsiębiorców o możliwo¶ć odfiltrowania firm posiadaj±cych zezwolenie na linie regularne/regularne specjalne lub na przejazd pojazdów nienormatywnych.
 25. PrzewoĽnicy: przy akcji wygaszania i cofania dokumentów pojawiała się nieprawidłowa data cofnięcia/wygaszenia na li¶cie wniosków, je¶li data wygaszenia była różna od daty cofnięcia. Bł±d został poprawiony i przy aktualizacji zostan± poprawione błędne daty w rejestrze.
 26. PrzewoĽnicy, SKP, Karty parkingowe: przy dodawaniu kierowcy, osoby zarz±dzaj±cej transportem, diagnosty lub osób w kartach parkingowych do systemu, został zmieniony sposób wybierania miejscowo¶ci. Najpierw należy podać kod pocztowy lub fragment nazwy. Dzięki temu program nie wczytuje całej listy miejscowo¶ci do interfejsu użytkownika.
 27. SKP: dodanie możliwo¶ci wpisywania dat zawieszenia i odwieszenia działalno¶ci stacji kontroli. Rozszerzenie filtrów o uprawnienia zawieszone (dzisiejsza data zawiera się w datach zawieszenia) oraz aktywne (wpisane i niezawieszone).
 28. Scalanie przedsiębiorców: poprawa tre¶ci komunikatu, je¶li brakuje firmy do scalenia (w komunikacie wymienione s± warunki, żeby scalenie mogło mieć miejsce).
 29. Kierowcy i zarz±dzaj±cy transportem: zostało poprawione dodawanie zatrudnienia. Przy dodawaniu zatrudnienia podpowiada się firma wskazana w filtrze.
 30. Taksówki: zmiana sposobu sprawdzania unikalno¶ci numeru bocznego. Sprawdzany jest tylko warunek czy aktualnie dodawany/edytowany pojazd nie ma dat przyjęcia i zdjęcia ze stanu zachodz±cych na inn± taksówkę w bazie o tym samym numerze bocznym.
 31. Taksówki: poprawienie wy¶wietlania aktualnego numeru licencji. Dane były niepoprawne, je¶li postępowanie w sprawie wydania licencji zostało umorzone.
 32. Pojazdy: przywrócenie pojazdu usuniętego. Została poprawiona tre¶ć komunikatu.
 33. Raporty
  • Poprawka błędu usuwania zapisanych raportów.
  • Wykaz przypisania pojazdów: na li¶cie pojazdów zostało ustawione sortowanie po numerze rejestracyjnym pojazdu.
  • Poprawienie eksportu do CEIDG w przypadku kiedy decyzji był nadawany rygor natychmiastowej wykonalno¶ci.
  • Umożliwienie ustawiania i zapamiętywania szeroko¶ci strony w raportach: Wykaz opłat - lista uproszczona oraz Przypisanie pojazdów do dokumentu.
  • Dodanie sumy opłat na raporcie Wykaz opłat - lista uproszczona.
  • Poprawienie błędu przy eksporcie danych do Excela. Je¶li Excel nie jest zainstalowany pojawia się odpowiedni komunikat.
  • Raport Uprawnienia na krajowy transport drogowy został dostosowany do wzoru rozesłanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Opis kolumn w raporcie został dodany na zakładce Opis kolumn. Raport prezentuje dane, zgodnie z wymaganiami ministerstwa.
 34. Eksport danych z wykazów programu do pliku: ze względu na to, że program MS Excel często interpretuje numeru dokumentów w pliku csv jako daty, została wykonana następuj±ca zmiana: Przy eksporcie danych z wykazów (prawy górny przycisk w interfejsie użytkownika, nad filtrami) do pliku CSV, pola o długo¶ci 1 do 10 znaków zapisywane s± jako wyrażenie ="warto¶ć pola". MS Excel interpretuje takie pola zawsze jako tekst i wy¶wietla je poprawnie (od wersji MS Excel 2007).
 35. Kontrole:
  • Poprawa wygl±du interfejsu do akcji nadaj/zmień numer sprawy. Interfejs wygl±da tak samo jak we wnioskach i jest bardziej intuicyjny.
  • Przy zamknięciu kontroli (proces skrócony), podpowiada się termin kontroli wpisany przy dodaniu kontroli. Je¶li termin nie został podany przy wpisaniu to podpowiadana jest data dzisiejsza.
  • Po zamknięciu kontroli (proces skrócony lub zwykły), możliwe jest odnotowanie rekontroli: wpisanie daty i opisu rekontroli.
 36. Numerowanie dokumentów przy zmianie: je¶li w sufiksie wpisane jest '/1' lub '\1' i w parametrach numerowania przy zmianie mamy ustawione, żeby program dodawał sufiks, przy zmianie poprawnie zostanie zwiększony numer dokumentu o 1, niezależnie od znaku przed numerem.
 37. Przy wniosku o zmianę terminu ważno¶ci (przedłużeniu ważno¶ci) została zmieniona domy¶lna podpowiadana data pocz±tku ważno¶ci dokumentu, na dzień końca ważno¶ci, zwiększony o 1.
 38. Zostało zmienione działanie parametru 'Data w nagłówku' (Wydruki - > Ogólne). Przy zaznaczeniu drugiej opcji, przy zmianie zawsze w nagłówku ustawiana jest data pocz±tku ważno¶ci. Można to zachowanie zmienić dla druków ZLS i ZLR (zezwolenia na linie regularne) w ten sposób, ze w nagłówku będzie pojawiać się data wniosku.
 39. Zostały powiększone pola do wprowadzania przebiegów tras linii (zezwolenia na linie regularne, za¶wiadczenia PTZ, potwierdzenia zgłoszenia przewozów): przy dodawaniu, edycji, zmianach.
 40. Do list z dokumentami została dodana dodatkowa kolumna 'Data wydania'.
 41. Zostało poszerzone okno wyboru rodzaju uprawnienia przewozowego: widać pełn± nazwę rodzaju dokumentu.
 42. W informacjach dodatkowych we wniosku oraz na li¶cie zostały dodane dodatkowe informacja/kolumna: 'Ważne od'. Jest to data najnowszej zmiany dokumentu, czyli data pocz±tku ważno¶ci dokumentu po zmianie. Kolumna 'Pierwsze ważne od' to pierwsza data ważno¶ci tego dokumentu (jego pierwszej wersji). Szczegóły można zawsze prze¶ledzić w historii dokumentu. Takie same nazwy kolumn i ich opisy zostały umieszczone w wykazach. Dodatkowo zostały zmienione nazwy kolumn Data ost. czynno¶ci i Opis ost. czynno¶ci (zamiast słowa zmiana).
 43. Wybór pojazdów przy dodawaniu wniosku lub zmianie: zostało umożliwione zaznaczanie pojazdów strzałkami na klawiaturze z wci¶niętym klawiszem shift. Nadal możliwe jest zaznaczanie pojazdów myszk± (z wci¶niętym klawiszem ctrl).
 44. Za¶wiadczenia na potrzeby własne: zostało odblokowana możliwo¶ć zmiany rodzaju dokumentu przy zmianie bez zmiany wydruków oraz przy edycji.
 45. Za¶wiadczenia PTZ: poprawa błędu ze zmian± umowy (przy zmianie ze zmian± wszystkich wydruków).
 46. PrzewoĽnicy - wszystkie rodzaje wniosków oprócz za¶wiadczeń PTZ: zostały dodane kolumny 'Liczba wypisów' oraz 'Aktualny wydany wydruk'. W kolumnie liczba wypisów znajduje się liczba wypisów aktualnie przypisana do wniosku, w kolumnie Aktualny wydany wydruk znajduje się numer wydanego wydruku głównego.
 47. Poprawienie działania dat końca ważno¶ci w zezwoleniach na przejazdy pojazdów nienormatywnych (w niektórych przypadkach data końca ważno¶ci przestawiała się o 1 dzień przy akceptacji). Dodatkowo w akcji zmiana bez zmiany wydruków, została umożliwiona edycja tej daty.
 48. Zmiana działania zał±czników: możliwo¶ć powi±zywania zał±czników dodatkowo z wydrukami.
 49. Zezwolenia na linie regularne, za¶wiadczenia PTZ, potwierdzenia zgłoszenia przewozów - do wykazu wniosków została dodana kolumna Numer rozkładu jazdy.
 50. Dodanie ostrzeżenia przy przedłużaniu zezwoleń na linie regularne na dłużej niż do 31-12-2016.
 51. Usunięcie ograniczenia daty końca ważno¶ci zezwoleń na linie regularne specjalne (w programie było nieprawidłowe ograniczenie do 31 grudnia 2016).
Moduł przystanki
 1. Został zmieniony interfejs do uzgadniania przystanków z baz± zdaln± - dodana została porównywarka przystanku lokalnego i przystanku w bazie zdalnej.
 2. Został usunięty typ przystanku 'techniczny'. Przystanki o tym typie zostały zamienione na lokalne przystanki autobusowe.
AdminTool
 1. Został zmieniony interfejs do transferu plików na serwer Informica. Interfejs został oddzielony od tworzenia backupu, możliwe jest wygodne wysyłanie backupu na serwer Informica, oraz pobierania backupu. Daje to możliwo¶ć tworzenia bezpiecznej kopii bezpieczeństwa w chmurze. Możliwo¶ć przesyłania i odbierania backupu w podstawowej wersji została ograniczona. Je¶li s± Państwo zainteresowani przechowywaniem kopii zapasowej w chmurze, bardzo prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Informica.

23.04.2014


Moduł Dokumenty:

UWAGA: Podczas instalacji zostanie wykonana aktualizacja bazy miejscowo¶ci, zgodnie z najnowsz± baz± TERYT GUS. Ponadto zostan± zaktualizowane współrzędne miejscowo¶ci w bazie, baza kodów pocztowych oraz lista dróg krajowych i autostrad. Czas instalacji może przez to ulec wydłużeniu.
 1. Poprawienie błędu automatycznej numeracji zezwoleń na linie regularne i regularne specjalne. Przy wspólnej numeracji mógł się zdarzyć niepoprawnie nadany numer zezwolenia na linię regularn± specjaln±.
 2. Dodanie w profilu przedsiębiorcy dodatkowego tytułu prawnego: "umowa serwisowa" (możliwe do użycia np. przy adresie bazy eksploatacyjnej).
 3. Dodanie do opisu dokumentu POS - Po¶wiadczenie potwierdzaj±ce spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust.1, przy drukowaniu dokumentów o wpisie do rejestru OSK, czę¶ci dotycz±cej artykułu ustawy o kieruj±cych pojazdami.
 4. Zarz±dzanie uprawnieniami: zmiana nazwy kolumny w uprawnieniach na ‘Dostęp’. Poprzednia nazwa mogła być trochę myl±ca przy nadawaniu dostępu tylko do odczytu. Uwaga: żeby nadać grupie lub użytkownikowi dostęp tylko do odczytu, należy zaznaczyć obydwa check-boxy: Dostęp i Tylko odczyt
 5. Karty parkingowe: możliwo¶ć dodawania wielu kierowców do karty parkingowej dla placówki zajmuj±cej się rehabilitacj± osób niepełnosprawnych.
 6. Karty parkingowe: dodanie ostrzeżenia przy akceptacji karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, je¶li karta jest wydana na okres dłuższy niż 5 lat, albo na dłuższy niż przypisane do osoby za¶wiadczenie o niepełnosprawno¶ci.
 7. Panel drukowania: dodanie pod przyciskami skróconej informacji o drukowanym dokumencie (w lewym dolnym rogu).
 8. Panel drukowania – opcje wydruku: możliwo¶ć wczytania szablonu drukowania innego użytkownika (przy ustawionej opcji osobnego formatowania wydruku dla każdego użytkownika.Opcja może być potrzebna, je¶li używamy kilku drukarek. Wtedy możliwe jest ustawienie parametrów drukowania dla jednego użytkownika i skopiowania ich do użytkowników, którzy również korzystaj± z tej samej drukarki.
 9. Panel drukowania: możliwo¶ć zaznaczenia wielu wydruków na li¶cie drukowania z wci¶niętym klawiszem 'shift'''i jednoczesnego skierowania ich do drukowania. Każdy dokument trzeba oddzielnie potwierdzać: wybór druku ¶cisłego zarachowania i wybór drukarki. Druki wykonywane s± zgodnie z kolejno¶ci± na li¶cie druków.
 10. Panel drukowania: po wydrukowaniu dokumentu została wprowadzona zmiana zachowania się interfejsu, dzięki czemu druki nie „skacz±” zgodnie z ustawionym filtrem. Od¶wieżany jest tylko wydrukowany rekord.
 11. Panel drukowania, wybór druku ¶cisłego zarachowania: poprawienie błędu z brakiem daty przyjęcia dokumentu, oraz dodanie kolumny przypisania do wydziału: je¶li druki były przypisywane do wydziału urzędu można je łatwo odfiltrować. Ponadto został dodany filtr po prawej stronie, w którym można wybrać druki przypisane do wydziału/departamentu.
 12. Panel drukowania, Test wydruku: dla wydanych dokumentów przeniesionych z programu Licencje niepoprawnie działał przycisk Test wydruku. Drukowane było również tło. Bł±d został poprawiony.
 13. Podczas migracji danych z programu Licencje mógł się pojawić bł±d przy kopiowaniu przebiegu linii do zezwolenia na linie regularne lub za¶wiadczenie na publiczny transport zbiorowy. Podczas migracji ucinany był tekst, je¶li w tre¶ci pola był znak końca wiersza (dotyczy migracji wykonywanych przed 2014-03-01). Dodatkowo w programie Licencje, zezwolenia, za¶wiadczenia mógł się pojawić bł±d polegaj±cy na tym, że do jednego wniosku był przypisany więcej niż 1 ważny druk (to s± bardzo sporadyczne przypadki). Udostępnili¶my Państwu now± wersję programu Licencje. W programie dostępne s± raporty Wykaz dokumentów -> menu Raporty -> ‘Znak końca wiersza w przebiegu linii’ oraz ‘Więcej niż 1 ważny druk’. Je¶li powyższe raporty pokazuj± jakie¶ dane, bardzo prosimy o kontakt z Informica w celu sprawdzenia poprawno¶ci danych i wykonania ich ewentualnej naprawy.
 14. Wnioski PrzewoĽników: do filtru po prawej stronie została dodana miejscowo¶ć wydania. W przypadku wydawania dokumentów w kilku miejscach i miastach, możliwe jest odfiltrowanie dokumentów z danego urzędu, wydziału urzędu, delegatury. Dane w nagłówku miejscowo¶ci wydania zależ± od przypisania użytkownika, który drukował do odpowiedniego wydziału urzędu.
 15. Raporty
  • Uprawnienia na krajowy transport drogowy – wersja rozszerzona: zmiana wygl±du raportu: umieszczenie cało¶ci na 1 arkuszu A4; zostały też dodane informacje o wydanych za¶wiadczeniach PTZ i Potwierdzeniach zgłoszenia przewozów.
  • Poprawa raportu wykaz przypisania pojazdów:
   • Wy¶rodkowanie raportu (równe marginesy z obu stron)
   • Poprawienie błędu z powtarzaniem się pojazdów
   • Dodatkowe parametry: ‘pomiń dane firmy’: je¶li mam wybran± firmę i parametr jest zaznaczony to nie drukuje czę¶ci dotycz±cej danych firmy; ‘Drukuj w nagłówku’: stały tekst / zapisan± nazwę raportu. Dzięki tym dwóm nowym parametrom możliwe jest wygenerowanie raportu jedynie z list± pojazdów wybranej firmy i ze wskazanym przez siebie nagłówkiem.
   • Zmiana nazw raportów: 'Wykaz dokumentów w powi±zaniu z wydrukami' (zamiast wykaz dokumentów), oraz 'Wykaz złożonych wniosków w powi±zaniu z dokumentami' (zamiast wykaz wniosków). Nazwa została zmieniona ze względu na niefortunn± zbieżno¶ć nazw z raportami w programie Licencje.
  • Poprawienie wy¶wietlania groszy w raporcie Wykaz opłat.
  • Poprawienie daty pocz±tku ważno¶ci.
 16. Raporty: na podgl±dzie wygenerowanego raportu został zablokowany przycisk edycji strony.
 17. Raporty: został dodany przycisk Zapisz parametry. Zapisywane s± parametry dotycz±ce listy kolumn, układu kolumn, nie s± zapamiętywane filtry po datach, firmach, itp.
 18. Parametry: dodanie możliwo¶ci wył±czenia kontroli rozliczania opłat przy wydaniu dokumentu, oprócz za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne – ZAS, gdzie wył±czanie kontroli opłat następuje parametrem ogólnym. Kolejno¶ć wy¶wietlania parametrów została uporz±dkowana.
 19. Parametry: dodanie możliwo¶ci drukowania różnych organów wydaj±cych w zależno¶ci od typu dokumentu (Parametry -> Wydruki -> Organ wydaj±cy).
 20. Parametry: poprawa odczytu z bazy parametru Numeracja -> Numeracja – Zezwolenia (linie regularne / specjalne) -> Sufiksuj dokumenty polem ‘kod firmy’ przypisanej do zalogowanego użytkownika wydziału urzędu. Z bazy zawsze odczytywana była warto¶ć ‘false’, zapis był wykonywany prawidłowo, zgodnie z ustawieniem.
 21. Druki (Ustawienia -> druki): zostały dodane kolumny: Lp (zawsze liczba porz±dkowa jest zgodna z aktualnym sortowaniem), Numer dokumentu przyjęcia druku, Urz±d/wydział (urz±d lub jego oddział, do którego przypisany jest dany druk.
 22. W ewidencji druków -> Druki wykorzystane, zostało poprawione wy¶wietlanie danych w kolumnie "Numer dokumentu": wy¶wietlana jest informacja o numerze dokumentu, który został wydrukowany.
 23. Opłaty za wnioski: poprawienie błędu, który powodował dla niektórych wniosków błędn± informację o tym, że opłaty nie zostały rozliczone.
 24. Do uprawnień przewozowych, licencje na transport rzeczy (LTR, stare), została dodana informacja w informacji szczegółowej o kategorii, oraz kolumna kategoria na li¶cie uprawnień przewozowych. Ponadto w filtrze po prawej stronie została dodana możliwo¶ć odfiltrowania licencji LTR w zależno¶ci od kategorii.
 25. Wniosek o dodatkowe wypisy: Poprawa opisu w 1 kroku akcji na "Ilo¶ć dodatkowych/wnioskowanych wypisów" (wszystkie typy dokumentów, gdzie s± wypisy).
 26. Wydanie dokumentów: w niektórych przypadkach przy wydaniu dokumentu pojawiał się bł±d i wydanie nie było możliwe. Bł±d został poprawiony.
 27. Dodawanie nowych wniosków: został zmieniony napis z 'Pojazdy' na 'Pojazdy przypisane do wniosku' – przy przypisywaniu pojazdów do wniosku lub zmianie wykazu pojazdów.
 28. Poprawienie błędu przy scalaniu firm.
 29. PrzewoĽnicy -> Dodanie kolumny ‘Ważno¶ć zabezp. fin. (art. 7 WE 1071)’ W tej kolumnie wy¶wietlana jest data ważno¶ci wpisanego w profilu przedsiębiorcy dokumentu okre¶laj±cego zabezpieczenie finansowe zgodnie z art. 7 rozp. WE 1071/2009. Dzięki temu można łatwo znaleĽć przedsiębiorców, którym kończy się ważno¶ć przedstawionego dokumentu.
 30. PrzewoĽnicy -> Przedsiębiorcy: poprawienie działania filtru ‘brak licencji taxi’.
 31. PrzewoĽnicy -> Taksówki: poprawienie wy¶wietlania danych w kolumnie aktualny numer licencji.
 32. PrzewoĽnicy -> Taksówki: przy dodawaniu nowej taksówki do rejestru program podpowiada pierwszy najmniejszy wolny numer boczny (dotychczas podpowiadał największy).
 33. PrzewoĽnicy -> Taksówki: został dodany dodatkowy filtr przy wykazie taksówek: ‘aktywne, przypisane do dokumentu’. S± to taksówki przypisane do ważnej licencji na taksówkę i nie zdjęte ze stanu.
 34. PrzewoĽnicy -> Taksówki: przy zmianie licencji na taksówkę i zmianie przypisanej do tej licencji taksówki, program nie podpowiada numeru bocznego, tylko po wpisaniu danych automatycznie nadaje numer boczny taki sam jak poprzedniej taksówki. Je¶li przy dodawaniu taksówki przy zmianie licencji na taksówkę podamy numer boczny, zostanie on zachowany.
 35. PrzewoĽnicy -> Wnioski: zostały dodane na listach wniosków dodatkowe kolumny: Data wyga¶nięcia, Data cofnięcia i Data umorzenia. Dzięki temu, przy zapisywaniu listy lub drukowaniu, można w łatwy sposób utworzyć np. listę wygaszonych dokumentów, razem z datami wygaszenia.
 36. PrzewoĽnicy -> Licencje na taksówki: została dodana możliwo¶ć wybrania dowolnej taksówki z rejestru przy dodawaniu wniosku o taksówkę lub zmianę (niekoniecznie taksówka przypisana do przedsiębiorcy). Umożliwia, to obsługę takiej sytuacji, gdzie dwóch przedsiębiorców jeĽdzi fizycznie tym samym pojazdem (o tym samym numerze bocznym). Przy dodawaniu wniosku lub zmianie licencji, należy odhaczyć przycisk ‘Tylko taksówki należ±ce do przedsiębiorcy’, wtedy będzie możliwo¶ć wybrania dowolnej taksówki z rejestru.
 37. PrzewoĽnicy -> wnioski o zezwolenia na linie regularne oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów: dodanie kolumny Obszar przewozów do listy dokumentów. W Za¶wiadczeniach PTZ została dodana kolumna Zakres przewozów. Zmiana ta umożliwia odfiltrowanie zezwoleń, potwierdzeń, za¶wiadczeń w zależno¶ci od obszaru.
 38. PrzewoĽnicy -> Uprawnienia przewozowe: zablokowanie akcji wniosek o dodatkowe wypisy dla licencji na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy (LPR). Ten dokument nie posiada wypisów.
 39. PrzewoĽnicy -> Za¶wiadczenia PTZ: poprawienie wy¶wietlania daty ważno¶ci od na li¶cie.
 40. PrzewoĽnicy -> zmiana dokumentu: poprawienie działania ilo¶ci wypisów – nie było możliwe przy zmianie ustawienia więcej niż 99 wypisów. Ograniczenie zostało zniesione.
 41. Poprawienie działania parametru ogólnego ‘Data ważno¶ci’. Przy niektórych dokumentach program niepoprawnie cofał datę o 2 dni przy akceptacji i ustawionym parametrze data wczorajsza. Teraz zawsze cofa prawidłowo o 1 dzień.
 42. Akcja nadaj/zmień numer sprawy: zmiana wygl±du interfejsu na bardziej intuicyjny.
 43. Edycja przedsiębiorców: Po wpisywaniu kodu pocztowego i przej¶ciu na inne pole w edytorze, program automatycznie formatuje kod pocztowy. Je¶li dla danego kodu istnieje tylko 1 miejscowo¶ć, jest ona automatycznie uzupełniana w polu miejscowo¶ć.
 44. Edycja osób: Po wpisywaniu kodu pocztowego i przej¶ciu na inne pole w edytorze, program automatycznie formatuje kod pocztowy. Je¶li dla danego kodu istnieje tylko 1 miejscowo¶ć, jest ona automatycznie uzupełniana w polu miejscowo¶ć.
 45. Pojazdy: je¶li pojazd został usunięty i trafił do listy pojazdów usuniętych, przy jego edycji następuje przywrócenie pojazdu do rejestru.
 46. Pojazdy: dodanie do listy dokumentów możliwych do przypisania do pojazdu dokumentu ‘pozwolenie czasowe’.
 47. Pojazdy: dodanie do pojazdów przy podgl±dzie wła¶ciwo¶ci możliwo¶ci przeklikiwania się na poprzedni i następny rekord, bez konieczno¶ci zamykania okna.
 48. Za¶wiadczenia o ukończeniu kursu/OSK: przy dodawaniu za¶wiadczenia o ukończeniu kursu, je¶li wybiorę egzamin, program automatycznie podpowiada mi kolejn± osobę z egzaminu do wystawienia za¶wiadczenia.
 49. OSK: możliwo¶ć zaznaczenia kilku rekordów i ich zaimportowania do bazy z PortalOSK.
 50. OSK: w czę¶ci dane z PortalOSK zostały wymienione ikonki do pobierania danych.
 51. Kierowcy, instruktorzy, kursanci, itp. /OSK: dodanie przy podgl±dzie wła¶ciwo¶ci możliwo¶ci przeklikiwania się na poprzedni i następny rekord, bez konieczno¶ci zamykania okna.
 52. Przedsiębiorcy, OSK, SKP: poprawa sortowania na li¶cie: nie s± brane pod uwagę cudzysłowy i inne znaki specjalne na pocz±tku nazwy.
 53. Stacje Kontroli Pojazdów: na li¶cie stacji kontroli została dodana kolumna adres stacji kontroli.
 54. Holowanie pojazdów: w niektórych przypadkach pojawiał się bł±d przy wej¶ciu w opłaty. Został on poprawiony.
 55. Wnioski i drukowanie za¶wiadczeń dla diagnostów: w niektórych przypadkach wnioski nie pojawiały się po zapisie na li¶cie wniosków o za¶wiadczenie diagnosty. Bł±d został poprawiony.
 56. Poprawienie słowa pojawiaj±cego się w Opcjach wydruków Karty parkingowej-> ‘Oznaczenie organu’ (należy zresetować szablon do ustawień fabrycznych, żeby zmiana zadziałała).
 57. Poprawienie drukowania decyzji ws. zezwoleń na linie regularne: umożliwienie edycji stopki dokumentu (otrzymuj±). Został również poprawiony szablon wydruku. Przy aktualizacji nie zostanie on zmieniony, można poprawić poprzez zresetowanie szablonu do ustawień fabrycznych.
 58. Wnioski w czę¶ci przewoĽnicy: dodanie możliwo¶ci drukowania decyzji o wyga¶nięciu oraz o cofnięciu. Decyzja jest dodawana do panelu drukowania w momencie wykonania akcji wygaszenia lub cofnięcia. W panelu drukowania jest możliwe jej wyedytowanie i wydrukowanie. Do tworzenia decyzji można również używać parametrów pokazanych w opcjach drukowania. Uwaga: domy¶lne przyczyny wygaszenia i cofnięcia dokumentu można edytować i dodawać w słownikach. Wpisanie dobrych szablonów przyczyn może znacznie ułatwić pracę.

 59. Instalacja programu:

  1. Został dodany przycisk wy¶wietlaj±cy instrukcję instalacji.
  2. Przy instalacji serwera, instalator umieszcza paczkę do instalacji stacji roboczych na serwerze. Na stacji roboczej, je¶li uruchamiany jest program z niższej wersji niż zainstalowana na serwerze (ale co najmniej 1.17.26), stacja robocza automatycznie pobierze instalator z serwera i zapisze na stacji roboczej. Je¶li zalogowany użytkownik Windows ma wystarczaj±ce uprawnienia, będzie mógł samodzielnie zaktualizować program do wersji zainstalowanej na serwerze.
  3. W niektórych przypadkach instalator niepoprawnie przestawiał sposób logowania do Foris z systemu operacyjnego na podstawowy. Problem został rozwi±zany.

12.03.2014


 1. Poprawienie błędu pokazuj±cego się przy wykazie pojazdów, taksówek, kierowców i zarz±dzaj±cych transportem (Access Violation).
 2. Poprawienie błędu zmiany daty końca ważno¶ci zezwolenia na linie regularne/regularne specjalne (cofanie daty z 31-12-2016 na 30-12-2016 przy ustawionym parametrze domy¶lna data ważno¶ci wczorajsza).

05.03.2014


 1. Poprawienie daty ważno¶ci w nowych wnioskach o wydanie Za¶wiadczenia na potrzeby własne.

28.02.2014


 1. Parametry drukowania: dla każdego wydruku możliwe jest ustawienie oddzielnych parametrów drukowania dla każdego użytkownika. Zmiana ta umożliwia drukowanie tych samych dokumentów na różnych drukarkach przez różnych użytkowników programu. W formatowaniu i opcjach wydruku każdego dokumentu została dodana opcja wyboru: czy korzystamy z ustawień ogólnych, czy osobnego formatowania dla każdego użytkownika. W przypadku wybrania tej drugiej opcji każdy użytkownik może ustawić formatowanie niezależne od innych użytkowników programu w wybranym rodzaju druku.
 2. Miejscowo¶ć drukowana w nagłówku (np. zezwolenie na linię regularn ±): został zmieniony sposób wyboru miejscowo¶ci pojawiaj±cej się w nagłówku. Użytkowników systemu można przypisywać do wydziałów/oddziałów/delegatur, które maj± siedzibę w innej miejscowo¶ci (wydziały do firmy, na któr± jest zarejestrowany program można dodać w Słowniki -> Urzędy). W nagłówku dokumentów drukuje się miejscowo¶ć wydziału urzędu, do którego przypisany jest użytkownik wykonuj±cy drukowanie. Zatem na wydrukach użytkowników przypisanych do wydziału znajduj±cego się w miejscowo¶ci X, będzie pojawiała się miejscowo¶ć X.
 3. Do parametrów numeracji każdego dokumentu został dodany parametr 'Sufiksuj dokumenty polem 'kod firmy' przypisanej do zalogowanego użytkownika wydziału urzędu'. Jego zaznaczenie przy wł±czonej automatycznej numeracji dokumentów powoduje, ze przy akceptacji do numeru dokumentu generowanego automatycznie przez system dodawany jest sufiks w postaci pola Kod firmy. Kod firmy jest odczytywany z urzędu lub wydziału/oddziału/departamentu urzędu, do którego przypisany jest zalogowany użytkownik.
 4. Poprawienie działania programu przy zmianie dokumentu, przy zaznaczonym parametrze ‘dodaj prefiks/sufiks’. Program domy¶lnie dodaje kolejny numer zmiany do sufiksu, analizuj±c wpisan± tam tre¶ć: je¶li istnieje sufiks i w sufiksie po separatorze jest liczba – zwiększa t± liczbę o 1 (np.: pole sufiks to liczba ‘3’, przy zmianie program automatycznie proponuje ‘4’). Je¶li w sufiks jest pusty lub s± w nim inne znaki, program dodaje do sufiksu separator i 1 (np. je¶li separator to ‘/’, a sufiks to ‘ABC’ program proponuje ‘ABC/1’, je¶li sufiks to ’ABC/4’, program proponuje ‘ABC/5’, je¶li sufiks jest pusty, program proponuje ‘1’).
 5. Wykaz taksówek: zmiana nazwy i opisu. Wykaz taksówek to raport pokazuj±cy wprowadzone do rejestru taksówki w powi±zaniu z licencjami na transport osób taksówk±. To powi±zanie zostało uwzględnione w nazwie.
 6. Nowy raport: ‘Wykaz opłat – lista uproszczona’. W raporcie opłaty nie s± grupowane po firmie i dokumencie, jak w dotychczas istniej±cym wykazie.
 7. Nowy typ adresu w firmach: Parking. Umożliwia on wpisywanie kilku adresów w holowaniu pojazdów.
 8. Umożliwienie dodawania zał±czników bezpo¶rednio w menu akcji (bez wybierania akcji). Do historii zapisywana jest informacja o dodaniu zał ±cznika.
 9. Zmiana działania filtrów: filtr wyszukiwania (lupka), oraz filtr po prawej stronie (drzewko) zostały ze sob± powi±zane. Wyszukiwanie za pomoc± lupki uwzględnia wybran± pozycję w drzewie i odwrotnie: wybranie pozycji w drzewie przy wyszukiwaniu za pomoc± lupki, wyszukuje tylko we wstępnie odfiltrowywanych rekordach. Jest to działanie analogiczne do działania przy wybranej firmie (filtr górny): wyszukiwanie jest zawężane przez każdy z wybranych filtrów.
 10. Poprawione zostało wyliczanie daty końca ważno¶ci zezwolenia na przejazdy nienormatywne, w przypadku, je¶li domy¶lna data ważno¶ci ustawiona jest na datę wczorajsz± (parametry ogólne).
 11. Poprawione zostało wy¶wietlanie informacji na li¶cie dokumentów przy wnioskach o zwrot wypisów oraz o wydanie wtórnika.
 12. Poprawienie sprawdzania poprawno¶ci rozliczenia opłat przy wydawaniu dokumentów.
 13. W wykazie druków (ustawienia -> druki -> wszystkie) zostały dodane kolumny:
  • imię i nazwisko przyjmuj±cego druk do ewidencji
  • imię i nazwisko pracownika, który druk wykorzystał (wydrukował)
  • imię i nazwisko pracownika anuluj±cego druk
   oraz daty wykonania tych czynno¶ci. Dla rekordów istniej±cych już w bazie nie jest uzupełniona kolumna użytkownik przyjmuj±cy. Będzie ona uzupełniana dla kolejnych dodawanych druków. Użytkownik drukuj±cy i anuluj±cy (archiwizuj±cy) jest wypełniona na podstawie historii druków w systemie.

21.02.2014


 1. Filtrowanie po firmie: w okienku nad rejestrami/wnioskami, gdzie istnieje możliwo¶ć filtrowania po firmie, zostało umożliwione wpisywanie tre¶ci wyszukiwania bezpo¶rednio w okno z napisem (wybierz). Po kliknięciu na szukaj (albo klawisz enter), pokazuj± się wyniki wyszukiwania. Upraszcza to filtrowanie po firmie w systemie. Zostało również zmienione położenie filtru, tak, żeby był on lepiej widoczny.
 2. We wszystkich generatorach raportu, przy generowaniu raportu można podać jego nazwę, która będzie widoczna na li¶cie zapamiętanych raportów. Dzięki temu jest możliwe opisywanie tworzonych raportów.
 3. Zostało umożliwione prowadzenie oddzielnej i automatycznej numeracji zezwoleń na linie regularne i regularne specjalne. W parametrach numeracji do zezwoleń na linie regularne została dodana dodatkowa zakładka, gdzie można wł±czyć i ustawić oddzieln± numerację zezwoleń na linie regularne specjalne.
 4. W ustawieniach na li¶cie wszystkich druków zostały dodane kolumny Status druku oraz Firma. Na li¶cie wykorzystanych druków została dodana kolumna Status druku i Numer dokumentu. Dodane kolumny znacznie ułatwiaj± wyszukiwanie druku i sposobu jego wykorzystania
 5. Na li¶cie niewykorzystanych druków została dodana możliwo¶ć anulowania wielu druków jednocze¶nie. Po zaznaczeniu wielu druków (z klawiszem SHIFT lub CTRL) i wybraniu edycji jest możliwo¶ć anulowania. W przypadku pozbycia się większej ilo¶ci druków nie trzeba ich anulować pojedynczo, można wykonać anulowanie dla wszystkich druków jednocze¶nie.
 6. Za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne: sprawdzanie opłat przy tym dokumencie zostało przeniesione do akcji wydania dokumentów (zamiast, jak do tej pory przy akceptacji wniosku).
 7. Przy wydawaniu dokumentów po zmianie również jest wykonywana weryfikacja opłat.
 8. Został poprawiony bł±d weryfikacji unikalno¶ci numeru: przy niektórych uprawnieniach przewozowych przy zmianie numeru z np. ‘001/2014’ na ‘001’, program zgłaszał nieprawidłowo, że numer już istnieje.
 9. Pojazdy: Przy dodawaniu wniosku o wydanie za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne zostało dodane ostrzeżenie, je¶li liczba pojazdów zadeklarowanych we wniosku różni się od liczby wypisów lub od liczby pojazdów faktycznie przypisanych do wniosku.
 10. Pojazdy: w przewoĽnikach w pojazdach zostały dodane nowe kolumny: liczba miejsc w pojeĽdzie (suma liczby miejsc siedz±cych i stoj±cych), oraz Numer firmy.
 11. Pojazdy: w przewoĽnikach w taksówkach została dodana nowa kolumna: Numer firmy.
 12. Taksówki: w niektórych przypadkach (po zmianie pojazdu w licencji na taksówkę) wy¶wietlały się niepoprawne dane w kolumnie aktualny numer licencji. Bł±d został poprawiony.
 13. Kierowcy: w przewoĽnikach w Kierowcach i Zarz±dzaj±cych transportem została dodana kolumna Numer firmy.
 14. Zarz±d/wła¶ciciel i kierowcy: została poprawiona wysoko¶ć okna i dopasowana do rozdzielczo¶ci ekranu 1024x768.
 15. W przewoĽnikach do umów, kontroli i wniosków została dodana kolumna Numer firmy.
 16. Poprawienie dodawania zer wiod±cych do wypisu przy wniosku o dodatkowe wypisy. Liczba zer wiod±cych jest dodawana zgodnie z parametrem numeracji dla danego rodzaju dokumentu. Poprawiona został również autonumeracja wypisów przy wniosku o dodatkowe wypisy.
 17. Zmiana wygl±du kroku podsumowania akceptacji wniosku (krok 2 akceptacji). Wy¶wietlenie informacji szczegółowych z podsumowaniem elementów na akceptowanym wniosku.
 18. Udoskonalenie sortowania po numerze wniosku w rejestrach wniosków. Sortowanie jest numeryczne po wła¶ciwym numerze (czyli 1, 2, 3, itp.), bez uwzględniania zer wiod±cych.
 19. W menu akcji we wszystkich wnioskach został zamieniony przycisk ‘wła¶ciwo¶ci’ na ‘historia’. Wy¶wietlana jest lista historii zmian danego dokumentu.
 20. Do wniosków na zezwolenia na linie regularne, za¶wiadczenia PTZ i potwierdzenia zgłoszenia przewozów zostały dodane kolumny Nazwa linii i Przebieg linii.
 21. Zezwolenia na linie regularne: je¶li wniosek jest na okres dłuższy niż do 31-12-2016, przy akceptacji program automatycznie jako datę końcow± ważno¶ci zezwolenia podpowiada 31-12-2016, niezależnie od ustawionych parametrów dotycz±cych daty końca ważno¶ci.
 22. Przy zmianie licencji na taksówkę, wydanej na druku LTA, domy¶lnie zaznacza się poprawny obszar przewozów, analogiczny jak w LTA i wła¶ciwy dla druku LTX. Nie ma potrzeby ręcznej zmiany tego ustawienia.
 23. We wniosku o wydanie wtórnika na taksówkę zostało umożliwiona edycja pola daty licencji, która jest drukowana, jako data udzielenia).
 24. Przy zmianie licencji na taksówkę wydanej wg. rozporz±dzenia z 2007 roku, automatycznie poprawiany jest obszar przewozów, na analogiczny z nowego rozporz±dzenia.
 25. Słowniki: poprawienie opisu na przycisku ‘Zezwolenia – linie regularne’.
 26. Poprawienie działania przycisku usuń w OSK, SKP, firmach holuj±cych i o¶rodkach rehabilitacji.
 27. Wysoko¶ć okna dodawania kierowców, instruktorów, itp. została zmniejszona i dostosowana do rozdzielczo¶ci ekranu 1024x768.
 28. Okno edycji przedsiębiorców (przewoĽnicy, OSK, SKP, Administratorzy Przystanków, O¶rodki rehabilitacji) zostały powiększone do całego ekranu. Przy dodawaniu lub edycji firmy, informacje wy¶wietlaj± się w trybie pełnoekranowym. Dzięki temu okno lepiej dopasowuje się do rozdzielczo¶ci ekranu 1024x768. Poprawione zostało również działanie przycisku zapisz, przy edycji nazwy firmy.
 29. Dodanie funkcji scalania instruktorów, wykładowców i kursantów. Scalanie możliwe jest dla osób, które maj± takie samo Imię, Nazwisko i PESEL lub datę urodzenia. Je¶li dana osoba jest wykorzystywana w usłudze PortalOSK, scalenie nie jest możliwe. W takim przypadku należy spróbować scalić osoby w druga stronę lub skontaktować się z firm± Informica.
 30. Poprawienie dodawania opisu do dokumentów przedsiębiorcy i pojazdu. Program ucinał zapisywany tekst po 50 znakach, zostało poprawione na 500 znaków.
 31. Kierowcy, zarz±dzaj±cy transportem, instruktorzy, wykładowcy, diagno¶ci: dodanie możliwo¶ci nieokre¶lania systemu pracy i rodzaju umowy (warto¶ć ‘nieznane’).
 32. Dodany nowy rodzaj dokumentu przypisywanego do przedsiębiorcy: pozwolenie czasowe.
 33. Poprawienie błędu z dodawaniem drugiego zatrudnienia: program nieprawidłowo sygnalizował zachodzenie na siebie dat zatrudnienia dla 1 firmy.
 34. Raporty
  • ogólne: dodanie eksportu do pliku CSV (szybki eksport, płaska lista, bez formatowania, możliwo¶ć otwarcia w Excelu lub OpenOffice Calc) oraz dodanie szybkiego eksportu do Excela przy użyciu standardu xml. Wydajno¶ć eksportu do standardowego pliku xls została poprawiona i zostały ustawione poprawne domy¶lne parametry eksportu.
  • ogólne: przedsiębiorcy, kierowcy i pojazdy usunięte nie pojawiaj± się na raportach (s± jedynie widoczne w filtrze usunięte).
  • wykaz dokumentów: dodanie kolumn: dat ważno¶ci, przebiegu linii, nazwy linii, zmiana filtrów i sposobu wybierania danych. Domy¶lnie s± wybierane ważne oryginały wydanych dokumentów.
  • wykaz wniosków: dodanie kolumn: przebiegu linii, nazwy linii, zmiana filtrów (umożliwienie filtrowania po zadanym polu) i sposobu wybierania danych (poprawienie wy¶wietlania danych z wniosków historycznych).
  • Dodatkowy raport ‘Wolne numery boczne taksówek (na podstawie licencji)’. Istniej±cy w programie raport pokazywał wolne numery boczne taksówek na podstawie rejestru taksówek. Porównanie tych raportów może pokazać ewentualne problemy z poprawno¶ci± dat przyjęcia i zdjęcia pojazdów ze stanu w rejestrze taksówek.
  • Wykaz taksówek: dodanie kolumn numer boczny pojazdu z licencji i z rejestru taksówek; poprawienie wybierania danych do raportu; zmiana filtra domy¶lnego: filtrowane s± domy¶lnie ważne taksówki, wraz z informacj± o licencji.
  • Wykaz taksówek: dodanie kolumn dotycz±cych taksometru, badania technicznego, dowodu rejestracyjnego i własno¶ci (kolumny wypełniane s± na podstawie dodanych do taksówki dokumentów).
   UWAGA: pomiędzy wykazem taksówek a wykazem dokumentów, gdzie wyfiltrowane s± taksówki mog± występować różnice w następuj±cych sytuacjach:
   Brak w wykazie dokumentów, a występuj± w wykazie taksówek, je¶li:
   - brak jest wydanych druków (np. przy wniosku o wydanie wtórnika, do momentu wydania, zmianie dokumentu do momentu wydania)
   - wszystkie druki s± archiwalne (dokument ma status wydany, ale wydruki zostały anulowane/zarchiwizowane) To s± dane niepoprawne: należy je wyfiltrować w wykazie dokumentów i sprawdzić.
   Brak w wykazie taksówek, a występuj± w wykazie dokumentów:
   - Dokumenty, których status jest ‘czeka na wydanie’, natomiast wydruk został ręcznie wydany (z poziomu panelu drukowania). Takie rekordy również można odnaleĽć w wykazie dokumentów.
  • Dodatkowy raport ‘Uprawnienia na krajowy transport drogowy – wersja rozszerzona’. Raport jest rozszerzon± wersj± istniej±cego już raportu i zawiera oddzielne kolumny z ilo¶ci± każdego nowego uprawnienia przewozowego.
  • Wybieranie danych w raportach Uprawnienia na krajowy transport drogowy (obydwa), oraz sprawozdanie GUS zostały poprawione. Zestawienia robione s± na podstawie danych wpisanych we wnioskach.
   Uprawnienia na krajowy transport drogowy (kolumny):
   1 - LTR + ZPD w zakresie rzeczy (licencje na transport rzeczy starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   2 - LTR kat. po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo + LPR (licencje na transport rzeczy starego typu. kategoria po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo i licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy)
   3 - WLR + WPD w zakresie rzeczy (wypisy z licencji na transport rzeczy starego typu i wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   4 - LTO + ZPD w zakresie osób (licencje na transport osób starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   5 - WTO + WPD w zakresie osób (wypisy z licencji na transport osób starego typu i wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   6 - LTA + LTX (licencje na przewóz osób taksówk±)
   7 - ZLR (zezwolenia na linie regularne)
   8 - WLR (wypisy z zezwoleń na linie regularne)
   9 - ZLS (zezwolenia na linie regularne specjalne)
   10 - WLS (wypisy z zezwoleń na linie regularne specjalne)
   11 - ZAS na przewóz osób (za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe)
   12 - WZA na przewóz osób (wypisy z za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe)
   13 - ZAS na przewóz rzeczy (za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   14 - WZA na przewóz rzeczy (wypisy z za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   Uprawnienia na krajowy transport drogowy - wersja rozszerzona (kolumny):
   1 - LTR (licencje na transport rzeczy starego typu)
   2 - LTR kat. po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo (licencje na transport rzeczy starego typu. kategoria po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo)
   3 - WLR (wypisy z licencji na transport rzeczy starego typu)
   4 - LPR (licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy)
   5 - ZPD w zakresie rzeczy (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   6 - WPD w zakresie rzeczy (wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   7 - LTO (licencje na transport osób starego typu)
   8 - WTO (wypisy z licencji na transport osób starego typu)
   9 - ZPD w zakresie osób (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   10 - WPD w zakresie osób (wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   11 - LSO (licencje na przewóz osób samochodem osobowym)
   12 - WSO (wypisy z licencji na transport osób samochodem osobowym)
   13 - L79 (licencje na przewóz osób samochodem osobowym od 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±)
   14 - W79 (wypisy z licencji na przewóz osób samochodem osobowym od 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±)
   15 - LTA + LTX (licencje na przewóz osób taksówk±)
   16 - ZLR (zezwolenia na linie regularne)
   17 - WLR (wypisy z zezwoleń na linie regularne)
   18 - ZLS (zezwolenia na linie regularne specjalne)
   19 - WLS (wypisy z zezwoleń na linie regularne specjalne)
   20 - ZAS na przewóz osób (za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe) 21 - WZA na przewóz osób (wypisy z za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe)
   22 - ZAS na przewóz rzeczy (za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   23 - WZA na przewóz rzeczy (wypisy z za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   Sprawozdanie GUS: (wiersz/kolumna)
   1/1 - LTO kategoria autobus, samochód os. i autobus + ZPD w zakresie osób (licencje na transport osób starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   1/2 - WTO + WPD w zakresie osób (wypisy z licencji i zezwoleń j.w.)
   2/1 - LTA + LTX (licencje na przewóz osób taksówk±)
   2/3 - LTA + LTX - przypisane różne pojazdy do licencji na przewóz osób taksówk±
   3/1 - LTR + ZPD w zakresie rzeczy (licencje na transport rzeczy starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   3/2 - WLR + WPD w zakresie rzeczy (wypisy z licencji na transport rzeczy starego typu i wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   4/1 - LTR kat. po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo + LPR (licencje na transport rzeczy starego typu. kategoria po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo i licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy)
 35. Karty parkingowe: poprawienie wygl±du listy wyboru pojazdów przy dodawaniu karty parkingowej dla o¶rodka rehabilitacji.
 36. Karty parkingowe: zamiana kolumny Imię i nazwisko na ‘Imię i nazwisko / O¶rodek rehab.’. Dla kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych pokazuje się imię i nazwisko, dla o¶rodków rehabilitacji – nazwa o¶rodka rehabilitacji. Analogiczna zmiana została wykonana w podsumowaniu karty (wła¶ciwo¶ci i menu akcji).
 37. W podsumowaniu karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych wy¶wietlany jest napis Imię i nazwisko, dla o¶rodków rehabilitacji napis Firma.
 38. W panelu drukowania, je¶li mam wy¶wietlony podgl±d wydruku i zmieniam opcje drukowania, podgl±d wydruku od¶wieża się automatycznie.
 39. Na niektórych stacjach roboczych z Windows XP SP3 lub Windows Server 2008 SP2 po wej¶ciu do opcji wydruków program „zawisał”. Problem polegał na innej niż standardowa odpowiedzi z systemu operacyjnego na od¶wieżanie ekranu. Problem został rozwi±zany.
 40. Opcje numeracji: poprawienie błędu niezapisywania ilo¶ci zer wiod ±cych do wypisów na licencje na przewóz osób i rzeczy (starego typu).
 41. 41. W opcjach drukowania, w prawym dolnym rogu została dodana krótka instrukcja dotycz±ca skrótów klawiaturowych:
  CTRL + a: zaznaczanie wszystkich elementów
  CTRL + strzałki: przesuwanie zaznaczonego elementu
  SHIFT + strzałki: zmiana wielko¶ci zaznaczonego elementu
 42. Panel drukowania: poprawienie błędu sortowania po numerze wypisu i filtrowania. Do filtru zostało dodane możliwo¶ć wyfiltrowania ważnych oryginałów, kopii, dokumentów głównych i wypisów.
 43. Panel drukowania: na podgl±dzie wydruku zostało poprawione działanie scroll-a w myszce: scroll przesuwa podgl±d w górę i w dół.
 44. Panel drukowania: je¶li edytuję datę głównego dokumentu, program pyta się, czy zmienić datę na wszystkich niewydrukowanych wypisach. Je¶li poprawiam datę na wypisie, program pyta się, czy zmienić datę na niewydrukowanych innych wypisach.
 45. Została dodana historia do pojazdów (każdy rodzaj). Przy aktualizacji programu zostanie dodany 1 rekord historyczny z dat± utworzenia rekordu pojazdu w systemie (lub jego migracji). Przy każdej edycji pojazdu będzie zapisywany rekord historyczny.
 46. W filtrach dotycz±cych wniosków przewoĽników i kart parkingowych, został rozbudowany filtr ważnych dokumentów. Po rozwinięciu ‘ważne’ możemy dodatkowo wyfiltrować ważne dokumenty po rodzaju / kategorii dokumentu.
 47. Kontrole: dodanie akcji ‘zamknięcie kontroli (proces skrócony)’. Akcja umożliwia wykonanie zamknięcia kontroli bez konieczno¶ci przechodzenia przez cały proces: bezpo¶rednio po dodaniu kontroli można j± zamkn±ć.
 48. Kontrole: pole Uwagi zostało powiększone do 200 znaków.
 49. Została dodana nowa akcja: ‘zwrot wypisu’. Wykonanie akcji archiwizuje wybrane wypisy i odpowiednio zmniejsza liczbę wypisów we wniosku.
 50. Ogólne: Po kliknięciu na przycisk wła¶ciwo¶ci wniosku (albo dwuklik) został zmieniony wy¶wietlany interfejs użytkownika. Wy¶wietlane s± wszystkie istotne aktualne informacje dla danego wniosku.
 51. Ogólne: We wła¶ciwo¶ciach i edycji zostały dodane przyciski nawigacji po rekordach (zgodnie z ustawionym filtrem można przeł±czać na kolejny i poprzedni rekord).
 52. Poprawa zachowania programu przy zerwaniu poł±czenia z serwerem: program zamyka się bez komunikatu o błędzie (Read error).
 53. Poprawienie wy¶wietlania informacji o ilo¶ci dostępnych stanowisk na zakładce Ustawienia -> Licencje.
 54. Ogólne: zmiana widoku wła¶ciwo¶ci wniosków (uruchamiane dwuklikiem, albo przyciskiem wła¶ciwo¶ci): pokazuje się podsumowanie aktualnego dokumentu, wraz z informacjami szczegółowymi dotycz±cymi dokumentu. Zostały również dodane przyciski nawigacji po rekordach: kolejny rekord / następny rekord. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w menu akcji, czyli podczas edycji dokumentu.
 55. Ogólne: usunięcie przycisków nawigacji po rekordach. Przyciski scalania, oraz wy¶wietlania historii zostały dodane bezpo¶rednio pod przyciskami edycji. Scalanie przedsiębiorców zostało usunięte spod przycisku usuń.
 56. Ogólne: została dodana możliwo¶ć eksportu danych widocznych w rejestrach do pliku CSV (Excel, OpenOffice Calc) oraz drukowania i zapisu do pdf. Przyciski eksportu i drukowania zostały dodane po prawej stronie, obok wyszukiwania:
 57. Ogólne: system zapamiętuje szeroko¶ci kolumn i ich kolejno¶ć dla wszystkich okien i dla każdego użytkownika. Informacje zapisywane s± na stacji roboczej (na komputerze, dla zalogowanego użytkownika Windows).
 58. Zarz±dzanie użytkownikami: użytkownika w systemie mogę przypisać do wydziału (delegaturę) urzędu dodanego do systemu dla urzędu w licencji. Wydział urzędu dodaje się w Słownikach urzędów.
 59. Instalator: umożliwienie instalacji oddzielnie bazy danych i usługi Serwer Informica. W instalatorze można wybrać zainstalowanie i zaktualizowanie bazy danych na innym serwerze, gdzie zainstalowany jest SQL Server. Na li¶cie przy instalacji serwera został dodany przycisk zaawansowane. Żeby zainstalować bazę na serwerze zdalnym należy podać nazwę serwera i instancji, oraz ¶cieżkę, gdzie na serwerze zdalnym będ± umieszczone pliki bazy danych.

27.12.2013


Moduł Dokumenty:
 1. Zostały rozdzielone zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne od wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. W menu PrzewoĽnicy -> Wnioski zamiast istniej±cej pozycji Zezwolenia zostały dodane 2 nowe:
  • Zezwolenia – linie regularne
  • Zezwolenia – nienormatywne
  UWAGA: żeby ta funkcjonalno¶ć działała poprawnie, konieczna jest podmiana pliku licencji. Po aktualizacji będzie widoczna jedynie pozycja Zezwolenia – linie reg. Firma Informica wygeneruje dla Państwa plik licencji uwzględniaj±cy now± pozycję w menu. Na podmianę pliku licencji jest 30 dni. Niezbędne zmiany zostały wykonane również w parametrach dotycz±cych zezwoleń, słowniku wyga¶nięć oraz raportach. Zezwolenia zostały porozdzielane. Dzięki powyższej zmianie jest możliwe utworzenie dostępu tylko do wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
 2. Została wykonana podmiana w menu nazwy Za¶wiadczenia na ‘Za¶wiadczenia na potrz. własne’. Analogiczne poprawki zostały wykonane w parametrach, słownikach i raportach. Zmiana ma na celu ułatwienie nawigacji po programie.
 3. Poprawiona została wydajno¶ć programu przy wczytywaniu listy firm (wczytywanie danych jest obecnie dużo szybsze).
 4. Poprawiona została wydajno¶ć programu przy wczytywaniu listy pojazdów i taksówek (wczytywanie danych jest obecnie dużo szybsze).
 5. Poprawiona została wydajno¶ć programu przy wczytywaniu listy kierowców, instruktorów, wykładowców i kursantów (wczytywanie danych jest obecnie dużo szybsze).
 6. Poprawienie błędu wniosku o zmianę terminu ważno¶ci: data ważno¶ci aktualizowała się niepotrzebnie przy edycji liczby wypisów.
 7. W Parametrach ‘Opcje ogólne’ został dodany parametr ‘Dodawaj opłaty’. Domy¶lnie jest on zaznaczony. Jego odznaczenie powoduje wył ±czenie dodawania opłat przy generowaniu wniosków.
 8. Przy zmianie licencji na taksówkę, gdzie licencja została wydana na „starym” formularzu (LTA), a po zmianie zostanie wydana na nowym (LTX, wg. rozporz±dzenia z dnia 18 czerwca 2013), dokument będzie się poprawnie filtrował przy filtrowaniu Uprawnień przewozowych po kategorii. Po zmianie będzie wy¶wietlał się jako dokument typu LTX. Je¶li chcemy wyfiltrować wszystkie taksówki, musimy zaznaczyć wszystkie pozycje dotycz±ce taksówek w filtrze kategoria/rodzaj trzymaj±c wci¶nięty klawisz CTRL.
 9. Karty parkingowe: poprawienie domy¶lnej daty, przy wydawaniu kart parkingowych na czas okre¶lony. Domy¶lna data to dzi¶ plus 1 rok.
 10. W opcjach wydruku (formatowanie elementów na wydrukach) po pod¶wietleniu konkretnego elementu na wydruku zaznaczaj± się odpowiednie przyciski dotycz±ce wyrównania tekstu (do prawej/lewej/centruj/justuj oraz do dolnej/górnej/centruj). Dzięki temu wiadomo jak jest sformatowane ułożenie tekstu w danym polu.
 11. Umożliwienie drukowania własnych numerów za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne na wypisach z za¶wiadczeń. Je¶li w opcjach wydruku wypisu (WZA) ustawimy parametr … wtedy na wydruku wypisu w polu Numer za¶wiadczenia będzie pojawiała się tre¶ć: numer druku ¶cisłego zarachowania + numer własny za¶wiadczenia, np. „0391334 0015”. Prosimy pamiętać, że aby drukować własne numery za¶wiadczeń w parametrach numeracji za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne konieczne jest wył ±czenie parametru „numer za¶wiadczenia = numer druku”.
 12. Zostały poprawione domy¶lne (dodane przy instalacji programu) przepisy ustaw dotycz±ce wyga¶nięcia lub cofnięcia uprawnień przewozowych. Przepisy można przegl±dać i edytować w Słownikach.

  UWAGA: przepisy ustaw dodane ręcznie lub uprawnienia pochodz±ce z importu z programu Licencje nie zostały zmienione.

 13. Zostały zaktualizowane podstawy prawne drukowane na uprawnieniach przewozowych na najnowsze ‘Dz.U. 2013 poz. 1414’ (nie zostały zaktualizowane podstawy prawne, które zostały zmienione przez użytkownika).
 14. Przy dodawaniu i zmianie uprawnień przewozowych z opisu podstawy prawnej w interfejsie użytkownika został usunięty tekst ‘nr 0’.
 15. Poprawienie wy¶wietlania wykazu zmian na ekranie startowym aplikacji w systemach Windows XP.
 16. Poprawienie wy¶wietlania okien parametrów przy ustawionych dużych czcionkach w Windows XP. Okna edycji parametrów dostosowuj± się automatycznie do wybranej wielko¶ci czcionki w systemie Windows i wy¶wietla się cała tre¶ć.
 17. Poprawienie wy¶wietlania daty wydania w historii druku w panelu drukowania. Pojawia się data wykonania czynno¶ci, a w opisie data wybrana przy wydaniu.
 18. Poprawienie wy¶wietlania rodzaju uprawnień w menu akcji: tekst jest zawijany i widać cał± nazwę uprawnienia przewozowego.
 19. Poprawienie nazw kolumn w uprawnieniach przewozowych: słowo Licencja zostało zast±pione przez Uprawnienie.
 20. W rejestrze kart parkingowych została dodana kolumna Rodzaj karty, w której wy¶wietla się rodzaj wydanej karty: dla osoby niepełnosprawnej lub dla placówki rehabilitacyjnej.
 21. Poprawienie edycji druków niewykorzystanych: możliwa jest zmiana rodzaju druku.
 22. Poprawienie nadawania zer wiod±cych przy zmianie dokumentu i dodatkowych wypisach.
 23. Poprawienie błędu przy dodawaniu miejscowo¶ci: pojawiał się bł±d przy wybieraniu gminy.
 24. Poprawki i zmiany w raportach:
  • naprawienie błędu raportu Wykaz taksówek
  • dodanie opisów do dat w Wykazie wniosków i Wykazie dokumentów
  • optymalizacja działania raportu Wykaz dokumentów. Uwaga: przy dużej ilo¶ci rekordów rysowanie tabeli może nadal trwać długo (do 20s przy kilkunastu tysi±cach rekordów w raporcie).
  • w raporcie ‘Wykaz przypisania pojazdów’ zostało dodane drukowanie danych KRS/EDG przedsiębiorcy (możliwe jest wył±czenie drukowania tego pola). Ponadto zostało poprawiona wysoko¶ć pól dotycz±cych nazwy firmy i adresu, oraz drukuje się słowo ‘(brak)’ zamiast 0 w przypadku braku dat dokumentu.
  • w raporcie ‘Wykaz opłat’ zostało poprawiona wysoko¶ć pól dotycz±cych nazwy firmy i adresu, oraz drukuje się słowo ‘(brak)’ zamiast 0 w przypadku braku dat dokumentu.
  • Poprawienie działania raportu Plan kontroli (Raporty -> Raporty -> Kontrole): dodanie kolumny Lp. oraz poprawienie wy¶wietlania danych: w planie kontroli wy¶wietlaj± się wszystkie niezakończone kontrole.
  • Poprawienie działania raportu Raport wykonanych kontroli (Raporty - > Raporty -> Kontrole): dodanie kolumny Lp. oraz poprawienie wy¶wietlania danych: w raporcie wykonanych kontroli wy¶wietlaj± się wszystkie zakończone kontrole.
 25. Pojazdy pochodz±ce z importu z programu Licencje, Zezwolenia, Za¶wiadczenia: został uzupełniony rok produkcji, który nie zaktualizował się przy migracji danych.
 26. W opcjach drukowania dokumentów została dodana możliwo¶ć zaznaczenia wszystkich elementów za pomoc± klawiszy CTRL+a. Wtedy dla wszystkich elementów można wykonywać formatowania (np. zmiana rodzaju czcionki i wielko¶ci, wyrównanie).
 27. W drukowaniu zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego (oryginał ZPD oraz wypis WPD) został dodany parametr: Rodzaj drukowanego adresu. Domy¶lnie zaznaczony jest adres główny (adres rejestracji działalno¶ci), natomiast można zmienić drukowany adres na adres korespondencyjny (zgodnie z rozp. PE 1071/2009 art. 5 lit. a). Przy zaznaczonej powyższej opcji drukowany jest adres korespondencyjny przedsiębiorcy, czyli miejsce, w którym prowadzi działalno¶ć. Je¶li chcemy korzystać z nowej opcji należy każdemu przedsiębiorcy, któremu będziemy wydawać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego dodać adres korespondencyjny. Na pozostałych uprawnieniach przewozowych drukowany jest adres główny, czyli miejsce rejestracji działalno¶ci przedsiębiorcy.
 28. Dodanie możliwo¶ci automatycznego nadawania numerów firm - przewoĽników. W Ustawienia -> Parametry -> Opcje ogólne został dodany nowy parametr 'Automatycznie nadawaj numery firm (przewoĽnicy)’. Je¶li parametr zostanie zaznaczony, to przy dodawaniu firmy będzie podpowiadał się kolejny numer firmy, przy edycji i zapisie będzie sprawdzana unikalno¶ć numeru firmy. Domy¶lnie parametr jest odznaczony i weryfikacja numeru firmy jest wył±czona. Uwaga: przy wł±czeniu automatycznego nadawania numerów firm, nie odbywa się automatyczna weryfikacja istniej±cych numerów firm w systemie. Weryfikacja następuje przy dalszej pracy: dodawaniu i edycji przewoĽników- przedsiębiorców.
 29. Dodanie funkcji scalania przedsiębiorców. Scalać można tylko firmy, które maj± ten sam numer firmy oraz numer NIP. Scalanie firm znajduje się pod przyciskiem ‘-‘ (usuń). Należy wybrać firmę, z któr± chcemy scalić (pokazuje się lista firm, które spełniaj± warunek posiadania tego samego numeru firmy i numeru NIP), wybieramy wła¶ciw±. Firma, któr± scalamy zostanie usunięta i wszystkie jej dokumenty, pojazdy, kierowcy, itp., zostan± przeniesione do firmy, któr± wybrali¶my. Operacja scalania jest nieodwracalna. Operacja ma charakter techniczny – służy wyeliminowaniu w rejestrze przedsiębiorców duplikatów. Scalenie dotyczy też serwera zdalnego Informica (tam również eliminowane s± duplikaty scalanej firmy, je¶li istniej±), więc wymagany jest przy scaleniu dostęp do Internetu.
 30. Dodanie możliwo¶ci nadawania uprawnień ‘tylko do odczytu’. W uprawnieniach, je¶li użytkownik lub grupa ma zaznaczony ‘tylko do odczytu’ nie będzie mógł dodawać, usuwać ani edytować rekordów. Jedynie będzie aktywny przycisk wła¶ciwo¶ci umożliwiaj±cy podgl±d rekordów i ich historii.
AdminTool:
 1. Poprawienie wy¶wietlania informacji o działaniu silnika bazy danych MS SQL Server na zakładce Serwer Informica, je¶li system Foris działa w oparciu o domy¶ln± instancję MS SQL Server.
 2. Dodanie informacji na zakładce Wersja serwera Informica o ilo¶ci wykupionych stanowisk systemu.
 3. Przywrócenie komunikatu po odtworzeniu archiwalnej bazy danych.
 4. Umożliwienie wysyłania i pobierania archiwów na serwer zdalny Informica. Można wykonywać kopie zapasowe na serwer zdalny Informica. Pobieranie i odtwarzanie archiwów z serwera zdalnego Informica zostanie w przyszłym roku zaoferowane jako dodatkowa usługa. W tej chwili można z niej korzystać nieodpłatnie.

27.11.2013


Moduł Przystanki:

  1. Moduł przystanki: została zaktualizowana lista dróg: aktualizacja dróg wojewódzkich.

Moduł Dokumenty:

 1. Umożliwienie zmiany wersji rozporz±dzenia przy wniosku o zmianę terminu ważno¶ci licencji na taksówkę.
 2. Poprawienie błędu z zapisywaniem opisu pojazdów i taksówek.
 3. Dla zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych umożliwione zostało drukowanie nazwy organu odwoławczego w 2 linijkach: W parametrach organu odwoławczego możliwe jest dodawanie nowych linii oraz automatyczne wstawianie spacji na pocz±tku pierwszej linijki. Po poprawieniu położenia tego pola na wydruku, oraz jego wielko¶ci, można wydrukować nazwę organu odwoławczego w 2 linijkach.
 4. Zostało poprawione naliczanie opłat za wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych na zgodne z rozporz±dzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 4 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012 poz. 366).
 5. Dodanie możliwo¶ci eksportu do CEIDG nowych typów uprawnień przewozowych (nowe licencje uwzględniane s± przy eksporcie).
 6. Je¶li został dodany dokument, wydany i wyeksportowany do CEIDG, to, je¶li zostanie wykonane anulowanie wydania i anulowanie całego dokumentu, informacja o tym dokumencie zostanie wycofana z CEIDG (została dodana taka możliwo¶ć w bazie CEIDG).
 7. Poprawienie dodawania przedsiębiorcy: je¶li nazwę wpisujemy w dwóch linijkach, program poprawnie wyszukuje firmę w bazie zdalnej Informica (firmę, któr± podpowiada).
 8. Przy zmianie licencji na taksówkę, je¶li zmienia się pojazd i wskazuję taksówkę bez nadanego numeru bocznego, program automatycznie nadaje stary numer taksówki i ustawia datę zdjęcia ze stanu poprzedniego pojazdu. Zmiana ta umożliwia łatw± realizację zmiany pojazdu do licencji na transport drogowy osób taksówk±. Wystarczy dodać taksówkę wła¶ciwemu przedsiębiorcy, bez nadawania jej numeru bocznego. Następnie użyć akcji wniosek o zmianę uprawnienia (zmiana wszystkich wydruków). Po zaznaczeniu ‘Zmiana danych pojazdu’ i wybraniu nowego pojazdu, program automatycznie nada numer boczny i ustawi datę zdjęcia ze stanu „starej” taksówce.
 9. W historii licencji na taksówkę s± pokazane również dane pojazdu, na który została wydana licencja.
 10. W akcji zmiana dokumentu (bez zmiany wydruków) została udostępniona edycja daty końca ważno¶ci dokumentu (dla dokumentów na czas okre¶lony). Ponadto zostało poprawione działanie parametru ogólnego ‘Dodawaj opłaty przy zmianie dokumentu (bez zmiany druków): je¶li parametr jest odznaczony nie jest dodawana żadna opłata.
 11. OSK: dodanie nowej kategorii kursów i egzaminów: na pozwolenie na tramwaj (PT).
 12. Je¶li na wniosku o zmianę dokumentu ze zmian± wydruków zaznaczam, że zmieniły się dane przedsiębiorcy, to od razu jest możliwa edycja firmy – z formularza edycji wniosku. Został dodany przycisk edycji firmy.
 13. Dodanie możliwo¶ci justowania tekstu (wyrównanie do prawej i do lewej) na wydrukach w opcjach wydruku dokumentu.
 14. Poprawienie działania Multiselect (zaznaczania wielu pozycji) w filtrze we wnioskach. Je¶li zaznaczę kilka pozycji w filtrze używaj±c klawisza CRTL w oknie widzę wszystkie elementy z zaznaczonych pozycji filtra.
 15. Poprawienie błędu z automatycznym nadawaniem numerów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika (w niektórych przypadkach mechanizm niepoprawnie wskazywał pierwszy numer lub działał niepoprawnie przy anulowaniu).
 16. Dodanie możliwo¶ci wykonania zmiany dokumentu bez zmiany wydruków przy statusie sprawy ‘zwiększona liczba wypisów do dokumentu’ oraz ‘wydanie wtórnika do dokumentu’.
 17. Poprawienie działania programu przy wył±czonej opcji 'zawsze korzystaj z najnowszej wersji rozporz±dzeń'. Program podpowiada przy wprowadzaniu nowych uprawnień lub przy zmianie zawsze najnowsz± wersję rozporz±dzenia (któr± można zmienić na starsz±).
 18. Dodanie komunikatu w panelu drukowania, je¶li w rejestrze nie ma już wolnych druków ¶cisłego zarachowania typu, który próbuję drukować.
 19. Zmiany w generatorach raportów
  • Na raporcie Przypisanie pojazdów do dokumentu została dodana kolumna 'Liczba miejsc (suma)' (suma pól: liczba miejsc siedz±cych i stoj ±cych).
  • Dodanie do wykazów: dokumentów, wniosków, pojazdów, taksówek i kierowców możliwo¶ci sortowania po wybranej kolumnie.
  • Poprawa wybierania statusów i typów dokumentów w wykazach dokumentów i wniosków.
  • Poprawa raportów dotycz±cych taksówek: błędy wynikały najczę¶ciej z niepoprawnych danych w programie Licencje, które zostały zmigrowane do Foris. Często zdarzała się sytuacja, że w Licencjach została wydana licencja na taksówkę bez wpisania pojazdu do rejestru taksówek. W Foris taka sytuacja nie jest dopuszczalna, a niestety przy migracji nie zostało to uwzględnione. Przy aktualizacji zostan± dodane brakuj±ce taksówki na podstawie istniej±cych w programie licencji na taksówki. Bardzo prosimy uważnie sprawdzić poprawno¶ć rejestru taksówek po aktualizacji. Wszystkie ewentualne problemy prosimy zgłaszać do firmy Informica. Ponadto problem różnicy w ilo¶ci rekordów w rejestrach taksówek i na raportach może wynikać z tego, że na 1 pojazd zostało wydanych więcej niż 1 licencja. Prosimy sprawdzić rejestry również pod tym k±tem.
  • Dodanie kolumny NIP (firmy) w wykazie taksówek.
 20. Dodanie filtrowania do kierowców i osób zarz±dzaj±cych transportem: filtr na podstawie zatrudnienia.
 21. Poprawienie komunikatu przy próbie wykonania wniosku o zmianę wykazy pojazdów dla licencji na taksówkę.
 22. Poprawa działania parametru ogólnego (opcje ogólne) ‘Domy¶lna data ważno¶ci’. Je¶li wybrana jest opcja ‘Data wczorajsza’, program poprawnie ustawia datę końca ważno¶ci na datę o 1 dzień wcze¶niejsz±. Np.: data pocz±tku ważno¶ci to 2013-10-31, dokument ważny przez 2 lata, program ustawi datę końca ważno¶ci na 2015-10-30.
 23. Przy imporcie danych z programu Licencje mógł nast±pić bł±d z dat± końcow± i numerem zezwoleń na przewozy regularne. W trakcie aktualizacji bł±d, je¶li występuje, zostanie skorygowany.
 24. Dane za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne pochodz±ce z importy z programu Licencje zostan± skorygowane w następuj±cy sposób: jeżeli istniej± ważne dokumenty, których termin ważno¶ci nie upłyn±ł przed pocz±tkiem bież±cego roku, a które zostały wydane według rozporz±dzenia z 2004 roku (wtedy obowi±zywał inny wzór formularza wydruku za¶wiadczenia), to te dokumenty zostan± zmienione i zaktualizowane do formularza wydruku z roku 2006. Przy zmianie za¶wiadczenia pochodz±cego z programu Licencje i dostosowanego do definicji z rozporz±dzenia z roku 2004 pojawiały się błędy zwi±zane z niepoprawnym formularzem. Wzór wydruku za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne z rozporz±dzenia z roku 2004 nie został zaimplementowany w Forisie. Aktualizacja danych rozwi±że powyższy problem.
 25. Automatyczna numeracja spraw: dodanie przycisku zapisu parametrów numeru sprawy (komórka organizacyjna, symbol klasyfikacyjny i separator) oraz ułatwienie ustawiania i zmiany pocz±tkowego numeru sprawy. Numery sprawy nie można przestawić na niższy niż był ostatnio (wtedy mogłyby powtarzać się numery spraw nadawane automatycznie).
 26. Dodanie do przedsiębiorców możliwo¶ci dodawania nowych typów dokumentów, wynikaj±cych z art. 7a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. Dokumenty te można dodawać przy dodawaniu lub edycji przedsiębiorcy na zakładce ‘Dokumenty’.
 27. Dodanie do kierowców, osób zarz±dzaj±cych transportem i zarz±du wła¶cicieli możliwo¶ci dodawania za¶wiadczeń z Krajowego Rejestru Karnego oraz certyfikatu kompetencji zawodowych.
 28. Zmieniony został sposób opisu rodzajów uprawnień przewozowych na odpowiadaj±cy nazwom z ustawy o transporcie drogowym. Do ich łatwiejszego rozróżnienia do nazwy został dodany trzyliterowy skrót dokumentu. Zmiana dotyczy tylko uprawnień przewozowych.
 29. Umożliwienie dodawania za¶wiadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (PTZ) z dat± ważno¶ci bezterminow±.
 30. Poprawienie logiki działania nadawania numerów przy zmianie dokumentu (parametr Numeracja -> zmiana dokumentu).
  • Je¶li jest wybrana opcja Numer bez zmian to numer się nie zmienia.
  • Je¶li jest wybrana opcja Nowy numer, to numer nadaje się w zależno¶ci od ustawienia parametrów numeracji dla wybranego dokumentu (automatycznie lub ręcznie).
  • Je¶li jest wybrana opcja Nadaj prefix / sufix to pojawia się okienko do wpisania prefiksu lub sufiksu. Program automatycznie podpowiada kolejny numer sufiksu dla danego numeru. Ta opcja nie będzie działała, je¶li dla danego dokumentu numer dokumentu = numer druku.

30.09.2013


Moduł Dokumenty:

  1. Dodanie możliwo¶ci okre¶lania liczby znaków w numerze wypisu (zera wiod±ce). Odpowiedni parametr został dodany w parametrach numeracji poszczególnych typów dokumentów. Przy edycji wypisu jest możliwo¶ć poprawienia numeru, jak również dodania zer do numeru.
  2. Zmiany w raportach:

   • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem: poprawienie wy¶wietlania numerów licencji i zezwoleń (brakowało prefiksów i sufiksów).
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz OSK: Data wydania po¶wiadczenia potwierdzaj±cego spełnienie dodatkowych wymagań, Data zatrudnienia i rodzaj umowy instruktorów, Numery rejestracyjne, Marki i Kategorie pojazdów.
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz instruktorów: Data wydania legitymacji, Numer legitymacji, Daty ważno¶ci legitymacji, Uwagi (z instruktora).
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz wykładowców: Data wydania za¶wiadczenia, Uwagi (z wykładowcy).
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz diagnostów: Data wydania za¶wiadczenia, Uwagi (z diagnosty).
   • Wykaz przypisania pojazdów: usunięcie kolorów z raportu; dodanie kolumny Lp. do raportu, Dodatkowy parametr raportu: 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)': je¶li zaznaczony, to nie jest pokazywana ¶rodkowa czę¶ć raportu z numerami dokumentów i jest tylko lista pojazdów przypisanych do firmy.

UWAGA: Parametr 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)' jest domy¶lnie zaznaczony.

   • Dokumenty czekaj±ce na wydrukowanie: uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych na raporcie.
   • Sprawozdanie statystyczne GUS:
    • Przewóz autobusami: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu osób;
    • Przewóz taksówkami osobowymi: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki;
    • Transport rzeczy pojazdami samochodowymi: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
    • Działalno¶ć gospodarcza w zakresie po¶rednictwa przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na po¶rednictwo.
   • Uprawnienia na krajowy transport drogowy
    • Przewóz rzeczy: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
    • Licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na po¶rednictwo.
    • Przewóz osób: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu osób;
    • Licencja na przewóz taksówk±: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki.
   • Uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych w filtrach w Wykazie wniosków, w Wykazie dokumentów, w wykazie opłat i w wykazie przypisania pojazdów.
   • Dodanie do Wykazu instruktorów możliwo¶ci wy¶wietlania listy instruktorów wg ważno¶ci legitymacji (+ korekta błędu podgl±du raportu);
   • W raporcie ‘Wnioski o karty parkingowe’ mógł niepoprawnie wy¶wietlać się numer karty parkingowej. Zostało to poprawione.
   • Poprawa raportu Wykaz taksówek: poprawienie działania filtrów, dodanie dat anulowania, cofnięcia i wyga¶nięcia wniosku, domy¶lne sortowanie po numerze bocznym, możliwo¶ć wył±czania kolumn.
   • Poprawa raportu Pojazdy przypisane do dokumentu: w niektórych przypadkach raport zwracał niepoprawne wyniki w sytuacji, kiedy zaznaczony był parametr Uwzględniaj pojazdy nieprzypisane.
   • Dodanie nowego raportu: Wykaz kierowców (w czę¶ci PrzewoĽnicy).

UWAGA: Raporty: Wykazów dokumentów i Wykaz taksówek oraz Sprawozdanie GUS i Uprawnienia na krajowy transport drogowy mog± działać niepoprawnie dla danych importowanych z programu Licencje. Problem zostanie rozwi±zany w najbliższej wersji.

  1. Umożliwienie sortowania na li¶cie taksówek (PrzewoĽnicy -> Taksówki) w kolejno¶ci rosn±cej numerów bocznych (zamiast alfabetycznie).
  2. Dodanie do listy taksówek (PrzewoĽnicy -> Taksówki) kolumny ‘Aktualny numer licencji’. W tej kolumnie wy¶wietlany jest numer ważnej licencji przypisanej do taksówki.
  3. Przy akceptacji wniosku o now± licencję na taksówkę lub zmianie licencji na taksówkę nie jest już obowi±zkowe wypełnianie pola VIN pojazdu, gdyż nie jest ono drukowane na licencji.
  4. Umożliwienie zmiany liczby wypisów przy akcji przeniesienia uprawnień na inn± firmę, oraz umożliwienie anulowania wykonania tej akcji.
  5. Zmiana filtru na listach druków (Ustawienia/Druki) na dynamiczny: w filtrze pokazuj± się tylko nazwy faktycznie istniej±ce na li¶cie.
  6. Poprawienie błędu zwi±zanego z numeracj± nowych dokumentów: numery dokumentów anulowanych nie s± brane pod uwagę.
  7. Dodanie opłat przy zmianie licencji na taksówkę ze zmian± rozporz ±dzenia (tzn. poprzednia licencja była wydana zgodnie z rozporz±dzeniem z dnia 4-12-2007 i przy zmianie wydajemy zgodnie z rozporz±dzeniem z dnia 18-06-2013).
  8. W akcji opłaty za wniosek wy¶wietlenie numerów potwierdzenia wpłat.
  9. W parametrach ogólnych został rozdzielony parametr kontroluj rozliczanie opłat: można kontrolować rozliczanie opłat jedynie dla uprawnień przewozowych.
  10. Zwiększenie wielko¶ci nazwy zał±cznika, który można doł±czyć do programu do 256 znaków.
  11. Poprawka błędu nadawania numeru i drukowania numeru dla nowych uprawnień przewozowych.
  12. Program zawsze podpowiada najnowsz± wersję rozporz±dzenia przy dodawaniu i zmianie wydruku nawet, je¶li nie jest zaznaczony parametr ‘zawsze korzystaj z najnowszej wersji rozporz±dzeń’.
  13. Poszerzone zostało pole dodawania nowych druków do bazy, dzięki czemu widać pełn± nazwę dokumentu.
  14. Przy akceptacji Zezwolenia na krajowy transport drogowy rzeczy ( i osób), które wydawane jest bezterminowo, wyszarzenie daty terminu ważno¶ci i ustawienie okresu ważno¶ci ‘(bezterminowo)’.
  15. Licencje na taksówkę: przy wniosku o now± taksówkę i wniosku o zmianę wy¶wietlenie informacji o dacie przyjęcia na stan i zdjęcia ze stanu.
  16. Zmiana kolejno¶ci wy¶wietlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców, OSK, Innych jednostek, SKP, Parkingów, Firm holuj±cych i O¶rodków rehabilitacji.
  17. Zmiana kolejno¶ci kolumn w Pojazdach przewoĽników i Pojazdach szkoleniowych OSK: kolumna numer boczny została przeniesiona do ostatniej kolumny.
  18. Dodanie do OSK i Innych jednostek szkolenia na pozwolenie na tramwaj (dodatkowa kategoria).
  19. Dodanie do instruktorów i wykładowców uprawnień instruktorskich na pozwolenie na tramwaj.
  20. Dodanie paska postępu przy pobieraniu danych z PortalOSK.
  21. Poprawienie wy¶wietlania danych kursu w za¶wiadczeniu o ukończeniu kursu, w przypadku kiedy kurs nie ma okre¶lonej daty końcowej.
  22. Zmiana interfejsu dodawania osób: Pole PESEL zostało przeniesione na górę ekranu. Przy dodawaniu wykładowców, instruktorów i kursantów należy najpierw podać numer PESEL lub zaznaczyć, że dana osoba nie ma numeru PESEL, przed uzupełnieniem pozostałych danych.
  23. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie je¶li logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja Foris podł±cza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozł±cza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  24. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie, je¶li logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja FORIS podł±cza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozł±cza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  25. W niektórych przypadkach mógł się pojawiać bł±d wyliczania ilo¶ci wypisów po dodaniu wniosku o dodatkowe wypisy. Bł±d został poprawiony.
  26. Je¶li w parametrach numeracji przy zmianie dokumentu mam ustawion± opcję ‘dodaj prefiks lub sufiks’, to przy każdej zmianie program podpowiada najpierw sufiks 1 potem kolejne liczby.
  27. Dodanie pola do skre¶lenia dla wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika.

UWAGA: Konieczne będzie poprawienie ułożenia elementów na tym druku, gdyż przy instalacji ustawienia dla druku WPD zostan± zresetowane do ustawień fabrycznych.

  1. Umożliwienie dodawania taksówek bez numeru bocznego. Taksówki bez numeru bocznego nie podlegaj± sprawdzeniom.
  2. Umożliwienie dodania do wniosku na licencję na taksówkę pojazdu bez wprowadzonego numeru VIN (numer ten nie jest drukowany na nowych licencjach).

Moduł Przystanki:

  1. Zmiana kolejno¶ci wy¶wietlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców i Administratorów przystanków.

AdminTool:

 1. Zmiana sposobu wysyłania backupu do Informica (wysyłka serwisowa) z sftp na https. Do przesyłania backupu konieczne jest zalogowanie się w AdminTool.
 2. Je¶li przy robieniu backupu podany zostanie folder, który już istnieje, dodatkowo wy¶wietla się komunikat: 'Taki folder już istnieje. Dane zostan± nadpisane. Czy kontynuować?'
 3. Poprawka błędu przy logowaniu z wersji 1.13.21. Je¶li ustawiona była metoda logowania systemowa (użytkownik Windows), pojawiał się bł±d przy logowaniu. Poprawka dotyczy aplikacji Foris.exe i AdminTool.exe.

27.09.2013


Moduł Dokumenty:
  1. Dodanie możliwo¶ci okre¶lania liczby znaków w numerze wypisu (zera wiod±ce). Odpowiedni parametr został dodany w parametrach numeracji poszczególnych typów dokumentów. Przy edycji wypisu jest możliwo¶ć poprawienia numeru, jak również dodania zer do numeru.
  2. Zmiany w raportach:

    • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem: poprawienie wy¶wietlania numerów licencji i zezwoleń (brakowało prefiksów i sufiksów).
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz OSK: Data wydania po¶wiadczenia potwierdzaj±cego spełnienie dodatkowych wymagań, Data zatrudnienia i rodzaj umowy instruktorów, Numery rejestracyjne, Marki i Kategorie pojazdów.
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz instruktorów: Data wydania legitymacji, Numer legitymacji, Daty ważno¶ci legitymacji, Uwagi (z instruktora).
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz wykładowców: Data wydania za¶wiadczenia, Uwagi (z wykładowcy).
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz diagnostów: Data wydania za¶wiadczenia, Uwagi (z diagnosty).
    • Wykaz przypisania pojazdów: usunięcie kolorów z raportu; dodanie kolumny Lp. do raportu, Dodatkowy parametr raportu: 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)': je¶li zaznaczony, to nie jest pokazywana ¶rodkowa czę¶ć raportu z numerami dokumentów i jest tylko lista pojazdów przypisanych do firmy.

   UWAGA: Parametr 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)' jest domy¶lnie zaznaczony.

    • Dokumenty czekaj±ce na wydrukowanie: uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych na raporcie.
    • Sprawozdanie statystyczne GUS:
     • Przewóz autobusami: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu osób;
     • Przewóz taksówkami osobowymi: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki;
     • Transport rzeczy pojazdami samochodowymi: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
     • Działalno¶ć gospodarcza w zakresie po¶rednictwa przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na po¶rednictwo.
    • Uprawnienia na krajowy transport drogowy
     • Przewóz rzeczy: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
     • Licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na po¶rednictwo.
     • Przewóz osób: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu osób;
     • Licencja na przewóz taksówk±: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki.
    • Uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych w filtrach w Wykazie wniosków, w Wykazie dokumentów, w wykazie opłat i w wykazie przypisania pojazdów.
    • Dodanie do Wykazu instruktorów możliwo¶ci wy¶wietlania listy instruktorów wg ważno¶ci legitymacji (+ korekta błędu podgl±du raportu);
    • W raporcie ‘Wnioski o karty parkingowe’ mógł niepoprawnie wy¶wietlać się numer karty parkingowej. Zostało to poprawione.
    • Poprawa raportu Wykaz taksówek: poprawienie działania filtrów, dodanie dat anulowania, cofnięcia i wyga¶nięcia wniosku, domy¶lne sortowanie po numerze bocznym, możliwo¶ć wył±czania kolumn.
    • Poprawa raportu Pojazdy przypisane do dokumentu: w niektórych przypadkach raport zwracał niepoprawne wyniki w sytuacji, kiedy zaznaczony był parametr Uwzględniaj pojazdy nieprzypisane.
    • Dodanie nowego raportu: Wykaz kierowców (w czę¶ci PrzewoĽnicy).

   UWAGA: Raporty: Wykazów dokumentów i Wykaz taksówek oraz Sprawozdanie GUS i Uprawnienia na krajowy transport drogowy mog± działać niepoprawnie dla danych importowanych z programu Licencje. Problem zostanie rozwi±zany w najbliższej wersji.

  3. Umożliwienie sortowania na li¶cie taksówek (PrzewoĽnicy -> Taksówki) w kolejno¶ci rosn±cej numerów bocznych (zamiast alfabetycznie).
  4. Dodanie do listy taksówek (PrzewoĽnicy -> Taksówki) kolumny ‘Aktualny numer licencji’. W tej kolumnie wy¶wietlany jest numer ważnej licencji przypisanej do taksówki.
  5. Przy akceptacji wniosku o now± licencję na taksówkę lub zmianie licencji na taksówkę nie jest już obowi±zkowe wypełnianie pola VIN pojazdu, gdyż nie jest ono drukowane na licencji.
  6. Umożliwienie zmiany liczby wypisów przy akcji przeniesienia uprawnień na inn± firmę, oraz umożliwienie anulowania wykonania tej akcji.
  7. Zmiana filtru na listach druków (Ustawienia/Druki) na dynamiczny: w filtrze pokazuj± się tylko nazwy faktycznie istniej±ce na li¶cie.
  8. Poprawienie błędu zwi±zanego z numeracj± nowych dokumentów: numery dokumentów anulowanych nie s± brane pod uwagę.
  9. Dodanie opłat przy zmianie licencji na taksówkę ze zmian± rozporz ±dzenia (tzn. poprzednia licencja była wydana zgodnie z rozporz±dzeniem z dnia 4-12-2007 i przy zmianie wydajemy zgodnie z rozporz±dzeniem z dnia 18-06-2013).
  10. W akcji opłaty za wniosek wy¶wietlenie numerów potwierdzenia wpłat.
  11. W parametrach ogólnych został rozdzielony parametr kontroluj rozliczanie opłat: można kontrolować rozliczanie opłat jedynie dla uprawnień przewozowych.
  12. Zwiększenie wielko¶ci nazwy zał±cznika, który można doł±czyć do programu do 256 znaków.
  13. Poprawka błędu nadawania numeru i drukowania numeru dla nowych uprawnień przewozowych.
  14. Program zawsze podpowiada najnowsz± wersję rozporz±dzenia przy dodawaniu i zmianie wydruku nawet, je¶li nie jest zaznaczony parametr ‘zawsze korzystaj z najnowszej wersji rozporz±dzeń’.
  15. Poszerzone zostało pole dodawania nowych druków do bazy, dzięki czemu widać pełn± nazwę dokumentu.
  16. Przy akceptacji Zezwolenia na krajowy transport drogowy rzeczy ( i osób), które wydawane jest bezterminowo, wyszarzenie daty terminu ważno¶ci i ustawienie okresu ważno¶ci ‘(bezterminowo)’.
  17. Licencje na taksówkę: przy wniosku o now± taksówkę i wniosku o zmianę wy¶wietlenie informacji o dacie przyjęcia na stan i zdjęcia ze stanu.
  18. Zmiana kolejno¶ci wy¶wietlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców, OSK, Innych jednostek, SKP, Parkingów, Firm holuj±cych i O¶rodków rehabilitacji.
  19. Zmiana kolejno¶ci kolumn w Pojazdach przewoĽników i Pojazdach szkoleniowych OSK: kolumna numer boczny została przeniesiona do ostatniej kolumny.
  20. Dodanie do OSK i Innych jednostek szkolenia na pozwolenie na tramwaj (dodatkowa kategoria).
  21. Dodanie do instruktorów i wykładowców uprawnień instruktorskich na pozwolenie na tramwaj.
  22. Dodanie paska postępu przy pobieraniu danych z PortalOSK.
  23. Poprawienie wy¶wietlania danych kursu w za¶wiadczeniu o ukończeniu kursu, w przypadku kiedy kurs nie ma okre¶lonej daty końcowej.
  24. Zmiana interfejsu dodawania osób: Pole PESEL zostało przeniesione na górę ekranu. Przy dodawaniu wykładowców, instruktorów i kursantów należy najpierw podać numer PESEL lub zaznaczyć, że dana osoba nie ma numeru PESEL, przed uzupełnieniem pozostałych danych.
  25. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie je¶li logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja Foris podł±cza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozł±cza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  26. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie, je¶li logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja FORIS podł±cza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozł±cza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  27. W niektórych przypadkach mógł się pojawiać bł±d wyliczania ilo¶ci wypisów po dodaniu wniosku o dodatkowe wypisy. Bł±d został poprawiony.
  28. Je¶li w parametrach numeracji przy zmianie dokumentu mam ustawion± opcję ‘dodaj prefiks lub sufiks’, to przy każdej zmianie program podpowiada najpierw sufiks 1 potem kolejne liczby.
  29. Dodanie pola do skre¶lenia dla wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika.

UWAGA: Konieczne będzie poprawienie ułożenia elementów na tym druku, gdyż przy instalacji ustawienia dla druku WPD zostan± zresetowane do ustawień fabrycznych.

  1. Umożliwienie dodawania taksówek bez numeru bocznego. Taksówki bez numeru bocznego nie podlegaj± sprawdzeniom.
  2. Umożliwienie dodania do wniosku na licencję na taksówkę pojazdu bez wprowadzonego numeru VIN (numer ten nie jest drukowany na nowych licencjach).

Moduł Przystanki:

  1. Zmiana kolejno¶ci wy¶wietlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców i Administratorów przystanków.

AdminTool:

 1. Zmiana sposobu wysyłania backupu do Informica (wysyłka serwisowa) z sftp na https. Do przesyłania backupu konieczne jest zalogowanie się w AdminTool.
 2. Je¶li przy robieniu backupu podany zostanie folder, który już istnieje, dodatkowo wy¶wietla się komunikat: 'Taki folder już istnieje. Dane zostan± nadpisane. Czy kontynuować?'

14.08.2013


Moduł Dokumenty:

  1. Dodanie obsługi nowych druków uprawnień przewozowych: zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego, licencji na przewóz osób taksówk±, samochodem osobowym, samochodem od 7 do 9 osób oraz licencji na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy. Domy¶lnie w programie s± wybierane nowe uprawnienia przewozowe.

   UWAGA: Należy ustawić parametry numeracji dla nowych dokumentów: domy¶lnie numeracja licencji na taksówki jest kontynuowana, numeracje na zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika osób/rzeczy, na licencję na po¶rednictwo, na licencję na przewóz osób oraz na licencję na przewóz osób samochodem 7-9 osób s± rozdzielne.

   Lista nowych druków:

   • ZPD – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego
   • WPD – Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego
   • LTX – Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówk±
   • LPR – Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie po¶rednictwa przy przewozie rzeczy
   • L79 – Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób ł±cznie z kierowc±
   • W79 – Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób ł±cznie z kierowc±
   • LSO – Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
   • WSO – Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

  1. Zmiany w parametrach i raportach uwzględniaj±ce nowe dokumenty uprawnień przewozowych.
  2. Dla nowych licencji na taksówki (LTX) zostało dodane pole w formatowaniu wydruków: domy¶lny obszar przewozów. Wpisana w tym polu tre¶ć „podpowiadana jest” na etapie dodawania nowego wniosku na licencję na taxi.
  3. Dodanie nowej akcji w uprawnieniach przewozowych: Przeniesienie uprawnień przewozowych na inn± firmę. Istnieje możliwo¶ć odnotowania przyczyny przeniesienia.
  4. Dodanie do pojazdów pola D.M.C. (Dopuszczalna masa całkowita).
  5. W polu numer rejestracyjny i numer VIN w pojazdach można wprowadzać tylko wielkie litery (małe s± automatycznie zamieniane na wielkie).
  6. Poprawienie sprawdzania dat wniosku i pocz±tku ważno¶ci dla za¶wiadczeń na potrzeby własne.
  7. Zwiększenie wielko¶ci pola Numer dokumentu dla dokumentów dodawanych do kierowców do 30 znaków. Dotyczy to wszystkich rodzajów dokumentów.
  8. Możliwo¶ć zaznaczenia na li¶cie druków niewykorzystanych większej liczby rekordów i ich usunięcie. Poprawienie działania filtra po usunięciu.
  9. Powiększenie pola numer sprawy do 40 znaków (z 30).
  10. Holowanie: dodanie we wniosku do holowania możliwo¶ci wpisania firmy holuj±cej. Jako firmę holuj±c± można wskazać parking (domy¶lnie) lub można podać inn± firmę zdefiniowan± w systemie, jako parking lub firma holuj±ca. Opłaty za holowanie s± wyliczane z cennika firmy holuj±cej, za parkowanie z cennika firmy parkingowej.
  11. OSK: usunięcie sekund z godziny egzaminu.
  12. OSK: zmiana sposobu wy¶wietlania kategorii przy wyborze instruktorów i wykładowców.
  13. OSK: dodanie w egzaminach wewnętrznych listy kursantów. Można dodawać kursanta/kursantów, którzy podchodz± do egzaminu. Te dane s± pobierane z usługi PortalOSK. Możliwe jest również wyszukiwanie po nazwisku kursanta: po wpisaniu w polu wyszukiwania nazwiska osoby, program wskazuje rekordy, w których ta osoba występuje.
  14. Zmiany w raportach:
   • Nowy raport Firmy niekontrolowane (dostępny w PrzewoĽnikach, OSK i SKP oraz w Kontrolach): umożliwia sprawdzenie, które firmy nie były kontrolowane w zadanym okresie czasu.
   • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem: poprawienie wy¶wietlania numerów licencji, dodanie kolumny z numerem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego.
   • Rozszerzenie raportu wydanych kart parkingowych: dodanie kolumn: Termin ważno¶ci i Status sprawy oraz rozszerzenie filtrów o status sprawy, daty wydania, wniosku i ważno¶ci. Nazwa generatora została zmieniona na ‘Wnioski o karty parkingowe’.
   • Uwzględnienie pola D.M.C. z pojazdu w raporcie Przypisanie pojazdów do dokumentów.
   • Dodanie do raportów Plan kontroli i Raport wykonanych kontroli kolumny opis.
   • Dodanie do wykazu dokumentów i do wykazy wniosków daty końca zwieszenia.

Moduł Przystanki

  1. Zmiana w raporcie ‘Wykaz przystanków’, dodanie kolumn: nazwa przystanku komunikacyjnego, typ przystanku komunikacyjnego, tylko dla operatora.
  2. Dodanie powyższych kolumn do raportów ‘Wykaz przystanków – dokumenty i Wykaz przystanków – infrastruktura.

AdminTool

 1. W przypadku, kiedy zapamiętany folder do tworzenia backupu nie istnieje, program prosi o podanie nowego folderu zamiast wy¶wietlać komunikat o błędzie.
 2. Poprawienie dodawania wyj±tków do Firewalla na zakładce Administracja, przycisk ‘Dodaj lub aktywuj wyj±tki’.
 3. Poprawienie wy¶wietlenia komunikatu o błędzie przy tworzeniu backupu w przypadku braku uprawnień do zapisu pliku na dysku.

03.07.2013


AdminTool:

  1. W przypadku, kiedy zapamiętany folder do tworzenia backupu nie istnieje, program prosi o podanie nowego folderu zamiast wy¶wietlać komunikat o błędzie.

Moduł Dokumenty:

  1. Umożliwienie prowadzenia innej numeracji spraw dla licencji na transport osób i rzeczy oraz innej na taksówki (automatyczna numeracja w ustawieniach programu). Możliwe jest prowadzenie numeracji wspólnej.
  2. Umożliwienie prowadzenia innej numeracji spraw dla zezwoleń regularnych, innej dla zezwoleń regularnych specjalnych oraz innej dla nienormatywnych (automatyczna numeracja w ustawieniach programu). Możliwe jest prowadzenie numeracji wspólnej.
  3. Ułatwienie dostępu do Helpa programu: w prawym górnym rogu wy¶wietlany jest przycisk pomocy. Jego klikniecie działa analogicznie jak przycisk F1 – uruchamiana jest pomoc kontekstow±.
  4. Dodanie w słowniku urzędów filtru usuniętych urzędów.
  5. W panelu drukowania ustawienie poprawnej nazwy okna (zmiana napisu).
  6. Odblokowanie przycisku ‘Edycja dokumentu’ w panelu drukowania dla druku ZAS – za¶wiadczenie na przewozy na potrzeby własne. Jest możliwo¶ć edycji daty wydania na wydruku.
  7. Poprawka dodawania wniosków o wpis do rejestru dla OSK i Innych jednostek prowadz±cych szkolenia. Dla niektórych OSK nie było możliwe dodanie wniosku.
  8. Poprawienie widoczno¶ci opcji przy wydruku kart parkingowych dla niepełnosprawnych (KPR).
  9. Dodanie ostrzeżenia przy akceptacji wniosków, je¶li data pocz±tku ważno¶ci jest mniejsza niż data wniosku lub data akceptacji (wydania decyzji).
  10. Raporty:
   • Poprawienie raportu Przypisanie pojazdów do dokumentu: poprawka szeroko¶ci kolumn i wydruku.
  11. Przy akceptacji wniosków na przewozy ponadnormatywne przy walidacji nie jest sprawdzany numer w ewidencji działalno¶ci gospodarczej/KRS (nie jest on drukowany).
  12. Przy akceptacji wy¶wietlanie ostrzeżeń je¶li data wniosku jest wcze¶niejsza lub równa niż data pocz±tku ważno¶ci, oraz je¶li data akceptacji jest wcze¶niejsza lub równa niż data pocz±tku ważno¶ci.
  13. Umożliwienie usuwania kierowców, instruktorów, wykładowców, kursantów powi±zanych z wnioskami lub szkoleniami. Dodanie filtru usuniętych osób.
  14. Poprawienie błędu pobierania danych z PortalOSK: w pewnych okoliczno¶ciach mógł się generować bł±d pobierania, przy kopiowaniu harmonogramu kursantów.
  15. Dodanie komunikatu o danych do pobrania z PortalOSK. Je¶li istniej± jakie¶ dane do pobrania przy przej¶ciu na zakładkę OSK pojawi się informacja.

Moduł Przystanki:

 1. Poprawienie błędu przy dodawaniu przystanku z 2 stanowiskami.
 2. Poprawienie opisów w kreatorze dodawania przystanku.
 3. Dodanie możliwo¶ci dodawania atrybutów do stanowiska (zakładka dane dodatkowe). Możliwe jest dodawanie 2 typów atrybutów: ulica i punkt charakterystyczny. Atrybuty mog± być wykorzystywane do generowania wy¶wietlanej nazwy stanowiska (patrz punkt 7).
 4. Powiększenie pola numer przystanku komunikacyjnego do 7 znaków.
 5. Dodatkowe pole do przystanku komunikacyjnego/stanowiska: „Tylko dla operatora” publicznego transportu zbiorowego.
 6. Dodatkowe pole do przystanku komunikacyjnego/stanowiska: „Typ”. Możliwo¶ć zdefiniowania przystanku autobusowego, tramwajowego, itp.
 7. Dodanie do przystanków komunikacyjnych/stanowisk nazwy wy¶wietlanej. Wy¶wietlanie nazwy odbywa się na podstawie parametrów konfiguracji przystanku. Istnieje możliwo¶ć wy¶wietlania dowolnej nazwy przystanku komunikacyjnego / stanowiska, składaj±cej się z dowolnych atrybutów przystanku oraz przystanku komunikacyjnego / stanowiska. W menu dodana została pozycja „Konfiguracja przystanku”, za pomoc± której można definiować schematy wy¶wietlania nazwy (format xml).

14.06.2013


Moduł Dokumenty:

 1. Poprawka błędu przy definiowaniu nowych użytkowników systemu FORIS.

13.06.2013


Moduł Dokumenty:

 1. Usunięcie błędu przy kliknięciu na zakładkę "Osoby niepełnosprawne" w czę¶ci "Karty parkingowe".
 2. Odblokowanie przycisku "Edycja dokumentu" w panelu drukowania dla druku ZAS – za¶wiadczenie na przewozy na potrzeby własne. Możliwa jest zmiana daty wydania na wydruku.
 3. Poprawka dodawania wniosków o wpis do rejestru dla OSK i Innych jednostek prowadz±cych szkolenia. Dla niektórych OSK nie było możliwe dodanie wniosku.

21.05.2013


Zmiany ogólne:

  1. Mechanizm automatycznego wysyłania logów o błędach w aplikacji do Informica.
  2. Na stronie Start wy¶wietlanie wykazów zmian i informacji o najnowszych wersjach programu.
  3. Poprawa zachowania programu przy automatycznym wylogowaniu (po 30 minutach bezczynno¶ci). Po automatycznym wylogowaniu czasem pojawiały się błędy.
  4. Dostosowanie instalatora do MS SQL 2008. Tworzenie backupu (kopii zapasowej) w momencie instalacji nowej wersji serwera systemu FORIS.

Moduł Dokumenty:

  1. Zmiany interfejsu w czę¶ci PrzewoĽnicy
   • Zmiana nazwy pierwszej pozycji w lewym menu z "PrzewoĽnicy" na "Rejestry"
   • Zmiana nazwy drugiej pozycji w lewym menu z "PrzewoĽnicy" na "Przedsiębiorcy"
   • Zamiana pierwszej pozycji w czę¶ci "Wnioski" w lewym menu" z "Licencje" na "Uprawnienia przewozowe", wynikaj±ca z dostosowywania programu do zmian w ustawie o transporcie drogowym. Nazwa Licencje została zast±piona w systemie nazw± ‘Uprawnienia przewozowe’, gdyż taka ogólna nazwa wynika z ustawy – dla dotychczasowych licencji, nowych licencji i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego.
  2. Nowa akcja 'przekazanie dokumentów do innej innej jednostki samorz ±du terytorialnego (jst)', dostępna dla wydanych licencji na transport osób lub rzeczy. Przekazane dokumenty nie s± uwzględniane w raportach. W parametrach spraw dla Licencji został dodany parametr, czy generować now± sprawę przy przekazaniu (domy¶lnie nie).
  3. Nowy kreator umożliwiaj±cy dodawanie urzędów oraz pobierania urzędów z listy w bazie zdalnej.
  4. Poprawa działania przycisku resetowania szablonu druków LIN, ZLR, ZLS, WLR, WLS do ustawień fabrycznych (poprawa czcionek po resecie).
  5. Ujednolicenie nazw numeru w ewidencji działalno¶ci gospodarczej na edytorach szablonów druków (‘Numer w EDG’).
  6. Poprawienie działania przycisku test wydruku dla druków: nie jest drukowane tło.
  7. Powiększenie pól Trasa linii w za¶wiadczeniach na publiczny transport drogowy i potwierdzeniach z 1.000 do 2.000 znaków.
  8. W akcji zmiana licencji (ze zmian± wszystkich wydruków), dodanie możliwo¶ci oznaczenia, że zmiana następuje na podstawie Art.13. Ustawy o transporcie drogowym.
  9. Umożliwienie korekty separatora w numerze dokumentu za pomoc± akcji ‘zmiana (bez zmiany wydruków)’.
  10. Zmiana parametru wydruku wypisów: WTO, WTR, WZA: Domy¶lna data wystawienia wypisu. Parametr jest używany w momencie akceptacji i wpisuje na wydruku jako datę wystawienia, datę domy¶ln± zgodnie z parametrem. T± datę można zmienić za pomoc± przycisku ‘edycja wypisu’.
  11. Zmiana przy walidacji numerów bocznych taksówek: daty przyjęcia i zdjęcia ze stanu dla taksówek o tym samym numerze bocznym musz± być styczne lub rozł±czne (do tej pory tylko rozł±czne).
  12. Zmiana licencji taxi: poprawka błędu przy edycji danych pojazdu.
  13. Dodanie filtru po firmach w PrzewoĽnikach, OSK, Innych jednostkach, SKP i O¶rodkach rehabilitacji (karty parkingowe).
  14. Poprawienie sortowania dokumentów przy wybranym filtrze.
  15. Zmiana okre¶leń ‘kierowca niepełnosprawny -> osoba niepełnosprawna.
  16. W Za¶wiadczeniach na przewozy na potrzeby własne dodana została kolumna Rodzaj za¶wiadczenia.
  17. Dodanie w pojazdach w przewoĽnikach liczby miejsc siedz±cych i liczby miejsc stoj±cych.
  18. Holowanie: dodanie do rejestrów ‘Firmy holuj±ce’ (oprócz parkingów).

   UWAGA: Korzystanie z tej funkcjonalno¶ci wymaga aktualizacji pliku licencji! Jest to spowodowane tym, że struktura uprawnień do systemu FORIS jest zakodowana w pliku licencji. Ponieważ jest to nowa pozycja w menu, konieczna jest aktualizacja. W celu uzyskania nowego pliku licencji prosimy o zgłoszenie się do firmy Informica.

  19. Dodanie do SKP nazwy urzędu prowadz±cego rejestr. Zmiana filtrów, tak, że domy¶lnie wy¶wietlaj± się firmy z rejestru własnego. Dostosowanie wykazów SKP: wy¶wietlane s± tylko firmy z rejestru własnego.
  20. Zmiana sposobu okre¶lania czcionki na skre¶leniach przy drukach zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych: czcionkę definiuje się na szablonie wydruku. Znak skre¶lenia jest nadal definiowany w parametrach.
  21. Poprawa drukowania daty wniosku na wydrukach zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych: drukuje się data podana na wniosku (przy jego wprowadzaniu lub póĽniejszej edycji).
  22. Zmiany w Raportach:
   • Uwzględnienie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne w wykazach wniosków, dokumentów i dokumentów wydanych w okresie.
   • Poprawa raportu ‘Przychody i koszty holowania’. Nieuwzględnianie postępowań anulowanych. Poprawienie błędu z zapisywaniem opłat (opłaty się zerowały przy edycji).
   • Uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych w raporcie Dokumenty wydane w okresie (przygotowanie aplikacji do zmian w ustawie o transporcie drogowym.
   • Nowy raport: Przypisanie pojazdów do dokumentu: trzeba wybrać przedsiębiorcę i dokument, na raporcie pojawiaj± się pojazdy przypisane do tego dokumentu (opcjonalnie też pojazdy nieprzypisane).

Dokumenty\OSK:

  1. Dodanie do parametrów grupy OSK i umożliwienie konfigurowania sposobu wyboru instruktorów, wykładowców i kursantów: tylko zatrudnionych lub przypisanych albo zatrudnionych i niemaj±cych żadnego zatrudnienia (działanie jak do tej pory).
  2. Dodanie do filtrów instruktorów i wykładowców w rejestrze własnym opcji ‘posiada zatrudnienie’ i nieposiadaj±cy zatrudnienia’.
  3. Umożliwienie dodawania zatrudnienia instruktora/wykładowcy bez daty pocz±tkowej zatrudnienia.
  4. Drukowanie legitymacji instruktorskich: poprawka błędu drukowania kategorii.
  5. Dodanie walidacji numeru profilu kursanta: sprawdzanie, czy istnieje już kursant o podanym numerze profilu.
  6. W OSK->Pojazdy szkoleniowe: usunięcie z filtra pozycji 'przypisane do dokumentu' i 'niepowi±zane z żadnym dokumentem'.
  7. Za¶wiadczenia o ukończeniu kursu: dodanie Numeru za¶wiadczenia (automatyczna numeracja numer/rok).
  8. Kursy na prawo jazdy: dodanie typu kursu (podstawowe, dodatkowe, uzupełniaj±ce); umożliwienie wpisywania daty przerwania szkolenia przez kursanta; dodanie głównego miejsca prowadzenia kursu, definiowanie harmonogramu nie jest obowi±zkowe przy zapisie; dodanie walidacji uprawnień instruktora prowadz±cego przy zapisie; data zakończenia kursu nie jest obowi±zkowa do wybrania w interfejsie;.
  9. Egzaminy wewnętrzne: dodanie Typu egzaminu (praktyczny/teoretyczny).
  10. Dodanie filtrów do kursów na prawo jazdy, egzaminów wewnętrznych.
  11. Rozbudowa filtrów w za¶wiadczeniach o ukończeniu kursu.
  12. Dodanie filtrów do danych pobieranych z PortalOSK + zmiana nazw w menu, dodanie informacji, że chodzi o kursy, egzaminy, za¶wiadczenia pochodz±ce z PortalOSK.
  13. Dodanie do OSK i Innych jednostek nazwy urzędu prowadz±cego rejestr. Zmiana filtrów, tak, że domy¶lnie wy¶wietlaj± się firmy z rejestru własnego. Dostosowanie wykazów OSK i Innych jednostek prowadz±cych szkolenie: wy¶wietlane s± tylko firmy z rejestru własnego.

Przystanki

  1. Zmiana sposobu szukania przystanków w rejestrze: aplikacja wy¶wietla listę rekordów spełniaj±c± wymagania, zamiast pokazywać kolejne rekordy.

AdminTool:

 1. Zmiana sposobu zipowania plików (kopie zapasowe, skrypty).
 2. Zmiana mechanizmu tworzenia kopii zapasowej, umożliwiaj±ca w przyszło¶ci dodanie tworzenia cyklicznych kopii zapasowych (w planie na jesień 2013).
 3. Poprawka błędu zawieszania się zakładki Wersja serwera Informica.
 4. Umożliwienie przesyłania archiwizacji bazy danych do Informica (w celach sprawdzenia błędów). Wysyłanie pliku jest zabezpieczone i odbywa się za pomoc± protokołu SFTP.

25.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu przy akceptacji wniosku o zezwolenie na przejazdy ponadnormatywne.

23.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu dodawania pojazdów holowanych (usunięcie komunikatu z pro¶b± o wybór firmy).
 2. Poprawienie błędu z dodawaniem osób bezpo¶rednio we wnioskach o wydanie karty parkingowej (oraz analogicznego w OSK).

18.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu drukowania Za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne: poprawienie działania parametru Numer w ewidencji działalno¶ci gospodarczej. Drukuje się poprawny numer.

17.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu drukowania dokumentów na stacji roboczej, na której zalogowany użytkownik nie ma uprawnień administratora.

12.04.2013

Moduł Dokumenty:

  1. Zmiana sposobu definiowania położenia elementów na wydrukach: udostępnienie interfejsu graficznego. Położenie elementów na wydrukach, ich wielko¶ć i czcionkę, oraz parametry – elementy, definiuje się w jednym interfejsie graficznym Wydruki -> Formatowanie i elementy na wydrukach -> odpowiedni dokument i druk. W zwi±zku z powyższym została usunięta gał±Ľ parametrów: Korekta pozycji na wydrukach. Przy instalacji nowej wersji domy¶lne położenie wszystkich elementów i ich wielko¶ć uwzględnia ustawione wcze¶niej parametry. Przesuwanie elementów na wydruku można wykonywać myszk± lub kursorami z wci¶niętymi klawiszami CTRL (do przesuwania) lub SHIFT (do zmiany wielko¶ci)
  2. W managerze drukowania, zmiana działania przycisku ‘Opcje wydruku’: przycisk pokazuje interfejs graficzny do formatowania wydruku, który mam zaznaczony.
  3. Umożliwienie „odanulowania” druków, dla których omyłkowo przy ponownym wydruku nie została odznaczona opcja ‘anuluj druk’.
  4. Dla wniosków zaimportowanych z programu Licencje o statusie „dokument wydany”: poprawka przy akcji anulowanie wydania – wy¶wietlenie komunikatu, że brakuje w historii akcji wydania (zamiast systemowego komunikatu o błędzie).
  5. Zmiana wielko¶ci pola ‘Obszar kontroli’: możliwo¶ć wprowadzania do 150 znaków.
  6. Poprawki interfejsu do uwag, pism przychodz±cych i wychodz±cych: poprawienie napisów, przy pismach możliwo¶ć dodania numeru pisma. Umożliwienie edycji daty.
  7. Udostępnienie możliwo¶ci generowania raportu do CEIDG również z poziomu SKP i OSK.
  8. Nowy generator raportów w czę¶ci PrzewoĽnicy: ‘Wykaz taksówek’. Raport ma nam odpowiedzieć na pytanie: jakie taksówki jeżdż± w naszym mie¶cie dzisiaj i na podstawie jakich uprawnień i ewentualnie kiedy przestały jeĽdzić (cofnięcie/wygaszenie uprawnień).
  9. Dodanie kolumny Lp. do wszystkich wykazów w systemie.
  10. W za¶wiadczeniach na publiczny transport zbiorowy (ZPT) oraz w potwierdzeniach zgłoszenia przewozów (POT), powiększenie pola do zapisu trasy linii z 500 do 1000 znaków.
  11. Na wydrukach, gdzie pojawia się ‘Numer w ewidencji działalno¶ci gospodarczej’ dodanie możliwo¶ci wydrukowania przed numerem dowolnie wpisanego słowa. W parametrach wydruku opcja ‘Drukuj tekst przed numerem’.
  12. Umożliwienie sortowania w listach zwi±zanych z osobami i pojazdami, czyli: w czę¶ci PrzewoĽnicy na listach kierowców, pojazdów, taksówek, zarz±dzaj±cych transportem, w czę¶ci OSK na listach instruktorów, wykładowców, egzaminatorów, kursantów, pojazdów szkoleniowych, w czę¶ci Holowanie w rejestrze pojazdów holowanych, w czę¶ci SKP na li¶cie diagnostów, w czę¶ci Kart parkingowych na listach niepełnosprawnych kierowców, pojazdów i kierowców o¶rodków rehabilitacji.
  13. Dodanie w Parametrach czę¶ci ‘Synchronizacja’: umożliwia zarz±dzanie synchronizacj± danych z Serwerem Informica (PortalOSK)
  14. Poprawienie komunikatu o błędzie przy usuwaniu pojazdu/taksówki, je¶li był on powi±zany z jakim¶ wnioskiem.
  15. Zmiana walidacji danych dla firm zagranicznych: je¶li miasto adresu głównego nie leży w Polsce nie jest wymagany NIP ani inne pole w ewidencji działalno¶ci gospodarczej.
  16. Przy dodawaniu Licencji: oddzielenie wyboru rodzaju licencji od pozostałych kroków. Jest to przygotowanie do dodania do systemu nowych dokumentów wynikaj±cych z projektowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym.
  17. Możliwo¶ć drukowania decyzji do zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne:
   • Decyzja o zmianie zezwolenia
   • Decyzja o odstępstwie od zezwolenia
   • Decyzja o zrzeczeniu się zezwolenia
   Drukowanie decyzji działa tak jak mechanizmy ogólne drukowania: wydruk dodawany jest do wydruków w managerze drukowania. Istnieje możliwo¶ć formatowania wydruku. Akcja „wydanie decyzji” jest dostępna dla dokumentów o statusie wydany lub wygaszony.
  18. Przy ustawieniu parametrów numeracji dokumentów przy zmianie (Numeracja -> Zmiana dokumentu) na ‘Nadaj prefiks / sufiks’, podpowiadanie kolejnego numeru prefiksu/sufiksu. Je¶li nie ma żadnego prefiksu/sufiksu – nic się nie podpowiada, je¶li jest prefiks lub sufiks i jest on liczb±: podpowiada się kolejny numer.
  19. Umożliwienie kopiowania haseł przy tworzeniu użytkowników lub loginów PortalOSK.
  20. O¶rodki szkolenia kierowców: możliwo¶ć wpisywania w kursie instruktora prowadz±cego do każdego kursanta.
  21. W kursantach obowi±zkowe jest wpisanie numeru PESEL lub daty urodzenia. W instruktorach i wykładowcach pojawia się ostrzeżenie, je¶li nie jest wpisany numer PESEL.
  22. Umożliwienie pobierania kalendarza i dróg z serwera zdalnego Informica.
  23. Aktualizacja danych: powiaty, gminy, miejscowo¶ci zgodnie z baz± TERYT GUS-u, stan na dzień 1.01.2013, kody pocztowe (podpowiadanie przy wyborze miejscowo¶ci), zgodnie z baz± PNA Poczty Polskiej, stan na dzień 1.01.2013.

Moduł Przystanki:

  1. Zmiana sposobu dodawania przystanków – kreator przystanków.
  2. Możliwo¶ć pobierania przystanków z bazy zdalnej (ogólnopolskiej bazy przystanków Informica – aktualnie zawieraj±cej ok. 40.000 przystanków) – w kreatorze dodawania.

AdminTool:

  1. Możliwo¶ć konfigurowania serwera proxy do ł±czenia się z serwerem licencji Informica w AdminTool: nowa zakładka ‘Dostęp do Internetu’, gdzie można skonfigurować ustawienia serwera proxy.

Instalator:

  1. Poprawienie procedur rozpoznawania zainstalowanej instancji MS SQL Server
  2. Umożliwienie instalowania pełnej wersji programu i przeinstalowywania, bez konieczno¶ci instalowania zakupionej wersji i aktualizacji.
  3. Poprawienie sprawdzania zainstalowanej wersji stanowiska Foris. Je¶li zainstalowana wersja jest niższa niż w instalatorze, pojawia się czerwona kropka; dot±d nie było to kontrolowane.

PortalOSK

 1. Możliwo¶ć wpisywania w kursie instruktora prowadz±cego do każdego kursanta.
 2. Wy¶wietlanie numeru profilu kursanta na li¶cie kursantów oraz na listach wyboru kursantów.
 3. Ukrycie niepotrzebnej zakładki w firmach + poprawienie błędu przy wprowadzaniu adresów.
 4. W kursantach obowi±zkowe jest wpisanie numeru PESEL lub daty urodzenia. W instruktorach i wykładowcach pojawia się ostrzeżenie, je¶li nie jest wpisany numer PESEL.
 5. Naprawa błędu przy automatycznym wylogowaniu.
 6. Poprawienie szybko¶ci wczytywania interfejsu do tworzenia kursów.

19.02.2013

 1. Nowe raporty:
  • Sprawozdanie statystyczne GUS formularz SG-01 do czę¶ci „Transport”.
  • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem: uwzględnia wszystkich przedsiębiorców, którzy maj± wydan± licencję na przewóz osób lub rzeczy.
  • Raport 'Spis spraw' (w raporty ->raporty -> sprawy).
  • "Niezgodno¶ć liczby dokumentów we wniosku i wydanych druków": raport techniczny – pokazuje dokumenty o statusie wydane, w których ilo¶ć wypisów wprowadzona we wniosku jest różna od faktycznie wydanych. W takich przypadkach konieczna jest ręczna korekta danych: dodrukowanie wypisów lub zmiana liczby wypisów.
 2. Karty parkingowe:
  • Nowa akcja „Wydanie wtórnika karty parkingowej (dla już wydanych dokumentów): nalicza opłatę, konieczne jest ponowne wydrukowanie karty; dodatkowa akcja „anulowanie wydania wtórnika” – anuluje akcję wydania wtórnika.
  • Nowa akcja: „Zmiana karty (bez zmiany wydruków)”: umożliwia edycję karty parkingowej, przed drukowaniem, jak również po wydaniu.
 3. Dodanie filtrów we wnioskach OSK i wnioskach SKP: możliwo¶ć filtrowania ważnych/ nieważnych wniosków.
 4. Numer dokumentu przy drukowaniu wypisów do LTR, LTO i ZAS: możliwa jest zmiana numeru dokumentu oryginału.
 5. Drukowanie: data wypisu (w nagłówku lub data wydania) zawsze jest to data, któr± można zmienić za pomoc± edycji wypisu. Pocz±tkowo ustawiana data wynika z parametrów (ogólne w wydruki -> ogólne lub specyficzne dla danego dokumentu)
 6. Data w nagłówku: dodatkowy przycisk edycja dokumentu w managerze drukowania (do dokumentów głównych), gdzie można ustawić sobie datę w nagłówku. Domy¶lna data wynika z parametrów (ogólne).
 7. Kontrole: dodanie parametru, za pomoc± którego można ustalać podpowiadan± datę w kontrolach: dzisiejsz± lub ostatnio wprowadzan± podczas danej procedury kontroli (Parametry->Kontrole).
 8. Parametry numeracji spraw: symbol klasyfikacyjny - zamiana z liczby na tekst (żeby można było wpisać np. 123.1 – maksymalnie 10 znaków)
 9. Poprawa błędu z ograniczeniem na maksymaln± liczbę wypisów w LTO, LTR, ZPT, POT
 10. Za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne: poszerzenie na wydruku pola termin (żeby zmie¶ciło się „na czas nieokre¶lony’)
 11. Poprawienie błędu z niewy¶wietlaniem się dokumentu po wydrukowaniu (komunikat, że zostanie wygenerowany na podstawie aktualnych parametrów i nic się nie dzieje).
 12. Poprawienie błędu w raporcie Uprawnienia na krajowy transport drogowy (były brane pod uwagę niepoprawne daty).
 13. Poprawienie błędu przy edycji dokumentu: nie aktualizowała się data na li¶cie dokumentów.
 14. Poprawa nazw kolumn we wnioskach: ‘Data ost. wniosku’, ‘Data ost. zmiany’.
 15. Poprawienie błędy przy anulowaniu zmiany (usuwał się numer dokumentu).
 16. Akcja 'zmiana ... (bez zmiany wydruku)': zmiana interfejsu historii (widać co się zmieniło), zmiana działania opłat (dodatkowy parametr – Opcje ogólne, można wył±czyć dodawanie opłat przy takiej zmianie), usunięcie check-box-a zmiany danych przedsiębiorcy (jest to tutaj nieistotne).
 17. Poprawienie błędu przy za¶wiadczeniach: cannot convert varchar to int (bł±d pojawiał się, je¶li w liczbie pojazdów we wniosku była warto¶ć nie będ±ca liczb±).
 18. Dla za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne wydanych na czas okre¶lony, została odblokowana akcja ‘Wniosek o zmianę terminu ważno¶ci’. Możliwe jest przedłużenie na czas nieokre¶lony i ponowne wydrukowanie za¶wiadczenia.
 19. Dodawanie akcji: poprawa błędu z wy¶wietlaniem osoby robi±cej zmianę (do bazy danych były zapisywane poprawne dane, tylko przy dodawaniu wy¶wietlały się niepoprawne).
 20. Tworzenie loginów do usługi PortalOSK: W OSK i Innych jednostkach prowadz±cych szkolenia została dodana zakładka: Loginy PortalOSK. Tutaj jest możliwe tworzenie loginów do usługi PortalOSK firmy Informica, dla przedsiębiorców, którzy chc± przesyłać dane o kursach, egzaminach i wydanych za¶wiadczeniach drog± elektroniczn±. Po utworzeniu loginu dla przedsiębiorcy, konieczne jest wysłanie informacji do firmy Informica (konto domy¶lnie nie jest aktywowane). Firma Informica dokonuje aktywacji wskazanego konta i możliwe jest przesyłanie i odbieranie danych pomiędzy FORIS i PortalOSK.
 21. Możliwo¶ć eksportu danych o¶rodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów do CEIDG: rozszerzenie funkcjonalno¶ci eksportu w PrzewoĽnicy -> Generator raportów -> Plik do CEIDG. Żeby poprawnie wyeksportować SKP i OSK do pliku do CEIDG konieczne jest dodanie wniosków o wpis SKP/OSK w systemie. Dopiero po wydaniu możliwy jest eksport. Przy eksporcie do CEIDG numer sprawy jest polem obowi±zkowym, zatem tylko dodaj±c wniosek i wydaj±c za¶wiadczenie o wpisie do ewidencji, gdzie nadawany jest numer sprawy, możliwe jest wykonywanie eksportu. Po skre¶leniu z ewidencji (we wnioskach OSK/SKP) dane również s± umieszczane w pliku do eksportu.
 22. Synchronizacja danych firm: umożliwienie pobierania danych firm i urzędów z bazy zdalnej Informica i ich synchronizacji. Pobieranie polega na dodaniu nowej firmy i wpisaniu NIP-u lub REGON-u lub nazwy; przy przej¶ciu do innego pola pojawi się lista firm/urzędów z bazy zdalnej.
 23. Nowy dokument do taksówek: ¶wiadectwo legalizacji taksometru.

24.01.2013

Moduł Dokumenty:

  1. Do numeracji spraw dodanie parametru 'Sufiksuj numery spraw inicjałami zalogowanej osoby'. Je¶li parametr jest zaznaczony, to do numeru sprawy dopisujemy na końcu '.' (kropka-lub inny zdefiniowany separator) + pierwsze litery wszystkich wyrazów zalogowanej osoby.
  2. Dodanie w Parametry -> Wydruki -> Elementy na wydrukach -> dla KPO i KPR parametru ‘Wy¶wietlaj okno do wyboru druku’. Je¶li parametr jest odznaczony, podczas drukowania karty nie wy¶wietla się pro¶ba o wskazanie druku ¶cisłego zarachowania.
  3. Dla wniosków o zmianę i wniosków o zmianę daty ważno¶ci istnieje możliwo¶ć nadania sufiksu (lub prefiksu) do numeru dokumentu (licencji, zezwolenia, itp.). Parametr odpowiedzialny za ustawienie zachowania się aplikacji przy zmianie: Numeracja -> Zmiana dokumentu. Ta funkcjonalno¶ć już była, tylko nie została udokumentowana.
  4. Umieszczanie w logu (System->Historia) informacji o zmianach w uprawnieniach grup i użytkowników, oraz informacji o zmianach haseł.
  5. Umieszczanie w logu (System->Historia) informacji o nieudanych logowaniach do systemu.
  6. Ujednolicenie kolejno¶ci przycisków w aplikacji: przycisk wyboru, +, -, edycja, inne, wła¶ciwo¶ci.
  7. Wypisy z zezwoleń na przewozy regularne i specjalne: poprawienie kolejno¶ci daty i miejscowo¶ci na wydruku, poprawienie domy¶lnego formatu wypisów na A4.
  8. Je¶li jest zaznaczony parametr ‘Pokazuj na wydruku numer dokumentu’ (dla licencji na przewóz osób lub rzeczy oraz za¶wiadczeń na przewozy własne), to w przypadku, kiedy numer nie został nadany przed drukowaniem (numer dokumentu = numer druku), na podgl±dzie pokazuje się ‘01234567’). Jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym nadrukowaniem numeru druku.
  9. Poprawienie błędu przy edycji obywatelstwa (w instruktorach/wykładowcach/kursantach).
  10. Poprawienie błędu anulowania wydania karty parkingowej (menu akcji).
  11. Odblokowanie możliwo¶ci edycji numeru profilu kursanta i dat (czyli niezależnie od wniosku o utworzenie profilu kursanta można nadać numer i daty).

   UWAGA: Je¶li dodajemy profil kursanta przez wnioski, to istniej±cy numer profilu zostanie nadpisany numerem wygenerowanym przez program. Zatem, je¶li dodajemy wnioski o profile, to po akceptacji możemy ręcznie zmienić numer profilu. I dopiero potem drukować potwierdzenie (z nowym numerem profilu).

  12. Obsługa błędów przy braku komunikacji z serwerem wymiany danych PortalOSK (dla instruktorów, wykładowców, kursantów pojawia się komunikat o braku ł±czno¶ci, zamiast błędu).
  13. Poprawki błędów w raportach: Uprawnienia na krajowy transport drogowy (niepoprawnie liczyła się liczba za¶wiadczeń) oraz Dokumenty wydane w okresie (dla danych pochodz±cych z importu mogły pojawić się błędy ilo¶ci) oraz Wykorzystanie druków (niepoprawnie była liczona ilo¶ć błędnych).
  14. W raporcie „Wykaz przypisania pojazdów” dodanie możliwo¶ci odfiltrowania pojazdów zdjętych ze stanu.

Moduł Przystanki:

  1. Nowy raport: Wykaz przystanków: Lista wszystkich przystanków w systemie z podziałem na numery przystanków komunikacyjnych.
  2. Dodanie hintów do nazw przystanków.
  3. Nazwa opisowa została zamieniona na ‘Nazwa opisowa (urzędowa)’ – jest to nazwa nadawana przystankowi w uchwale przez JST i jest obowi ±zkowa.

AdminTool:

  1. Aktualizacja komunikatów o błędach (wynikaj±ce ze zmian nazw zakładek).
  2. Dodanie przycisku na zakładce Administracja do sprawdzania, czy działa poł±czenie z serwerem synchronizacji PortalOSK.

PortalOSK:

 1. Poprawienie wyszukiwania instruktorów/wykładowców/kursantów.
 2. Zabezpieczenie wysyłania za¶wiadczeń o ukończeniu kursu do urzędu: wymuszanie wysłania najpierw powi±zanych kursów i egzaminów.
 3. Poprawka błędu przy zapisie adresu kursanta w Za¶wiadczeniach o ukończeniu kursu.
 4. Poprawienie wy¶wietlania instruktorów i wykładowców (wy¶wietlanie jest teraz niezależne od dat zatrudnienia).
 5. Umożliwienie zmiany hasła w PortalOSK.
 6. Wy¶wietlenie wersji programu przy logowaniu i w ustawieniach.

28.12.2012

 1. Zmiana sposobu walidacji numerów bocznych taksówek (sprawdzane jest czy taksówki o tym samym numerze bocznym maj± rozł±czne daty przyjęcia na stan i zdjęcia ze stanu).
 2. Dodanie w słownikach listy WORD-ów.
 3. Dodanie w OSK sekcji Egzaminy państwowe i Wyniki egzaminów (zdawalno¶ć): możliwo¶ć wprowadzania wyników egzaminów przekazywanych przez WORD-y i publikowania rankingów O¶rodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów.
 4. Nowy generator raportów: Ranking zdawalno¶ci egzaminów państwowych. Możliwo¶ć generowania raportów o zdawalno¶ci dla OSK i instruktorów na podstawie wprowadzonych wyników egzaminów państwowych za dowolne okresy czasu.
 5. Dodanie do czę¶ci OSK wniosków:
  • OSK – wpis do rejestru: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z OSK, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru i potwierdzenie spełniania dodatkowych wymagań. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Inna jednostka – wpis do rejestru: można wprowadzić wniosek, powi ±zać go z inn± jednostk± prowadz±c± szkolenia, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru i potwierdzenie spełniania dodatkowych wymagań. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Legitymacje instruktorskie: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z instruktorem, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru i legitymację instruktorsk±. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Za¶wiadczenia wykładowców: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z wykładowc±, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Profile kursantów (PKK): można wprowadzić wniosek o utworzenie profilu kandydata na kierowcę, wydrukować za¶wiadczenie o utworzeniu profilu. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer profilu kandydata na kierowcę, datę utworzenia i usunięcia profilu. Profile kursantów s± synchronizowane do bazy PortalOSK.
  Dzięki wnioskom możemy: drukować za¶wiadczenia, potwierdzenia, legitymacje, sprawom prowadzonym dla OSK, Instruktorów i in. nadawany jest numer sprawy, możliwe jest bardziej rozbudowane raportowanie i możliwe będzie w przyszło¶ci automatyzacja wysyłania danych do CEIDG.
 6. Generowanie za¶wiadczeń zostało przeniesione z instruktorów, wykładowców, OSK i Innych jednostek do wniosków. W interfejsie do ww. jest tylko do odczytu.
 7. Dodanie do czę¶ci OSK pobierania danych z PortalOSK:
  • pobieranie informacji o kursach na kierowców
  • pobieranie informacji o egzaminach wewnętrznych
  • pobieranie informacji o wydanych za¶wiadczeniach o ukończeniu kursu
  Sposób działania: pobierane s± informacje o wysłanych przez OSK kursach, egzaminach i za¶wiadczeniach. Przyciskiem ‘+’ można zaimportować dan± informację, przyciskiem ‘-‘ odrzucić import informacji. Importuje się przesłane dane po kolei.
 8. Dodanie do czę¶ci SKP wniosków:
  • SKP – wpis do rejestru: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z SKP, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Za¶wiadczenia diagnostów: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z diagnost±, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
 9. Generowanie za¶wiadczeń zostało przeniesione z diagnostów i SKP do wniosków. W interfejsie do ww. jest tylko do odczytu.
 10. Dodanie do kierowców, instruktorów, wykładowców pól: obywatelstwo i opis.
 11. Po wpisaniu kodu pocztowego w kierowcach, instruktorach, wykładowcach i wci¶nięciu przycisku wyboru miejscowo¶ci dostaję listę miejscowo¶ci o wybranym kodzie pocztowym (analogicznie jak w firmach).
 12. PrzewoĽnicy, generatory raportów: Wykaz wniosków i Wykaz dokumentów – uporz±dkowanie kolumn i interfejsu, dodanie kolumny z kategori± przewozów nienormatywnych.
 13. Dodanie możliwo¶ci eksportu raportów do plików pdf i rtf.
 14. Poprawienie interfejsu do akcji „Zmiana zezwolenia (bez zmiany wydruków)” dla przewozów nienormatywnych, kategoria I-VII.
 15. Zmiana w parametrach dotycz±cych zezwoleń na przejazdy nienormatywne: dodanie parametrów „Organ wydaj±cy” i „Skre¶lenia”.
 16. W PrzewoĽnicy dodanie rejestru osób zarz±dzaj±cych transportem. Możliwe jest dodawanie zatrudnienia osób w poszczególnych firmach.
 17. Poprawienie szablonu do przewozów nienormatywnych, kategoria I.
 18. Poprawienie szablonu drukowania karty parkingowej (domy¶lnie A6 i oddzielnie każda strona).
 19. Poprawki w parametrach elementów na wydrukach: umożliwienie dostosowania wysoko¶ci i szeroko¶ci pól tekstowych.
 20. Zmiana nazw zakładek i uporz±dkowanie nazewnictwa w AdminTool.
 21. Dostosowanie interfejsu do przystanków do rozporz±dzenia ws. rozkładów jazdy (zmiany nazewnictwa (numery przystanków komunikacyjnych dla przystanków autobusowych, dodanie kilometrażu drogi przy którym leży przystanek).

19.10.2012

Poprawka w zezwoleniach na przejazd pojazdów nienormatywnych, kategoria III: w interfejsie można już zdefiniować zezwolenie ważne tylko 1 miesi±c.

17.10.2012

 1. Dostosowanie systemu FORIS Rozporz±dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

  UWAGA: Ze względu na fakt, że zatwierdzone w rozporz±dzeniu wzory wniosków nie zostały dobrze przemy¶lane i bardzo słabo nadaj± się do druku komputerowego, w programie FORIS dodanych zostało dużo dodatkowych parametrów dotycz±cych wydruków:

  • Nowa sekcja w wydrukach dotycz±ca zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych umożliwiaj±ca m.in. zdefiniowanie znaku skre¶lenia
   (Ustawienia/Parametry/Wydruki/Zezwolenia na przejazdy nienormatywne – Kategoria I, II, III, IV, V, VI, VII);
  • W konfiguracji elementów na wydruku: nowe sekcje dla każdego rodzaju druku z możliwo¶ci± konfiguracji drukowanego tekstu (Ustawienia/Parametry/Wydruki/Elementy na wydrukach/Wydruki- Zezwolenia);
  • W korekcie pozycji na wydrukach: osobne zakładki dla konfiguracji położenia skre¶leń (Ustawienia/Parametry/Wydruki/Korekta pozycji na wydrukach/).
 2. Nowe wykazy:
  • Wykaz SKP
  • Wykaz Diagnostów
  • Wykaz OSK
  • Wykaz innych podmiotów prowadz±cych szkolenia
  • Wykaz instruktorów
  • Wykaz wykładowców
 3. Dodanie mechanizmu filtrowania w PrzewoĽnikach, OSK, SKP. Dodatkowo w filtrze pokazuj± się firmy usunięte: można je przywrócić.
 4. Dodanie mechanizmu filtrowania w pojazdach, taksówkach, pojazdach OSK, pojazdach holowanych.
 5. Dodanie mechanizmu filtrowania w instruktorach, wykładowcach, egzaminatorach.
 6. Zmiana interfejsu do planowania grafiku kursu (uproszczenie dodawania godzin prowadzenia kursu).
 7. Dodanie akcji zmiana/nadanie numeru sprawy w kontrolach.
 8. Poprawienie błędu z wy¶wietlaniem informacji o kontrolach w innych jednostkach prowadz±cych szkolenia.
 9. Raporty Plan kontroli oraz Raport Wykonanych kontroli: dodanie filtra po rodzajach firm.
 10. Poprawienie szybko¶ci wczytywania wniosków, je¶li jest przypisane dużo pojazdów.
 11. Poprawienie szybko¶ci wczytywania listy wydruków w managerze drukowania.
 12. Poprawienie szybko¶ci zarz±dzania użytkownikami.
 13. Przy wygaszeniu/cofnięciu licencji taxi, możliwo¶ć automatycznego ustawienia daty zdjęcia ze stanu dla taksówki.
 14. W pojazdach (PrzewoĽnicy) nie generuje się numer boczny.
 15. Zmiana komunikatu przy eksporcie do CEIDG („Przygotowanie plików do eksportu zakończone sukcesem”).
 16. Poprawienie błędu z datami przy akceptacji (w interfejsie wy¶wietlało się ‘Data wniosku’).
 17. Za¶wiadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne: możliwo¶ć zmiany daty końcowej na bezterminowo za pomoc± akcji – „zmiana za¶wiadczenia (bez zmiany wydruków)”.
 18. Możliwo¶ć ustawienia terminu ‘ważne od’ przy Wniosku o zmianę, Wniosku o zmianę – decyzja administracyjna i Wniosku o zmianę terminu ważno¶ci.
 19. Poprawienie błędu z duplikowaniem się opłat za holowanie.
 20. Poprawienie walidacji osób o tym samym imieniu, nazwisku i numerze PESEL.
 21. Poprawienie błędu z niezwalnianiem licencji przy komunikacie o przekroczonej liczbie stanowisk.
 22. Poprawienie błędu odtwarzania zał±czników w AdminTool. Poprawka dotycz±ca uprawnień w bazie MS SQL Server przy odtwarzaniu bazy.
 23. Dostosowanie aplikacji do MS SQL Server 2012.
 24. Poprawienie błędu przy karcie parkingowej dla o¶rodka rehabilitacji (je¶li przy wprowadzaniu wniosku dodawany był kierowca, to zapisywany był jako kierowca niepełnosprawny, zamiast kierowca o¶rodka rehabilitacji).
 25. Uzupełnienie kalendarza za rok 2013.
 26. Dodawanie dokumentów do kierowców: powiększenie okna i numer dokumentu do 20 znaków. Dodanie dodatkowych dokumentów do kursantów.
 27. Poprawienie dokumentów do pojazdów: udostępnieni ‘Ważne do’ dla umów, poprawienie wy¶wietlania kolumny typ.
 28. Dodawanie adresów: można dodać tylko 1 stację kontroli do przedsiębiorcy. To stacji kontroli nadawany jest numer ewidencyjny.
 29. Zezwolenia regularne i specjalne (ZLR i ZLS): domy¶lny format papieru zmieniony z A5 na A4

  UWAGA: Spowoduje to reset parametrów drukowania – pozycja na wydruku.

 30. Przestawienie pozycji daty i miejscowo¶ci na druku zezwolenia (z dotychczasowego układu: data, miejscowo¶ć, na: miejscowo¶ć, data)
 31. Licencje taxi: w kroku 2 dodanie walidacji, czy s± wpisane VIN, Numer rejestracyjny i numer boczny.
 32. Zmiana podpowiadanych dat w kontrolach (zawsze podpowiada się data ostatniej czynno¶ci).
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Został wymieniony mechanizm obsługi map w aplikacji. Mapy sa ponownie dostępne. Została dodana możliwość zapisywania widoku mapy do plików (widok trasy linii lub kursu).
 2. W raportach, w których jest możliwość filtrowania po liniach zostało rozbudowane oznaczenie wybieranej linii na liście w filtrze.
 3. W raporcie Bilety - sprzedaż zbiorczo została dodana możliwość wyboru również daty początku ważności biletu.
 4. Rozliczenia międzygminne: został dodany parametr: liczba biletów / liczba pasażerów.
 5. Raport Sprawozdanie z ilości biletów: zostały rozbudowane i poprawione nazwy kolumn, oraz uporzadkowany format raportu w zależności, czy jest drukowany na linie czy na kursy.
 6. Raporty: Bilety sprzedaż zbiorczo, oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów - został dodany parametru "[ ] na wydruku raportu w nagłówku umieszczaj numer ewidencyjny linii".
 7. Raport: Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. - została dodana możliwość wybierania wielu powiatów lub województw do raportu.
 8. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr $s umożliwiający automatyczne wstawianie wartości sumy dopłat w drukowanych oświadczeniach; zostało poprawione pomijanie biletów z nieprawidłowym rodzajem komunikacji w przypadku, jeśli tylko jeden kurs opisujący relację biletu ma nieprawidłowy rodzaj komunikacji. Ponadto został dodany parametr umożliwiający drukowanie numerów zaświadczeń, zamiast zezwoleń na raporcie. Raporty dopłat do biletów ulgowych: zostało poprawione filtrowanie po liniach po wgraniu eksportu dopłat od przewoźnika.
 9. Drukowanie cenników: w niektórych sytuacjach niepoprawnie drukowany był numer przystanku komunikacyjnego. Problem został rozwiązany. Dodatkowo w cennikach zawsze drukowane są odległości drogowe.
 10. Tabliczki przystankowe: zostało poprawione sortowanie oznaczeń kursów drukowanych na tabliczkach.

31.01.2022

Moduł Dokumenty
 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. W zwiazku z przedużeniem ważności zezwoleń na linie regularne na kolejny rok została zmieniona data ważnych zezwoleń na 31-12-2022.
 3. Zostało poprawione działanie wniosku o zmianę wykazu pojazdów i drukowania wtórnika dla licencji L79 - wg. starszej wersji rozporządzenia.
 4. Poprawa działania numeracji licencji na taksówki - specyficzne ustawienia parametrów numeracji.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Aktualizacja podziału terytorialnego Polski, zgodnie z najnowszymi zmianami.
 2. Oznaczenia kursów: poprawa wczytywania okresów na zakładce Okresy.
 3. Zestawienia dopłat do biletów ulgowych: okienko raportu zostało powiększone, zostały dodane parametry do sterowania informacją o drukowanych parametrach. Ponadto został dodany parametr "obliczaj wartości netto oddzielnie dla każdego miesiąca" - w przypadku obliczania dopłat dla więcej niż 1 miesiąca, możliwe jest sterowanie obliczaniem wartości netto.
 4. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: raport został rozbudowany o dodatkowe kolumny, możliwość właczania kolumn, oraz możliwość generowania raportu na linie lub na kursy.
 5. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst - poprawki obliczeń wartości biletów w przypadku wybrania więcej niż jednej gminy.
 6. W raportach został dodany filtr po dacie do wyszukiwania zapamiętanych raportów.
 7. Linie - poprawa błędu usuwania przystanku znajdującego się pomiędzy dwoma odgałęzieniami niepłatnymi.
 8. Poprawa specyficznych błędów drukowania tabel RJA.

11.01.2022

Moduł Dokumenty
  Aktualizacja wymaga jedynie podniesienia wersji stanowisk. Aktualizacja bazy danych (części serwerowej nie jest w tym przypadku potrzebna).
 1. Poprawienie błędów pojawiających się przy dodawaniu i zmianie wypisów do licencji taxi
 2. Zmiana podpowiadanej daty w zezwoleniach na linie regularne z 31.12.2021 na 31.12.2022. Potrzeba jeszcze uruchomić skrypt przenoszący zezwolenia, których termin ważności widniał jako 31.12.2021 z nieważnych do ważnych dokumentów. (skrypt wysyłany oddzielnie)
FORIS-Analiza Przewozów
  Brak zmian. Aktualizacja nie dotyczy tego modułu

20.12.2021

Moduł Dokumenty
 1. Poprawienie działania parametrów wydawania dokumentów na taksówki przy zmianach pojazdów i wypisów.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Linie - poprawienie komunikatu przy dwóch takich samych przystankach pod rząd w trasie.
 2. Raport dopłat do biletów ulgowych - wykaz imienny. W niektórych przypadkach niepoprawnie była pokazywana wartość biletu normalnego.
 3. Drukowanie cenników linii i kursów: zostało poprawione dzielenie wydruku na strony, został dodany parametr umozliwiający dzielenie raportu na strony po każdej uldze, oraz zostały dodane zestawy parametrów. Dodatkowo ulgi kwotowe są poprawnie uwzględniane w ulach handlowych.
 4. Nowy raport - w Analizy punktualności kursów: Wybieranie kursów w bileterkach EMAR przez kierowców. Raport pokazuje czasy wybierania kursów przez kierowców w bileterkach, oraz czasy rozkładowe.
 5. Raporty - analizy - poprawiono ładowanie danych o przejazdach z biletami EM-Kartowymi do analiz. Konieczne jest przeliczenie danych, żeby uzyskać poprawne dane.
 6. Raport - sprawozdanie z ilości biletów: dodanie kolumn dotyczących sprzedaży, filtru na linie/na kursy i możliwości zarządzania kolumnami.
 7. Raport - Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na j.s.t. Poprawiono działanie działania parametrów podziału cen, oraz umożliwiono grupowanie sprzedaży oddzielnie dla każdej wybranej w filtrze gminy.
 8. Poprawa drukowania tabel RJA w kierunku powrót - w niektórych przypadkach niepoprawnie drukowany był kilometraż.
 9. Zmiana ułatwiająca drukowanie tabliczek przystankowych dla linii, w których znajdują się różne przystanki o tych samych nazwach - przy drukowaniu widoczny jest również kod przystanku.
 10. Poprawa błędu niepoprawnego formatowania tabliczek przystankowych po aktualizacji. Format tabliczek nie ulega zmianie.

24.11.2021

Moduł Dokumenty
 1. Integracja systemu Foris z systemem EZD SIDAS firmy Madkom S.A. W Forisie możliwe jest pobieranie wybranych typów wniosków z systemu SIDAS i ich dalsze przetwarzanie w Foris.
 2. Poprawa automatycznej aktualizacji stanowisk po aktualizacji serwera Foris. Do poprawnego działania automatycznej aktualizacji stanowiska konieczne są uprawnienia administracyjne na komputerze.
 3. Poprawa błędu przy wniosku o zmianę wykazu pojazdów w licencjach na taksówkę (LTI) - w pewnych okolicznościach generował się wypis o numerze już istniejącym.
FORIS-Analiza Przewozów
 1. Zmiana przypisywania ulg ustawowych do kursów: przypisywanie za pomoca przycisków zbiorowego przypisywania, przypisuje ulgi
 2. ustawowe również do kursów zlikwidowanych.
 3. Poprawienie zapisywania listy przystanków przy generowaniu tabliczek przystankowych.
 4. Poprawa liczenia liczby rekordów przy zaznaczeniu w filtrze więcej niż jednej pozycji (z klawiszem ctrl).
 5. Poprawienie działania importu danych biletów z pliku DoplatyUM - w pewnych sytuacjach import nie był możliwy.

04.11.2021

FORIS-Analiza Przewozów
 1. Poprawa rejestracji raportów

26.10.2021

FORIS-Analiza Przewozów
 1. Raport Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów - poprawa działania. Bilety ograniczane są do biletów na wybranej linii (trasie bazowej).
 2. Raport Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: Sortuj dane po: data i godzina rejestracji raportu / data i godzina sprzedaży biletu.
 3. Zmiana w przypisywaniu cen taryfy miejskiej do linii - przycisk wpisz ceny wstawia ważność taryfy na wszystkich przystankach wszystkich tras linii.
 4. Poprawienie wyświetlania taryf bagażowych w cennikach linii i kursów. Cena biletu bagażowego od wartości biletu jest zawsze poprawnie wyświetlana jako od wartości biletu w taryfie podstawowej.
 5. Rozliczenie sprzedaży pomiędzy gminami - poprawki w analizach rozliczeń międzygminnych. Dodano możliwość zapisywania zestawów parametrów.
 6. Umożliwienie definiowania taryfy okresowej z ulgą kwotową - rozliczeniowej (używanej w raportach rozliczeń międzygminnych).
 7. Raport dopłat do biletów ulgowych - dodanie parametru do obliczania sum netto w podsumowaniach (na podstawie wartości lub od sumy brutto).
 8. Poprawki specyficznych błędów w przygotowaniu tabel rozkładu jazdy.
 9. Poprawa działania wyszukiwania - przy pustym oknie wyszukiwania pojawiają się wszystkie rekordy.
 10. Poprawienie definiowania filtrów po rozkładzie jazdy - w niektórych przypadkach nie wyświetlała się poprawnie lista linii.
 11. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie definiowania filtra - przy wybranych firmach, oddziałach poprawnie filtrują się linie i kursy.
 12. Poprawa działania programu po wykonaniu kopiowania kursu - w niektórych przypadkach nie było możliwe po takiej operacji dodanie kolejnego kursu.
 13. Edycja linii - dodanie poprawnego komunikatu o błędzie, jeśli podczas zmiany daty ważności od dla linii miałby powstać kurs o dacie początku ważności i numerze takim samym, jak inny istniejący już w bazie kurs.

11.05.2021

Moduł Dokumenty
   FORIS-Analiza Przew
  • Dodanie możliwości definiowania, które oznaczenia mają nie być drukowane na tabliczkach przyjazdowych lub odjazdowych - na konkretnych przystankach.
  • Poprawienie importu przystanków bez przypisanej miejscowości - takie przystanki nie sa importowane. Poprawienie importu odległości w trasach linii (w niektórych przypadkach odległości się zerowały).
  • Drukowanie cenników: umożliwienie definiowania większego papieru i skalowaniu wydruku do A4 - umożliwienie "upchnięcia" wydruku na 1 kartce.
  • Drukowanie cenników: dodanie parametrów: "Drukuj kolumnę Lp.", "Drukuj kolumnę numer od" oraz "Drukuj kolumnę numer do" - dotyczy zarówno listy, jak i trójkąta cen.
  • Poprawienie błędu z niekopiowaniem cen przy tworzeniu nowej tabeli w taryfie biletów okresowych.
  • Przyspieszenie działania usuwania linii.
  • Rozliczanie opłat za przystanki: umożliwienie filtrowania linii po rozkładzie jazdy.
  • Dodanie do kalendarza święta Zielone Świątki (ruchome, zawsze w niedzielę) 23.05.2021 i kolejne lata.
  • Przypisywanie parametrów lub oznaczeń grupowo do kursów - dodanie kolumny relacja (relacja kursu), oraz kolumny z oznaczeniami kursów.
  • W edycji linii na liście tras została dodana kolumna "Relacja trasy".
  • Raport Wykaz linii - zostały dodane kolumny "Nr ewid. linii" oraz "Nr zezwolenia".
  • Raport Wykaz kursów przez przystanek: zostały dodane kolumny: rodzaj komunikacji, sieć komunikacyjna, rodzaj usług (z linii); zostało dodane kolorowanie wierszy w zależności od statusu kursu.
  • Raport Wykaz sprzedanych biletów - dodanie możliwości wybrania wielu ulg w raporcie.
  • Definiowanie filtra po rozkładzie jazdy - wybór kursów: została dodana kolumny "Wariant linii" do definicji filtra.
  • FORIS:
  • Poprawki raportów w module dokumenty w związku ze zmianą zezwolenia na przejazdy nienormatywne
  • Dodanie zabezpieczenia przed dodaniem tego samego pojazdu w 2 miejscach przy dodawaniu zezwolenia na przejazdy nienormatywne kategorii I.

15.04.2021

Moduł Dokumenty
 1. Umożliwienie drukowania numerów rejestracyjnych pojazdów na wypisach do starych Licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym pow. 7 do 9 osób łącznie z kierowcą i Licencji na przewóz osób samochodem osobowym. Uwaga! zmiana wymaga jedynie aktualizacji stanowiska modułu Dokumenty

30.03.2021

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa drukowania zezwoleń na przejazdy nienormatywne - szablon i skreślenia na wydruku.
 2. Zezwolenia nie normatywne kategoria I - umożliwienie drukowania zarówno numeru rejestracyjnego, jak i VIN na wydruku.
 3. Zezwolenia nienormatywne - dodanie informacji o numerze kategorii na liście, we własciwościach i w filtrze.
 4. Dodanie możliwości drukowania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 212).
 5. Podmiana tła wydruku W79.
 6. Zaświadczenia PTZ - poprawienie wyświetlania listy druków w akcji "zwrot części zaświadczeń do urzędu".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie cenników - umozliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 2. Oznaczenia kursów - wyłaczanie przycisku usuwania, jeśli nie można usun±ć danego oznaczenia (jest używane).
 3. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 4. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniowan± tylko 1 taryfę.
 5. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 6. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 7. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 8. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godzin± odjazdu z wybranego przystanku.
 9. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 10. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 11. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 12. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiaj±cego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 13. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 14. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 15. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 16. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 17. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 18. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiaj±cych rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 19. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

25.03.2021

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwości drukowania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 212).
 2. Podmiana tła wydruku W79.
 3. Zaświadczenia PTZ - poprawienie wyświetlania listy druków w akcji "zwrot części zaświadczeń do urzędu".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie cenników - umozliwienie ustawienia pionowej orientacji papieru na wydruku.
 2. Oznaczenia kursów - wyłaczanie przycisku usuwania, jeśli nie można usun±ć danego oznaczenia (jest używane).
 3. Poprawa działania przycisku wpisz ceny w przypadku, kiedy trasa tam nie zawiera przystanku o numerze 1.
 4. Poprawa kopiowania taryf w przypadku, kiedy w cenniku mamy zdefiniowan± tylko 1 taryfę.
 5. Dodanie ostrzeżeń podczas dodawania przystanku, jeżeli przystanek o danej nazwie już istnieje w bazie danych.
 6. Poprawa wyświetlania mapy podczas dodawania przystanku bez uzgadniania.
 7. Poprawienie odświeżania listy przystanków po edycji przystanku.
 8. Raporty przystanków i RJA, raport: Wykaz kursów/linii przez przystanek, oraz wyświetlenie listy kursów przez przystanek w rejestrze przystanków - dodanie kolumny z godzin± odjazdu z wybranego przystanku.
 9. Poprawienie przeliczania odległości w kursach przy edycji linii - przy zmianach odległości, przystanków, itp. w trasie linii.
 10. Umożliwienie dodawania przystanków do kursów przy dodawaniu przystanków z przodu lub końca trasy linii.
 11. Umożliwienie ręcznej zmiany numeru wariantu trasy linii.
 12. Kreator kursów - usunięcie błędu pojawiaj±cego się w niektórych sytuacjach przy wczytywaniu trasy linii.
 13. Umożliwienie dodawania dróg bez numeru drogi.
 14. Filtr po rozkładzie jazdy - poprawienie działania filtrowania po statusie kursu.
 15. Import pliku z dopłatami - poprawienie filtrowania plików z innymi nazwami.
 16. Poprawa edycji nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 17. Raporty dopłat do biletów ulgowych - poprawienie eksportu dopłat do pliku dla urzędu w przypadku zaznaczenia opcji używania numeru ewidencyjnego linii.
 18. Raport Sprzedaż wg RF - suma sprzedaży przez kasy - dodanie parametrów umożliwiaj±cych rozbicie sprzedaży na raporty dobowe i filtrowania po kasie fiskalnej.
 19. Raport Sprzedaż wg RF - raporty miesięczne: zmiana kolejności kolumn przy wprowadzaniu raportów miesięcznych.

02.02.2021

Moduł Dokumenty
 1. Podmiana teł wydruków WSO, L79, LPR, ZPD i LSO na nowsze wersje.
 2. Poprawa tworzenia harmonogramu wykonywania raportów.
 3. Poprawa działania raportu Wykaz dokumentów ważnych w okresie.
 4. Poprawki raportów do ministerstwa i GUS w zakresie wypisów na taksówki.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikaj±cych z ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi ±zaniach zwi±zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaĽnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Została dodana ulga w grupie 1 w pozycji 28: "HONOR.DAWCA KRWI" (długo¶ć nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach)
 2. Został dodany filtr na Rozkład jazdy w zestawieniach: Sprawozdanie z ilo¶ci biletów oraz Sprawozdanie z liczby przewiezionych pasażerów.
 3. Poprawienie nieprawidłowego wczytywania firmy w oznaczeniach ustawowych - w niektórych przypadkach w oknie edycji pojawiała się niepoprawnie nazwa przewoĽnika.
 4. Poprawki tworzenia par opiekun-podopieczny w raportach dopłat do biletów ulgowych w przypadku sprzedaży biletu jednorazowego i przejazdu EM-Kartowego na tym samym kursie.
 5. Poprawki wyszukiwania w Autobusy i pojazdy.
 6. Wprowadzenie ograniczenia na długo¶ć raportu zapisywanego w programie - do 50 znaków.
 7. Poprawki wy¶wietlania cennika z ulgami ustawowymi.
 8. Optymalizacja wczytywania taryf miejskich.
 9. Poprawa przypisywania kursów do kolumn (dni robocze/soboty/niedziele i ¶więta) w tabliczkach przystankowych.
 10. Poprawa kopiowania przypisania cen z trasy w przeciwnym kierunku.
 11. Umożliwienie wgrywania pustych raportów dopłat do biletów ulgowych (raport, bez biletów).

17.12.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawienie działania akcji wydanie wtórnika dla licencji na taksówki LTI.
 2. Przedłużenie ważno¶ci zezwoleń na linie regularne z 31.12.2020 na 31.12.2021, oraz dostosowanie parametrów działania programu.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Zmiana dat ferii zimowych 2021 na 4-17 styczeń.
 2. Nowy wzór tabliczki: Tabliczka dla linii (miejska) z pełn± tras± - bez podziału na dni tygodnia.
 3. Poprawienie działania filtra w kursach - po wyedytowaniu kursu filtr jest nadal trzymany.
 4. Poprawienie drobnych błędów pojawiaj±cych się przy edycji kursu.
 5. Usprawnienie wydajno¶ci działania narzędzia ImportTool - do importu danych rozkładowych. Została dodana analiza danych przy powtórnym imporcie.
 6. Dodanie w raportach możliwo¶ci edycji filtra po rozkładzie jazdy.
 7. W raporcie Sprzedaż według RF - sprawdzenie rejestrowania sprzedaży przez kierowców/kasjerów została dodana kolumna z informacj± o wszystkich raportach zadaniowych, w których występuje dany raport fiskalny.
 8. Poprawienie działania filtra po gminach dla raportu Bilety - szczegółowo każdy bilet.
 9. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na js: została dodana możliwo¶ć wybrania więcej niż jednej jednostki samorzadu terytorialnego danego rodzaju (np. 2 gminy).
 10. Dodanie możliwo¶ci kopiowania przypisań cen z trasy w kierunku tam na trasę powrót i odwrotnie.

29.10.2020

Moduł Dokumenty
 1. Licencje 7-9 - w starych licencjach zostało umożliwione zrobienie zmianę wykazu pojazdów bez dodawania nowych wypisów, oraz przy drukowaniu wtórnika do wypisu system nie narzuca wskazania jakiego¶ pojazdu.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Przypisywanie cen do linii i kursów - w przypisywaniu został dodany przycisk "SprawdĽ ceny". Program porównuje ceny na relacjach we wpisywanej linii/kursie z innymi cenami tego samego rodzaju w tym samym cenniku w programie i pokazuje, czy istniej± linie i kursy, na których s± inne ceny. To ułatwia utrzymanie spójno¶ci cennika.
 2. Poprawa działania przycisku wpisz ceny. Jak wpisuję ceny przyciskiem wpisz ceny, to program działa w ten sposób, jakby parametry Automatycznie zmień/usuń cenę i zastosuj do wszystkich wariantów - były odznaczone. Czyli wpisujemy ceny zgodnie z kilometrażem w każdym lub wybranym wariancie trasy i mechanizm ten nie ujednolica cen.
 3. Dostosowanie programu do zmian wykazu ulg ustawowych wynikaj±cych z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Publikacja: Dz.U. z dnia 14.09.2020r. poz. 1578 "Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319) wprowadza się następuj±ce zmiany: …
  • 3) po art. 13 dodaje się art. 13a i art. 13b w brzmieniu: „Art. 13a. 1. Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysoko¶ci 50% przy przejazdach ¶rodkami komunikacji miejskiej.
  • 2. Osobom uprawnionym przysługuje ulga w wysoko¶ci 51% na przejazdy w komunikacji krajowej ¶rodkami publicznego transportu zbiorowego:
  • 1) kolejowego w 1 i 2 klasie poci±gów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych;
  • 2) kolejowego w 2 klasie poci±gów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.
  • 3. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, korzystaj±ca z przejazdu w klasie 1, obowi±zana jest do uiszczenia dopłaty w wysoko¶ci stanowi±cej różnicę między należno¶ci± za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należno¶ci± za pełnopłatny przejazd w klasie 2"
  • W wykazie ulg ustawowych do biletów jednorazowych (grupa 1) została dodana ulga w pozycji 16 "OSOBA REPRESJON." (długo¶ć nazwy ulgi ograniczona jest do 16 znaków ze względu na zapis danych ulgi w bileterkach). W wykazie ulg ustawowych w komunikacji miejskiej (grupa 2) została dodana ulga w pozycji 7 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KM' W wykazie ulg ustawowych w komunikacji kolejowej (grupa 12) została dodana ulga w pozycji 8 o nazwie: 'OS.REPRESJON.-KK'
  • W celu umożliwienia sprzedaży biletów z t± ulg± należy wykonać następuj±ce czynno¶ci:
  • 1) przypisać ulgę do kursów - Cenniki > Przypisanie ulg proc. do kursów > Przycisk "Przypisanie ulg ustawowych do kursów". Nowa ulga zostanie przypisana do wszystkich kursów komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
  • 2) Ustalić numer ulgi w wykazie ulg zapisywanych do bileterek autobusowych - Cenniki > Kolejno¶ć w bil. autobusowych oraz stacjonarnych
  • 3) przygotować zbiory dla bileterek
 4. Zmiany w raportach sprzedażowych:
  • Wszystkie raporty - w Dane do raportu został dodany mechanizm wł ±czania i wył±czania kolumn, została dodana również opcja zaznacz/odznacz wszystko.
  • Raporty dopłat do biletów ulgowych - został dodany mechanizm tworzenia zestawów parametrów, co upraszcza tworzenie różnych zestawień dla tego samego urzędu marszałkowskiego lub różnych przewoĽników w przypadku urzędu.
  • Wykaz biletów i bilety pominięte w raportach dopłat - poprawiono działanie filtrów.
  • Wykaz sprzedanych biletów - został dodany parametr: [ ] Tylko bilety okresowe opisane kursami różnych linii.
  • Zwroty biletów w okresie - zostały dodane nowe kolumny Ulga i Numer RZ.
  • Bilety - sumy sprzedaży" - został dodany parametr "Tylko bilety z NIP-em nabywcy".
  • Wykaz linii oraz Praca przewozowa z podziałem na jst - w niektórych przypadkach niepoprawnie działał filtr po rozkładzie jazdy. Problem został poprawiony
  • Wykaz sprzedanych biletów - w kolumnie warto¶ć 1 biletu znajduje się cena całego biletu (zostało to poprawione)
 5. Zostało poprawione ładowanie danych do Analiz (Hurtownia Danych) - w przypadku biletów okresowych czasami ładowane były niepoprawne relacje biletów.
 6. Zostały poprawione błędy przy edycji linii - kopiowanie zmian do kursów (w niektórych przypadkach niepoprawnie były kopiowane odległo¶ci).
 7. ImportTool - zostało usprawnione działanie interfejsu użytkownika (szybsze przeładowywanie), oraz poprawione zostało kilka specyficznych błędów przy imporcie danych.
 8. Przypisywanie kursów do marki - analogiczny mechanizm, jak "typ pojazdu" - w zarz±dzaj, po wybraniu marki pojawia się przycisk Kursy i mogę przypisać wiele wybranych kursów do wskazanej marki.
 9. Poprawienie filtrowania stanowisk przystanków przy tworzeniu linii - typ przystanku musi odpowiadac typowi linii.
 10. Umożliwienie edycji filtru rozkład jazdy w liniach i kursach (przycisk edycji na górze przy wyborze filtra).

21.09.2020

Moduł Dokumenty
 1. Drobne korekty edycji wniosków i raportów
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie tabliczek przystankowych - w tabliczkach z podziałem na dni tygodnia, je¶li do kursu przypisane jest oznaczenie S (kursuje w dni nauki szkolnej) kurs drukowany jest tylko w kolumnie dni robocze (jest przy nim drukowane oznaczenie).
 2. Drukowanie tabliczek przystankowych - informację o przystankach 'Przez' można drukowac kursyw± - został dodany odpowiedni parametr w konfiguracji tabliczek.
 3. Dodawanie cenników - została dodana opcja do wyboru: dodawanie nowego pustego cennika albo skopiowanie cennika.
 4. Nadawanie numerów taryf - przy dodawaniu nowych taryf do cennika podpowiadany jest pierwszy wolny numer taryfy.
 5. Kopiowanie linii - dodanie pełniejszego wyja¶nienia sposobu kopiowania kursów wraz z lini± (kopiowane s± tylko kursy, których data końca ważno¶ci jest taka sama jak data końca wazno¶ci linii, żeby unikn ±ć kopiowania starych kursów).
 6. Drobne poprawki błędów edycji i dodawania kursów i tras linii (dotyczy nazw przystanków z apostrofem, pustych tras).

19.08.2020

Moduł Dokumenty
 1. Parametr do nadawania numerów bocznych taksówek: nadaj pierwszy wolny numer/ lub nadaj kolejny większy numer) - nowy parametr w opcjach ogólnych programu.
 2. Automatyczne wygaszanie "starej" licencji na taksówkę przy tworzeniu nowej licencji na podstawie starej.
 3. Raport "Przypisanie pojazdu do wybranego dokumentu": dodanie pozycji "data powi±zania pojazdu z dokumentem".
 4. LSO - Licencja na przewóz osób samochodem osobowym - poprawa błędnego wypisu przy zmianie wykazu pojazdów
 5. LTI - Licencje na taksówki - poprawa działania akcji zwrot dokumentów do urzędu oraz wydanie zwróconych wpisów.
 6. Poprawienie skre¶leń na wydrukach zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
 7. Poprawa działania uprawnień przewozowych działaj±cych zgodnie ze starymi wersjami rozporz±dzeń.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Nowy raport: Różnice cen na tych samych relacjach - w raportach przewozów. Raport pokazuje w ramach tego samego cennika i rozkładu jazdy relacje, na których na różnych liniach lub kursach stosowane s± inne ceny biletów.
 2. Nowy raport: Dynamika sprzedaży biletów w rozbiciu na ulgi - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje warto¶ci sprzedaży biletów z ulg± ustawow± w czasie.
 3. Nowy raport: Sprzedaż biletów z ulg± ustawow± w krótkim okresie czasu - w raportach dopłat do biletów ulgowych. Pokazuje duż± liczbę sprzedanych biletów z ulg± ustawow± w krótkim okresie czasu.
 4. Raport Bilety - na linie lub kurs: zmiana domy¶lnej nazwy raportu, dodanie możliwo¶ci sortowania, dodanie numerów linii i kursów, umożliwienie edycji filtru po rozkładzie jazdy bezpo¶rednio w raporcie.
 5. Poprawa obliczeń liczby biletów w Analizach.
 6. Drukowanie tabel RJA: dodanie parametrów -drukuj wyja¶nienia do rodzajów kursu, -drukuj wyja¶nienia do rodzaju usług - umożliwiaj±cych drukowanie wyja¶nień do powyższych w sekcji oznaczenia.
 7. Poprawienie kopiowania taryf z ulg± kwotow± - przy kopiowaniu do innego cennika tej samej firmy kopiowany jest również nagłówek (nazwa) ulgi.
 8. Optymalizacja liczenia i pokazywania cen na liniach i kursach i w przypisywaniu cen do linii i kursów.
 9. Filtry po liniach w rejestrze kursów - z listy usuwane s± linie, których wszystkie trasy s± zlikwidowane.

24.06.2020

Moduł Dokumenty
 1. Umożliwienie w programie zbiorczego "anulowania druków", czyli przenoszenia niewykorzystanych druków do druków anulowanych (by nie wy¶wietlały się w drukowaniu ale jednocze¶nie bez ich usuwania z bazy). W rejestrach druków został dodany oddzielny przycisk "anulowanie druków" - działanie analogiczne do zbiorczego usuwania druków.
 2. Został dodany parametr do numeracji zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego: czy nadajemy pierwszy wolny numer, czy maksymalny+1 przy dodawaniu nowych zezwoleń.
 3. Naprawienie błędu przy zmianie starej licencji na taksówke (LTA i LTX) - przy zmianie w pewnych sytuacjach odł±czana była taksówka. Dane zostały poprawione.
 4. Poprawienie raportu "Wykaz dokumentów wydanych w okresie" w zakresie wy¶wietlania informacji o licencjach na taksówki LTI.
 5. Dodawanie wydziału urzędu - poprawienie warto¶ci pola status na "Państwowa".
Moduł Analiza Przewozów
 1. Umożliwienie grupowego przypisywania oznaczeń kursów do kursów. W edycji oznaczenia kursu został dodany przycisk 'Kursy' - można przypisywać oznaczenie do kursów i sprawdzać, do których kursów oznaczenie jest już przypisane.
 2. Kopiowanie taryfy kilometrowej biletów jednorazowych - umożliwienie zamiany taryfy na tabelow± podczas kopiowania.
 3. Poprawa drukowania trójk±tów cen - został dodany parametr umożliwiajacy umieszczenie całego trójk±ta cen na jednym arkuszu. Poprawiono działanie wielko¶ci czcionek.
 4. W rejestracji rozliczeń zostało poprawione filtrowanie po kolumnie PrzewoĽnik.
 5. Poprawa działania mapy w liniach i kursach, oraz od¶wieżania schematu trasy w kursach w przypadku zmian w trasie linii.
 6. Poprawa wy¶wietlania ostrzeżeń w kursach dotycz±cych rodzaju komunikacji. Nieprawidłowo było wy¶wietlane ostrzeżenie w przypadku komunikacji przyspieszonej.
 7. W widoku kursów zostały dodane kolumny "Kurs powrotny" oraz "Kurs sparowany" z informacj± o wybranym kursie powrotnym do sprzedaży w e- podróżnik, oraz kursie sparowanym.
 8. Zestawienie dopłat do biletów ulgowych - wykaz biletów i bilety pominięte. Została dodana kolumna "Numer EM-Karty" oraz możliwo¶ć odfiltrowania na tym wykazie biletów ważne w tym samym okresie wielokrotnie sprzedanych na tę sam± EMK i które nie zostały zwrócone (pasażerowie, którzy kupili na ten sam okres 2 bilety na tę sam± EM- Kartę i omyłkowo nie został wykonany zwrot żadnego z tych biletów).
 9. Nowy raport w raportach dopłat do biletów ulgowych: "Bilety miesięczne sprzedane na tego samego pasażera". Raport pokazuje bilety miesięczne ważne w tym samym okresie czasu i sprzedane na tego samego pasażera.
 10. W generatorach raportów sprzedażowych w raportach biletów został dodany filtr po przewoĽniku (firma na której kurs został sprzedany bilet).

15.05.2020

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwo¶ci zawieszania i odwieszania wybranych wypisów licencji na taksówkę (WTI).
 2. Dodanie możliwo¶ci poprawienia liczby wypisów w licencjach na taxi (analogicznie do innych dokumentów z wypisami).
 3. Poprawienie opłat w licencjach na taksówki.
 4. Poprawki dotycz±ce numerowania wypisów z licencji na taksówkę (WTI) w zależno¶ci od ustawionych parametrów.
 5. Poprawienie wygl±du filtru w uprawnieniach przewozowych.
 6. Wypisy WSO i W79 - dodanie pola na numer rejestracyjny pojazdu - zgodnie z najnowszym rozporz±dzeniem.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Zmiany w edycji linii: możliwo¶ć usuwania przystanku w trasie w obydwu kierunkach jednocze¶nie, możliwo¶ć dodawania przystanku w trasie jednocze¶nie w obydwu kierunkach.
 2. Umożliwienie edycji parametrów trasy linii (czasy przejazdu, odległo¶ci) bezpo¶rednio na zakładce arkusz w edycji linii.
 3. Poprawienie kopiowania przypisanych numerów cen przy kopiowaniu przypisań z tej samej taryfy do nowego wariantu linii.
 4. W liniach na zakładce cennik wybieranie trasy z listy tras w górnym okienku ustawia warto¶ć Trasa w wyborze trasy do drukowania cennika.
 5. Lista linii - dodanie filtrowania/wyszukiwania według kolumn.
 6. Umożliwienie dodawania tylko wybranych przystanków z trasy linii do trasy kursu - w edycji kursu.
 7. Poprawa działania kopiowania kursów w przypadku kursów sparowanych.
 8. Poprawa algorytmu paruj±cego przystanki w kursach powrotnych e- podróżnik - parowanie kursów do sprzedaży biletów okresowych.
 9. Przypisywanie cen do linii i kursów - dodanie mozliwo¶ci wpisywania cen wg. kilometrów drogowych.
 10. Poprawki specyficznych błędów przy eksporcie i imporcie danych biletów z ulg± ustawow± do pliku DoplatyUM dla Urzędu Marszałkowskiego.
 11. Zmiana domy¶lnej nazwy raportu dopłat do biletów ulgowych.
 12. Poprawa parowania par opiekun-podopieczny w dopłatach do biletów ulgowych w przypadku braku wpowadzonego rozkładu jazdy.
 13. Usuwanie importu dopłat zawsze razem ze zwrotami.
 14. Poprawki specyficznych błędów w raportach sprzedaży biletów.
 15. Poprawienie wygl±du tabliczek przystankowych dworcowych i stanowiskowych w przypadku dużej liczby kursów odjeżdżaj±cych z danego przystanku.
 16. Tabliczka dla linii (miejska) - tabela nad tras±. Został dodany parametr umożliwiaj±cy drukowanie listy przystanków albo listy miejscowo¶ci.
 17. Wydruki tabel RJA - dodanie parametru umożliwiaj±cego okre¶lenie dokładno¶ci drukowania odległo¶ci (do 1m, 10m, 0,1km i 1km). Poprawienie drukowania rodzaju kursu 'Zw' dla kursów powrotnych.
 18. Nowy raport - "Bilety - na trasie linii - szczegółowe relacje biletów". Raport pokazuje liczbę biletów i przychody z nimi zwi±zane w podziale na przystanki wybranej trasy linii.

02.04.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania raportu Wykaz dokumentów ważnych na dzień - raport poprawnie uwzględnia już nowe licencje na taksówki.
 2. Uprawnienia przewozowe na taksówki - poprawienie działania wniosku o zmianę terminu wazno¶ci.
 3. Poprawa możliwo¶ci edytowania numeru wypisu WTI w panelu drukowania.
 4. Na nowych licencjach LTI, WTI, w akcji zmiana wykazu pojazdów dodanie możliwo¶ci zachowania starego numeru wypisu + sufix kolejnej wersji wypisu (/1, /2 itd.).
 5. Została dodana możliwo¶ć automatycznego nadawania numerów licencjom LT. W parametrach numeracji został dodany parametr: nadaj pierwszy wolny numer / nadaj kolejny większy numer.
 6. Została dodana możliwo¶ć prowadzenia oddzielnej numeracji dokumentów dla LTI (opcjonalnie) - można zdefiniować, że LTI s± numerowane od 1 i maj± niezależn± numerację od innych.
 7. Został poprawiony bł±d drukowania wtórników wypisów do nowej licencji na taksówki.
 8. Wniosek o zmianę wykazu pojazdów i zmiana wypisu ze względu na zmianę pojazdu - została dodana możliwo¶ci wskazania pojazdu nie należ ±cego do firmy, na któr± jest wydana licencja.
 9. Zostało poprawione nadawanie numerów uprawnień przewozowych wg. nowego rozporz±dzenia (druki LPR, L79, LSO).
 10. Został wdrożony nowy mechanizm raportowania błędów w programie. W przypadku wyst±pienia błędu pojawi się okno umożliwiaj±ce wysłanie logu z błędem do Informica. Wysłanie logów i opisanie sytuacji, w której pojawił się problem będzie dla nas bardzo pomocne w udoskonalaniu dla Państwa naszych produktów.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Zarz±dzanie typami pojazdów - została dodana możliwo¶ć przypisywania typu pojazdu do wielu kursów jednocze¶nie.
 2. Dodawanie oznaczeń kursów - przy dodawaniu nowego oznaczenia data ważne od to zawsze data pierwszego dnia bież±cego miesi±ca.
 3. Została dodana możliwo¶ć kopiowania trasy linii wraz z kursami w ramach wybranej trasy linii. W przycisku kopiowania linii została dodana druga opcja kopiowania.
 4. Kursy - zostało dodane zabezpieczenie w kreatorze kursów przed zapisaniem na dwóch różnych stanowiskach kursów o tym samym numerze i datach wykonywania. W przypadku jednoczesnego dodawania kursów o tym samym numerze na różnych stanowiskach, przy zapisie kurs zapisywany póĽniej będzie miał zwiększony numer wariantu kursu.
 5. Kursy - zakładka kolizje: została dodana możliwo¶ć zapisu wyników kolizji do plików Excel/CSV.
 6. Dodanie do raportu Bilety miesięczne - imienne w zestawieniach dopłat kolumny: "Dł. relacji - drogowa (¶rednia)". Kolumna zawiera ¶redni± długo¶ć relacji biletu obliczan± na podstawie kilometrów drogowych biletu.
 7. Zostało poprawione drukowanie tabliczek przystankowych (dworcowa i przystankowa) - w przypadku występowania dużej liczby kursów, program niepoprawnie dzielił tabliczkę na strony.
 8. Został wdrożony nowy mechanizm raportowania błędów w programie. W przypadku wyst±pienia błędu pojawi się okno umożliwiaj±ce wysłanie logu z błędem do Informica. Wysłanie logów i opisanie sytuacji, w której pojawił się problem będzie dla nas bardzo pomocne w udoskonalaniu dla Państwa naszych produktów.

17.03.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka błędu zwi±zanego z drukowaniem 'numeru bocznego z numerem wypisu' na wypisach do licencji taxi. Poprawka wymaga aktualizacji jedynie na końcówkach (aplikacji klienckiej)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Brak zmian w module Analiza Przewozów

10.03.2020

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwo¶ci zmiany pojazdu z zachowaniem numeru wypisu. W akcji "wniosek o zmianę wykazu pojazdów" znajduje się przycisk 'zmień pojazd'. Działa to w ten sposób, ze w starym pojeĽdzie ustawiana jest data zdjęcia ze stanu a do nowo dodawanego pojazdu przypisywany jest dotychczasowy lub nowy numer boczny. W tym momencie zostaje dodany wypis do wydrukowania z danymi nowego pojazdu
 2. Przy wprowadzaniu nowej licencji na taksówkę LTI została dodana w pierwszym kroku możliwo¶ć wybrania starej licencji tego przedsiębiorcy i skopiowanie dat ważno¶ci, numeru licencji i obszar przewozów. Ta funkcjonalno¶ć umożliwia wprowadzenie zmiany licencji na taksówkę LTX na now± licencję LTI.
 3. Przy pobraniu danych ze starej licencji LTX jest możliwo¶ć wymiany pojazdu taksówkowego na nowy z zachowaniem lub nie dotychczasowego numeru bocznego
 4. Poprawienie raportu "Wolne numery boczne taksówek (na podst. licencji)" by uwzględniał przypisanie numerów bocznych do wypisów.
 5. Poprawa działania wniosku o zmianę - opcji "zmiana decyzj± administracyjn± (drukowanie tylko wypisów)" dla nowych licencji na taksówki. Teraz zmiana działa prawidłowo.
 6. W Panelu Drukowania dodane zostały kolumny, z danymi pojazdu: numerem rejestracyjnym, numerem bocznym, mark±, opisem.
 7. W Panelu Drukowania został dodany przycisk "edycja pojazdu" - przycisk dostępny tylko dla WTI, gdzie jest już przypisany pojazd.
 8. W gridzie Taksówki zostały dodane kolumny numer wypisu, oraz numer druku (¶cisłego zarachowania WTI), oraz zostało poprawione wy¶wietlanie danych w Aktualny numer licencji - nr lic dokumentu głównego LTI.
 9. W gridzie Taksówki dostało poprawione działanie filtrów po prawej - powi±zanie z pojazdów z dokumentami.
 10. Zostało uzupełnione okno Informacje szczegółowe w menu akcji - dla wszystkich nowych druków - LPO i LTI.
 11. Zostały uzupełnione informacje szczegółowe w panelu drukowaniu dla druku LPO.
 12. Wykaz taksówek z licencjami - zostały poprawione dane na raporcie i ich eksport.
 13. Został poprawiony bł±d z cofaniem się w kreatorze wniosku o zmianę wykazu pojazdów.
 14. W widoku Uprawnienia przewozowe - TAXI został dodany nowy typ licencji (LTI) do filtra kategoria/rodzaj.
 15. W Panelu drukowania zostało poprawione wy¶wietlanie "Numeru dokumentu", oraz umożliwiona została edycja numeru dokumentu i daty dla nowych licencji i wypisó na taksówki.
 16. Została usunięta tre¶ć pouczenia z opcji licencji wydruków LTI i WTI.
 17. Zostało poprawione działanie opłat dla wszystkich uprawnień przewozowych zgodnych z nowym rozporz±dzeniem.
 18. Możliwo¶ć modyfikacji daty drukowanej na wypisie. Data wystawienia wypisu to data dzisiejsza, została dodana możliwo¶ć zmiany tej daty.
 19. Została dodana możliwo¶ć definiowania zer wiod±cych do wypisów do licencji na taksówkę (WTI).
Moduły Analiza Przewozów
 1. Dodanie wsparcia w instalatorze dla MS SQL Server 2019.
 2. Została dodana możliwo¶ć definiowania taryf przesiadkowych oraz taryf rozliczeniowych, a także możliwo¶ć definiowania punktów przesiadkowych w trasach linii. Taryfę przesiadkow± przypisujemy do linii. Cena w taryfie przesiadkowej oznacza cenę do punktu przesiadkowego. Taryfa rozliczeniowa oznacza taryfę używan± w rozliczeniach z samorz±dami i umożliwia zdefiniowanie informacji o tym, jaki fragment ceny biletu przypada na dany samorz±d. Raporty zwi±zane z taryfami rozliczeniowymi będa dodawane w kolejnych wersjach Informica 2.0. Punkty przesiadkowe definiowalne s± tylko dla tras linii. Program wy¶wietla wszystkie możliwe przesiadki pomiędzy kursami linii na których zdefiniowane s± przesiadki. Przesiadki mog± byc również używane jako skomunikowania przy prezentowaniu rozkładu jazdy w e-podroznik.pl.
 3. Zostało poprawione sprawdzanie poprawno¶ci tras linii - sprawdzanie, czy istniej± 2 takie same przystanki w trasach w tym samym kierunku.
 4. Eksport oznaczeń - w funkcji eksportu i importu rozkładu jazdy do innego przewoĽnika dodano pełne wsparcie dla importu i eksportu oznaczeń kursów.
 5. Uporz±dkowanie drukowania tabel RJA - przy wielu trasach w jednym kierunku, czasami pojawiał się bł±d podczas generowania tabeli. Ponadto wszystkie wspólne czasy i odległo¶ci pobierane s± zawsze z trasy linii.

14.02.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania automatycznej numeracji w Zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego (system ponownie będzie nadawał pierwszy największy wolny numer)
 2. Poprawa działania skre¶leń w Zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego
Moduły Analiza Przewozów
 1. Brak zmian w module Analiza Przewozów

05.02.2020

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (aktualizacja potrzebna tylko w przypadku posiadania modułu Analiza Przewozów)
Moduły Analiza Przewozów
 1. Poprawa dodawania współrzędnych do miejscowo¶ci.
 2. Poprawki drukowania tabel RJA - drukowane odległo¶ci i czasy wynikaj± z rozkładu jazdy linii.
 3. Poprawa wyszukiwania kursów w kolizjach w rozkładzie jazdy.
 4. Poprawa wy¶wietlania przystanków w edycji linii.
 5. Poprawa dodawania miejscowo¶ci ze współrzędnymi geograficznymi.

27.01.2020

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka błędu zwi±zanego z dat± ważno¶ci licencji drukowanej na wypisie do licencji
 2. Dodanie możliwo¶ci drukowania nowych licencji na taksówki (LTI,WTI) - zgodnie z rozporz±dzeniem min. Infrastruktury z dnia 5.12.2019 (poz. 2377)
 3. Uwaga! Dane pojazdu: numer rejestracyjny i numer boczny nie s± widoczne na podgl±dzie wydruku. Pojazd przypisuje się do wypisu po wskazaniu wypisu -> po wybraniu przycisku 'Wydruk" -> pokazuje się lista druków ¶cisłego zarachowania-> wskazujemy numer druku -> pojawia się lista z pojazdami przypisanymi do wniosku -> wybiera się pojazd i cało¶ć jest wysyłana na drukarkę
 4. Uwaga! Przed pierwszym wydrukowaniem licencji i wypisu proszę poustawiać parametry drukowania dotycz±ce obydwu druków: Panel drukowania -> Opcje wydruków
 5. W przypadku wniosku o zmianę dotychczasowej licencji z założeniem wydania jej na nowych wzorach druków, należy j± wygasić i wprowadzić od pocz±tku zgodnie z nowymi przepisami
Moduły Analiza Przewozów
 1. Dodanie filtra po liniach w raporcie dopłat - filtr wyszukuj±cy dane na podstawie sprzedanych biletów, bez weryfikacji wprowadzonych rozkładów jazdy.
 2. Dodanie możliwo¶ci filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych.
 3. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 4. Przy dodawaniu przystanków do linii - je¶li przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane s± parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 5. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy maj± zawsze ustawiany status "projektowane".
 6. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoĽnika.
 7. Został powiększony obszar z list± linii i kursów w programie.
 8. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gał±Ľ w filtrach, uzupełniaj±ca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie s± już widoczne w filtrze wszystkie.
 9. Została dodana możliwo¶ć wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.

27.01.2020

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie możliwo¶ci drukowania nowych licencji na taksówki (LTI,WTI) - zgodnie z rozporz±dzeniem min. Infrastruktury z dnia 5.12.2019 (poz. 2377). Uwaga! Dane pojazdu: numer rejestracyjny i numer boczny nie s± widoczne na podgl±dzie wydruku. Pojazd przypisuje się do wypisu po wskazaniu wypisu -> po wybraniu przycisku 'Wydruk" -> pokazuje się lista druków ¶cisłego zarachowania-> wskazujemy numer druku -> pojawia się lista z pojazdami przypisanymi do wniosku -> wybiera się pojazd i cało¶ć jest wysyłana na drukarkę
Moduły Analiza Przewozów
 1. Dodanie filtra po liniach w raporcie dopłat - filtr wyszukuj±cy dane na podstawie sprzedanych biletów, bez weryfikacji wprowadzonych rozkładów jazdy.
 2. Dodanie możliwo¶ci filtrowania po kolumnach w wykazie biletów w raporcie dopłat do biletów ulgowych.
 3. Raport "wykaz sprzedanych biletów" - został dodany wiersz podsumowania w raporcie.
 4. Przy dodawaniu przystanków do linii - je¶li przystanek automatycznie jest dodawany do kursu, to zaznaczane s± parametry, że dodawany przystanek ma się pokazywać na tabliczkach przyjazdowych i odjazdowych.
 5. Przy kopiowaniu linii lub kursu skopiowane linie lub kursy maj± zawsze ustawiany status "projektowane".
 6. Poprawienie kopiowania kursu w przypadku, kiedy istnieje kurs o tym samym numerze, ale innym wariancie w innej linii - dla tego samego przewoĽnika.
 7. Został powiększony obszar z list± linii i kursów w programie.
 8. Zmiana w filtrze w liniach i kursach. Status "zlikwidowany" został wydzielony jako osobna gał±Ľ w filtrach, uzupełniaj±ca filtr wszystkie. Czyli linie i kursy zlikwidowane nie s± już widoczne w filtrze wszystkie.
 9. Została dodana możliwo¶ć wyboru stanowiska w trasie kursu do drukowania na tabliczkach przystankowych.

20.12.2019

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty. Aktualizacja nie jest potrzebna
Moduły Analiza Przewozów
 1. Raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - umożliwienie wykorzystania cennika stawek za wozokilometr przy tworzeniu raportu.
 2. Raport "Obliczanie kosztów linii na podstawie stawek za wzkm" - rozbudowa parametrów.
 3. Poprawa generowania plików BA - w pewnych okoliczno¶ciach pliki nie były automatycznie generowane.
 4. Poprawa zapisywania taryf z ulga kwotow± z kalendarzem do e- podróżnik.pl.
 5. Poprawa obliczania kalendarza dla kursów sparowanych, przy wybranej opcji ignorowania dni przerwy.
 6. Poprawa błędu drukowania cenników w formie trójk±ta.

12.12.2019

Moduł Dokumenty
 1. Zmiana daty ważno¶ci zezwoleń na linie regularne z 31.12.2019 na 31.12.2020, oraz zmiana domy¶lnej daty do której wydawane s± zezwolenia.
 2. Poprawa konwersji daty przy specyficznych ustawieniach daty w systemie operacyjnym.
Moduły Analiza Przewozów
 1. Dodanie możliwo¶ci definiowania kursów powrotnych i par przystanków powrotnych do celów sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych w e- podróżnik.pl.
 2. Zmiana znacznika na mapie w dodawaniu przystanków do linii na taki sam jak w edycji przystanków.
 3. Poprawki specyficznych błędów rejestracji raportów z bileterek EMAR, w tym błędów zwi±zanych z przedwczesnym wyci±gnieciem karty z programatora.
 4. Pobieranie informacji o szczegółowej wersji steruj±cej bileterki EMAR-205 i zapis tej informacji w bazie danych (np. 1.05.02)
 5. Dodanie do parametrów pracy w bileterkach EMAR możliwo¶ci blokowania drukowania zerowych raportów fiskalnych, poprawa obsługi numeracji przystanków w bileterce EMAR-205.
 6. Poprawa działania parametrów zapisu biletu do sprzedaży na następny okres w autobusie - poprawa działania parametru liczby dni od i do. Liczba dni od została ograniczona do 25.
 7. Możliwo¶ć wydrukowania dodatkowego nagłówka w raportach Bilety - sprzedaż zbiorczo i Bilety - sprzedaż zbiorczo z podziałem na jst.
 8. Raport Wykaz sprzedanych biletów - pokazywanie w raporcie poszczególnych relacji biletów, dodanie kolumny z dat± ważna od linii.
 9. Poprawienie filtrowania po liniach w raportach biletów. W przypadku biletów okresowych opisanych kursami różnych linii, warto¶ć jest przypisywana do każdej linii w proporcji do odległo¶ci, we wszystkich raportach biletów oprócz wg. nominałów.
 10. W raporcie przewozów - Wykonania kursów, zostało poprawione działanie filtrów.
 11. Raporty dopłat do biletów ulgowych: został dodany parametr umożliwiaj±cy niedrukowanie wykazu dopłat na linie.
 12. Wydruk tabel RJA - poprawienie edycji czcionek w stopce (osoba zarz ±dzaj±ca transportem, liczba wypisów do zezwolenia i liczba pojazdów). Poprawienie obliczania przebiegów na terenie jednostek samorzadu terytorialnego.
 13. Poprawione zostały błędy usuwania Rozkładu jazdy oraz ulg handlowych z kalendarzem.

21.11.2019

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty
Moduły Analiza Przewozów-Rozliczenia
 1. Nowy raport "Obliczanie rekompensat za wykonywane linie" - w raportach sprzedażowych.
 2. W raportach dopłat do biletów ulgowych - w wykazie biletów i biletach pominiętych - dodanie kolumn z numerem linii, cen± relacji i cen± normaln± relacji, oraz usprawnienie wyszukiwania i zaznaczania rekordów, dodtanie mozliwo¶ci ukrywania kolumn w wykazie biletów i biletach pominiętych.
 3. Raporty Wykaz sprzedanych biletów oraz w Bilety - szczegółowo każdy bilet: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 4. Raport Bilety - wg nominałów: dodanie filtru Nagłówki RJA + linie do wyboru.
 5. Raport Bilety - sprzedaż zbiorczo i inne raporty: po wyborze filtru na dan± linię została dodana informacja w nagłówku, że powstałe zestawienie zostało wygenerowane z filtrem po rozkładzie jazdy.
 6. Raport Bilety - sprzedaż na linie lub kursy: dodanie możliwo¶ci wybierania kolumn, dodanie kolumn dopłaty netto i brutto, poprawki wygl ±du.
 7. Raport Bilety - szczegółowo każdy bilet oraz Wykaz sprzedanych biletów: dodane zostały kolumny "Nazwa biletu (bil. miejski)" oraz "Ogr. obszaru (bil. miejski)".
 8. Analizy sprzedaży - poprawki ładowania danych dla biletów okresowych papierowych w dni ¶wi±teczne.
 9. Poprawki specyficznych błędów przy generowaniu Tabel RJA.
 10. Drukowanie tabel RJA: umożliwienie zaznaczanie wielu tras do wydruku. Umożliwienie wydruku tabeli RJA dla tras TAM i POWRÓT tej samej linii na jednym raporcie.
 11. Poprawa błędu edycji rozkładu jazdy przy edycji tabliczek przystankowych (okno ukrywało się pod aktywnym oknem).
 12. EM-Karty - dodanie kolumny z informacj± czy dana karta może być zapisywana do bileterek autobusowych.
 13. Umożliwienie wyeksportowania pliku BA za bież±cy dzień. Usprawnienia automatycznego przesyłania plików BA do Dworca, w tym za pomoca dodatkowego programu do Informica 2.0: Synchronizacja Raportów.
 14. Poprawki specyficznych błędów przy rejestracji raportów z bileterek EMAR.
 15. Poprawki specyficznych błędów przy złomowaniu i odzłomowywaniu Bileterek oraz Komputerów Pokładowych. W niektórych przypadkach złomowanie nie przebiegało poprawnie.
 16. Umożliwienie usuwania raportów z kas obcych, oraz plików dopłat do biletów ulgowych w funkcji rejestracji raportów.
 17. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania utargu na 2 miesi±ce - zgodnie z warto¶ciami sprzedaży w raporcie przypadaj±cymi na bież±cy i poprzedni miesi±c. Możliwe jest automatyczne dzielenie utargu przy rejestracji - po ustawieniu parametru na zakładce raporty kasowe w parametrach rejestracji.
 18. Raporty kasowe: umożliwienie rozbijania wpłaty utargu na 2 miesi ±ce. Kwotę przypisan± do poprzedniego miesi±ca trzeba podać ręcznie. Możliwe jest rozbijanie utargu przypisanego do Raportu Zadaniowego.
 19. Umożliwienie drukowania salda kierowców na wybrany dzień (nie tylko na dzisiejszy)
 20. Przyspieszenie działania przypisywania przystanków do zarz±dzaj ±cego przystankami.
 21. Linie - posortowanie listy stanowisk na li¶cie przystanków.
 22. Przystanki - umożliwienie scalania stanowisk przystanków.
 23. Poprawki błędów kopiowania kursów. Niepoprawnie była ustawiana data końca ważno¶ci kursu kopiowanego.
 24. Poprawa błędu wyboru firmy w rejestracji rozliczeń, oraz poprawa generowania zestawienia dopłat za wielu przewoĽników (jako organizator)

16.10.2019

Moduł Dokumenty
 1. Rozbudowanie możliwo¶ci numeracji przedsiębiorców.
 2. Poprawki w historii przypisania pojazdów.
Moduły Analiza Przewozów-Rozliczenia
 1. Dodanie nowego raportu w Dopłatach do biletów ulgowych - "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami ustawowymi dla organizatora transportu zbiorowego" - umożliwienie wygenerowania raportu tylko dla linii uzyteczno¶ci publicznej z wybranym organizatorem.
 2. Umożliwienie zaznaczania/ozdnaczania wszystkich biletów w "Wykazie biletów i bilety pominięte" w raportach dopłat do biletów ulgowych.
 3. Nowy raport w analizach sprzedaży: "Analiza przejazdów na wybranym kursie". Analiza pokazuj±ca liczbę pasażerów wsiadaj±cych i wysiadaj ±cych na przystankach wybranego kursu w kolejnych dniach - na podstawie danych z Hurtowni Danych.
 4. Poprawa obliczania kwot netto w analizach sprzedaży.
 5. Tabliczki przystankowe - umożliwienie wydrukowania danych przewoĽnika oraz danych organizatora transportu na każdym wzorze tabliczki.
 6. Umożliwienie drukowania numeru drogi na tabelach rozkładu jazdy (RJA).
 7. Poprawienie zmian rodzaju komunikacji w kursach, przy zmianach typu linii. Poprawa szybko¶ci wczytywania kursów.
 8. Poprawa błędu przy zmianie statusu trasy linii, je¶li linia ma tylko jedn± trasę.
 9. Zmiana domy¶lnej daty pocz±tku ważno¶ci linii przy dodawaniu nowej linii na pierwszy dzień bież±cego miesi±ca.
 10. Umożliwienie generowania raportów dopłat do biletów z ulg± ustawow± dla urzędu marszałkowskiego za organizatora i wielu przewoĽników.

25.09.2019

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (nie jest wymagana aktualizacja w przypadku posiadania tylko tego modułu)
Moduły Analiza Przewozów-Rozliczenia
 1. Nowy raport w generatorze raportów przewozów - "Przejazdy z biletem okresowym".
 2. Dodanie możliwo¶ci filtrowania po nominałach w raporcie "Bilety miejskie na linie".
 3. "Zestawienie dopłat do biletów z ulgami handlowymi" - dodanie parametrów drukowania listy kursów.
 4. "Bilety - sumy sprzedaży" - typ na kierowców/kasjerów - zostało dodane sortowanie alfabetyczne według nazwisk.
 5. Umożliwienie kopiowania trasy linii jako trasy powrotnej w innym wariancie trasy. Poprawka drobnych błędów przy edycji linii.
 6. Obsługa parametrów w kursach "Tabliczki przystankowe: odjzad, przyjazd" przy drukowaniu tabliczek przystankowych.

03.09.2019

System FORIS
 1. Poprawa działania miejscowo¶ci
 2. Dodanie formatowania elementów drukowania z poziomu ustawień programu: 'Ustawienia'->'Parametry'->'Wydruki'->'Formatowanie i elementy na wydrukach'->'Wydruki - uprawnienia przewozowe'->'ITX - Identyfikator kierowcy'
 3. Dodanie kolumn w gridzie: 'Uprawnienia przewozowe - TAXI' wy¶wietlaj±cych informacje dotycz±cych wydanych identyfikatorów kierowców
 4. W Kierowcach dodanie paginacji przy wyborze miejscowo¶ci
 5. Poprawa działaniatabliczek przystankowych w module 'Analiza przewozów'

26.07.2019

System FORIS
 1. Dodanie możliwo¶ci Wydawania identyfikatorów dla kierowców taksówek do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk±
 2. Dodanie generatora raportów wydanych identyfikatorów dla kierowców taksówek do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk±

25.07.2019

System FORIS
 1. Dodanie możliwo¶ci Wydawania identyfikatorów dla kierowców taksówek do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk±
 2. Dodanie generatora raportów wydanych identyfikatorów dla kierowców taksówek do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk±

31.05.2019

System FORIS
 1. Dodanie wy¶wietlania numeru linni w tabliczkach przystankowych

10.04.2019

System FORIS
 1. UWAGA!!! W przypadku pracy na wersji Foris 2.21 konieczna jest aktualizacja oraz wykoanie konserwacji bazy danych (shrink). W pozostałych przypadkach aktualizacja nie jest potrzebna.

19.03.2019

System FORIS
 1. UWAGA!!! Konieczna aktualizacja programu z wersji 2.21 w celu ograniczenia rozmiarów bazy zwi±zanych z przyrastaniem dwóch tabeli technicznych. Po aktualizacji programu do wersji 2.24 prosimy wykonać 'Konserwację bazy danych w programie AdminTool'
 2. Poprawa błędu zwi±zana z zapisywaniem danych dotycz±cych pojazdów

12.03.2019

System FORIS
 1. UWAGA!!! Konieczna aktualizacja programu w celu ograniczenia rozmiarów bazy zwi±zanych z przyrastaniem dwóch tabeli technicznych. Po aktualizacji programu do wersji 2.23 prosimy wykonać 'Konserwację bazy danych w programie AdminTool'

26.02.2019

System FORIS
 1. Aktualizacja usuwa bł±d, który może mieć wpływ na jedn± z tabel technicznych oraz rozrastanie się wielko¶ci bazy

18.01.2019

Moduł Dokumenty
 1. Aktualizacja zezwoleń w zwi±zku z przesunięciem terminu ważno¶ci zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób do końca 2019 r.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Brak zmian w module Analiza Przewozów (nie jest wymagana aktualizacja tego modułu)

21.12.2018

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (nie jest wymagana aktualizacja tego modułu)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawka wy¶wietlania przewoĽników wykonuj±cych kurs w legendzie na tabliczkach przystankowych/stanowiskowych

05.12.2018

Moduł Dokumenty
 1. W parametrze „Automatycznie nadawaj numery firm, dodanie wyboru:‘nadaj pierwszy wolny numer' lub 'nadaj kolejny większy numer'
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawka wy¶wietlania przewoĽników wykonuj±cych kurs w legendzie na tabliczkach przystankowych/stanowiskowych

07.11.2018

Moduł Dokumenty
 1. Brak zmian w module Dokumenty (w przypadku tego modułu nie jest wymagana aktualizacja programu)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawka na tabliczkach przystankowych/stanowiskowych (w legendzie pojawiajali się 'nadmiarowi'przewoĽnicy)

19.10.2018

Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa działania utworzonych wzorców tabliczek przystankowych.

14.09.2018

Moduł Analiza Przewozów
 1. Rozbudowanie funkcji umieszczania przystanków "przez" w wydrukach tabliczek przystankowych.

22.08.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania wyboru domy¶lnej drukarki dla programu

30.07.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania wyboru domy¶lnej drukarki dla programu
 2. Rozszerzenie dopuszczalnej liczby znaków w systemowych loginach użytkowników
 3. Poprawa od¶wieżania danych w rejestrze taksówek

08.06.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania filtra aktywne/nieaktywne w rejestrze taksówek
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa wy¶wietlania danych na dworcowej tabliczce przystankowej

18.05.2018

Moduł Dokumenty
 1. RODO/FORIS Pseudonimizacja danych. Na raportach (wykaz kierowców, raport zbieranych danych osobowych, wykaz zarzadzaj±cych transportem) został dodany parametr 'pseudonimizacja danych osobowych'. Je¶li jest zaznaczony, to zamiast imion, nazwisk, peseli na raporcie umieszczany jest numer. Dodatkowy przycisk: sprawdĽ pseudonimizowane dane: po podaniu numeru, wy¶wietlane s± pseudonimizowane dane.
 2. Umożliwienie w raporcie „Raport zbieranych danych osobowych” wybierania osób fizycznych takich jak np. zarz±dzaj±cy transportem.
 3. W raporcie, w kolumnie żródło danych pojawia się edytowalna warto¶ć: „Nie dotyczy: dane zawarte we wniosku złożonym przez osobę, której dane osobowe s± przetwarzane.” W formularzu służ±cym do wprowadzania danych osobowych funkcjonuje pole ,,Uwagi", w którym można odnotować np. informacje o Ľródle danych. została dodana możliwo¶ć korzystania z wprowadzonych danych w polu Uwagi.
 4. Dodanie możliwo¶ć wprowadzania informacji o udostępnieniach danych osobowych, wraz z informacja o odbiorcach, oraz umożliwienie umieszczania tych informacji na raporcie dotycz±cym zbieranych danych osobowych.
 5. Poprawa działania systemu FORIS na serwerze SQL w wersji 2017.
 6. Poprawa działania raportu wykaz przystanków – w wyborze przystanków nie wy¶wietlały się wszystkie pozycje
 7. Postępowania dotycz±ce odholowywanych pojazdów: dodanie kolumny z dat± 'przyjęcia na stan" pojazdu w Holowaniu postępowania; dodaję nowe postępowanie: je¶li chcę wybrać pojazd z listy i posortować sobie pojazdy po dacie przyjęcia na stan
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie parametru' Typ pojazdu', który będzie opcjonalnie wy¶wietlany na tabelach RJA w nagłówkach kolumn z kursami

28.03.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania sprawdzania unikalno¶ci pojazdu (numeru rejestracyjnego, numeru VIN i numeru bocznego w przypadku taksówek) dodawanego do bazy
 2. Usprawnienie funkci wprowadzania wyników zdawalno¶ci egzaminów do bazy, tak by' można je było wprowadzać hurtowo
 3. Rozbudowa raportu dotycz±cego Zarz±dzaj±cych Transportem o dodatkowe kolumny, zawieraj±ce dane osobowe, adres zameldowania oraz informacje dotycz±ce certyfikatu kompetencji zawodowych
Moduł Przystanki
 1. Poprawa zapisu wprowadzanego numeru faktury przy rozliczaniu opłat za zatrzymania na przystankach
 2. Poprawa wyszukiwania danych w widoku 'rozliczanie opłat'

21.02.2018

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania raportu "Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów”: raport nie wy¶wietlał prawidłowo danych dotycz±cych pojazdów
 2. W zezwoleniach regularnych ważnych do 31.12.2017 zostanie zmieniona data wy¶wietlana w kolumnie ‘ważne do’ na 31.12.2018, dzięki temu zezwolenia będ± wy¶wietlały się, jako ważne
 3. W profilu zarz±dzaj±cych transportem zostały dodane nowe certyfikaty kompetencji zawodowych: drogowy transport rzeczy, drogowy transport osób
Moduł Analiza Przewozów
 1. Możliwo¶ć wprowadzenia stawek za wozokilometr z podziałem na typy pojazdów i przypisania ich do linii
 2. Poprawa działania raportu "Obliczenie stawek za wozokilometr dla linii"
 3. Poprawa działania mechanizmu zwi±zanego z dodawaniem kursów (był problem, który został usunięty, z dodawaniem kursów dla linii, których pocz±tek ważno¶ci ustawiony był w przyszło¶ci)
 4. Zmiana sposobu zarz±dzania okresami w oznaczeniach kursów
 5. W oznaczeniach kursów: możliwo¶ć dodania oznaczenia bez wskazania firmy (ogólne)
 6. Drukowanie tabel RJA – poprawienie problemu z drukowaniem tabeli w orientacji pionowej

28.12.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa działania raportu "Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów”: raport nie wy¶wietlał prawidłowo danych dotycz±cych pojazdów
 2. Ponownie zostało przedłużone wej¶cie w życie ustawy o PTZ, w zwi±zku tym zmieniona została domy¶lna data ważno¶ci zezwoleń 31.12.2018 (zamiast 31.12.2017). Dodatkowo zmienione zostały daty ważno¶ci zezwoleń z 31.12.2017 na 31.12.2018
Moduł Analiza Przewozów
 1. Możliwo¶ć wprowadzenia stawek za wozokilometr z podziałem na typy pojazdów i przypisaniaich do linii

3.11.2017

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie nowego parametru w ustawieniach programu/ opcje programu/opcje ogólne, który oznaczy "Datę zakończenia pracy" w zakładce "Zatrudnienie" w profilu "Kierowcy" (o ile było wskazane zatrudnienie). W uprawnieniach przewozowych taxi i we wszystkich pozostałych dokumentacht; taki kierowca jest póżniej w filtrze 'bez aktualnego zatrudnienia"
 2. Przywrócenie przycisku, który umożliwia zbiorcze wygaszenie wskazanych dokumentów
 3. Przywrócenie przycisków w czę¶ci dotycz±cej licencji na taksówki, umożliwiaj±cych zbiorcze drukowanie i dodawanie hologramów
 4. Poprawa naliczania opłat w postępowaniach dotycz±cych odholowywanych pojazdów. Opłaty s± naliczane za zakończon± dobę (liczy się data i godzina) a nie, jak dotychczas, za każd± rozpoczęt± dobę
 5. Poprawa działania automatycznego zapisu raportu 'Wykaz taksówek z licencjami' zgodnie z zadanym harmonogramem
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawienie błędu na abliczka przystankowa/stanowiskowa z podziałem na dni tygodnia (dni robocze, soboty, niedziele i ¶więta). Kursy wy¶wietlane na tabliczce maj± przypisane oznaczenia D, e, h; powinny zatem wy¶wietlać się w 'Dni robocze' a wy¶wietlaj± się również w kolumnie 'Soboty"

10.10.2017

Moduł Dokumenty
 1. Zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne - dodanie w parametrach numeracji możliwo¶ci nadawania oddzielnych numerów w zależno¶ci od typu zezwolenia
 2. Zezwolenia nienormatywne - dodanie w parametrach numeracji możliwo¶ci nadawania oddzielnych numerów w zależno¶ci od kategorii zezwolenia
 3. Dodanie nowego parametru w ustawieniach programu/ opcje programu/opcje ogólne, który oznaczy "Datę zakończenia pracy" w zakładce "Zatrudnienie" w profilu "Kierowcy" (o ile było wskazane zatrudnienie). W uprawnieniach przewozowych taxi i we wszystkich pozostałych dokumentacht; taki kierowca jest póżniej w filtrze 'bez aktualnego zatrudnienia"
Moduł Analiza Przewozów
 1. Zmiana nazwy i ikonki widoku ‘Wydruki’ na ‘Inf. Pasażerska’
 2. Optymalizacja czasu naliczania opłat za zatrzymania na przystankach
 3. Tabliczki przystankowe z podziałem na dni tygodnia: poprawa wy¶wietlania kursów w sytuacji gdy w kursie s± przypisane dwa oznaczenia: E (kursuje od poniedziałku do soboty oprócz ¶wi±t) i 7 (kursuje w niedziele)
Moduł Przystanki
 1. Poprawa błędu polegaj±cego na tym, że nie można było usun±ć naliczonych opłat -> Przystanki -> Rozliczanie opłat

15.09.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa błędu w pojazdach

11.09.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa mechanizmu wpływaj±cego na dane wy¶wietlane w historii wykazu pojazdów przypisanych do dokumentu
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa działania raportu ''Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz±du terytorialnego'
 2. Poprawa tabel RJA: sposóbu porz±dkowania kursów
 3. Poprawa działania Tabliczek przystankowych z dniami tygodnia
 4. Poprawa eksportu tabeli RJA do excela - problem znaczków w pliku xls.

21.08.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa opisu w parametrach numeracji na zezwolenia na linie regularne -> w zakładce ‘linia regularna specjalna’ został poprawiony na: ‘Oddzielna numeracja dokumentów dla linii regularnej specjalnej’ z dotychczasowego: ‘Oddzielna numeracja spraw dla linii regularnej specjalnej’
 2. Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych. W definiowaniu wniosku kat. VII w miejscu wybór miejscowo¶ci ‘z’ i ‘do’, została dodana paginacja, w celu skrócenia czasu wczytywania danych
 3. Dodanie możliwo¶ci opcjonalnego drukowania dwóch dat pocz±tku ważno¶ci zmienianych dokumentów (chodzi o wszystkie dokumenty z grupy uprawnienia przewozowe: licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego... itd.)
 4. Raport: "Wykaz przedsiębiorców z dokumentami ważnymi na dzień" poprawiono w taki sposób, aby w pozycji ‘ważno¶ć zabezpieczenia finansowego’ były widoczne wszystkie zabezpieczenia finansowe z wła¶ciwymi im datami ważno¶ci, a nie jak dotychczas, tylko ostatnio wprowadzone zabezpieczenie.
 5. Dodanie możliwo¶ci drukowania pouczenia dla: L79, LPR, LSO, ZDP, ZLR, ZLS, POT, ZN1, ZN2, ZN3, ZN7 (podyktowane zmian± KPA): "Pouczenie: Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej o¶wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatni± ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna." Zostało dodane nowe pole na wydruku + parametr do edycji tre¶ci (domy¶lna tre¶ć powyżej); pole jest widoczne po zrestartowaniu do ustawień fabrycznych.
 6. W za¶wiadczeniach na potrzeby własne -> akcja‘ zmiana bez zmiany wydruków’ poprawa działania zmiany daty ‘ważne od’
 7. Drukowanie za¶wiadczenia na potrzeby własne -> zmiana daty dokumentu (przycisk w menu po lewej stronie). Poprawa tre¶ci komunikatu, który wy¶wietlał się po wykonaniu akcji z dotychczasowego: "Czy zmienić datę na niewydrukowanych za¶wiadczeniach PTZ?", na: "Czy zmienić datę na niewydrukowanych wypisach?"
 8. Je¶li w raporcie ‘Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów’ zaznaczony jest parametr ‘Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów) ‘, wówczas nie jest brane pod uwagę filtrowanie dokumentów, tylko brana jest pod uwagę sama firma.
 9. Poprawa wy¶wietlana przycisków w generatorach raportów (przywrócenie przycisku drukowania, poprawa się kolejno¶ci.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Tabele RJA: Optymalizacja liczby kolumn z kilometrażem; je¶li jest kilka kolumn z kilometrażem, ale odległo¶ci pokrywaj± się, to wszystkie takie kilometraże kompresowane s± do 1 kolumny w nagłówku umieszczaj±c np. 'km1+2'
 2. Dodanie eksportu tabliczek i tabel RJA do pliku xls
 3. Dodanie dodatkowego parametr [v] w tablicach RJA. Długo¶ci odcinków na obszarze każdego z województw (w wierszach tabeli RJA)". Parametr dotyczy wył±cznie linii przebiegaj±cych na terenie więcej, niż jednego województwa .
Admin Tool
 1. Poprawa działania harmonogramu wykonywania automatycznych kopii bazy danych

14.07.2017

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie nowego generatora raportu: ‘Raport zbieranych danych osobowych’: "3. Dla każdej osoby, której dane osobowe s± przetwarzane w systemie informatycznym, system zapewnia sporz±dzenie i wydrukowanie raportu zawieraj±cego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust.1"... 1.)daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu;2.) identyfikatora użytkownika wprowadzaj±cego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wył±cznie jedna osoba3.) Ľródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotycz±4.) informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba, że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych 5.)sprzeciwu, o którym mowa w art 32 ust. 1 pkt 8 ustawy”
 2. W firmach, na zakładce Dokumenty, poproszę o wy¶wietlenie dodatkowo kolumny Opis
 3. Przedsiębiorca (Firma), zakładka zarz±d/wła¶ciciel: zmiana nazwy zakładki na zarz±d/wła¶ciciel/kontakty + dodanie kolumn telefon, telefon kom. e-mail. W interfejsie do osoby proszę nieco rozszerzyć pole telefon, skracaj±c label "Telefon kom."
 4. Holowanie pojazdów -> Rejestr pojazdów holowanych -> data przyjęcia i zdjęcia pojadu na stan -> czasami bywa, ze jest to ten sam dzień a program tego nie umozliwia -> pojawia się komunikat "Data zdjęcia musi być póĽniejsza niż data przyjęcia" - > proszę o umozliwienie oznaczenia daty zdjęcia ze stanu pojazdu holowanego takiej samej, jak data przyjęcia
 5. Umożliwienie dodawania wielu kontroli dla tej samej firmy w tym samym terminie.
 6. Dodanie możliwo¶ci drukowania pouczenia na licencji na taksówkę osobow± (podyktowane zmian± KPA): "Pouczenie: Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej o¶wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatni± ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna." Zostało dodane nowe pole na wydruku + parametr do edycji tre¶ci (domy¶lna tre¶ć powyżej); pole jest widoczne po zrestartowaniu do ustawień fabrycznych
 7. Przy zmianie Za¶wiadczenia PTZ i wskazaniu nowej umowy (z nowymi datami ważno¶ci), program czyta nowe daty
Moduł Analiza Przewozów
 1. Tabliczka Przystankowa -> w lewym górnym rogu można wpisać dowoln± tre¶ć (we wzorcu, w zakładce parametry w polu lewej dolnej czę¶ci). Poprawa zapamiętywania formatu tekstu
 2. Dodanie w raporcie 'Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz±du terytorialnego' możliwo¶ci brania pod uwagę statusów kursów (np. je¶li wybrany kurs oznaczony jest jako projektowany, raport powinien nie brać go pod uwagę)
 3. Tabliczki przystankowe -> Tabliczka dworcowa z podziałem na dni tygodnia i Tabliczka przystankowa/stanowiskowa (dni tyg.)-> zakładka 'Parametry" przywrócenie wy¶wietlanych parametrów
 4. Dodanie parametru 'docelowy na TP' w kursach. Je¶li w trasie kursu s± zdefiniowane przystanki docelowe - na przystankach za przystankiem, dla którego definiujemy tabliczkę przystankow± na tabliczkach przystankowych (dworcowa i stanowiskowa), to kurs pojawia się na tabliczce tyle razy ile przystanków docelowych jest w nim zdefiniowanych (wł±cznie z rzeczywistym przystankiem docelowym). Np. je¶li mamy kurs Białystok - Wrocław i Warszawa jest zaznaczona jako przystanek docelowy, to kurs powinien pojawić się w odjazdach do Wrocławia i Warszawy.
 5. Dodanie możliwo¶ci wskazania wybranej linii przewoĽnika do rozliczania opłat
 6. Poprawa działania filtra ‘Firmy z liniami (AP)’ w rejestrze Przedsiębiorców

10.04.2017

UWAGA: Wystarczy aktualizacja samego stanowiska modułu Dokumenty

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka dotycz±ca drukowania adresu głównego przedsiębiorcy na za¶wiadczeniach i wypisach do za¶wiadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (zamiast w dwóch linijkach, jest drukowana w jendej)

05.04.2017

Moduł Dokumenty
 1. Na za¶wiadczeniach i wypisach do za¶wiadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, dodanie możliwo¶ci drukowania dwóch adresów: adresu siedziby i adresu przedsiębiorcy(zamieszkania)
 2. Zabezpieczenie finansowe dodane w profilu danego przedsiębiorcy wy¶wietlane jest dodatkowo w profilach pojazdów'
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa wy¶wietlania godzin odjazdu kursów na tabliczkach przystankowych

23.03.2017

Moduł Dokumenty
 1. Podmiana tła wydruków na aktualne skany zezwoleń na linie regularne oraz wypisów do zezwoleń
 2. Poprawa niewła¶ciwego statusu sprawy, po akcji 'wniosek o zmianę uprawnienia' (zmiana uprawnienia decyzj± administracyjn± (bez drukowania wypisów)) z 'dokument do wydrukowania’ na 'dokument wydany'
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa daty wy¶wietlanej kolumnie ‘ważny do’ w kursach i branej pod uwagę w raporcie ‘Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz ±du terytorialnego’
 2. Dodanie możliwo¶ci przypisywania przystanków do wzorów tabliczek przystankowych. W kroku 2 kreatora tabliczek dodajemy po lewej stronie 2 przyciski ( z zielon± i czerwon± strzałk± - takie jak w OSK - Kursy-Dane PortalOSK)
  • wczytaj listę przystanków (dodajemy do istniej±cej listy, bez powtórzeń)
  • zapisz aktualn± listę przystanków (nadpisujemy to co było wcze¶niej przypisane do wzorca)
 3. Tabliczka dworcowa i stanowiskowa:
  • możliwo¶ć dodania obrazka - tło wydruku
  • kolorowanie wierszy - parzyste inny kolor niż nieparzyste.
 4. Dodanie analogicznego parametru na wzorach tabliczek, jaki został dodany we wzorach tabel RJA -> oznaczenia: lista oznaczeń/od nowej strony/ilo¶ć kolumn
 5. Tabliczka dworcowa i stanowiskowa: w parametrach jest parametr 'Drukuj oznaczenie przewoĽnika wykonuj±cego kurs', dodane zostały dodatkowe parametry: 'Nie drukuj oznaczenia wła¶ciciela Rozkładu Jazdy' (check-box) 'Informacja o wła¶cicielu: ' + pole tekstowe, domy¶lny tekst 'Pozostałe kursy prowadzone s± przez...'

28.02.2017

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa błędu w zezwoleniach na przejazd pojazdów nienormatywnych: informacje dotycz±ce pojazdu na wydrukach
 2. Naprawa filtra w czę¶ci wnioski -> uprawnienia przewozowe ->licencje na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy -> po rozwinięciu tej pozycji powinny być odfiltrowane licencje odpowiednio na: przewóz, po¶rednictwo oraz przewóz i po¶rednictwo
 3. Raport: Wykaz opłat; Dane do raportu; Kolumna Kwota; poprawa wy¶wietlanych danych
 4. Usunięcie problemu zwi±zanego z dodawaniem za¶wiadczenia w profilu stacji kontroli pojazdów
 5. Poprawa błędu zwi±zanego z usuwaniem kategorii uprawnienia przypisanej do Diagnosty w czę¶ci SKP<\li>
 6. W licencji na taksówkę dodanie możliwo¶ci (opcjonalnego) drukowania dwóch dat pocz±tku ważno¶ci zmienianej licencji: data ważno¶ci obecna, czyli 'ważne od' i data ważno¶ci pierwszej wersji licencji 'pierwsze ważne od' z odpowiednim opisem (pierwsze ważne od)<\li>
 7. Dodanie akcji "przeniesienie uprawnień na inn± firmę' w zezwoleniach na linię regularn± (analogicznie do akcji dostępnej w uprawnieniach przewozowych)
 8. Dodanie sprawdzania unikalno¶ci wprowadzonego numeru VIN w profilu pojazdu (analogicznie, jak w przypadku numeru rejestracyjnego). W przypadku wykrycia takiego powielonego numeru VIN komunikat, ale z możliwo¶ci± zapisania nowego rekordu mimo wszystko
 9. Usunięcie błędu, który pojawiał się przy generowaniu raportu - wykaz przedsiębiorców
 10. Licencja na taksówkę: dodanie możliwo¶ci (opcjonalnego) drukowania dwóch dat pocz±tku ważno¶ci zmienianej licencji: data ważno¶ci obecna, czyli 'ważne od' i data ważno¶ci pierwszej wersji licencji 'pierwsze ważne od' z odpowiednim opisem (pierwsze ważne od)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie tabel RJA; powinna być możliwo¶ć wskazania, czy w nagłówku ma się drukować nazwa przewoĽnika, czy organizatora (tak, jak w tabliczkach) + dodatkowo: obydwie te nazwy. W tej chwili nie ma takiej możliwo¶ci i drukuje się tylko nazwa przewoĽnika
 2. Tabele RJA: dodanie możliwo¶ci wydrukowania informacji dotycz±cych ostatniego powi±zanego dokumentu (je¶li zaznaczony w okienku do drukujemy: typ dokumentu + numer dokumentu, np. 'za¶wiadczenie na wykonywanie publicznego transportu drogowego 123/ABC' albo 'zezwolenie na linię regularn± 123/ABC', albo 'potwierdzenie zgłoszenia przewozów 123/ABC')
 3. Dodanie nazwy przewoĽnika, dla którego wygenerowana jest lista opłat
 4. Umożliwienie wprowadzania numerów linii (na zakładce zezwolenia można wybrać zezwolenie z rejestru, albo można wpisać ręcznie numer zezwolenia)
 5. Tabele RJA: dodanie możliwo¶ci drukowania numeru stanowiska za nazw± przystanku (funkcja opcjonalna)
 6. Tabliczka dworcowa oraz stanowiskowa: rozdzielenie listy oznaczeń: PrzewoĽnik wykonuj±cy kurs (przed numerem/ kodem firmy)
 7. Dodanie możliwo¶ci drukowania urzędowej nazwy linii (np. U2/x/y/z) w lewym górnym rogu tabel rozkładów jazdy (zapisanej w polu ‘numer ewidencyjny linii w zezwoleniu przypisanym do linii)
 8. Tabliczka dworcowa oraz stanowiskowa: rozdzielenie listy oznaczeń: przewoĽnik wykonuj±cy kurs (przed numerem/ kodem firmy) (dodanie parametru 'lista przewoĽników osobno od listy oznaczeń' - dostępny je¶li maj± drukować się przewoĽnicy)
 9. Tabliczki przystankowe miejskie (lub międzymiastowe): z podziałem na kolumny dni robocze - soboty - niedziele i ¶więta. Kursy na tabliczce przypisywane s± do odpowiednich kolumn na podstawie oznaczeń
 10. Wydruki RJA: drukowanie kolumny 'Przez': Nie drukuj Przez/Drukuj Przez w osobnej kolumnie/Drukuj Przez pod nazw± miejscowo¶ci docelowej
 11. Możliwo¶ć drukowania tabliczek dworcowych i przystankowych z podziałem na dni robocze/soboty/niedziele i ¶więta (jak w miejskiej) - nowe szablony 'Tabliczka dworcowa z podziałem na dni tygodnia', 'Tabliczka przystankowa / stanowiskowa z podziałem na dni tygodnia'
  UWAGA: Zmiana dotyczy wersji FORIS_AP 1.38.11
 1. Poprawa mechanizmów kopiowania wariantów tras linii oraz tworzenia nowych wariantów tras linii
 2. Poprawa sprawdzania występowania przynajmniej dwóch przystanków wspólnych dla różnych wariantów tras linii w tym samym kierunku. W niektórych przypadkach mogło doj¶ć do niemożliwo¶ci zapisania stworzonej trasy linii
Moduł Przystanki
 1. Raport 'Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz±du terytorialnego': dodanie parametru, który umożliwi generowanie takiego zestawienia z wyszczególnieniem na typy pojazdów wykonuj±ce przewozy (przypisane do kursów)

21.12.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa usuwania firm z rejestru
 2. Poprawa usuwania pojazdów przypisanych do wniosku
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie parametru do raportu 'Wykaz przystanków', który pozwoli zawęzić ilo¶ć wy¶wietlanych przystanków do tych, które występuj± w wybranym rozkładzie jazdy (wyszukiwanie po rozkładzie jazdy)
 2. Poprawa działania oznaczeń przypisanych do kursów
 3. Dodanie możliwo¶ci wydrukowania stopki na tabliczkach dla linii z pełn± tras±
 4. Dodanie nowego pola: ‘Rozkład ważny od’ na tabliczkach dla linii z pełn± tras±

08.12.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa sacalania firm
 2. Podmiana wzorów druków potwierdzenia zgłoszenia przewozów i wypisu do potwierdzenia na wła¶ciwe
 3. Poprawa możliwo¶ci wyszukiwania firm w rejestrze po numerze telefonu
 4. Poprawa działania mechanizmu dodawania zał±czników do dokumentów
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa tworzenia tabliczek przystankowych
 2. Poprawki parametrów tworz±cych rozkłady jazdy
 3. Dodanie możliwo¶ci przypisywania różnych typów pojazdów do wybranych kursów
Moduł Przystanki
 1. Rozwinięcie mechanizmu opłat za zatrzymania na przystankach: dodanie możliwo¶ci naliczania różnych opłat w zależno¶ci od typu pojazdu przypisanego do danego kursu
Admin Tool
 1. Poprawa działania automatycznych backup-ów
 2. Zmiana miejsca zapisu plików z logiem i plików tymczasowych:
  • Serwer zawsze zapisuje pliki logu w Common App Data a programy klienckie w Local App Data
  • Dodatkowo poprawka w instalatorze - przeniesiono domy¶ly folder zapisu plików z Program Files do Common App Data

31.10.2016

Moduł Dokumenty
 1. Dodanie pola zawieraj±cego podstawę prawn± na nowych drukach zezwoleń i wpisów do zezwoleń na linię regularn±. Aby wydrukować podstawę prawn± należy zresetować ustawienia fabryczne w szablonie wydruku (zarówno zezwolenia, jak i wypisu do zezwolenia)
 2. Poprawa importu kursów z PortalOSK
 3. Umożliwienie jednoczesnego drukowania KRS-u i NIP-u przedsiębiorcy na za¶wiadczeniach na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
 4. Przy zmianie za¶wiadczenia PTZ i zmian± umowy, data ważno¶ci jest pobierana z nowej umowy
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa kalendarza oznaczeń
 2. Poprawa działania raportu ‘Praca przewozowa z podziałem na jednostki samorz±du terytorialnego’
 3. Dodanie kolumny ‘Oznaczenia’ w czę¶ci Kursy (widok Trasy)
 4. Poprawki w tabliczkach przystankowych i tabelach RJA
 5. Dodanie filtra ‘Firmy z liniami AP’ w rejestrze Przedsiębiorców
 6. Dodanie ImportTool-a, umożliwiaj±cego migrację danych z dotychczasowej Analizy Przewozów do Analizy Przewozów systemu FORIS

15.09.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawka błędu, który w niektórych przypadkach, uniemożliwiał uruchomienie aplikacji po aktualizacji do wersji 1.33.52
 2. Poprawa problemu z działaniem filtra ważnie/nieważne w czę¶ci wnioski
 3. Problem z wy¶wietlaniem pojazdów dodanych do bazy

09.09.2016

Moduł Dokumenty
 1. Dostosowanie programu do zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
  • Zezwoleniom na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważno¶ci upływał w dniu 31 grudnia 2016 r. (wydanym na podstawie przepisów dotychczasowych) została zmieniona data ważno¶ci na 31 grudnia 2017 r.
  • Zezwolenia na wykonywanie działalno¶ci w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mog± być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2017 r. (zamiast dotychczasowej terminu: 31 grudnia 2016 r.)
 2. Dodanie akcji ‘przekazanie dokumentów do innej jednostki’ w Za¶wiadczeniach na potrzeby własne
 3. Poprawa działania filtrów: ważne/nieważne w rejestrze dokumentów
 4. Poprawa wy¶wietlania numerów dokumentów w panelu drukowania
 5. Zablokowanie możliwo¶ci dodania 2 adresów głównych w profilu przedsiębiorcy
 6. Zmiana sposobu naliczania opłat za wydanie wypisów z za¶wiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 7. Zmiana kwot naliczanych przy wniosku o dodatkowe wypisy do starych licencji osób i rzeczy
 8. Poprawa wyliczania okresu ważno¶ci zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych
 9. Poprawa wy¶wietlania listy miejscowo¶ci wy¶wietlanej w profilu Zarz ±dzaj±cego Transportem
 10. Poprawa wy¶wietlania profili Zarz±dzaj±cych Transportem, których data zakończenia pracy jest wcze¶niejsza od dzisiejszej
 11. Poprawa wy¶wietlanie numerów dokumentów licencji na przewóz rzeczy w raporcie ‘Wykaz dokumentów ważnych na dzień’
 12. Poprawa działania raportu ‘Wykaz dokumentów ważnych na dzień’ w zakresie zliczania za¶wiadczeń na potrzeby własne
 13. Poprawa działania raportów Wolne numery boczne taksówek (na podst. licencji)
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie analizy odległo¶ci tras linii
 2. Poprawa mechanizmu rozliczania opłat

25.05.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa wy¶wietlania „Daty wydrukowania” w rejestrze druków
 2. Dodanie kolumny „Data wydruku” w „Panelu Drukowania” (dotychczas była tylko kolumna „Data”, która była faktycznie „Dat± ostatniej czynno¶ci w systemie”)
 3. Poprawa błędu zmieniaj±cego statusy niektórych druków na „archiwalny”, który wpływał m.in. na problemy z wydawaniem wtórników
Moduł Analiza Przewozów
 1. Poprawa dodawania i usuwania dróg w zakładce „Elementy tras”

29.04.2016

Moduł Dokumenty
 1. Poprawa błędów, które generowały się w wersji 1.31.47 i 1.31.48
 2. Poprawa sortowania w kolumnach w czę¶ci Wnioski
 3. Poprawa wy¶wietlanych danych w czę¶ci Wnioski w kolumnie „Numer uprawnienia”
 4. Poprawa mechanizmu dodawania miejscowo¶ci i kodów pocztowych spoza listy doł±czonej do programu
 5. Poprawa błędu numerowania występuj±cego przy zmianie licencji na taksówki
 6. Poprawa wy¶wietlania daty wydrukowania w rejestrze druków
 7. Poprawa mechanizmu wyszukiwania firm po nazwie „długiej” lub „krótkiej”
 8. Dodanie nowej kolumny PESEL, wy¶wietlanej w rejestrze Przedsiębiorcy (widok PrzewoĽnicy), która wy¶wietla dane zapisane w polu PESEL w profilach przedsiębiorców (nowe pole)
 9. Poprawa zapisu raportu dla ¶cieżki na dysku lokalnym w opcji generowania raportów na podstawie harmonogramu
 10. Dodanie zapamiętywania ustalonej przez użytkownika kolejno¶ci kolumn w rejestrze druków
 11. Poprawa zapamiętywania ustalonej przez użytkownika kolejno¶ci kolumn w rejestrze taksówek
 12. W raporcie "Przypisanie pojazdów do wybranego dokumentu" dodanie kolumn: Marka, Numer rejestracyjny, Przebieg, VIN
 13. Dodanie kolumny w czę¶ci wnioski, wy¶wietlaj±c± tre¶ć wpisan± w polu "uwagi" (pole uwagi znajduje się w "akcjach na dokumencie" poszczególnych dokumentów)
 14. Dodanie raportu, który pokazuje dokumenty 'ważne w okresie' (od (data) do (data)) z parametrem, który pozwala wybrać: czy maj± się listować tylko te dokumenty, których pocz±tek i koniec ważno¶ci zawiera się dokładnie w zadanym okresie; czy też wszystkie dokumenty, których okres ważno¶ci zahacza o zadany okres + zapamiętywanie parametrów (w tym wybór i kolejno¶ć kolumn w raporcie)
 15. Usunięcie błędu, który pojawił się w poprzedniej wersji przy próbie edycji profilu pojazdu
 16. Poprawka w raporcie Wykaz OSK (Wyci±g z ewidencji O¶rodków Szkolenia Kierowców) -> w kolumnie/polu 'uwagi' nie pojawiały się tre¶ci zapisane w profilu O¶rodka Szkolenia Kierowcy
 17. Dodanie nowego statusu druku: zwrócony
AdminTool
 1. Poprawa błędu występuj±cego podczas zapisu harmonogramu zadań (planu wykonywania kopii zapasowych)
 2. DataSnap
 3. Została dodana dodatkowe zabezpieczenie, którego celem jest odblokowanie zajmowanego stanowiska, je¶li ostatnia aktywno¶ć wynosi powyżej 6 godzin.
Moduł Przystanki
 1. Dodanie funkcji scalania przystanków
 2. Dodanie w rejestrze przystanków raportów: wykaz kursów przez przystanek i wykaz tras linii przez przystanek
 3. W przystankach dodanie możliwo¶ci „ograniczenia korzystania” tylko dla:
  • operatora
  • komunikacji miejskiej/gminnej
  • komunikacji powiatowej
  • komunikacji regularnej specjalnej
 4. W przystankach dodanie możliwo¶ci oznaczenia minimalnego odstępu między kursami, które w przyszło¶ci będ± brane pod uwagę w analizie kolizji
Moduł Analiza Przewozów
 1. Dodanie zakładki kolizje w kursach, pokazuj±cej inne kursy, które koliduj± z danym kursem
 2. Dodanie nowej zakładki (funkcji) Kolizje w widoku Trasy, pokazuj±cej wszystkie kursy koliduj±ce na wybranym przystanku
 3. Drukowanie tabel RJA dla wszystkich tras linii w wybranym kierunku
 4. Poprawa działania filtrów
 5. Ujednolicenie wy¶wietlania odległo¶ci do 3 miejsc po przecinku
 6. Poprawa możliwo¶ci zapisu generowanych raportów z nazw± inn± niż domy¶lna
 7. Dodanie funkcji scalania przystanków
 8. Dodanie w rejestrze przystanków raportów: wykaz kursów przez przystanek i wykaz tras linii przez przystanek

23.02.2016

Moduł Dokumenty
 1. W rejestrach dokumentów został zmieniony sposób wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po wybranej kolumnie.
 2. Do profilu przedsiębiorcy zostało dodane pole PESEL.
 3. Stacje Kontroli Pojazdów: na za¶wiadczeniu o wpisie do ewidencji SKP, została dodana uwzględniona różnica w podstawie prawnej między okręgow± a podstawow± stacj± kontroli pojazdów.
 4. W przedsiębiorcach, je¶li nie została wybrana poprawnie miejscowo¶ć w adresie, czasami przy zapisie pojawiał się nieobsłużony bł±d. Zostało to poprawione i pojawia się poprawna informacja o wybraniu miejscowo¶ci.
 5. Holowanie pojazdów: w postępowaniach niepoprawnie wy¶wietlana była historia. Bł±d został poprawiony.
 6. PrzewoĽnicy ? rejestry pojazdów: czasami przy posortowaniu listy niepoprawnie działał wydruk rejestru lub zapis do pliku. Bł±d został poprawiony.
 7. Raporty:
  • Wykaz druków ? program niepoprawnie podpowiadał daty w parametrach. Bł±d został poprawiony.
  • Zostało poprawione sortowanie w Wykazie taksówek z licencjami.
  • Raporty generowane przez harmonogram zadań ? zostało poprawione formatowanie pliku xml: znaki końca linii i wcięcia w każdym wierszu.
  • Harmonogram zadań: możliwe jest dodawanie daty i godziny do nazwy pliku (parametr) oraz ustalanie nazwy pliku po skopiowaniu (je¶li nazwa jest pusta, to kopiowany plik ma nazwę zgodn± z generatorem).
  • Harmonogram zadań ? możliwe jest uruchamianie wielokrotnie danego zadania w ci±gu dnia ? po przestawieniu godziny wykonania.
  • W generatorach raportu, je¶li jest możliwo¶ć generowania raportów przez harmonogram, została dodana kolumna z informacj± dla których raportów uruchomiony jest harmonogram.
  • Raport wykonanych kontroli został dodany również do generatorów raportów w PrzewoĽnikach.
  • Raport: wolne numery boczne taksówek (na podst. wykazu taksówek). Zostało zoptymalizowane wybieranie danych, oraz nie s± brane pod uwagę przy okre¶laniu maksymalnego numeru rekordy historyczne.
 8. Wnioski ? rozliczanie opłat: w pewnych przypadkach pojawiał się bł±d przy uruchamianiu rozliczania. Bł±d został poprawiony.
 9. Wnioski ? została dodana możliwo¶ć ustawienia domy¶lnej warto¶ci parametru ?generuj decyzję o wyga¶nięciu? w akcji wygaszania. Ustawienie domy¶lne można ustawić w Parametry -> opcje programy -> opcje ogólne.
 10. Wnioski na taksówki ? ustawienie domy¶lnego obszaru przewozów zostało przeniesione z parametrów wydruku do ogólnych ustawień wydruków. Dzięki temu odnalezienie tego parametru będzie bardziej intuicyjne.
 11. Wnioski na taksówki ? we wniosku o zmianę terminu ważno¶ci licencji została umożliwiona również zmiana danych taksówki.
 12. Uprawnienia przewozowe ? zbiorowe wygaszanie dokumentów: na listach w uprawnieniach przewozowych i uprawnieniach przewozowych TAXI pojawiały się te same dokumenty. Zostało to to rozdzielone zgodnie z opisem w menu.
 13. Zostały zaktualizowane dane w słowniku podziału terytorialnego zgodnie z ostatnimi zmianami w bazie TERYT GUS.
 14. Numerowanie dokumentów licencji na taksówki ? został dodany nowy parametr umożliwiaj±cy sufiksowanie dokumentów numerem bocznym taksówki łamanym przez dwie ostatnie cyfry roku. Ten parametr działa przy wł ±czonej numeracji unikalnej cały czas.
 15. Wnioski ? zostały uporz±dkowane okna z histori± wniosków.
 16. Panel drukowania ? zostały zmienione nazwy przycisków Data dokumentu oraz Numer i data wypisu. Nowe nazwy s± bardziej intuicyjne.
 17. Panel drukowania ? na wydruku dokumentów za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne (ZAS, WZA) zostało poprawione słowo krajowy na krajowego.
Admin Tool
 1. Została dodana funkcjonalno¶ć umożliwiaj±ca wykonywanie porz ±dkowania bazy MS SQL (shrink, indeksy, statystyki, itp.). Funkcjonalno¶ć została dodana na osobnej zakładce. Wykonanie porz ±dkowania bazy danych może poprawić wydajno¶ć i zmniejszyć wielko¶ć bazy danych.
Moduł Przystanki
 1. W rejestrze przystanków został dodany przycisk pokazuj±cy wykaz linii i kursów przebiegaj±cych przez zaznaczony przystanek.
 2. Zostały poprawione raporty wykaz linii i raport kolizji.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Drukowanie tabliczek i tabel RJA
  • usuwanie wszystkich zaznaczonych tabel i tabliczek;
  • przy zaznaczeniu większej liczby rekordów przycisk podgl±du wydruku znika;
  • na podgl±dzie wydruku została dodana możliwo¶ć przeklikiwania się pomiędzy rekordami;
  • została dodana możliwo¶ć zaznaczania rekordów shift + klawisz myszy;
  • tabliczki przystankowe miejskie ? została dodana możliwo¶ć drukowania numeru stanowiska na tabliczce oraz zostało poprawione wybieranie danych;
  • tabele RJA ? została dodana możliwo¶ć wył±czania drukowania poszczególnych kolumn tabeli.
 2. Linie
  • w arkuszu linii zostały dodane kolumny pokazuj±ce czas przyjazdu i odjazdu narastaj±co dla trasy;
  • została poprawiona i uproszczona obsługa odgałęzień niepłatnych w liniach
  • została dodana możliwo¶ć eksportu arkusza trasy linii do pliku CSV;
  • została dodana możliwo¶ć ?zresetowania? schematu trasy: albo do postaci domy¶lnej (na podstawie współrzędnych przystanków) albo do ? wężyka? ? ułożenie przystanków w schemacie jeden za drugim;
 3. W trasach linii i kursów, je¶li znajdował się przystanek bez wskazanej miejscowo¶ci, czasami niepoprawnie pokazywały się ostrzeżenia. Zostało to poprawione.
 4. Je¶li zmieniam czasy postoju w linii, a kurs, utworzony na podstawie trasy, ma identyczne parametry poł±czenia, czasy postoju w kursach s± aktualizowane.
 5. W trasach zostały usunięte z listy parametrów parametry dotycz±ce sprzedaży biletów na kursach. Nie s± one konieczne w tej wersji FORIS- Analiza Przewozów.

12.01.2016

Moduł Dokumenty
 1. W OSK nieprawidłowo były zapisywane godziny zajęć (harmonogram) importowanych z PortalOSK. Bł±d został poprawiony.
 2. Został zmieniony sposób odczytywania parametru formatu daty przy uruchomieniu programu.

18.12.2015

Moduł Dokumenty
 1. Pojazdy: została dodana możliwo¶ć kopiowania pojazdów, taksówek, pojazdów OSK, oraz innych pojazdów w rejestrach.
 2. Pojazdy: usunięty został wymóg unikalno¶ci pojazdów: od ww. wersji Foris, 1 przedsiębiorca może mieć kilka pojazdów o tym samym numerze rejestracyjnym. Pojawia się jedynie ostrzeżenie, że taki pojazd już istnieje.
 3. Pojazdy: czasami niepoprawnie filtrowane były pojazdy aktywne, albo pojawiał się komunikat o błędzie – bł±d został poprawiony.
 4. Przy dodawaniu zarz±dzaj±cego transportem, po wpisaniu kodu pocztowego czasami pojawiał się komunikat o błędzie parametru – bł±d został poprawiony.
 5. Raporty:
  • Został dodany przycisk umożliwiaj±cy zmianę nazwy zapisanego już raportu. Uwaga: nazwa zmieniana jest na li¶cie wygenerowanych wydruków, sam wydruk zostaje niezmieniony.
  • Harmonogram wykonywania raportu: został dodany mechanizm do zapamiętywania kolumn wybranych to automatycznie uruchamianego raportu. UWAGA: należy ponownie zapisać harmonogram raportu, żeby wybrać kolumny.
  • Harmonogram wykonywania raportu: do nazwy wykonywanego i kopiowanego raportu została dodana nazwa generatora.
  • W generatorach raportów, czasami przy zapisywaniu raportu nie był brany pod uwagę parametr z dat±, albo pojawiał się komunikat o błędzie. Bł±d został poprawiony.
  • Wykaz dokumentów wydanych w okresie: zostały dodane parametry okre¶laj±ce które daty maj± być brane pod uwagę przy generowaniu raportu: data wydania, czy data pocz±tku ważno¶ci oraz przy zmianach: czy uwzględniać wydanie dokumentów po zmianie.
  • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów: został poprawiony problem z wybieraniem przedsiębiorcy i numerem dokumentu.
 6. Przedsiębiorcy: przy edycji, pole uwagi nie zawsze było kopiowane do historii – bł±d został poprawiony.
 7. W historii wniosku o zezwolenia na linie regularne, czasami niepotrzebnie odblokowany był przycisk dodawania numeru sprawy. Zostało to poprawione.
 8. Zmiana zezwolenia na linie regularne bez zmiany wydruków – zostało poprawione pole do zmiany numeru dokumentu (przesunięcie separatora na wła¶ciwe miejsce).
 9. Została dodana możliwo¶ć dodawania opłat w akcji uwagi. Tak dodanymi opłatami można póĽniej zarz±dzać w Opłatach.
 10. OSK: został poprawiony bł±d w działaniu drzewka filtrów w Instruktorach.
Moduł Analiza Przewozów
 1. Raporty:
  • Został dodany przycisk umożliwiaj±cy zmianę nazwy zapisanego już raportu. Uwaga: nazwa zmieniana jest na li¶cie wygenerowanych wydruków, sam wydruk zostaje niezmieniony.
 2. Linie – zostało umożliwione definiowanie odległo¶ci pomiędzy przystankami z dokładno¶ci± do 1 metra.
 3. Linie i kursy – przy przegl±daniu wła¶ciwo¶ci i przechodzeniu na kolejn± linię / kurs – zapamiętywany jest widok, z którego korzystali¶my (arkusz, schemat, mapa).
 4. W rejestrze przystanków został dodany filtr w podziale terytorialnym ‘Nieznane’. S± to przystanki bez przypisanej miejscowo¶ci.
 5. Je¶li przystanek nie był przypisany do miejscowo¶ci (lub miał miejscowo¶ć Nieznane), przy zmianie miejscowo¶ci nieprawidłowo centrowana była mapa. Zostało to poprawione.
 6. W niektórych przypadkach pojawiał się bł±d przy edycji nagłówka przystanku. Bł±d został poprawiony.
 7. Został poprawiony komunikat przy usuwaniu przystanku, je¶li przystanek jest używany w liniach.
 8. Zostały naprawione problemy przy generowaniu tabliczek dworcowych oraz stanowiskowych oraz przy generowaniu wydruków tabel RJA.
 9. Został poprawiony bł±d z wyborem formatu papieru przy wydruku tabliczki przystankowej.
 10. W kursach zostały dodane komunikaty ostrzegawcze o przekroczeniach prędko¶ci lub braku odległo¶ci.
Moduł Przystanki
 1. W rejestrze przystanków został dodany filtr w podziale terytorialnym ‘Nieznane’. S± to przystanki bez przypisanej miejscowo¶ci.
 2. Je¶li przystanek nie był przypisany do miejscowo¶ci (lub miał miejscowo¶ć Nieznane), przy zmianie miejscowo¶ci nieprawidłowo centrowana była mapa. Zostało to poprawione.

30.11.2015

Moduł Dokumenty
 1. Pojazdy: w niektórych przypadkach pojawiał się bł±d przy klikaniu na filtr. Bł±d został poprawiony.
 2. PrzewoĽnicy: w niektórych przypadkach w podsumowaniu wniosku pokazywane daty miały niepoprawny format. Bł±d został poprawiony.
 3. Podział terytorialny: zostało poprawione działanie filtra po prawej stronie i dodana paginacja (w gminach i miejscowo¶ciach). Ułatwia to wyszukiwanie i obsługę danych w słownikach.
 4. Podział terytorialny: w edycji miejscowo¶ci został dodany mechanizm umożliwiaj±cy zamianę znaków na wielkie litery w nazwie miejscowo¶ci pochodz±cej z bazy TERYT GUS. W miejscowo¶ciach dodanych samodzielnie jest możliwo¶ć dowolnej edycji nazwy.
 5. W Ustawieniach w interfejsie do dodawania druków ¶cisłego zarachowania została dodana możliwo¶ć wyszukiwania rodzaju druku ¶cisłego zarachowania. Wyszukiwanie ogranicza liczbę rekordów na li¶cie.
 6. Została poprawiona szybko¶ć wczytywania listy przedsiębiorców w PrzewoĽnikach.
 7. Na listach dokumentów (uprawnienia, zezwolenia, za¶wiadczenia, itp.) w filtrze status sprawy została dodana dodatkowa pozycja: ‘dokument wydany (nieważny)’. S± to dokumenty o statusie ważny, którym skończył się termin ważno¶ci.
 8. Drukowanie dokumentów: zostało umożliwione wykonanie ponownego wydruku dokumentu, który został już wydany. Taki ponowny wydruk jest możliwy tylko je¶li od razu wydrukujemy ponownie dokument.
 9. Drukowanie dokumentów: zostało umożliwione drukowanie adresów w formacie „12-345 Miejscowo¶ć 78”. Taki format może być stosowany np. do adresów na wsi, gdzie poczta i adres s± takie same. Żeby dla danego przedsiębiorcy drukować adres w nowym formacie konieczne jest zaznaczenie w profilu przedsiębiorcy na odpowiedniej zakładce z adresem parametru ‘pomiń miejscowo¶ć na wydruku adresu’.
 10. Drukowanie dokumentu WLR – wypis z zezwolenia na linię regularn±: w nagłówku został poprawiony format daty przy zmianie formatu.
 11. W akcji wygaszania dokumentów został poprawiony napis ‘data wyga¶nięcia’. Data w interfejsie jest teraz opisana poprawnie.
 12. W informacjach szczegółowych licencji na taksówkę, niezależnie od wy¶wietlanych danych pokazywany był napis NIP. Dane były wy¶wietlane poprawnie. Po zmianach napis dostosowuje się do parametru i wy¶wietlanej tre¶ci.
 13. W za¶wiadczeniach na przewozy na potrzeby własne została dodana nowa podstawa prawna wzoru za¶wiadczenia.
 14. Raporty
  • Został zmieniony mechanizm wybierania kolumn, które maj± się pokazywać na raporcie, oraz została dodana możliwo¶ć zmiany kolejno¶ci kolumn.
  • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów: zostało wykonanych kilka poprawek je¶li chodzi o wy¶wietlanie danych, oraz zostały dodane również zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.
  • Raport opłat został poprawiony, je¶li chodzi o wy¶wietlanie opłat za licencje na taksówki.
 15. Formularze wniosków: w słownikach -> Formularze wniosków, pojawiał się komunikat o błędzie przy dodawaniu formularza (zapis odbywał się poprawnie). Bł±d został poprawiony.
 16. Została dodana możliwo¶ć dodawania opłat dla akcji uwagi. Umożliwia to dodawanie wszelkiego rodzaju dodatkowych opłat zwi±zanych z dokumentem.
 17. Zarz±dzanie uprawnieniami użytkowników: została dodana możliwo¶ć zaznaczania i odznaczania wszystkich uprawnień w dodawaniu i edycji uprawnień dla grupy oraz użytkownika.
 18. Historia dokumentów: został zmieniony interfejs wy¶wietlaj±cy historię wniosków w taksówkach. Wy¶wietlanie jest obecnie zorganizowane na zasadzie porównań kolejnych wersji historycznych. Dzięki temu historia jest dużo bardziej informatywna – można się dokładnie dowiedzieć co i kiedy zostało zmienione.
 19. Została dodana możliwo¶ć eksportu danych za pomoc± generatora raportów. Została dodana zakładka harmonogram, w której można okre¶lić częstotliwo¶ć, format eksportu i zakres eksportowanych danych. UWAGA: opcja jest licencjonowana dodatkowo. Zgło¶ się do firmy Informica, je¶li jeste¶ zainteresowany możliwo¶ci± eksportowania danych.
Moduł Przystanki
 1. Została zmieniona kolejno¶ć pozycji w menu (pierwszy jest teraz Rejestr przystanków), oraz opis Dodatkowi Administratorzy Przystanków.
 2. Poprawienie zarz±dzania przystankami. Zarz±dzanie jest w tej chwili łatwiejsze.
 3. Dodanie automatycznego naliczania opłat za przystanki – pod warunkiem wprowadzenia danych rozkładów jazdy w module Analiza Przewozów.
Admin Tool
 1. Zostało dodane zarz±dzanie uprawnieniami w AdminToolu – zakładka Grupy i użytkownicy. Po zalogowaniu jest możliwe zarz±dzanie uprawnieniami grup i użytkowników we wszystkich aplikacjach, na które została wykupiona licencja.
 2. Zostały zoptymalizowane mechanizmy wykonywania skryptów administracyjnych w bazie danych, archiwizacji oraz zapisywania logów.
 3. Przy odtwarzaniu bazy z kopii zapasowej i wskazaniu folderu pokazywana jest dodatkowo informacja o wyszukiwaniu plików backupu.
 4. Poprawienie przesyłania kopii zapasowej na serwer Informica. Przy przesyłaniu czasami pojawiały się błędy. Problemy zostały poprawione.

05.10.2015

Moduł Dokumenty
 1. Uprawnienia przewozowe: w menu zostały rozdzielone Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówk± od pozostałych typów dokumentów znajduj±cych się w grupie uprawnień przewozowych.

  UWAGA: Będzie konieczna podmiana pliku licencji FORIS aby ta funkcjonalno¶ć działała poprawnie. Nowe pliki licencji będziemy wysyłać sukcesywnie na podstawie pobranych aktualizacji. W przypadku gdyby pobrali Państwo aktualizację, a nie otrzymali nowego pliku licencji, prosimy o kontakt.

 2. W programie został dodany nowy wzór druku za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne (ZAS) oraz wypisu (WZA). Zostało również podmienione tło wydruku.

  UWAGA: Aby uruchomić dodatkowe dwa pola na wydruku konieczne jest zresetowanie szablonu wydruków ZAS i WZA do ustawień fabrycznych (w opcjach wydruku). Konieczne będzie ponowne dostosowanie pozycji do wydruków.

  1. Holowanie pojazdów – moduł został poprawiony i rozbudowany.
   • Zostało poprawione i rozbudowane dodawanie opłat. Możliwe jest dodanie opłaty w zależno¶ci od rodzaju pojazdu i opłaty zmieniaj±cej się wraz z długo¶ci± postoju.
   • Zmieniona została nazwa w menu na Definicje opłat.
   • W raporcie przychody i koszty holowania dodany został filtr i kolumna oznaczaj±ca rodzaj firmy: parking lub firma holuj±ca.
   • W postępowaniach została wprowadzona następuj±ca logika działania interfejsu: jak wybiorę parking, to domy¶lnie ta sama firma jest ustawiana, jako firma holuj±ca (to już działało w poprzednich wersjach). Natomiast, je¶li wybiorę parking i istnieje firma holuj±ca o tej samej nazwie i nip, to ustawiana jest ta firma holuj±ca.
  2. Możliwo¶ć ustawiania formatu daty w programie. W parametrach ogólnych programu został dodany ‘Format daty’. Domy¶lnie data jest pobierana z ustawień systemu Windows, możliwe jest ustawienie innego formatu daty. Parametr jest parametrem przypisanym do stacji roboczej – działa tylko na 1 stanowisku programu.
  3. We wniosku o zmianę dokumentu jest zapamiętywany ostatni wybór rodzaju zmiany (zmiana wszystkich wydruków / zmiana tylko wypisów / decyzja administracyjna).
  4. W parametrach zmiany dokumentu, je¶li mamy ustawiony parametr na ‘dodaj prefiks/sufiks’, możemy dodatkowo umożliwić edycję całego numeru. Przy zaznaczonym dodatkowym parametrze ‘Umożliwiaj edycję całego numeru’, niezależnie od metody nadawania numeru danego dokumentu (automatyczne/ręczne) możemy przy zmianie dokumentu wyedytować numer (akcja: wniosek o zmianę dokumentu). Je¶li przy zmianie ręcznie wyedytujemy numer, prefiks nie zostanie nadany automatycznie.
  5. Pojazdy: została zmieniona nazwa zakładki w pojazdach na ‘Dokumenty/Tytuł własno¶ci’, oraz zostało umożliwione dodawanie dokumentów lub tytułów własno¶ci bez daty pocz±tkowej.
  6. Pojazdy – taksówki: została poprawiona procedura podpowiadaj±ca pierwszy wolny numer boczny taksówki.
  7. Przy zmianie licencji na taksówkę, je¶li zmieniamy pojazd i dodajemy nowy, to program proponuje albo pozostawienie numeru bocznego, który był, albo nadanie pierwszego wolnego numeru bocznego.
  8. Pojazdy: zostało poprawione wy¶wietlanie liczby miejsc w pojeĽdzie w rejestrze pojazdów. W niektórych przypadkach nieprawidłowo wy¶wietlało się 0.
  9. Przedsiębiorcy: zostało poprawione działanie filtra ‘Wybrana firma’ w przypadku wyszukiwania po numerze NIP. W niektórych przypadkach nieprawidłowo pokazywał się komunikat, że rekordy nie zostały znalezione (samo wyszukiwanie działało poprawnie).
  10. Przedsiębiorcy: został poprawiony interfejs użytkownika do scalania firm. Do scalania wystarczy ten sam numer NIP.
  11. Zarz±dzaj±cy transportem: przy wyszukiwaniu za pomoc± lupy w prawym górnym rogu został poprawiony wybór pól, po których następuje szukanie.
  12. Został poprawiony mechanizm od¶wieżania list rekordów w programie. W niektórych przypadkach, przy próbie od¶wieżania listy rekordów pojawiał się bł±d.
  13. Został poprawiony bł±d przegl±dania wła¶ciwo¶ci wniosków – czasami przy przegl±daniu historii lub wła¶ciwo¶ci pojawiał się bł±d.
  14. Czasami podczas edycji uprawnień przewozowych pojawiał się bł±d Access Violation. Problem został rozwi±zany.
  15. Zezwolenia na linie regularne: pole nazwa linii zostało zwiększone do 400 znaków.
  16. Zezwolenia na linie regularne: w parametrach numeracji zezwolenia został dodany parametr „Pozwalaj na wydawanie zezwoleń na okres dłuższy niż do 31-12-2016”. W przypadku zaznaczenia tego parametru program będzie pozwalał na ustawianie dat końca ważno¶ci zezwoleń na linie regularne na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016.
  17. Za¶wiadczenia PTZ i potwierdzenia zgłoszenia przewozów: zostało dodane pole numer linii. Numer może być drukowany na druku ¶cisłego zarachowania w polu ‘w ramach linii komunikacyjnej’. Do opcji wydruku zostały dodane w tym celu dodatkowe parametry.
  18. Panel drukowania: w historii wydruku została dodana informacja na jakim druku ¶cisłego zarachowania został wykonany wydruk. Jest to istotne np. przy ponownym wydruku dokumentu.
  19. Została zaktualizowana tabela kalendarza na lata 2017 i 2018.
  20. Raporty
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – została zrobiona zmiana polegaj±ca na tym, że je¶li wybieram rodzaj dokumentu L79 – licencja na przewóz osób samochodem powyżej 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±, to na raporcie pokazuj± się pojazdy, które maj± 8 lub 9 miejsc; natomiast je¶li wybieram rodzaj dokumentu LSO – licencja na przewóz osób samochodem osobowym, wy¶wietlane s± pojazdy, których liczba miejsc nie przekracza 7.
   • Uprawnienia na krajowy transport drogowy – został dodany parametr, czy w kolumnie nr 10 (licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy) uwzględniać dokumenty LTR kategorii po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo, czy nie uwzględniać. Domy¶lne ustawienie parametru jest na tak – uwzględniać.
  21. Zmiana licencji na taksówkę: został poprawiony interfejs użytkownika w ten sposób, żeby w przypadku pojawienia się okna z ostrzeżeniami, nie została zasłonięta tre¶ć zmiany.
  22. Została dodana możliwo¶ć drukowania hologramów naklejanych na taksówki. Możliwe jest dodawanie pojedyncze albo dla wielu dokumentów. Możliwy jest także wydruk hologramów.


Moduł Przystanki
 1. Został zmieniony sposób zarz±dzania przystankami. Opcja przypisywania przystanków została przeniesiona do ‘Zarz±dzanie przystankami’, przypisywanie opłat do przystanków zostało poł±czone z definiowaniem opłat za przystanki. Został też poprawiony interfejs użytkownika do obydwu czynno¶ci. Menu i sposób zarz±dzania jest teraz bardziej przejrzysty.


Admin Tool
 1. Poprawienie przesyłania kopii zapasowej na serwer Informica.
 2. Przy tworzeniu kopii zapasowej, do nazwy pliku została doł±czona informacja o wersji serwera SQL z którego była robiona kopia.

30.09.2015


Moduł Dokumenty
 1. Uprawnienia przewozowe: w menu zostały rozdzielone Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówk± od pozostałych typów dokumentów znajduj±cych się w grupie uprawnień przewozowych.

  UWAGA: Będzie konieczna podmiana pliku licencji FORIS aby ta funkcjonalno¶ć działała poprawnie. Nowe pliki licencji będziemy wysyłać sukcesywnie na podstawie pobranych aktualizacji. W przypadku gdyby pobrali Państwo aktualizację, a nie otrzymali nowego pliku licencji, prosimy o kontakt.

 2. W programie został dodany nowy wzór druku za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne (ZAS) oraz wypisu (WZA). Zostało również podmienione tło wydruku.

  UWAGA: Aby uruchomić dodatkowe dwa pola na wydruku konieczne jest zresetowanie szablonu wydruków ZAS i WZA do ustawień fabrycznych (w opcjach wydruku). Konieczne będzie ponowne dostosowanie pozycji do wydruków.

  1. Holowanie pojazdów – moduł został poprawiony i rozbudowany.
   • Zostało poprawione i rozbudowane dodawanie opłat. Możliwe jest dodanie opłaty w zależno¶ci od rodzaju pojazdu i opłaty zmieniaj±cej się wraz z długo¶ci± postoju.
   • Zmieniona została nazwa w menu na Definicje opłat.
   • W raporcie przychody i koszty holowania dodany został filtr i kolumna oznaczaj±ca rodzaj firmy: parking lub firma holuj±ca.
   • W postępowaniach została wprowadzona następuj±ca logika działania interfejsu: jak wybiorę parking, to domy¶lnie ta sama firma jest ustawiana, jako firma holuj±ca (to już działało w poprzednich wersjach). Natomiast, je¶li wybiorę parking i istnieje firma holuj±ca o tej samej nazwie i nip, to ustawiana jest ta firma holuj±ca.
  2. Możliwo¶ć ustawiania formatu daty w programie. W parametrach ogólnych programu został dodany ‘Format daty’. Domy¶lnie data jest pobierana z ustawień systemu Windows, możliwe jest ustawienie innego formatu daty. Parametr jest parametrem przypisanym do stacji roboczej – działa tylko na 1 stanowisku programu.
  3. We wniosku o zmianę dokumentu jest zapamiętywany ostatni wybór rodzaju zmiany (zmiana wszystkich wydruków / zmiana tylko wypisów / decyzja administracyjna).
  4. W parametrach zmiany dokumentu, je¶li mamy ustawiony parametr na ‘dodaj prefiks/sufiks’, możemy dodatkowo umożliwić edycję całego numeru. Przy zaznaczonym dodatkowym parametrze ‘Umożliwiaj edycję całego numeru’, niezależnie od metody nadawania numeru danego dokumentu (automatyczne/ręczne) możemy przy zmianie dokumentu wyedytować numer (akcja: wniosek o zmianę dokumentu). Je¶li przy zmianie ręcznie wyedytujemy numer, prefiks nie zostanie nadany automatycznie.
  5. Pojazdy: została zmieniona nazwa zakładki w pojazdach na ‘Dokumenty/Tytuł własno¶ci’, oraz zostało umożliwione dodawanie dokumentów lub tytułów własno¶ci bez daty pocz±tkowej.
  6. Pojazdy – taksówki: została poprawiona procedura podpowiadaj±ca pierwszy wolny numer boczny taksówki.
  7. Przy zmianie licencji na taksówkę, je¶li zmieniamy pojazd i dodajemy nowy, to program proponuje albo pozostawienie numeru bocznego, który był, albo nadanie pierwszego wolnego numeru bocznego.
  8. Pojazdy: zostało poprawione wy¶wietlanie liczby miejsc w pojeĽdzie w rejestrze pojazdów. W niektórych przypadkach nieprawidłowo wy¶wietlało się 0.
  9. Przedsiębiorcy: zostało poprawione działanie filtra ‘Wybrana firma’ w przypadku wyszukiwania po numerze NIP. W niektórych przypadkach nieprawidłowo pokazywał się komunikat, że rekordy nie zostały znalezione (samo wyszukiwanie działało poprawnie).
  10. Przedsiębiorcy: został poprawiony interfejs użytkownika do scalania firm. Do scalania wystarczy ten sam numer NIP.
  11. Zarz±dzaj±cy transportem: przy wyszukiwaniu za pomoc± lupy w prawym górnym rogu został poprawiony wybór pól, po których następuje szukanie.
  12. Został poprawiony mechanizm od¶wieżania list rekordów w programie. W niektórych przypadkach, przy próbie od¶wieżania listy rekordów pojawiał się bł±d.
  13. Został poprawiony bł±d przegl±dania wła¶ciwo¶ci wniosków – czasami przy przegl±daniu historii lub wła¶ciwo¶ci pojawiał się bł±d.
  14. Czasami podczas edycji uprawnień przewozowych pojawiał się bł±d Access Violation. Problem został rozwi±zany.
  15. Zezwolenia na linie regularne: pole nazwa linii zostało zwiększone do 400 znaków.
  16. Zezwolenia na linie regularne: w parametrach numeracji zezwolenia został dodany parametr „Pozwalaj na wydawanie zezwoleń na okres dłuższy niż do 31-12-2016”. W przypadku zaznaczenia tego parametru program będzie pozwalał na ustawianie dat końca ważno¶ci zezwoleń na linie regularne na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016.
  17. Za¶wiadczenia PTZ i potwierdzenia zgłoszenia przewozów: zostało dodane pole numer linii. Numer może być drukowany na druku ¶cisłego zarachowania w polu ‘w ramach linii komunikacyjnej’. Do opcji wydruku zostały dodane w tym celu dodatkowe parametry.
  18. Panel drukowania: w historii wydruku została dodana informacja na jakim druku ¶cisłego zarachowania został wykonany wydruk. Jest to istotne np. przy ponownym wydruku dokumentu.
  19. Została zaktualizowana tabela kalendarza na lata 2017 i 2018.
  20. Raporty
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – została zrobiona zmiana polegaj±ca na tym, że je¶li wybieram rodzaj dokumentu L79 – licencja na przewóz osób samochodem powyżej 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±, to na raporcie pokazuj± się pojazdy, które maj± 8 lub 9 miejsc; natomiast je¶li wybieram rodzaj dokumentu LSO – licencja na przewóz osób samochodem osobowym, wy¶wietlane s± pojazdy, których liczba miejsc nie przekracza 7.
   • Uprawnienia na krajowy transport drogowy – został dodany parametr, czy w kolumnie nr 10 (licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy) uwzględniać dokumenty LTR kategorii po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo, czy nie uwzględniać. Domy¶lne ustawienie parametru jest na tak – uwzględniać.
  21. Zmiana licencji na taksówkę: został poprawiony interfejs użytkownika w ten sposób, żeby w przypadku pojawienia się okna z ostrzeżeniami, nie została zasłonięta tre¶ć zmiany.
  22. Została dodana możliwo¶ć drukowania hologramów naklejanych na taksówki. Możliwe jest dodawanie pojedyncze albo dla wielu dokumentów. Możliwy jest także wydruk hologramów.


Moduł Przystanki
 1. Został zmieniony sposób zarz±dzania przystankami. Opcja przypisywania przystanków została przeniesiona do ‘Zarz±dzanie przystankami’, przypisywanie opłat do przystanków zostało poł±czone z definiowaniem opłat za przystanki. Został też poprawiony interfejs użytkownika do obydwu czynno¶ci. Menu i sposób zarz±dzania jest teraz bardziej przejrzysty.


Admin Tool
 1. Poprawienie przesyłania kopii zapasowej na serwer Informica.
 2. Przy tworzeniu kopii zapasowej, do nazwy pliku została doł±czona informacja o wersji serwera SQL z którego była robiona kopia.

22.06.2015


Moduł Dokumenty
  1. Panel drukowania: zostały poprawione nazwy decyzji w uprawnieniach przewozowych i powody wydania decyzji.
  2. Zmiany w raportach:
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – została dodana możliwo¶ć wybierania kolumn na raporcie – dotyczy czę¶ci raportu z list± pojazdów.
   • Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów (wykaz przypisania pojazdów) – je¶li nie wy¶wietlamy dokumentów, tylko same pojazdy, oraz filtrujemy po rodzaju dokumentu LSO – będ± wy¶wietlały się tylko pojazdy do 7 osób wł±cznie, je¶li odfiltrujemy L79 – będ± się wy¶wietlały tylko pojazdy 8-9 miejsc.
   • Wykaz kierowców – zostały dodane dodatkowe filtry: (1) kierowcy wszyscy/autobusów/taksówek – podział jest na podstawie firm posiadaj ±cych ważn± licencję na taksówkę lub nieposiadaj±cy żadnej licencji na taksówkę; (2) kierowcy wszyscy/zatrudnieni/niezatrudnieni – podział na podstawie aktualnego zatrudnienia.
   • Wykaz taksówek – zostało poprawione sortowanie po numerze bocznym – sortowanie jest w kolejno¶ci numerycznej, zamiast alfabetycznej.
   • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem – została dodana możliwo¶ć sortowania po wybranej kolumnie.
   • Wykaz dokumentów ważnych na dzień i Wykaz dokumentów wydanych w okresie – został dodany parametr umożliwiaj±cy zapisanie na raporcie wpisanej przez siebie nazwy wy¶wietlanej w nagłówku.
  3. Drukowanie decyzji: została umożliwiona edycja wszystkich stałych elementów na drukach decyzji. Edycja jest możliwa w Słownikach w czę¶ci dotycz±cej umorzeń i wyga¶nięć. Jest możliwo¶ć edycji i dodawania nowych opisów dla każdej decyzji wydawanej w programie, wprowadzania dowolnej domy¶lnej tre¶ci z użyciem znaczników.
  4. Drukowanie decyzji: w niektórych przypadkach program niepoprawnie prosił o numer druku ¶cisłego zarachowania – problem został poprawiony.
  5. Drukowanie decyzji: w niektórych przypadkach w bazie mógł się znaleĽć niepoprawny szablon wydruku decyzji. Szablony zostały zresetowane do ustawień fabrycznych i je¶li taka sytuacja się powtórzy, resetowanie ustawień do ustawień fabrycznych będzie możliwe do wykonania bezpo¶rednio w programie.
  6. Drukowanie decyzji: został dodany rekord uzasadnienia decyzji dotycz±cy drukowania ostrzeżeń w my¶l art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Drukowanie ostrzeżenia możliwe jest po wykonaniu akcji wydania decyzji z odpowiednim uzasadnieniem.
  7. W historii wniosku została dodana informacja o rodzaju wykonywanej zmiany (we wła¶ciwo¶ciach).
  8. W opcjach ogólnych programu został zmieniony opis parametru ‘Automatyczne zdjęcie pojazdów ze stanu przy cofnięciu/wygaszeniu - domy¶lne ustawienie parametru’. Ten parametr definiuje domy¶lne ustawienie parametru zdjęcia pojazdów ze stanu przy akcji cofnięcia lub wygaszenia dokumentu.
  9. W wersji Foris 1.24 został dodany w rejestrach wniosków przewoĽników przycisk do wygaszania jednocze¶nie większej liczby dokumentów. W interfejsie została zmieniona lista dokumentów na tak±, która umożliwia wyszukiwanie i sortowanie dokumentów. Został też dodany check-box do wygaszania pojazdów.
  10. W niektórych przypadkach, przy ponownym drukowaniu na druku ¶cisłego zarachowania i nieanulowaniu druku, druk nie pojawiał się ponownie na li¶cie druków niewydrukowanych. Bł±d został poprawiony.
  11. W niektórych przypadkach przy wydawaniu wtórnika dokumentu ZPD pojawiał się bł±d EConvertError. Bł±d został poprawiony.
  12. W niektórych przypadkach przy wydawaniu wtórnika dokumentu pojawiał się bł±d i niepoprawnie zaznaczane były wszystkie wypisy przy wydawaniu wtórnika dokumentu głównego. Bł±d został poprawiony.
  13. Pojazdy: przy dodawaniu informacji o wykonaniu badania technicznego jest możliwo¶ć podania stanu licznika pojazdu oraz okre¶lenie do jakiego stanu licznika badanie pozostaje ważne.
  14. Długo¶ć pola numeru dokumentów została zwiększona do 30 znaków.
  15. Został poprawiony opis dokumentu L79 na bardziej odpowiedni: „pow. 7 do 9 osób”.
  16. Został zaktualizowany wykaz miejscowo¶ci zgodnie z najnowsz± baz± TERYT GUSu.
  17. W nowych dokumentach uprawnień przewozowych LSO, LPR, L79, LTX i wypisów WSO, W79 została dodana możliwo¶ć drukowania drugiego rodzaju adresu (adres korespondencyjny). Analogicznie jak to działa dla ZPD i WPD.

AdminTool
  1. Poprawienie odtwarzania bazy danych i wyboru bazy do odtworzenia.
  2. Automatyczna naprawa użytkowników bazodanowych po odtworzeniu bazy z backupu.

19.05.2015


Moduł Dokumenty
  1. Dokumenty: został dodany nowy przycisk umożliwiaj±cy wygaszanie dokumentów, którym upłyn±ł termin ważno¶ci. Po kliknięciu na przycisk pojawia się lista dokumentów wydanych i takich, którym min±ł już termin ważno¶ci. Możliwe jest ich jednoczesne wygaszenie.
  2. Je¶li wniosek ma status „dokument do wydrukowania” – czyli po akceptacji, została dodana możliwo¶ć dodania dodatkowych wypisów: akcja „dodanie dodatkowych wypisów”. Dzięki temu nie jest konieczne anulowanie akceptacji i edycja wniosku, możliwe jest dodanie brakuj±cych wypisów bez dodatkowych czynno¶ci, w przypadku popełnienia pomyłki.
  3. W akcji wygaszania i cofania dokumentu został poprawiony napis w interfejsie użytkownika: zamiast Opis powodu jest słowo Uzasadnienie. Interfejs lepiej odzwierciedla generowany wydruk.
  4. Wydanie za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne (ZAS): nie uruchamiała się walidacja, czy zostały rozliczone opłaty, mimo zaznaczonego parametru – bł±d został poprawiony.
  5. Zostały zmienione nazwy akcji zwi±zanych ze zwracaniem i ponownym wydawaniem wypisów. Dla większej czytelno¶ci nowe nazwy to: zwrot wypisów do urzędu i wydanie przedsiębiorcy zwróconych wypisów.
  6. W akcjach wyga¶nięcia i cofnięcia dokumentu został dodany nowy parametr: automatycznie zdejmij pojazd ze stanu. Zaznaczenie tego parametry spowoduje, że przy wyga¶nięciu lub cofnięciu w pojazdach przypisanych do danego dokumentu zostanie ustawiona data zdjęcia ze stanu. Będzie to data wyga¶nięcia/cofnięcia. Je¶li pojazd już został wcze¶niej zdjęty ze stanu – data nie zostanie zmieniona. Je¶li pojazd jest powi±zany również z innym ważnym dokumentem – wówczas data zdjęcia ze stanu nie zostanie ustawiona.
  7. Wydanie wtórnika do dokumentów LTR, LTO i ZAS: w interfejsie użytkownika został dodany przycisk archiwizacji wypisów. W przypadku, kiedy wydajemy wtórnik dokumentu głównego, jest możliwo¶ć zarchiwizowania wybranych wypisów. Takie wypisy do zarchiwizowania, zostan± oznaczone kolorem czerwonym. Kopie dokumentów, do których został wydany wtórnik należy ręcznie zarchiwizować – ta zasada pozostała niezmieniona.
  8. Panel drukowania: przy drukowaniu wielu dokumentów i zaznaczonej opcji ‘archiwalne – bez wykonywania wydruków’ został dodany pasek postępu, pokazuj±cy zaawansowanie drukowania.
  9. Panel drukowania: w za¶wiadczeniach na publiczny transport drogowy (PTZ) zostały uruchomiony przycisk edycji dokumentu. Dzięki temu jest możliwa zmiana daty w nagłówku wydruku, bezpo¶rednio przed drukowaniem.
  10. Drukowanie decyzji o wyga¶nięciu i cofnięciu uprawnień przewozowych: został dodany nowy parametr %%RODZAJ_UPRAWNIENIA%%. Przy definiowaniu tre¶ci wydruku jest możliwe użycie nazwy rodzaju uprawnienia, którego dotyczy akcja. Np. w polu podstawa jest możliwe wpisanie: „wygasić uprawnienie %%RODZAJ_UPRAWNIENIA%% na podstawie %%PODSTAWA%%”. Umożliwia to stworzenie bardziej uniwersalnego szablonu decyzji.
  11. Zmiany w raportach:
   • Poprawiony został raport firm niekontrolowanych: je¶li firma ma już wygaszon± licencję, czyli nie posiada ważnego uprawnienia przewozowego, ani innego dokumentu, to nie powinna znajdować się na li¶cie firm niekontrolowanych.
   • W raporcie ‘Przychody i koszty holowania zostały uwzględnione obydwa typy firm: Parking i Firma holuj±ca.
   • Został poprawiony raport ‘Przypisanie pojazdów do firm i dokumentów’. Na raporcie uwzględniana jest data ważno¶ci dowodu rejestracyjnego, oraz możliwe jest filtrowanie po dokumencie. Dodatkowo zostały dodane parametry umożliwiaj±ce odfiltrowanie tylko firm posiadaj±cych jaki¶ ważny dokument (je¶li na raporcie nie umieszczamy dokumentów), albo tylko ważne dokumenty (je¶li jest uwzględnione wy¶wietlanie dokumentów).
   • W raporcie Wygasaj±ce dokumenty w niektórych przypadkach nieprawidłowo był wy¶wietlany numer – bł±d został poprawiony.
   • Plik do CEIDG – w niektórych przypadkach plik nie importował się do CEIDG – bł±d został poprawiony. Dodatkowo, je¶li jakie¶ dane s± w raporcie pomijane pojawia się komunikat umożliwiaj±cy zapis raportu eksportu danych do pliku.
  12. W filtrze ‘wybrana firma’, w pewnych sytuacjach niepoprawnie był aktywowany przycisk ‘OK’ zatwierdzaj±cy wybór firmy. Bł±d został poprawiony.
  13. W niektórych przypadkach nie wy¶wietlała się pełna historia dokumentów – bł±d został poprawiony.
  14. W Słownikach dotycz±cych powodów umorzeń, wyga¶nięć i cofnięć zostały poprawione nazwy akcji, których dotycz± powody. W niektórych przypadkach nazwy były już nieaktualne.
  15. W Ustawieniach w interfejsie użytkownika do dodawania nowych druków ¶cisłego zarachowania rodzaje druków zostały posortowane alfabetycznie.
  16. Przy zmianie dokumentu i ustawionej numeracji automatycznej, unikalnej w ci±gu roku w niektórych sytuacjach nieprawidłowo był kopiowany numer roku. Bł±d został poprawiony.
  17. Pojazdy: został dodany nowy rodzaj dokumentu: Zgoda na podnajem.
  18. W rejestrze Przedsiębiorców została dodana dodatkowa kolumna: KRS/EDG.
  19. Stacje Kontroli Pojazdów: w niektórych przypadkach przy próbie wydania za¶wiadczenia SKP pojawiał się bł±d przy od¶wieżaniu listy. Bł±d został poprawiony.
  20. W niektórych przypadkach nie zapisywało się ustawienie szeroko¶ci kolumn w rejestrze przedsiębiorców – bł±d został poprawiony.
  21. Została poprawiona wielko¶ć okna przy dodawaniu zarz±du/wła¶ciciela do przedsiębiorcy. Okno zostało dostosowane do minimalnej rozdzielczo¶ci 768x1024.
  22. We wnioskach został dodany przycisk umożliwiaj±cy wykonanie akcji wygaszenia na wielu dokumentach jednocze¶nie. Przycisk znajduje się pod przyciskiem wła¶ciwo¶ci. Na li¶cie pokazuj± się wszystkie dokumenty, którym skończył się termin ważno¶ci. Wszystkie wygaszane dokumenty musza mieć wspóln± podstawę prawn± do wygaszenia.

Admin Tool
  1. Zostało poprawione obliczanie i wy¶wietlanie informacji o ilo¶ci zajętego miejsca na serwerze zdalnym.
  2. Została poprawiona szybko¶ć przesyłania kopii zapasowej.
  3. W niektórych przypadkach przy transferze pojawiał się nieznany bł±d i transfer był przerywany – bł±d został poprawiony.

20.04.2015

 1. W zmianie dokumentu ze zmian± wszystkich wydruków została dodana możliwo¶ć wydania decyzji administracyjnej. Jest możliwo¶ć ponownego wydrukowania wszystkich wypisów albo jedynie wydrukowanie decyzji. Dla każdego rodzaju dokumentu została dodana możliwo¶ć wydrukowania decyzji administracyjnej. W menu akcji na dokumencie -> „wydanie decyzji”. Po zmianie dokumentu ze zmian± wydruków możliwe jest dodanie wydrukowania decyzji administracyjnej w systemie.
 2. W uprawnieniach przewozowych została dodana dodatkowa decyzja – zrzeczenie się licencji na taksówkę. Po odpowiednim skonfigurowaniu tre¶ci, jest możliwe drukowanie takiej decyzji bezpo¶rednio z programu.
 3. W akcji zmiany (bez zmiany wydruków) została dodana możliwo¶ć edycji danych firmy.
 4. Została rozbudowana akcja zwrot wypisów: możliwe jest okre¶lenie przyczyny zwrotu i daty zwrotu.
 5. Została dodana akcja ‘zwrot wydanych wypisów’. Akcja wykonuje wszystkie czynno¶ci w systemie konieczne do poprawnego wydania zwróconego i archiwalnego wypisu.
 6. Zostało poprawione wydawanie wtórników dla dokumentów LTR i LTO. Program poprawnie kontroluje wydawanie wtórnika dla dokumentu głównego i wypisów.
 7. Zmiany w raportach:
  • Nowy raport: Wykaz przedsiębiorców. W raporcie pokazuj± się przedsiębiorcy z wybranymi dokumentami ważnymi na dzień.
  • Opcja zapisz parametry została w każdym raporcie rozszerzona na wszystkie istotne parametry w raporcie.
  • Wykaz taksówek z licencjami: zostało poprawione wy¶wietlanie danych w kolumnie Numer firmy.
  • Wykaz przypisania pojazdów: zostało dodane filtrowanie po rodzaju i kategorii dokumentu posiadanego przez przedsiębiorców.
  • Poprawiony został opis kolumn z raporcie do GUS.
  • Poprawiony został wykaz druków.
  • W raporcie wolne numery boczne taksówek zostało poprawione wy¶wietlanie wolnych numerów dla taksówek, gdzie licencja jest zawieszona – takie numery boczne traktowane s± jako zajęte.
  • Plan kontroli i Raport wykonanych kontroli: zostały dodane kolumny Obszar kontroli oraz Lista dokumentów (lista dokumentów wybranych w interfejsie użytkownika przy definiowaniu kontroli).
  • W danych do raportu zostało uruchomione wyszukiwanie danych. Szukanie jest w zaznaczonej kolumnie.
  • W raportach została dodana numeracja stron.
 8. Przy zmianie bez zmiany wydruków zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego nie zapisywała się poprawnie data ważne od – je¶li została zmieniona. Bł±d został poprawiony.
 9. W uprawnieniach przewozowych została dodana kolumna Numer boczny taksówki.
 10. W rejestrze druków ¶cisłego zarachowania zostało poprawione działanie programu przy domy¶lnym filtrze ‘wszystkie’.
 11. W edycji zezwolenia na linię regularn± (przed akceptacj±) i podczas dodawania nowego wniosku, została dodana możliwo¶ć zmiany rodzaju zezwolenia (regularne / regularne specjalne).
 12. Została poprawiona edycja parametrów ogólnych systemu.
 13. Został poprawiony bł±d w edycji użytkowników. W niektórych przypadkach pojawiał się bł±d przy edycji użytkownika lub nie było możliwe wybranie delegatury\wydziału, w którym pracuje użytkownik.
 14. Zmienione zostało domy¶lne ustawienie filtra po podziale terytorialnym. Filtr jest domy¶lnie zwinięty do poziomu krajów. Dzięki temu lepiej widoczne s± pozostałe filtry.
 15. Panel drukowania: została dodane zapamiętywanie kolejno¶ci sortowania przy wyborze druku ¶cisłego zarachowania. Zostało również poprawione wybieranie dokumentów za pomoc± filtra po wydziałach/delegaturach. Program poprawnie odfiltrowuje druki wydziału/delegatury, do której przypisany jest użytkownik.
 16. W rejestrze pojazdów została dodana kolumna z opisem.
 17. W słownikach została poprawiona edycja przyczyn umorzeń, wygaszeń, … W niektórych przypadkach niepoprawnie był wy¶wietlany rodzaj akcji.
 18. Została poprawiona przyczyna przekazania do innej firmy w słowniku umorzeń, wyga¶nięć uprawnień przewozowych.
 19. Holowanie pojazdów: w rejestrze pojazdów holowanych została dodana Kategoria pojazdu (motocykl, samochód osobowy, samochód ciężarowy, itp.). Kategoria pojazdu jest również widoczna w rejestrze.
 20. SKP: został poprawiony szablon wydruku za¶wiadczenia dla nowo dodanej stacji kontroli pojazdów oraz diagnosty.
 21. Kontrole: zostało ujednolicone nazewnictwo.
 22. OSK: Została dodana możliwo¶ć edytowania danych instruktora/wykładowcy w momencie dodawania nowego kursu.

Moduł przystanki
 1. Został dodany suwak przy dodawaniu przystanku. Dzięki temu na ekranach o małej rozdzielczo¶ci możliwe jest uzupełnienie wszystkich pól.

AdminTool
 1. Zostało poprawione wysyłanie kopii zapasowej na serwer zdalny Informica.
 2. Został usunięty bł±d pojawiaj±cy się w narzędziu przy wył±czonej lokalnej usłudze Serwer Informica.
 3. Przy zaznaczeniu w archiwizacji danych – prze¶lij dane do Informica, po utworzeniu backupu od razu uruchamiany jest mechanizm do wysyłania.

24.02.2015

 1. Zostało umożliwione wpisywanie miejscowo¶ci bezpo¶rednio w pole miejscowo¶ć. Po wpisaniu fragmentu nazwy i wci¶nięciu enter, albo kliknięciu na przycisk wyboru, podpowiada się lista miejscowo¶ci odpowiadaj±ca wpisowi.
 2. W wykazie przedsiębiorców został rozbudowany filtr wybieraj±cy przedsiębiorców wg. ważnego rodzaju dokumentu. Oprócz istniej±cych zostały dodane: L79 - Licencja na przewóz osób pojazdem samochodowym od 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±, LPR - Licencja na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy, LSO - Licencja na przewóz osób samochodem osobowym, LTO - Licencja na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób, LTR - Licencja na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy, ZPD - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób, ZPD - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy, Za¶wiadczenia na potrz. własne, Potw. zgłoszenia przewozów, Za¶wiadczenia PTZ. Filtry tworzone s± dynamicznie, tzn. pozycja się nie pojawia, je¶li nie ma w rejestrze żadnego przedsiębiorcy posiadaj±cego dany dokument.
 3. Zostało poprawione wybieranie pierwszego wolnego numeru bocznego taksówek. W przypadku, je¶li numer boczny jest przypisany do taksówki, która ma zacz±ć jeĽdzić w przyszło¶ci, program nie podpowiada takiego numeru.
 4. W pojazdach i taksówkach zostały dodane przyciski do nawigacji po rekordach. Przyciski dostępne s± we wła¶ciwo¶ciach.
 5. Usunięcie liczby miejsc siedz±cych lub stoj±cych przy dodawaniu pojazdu powodowało bł±d podczas zapisu. Zostało to poprawione.
 6. Został przywrócony filtr po firmach w rejestrze przedsiębiorców.
 7. Został dodany parametr dotycz±cy domy¶lnej liczby rekordów przy stronicowaniu. Parametr ustawiany jest oddzielnie na każdym stanowisku. Parametr jest dostępny po rozwinięciu opcji ogólnych.
 8. W wykazach wniosków został dodany nowy filtr: ‘niewydrukowane /niewydane’. Jest to domy¶lne ustawienie filtra. W tym widoku s± wnioski o statusie przyjęty, do wydrukowania i do wydania. W filtrze ważne te warto¶ci statusów nie s± uwzględniane.
 9. Został dodany parametr dotycz±cy domy¶lnego filtru w widokach rejestrów dokumentów. Parametr ustawiany jest oddzielnie na każdym stanowisku. Parametr jest dostępny po rozwinięciu opcji ogólnych.
 10. W pewnych sytuacjach pojawiał się bł±d przy wej¶ciu w rejestr diagnostów. Bł±d zwi±zany był z liczb± przypisanych uprawnień do diagnostów.
 11. Zmiany w raportach:
  • Nowy raport: Wykaz druków. Raport przyjęć i wyj¶ć druków ¶cisłego zarachowania.
  • Do raportów uprawnień na krajowy transport drogowy oraz sprawozdania statystycznego GUS została dodana zakładka ze szczegółowym opisem kolumn w raporcie.
  • Sprawozdanie statystyczne GUS formularz SG-1 do czę¶ci Transport został dostosowany do nowego szablonu.
  • W raporcie uprawnień na krajowy transport drogowy został poprawiony bł±d obliczania licencji na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy. Program nie uwzględniał licencji na transport rzeczy (LTR) kategorii przewóz i po¶rednictwo, oraz po¶rednictwo.
  • W raporcie uprawnień na krajowy transport drogowy – wersja rozszerzona, zostały dodane oddzielne kolumny dotycz±ce ilo¶ci zezwoleń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne kategorii osób i rzeczy.
  • W raportach tabelarycznych: dokumenty ważne na dzień, wydane w okresie, w powi±zaniu z wydrukami, wykaz taksówek została dodana możliwo¶ć sortowania po dwóch kolumnach. Zostało również poprawione sortowanie po numerze dokumentu.
  • W raporcie ważne na dzień została dodana sumaryczna liczba wypisów do dokumentów uwzględnionych na raporcie.
  • W raportach dokumenty ważne na dzień, wydane w okresie, w powi±zaniu z wydrukami została dodana kolumna z liczba wypisów.
  • W raporcie w czę¶ci Holowanie ‘Przychody i koszty holowania’ została dodana kolumna z typem firmy zajmuj±cej się odholowywaniem pojazdu.
  • W raportach: wykaz dokumentów w powi±zaniu z wydrukami, ważnych na dzień, wydanych w okresie została dodana możliwo¶ć odfiltrowywania danych po dacie ważno¶ci posiadanego zabezpieczenia finansowego przez przedsiębiorcę (2 pola: zabezpieczenie finansowe oraz zabezpieczenie finansowe zgodnie z art.7 WE 1071/2009).
  • W wykazie kierowców została dodana możliwo¶ć filtrowania po datach badań lekarskich i psychologicznych.
  • W wykazie taksówek zostało dodane pole Numer firmy, oraz możliwo¶ć filtrowania po datach ważno¶ci ¶wiadectwa legalizacji taksometru, ważno¶ci badań technicznych i ważno¶ci dowodu rejestracyjnego.
 12. Przy zmianie bez zmiany wydruków zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w polu liczba wypisów podpowiadało się zawsze 0. Zostało to poprawione i podpowiada się dotychczasowa liczba wypisów.
 13. Eksport rejestrów do pliku CSV: je¶li kolumna w rejestrze oznacza ilo¶ć lub liczb±, to przy eksporcie do Excela dane nie s± zamieniane na znaki. Umożliwia to, bez wykonywania dodatkowych przekształceń, np. wykonywanie sumowania na kolumnie.
 14. W parametrach zmiany hasła została dodana opcja wymuszania zmiany hasła po zadanym okresie czasu, zamiast tylko informowania użytkownika.
 15. Przy anulowaniu zmiany dokumentu, je¶li nie było wykonywanych dodatkowych akcji, cofany jest również numer sprawy – przywracany jest numer sprawy sprzed zmiany, a dodatkowy, niepotrzebny numer sprawy jest usuwany z systemu.
 16. Zezwolenia regularne i regularne specjalne – pole "Obszaru przewozów" zostało dodane również w Podsumowaniu dokumentu (Akcje na dokumencie)
 17. Dla ustawienia parametru numeracji przy zmianie dokumentu ‘dodaj prefiks/sufiks’ została dodana opcja umożliwiaj±ca automatyczne dodawanie zer wiod±cych do sufiksu.
 18. W niektórych przypadkach zmiana filtra w przedsiębiorcach powodowała zmianę ustawienia szeroko¶ci kolumn. Zostało to poprawione.
 19. W niektórych przypadkach blokowało się działanie filtra w pojazdach. Bł±d został poprawiony.
 20. Holowanie pojazdów: przy tworzeniu wniosku i definiowaniu opłat, wybieranie firmy holuj±cej lub parkingu zostało uzupełnione o typ firmy.
 21. W opcjach wydruku w niektórych przypadkach nie działał skrót CTRL+a – zaznaczanie wszystkich elementów. Bł±d został poprawiony.
 22. Przy drukowaniu za¶wiadczeń PTZ, je¶li wł±czony został parametr numeracji za¶wiadczeń, program nieprawidłowo numerował pierwsze za¶wiadczenie. Bł±d został poprawiony.
 23. Został poprawiony mechanizm tworzenia logów z działania aplikacji. W historii został dodany przycisk umożliwiaj±cy uporz±dkowanie historii i usuniecie logów starszych niż zadana liczba dni.
 24. Został poprawiony mechanizm otwierania zał±czników. Je¶li otwieramy plik zał±cznika, który został już wcze¶niej otwarty, program otwiera plik ponownie, zamiast pokazywać komunikat o tym, że plik został już otwarty.
 25. W kontrolach, podczas dodawania kontroli został rozszerzony interfejs użytkownika. Została dodana rozwijana lista z możliwo¶ci± wyboru obszaru kontroli (kontrola dokumentów, kontrola rozkładu jazd, kontrola drogowa, kontrola w terenie). Dodatkowo została dodana możliwo¶ć wskazania dokumentu zarejestrowanego w systemie (1 lub więcej), którego dotyczy kontrola.
 26. OSK i SKP: zostało znacznie uproszczone wydawanie za¶wiadczeń dla przedsiębiorców oraz osób. Wydawanie i drukowanie za¶wiadczeń jest dostępne bezpo¶rednio w profilu osoby lub przedsiębiorcy. W tle generowane s± odpowiednie wnioski.

26.01.2015


 1. Poprawa błędu przy filtrowaniu O¶rodków Szkolenia Kierowców, Innych podmiotów prowadz±cych szkolenia i Stacji Kontroli Pojazdów za pomoc± filtra ważnych po prawej stronie.
 2. Poprawa błędu importu kursów na prawo jazdy z usługi PortalOSK: w niektórych przypadkach pojawiał się bł±d klucza obcego w bazie.
 3. Poprawa błędu importu kursów na prawo jazdy z usługi PortalOSK: w niektórych przypadkach pojawiał się bł±d niepoprawnej warto¶ci pola identyfikacyjnego w bazie.
 4. Poprawa ustawiania szeroko¶ci kolumn w rejestrach. W niektórych przypadkach, po zmianie w filtrze po lewej stronie zmieniała się ustawiona szeroko¶ć kolumn.
 5. Poprawa błędu ustawienia parametrów drukowania przy wł±czonych różnych ustawieniach dla każdego użytkownika.

14.01.2015


 1. Poprawa obliczeń dla raportów uprawnień na krajowy transport drogowy (obydwie wersje) i sprawozdanie statystyczne GUS.
 2. Za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne: poprawa wy¶wietlania adresu przedsiębiorcy w wykazie za¶wiadczeń.
 3. Poprawa drukowania decyzji do zezwoleń na linie regularne (może wymagać restartu ustawień druku do domy¶lnych). Podczas drukowania pojawiał się bł±d.
 4. Poprawa drukowania zezwolenia na linie regularne specjalne i wypisu do tego zezwolenia. W niektórych przypadkach, je¶li ustawione były indywidualne ustawienia drukowania dla każdego użytkownika, pojawiał się komunikat o błędzie.
 5. W niektórych przypadkach niepoprawnie wy¶wietlała się lista dróg w module przystanki. W wykazie wy¶wietlały się niepoprawnie niektóre znaki.
 6. W niektórych przypadkach, podczas instalacji wersji Foris 1.20, parametr dotycz±cy domy¶lnej warto¶ci pola obszar przewozów na wydrukach licencji na przewóz osób taksówk± (LTX) uległ odznaczeniu. W efekcie na wydruku pojawiał się losowy napis. Podczas aktualizacji, je¶li taka sytuacja ma miejsce, parametr zostanie ustawiony na ‘Pole tekstowe’.
 7. Poprawa błędu zakładania użytkowników dla usługi PortalOSK.

18.12.2014


 1. Obsługa wniosków: przy wydawaniu dokumentów po zmianie, jako data wydania zawsze podpowiada się data dzisiejsza (do tej pory była to poprzednia data wydania).
 2. Obsługa wniosków: przy wyborze pojazdów podczas dodawania/zmiany dokumentu lub wniosku o zmianę wykazu pojazdów został dodany filtr. Domy¶lnie pokazywane s± tylko pojazdy aktywne.
 3. Obsługa wniosków: w historii została dodana kolumna ‘Data wniosku’. Zwiększa to czytelno¶ć przy przegl±daniu historii wniosku. Nazwa kolumny ‘Kiedy’ została zamieniona na ‘Data wykonania czynno¶ci w systemie’
 4. Obsługa wniosków: zezwolenia na linie regularne. Przy wniosku o zmianę terminu ważno¶ci program pilnuje, czy data końcowa ważno¶ci dokumentu nie przekracza 31-12-2016.
 5. Wykazy wniosków: zostały dodane kolumny z adresem przedsiębiorcy.
 6. Eksport i drukowanie danych z rejestrów: je¶li kolumna zostanie zwężona, nie zostanie ona uwzględniona w eksporcie lub drukowaniu. Jest to sposób na wył±czanie kolumn. Zwężenie kolumn (poniżej 22 punktów) powoduje nie pojawienie się kolumny na wydruku. Je¶li się za bardzo zwęzi to przy kolejnym odczycie kolumna się powiększy do 10 punktów. Kolumny większe niż 800 punktów s± ustawione na 800. Eksport i drukowanie danych uwzględnia kolejno¶ć kolumn w rejestrze.
 7. Raporty
  • Eksport danych do CEIDG: została dodana możliwo¶ć usuwania pojedynczych rekordów z eksportu. Usunięte rekordy będ± mogły się pojawiać w kolejnych eksportach. CEIDG wymaga numeru sprawy – w komunikacie przy braku danych do eksportu, została dodana informacja o tym, ze numer sprawy jest obowi±zkowy.
  • Został odblokowany przycisk ‘wła¶ciwo¶ci’ na li¶cie generatora raportów. Dzięki temu możliwe jest otwarcie generatora tylko do odczytu: nadanie uprawnień tylko do przegl±dania wygenerowanych raportów.
  • Wykaz dokumentów w powi±zaniu z wydrukami: zostało oddzielone wybieranie zezwoleń na linie regularne/specjalne od zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
  • Eksportowanie i drukowanie wykazów: zostały ujednolicone przyciski, jak w generatorze raportów.
  • Został poprawiony raport rejestr SKP (poprawa błędu z kilkakrotnym wy¶wietlaniem diagnostów).
  • Został poprawiony podgl±d danych do raportu. Podgl±d danych pokazywany jest w tabeli. Można drukować dane bezpo¶rednio z podgl ±du.
  • Został dodany mechanizm wył±czania kolumn na podgl±dzie danych i w rejestrach. Je¶li kolumna zostanie zwężona poniżej 10 pikseli, nie będzie eksportowana do raportów.
 8. Drukowanie dokumentów: Zmiana tre¶ci podstawy prawnej na głównym dokumencie powoduje analogiczn± zmianę na tre¶ci podstawy prawnej na wypisach i odwrotnie.
 9. Drukowanie dokumentów: poprawienie błędu z zapisywaniem parametru liczba znaków w numerze wypisu dla licencji na transport osób i rzeczy (starego typu).
 10. Drukowanie dokumentów: zostało poprawione wy¶wietlanie komunikatu o zmianie daty na innych wypisach. Je¶li przy edycji wypisu data nie jest zmieniana, program w ogóle nie proponuje zamiany dat na innych wypisach.
 11. Dodanie możliwo¶ci przypisywania do programu innej drukarki domy¶lnej niż domy¶lna drukarka Windows. W parametrach, grupa wydruki, został dodany parametr ‘Drukarka – wybór’, gdzie możliwe jest ustawienie drukarki, z której korzysta program.
 12. Na listach druków ¶cisłego zarachowania zostało dodane stronicowanie: domy¶lnie nie jest wy¶wietlana pełna lista druków, tylko czę¶ć. Znacznie przyspiesza to załadowanie listy.
 13. Poprawka błędu zapisu zał±czników przy niepoprawnie ustawionej konfiguracji (na serwerze nie istnieje odpowiednia ¶cieżka). Po zmianie system wy¶wietla komunikat, że nie jest możliwe poprawne zapisanie zał ±cznika na serwerze.
 14. Poprawienie błędu przy wydawaniu za¶wiadczeń na publiczny transport zbiorowy. Przy zmianie za¶wiadczenia nie wszystkie stare wydruki zmieniały status na archiwalny.
 15. Poprawienie działania przycisku edycja dat ważno¶ci w panelu drukowania. Została dodana możliwo¶ć edycji dat ważno¶ci dla wielu dokumentów (zaznaczenie wielu dokumentów i przycisk ‘Edycja dat ważno¶ci’.
 16. Dodanie możliwo¶ci eksportu danych do pliku CSV lub drukowania w Panelu Drukowania.
 17. Poprawienie podpowiadanej daty uprawomocnienia / rygoru natychmiastowej wykonalno¶ci przy wydawaniu dokumentów po zmianie.
 18. Dodanie opisu do listy dodawanych rodzajów druku przy pozycji ZLP - Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, że jest to zezwolenie starego typu.
 19. Drukowanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Został dodany parametr, czy drukować tło na wydruku kopii zezwolenia. Je¶li jest on zaznaczony, kopia wydruku będzie drukowana z tłem.
 20. Drukowanie za¶wiadczeń PTZ: na za¶wiadczeniach PTZ została dodana możliwo¶ć drukowania zarówno numeru linii, jak i przebiegu linii. W parametrach wydruku PTZ 'W ramach linii komunikacyjnej’, je¶li zostało zaznaczone Przebieg linii, to możliwe jest zaznaczenie dodatkowo 'Dodaj pole Linia przed przebiegiem'.
 21. Został dodany mechanizm stronicowania w rejestrach przedsiębiorców, kierowców, pojazdów, a także w rejestrach OSK i SKP.
 22. W historii uprawnień przewozowych, zezwoleń, za¶wiadczeń zostały dodane dodatkowe kolumny. Lista kolumn wygl±da analogicznie do rejestru bież±cego i jest możliwo¶ć wyeksportowania historii.
 23. PrzewoĽnicy: w kierowcach, zarz±dzaj±cych transportem został dodany drugi adres: adres zameldowania i adres zamieszkania.
 24. PrzewoĽnicy: na li¶cie przedsiębiorców zostały dodane kolumny z adresem głównym.
 25. W akcji opłaty na dokumencie zostało rozszerzone podsumowanie. Pod sum± opłat została dodana suma opłat rozliczonych i nierozliczonych.
 26. Akcja zwrotu wypisów ustawia datę ważno¶ci zwracanych druków na datę wniosku o zwrot, ustawian± w interfejsie użytkownika podczas odnotowywania zwrotu.
 27. Akcja wydania wtórnika do dokumentu została udostępniona podczas wydawania dodatkowych wypisów. I odwrotnie: podczas wydawania dodatkowych wypisów można dodatkowo wykonać wydanie wtórnika.
 28. Pojazdy: Dodanie do listy dokumentów doł±czanych do profilu pojazdu dwóch pozycji: ‘wniosek o wprowadzenie pojazdu’ i ‘wniosek o wycofanie pojazdu’.
 29. Przy dodawaniu osoby weryfikowana jest unikalno¶ć numeru PESEL. Je¶li wprowadzamy osobę o numerze PESEL, który już istnieje w bazie, aplikacja wy¶wietli komunikat z ostrzeżeniem.
 30. Kierowcy i osoby zarz±dzaj±ce transportem: został uporz±dkowany interfejs i z pierwszej strony została usunięta informacja o firmie zatrudniaj±cej. Wszystkie dane zatrudnienia znajduj± się na zakładce ‘Zatrudnienie’.
 31. Licencje na taksówkę: je¶li w parametrach drukowania licencji na taksówkę mam odznaczone drukowanie numeru bocznego, program nie wymusza nadawania tego numeru.
 32. Licencje na taksówkę: w opcjach numeracji licencji na taksówkę została dodana możliwo¶ć zdefiniowania domy¶lnego obszaru przewozów dla nowych licencji na taksówki – pole tekstowe i pole wyboru (oddzielnie dla LTA i LTX).
 33. OSK: został poprawiony bł±d pobierania za¶wiadczeń o ukończeniu kursu. W pewnych przypadkach za¶wiadczenia nie importowały się z komunikatem, że nie został zaimportowany egzamin.
 34. OSK: Został zmieniony interfejs do za¶wiadczeń o ukończeniu kursu. Nie jest konieczne wybieranie kursu i egzaminu, dane wpisuje się wprost. Zostały dodane pola dotycz±ce
  • Ilo¶ci godzin zajęć (teoretycznie i praktyczne, uzupełnione domy¶lnie dla istniej±cych rekordów na 20 i 60). Ma to umożliwić drukowanie za¶wiadczeń
  • Daty rozpoczęcia i zakończenia kursu (domy¶lnie zostały wpisane daty pocz±tku powi±zanego kursu, o ile istniał powi±zany kurs, oraz egzaminu, o ile istniał powi±zany egzamin)
  • Instruktora zajęć teoretycznych i praktycznych (można wpisać osobnych), dodatkowo zapisywana jest informacja o numerze identyfikacyjnym każdego instruktora
 35. Został poprawiony sposób wybierania kursantów. Można filtrować kursantów po kursach, na który uczęszczali.
 36. OSK, SKP: W instruktorach, wykładowcach, kursantach i diagnostach został dodany drugi adres: adres zameldowania i adres zamieszkania.
 37. OSK: został dodany przycisk do weryfikacji danych pobranych z serwera PortalOSK.
 38. OSK: poprawione zostało działanie parametru do pokazywania instruktorów po wybraniu firmy. Je¶li jest ustawiona opcja, że maj± pokazywać się tylko instruktorzy posiadaj±cy zatrudnienie, po wybraniu firmy pokazuj± się tylko tacy.
 39. W pasku systemowym na dole ekranu został zamieniona informacja o aktualnym czasie bezczynno¶ci na informację o czasie pozostałym do automatycznego wylogowania.
 40. Kontrole: została dodana akcja anulowania zamknięcia kontroli. Akcja przywraca poprzedni status, który był przed zamknięciem.
 41. PrzewoĽnicy, przedsiębiorcy, OSK, SKP: została zmieniona długo¶ć pola KRS/EDG. Pole zostało wydłużone do 50 znaków.
 42. PrzewoĽnicy, przedsiębiorcy, OSK, SKP: zostało dodane dodatkowe pole Uwagi. Jest to pole opisowe.
 43. Zostały dodane parametry do ustawiania haseł w programie. W parametrach dotycz±cych haseł można ustawić wymagan± siłę i długo¶ć hasła oraz ustawić przypominanie o zmianie hasła w przypadku braku zmiany przez wybran± ilo¶ć dni. Ustawianie parametrów dotycz±cych siły haseł jest możliwe w panelu do zarz±dzania grupami i użytkownikami.
 44. Zmiana w za¶wiadczeniach PTZ: dodanie możliwo¶ci numerowania kolejnych kopii za¶wiadczenia i drukowania tego numeru. W parametrach do numeracji za¶wiadczeń PTZ zostały dodane dodatkowe parametry uruchamiaj ±ce i konfiguruj±ce dodatkow± numerację. W parametrach drukowania został dodany parametr drukuj±cy dodatkowy numer.
 45. Został podmienione tło wydruków ZLS i WLS na zgodny z rozporz ±dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 402). Zgodnie z par. 5 rozporz±dzenia, formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporz±dzone według wzorów okre¶lonych w dotychczasowych przepisach mog± być nadal stosowane, czyli wydawane przewoĽnikom przez uprawnione organy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r. W nowych wzorach dokumentów zostało dodane pole do okre¶lenia podstawy prawnej. Domy¶lnie to pole jest puste. Można je zmienić w parametrach wydruku ZLS i WLS. Stary i nowy szablon wydruku jest prawie identyczny. Należy dostosować położenie elementów na wydruku przed drukowaniem na nowych formularzach.
 46. Zostało zmienione działanie dwukliku na listach – dwuklikiem jest otwierana edycja, nie jak do tej pory wła¶ciwo¶ci. Umożliwia to kopiowanie wybranej komórki do schowka Windows. Dodatkowo SHIFT + ENTER uruchamia wybieranie komórki (zamiast pojedynczego wiersza), SHIFT + strzałka w lewo – zwęża kolumnę do rozmiaru nieuwzględnianego przy eksporcie, SHIFT + strzałka w prawo – rozszerza kolumnę.
Moduł przystanki
 1. Został zmieniony opis pola Typ przystanku.
AdminTool
 1. Zostały poprawione błędy przy wysyłaniu i pobieraniu kopii zapasowej.
 2. Zostało umożliwione tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie kopii zapasowej z dysku sieciowego.
 3. Został poprawiony interfejs użytkownika do tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania danych.
 4. Został dodany interfejs do tworzenia harmonogramu kopii zapasowych. Istnieje możliwo¶ć przechowywania kopii zapasowych na serwerach firmy Informica. Jest to bardzo bezpieczne i proste w konfiguracji rozwi±zanie Kopia zapasowa on-line. Je¶li s± Państwo zainteresowani bezpiecznym przechowywaniem kopii zapasowych danych prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Informica.

11.07.2014


 1. Strona startowa: dodanie możliwo¶ci zgłaszania i przegl±dania zleceń. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania problemów i uwag zwi±zanych z działaniem programu przez formularz umieszczony w programie. Logowanie odbywa się przez to samo konto, które służy do pobierania aktualizacji i zgłaszania zleceń na stronie www Informica.
 2. Poprawienie działania programu przy dodawaniu kierowców i osób zarz ±dzaj±cych transportem: program podpowiada firmę zatrudniaj±c± zgodnie z wybranym filtrem.
 3. Zmiana działania filtra 'ważne': w filtrze nie s± wy¶wietlane dokumenty, którym skończył się termin ważno¶ci, niezależnie od statusu sprawy. Dokumenty, którym upłyn±ł termin ważno¶ci wy¶wietlane s± w filtrze 'nieważne'.
 4. Poprawienie drukowania: usunięcie problemu ze zmian± kolejno¶ci dokumentów podczas drukowania.
 5. Karty parkingowe: zostały dodane kolumny z datami ważno¶ci karty parkingowej (Data ważn. od i Data ważn. do).
 6. Drukowanie dokumentów: została dodana możliwo¶ć numeracji wtórników. W parametrach ogólnych został dodany nowy parametr "Numerowanie wtórników" (domy¶lnie odznaczony). Po jego wł±czeniu program automatycznie numeruje wtórniki dla każdego dokumentu. Można również edytować numer wtórnika w managerze drukowania (przycisk 'Edycja nr wtórnika').
 7. Drukowanie dokumentów: w panelu drukowania zostały dodane dodatkowe kolumny: Ważne od, Ważne do oraz Numer dokumentu. Dane wy¶wietlane w tych kolumnach zostały uzupełnione danymi na podstawie wniosków (historycznych), z których został wykonany wydruk. Istnieje możliwo¶ć poprawy tych dat i wniosku: przycisk 'Edycja dat ważno¶ci'. Dla nowych dokumentów i przy zmianach daty ważno¶ci wpisywane s± automatycznie (oprócz druków decyzji) na podstawie dat ważno¶ci dokumentu, oraz dat ważno¶ci dokumentu przy zmianie.
 8. Drukowanie dokumentów: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego. Przypadek, w którym siedziba i adres przedsiębiorcy maj± różne adresy, jednocze¶nie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy nie jest tożsame z miejscem prowadzenia działalno¶ci gospodarczej, więc nie dotyczy opis na Zezwoleniu "albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy". Do obsługi tego przypadku został dodany dodatkowy parametr w parametrach wydruku ZPD i WPD: "Drukuj obydwa adresy". Wtedy w oknie "siedziba" na wydruku będ± drukowane adresy główny i korespondencyjny. Parametr należy ustawić osobno dla druku ZPD i WPD.
 9. Drukowanie dokumentów: w opcjach wydruku (formatowanie i elementy na wydrukach) została dodana możliwo¶ć wykonania wydruku testowego. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie ustawienia parametrów drukowania bez dodawania wniosku. Na wydruku pojawiaj± się przykładowe warto¶ci widoczne w opcjach druku. Przycisk został dodany w górnym menu.
 10. Drukowanie dokumentów: dodanie parametru w opcjach drukowania do wyboru organu wydaj±cego. Jest możliwo¶ć zmiany organu wydaj±cego przy drukowaniu. Domy¶lny wybór organu wydaj±cego zależy od ustawień parametru 'Organ wydaj±cy'.
 11. Drukowanie dokumentów: został dodany przycisk ukrywaj±cy czę¶ć przycisków w panelu drukowania.
 12. Drukowanie dokumentów: w informacji szczegółowej w dokumentach, w których drukowana jest data w nagłówku dokumentu, data została dodana do informacji.
 13. Drukowanie dokumentów: pod przyciskiem wydruku została dodana opcja 'archiwalne - bez wykonywania wydruków'. Po zaznaczeniu tej opcji i wydrukowaniu, wydruk nie zostanie wysłany na drukarkę, ale w systemie zostan± wykonane wszystkie zapisy zwi±zane z drukowaniem. Opcja ma służyć do uzupełniania wydruków archiwalnych.
 14. Drukowanie dokumentów: do filtra po prawej stronie została dodana pozycja 'do wydrukowania'. Je¶li status sprawy jest 'dokument zmieniony' albo 'zwiększona liczba wypisów', albo 'wydanie wtórnika', to przy wej¶ciu do drukowania domy¶lnie ustawiany jest ten filtr.
 15. OSK: Ułatwienie dodawania za¶wiadczeń o ukończeniu kursu:
  • przy wyborze egzaminu dodane zostały kolumny 'data egzaminu' oraz 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadaj±cy za¶wiadczenia powi±zanego z tym egzaminem),
  • przy wyborze kursu została dodana kolumna 'kursant' (pierwszy kursant z danego egzaminu nieposiadaj±cy za¶wiadczenia powi±zanego z tym egzaminem),
  • Je¶li mam już wybranego kursanta, to przy wyborze egzaminu lub kursu pojawia się dodatkowy filtr: kursy/egzaminy wybranego kursanta. Jest też filtr wszystkie egzaminy/kursy.
 16. OSK: dodanie dodatkowego parametry w 'Synchronizacja' - 'Sprawdzanie danych z PortalOSK'. Domy¶lnie ten parametr jest wł±czony. Jego wył ±czenie powoduje, że nie s± sprawdzane automatycznie wszystkie dane do przesłania z PortalOSK, po kliknięciu na zakładkę OSK. Pobieranie jest nadal możliwe ręcznie.
 17. OSK: dodanie możliwo¶ci wpisywania dat zawieszenia i odwieszenia działalno¶ci o¶rodka szkolenia. Rozszerzenie filtrów o uprawnienia zawieszone (dzisiejsza data zawiera się w datach zawieszenia) oraz aktywne (wpisane i niezawieszone).
 18. OSK: instruktorzy, wykładowcy, kursanci: zostało dodane pole miejsce urodzenia.
 19. OSK: został dodany egzamin ł±czony (praktyczny + teoretyczny).
 20. OSK: w za¶wiadczeniach o ukończeniu kursu zostało dodane wy¶wietlanie informacji o dacie i miejscu urodzenia.
 21. OSK: w kursach na prawo jazdy została dodane pole z przewidywan± dat± ukończenia kursu. Przy wyborze kursanta dodatkowo widoczne jest pole PESEL.
 22. OSK: zostało zmniejszone okno kursu na prawo jazdy i dostosowane do rozdzielczo¶ci ekranu 1024x768 pikseli.
 23. OSK: przy dodawaniu kursanta, instruktora lub wykładowcy do systemu, został zmieniony sposób wybierania miejscowo¶ci. Najpierw należy podać kod pocztowy lub fragment nazwy. Dzięki temu program nie wczytuje całej listy miejscowo¶ci do interfejsu użytkownika.
 24. PrzewoĽnicy: został rozszerzony filtr po prawej stronie rejestru przedsiębiorców o możliwo¶ć odfiltrowania firm posiadaj±cych zezwolenie na linie regularne/regularne specjalne lub na przejazd pojazdów nienormatywnych.
 25. PrzewoĽnicy: przy akcji wygaszania i cofania dokumentów pojawiała się nieprawidłowa data cofnięcia/wygaszenia na li¶cie wniosków, je¶li data wygaszenia była różna od daty cofnięcia. Bł±d został poprawiony i przy aktualizacji zostan± poprawione błędne daty w rejestrze.
 26. PrzewoĽnicy, SKP, Karty parkingowe: przy dodawaniu kierowcy, osoby zarz±dzaj±cej transportem, diagnosty lub osób w kartach parkingowych do systemu, został zmieniony sposób wybierania miejscowo¶ci. Najpierw należy podać kod pocztowy lub fragment nazwy. Dzięki temu program nie wczytuje całej listy miejscowo¶ci do interfejsu użytkownika.
 27. SKP: dodanie możliwo¶ci wpisywania dat zawieszenia i odwieszenia działalno¶ci stacji kontroli. Rozszerzenie filtrów o uprawnienia zawieszone (dzisiejsza data zawiera się w datach zawieszenia) oraz aktywne (wpisane i niezawieszone).
 28. Scalanie przedsiębiorców: poprawa tre¶ci komunikatu, je¶li brakuje firmy do scalenia (w komunikacie wymienione s± warunki, żeby scalenie mogło mieć miejsce).
 29. Kierowcy i zarz±dzaj±cy transportem: zostało poprawione dodawanie zatrudnienia. Przy dodawaniu zatrudnienia podpowiada się firma wskazana w filtrze.
 30. Taksówki: zmiana sposobu sprawdzania unikalno¶ci numeru bocznego. Sprawdzany jest tylko warunek czy aktualnie dodawany/edytowany pojazd nie ma dat przyjęcia i zdjęcia ze stanu zachodz±cych na inn± taksówkę w bazie o tym samym numerze bocznym.
 31. Taksówki: poprawienie wy¶wietlania aktualnego numeru licencji. Dane były niepoprawne, je¶li postępowanie w sprawie wydania licencji zostało umorzone.
 32. Pojazdy: przywrócenie pojazdu usuniętego. Została poprawiona tre¶ć komunikatu.
 33. Raporty
  • Poprawka błędu usuwania zapisanych raportów.
  • Wykaz przypisania pojazdów: na li¶cie pojazdów zostało ustawione sortowanie po numerze rejestracyjnym pojazdu.
  • Poprawienie eksportu do CEIDG w przypadku kiedy decyzji był nadawany rygor natychmiastowej wykonalno¶ci.
  • Umożliwienie ustawiania i zapamiętywania szeroko¶ci strony w raportach: Wykaz opłat - lista uproszczona oraz Przypisanie pojazdów do dokumentu.
  • Dodanie sumy opłat na raporcie Wykaz opłat - lista uproszczona.
  • Poprawienie błędu przy eksporcie danych do Excela. Je¶li Excel nie jest zainstalowany pojawia się odpowiedni komunikat.
  • Raport Uprawnienia na krajowy transport drogowy został dostosowany do wzoru rozesłanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Opis kolumn w raporcie został dodany na zakładce Opis kolumn. Raport prezentuje dane, zgodnie z wymaganiami ministerstwa.
 34. Eksport danych z wykazów programu do pliku: ze względu na to, że program MS Excel często interpretuje numeru dokumentów w pliku csv jako daty, została wykonana następuj±ca zmiana: Przy eksporcie danych z wykazów (prawy górny przycisk w interfejsie użytkownika, nad filtrami) do pliku CSV, pola o długo¶ci 1 do 10 znaków zapisywane s± jako wyrażenie ="warto¶ć pola". MS Excel interpretuje takie pola zawsze jako tekst i wy¶wietla je poprawnie (od wersji MS Excel 2007).
 35. Kontrole:
  • Poprawa wygl±du interfejsu do akcji nadaj/zmień numer sprawy. Interfejs wygl±da tak samo jak we wnioskach i jest bardziej intuicyjny.
  • Przy zamknięciu kontroli (proces skrócony), podpowiada się termin kontroli wpisany przy dodaniu kontroli. Je¶li termin nie został podany przy wpisaniu to podpowiadana jest data dzisiejsza.
  • Po zamknięciu kontroli (proces skrócony lub zwykły), możliwe jest odnotowanie rekontroli: wpisanie daty i opisu rekontroli.
 36. Numerowanie dokumentów przy zmianie: je¶li w sufiksie wpisane jest '/1' lub '\1' i w parametrach numerowania przy zmianie mamy ustawione, żeby program dodawał sufiks, przy zmianie poprawnie zostanie zwiększony numer dokumentu o 1, niezależnie od znaku przed numerem.
 37. Przy wniosku o zmianę terminu ważno¶ci (przedłużeniu ważno¶ci) została zmieniona domy¶lna podpowiadana data pocz±tku ważno¶ci dokumentu, na dzień końca ważno¶ci, zwiększony o 1.
 38. Zostało zmienione działanie parametru 'Data w nagłówku' (Wydruki - > Ogólne). Przy zaznaczeniu drugiej opcji, przy zmianie zawsze w nagłówku ustawiana jest data pocz±tku ważno¶ci. Można to zachowanie zmienić dla druków ZLS i ZLR (zezwolenia na linie regularne) w ten sposób, ze w nagłówku będzie pojawiać się data wniosku.
 39. Zostały powiększone pola do wprowadzania przebiegów tras linii (zezwolenia na linie regularne, za¶wiadczenia PTZ, potwierdzenia zgłoszenia przewozów): przy dodawaniu, edycji, zmianach.
 40. Do list z dokumentami została dodana dodatkowa kolumna 'Data wydania'.
 41. Zostało poszerzone okno wyboru rodzaju uprawnienia przewozowego: widać pełn± nazwę rodzaju dokumentu.
 42. W informacjach dodatkowych we wniosku oraz na li¶cie zostały dodane dodatkowe informacja/kolumna: 'Ważne od'. Jest to data najnowszej zmiany dokumentu, czyli data pocz±tku ważno¶ci dokumentu po zmianie. Kolumna 'Pierwsze ważne od' to pierwsza data ważno¶ci tego dokumentu (jego pierwszej wersji). Szczegóły można zawsze prze¶ledzić w historii dokumentu. Takie same nazwy kolumn i ich opisy zostały umieszczone w wykazach. Dodatkowo zostały zmienione nazwy kolumn Data ost. czynno¶ci i Opis ost. czynno¶ci (zamiast słowa zmiana).
 43. Wybór pojazdów przy dodawaniu wniosku lub zmianie: zostało umożliwione zaznaczanie pojazdów strzałkami na klawiaturze z wci¶niętym klawiszem shift. Nadal możliwe jest zaznaczanie pojazdów myszk± (z wci¶niętym klawiszem ctrl).
 44. Za¶wiadczenia na potrzeby własne: zostało odblokowana możliwo¶ć zmiany rodzaju dokumentu przy zmianie bez zmiany wydruków oraz przy edycji.
 45. Za¶wiadczenia PTZ: poprawa błędu ze zmian± umowy (przy zmianie ze zmian± wszystkich wydruków).
 46. PrzewoĽnicy - wszystkie rodzaje wniosków oprócz za¶wiadczeń PTZ: zostały dodane kolumny 'Liczba wypisów' oraz 'Aktualny wydany wydruk'. W kolumnie liczba wypisów znajduje się liczba wypisów aktualnie przypisana do wniosku, w kolumnie Aktualny wydany wydruk znajduje się numer wydanego wydruku głównego.
 47. Poprawienie działania dat końca ważno¶ci w zezwoleniach na przejazdy pojazdów nienormatywnych (w niektórych przypadkach data końca ważno¶ci przestawiała się o 1 dzień przy akceptacji). Dodatkowo w akcji zmiana bez zmiany wydruków, została umożliwiona edycja tej daty.
 48. Zmiana działania zał±czników: możliwo¶ć powi±zywania zał±czników dodatkowo z wydrukami.
 49. Zezwolenia na linie regularne, za¶wiadczenia PTZ, potwierdzenia zgłoszenia przewozów - do wykazu wniosków została dodana kolumna Numer rozkładu jazdy.
 50. Dodanie ostrzeżenia przy przedłużaniu zezwoleń na linie regularne na dłużej niż do 31-12-2016.
 51. Usunięcie ograniczenia daty końca ważno¶ci zezwoleń na linie regularne specjalne (w programie było nieprawidłowe ograniczenie do 31 grudnia 2016).
Moduł przystanki
 1. Został zmieniony interfejs do uzgadniania przystanków z baz± zdaln± - dodana została porównywarka przystanku lokalnego i przystanku w bazie zdalnej.
 2. Został usunięty typ przystanku 'techniczny'. Przystanki o tym typie zostały zamienione na lokalne przystanki autobusowe.
AdminTool
 1. Został zmieniony interfejs do transferu plików na serwer Informica. Interfejs został oddzielony od tworzenia backupu, możliwe jest wygodne wysyłanie backupu na serwer Informica, oraz pobierania backupu. Daje to możliwo¶ć tworzenia bezpiecznej kopii bezpieczeństwa w chmurze. Możliwo¶ć przesyłania i odbierania backupu w podstawowej wersji została ograniczona. Je¶li s± Państwo zainteresowani przechowywaniem kopii zapasowej w chmurze, bardzo prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Informica.

23.04.2014


Moduł Dokumenty:

UWAGA: Podczas instalacji zostanie wykonana aktualizacja bazy miejscowo¶ci, zgodnie z najnowsz± baz± TERYT GUS. Ponadto zostan± zaktualizowane współrzędne miejscowo¶ci w bazie, baza kodów pocztowych oraz lista dróg krajowych i autostrad. Czas instalacji może przez to ulec wydłużeniu.
 1. Poprawienie błędu automatycznej numeracji zezwoleń na linie regularne i regularne specjalne. Przy wspólnej numeracji mógł się zdarzyć niepoprawnie nadany numer zezwolenia na linię regularn± specjaln±.
 2. Dodanie w profilu przedsiębiorcy dodatkowego tytułu prawnego: "umowa serwisowa" (możliwe do użycia np. przy adresie bazy eksploatacyjnej).
 3. Dodanie do opisu dokumentu POS - Po¶wiadczenie potwierdzaj±ce spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust.1, przy drukowaniu dokumentów o wpisie do rejestru OSK, czę¶ci dotycz±cej artykułu ustawy o kieruj±cych pojazdami.
 4. Zarz±dzanie uprawnieniami: zmiana nazwy kolumny w uprawnieniach na ‘Dostęp’. Poprzednia nazwa mogła być trochę myl±ca przy nadawaniu dostępu tylko do odczytu. Uwaga: żeby nadać grupie lub użytkownikowi dostęp tylko do odczytu, należy zaznaczyć obydwa check-boxy: Dostęp i Tylko odczyt
 5. Karty parkingowe: możliwo¶ć dodawania wielu kierowców do karty parkingowej dla placówki zajmuj±cej się rehabilitacj± osób niepełnosprawnych.
 6. Karty parkingowe: dodanie ostrzeżenia przy akceptacji karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, je¶li karta jest wydana na okres dłuższy niż 5 lat, albo na dłuższy niż przypisane do osoby za¶wiadczenie o niepełnosprawno¶ci.
 7. Panel drukowania: dodanie pod przyciskami skróconej informacji o drukowanym dokumencie (w lewym dolnym rogu).
 8. Panel drukowania – opcje wydruku: możliwo¶ć wczytania szablonu drukowania innego użytkownika (przy ustawionej opcji osobnego formatowania wydruku dla każdego użytkownika.Opcja może być potrzebna, je¶li używamy kilku drukarek. Wtedy możliwe jest ustawienie parametrów drukowania dla jednego użytkownika i skopiowania ich do użytkowników, którzy również korzystaj± z tej samej drukarki.
 9. Panel drukowania: możliwo¶ć zaznaczenia wielu wydruków na li¶cie drukowania z wci¶niętym klawiszem 'shift'''i jednoczesnego skierowania ich do drukowania. Każdy dokument trzeba oddzielnie potwierdzać: wybór druku ¶cisłego zarachowania i wybór drukarki. Druki wykonywane s± zgodnie z kolejno¶ci± na li¶cie druków.
 10. Panel drukowania: po wydrukowaniu dokumentu została wprowadzona zmiana zachowania się interfejsu, dzięki czemu druki nie „skacz±” zgodnie z ustawionym filtrem. Od¶wieżany jest tylko wydrukowany rekord.
 11. Panel drukowania, wybór druku ¶cisłego zarachowania: poprawienie błędu z brakiem daty przyjęcia dokumentu, oraz dodanie kolumny przypisania do wydziału: je¶li druki były przypisywane do wydziału urzędu można je łatwo odfiltrować. Ponadto został dodany filtr po prawej stronie, w którym można wybrać druki przypisane do wydziału/departamentu.
 12. Panel drukowania, Test wydruku: dla wydanych dokumentów przeniesionych z programu Licencje niepoprawnie działał przycisk Test wydruku. Drukowane było również tło. Bł±d został poprawiony.
 13. Podczas migracji danych z programu Licencje mógł się pojawić bł±d przy kopiowaniu przebiegu linii do zezwolenia na linie regularne lub za¶wiadczenie na publiczny transport zbiorowy. Podczas migracji ucinany był tekst, je¶li w tre¶ci pola był znak końca wiersza (dotyczy migracji wykonywanych przed 2014-03-01). Dodatkowo w programie Licencje, zezwolenia, za¶wiadczenia mógł się pojawić bł±d polegaj±cy na tym, że do jednego wniosku był przypisany więcej niż 1 ważny druk (to s± bardzo sporadyczne przypadki). Udostępnili¶my Państwu now± wersję programu Licencje. W programie dostępne s± raporty Wykaz dokumentów -> menu Raporty -> ‘Znak końca wiersza w przebiegu linii’ oraz ‘Więcej niż 1 ważny druk’. Je¶li powyższe raporty pokazuj± jakie¶ dane, bardzo prosimy o kontakt z Informica w celu sprawdzenia poprawno¶ci danych i wykonania ich ewentualnej naprawy.
 14. Wnioski PrzewoĽników: do filtru po prawej stronie została dodana miejscowo¶ć wydania. W przypadku wydawania dokumentów w kilku miejscach i miastach, możliwe jest odfiltrowanie dokumentów z danego urzędu, wydziału urzędu, delegatury. Dane w nagłówku miejscowo¶ci wydania zależ± od przypisania użytkownika, który drukował do odpowiedniego wydziału urzędu.
 15. Raporty
  • Uprawnienia na krajowy transport drogowy – wersja rozszerzona: zmiana wygl±du raportu: umieszczenie cało¶ci na 1 arkuszu A4; zostały też dodane informacje o wydanych za¶wiadczeniach PTZ i Potwierdzeniach zgłoszenia przewozów.
  • Poprawa raportu wykaz przypisania pojazdów:
   • Wy¶rodkowanie raportu (równe marginesy z obu stron)
   • Poprawienie błędu z powtarzaniem się pojazdów
   • Dodatkowe parametry: ‘pomiń dane firmy’: je¶li mam wybran± firmę i parametr jest zaznaczony to nie drukuje czę¶ci dotycz±cej danych firmy; ‘Drukuj w nagłówku’: stały tekst / zapisan± nazwę raportu. Dzięki tym dwóm nowym parametrom możliwe jest wygenerowanie raportu jedynie z list± pojazdów wybranej firmy i ze wskazanym przez siebie nagłówkiem.
   • Zmiana nazw raportów: 'Wykaz dokumentów w powi±zaniu z wydrukami' (zamiast wykaz dokumentów), oraz 'Wykaz złożonych wniosków w powi±zaniu z dokumentami' (zamiast wykaz wniosków). Nazwa została zmieniona ze względu na niefortunn± zbieżno¶ć nazw z raportami w programie Licencje.
  • Poprawienie wy¶wietlania groszy w raporcie Wykaz opłat.
  • Poprawienie daty pocz±tku ważno¶ci.
 16. Raporty: na podgl±dzie wygenerowanego raportu został zablokowany przycisk edycji strony.
 17. Raporty: został dodany przycisk Zapisz parametry. Zapisywane s± parametry dotycz±ce listy kolumn, układu kolumn, nie s± zapamiętywane filtry po datach, firmach, itp.
 18. Parametry: dodanie możliwo¶ci wył±czenia kontroli rozliczania opłat przy wydaniu dokumentu, oprócz za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne – ZAS, gdzie wył±czanie kontroli opłat następuje parametrem ogólnym. Kolejno¶ć wy¶wietlania parametrów została uporz±dkowana.
 19. Parametry: dodanie możliwo¶ci drukowania różnych organów wydaj±cych w zależno¶ci od typu dokumentu (Parametry -> Wydruki -> Organ wydaj±cy).
 20. Parametry: poprawa odczytu z bazy parametru Numeracja -> Numeracja – Zezwolenia (linie regularne / specjalne) -> Sufiksuj dokumenty polem ‘kod firmy’ przypisanej do zalogowanego użytkownika wydziału urzędu. Z bazy zawsze odczytywana była warto¶ć ‘false’, zapis był wykonywany prawidłowo, zgodnie z ustawieniem.
 21. Druki (Ustawienia -> druki): zostały dodane kolumny: Lp (zawsze liczba porz±dkowa jest zgodna z aktualnym sortowaniem), Numer dokumentu przyjęcia druku, Urz±d/wydział (urz±d lub jego oddział, do którego przypisany jest dany druk.
 22. W ewidencji druków -> Druki wykorzystane, zostało poprawione wy¶wietlanie danych w kolumnie "Numer dokumentu": wy¶wietlana jest informacja o numerze dokumentu, który został wydrukowany.
 23. Opłaty za wnioski: poprawienie błędu, który powodował dla niektórych wniosków błędn± informację o tym, że opłaty nie zostały rozliczone.
 24. Do uprawnień przewozowych, licencje na transport rzeczy (LTR, stare), została dodana informacja w informacji szczegółowej o kategorii, oraz kolumna kategoria na li¶cie uprawnień przewozowych. Ponadto w filtrze po prawej stronie została dodana możliwo¶ć odfiltrowania licencji LTR w zależno¶ci od kategorii.
 25. Wniosek o dodatkowe wypisy: Poprawa opisu w 1 kroku akcji na "Ilo¶ć dodatkowych/wnioskowanych wypisów" (wszystkie typy dokumentów, gdzie s± wypisy).
 26. Wydanie dokumentów: w niektórych przypadkach przy wydaniu dokumentu pojawiał się bł±d i wydanie nie było możliwe. Bł±d został poprawiony.
 27. Dodawanie nowych wniosków: został zmieniony napis z 'Pojazdy' na 'Pojazdy przypisane do wniosku' – przy przypisywaniu pojazdów do wniosku lub zmianie wykazu pojazdów.
 28. Poprawienie błędu przy scalaniu firm.
 29. PrzewoĽnicy -> Dodanie kolumny ‘Ważno¶ć zabezp. fin. (art. 7 WE 1071)’ W tej kolumnie wy¶wietlana jest data ważno¶ci wpisanego w profilu przedsiębiorcy dokumentu okre¶laj±cego zabezpieczenie finansowe zgodnie z art. 7 rozp. WE 1071/2009. Dzięki temu można łatwo znaleĽć przedsiębiorców, którym kończy się ważno¶ć przedstawionego dokumentu.
 30. PrzewoĽnicy -> Przedsiębiorcy: poprawienie działania filtru ‘brak licencji taxi’.
 31. PrzewoĽnicy -> Taksówki: poprawienie wy¶wietlania danych w kolumnie aktualny numer licencji.
 32. PrzewoĽnicy -> Taksówki: przy dodawaniu nowej taksówki do rejestru program podpowiada pierwszy najmniejszy wolny numer boczny (dotychczas podpowiadał największy).
 33. PrzewoĽnicy -> Taksówki: został dodany dodatkowy filtr przy wykazie taksówek: ‘aktywne, przypisane do dokumentu’. S± to taksówki przypisane do ważnej licencji na taksówkę i nie zdjęte ze stanu.
 34. PrzewoĽnicy -> Taksówki: przy zmianie licencji na taksówkę i zmianie przypisanej do tej licencji taksówki, program nie podpowiada numeru bocznego, tylko po wpisaniu danych automatycznie nadaje numer boczny taki sam jak poprzedniej taksówki. Je¶li przy dodawaniu taksówki przy zmianie licencji na taksówkę podamy numer boczny, zostanie on zachowany.
 35. PrzewoĽnicy -> Wnioski: zostały dodane na listach wniosków dodatkowe kolumny: Data wyga¶nięcia, Data cofnięcia i Data umorzenia. Dzięki temu, przy zapisywaniu listy lub drukowaniu, można w łatwy sposób utworzyć np. listę wygaszonych dokumentów, razem z datami wygaszenia.
 36. PrzewoĽnicy -> Licencje na taksówki: została dodana możliwo¶ć wybrania dowolnej taksówki z rejestru przy dodawaniu wniosku o taksówkę lub zmianę (niekoniecznie taksówka przypisana do przedsiębiorcy). Umożliwia, to obsługę takiej sytuacji, gdzie dwóch przedsiębiorców jeĽdzi fizycznie tym samym pojazdem (o tym samym numerze bocznym). Przy dodawaniu wniosku lub zmianie licencji, należy odhaczyć przycisk ‘Tylko taksówki należ±ce do przedsiębiorcy’, wtedy będzie możliwo¶ć wybrania dowolnej taksówki z rejestru.
 37. PrzewoĽnicy -> wnioski o zezwolenia na linie regularne oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów: dodanie kolumny Obszar przewozów do listy dokumentów. W Za¶wiadczeniach PTZ została dodana kolumna Zakres przewozów. Zmiana ta umożliwia odfiltrowanie zezwoleń, potwierdzeń, za¶wiadczeń w zależno¶ci od obszaru.
 38. PrzewoĽnicy -> Uprawnienia przewozowe: zablokowanie akcji wniosek o dodatkowe wypisy dla licencji na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy (LPR). Ten dokument nie posiada wypisów.
 39. PrzewoĽnicy -> Za¶wiadczenia PTZ: poprawienie wy¶wietlania daty ważno¶ci od na li¶cie.
 40. PrzewoĽnicy -> zmiana dokumentu: poprawienie działania ilo¶ci wypisów – nie było możliwe przy zmianie ustawienia więcej niż 99 wypisów. Ograniczenie zostało zniesione.
 41. Poprawienie działania parametru ogólnego ‘Data ważno¶ci’. Przy niektórych dokumentach program niepoprawnie cofał datę o 2 dni przy akceptacji i ustawionym parametrze data wczorajsza. Teraz zawsze cofa prawidłowo o 1 dzień.
 42. Akcja nadaj/zmień numer sprawy: zmiana wygl±du interfejsu na bardziej intuicyjny.
 43. Edycja przedsiębiorców: Po wpisywaniu kodu pocztowego i przej¶ciu na inne pole w edytorze, program automatycznie formatuje kod pocztowy. Je¶li dla danego kodu istnieje tylko 1 miejscowo¶ć, jest ona automatycznie uzupełniana w polu miejscowo¶ć.
 44. Edycja osób: Po wpisywaniu kodu pocztowego i przej¶ciu na inne pole w edytorze, program automatycznie formatuje kod pocztowy. Je¶li dla danego kodu istnieje tylko 1 miejscowo¶ć, jest ona automatycznie uzupełniana w polu miejscowo¶ć.
 45. Pojazdy: je¶li pojazd został usunięty i trafił do listy pojazdów usuniętych, przy jego edycji następuje przywrócenie pojazdu do rejestru.
 46. Pojazdy: dodanie do listy dokumentów możliwych do przypisania do pojazdu dokumentu ‘pozwolenie czasowe’.
 47. Pojazdy: dodanie do pojazdów przy podgl±dzie wła¶ciwo¶ci możliwo¶ci przeklikiwania się na poprzedni i następny rekord, bez konieczno¶ci zamykania okna.
 48. Za¶wiadczenia o ukończeniu kursu/OSK: przy dodawaniu za¶wiadczenia o ukończeniu kursu, je¶li wybiorę egzamin, program automatycznie podpowiada mi kolejn± osobę z egzaminu do wystawienia za¶wiadczenia.
 49. OSK: możliwo¶ć zaznaczenia kilku rekordów i ich zaimportowania do bazy z PortalOSK.
 50. OSK: w czę¶ci dane z PortalOSK zostały wymienione ikonki do pobierania danych.
 51. Kierowcy, instruktorzy, kursanci, itp. /OSK: dodanie przy podgl±dzie wła¶ciwo¶ci możliwo¶ci przeklikiwania się na poprzedni i następny rekord, bez konieczno¶ci zamykania okna.
 52. Przedsiębiorcy, OSK, SKP: poprawa sortowania na li¶cie: nie s± brane pod uwagę cudzysłowy i inne znaki specjalne na pocz±tku nazwy.
 53. Stacje Kontroli Pojazdów: na li¶cie stacji kontroli została dodana kolumna adres stacji kontroli.
 54. Holowanie pojazdów: w niektórych przypadkach pojawiał się bł±d przy wej¶ciu w opłaty. Został on poprawiony.
 55. Wnioski i drukowanie za¶wiadczeń dla diagnostów: w niektórych przypadkach wnioski nie pojawiały się po zapisie na li¶cie wniosków o za¶wiadczenie diagnosty. Bł±d został poprawiony.
 56. Poprawienie słowa pojawiaj±cego się w Opcjach wydruków Karty parkingowej-> ‘Oznaczenie organu’ (należy zresetować szablon do ustawień fabrycznych, żeby zmiana zadziałała).
 57. Poprawienie drukowania decyzji ws. zezwoleń na linie regularne: umożliwienie edycji stopki dokumentu (otrzymuj±). Został również poprawiony szablon wydruku. Przy aktualizacji nie zostanie on zmieniony, można poprawić poprzez zresetowanie szablonu do ustawień fabrycznych.
 58. Wnioski w czę¶ci przewoĽnicy: dodanie możliwo¶ci drukowania decyzji o wyga¶nięciu oraz o cofnięciu. Decyzja jest dodawana do panelu drukowania w momencie wykonania akcji wygaszenia lub cofnięcia. W panelu drukowania jest możliwe jej wyedytowanie i wydrukowanie. Do tworzenia decyzji można również używać parametrów pokazanych w opcjach drukowania. Uwaga: domy¶lne przyczyny wygaszenia i cofnięcia dokumentu można edytować i dodawać w słownikach. Wpisanie dobrych szablonów przyczyn może znacznie ułatwić pracę.

 59. Instalacja programu:

  1. Został dodany przycisk wy¶wietlaj±cy instrukcję instalacji.
  2. Przy instalacji serwera, instalator umieszcza paczkę do instalacji stacji roboczych na serwerze. Na stacji roboczej, je¶li uruchamiany jest program z niższej wersji niż zainstalowana na serwerze (ale co najmniej 1.17.26), stacja robocza automatycznie pobierze instalator z serwera i zapisze na stacji roboczej. Je¶li zalogowany użytkownik Windows ma wystarczaj±ce uprawnienia, będzie mógł samodzielnie zaktualizować program do wersji zainstalowanej na serwerze.
  3. W niektórych przypadkach instalator niepoprawnie przestawiał sposób logowania do Foris z systemu operacyjnego na podstawowy. Problem został rozwi±zany.

12.03.2014


 1. Poprawienie błędu pokazuj±cego się przy wykazie pojazdów, taksówek, kierowców i zarz±dzaj±cych transportem (Access Violation).
 2. Poprawienie błędu zmiany daty końca ważno¶ci zezwolenia na linie regularne/regularne specjalne (cofanie daty z 31-12-2016 na 30-12-2016 przy ustawionym parametrze domy¶lna data ważno¶ci wczorajsza).

05.03.2014


 1. Poprawienie daty ważno¶ci w nowych wnioskach o wydanie Za¶wiadczenia na potrzeby własne.

28.02.2014


 1. Parametry drukowania: dla każdego wydruku możliwe jest ustawienie oddzielnych parametrów drukowania dla każdego użytkownika. Zmiana ta umożliwia drukowanie tych samych dokumentów na różnych drukarkach przez różnych użytkowników programu. W formatowaniu i opcjach wydruku każdego dokumentu została dodana opcja wyboru: czy korzystamy z ustawień ogólnych, czy osobnego formatowania dla każdego użytkownika. W przypadku wybrania tej drugiej opcji każdy użytkownik może ustawić formatowanie niezależne od innych użytkowników programu w wybranym rodzaju druku.
 2. Miejscowo¶ć drukowana w nagłówku (np. zezwolenie na linię regularn ±): został zmieniony sposób wyboru miejscowo¶ci pojawiaj±cej się w nagłówku. Użytkowników systemu można przypisywać do wydziałów/oddziałów/delegatur, które maj± siedzibę w innej miejscowo¶ci (wydziały do firmy, na któr± jest zarejestrowany program można dodać w Słowniki -> Urzędy). W nagłówku dokumentów drukuje się miejscowo¶ć wydziału urzędu, do którego przypisany jest użytkownik wykonuj±cy drukowanie. Zatem na wydrukach użytkowników przypisanych do wydziału znajduj±cego się w miejscowo¶ci X, będzie pojawiała się miejscowo¶ć X.
 3. Do parametrów numeracji każdego dokumentu został dodany parametr 'Sufiksuj dokumenty polem 'kod firmy' przypisanej do zalogowanego użytkownika wydziału urzędu'. Jego zaznaczenie przy wł±czonej automatycznej numeracji dokumentów powoduje, ze przy akceptacji do numeru dokumentu generowanego automatycznie przez system dodawany jest sufiks w postaci pola Kod firmy. Kod firmy jest odczytywany z urzędu lub wydziału/oddziału/departamentu urzędu, do którego przypisany jest zalogowany użytkownik.
 4. Poprawienie działania programu przy zmianie dokumentu, przy zaznaczonym parametrze ‘dodaj prefiks/sufiks’. Program domy¶lnie dodaje kolejny numer zmiany do sufiksu, analizuj±c wpisan± tam tre¶ć: je¶li istnieje sufiks i w sufiksie po separatorze jest liczba – zwiększa t± liczbę o 1 (np.: pole sufiks to liczba ‘3’, przy zmianie program automatycznie proponuje ‘4’). Je¶li w sufiks jest pusty lub s± w nim inne znaki, program dodaje do sufiksu separator i 1 (np. je¶li separator to ‘/’, a sufiks to ‘ABC’ program proponuje ‘ABC/1’, je¶li sufiks to ’ABC/4’, program proponuje ‘ABC/5’, je¶li sufiks jest pusty, program proponuje ‘1’).
 5. Wykaz taksówek: zmiana nazwy i opisu. Wykaz taksówek to raport pokazuj±cy wprowadzone do rejestru taksówki w powi±zaniu z licencjami na transport osób taksówk±. To powi±zanie zostało uwzględnione w nazwie.
 6. Nowy raport: ‘Wykaz opłat – lista uproszczona’. W raporcie opłaty nie s± grupowane po firmie i dokumencie, jak w dotychczas istniej±cym wykazie.
 7. Nowy typ adresu w firmach: Parking. Umożliwia on wpisywanie kilku adresów w holowaniu pojazdów.
 8. Umożliwienie dodawania zał±czników bezpo¶rednio w menu akcji (bez wybierania akcji). Do historii zapisywana jest informacja o dodaniu zał ±cznika.
 9. Zmiana działania filtrów: filtr wyszukiwania (lupka), oraz filtr po prawej stronie (drzewko) zostały ze sob± powi±zane. Wyszukiwanie za pomoc± lupki uwzględnia wybran± pozycję w drzewie i odwrotnie: wybranie pozycji w drzewie przy wyszukiwaniu za pomoc± lupki, wyszukuje tylko we wstępnie odfiltrowywanych rekordach. Jest to działanie analogiczne do działania przy wybranej firmie (filtr górny): wyszukiwanie jest zawężane przez każdy z wybranych filtrów.
 10. Poprawione zostało wyliczanie daty końca ważno¶ci zezwolenia na przejazdy nienormatywne, w przypadku, je¶li domy¶lna data ważno¶ci ustawiona jest na datę wczorajsz± (parametry ogólne).
 11. Poprawione zostało wy¶wietlanie informacji na li¶cie dokumentów przy wnioskach o zwrot wypisów oraz o wydanie wtórnika.
 12. Poprawienie sprawdzania poprawno¶ci rozliczenia opłat przy wydawaniu dokumentów.
 13. W wykazie druków (ustawienia -> druki -> wszystkie) zostały dodane kolumny:
  • imię i nazwisko przyjmuj±cego druk do ewidencji
  • imię i nazwisko pracownika, który druk wykorzystał (wydrukował)
  • imię i nazwisko pracownika anuluj±cego druk
   oraz daty wykonania tych czynno¶ci. Dla rekordów istniej±cych już w bazie nie jest uzupełniona kolumna użytkownik przyjmuj±cy. Będzie ona uzupełniana dla kolejnych dodawanych druków. Użytkownik drukuj±cy i anuluj±cy (archiwizuj±cy) jest wypełniona na podstawie historii druków w systemie.

21.02.2014


 1. Filtrowanie po firmie: w okienku nad rejestrami/wnioskami, gdzie istnieje możliwo¶ć filtrowania po firmie, zostało umożliwione wpisywanie tre¶ci wyszukiwania bezpo¶rednio w okno z napisem (wybierz). Po kliknięciu na szukaj (albo klawisz enter), pokazuj± się wyniki wyszukiwania. Upraszcza to filtrowanie po firmie w systemie. Zostało również zmienione położenie filtru, tak, żeby był on lepiej widoczny.
 2. We wszystkich generatorach raportu, przy generowaniu raportu można podać jego nazwę, która będzie widoczna na li¶cie zapamiętanych raportów. Dzięki temu jest możliwe opisywanie tworzonych raportów.
 3. Zostało umożliwione prowadzenie oddzielnej i automatycznej numeracji zezwoleń na linie regularne i regularne specjalne. W parametrach numeracji do zezwoleń na linie regularne została dodana dodatkowa zakładka, gdzie można wł±czyć i ustawić oddzieln± numerację zezwoleń na linie regularne specjalne.
 4. W ustawieniach na li¶cie wszystkich druków zostały dodane kolumny Status druku oraz Firma. Na li¶cie wykorzystanych druków została dodana kolumna Status druku i Numer dokumentu. Dodane kolumny znacznie ułatwiaj± wyszukiwanie druku i sposobu jego wykorzystania
 5. Na li¶cie niewykorzystanych druków została dodana możliwo¶ć anulowania wielu druków jednocze¶nie. Po zaznaczeniu wielu druków (z klawiszem SHIFT lub CTRL) i wybraniu edycji jest możliwo¶ć anulowania. W przypadku pozbycia się większej ilo¶ci druków nie trzeba ich anulować pojedynczo, można wykonać anulowanie dla wszystkich druków jednocze¶nie.
 6. Za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne: sprawdzanie opłat przy tym dokumencie zostało przeniesione do akcji wydania dokumentów (zamiast, jak do tej pory przy akceptacji wniosku).
 7. Przy wydawaniu dokumentów po zmianie również jest wykonywana weryfikacja opłat.
 8. Został poprawiony bł±d weryfikacji unikalno¶ci numeru: przy niektórych uprawnieniach przewozowych przy zmianie numeru z np. ‘001/2014’ na ‘001’, program zgłaszał nieprawidłowo, że numer już istnieje.
 9. Pojazdy: Przy dodawaniu wniosku o wydanie za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne zostało dodane ostrzeżenie, je¶li liczba pojazdów zadeklarowanych we wniosku różni się od liczby wypisów lub od liczby pojazdów faktycznie przypisanych do wniosku.
 10. Pojazdy: w przewoĽnikach w pojazdach zostały dodane nowe kolumny: liczba miejsc w pojeĽdzie (suma liczby miejsc siedz±cych i stoj±cych), oraz Numer firmy.
 11. Pojazdy: w przewoĽnikach w taksówkach została dodana nowa kolumna: Numer firmy.
 12. Taksówki: w niektórych przypadkach (po zmianie pojazdu w licencji na taksówkę) wy¶wietlały się niepoprawne dane w kolumnie aktualny numer licencji. Bł±d został poprawiony.
 13. Kierowcy: w przewoĽnikach w Kierowcach i Zarz±dzaj±cych transportem została dodana kolumna Numer firmy.
 14. Zarz±d/wła¶ciciel i kierowcy: została poprawiona wysoko¶ć okna i dopasowana do rozdzielczo¶ci ekranu 1024x768.
 15. W przewoĽnikach do umów, kontroli i wniosków została dodana kolumna Numer firmy.
 16. Poprawienie dodawania zer wiod±cych do wypisu przy wniosku o dodatkowe wypisy. Liczba zer wiod±cych jest dodawana zgodnie z parametrem numeracji dla danego rodzaju dokumentu. Poprawiona został również autonumeracja wypisów przy wniosku o dodatkowe wypisy.
 17. Zmiana wygl±du kroku podsumowania akceptacji wniosku (krok 2 akceptacji). Wy¶wietlenie informacji szczegółowych z podsumowaniem elementów na akceptowanym wniosku.
 18. Udoskonalenie sortowania po numerze wniosku w rejestrach wniosków. Sortowanie jest numeryczne po wła¶ciwym numerze (czyli 1, 2, 3, itp.), bez uwzględniania zer wiod±cych.
 19. W menu akcji we wszystkich wnioskach został zamieniony przycisk ‘wła¶ciwo¶ci’ na ‘historia’. Wy¶wietlana jest lista historii zmian danego dokumentu.
 20. Do wniosków na zezwolenia na linie regularne, za¶wiadczenia PTZ i potwierdzenia zgłoszenia przewozów zostały dodane kolumny Nazwa linii i Przebieg linii.
 21. Zezwolenia na linie regularne: je¶li wniosek jest na okres dłuższy niż do 31-12-2016, przy akceptacji program automatycznie jako datę końcow± ważno¶ci zezwolenia podpowiada 31-12-2016, niezależnie od ustawionych parametrów dotycz±cych daty końca ważno¶ci.
 22. Przy zmianie licencji na taksówkę, wydanej na druku LTA, domy¶lnie zaznacza się poprawny obszar przewozów, analogiczny jak w LTA i wła¶ciwy dla druku LTX. Nie ma potrzeby ręcznej zmiany tego ustawienia.
 23. We wniosku o wydanie wtórnika na taksówkę zostało umożliwiona edycja pola daty licencji, która jest drukowana, jako data udzielenia).
 24. Przy zmianie licencji na taksówkę wydanej wg. rozporz±dzenia z 2007 roku, automatycznie poprawiany jest obszar przewozów, na analogiczny z nowego rozporz±dzenia.
 25. Słowniki: poprawienie opisu na przycisku ‘Zezwolenia – linie regularne’.
 26. Poprawienie działania przycisku usuń w OSK, SKP, firmach holuj±cych i o¶rodkach rehabilitacji.
 27. Wysoko¶ć okna dodawania kierowców, instruktorów, itp. została zmniejszona i dostosowana do rozdzielczo¶ci ekranu 1024x768.
 28. Okno edycji przedsiębiorców (przewoĽnicy, OSK, SKP, Administratorzy Przystanków, O¶rodki rehabilitacji) zostały powiększone do całego ekranu. Przy dodawaniu lub edycji firmy, informacje wy¶wietlaj± się w trybie pełnoekranowym. Dzięki temu okno lepiej dopasowuje się do rozdzielczo¶ci ekranu 1024x768. Poprawione zostało również działanie przycisku zapisz, przy edycji nazwy firmy.
 29. Dodanie funkcji scalania instruktorów, wykładowców i kursantów. Scalanie możliwe jest dla osób, które maj± takie samo Imię, Nazwisko i PESEL lub datę urodzenia. Je¶li dana osoba jest wykorzystywana w usłudze PortalOSK, scalenie nie jest możliwe. W takim przypadku należy spróbować scalić osoby w druga stronę lub skontaktować się z firm± Informica.
 30. Poprawienie dodawania opisu do dokumentów przedsiębiorcy i pojazdu. Program ucinał zapisywany tekst po 50 znakach, zostało poprawione na 500 znaków.
 31. Kierowcy, zarz±dzaj±cy transportem, instruktorzy, wykładowcy, diagno¶ci: dodanie możliwo¶ci nieokre¶lania systemu pracy i rodzaju umowy (warto¶ć ‘nieznane’).
 32. Dodany nowy rodzaj dokumentu przypisywanego do przedsiębiorcy: pozwolenie czasowe.
 33. Poprawienie błędu z dodawaniem drugiego zatrudnienia: program nieprawidłowo sygnalizował zachodzenie na siebie dat zatrudnienia dla 1 firmy.
 34. Raporty
  • ogólne: dodanie eksportu do pliku CSV (szybki eksport, płaska lista, bez formatowania, możliwo¶ć otwarcia w Excelu lub OpenOffice Calc) oraz dodanie szybkiego eksportu do Excela przy użyciu standardu xml. Wydajno¶ć eksportu do standardowego pliku xls została poprawiona i zostały ustawione poprawne domy¶lne parametry eksportu.
  • ogólne: przedsiębiorcy, kierowcy i pojazdy usunięte nie pojawiaj± się na raportach (s± jedynie widoczne w filtrze usunięte).
  • wykaz dokumentów: dodanie kolumn: dat ważno¶ci, przebiegu linii, nazwy linii, zmiana filtrów i sposobu wybierania danych. Domy¶lnie s± wybierane ważne oryginały wydanych dokumentów.
  • wykaz wniosków: dodanie kolumn: przebiegu linii, nazwy linii, zmiana filtrów (umożliwienie filtrowania po zadanym polu) i sposobu wybierania danych (poprawienie wy¶wietlania danych z wniosków historycznych).
  • Dodatkowy raport ‘Wolne numery boczne taksówek (na podstawie licencji)’. Istniej±cy w programie raport pokazywał wolne numery boczne taksówek na podstawie rejestru taksówek. Porównanie tych raportów może pokazać ewentualne problemy z poprawno¶ci± dat przyjęcia i zdjęcia pojazdów ze stanu w rejestrze taksówek.
  • Wykaz taksówek: dodanie kolumn numer boczny pojazdu z licencji i z rejestru taksówek; poprawienie wybierania danych do raportu; zmiana filtra domy¶lnego: filtrowane s± domy¶lnie ważne taksówki, wraz z informacj± o licencji.
  • Wykaz taksówek: dodanie kolumn dotycz±cych taksometru, badania technicznego, dowodu rejestracyjnego i własno¶ci (kolumny wypełniane s± na podstawie dodanych do taksówki dokumentów).
   UWAGA: pomiędzy wykazem taksówek a wykazem dokumentów, gdzie wyfiltrowane s± taksówki mog± występować różnice w następuj±cych sytuacjach:
   Brak w wykazie dokumentów, a występuj± w wykazie taksówek, je¶li:
   - brak jest wydanych druków (np. przy wniosku o wydanie wtórnika, do momentu wydania, zmianie dokumentu do momentu wydania)
   - wszystkie druki s± archiwalne (dokument ma status wydany, ale wydruki zostały anulowane/zarchiwizowane) To s± dane niepoprawne: należy je wyfiltrować w wykazie dokumentów i sprawdzić.
   Brak w wykazie taksówek, a występuj± w wykazie dokumentów:
   - Dokumenty, których status jest ‘czeka na wydanie’, natomiast wydruk został ręcznie wydany (z poziomu panelu drukowania). Takie rekordy również można odnaleĽć w wykazie dokumentów.
  • Dodatkowy raport ‘Uprawnienia na krajowy transport drogowy – wersja rozszerzona’. Raport jest rozszerzon± wersj± istniej±cego już raportu i zawiera oddzielne kolumny z ilo¶ci± każdego nowego uprawnienia przewozowego.
  • Wybieranie danych w raportach Uprawnienia na krajowy transport drogowy (obydwa), oraz sprawozdanie GUS zostały poprawione. Zestawienia robione s± na podstawie danych wpisanych we wnioskach.
   Uprawnienia na krajowy transport drogowy (kolumny):
   1 - LTR + ZPD w zakresie rzeczy (licencje na transport rzeczy starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   2 - LTR kat. po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo + LPR (licencje na transport rzeczy starego typu. kategoria po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo i licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy)
   3 - WLR + WPD w zakresie rzeczy (wypisy z licencji na transport rzeczy starego typu i wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   4 - LTO + ZPD w zakresie osób (licencje na transport osób starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   5 - WTO + WPD w zakresie osób (wypisy z licencji na transport osób starego typu i wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   6 - LTA + LTX (licencje na przewóz osób taksówk±)
   7 - ZLR (zezwolenia na linie regularne)
   8 - WLR (wypisy z zezwoleń na linie regularne)
   9 - ZLS (zezwolenia na linie regularne specjalne)
   10 - WLS (wypisy z zezwoleń na linie regularne specjalne)
   11 - ZAS na przewóz osób (za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe)
   12 - WZA na przewóz osób (wypisy z za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe)
   13 - ZAS na przewóz rzeczy (za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   14 - WZA na przewóz rzeczy (wypisy z za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   Uprawnienia na krajowy transport drogowy - wersja rozszerzona (kolumny):
   1 - LTR (licencje na transport rzeczy starego typu)
   2 - LTR kat. po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo (licencje na transport rzeczy starego typu. kategoria po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo)
   3 - WLR (wypisy z licencji na transport rzeczy starego typu)
   4 - LPR (licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy)
   5 - ZPD w zakresie rzeczy (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   6 - WPD w zakresie rzeczy (wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   7 - LTO (licencje na transport osób starego typu)
   8 - WTO (wypisy z licencji na transport osób starego typu)
   9 - ZPD w zakresie osób (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   10 - WPD w zakresie osób (wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   11 - LSO (licencje na przewóz osób samochodem osobowym)
   12 - WSO (wypisy z licencji na transport osób samochodem osobowym)
   13 - L79 (licencje na przewóz osób samochodem osobowym od 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±)
   14 - W79 (wypisy z licencji na przewóz osób samochodem osobowym od 7 do 9 osób ł±cznie z kierowc±)
   15 - LTA + LTX (licencje na przewóz osób taksówk±)
   16 - ZLR (zezwolenia na linie regularne)
   17 - WLR (wypisy z zezwoleń na linie regularne)
   18 - ZLS (zezwolenia na linie regularne specjalne)
   19 - WLS (wypisy z zezwoleń na linie regularne specjalne)
   20 - ZAS na przewóz osób (za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe) 21 - WZA na przewóz osób (wypisy z za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne osób typu krajowe i krajowe i międzynarodowe)
   22 - ZAS na przewóz rzeczy (za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   23 - WZA na przewóz rzeczy (wypisy z za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne rzeczy)
   Sprawozdanie GUS: (wiersz/kolumna)
   1/1 - LTO kategoria autobus, samochód os. i autobus + ZPD w zakresie osób (licencje na transport osób starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego osób)
   1/2 - WTO + WPD w zakresie osób (wypisy z licencji i zezwoleń j.w.)
   2/1 - LTA + LTX (licencje na przewóz osób taksówk±)
   2/3 - LTA + LTX - przypisane różne pojazdy do licencji na przewóz osób taksówk±
   3/1 - LTR + ZPD w zakresie rzeczy (licencje na transport rzeczy starego typu i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   3/2 - WLR + WPD w zakresie rzeczy (wypisy z licencji na transport rzeczy starego typu i wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego rzeczy)
   4/1 - LTR kat. po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo + LPR (licencje na transport rzeczy starego typu. kategoria po¶rednictwo lub przewóz i po¶rednictwo i licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy)
 35. Karty parkingowe: poprawienie wygl±du listy wyboru pojazdów przy dodawaniu karty parkingowej dla o¶rodka rehabilitacji.
 36. Karty parkingowe: zamiana kolumny Imię i nazwisko na ‘Imię i nazwisko / O¶rodek rehab.’. Dla kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych pokazuje się imię i nazwisko, dla o¶rodków rehabilitacji – nazwa o¶rodka rehabilitacji. Analogiczna zmiana została wykonana w podsumowaniu karty (wła¶ciwo¶ci i menu akcji).
 37. W podsumowaniu karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych wy¶wietlany jest napis Imię i nazwisko, dla o¶rodków rehabilitacji napis Firma.
 38. W panelu drukowania, je¶li mam wy¶wietlony podgl±d wydruku i zmieniam opcje drukowania, podgl±d wydruku od¶wieża się automatycznie.
 39. Na niektórych stacjach roboczych z Windows XP SP3 lub Windows Server 2008 SP2 po wej¶ciu do opcji wydruków program „zawisał”. Problem polegał na innej niż standardowa odpowiedzi z systemu operacyjnego na od¶wieżanie ekranu. Problem został rozwi±zany.
 40. Opcje numeracji: poprawienie błędu niezapisywania ilo¶ci zer wiod ±cych do wypisów na licencje na przewóz osób i rzeczy (starego typu).
 41. 41. W opcjach drukowania, w prawym dolnym rogu została dodana krótka instrukcja dotycz±ca skrótów klawiaturowych:
  CTRL + a: zaznaczanie wszystkich elementów
  CTRL + strzałki: przesuwanie zaznaczonego elementu
  SHIFT + strzałki: zmiana wielko¶ci zaznaczonego elementu
 42. Panel drukowania: poprawienie błędu sortowania po numerze wypisu i filtrowania. Do filtru zostało dodane możliwo¶ć wyfiltrowania ważnych oryginałów, kopii, dokumentów głównych i wypisów.
 43. Panel drukowania: na podgl±dzie wydruku zostało poprawione działanie scroll-a w myszce: scroll przesuwa podgl±d w górę i w dół.
 44. Panel drukowania: je¶li edytuję datę głównego dokumentu, program pyta się, czy zmienić datę na wszystkich niewydrukowanych wypisach. Je¶li poprawiam datę na wypisie, program pyta się, czy zmienić datę na niewydrukowanych innych wypisach.
 45. Została dodana historia do pojazdów (każdy rodzaj). Przy aktualizacji programu zostanie dodany 1 rekord historyczny z dat± utworzenia rekordu pojazdu w systemie (lub jego migracji). Przy każdej edycji pojazdu będzie zapisywany rekord historyczny.
 46. W filtrach dotycz±cych wniosków przewoĽników i kart parkingowych, został rozbudowany filtr ważnych dokumentów. Po rozwinięciu ‘ważne’ możemy dodatkowo wyfiltrować ważne dokumenty po rodzaju / kategorii dokumentu.
 47. Kontrole: dodanie akcji ‘zamknięcie kontroli (proces skrócony)’. Akcja umożliwia wykonanie zamknięcia kontroli bez konieczno¶ci przechodzenia przez cały proces: bezpo¶rednio po dodaniu kontroli można j± zamkn±ć.
 48. Kontrole: pole Uwagi zostało powiększone do 200 znaków.
 49. Została dodana nowa akcja: ‘zwrot wypisu’. Wykonanie akcji archiwizuje wybrane wypisy i odpowiednio zmniejsza liczbę wypisów we wniosku.
 50. Ogólne: Po kliknięciu na przycisk wła¶ciwo¶ci wniosku (albo dwuklik) został zmieniony wy¶wietlany interfejs użytkownika. Wy¶wietlane s± wszystkie istotne aktualne informacje dla danego wniosku.
 51. Ogólne: We wła¶ciwo¶ciach i edycji zostały dodane przyciski nawigacji po rekordach (zgodnie z ustawionym filtrem można przeł±czać na kolejny i poprzedni rekord).
 52. Poprawa zachowania programu przy zerwaniu poł±czenia z serwerem: program zamyka się bez komunikatu o błędzie (Read error).
 53. Poprawienie wy¶wietlania informacji o ilo¶ci dostępnych stanowisk na zakładce Ustawienia -> Licencje.
 54. Ogólne: zmiana widoku wła¶ciwo¶ci wniosków (uruchamiane dwuklikiem, albo przyciskiem wła¶ciwo¶ci): pokazuje się podsumowanie aktualnego dokumentu, wraz z informacjami szczegółowymi dotycz±cymi dokumentu. Zostały również dodane przyciski nawigacji po rekordach: kolejny rekord / następny rekord. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w menu akcji, czyli podczas edycji dokumentu.
 55. Ogólne: usunięcie przycisków nawigacji po rekordach. Przyciski scalania, oraz wy¶wietlania historii zostały dodane bezpo¶rednio pod przyciskami edycji. Scalanie przedsiębiorców zostało usunięte spod przycisku usuń.
 56. Ogólne: została dodana możliwo¶ć eksportu danych widocznych w rejestrach do pliku CSV (Excel, OpenOffice Calc) oraz drukowania i zapisu do pdf. Przyciski eksportu i drukowania zostały dodane po prawej stronie, obok wyszukiwania:
 57. Ogólne: system zapamiętuje szeroko¶ci kolumn i ich kolejno¶ć dla wszystkich okien i dla każdego użytkownika. Informacje zapisywane s± na stacji roboczej (na komputerze, dla zalogowanego użytkownika Windows).
 58. Zarz±dzanie użytkownikami: użytkownika w systemie mogę przypisać do wydziału (delegaturę) urzędu dodanego do systemu dla urzędu w licencji. Wydział urzędu dodaje się w Słownikach urzędów.
 59. Instalator: umożliwienie instalacji oddzielnie bazy danych i usługi Serwer Informica. W instalatorze można wybrać zainstalowanie i zaktualizowanie bazy danych na innym serwerze, gdzie zainstalowany jest SQL Server. Na li¶cie przy instalacji serwera został dodany przycisk zaawansowane. Żeby zainstalować bazę na serwerze zdalnym należy podać nazwę serwera i instancji, oraz ¶cieżkę, gdzie na serwerze zdalnym będ± umieszczone pliki bazy danych.

27.12.2013


Moduł Dokumenty:
 1. Zostały rozdzielone zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne od wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. W menu PrzewoĽnicy -> Wnioski zamiast istniej±cej pozycji Zezwolenia zostały dodane 2 nowe:
  • Zezwolenia – linie regularne
  • Zezwolenia – nienormatywne
  UWAGA: żeby ta funkcjonalno¶ć działała poprawnie, konieczna jest podmiana pliku licencji. Po aktualizacji będzie widoczna jedynie pozycja Zezwolenia – linie reg. Firma Informica wygeneruje dla Państwa plik licencji uwzględniaj±cy now± pozycję w menu. Na podmianę pliku licencji jest 30 dni. Niezbędne zmiany zostały wykonane również w parametrach dotycz±cych zezwoleń, słowniku wyga¶nięć oraz raportach. Zezwolenia zostały porozdzielane. Dzięki powyższej zmianie jest możliwe utworzenie dostępu tylko do wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
 2. Została wykonana podmiana w menu nazwy Za¶wiadczenia na ‘Za¶wiadczenia na potrz. własne’. Analogiczne poprawki zostały wykonane w parametrach, słownikach i raportach. Zmiana ma na celu ułatwienie nawigacji po programie.
 3. Poprawiona została wydajno¶ć programu przy wczytywaniu listy firm (wczytywanie danych jest obecnie dużo szybsze).
 4. Poprawiona została wydajno¶ć programu przy wczytywaniu listy pojazdów i taksówek (wczytywanie danych jest obecnie dużo szybsze).
 5. Poprawiona została wydajno¶ć programu przy wczytywaniu listy kierowców, instruktorów, wykładowców i kursantów (wczytywanie danych jest obecnie dużo szybsze).
 6. Poprawienie błędu wniosku o zmianę terminu ważno¶ci: data ważno¶ci aktualizowała się niepotrzebnie przy edycji liczby wypisów.
 7. W Parametrach ‘Opcje ogólne’ został dodany parametr ‘Dodawaj opłaty’. Domy¶lnie jest on zaznaczony. Jego odznaczenie powoduje wył ±czenie dodawania opłat przy generowaniu wniosków.
 8. Przy zmianie licencji na taksówkę, gdzie licencja została wydana na „starym” formularzu (LTA), a po zmianie zostanie wydana na nowym (LTX, wg. rozporz±dzenia z dnia 18 czerwca 2013), dokument będzie się poprawnie filtrował przy filtrowaniu Uprawnień przewozowych po kategorii. Po zmianie będzie wy¶wietlał się jako dokument typu LTX. Je¶li chcemy wyfiltrować wszystkie taksówki, musimy zaznaczyć wszystkie pozycje dotycz±ce taksówek w filtrze kategoria/rodzaj trzymaj±c wci¶nięty klawisz CTRL.
 9. Karty parkingowe: poprawienie domy¶lnej daty, przy wydawaniu kart parkingowych na czas okre¶lony. Domy¶lna data to dzi¶ plus 1 rok.
 10. W opcjach wydruku (formatowanie elementów na wydrukach) po pod¶wietleniu konkretnego elementu na wydruku zaznaczaj± się odpowiednie przyciski dotycz±ce wyrównania tekstu (do prawej/lewej/centruj/justuj oraz do dolnej/górnej/centruj). Dzięki temu wiadomo jak jest sformatowane ułożenie tekstu w danym polu.
 11. Umożliwienie drukowania własnych numerów za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne na wypisach z za¶wiadczeń. Je¶li w opcjach wydruku wypisu (WZA) ustawimy parametr … wtedy na wydruku wypisu w polu Numer za¶wiadczenia będzie pojawiała się tre¶ć: numer druku ¶cisłego zarachowania + numer własny za¶wiadczenia, np. „0391334 0015”. Prosimy pamiętać, że aby drukować własne numery za¶wiadczeń w parametrach numeracji za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne konieczne jest wył ±czenie parametru „numer za¶wiadczenia = numer druku”.
 12. Zostały poprawione domy¶lne (dodane przy instalacji programu) przepisy ustaw dotycz±ce wyga¶nięcia lub cofnięcia uprawnień przewozowych. Przepisy można przegl±dać i edytować w Słownikach.

  UWAGA: przepisy ustaw dodane ręcznie lub uprawnienia pochodz±ce z importu z programu Licencje nie zostały zmienione.

 13. Zostały zaktualizowane podstawy prawne drukowane na uprawnieniach przewozowych na najnowsze ‘Dz.U. 2013 poz. 1414’ (nie zostały zaktualizowane podstawy prawne, które zostały zmienione przez użytkownika).
 14. Przy dodawaniu i zmianie uprawnień przewozowych z opisu podstawy prawnej w interfejsie użytkownika został usunięty tekst ‘nr 0’.
 15. Poprawienie wy¶wietlania wykazu zmian na ekranie startowym aplikacji w systemach Windows XP.
 16. Poprawienie wy¶wietlania okien parametrów przy ustawionych dużych czcionkach w Windows XP. Okna edycji parametrów dostosowuj± się automatycznie do wybranej wielko¶ci czcionki w systemie Windows i wy¶wietla się cała tre¶ć.
 17. Poprawienie wy¶wietlania daty wydania w historii druku w panelu drukowania. Pojawia się data wykonania czynno¶ci, a w opisie data wybrana przy wydaniu.
 18. Poprawienie wy¶wietlania rodzaju uprawnień w menu akcji: tekst jest zawijany i widać cał± nazwę uprawnienia przewozowego.
 19. Poprawienie nazw kolumn w uprawnieniach przewozowych: słowo Licencja zostało zast±pione przez Uprawnienie.
 20. W rejestrze kart parkingowych została dodana kolumna Rodzaj karty, w której wy¶wietla się rodzaj wydanej karty: dla osoby niepełnosprawnej lub dla placówki rehabilitacyjnej.
 21. Poprawienie edycji druków niewykorzystanych: możliwa jest zmiana rodzaju druku.
 22. Poprawienie nadawania zer wiod±cych przy zmianie dokumentu i dodatkowych wypisach.
 23. Poprawienie błędu przy dodawaniu miejscowo¶ci: pojawiał się bł±d przy wybieraniu gminy.
 24. Poprawki i zmiany w raportach:
  • naprawienie błędu raportu Wykaz taksówek
  • dodanie opisów do dat w Wykazie wniosków i Wykazie dokumentów
  • optymalizacja działania raportu Wykaz dokumentów. Uwaga: przy dużej ilo¶ci rekordów rysowanie tabeli może nadal trwać długo (do 20s przy kilkunastu tysi±cach rekordów w raporcie).
  • w raporcie ‘Wykaz przypisania pojazdów’ zostało dodane drukowanie danych KRS/EDG przedsiębiorcy (możliwe jest wył±czenie drukowania tego pola). Ponadto zostało poprawiona wysoko¶ć pól dotycz±cych nazwy firmy i adresu, oraz drukuje się słowo ‘(brak)’ zamiast 0 w przypadku braku dat dokumentu.
  • w raporcie ‘Wykaz opłat’ zostało poprawiona wysoko¶ć pól dotycz±cych nazwy firmy i adresu, oraz drukuje się słowo ‘(brak)’ zamiast 0 w przypadku braku dat dokumentu.
  • Poprawienie działania raportu Plan kontroli (Raporty -> Raporty -> Kontrole): dodanie kolumny Lp. oraz poprawienie wy¶wietlania danych: w planie kontroli wy¶wietlaj± się wszystkie niezakończone kontrole.
  • Poprawienie działania raportu Raport wykonanych kontroli (Raporty - > Raporty -> Kontrole): dodanie kolumny Lp. oraz poprawienie wy¶wietlania danych: w raporcie wykonanych kontroli wy¶wietlaj± się wszystkie zakończone kontrole.
 25. Pojazdy pochodz±ce z importu z programu Licencje, Zezwolenia, Za¶wiadczenia: został uzupełniony rok produkcji, który nie zaktualizował się przy migracji danych.
 26. W opcjach drukowania dokumentów została dodana możliwo¶ć zaznaczenia wszystkich elementów za pomoc± klawiszy CTRL+a. Wtedy dla wszystkich elementów można wykonywać formatowania (np. zmiana rodzaju czcionki i wielko¶ci, wyrównanie).
 27. W drukowaniu zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego (oryginał ZPD oraz wypis WPD) został dodany parametr: Rodzaj drukowanego adresu. Domy¶lnie zaznaczony jest adres główny (adres rejestracji działalno¶ci), natomiast można zmienić drukowany adres na adres korespondencyjny (zgodnie z rozp. PE 1071/2009 art. 5 lit. a). Przy zaznaczonej powyższej opcji drukowany jest adres korespondencyjny przedsiębiorcy, czyli miejsce, w którym prowadzi działalno¶ć. Je¶li chcemy korzystać z nowej opcji należy każdemu przedsiębiorcy, któremu będziemy wydawać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego dodać adres korespondencyjny. Na pozostałych uprawnieniach przewozowych drukowany jest adres główny, czyli miejsce rejestracji działalno¶ci przedsiębiorcy.
 28. Dodanie możliwo¶ci automatycznego nadawania numerów firm - przewoĽników. W Ustawienia -> Parametry -> Opcje ogólne został dodany nowy parametr 'Automatycznie nadawaj numery firm (przewoĽnicy)’. Je¶li parametr zostanie zaznaczony, to przy dodawaniu firmy będzie podpowiadał się kolejny numer firmy, przy edycji i zapisie będzie sprawdzana unikalno¶ć numeru firmy. Domy¶lnie parametr jest odznaczony i weryfikacja numeru firmy jest wył±czona. Uwaga: przy wł±czeniu automatycznego nadawania numerów firm, nie odbywa się automatyczna weryfikacja istniej±cych numerów firm w systemie. Weryfikacja następuje przy dalszej pracy: dodawaniu i edycji przewoĽników- przedsiębiorców.
 29. Dodanie funkcji scalania przedsiębiorców. Scalać można tylko firmy, które maj± ten sam numer firmy oraz numer NIP. Scalanie firm znajduje się pod przyciskiem ‘-‘ (usuń). Należy wybrać firmę, z któr± chcemy scalić (pokazuje się lista firm, które spełniaj± warunek posiadania tego samego numeru firmy i numeru NIP), wybieramy wła¶ciw±. Firma, któr± scalamy zostanie usunięta i wszystkie jej dokumenty, pojazdy, kierowcy, itp., zostan± przeniesione do firmy, któr± wybrali¶my. Operacja scalania jest nieodwracalna. Operacja ma charakter techniczny – służy wyeliminowaniu w rejestrze przedsiębiorców duplikatów. Scalenie dotyczy też serwera zdalnego Informica (tam również eliminowane s± duplikaty scalanej firmy, je¶li istniej±), więc wymagany jest przy scaleniu dostęp do Internetu.
 30. Dodanie możliwo¶ci nadawania uprawnień ‘tylko do odczytu’. W uprawnieniach, je¶li użytkownik lub grupa ma zaznaczony ‘tylko do odczytu’ nie będzie mógł dodawać, usuwać ani edytować rekordów. Jedynie będzie aktywny przycisk wła¶ciwo¶ci umożliwiaj±cy podgl±d rekordów i ich historii.
AdminTool:
 1. Poprawienie wy¶wietlania informacji o działaniu silnika bazy danych MS SQL Server na zakładce Serwer Informica, je¶li system Foris działa w oparciu o domy¶ln± instancję MS SQL Server.
 2. Dodanie informacji na zakładce Wersja serwera Informica o ilo¶ci wykupionych stanowisk systemu.
 3. Przywrócenie komunikatu po odtworzeniu archiwalnej bazy danych.
 4. Umożliwienie wysyłania i pobierania archiwów na serwer zdalny Informica. Można wykonywać kopie zapasowe na serwer zdalny Informica. Pobieranie i odtwarzanie archiwów z serwera zdalnego Informica zostanie w przyszłym roku zaoferowane jako dodatkowa usługa. W tej chwili można z niej korzystać nieodpłatnie.

27.11.2013


Moduł Przystanki:

  1. Moduł przystanki: została zaktualizowana lista dróg: aktualizacja dróg wojewódzkich.

Moduł Dokumenty:

 1. Umożliwienie zmiany wersji rozporz±dzenia przy wniosku o zmianę terminu ważno¶ci licencji na taksówkę.
 2. Poprawienie błędu z zapisywaniem opisu pojazdów i taksówek.
 3. Dla zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych umożliwione zostało drukowanie nazwy organu odwoławczego w 2 linijkach: W parametrach organu odwoławczego możliwe jest dodawanie nowych linii oraz automatyczne wstawianie spacji na pocz±tku pierwszej linijki. Po poprawieniu położenia tego pola na wydruku, oraz jego wielko¶ci, można wydrukować nazwę organu odwoławczego w 2 linijkach.
 4. Zostało poprawione naliczanie opłat za wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych na zgodne z rozporz±dzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 4 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012 poz. 366).
 5. Dodanie możliwo¶ci eksportu do CEIDG nowych typów uprawnień przewozowych (nowe licencje uwzględniane s± przy eksporcie).
 6. Je¶li został dodany dokument, wydany i wyeksportowany do CEIDG, to, je¶li zostanie wykonane anulowanie wydania i anulowanie całego dokumentu, informacja o tym dokumencie zostanie wycofana z CEIDG (została dodana taka możliwo¶ć w bazie CEIDG).
 7. Poprawienie dodawania przedsiębiorcy: je¶li nazwę wpisujemy w dwóch linijkach, program poprawnie wyszukuje firmę w bazie zdalnej Informica (firmę, któr± podpowiada).
 8. Przy zmianie licencji na taksówkę, je¶li zmienia się pojazd i wskazuję taksówkę bez nadanego numeru bocznego, program automatycznie nadaje stary numer taksówki i ustawia datę zdjęcia ze stanu poprzedniego pojazdu. Zmiana ta umożliwia łatw± realizację zmiany pojazdu do licencji na transport drogowy osób taksówk±. Wystarczy dodać taksówkę wła¶ciwemu przedsiębiorcy, bez nadawania jej numeru bocznego. Następnie użyć akcji wniosek o zmianę uprawnienia (zmiana wszystkich wydruków). Po zaznaczeniu ‘Zmiana danych pojazdu’ i wybraniu nowego pojazdu, program automatycznie nada numer boczny i ustawi datę zdjęcia ze stanu „starej” taksówce.
 9. W historii licencji na taksówkę s± pokazane również dane pojazdu, na który została wydana licencja.
 10. W akcji zmiana dokumentu (bez zmiany wydruków) została udostępniona edycja daty końca ważno¶ci dokumentu (dla dokumentów na czas okre¶lony). Ponadto zostało poprawione działanie parametru ogólnego ‘Dodawaj opłaty przy zmianie dokumentu (bez zmiany druków): je¶li parametr jest odznaczony nie jest dodawana żadna opłata.
 11. OSK: dodanie nowej kategorii kursów i egzaminów: na pozwolenie na tramwaj (PT).
 12. Je¶li na wniosku o zmianę dokumentu ze zmian± wydruków zaznaczam, że zmieniły się dane przedsiębiorcy, to od razu jest możliwa edycja firmy – z formularza edycji wniosku. Został dodany przycisk edycji firmy.
 13. Dodanie możliwo¶ci justowania tekstu (wyrównanie do prawej i do lewej) na wydrukach w opcjach wydruku dokumentu.
 14. Poprawienie działania Multiselect (zaznaczania wielu pozycji) w filtrze we wnioskach. Je¶li zaznaczę kilka pozycji w filtrze używaj±c klawisza CRTL w oknie widzę wszystkie elementy z zaznaczonych pozycji filtra.
 15. Poprawienie błędu z automatycznym nadawaniem numerów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika (w niektórych przypadkach mechanizm niepoprawnie wskazywał pierwszy numer lub działał niepoprawnie przy anulowaniu).
 16. Dodanie możliwo¶ci wykonania zmiany dokumentu bez zmiany wydruków przy statusie sprawy ‘zwiększona liczba wypisów do dokumentu’ oraz ‘wydanie wtórnika do dokumentu’.
 17. Poprawienie działania programu przy wył±czonej opcji 'zawsze korzystaj z najnowszej wersji rozporz±dzeń'. Program podpowiada przy wprowadzaniu nowych uprawnień lub przy zmianie zawsze najnowsz± wersję rozporz±dzenia (któr± można zmienić na starsz±).
 18. Dodanie komunikatu w panelu drukowania, je¶li w rejestrze nie ma już wolnych druków ¶cisłego zarachowania typu, który próbuję drukować.
 19. Zmiany w generatorach raportów
  • Na raporcie Przypisanie pojazdów do dokumentu została dodana kolumna 'Liczba miejsc (suma)' (suma pól: liczba miejsc siedz±cych i stoj ±cych).
  • Dodanie do wykazów: dokumentów, wniosków, pojazdów, taksówek i kierowców możliwo¶ci sortowania po wybranej kolumnie.
  • Poprawa wybierania statusów i typów dokumentów w wykazach dokumentów i wniosków.
  • Poprawa raportów dotycz±cych taksówek: błędy wynikały najczę¶ciej z niepoprawnych danych w programie Licencje, które zostały zmigrowane do Foris. Często zdarzała się sytuacja, że w Licencjach została wydana licencja na taksówkę bez wpisania pojazdu do rejestru taksówek. W Foris taka sytuacja nie jest dopuszczalna, a niestety przy migracji nie zostało to uwzględnione. Przy aktualizacji zostan± dodane brakuj±ce taksówki na podstawie istniej±cych w programie licencji na taksówki. Bardzo prosimy uważnie sprawdzić poprawno¶ć rejestru taksówek po aktualizacji. Wszystkie ewentualne problemy prosimy zgłaszać do firmy Informica. Ponadto problem różnicy w ilo¶ci rekordów w rejestrach taksówek i na raportach może wynikać z tego, że na 1 pojazd zostało wydanych więcej niż 1 licencja. Prosimy sprawdzić rejestry również pod tym k±tem.
  • Dodanie kolumny NIP (firmy) w wykazie taksówek.
 20. Dodanie filtrowania do kierowców i osób zarz±dzaj±cych transportem: filtr na podstawie zatrudnienia.
 21. Poprawienie komunikatu przy próbie wykonania wniosku o zmianę wykazy pojazdów dla licencji na taksówkę.
 22. Poprawa działania parametru ogólnego (opcje ogólne) ‘Domy¶lna data ważno¶ci’. Je¶li wybrana jest opcja ‘Data wczorajsza’, program poprawnie ustawia datę końca ważno¶ci na datę o 1 dzień wcze¶niejsz±. Np.: data pocz±tku ważno¶ci to 2013-10-31, dokument ważny przez 2 lata, program ustawi datę końca ważno¶ci na 2015-10-30.
 23. Przy imporcie danych z programu Licencje mógł nast±pić bł±d z dat± końcow± i numerem zezwoleń na przewozy regularne. W trakcie aktualizacji bł±d, je¶li występuje, zostanie skorygowany.
 24. Dane za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne pochodz±ce z importy z programu Licencje zostan± skorygowane w następuj±cy sposób: jeżeli istniej± ważne dokumenty, których termin ważno¶ci nie upłyn±ł przed pocz±tkiem bież±cego roku, a które zostały wydane według rozporz±dzenia z 2004 roku (wtedy obowi±zywał inny wzór formularza wydruku za¶wiadczenia), to te dokumenty zostan± zmienione i zaktualizowane do formularza wydruku z roku 2006. Przy zmianie za¶wiadczenia pochodz±cego z programu Licencje i dostosowanego do definicji z rozporz±dzenia z roku 2004 pojawiały się błędy zwi±zane z niepoprawnym formularzem. Wzór wydruku za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne z rozporz±dzenia z roku 2004 nie został zaimplementowany w Forisie. Aktualizacja danych rozwi±że powyższy problem.
 25. Automatyczna numeracja spraw: dodanie przycisku zapisu parametrów numeru sprawy (komórka organizacyjna, symbol klasyfikacyjny i separator) oraz ułatwienie ustawiania i zmiany pocz±tkowego numeru sprawy. Numery sprawy nie można przestawić na niższy niż był ostatnio (wtedy mogłyby powtarzać się numery spraw nadawane automatycznie).
 26. Dodanie do przedsiębiorców możliwo¶ci dodawania nowych typów dokumentów, wynikaj±cych z art. 7a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. Dokumenty te można dodawać przy dodawaniu lub edycji przedsiębiorcy na zakładce ‘Dokumenty’.
 27. Dodanie do kierowców, osób zarz±dzaj±cych transportem i zarz±du wła¶cicieli możliwo¶ci dodawania za¶wiadczeń z Krajowego Rejestru Karnego oraz certyfikatu kompetencji zawodowych.
 28. Zmieniony został sposób opisu rodzajów uprawnień przewozowych na odpowiadaj±cy nazwom z ustawy o transporcie drogowym. Do ich łatwiejszego rozróżnienia do nazwy został dodany trzyliterowy skrót dokumentu. Zmiana dotyczy tylko uprawnień przewozowych.
 29. Umożliwienie dodawania za¶wiadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (PTZ) z dat± ważno¶ci bezterminow±.
 30. Poprawienie logiki działania nadawania numerów przy zmianie dokumentu (parametr Numeracja -> zmiana dokumentu).
  • Je¶li jest wybrana opcja Numer bez zmian to numer się nie zmienia.
  • Je¶li jest wybrana opcja Nowy numer, to numer nadaje się w zależno¶ci od ustawienia parametrów numeracji dla wybranego dokumentu (automatycznie lub ręcznie).
  • Je¶li jest wybrana opcja Nadaj prefix / sufix to pojawia się okienko do wpisania prefiksu lub sufiksu. Program automatycznie podpowiada kolejny numer sufiksu dla danego numeru. Ta opcja nie będzie działała, je¶li dla danego dokumentu numer dokumentu = numer druku.

30.09.2013


Moduł Dokumenty:

  1. Dodanie możliwo¶ci okre¶lania liczby znaków w numerze wypisu (zera wiod±ce). Odpowiedni parametr został dodany w parametrach numeracji poszczególnych typów dokumentów. Przy edycji wypisu jest możliwo¶ć poprawienia numeru, jak również dodania zer do numeru.
  2. Zmiany w raportach:

   • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem: poprawienie wy¶wietlania numerów licencji i zezwoleń (brakowało prefiksów i sufiksów).
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz OSK: Data wydania po¶wiadczenia potwierdzaj±cego spełnienie dodatkowych wymagań, Data zatrudnienia i rodzaj umowy instruktorów, Numery rejestracyjne, Marki i Kategorie pojazdów.
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz instruktorów: Data wydania legitymacji, Numer legitymacji, Daty ważno¶ci legitymacji, Uwagi (z instruktora).
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz wykładowców: Data wydania za¶wiadczenia, Uwagi (z wykładowcy).
   • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz diagnostów: Data wydania za¶wiadczenia, Uwagi (z diagnosty).
   • Wykaz przypisania pojazdów: usunięcie kolorów z raportu; dodanie kolumny Lp. do raportu, Dodatkowy parametr raportu: 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)': je¶li zaznaczony, to nie jest pokazywana ¶rodkowa czę¶ć raportu z numerami dokumentów i jest tylko lista pojazdów przypisanych do firmy.

UWAGA: Parametr 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)' jest domy¶lnie zaznaczony.

   • Dokumenty czekaj±ce na wydrukowanie: uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych na raporcie.
   • Sprawozdanie statystyczne GUS:
    • Przewóz autobusami: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu osób;
    • Przewóz taksówkami osobowymi: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki;
    • Transport rzeczy pojazdami samochodowymi: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
    • Działalno¶ć gospodarcza w zakresie po¶rednictwa przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na po¶rednictwo.
   • Uprawnienia na krajowy transport drogowy
    • Przewóz rzeczy: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
    • Licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na po¶rednictwo.
    • Przewóz osób: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu osób;
    • Licencja na przewóz taksówk±: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki.
   • Uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych w filtrach w Wykazie wniosków, w Wykazie dokumentów, w wykazie opłat i w wykazie przypisania pojazdów.
   • Dodanie do Wykazu instruktorów możliwo¶ci wy¶wietlania listy instruktorów wg ważno¶ci legitymacji (+ korekta błędu podgl±du raportu);
   • W raporcie ‘Wnioski o karty parkingowe’ mógł niepoprawnie wy¶wietlać się numer karty parkingowej. Zostało to poprawione.
   • Poprawa raportu Wykaz taksówek: poprawienie działania filtrów, dodanie dat anulowania, cofnięcia i wyga¶nięcia wniosku, domy¶lne sortowanie po numerze bocznym, możliwo¶ć wył±czania kolumn.
   • Poprawa raportu Pojazdy przypisane do dokumentu: w niektórych przypadkach raport zwracał niepoprawne wyniki w sytuacji, kiedy zaznaczony był parametr Uwzględniaj pojazdy nieprzypisane.
   • Dodanie nowego raportu: Wykaz kierowców (w czę¶ci PrzewoĽnicy).

UWAGA: Raporty: Wykazów dokumentów i Wykaz taksówek oraz Sprawozdanie GUS i Uprawnienia na krajowy transport drogowy mog± działać niepoprawnie dla danych importowanych z programu Licencje. Problem zostanie rozwi±zany w najbliższej wersji.

  1. Umożliwienie sortowania na li¶cie taksówek (PrzewoĽnicy -> Taksówki) w kolejno¶ci rosn±cej numerów bocznych (zamiast alfabetycznie).
  2. Dodanie do listy taksówek (PrzewoĽnicy -> Taksówki) kolumny ‘Aktualny numer licencji’. W tej kolumnie wy¶wietlany jest numer ważnej licencji przypisanej do taksówki.
  3. Przy akceptacji wniosku o now± licencję na taksówkę lub zmianie licencji na taksówkę nie jest już obowi±zkowe wypełnianie pola VIN pojazdu, gdyż nie jest ono drukowane na licencji.
  4. Umożliwienie zmiany liczby wypisów przy akcji przeniesienia uprawnień na inn± firmę, oraz umożliwienie anulowania wykonania tej akcji.
  5. Zmiana filtru na listach druków (Ustawienia/Druki) na dynamiczny: w filtrze pokazuj± się tylko nazwy faktycznie istniej±ce na li¶cie.
  6. Poprawienie błędu zwi±zanego z numeracj± nowych dokumentów: numery dokumentów anulowanych nie s± brane pod uwagę.
  7. Dodanie opłat przy zmianie licencji na taksówkę ze zmian± rozporz ±dzenia (tzn. poprzednia licencja była wydana zgodnie z rozporz±dzeniem z dnia 4-12-2007 i przy zmianie wydajemy zgodnie z rozporz±dzeniem z dnia 18-06-2013).
  8. W akcji opłaty za wniosek wy¶wietlenie numerów potwierdzenia wpłat.
  9. W parametrach ogólnych został rozdzielony parametr kontroluj rozliczanie opłat: można kontrolować rozliczanie opłat jedynie dla uprawnień przewozowych.
  10. Zwiększenie wielko¶ci nazwy zał±cznika, który można doł±czyć do programu do 256 znaków.
  11. Poprawka błędu nadawania numeru i drukowania numeru dla nowych uprawnień przewozowych.
  12. Program zawsze podpowiada najnowsz± wersję rozporz±dzenia przy dodawaniu i zmianie wydruku nawet, je¶li nie jest zaznaczony parametr ‘zawsze korzystaj z najnowszej wersji rozporz±dzeń’.
  13. Poszerzone zostało pole dodawania nowych druków do bazy, dzięki czemu widać pełn± nazwę dokumentu.
  14. Przy akceptacji Zezwolenia na krajowy transport drogowy rzeczy ( i osób), które wydawane jest bezterminowo, wyszarzenie daty terminu ważno¶ci i ustawienie okresu ważno¶ci ‘(bezterminowo)’.
  15. Licencje na taksówkę: przy wniosku o now± taksówkę i wniosku o zmianę wy¶wietlenie informacji o dacie przyjęcia na stan i zdjęcia ze stanu.
  16. Zmiana kolejno¶ci wy¶wietlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców, OSK, Innych jednostek, SKP, Parkingów, Firm holuj±cych i O¶rodków rehabilitacji.
  17. Zmiana kolejno¶ci kolumn w Pojazdach przewoĽników i Pojazdach szkoleniowych OSK: kolumna numer boczny została przeniesiona do ostatniej kolumny.
  18. Dodanie do OSK i Innych jednostek szkolenia na pozwolenie na tramwaj (dodatkowa kategoria).
  19. Dodanie do instruktorów i wykładowców uprawnień instruktorskich na pozwolenie na tramwaj.
  20. Dodanie paska postępu przy pobieraniu danych z PortalOSK.
  21. Poprawienie wy¶wietlania danych kursu w za¶wiadczeniu o ukończeniu kursu, w przypadku kiedy kurs nie ma okre¶lonej daty końcowej.
  22. Zmiana interfejsu dodawania osób: Pole PESEL zostało przeniesione na górę ekranu. Przy dodawaniu wykładowców, instruktorów i kursantów należy najpierw podać numer PESEL lub zaznaczyć, że dana osoba nie ma numeru PESEL, przed uzupełnieniem pozostałych danych.
  23. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie je¶li logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja Foris podł±cza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozł±cza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  24. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie, je¶li logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja FORIS podł±cza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozł±cza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  25. W niektórych przypadkach mógł się pojawiać bł±d wyliczania ilo¶ci wypisów po dodaniu wniosku o dodatkowe wypisy. Bł±d został poprawiony.
  26. Je¶li w parametrach numeracji przy zmianie dokumentu mam ustawion± opcję ‘dodaj prefiks lub sufiks’, to przy każdej zmianie program podpowiada najpierw sufiks 1 potem kolejne liczby.
  27. Dodanie pola do skre¶lenia dla wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika.

UWAGA: Konieczne będzie poprawienie ułożenia elementów na tym druku, gdyż przy instalacji ustawienia dla druku WPD zostan± zresetowane do ustawień fabrycznych.

  1. Umożliwienie dodawania taksówek bez numeru bocznego. Taksówki bez numeru bocznego nie podlegaj± sprawdzeniom.
  2. Umożliwienie dodania do wniosku na licencję na taksówkę pojazdu bez wprowadzonego numeru VIN (numer ten nie jest drukowany na nowych licencjach).

Moduł Przystanki:

  1. Zmiana kolejno¶ci wy¶wietlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców i Administratorów przystanków.

AdminTool:

 1. Zmiana sposobu wysyłania backupu do Informica (wysyłka serwisowa) z sftp na https. Do przesyłania backupu konieczne jest zalogowanie się w AdminTool.
 2. Je¶li przy robieniu backupu podany zostanie folder, który już istnieje, dodatkowo wy¶wietla się komunikat: 'Taki folder już istnieje. Dane zostan± nadpisane. Czy kontynuować?'
 3. Poprawka błędu przy logowaniu z wersji 1.13.21. Je¶li ustawiona była metoda logowania systemowa (użytkownik Windows), pojawiał się bł±d przy logowaniu. Poprawka dotyczy aplikacji Foris.exe i AdminTool.exe.

27.09.2013


Moduł Dokumenty:
  1. Dodanie możliwo¶ci okre¶lania liczby znaków w numerze wypisu (zera wiod±ce). Odpowiedni parametr został dodany w parametrach numeracji poszczególnych typów dokumentów. Przy edycji wypisu jest możliwo¶ć poprawienia numeru, jak również dodania zer do numeru.
  2. Zmiany w raportach:

    • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem: poprawienie wy¶wietlania numerów licencji i zezwoleń (brakowało prefiksów i sufiksów).
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz OSK: Data wydania po¶wiadczenia potwierdzaj±cego spełnienie dodatkowych wymagań, Data zatrudnienia i rodzaj umowy instruktorów, Numery rejestracyjne, Marki i Kategorie pojazdów.
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz instruktorów: Data wydania legitymacji, Numer legitymacji, Daty ważno¶ci legitymacji, Uwagi (z instruktora).
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz wykładowców: Data wydania za¶wiadczenia, Uwagi (z wykładowcy).
    • Dodanie nowych kolumn do raportu Wykaz diagnostów: Data wydania za¶wiadczenia, Uwagi (z diagnosty).
    • Wykaz przypisania pojazdów: usunięcie kolorów z raportu; dodanie kolumny Lp. do raportu, Dodatkowy parametr raportu: 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)': je¶li zaznaczony, to nie jest pokazywana ¶rodkowa czę¶ć raportu z numerami dokumentów i jest tylko lista pojazdów przypisanych do firmy.

   UWAGA: Parametr 'Pokazuj tylko pojazdy (bez dokumentów)' jest domy¶lnie zaznaczony.

    • Dokumenty czekaj±ce na wydrukowanie: uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych na raporcie.
    • Sprawozdanie statystyczne GUS:
     • Przewóz autobusami: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu osób;
     • Przewóz taksówkami osobowymi: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki;
     • Transport rzeczy pojazdami samochodowymi: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
     • Działalno¶ć gospodarcza w zakresie po¶rednictwa przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na po¶rednictwo.
    • Uprawnienia na krajowy transport drogowy
     • Przewóz rzeczy: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy;
     • Licencje na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy: dodatkowo dodajemy licencje na po¶rednictwo.
     • Przewóz osób: dodatkowo dodajemy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego w zakresie przewozu osób;
     • Licencja na przewóz taksówk±: uwzględnia nowe i stare licencje na taksówki.
    • Uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych w filtrach w Wykazie wniosków, w Wykazie dokumentów, w wykazie opłat i w wykazie przypisania pojazdów.
    • Dodanie do Wykazu instruktorów możliwo¶ci wy¶wietlania listy instruktorów wg ważno¶ci legitymacji (+ korekta błędu podgl±du raportu);
    • W raporcie ‘Wnioski o karty parkingowe’ mógł niepoprawnie wy¶wietlać się numer karty parkingowej. Zostało to poprawione.
    • Poprawa raportu Wykaz taksówek: poprawienie działania filtrów, dodanie dat anulowania, cofnięcia i wyga¶nięcia wniosku, domy¶lne sortowanie po numerze bocznym, możliwo¶ć wył±czania kolumn.
    • Poprawa raportu Pojazdy przypisane do dokumentu: w niektórych przypadkach raport zwracał niepoprawne wyniki w sytuacji, kiedy zaznaczony był parametr Uwzględniaj pojazdy nieprzypisane.
    • Dodanie nowego raportu: Wykaz kierowców (w czę¶ci PrzewoĽnicy).

   UWAGA: Raporty: Wykazów dokumentów i Wykaz taksówek oraz Sprawozdanie GUS i Uprawnienia na krajowy transport drogowy mog± działać niepoprawnie dla danych importowanych z programu Licencje. Problem zostanie rozwi±zany w najbliższej wersji.

  3. Umożliwienie sortowania na li¶cie taksówek (PrzewoĽnicy -> Taksówki) w kolejno¶ci rosn±cej numerów bocznych (zamiast alfabetycznie).
  4. Dodanie do listy taksówek (PrzewoĽnicy -> Taksówki) kolumny ‘Aktualny numer licencji’. W tej kolumnie wy¶wietlany jest numer ważnej licencji przypisanej do taksówki.
  5. Przy akceptacji wniosku o now± licencję na taksówkę lub zmianie licencji na taksówkę nie jest już obowi±zkowe wypełnianie pola VIN pojazdu, gdyż nie jest ono drukowane na licencji.
  6. Umożliwienie zmiany liczby wypisów przy akcji przeniesienia uprawnień na inn± firmę, oraz umożliwienie anulowania wykonania tej akcji.
  7. Zmiana filtru na listach druków (Ustawienia/Druki) na dynamiczny: w filtrze pokazuj± się tylko nazwy faktycznie istniej±ce na li¶cie.
  8. Poprawienie błędu zwi±zanego z numeracj± nowych dokumentów: numery dokumentów anulowanych nie s± brane pod uwagę.
  9. Dodanie opłat przy zmianie licencji na taksówkę ze zmian± rozporz ±dzenia (tzn. poprzednia licencja była wydana zgodnie z rozporz±dzeniem z dnia 4-12-2007 i przy zmianie wydajemy zgodnie z rozporz±dzeniem z dnia 18-06-2013).
  10. W akcji opłaty za wniosek wy¶wietlenie numerów potwierdzenia wpłat.
  11. W parametrach ogólnych został rozdzielony parametr kontroluj rozliczanie opłat: można kontrolować rozliczanie opłat jedynie dla uprawnień przewozowych.
  12. Zwiększenie wielko¶ci nazwy zał±cznika, który można doł±czyć do programu do 256 znaków.
  13. Poprawka błędu nadawania numeru i drukowania numeru dla nowych uprawnień przewozowych.
  14. Program zawsze podpowiada najnowsz± wersję rozporz±dzenia przy dodawaniu i zmianie wydruku nawet, je¶li nie jest zaznaczony parametr ‘zawsze korzystaj z najnowszej wersji rozporz±dzeń’.
  15. Poszerzone zostało pole dodawania nowych druków do bazy, dzięki czemu widać pełn± nazwę dokumentu.
  16. Przy akceptacji Zezwolenia na krajowy transport drogowy rzeczy ( i osób), które wydawane jest bezterminowo, wyszarzenie daty terminu ważno¶ci i ustawienie okresu ważno¶ci ‘(bezterminowo)’.
  17. Licencje na taksówkę: przy wniosku o now± taksówkę i wniosku o zmianę wy¶wietlenie informacji o dacie przyjęcia na stan i zdjęcia ze stanu.
  18. Zmiana kolejno¶ci wy¶wietlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców, OSK, Innych jednostek, SKP, Parkingów, Firm holuj±cych i O¶rodków rehabilitacji.
  19. Zmiana kolejno¶ci kolumn w Pojazdach przewoĽników i Pojazdach szkoleniowych OSK: kolumna numer boczny została przeniesiona do ostatniej kolumny.
  20. Dodanie do OSK i Innych jednostek szkolenia na pozwolenie na tramwaj (dodatkowa kategoria).
  21. Dodanie do instruktorów i wykładowców uprawnień instruktorskich na pozwolenie na tramwaj.
  22. Dodanie paska postępu przy pobieraniu danych z PortalOSK.
  23. Poprawienie wy¶wietlania danych kursu w za¶wiadczeniu o ukończeniu kursu, w przypadku kiedy kurs nie ma okre¶lonej daty końcowej.
  24. Zmiana interfejsu dodawania osób: Pole PESEL zostało przeniesione na górę ekranu. Przy dodawaniu wykładowców, instruktorów i kursantów należy najpierw podać numer PESEL lub zaznaczyć, że dana osoba nie ma numeru PESEL, przed uzupełnieniem pozostałych danych.
  25. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie je¶li logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja Foris podł±cza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozł±cza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  26. Zmiana sposobu blokowania licencji przy uruchomieniu programu. Aktualnie, je¶li logowanie następuje przez login i hasło (nie jest zintegrowane z logowaniem Windows), aplikacja FORIS podł±cza się do serwera, żeby sprawdzić czy jaki jest sposób logowania i rozł±cza się, dzięki czemu nie blokuje licencji dla kolejnych użytkowników.
  27. W niektórych przypadkach mógł się pojawiać bł±d wyliczania ilo¶ci wypisów po dodaniu wniosku o dodatkowe wypisy. Bł±d został poprawiony.
  28. Je¶li w parametrach numeracji przy zmianie dokumentu mam ustawion± opcję ‘dodaj prefiks lub sufiks’, to przy każdej zmianie program podpowiada najpierw sufiks 1 potem kolejne liczby.
  29. Dodanie pola do skre¶lenia dla wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika.

UWAGA: Konieczne będzie poprawienie ułożenia elementów na tym druku, gdyż przy instalacji ustawienia dla druku WPD zostan± zresetowane do ustawień fabrycznych.

  1. Umożliwienie dodawania taksówek bez numeru bocznego. Taksówki bez numeru bocznego nie podlegaj± sprawdzeniom.
  2. Umożliwienie dodania do wniosku na licencję na taksówkę pojazdu bez wprowadzonego numeru VIN (numer ten nie jest drukowany na nowych licencjach).

Moduł Przystanki:

  1. Zmiana kolejno¶ci wy¶wietlania kolumn: zamiana kolumn NIP i Numer w rejestrach przedsiębiorców i Administratorów przystanków.

AdminTool:

 1. Zmiana sposobu wysyłania backupu do Informica (wysyłka serwisowa) z sftp na https. Do przesyłania backupu konieczne jest zalogowanie się w AdminTool.
 2. Je¶li przy robieniu backupu podany zostanie folder, który już istnieje, dodatkowo wy¶wietla się komunikat: 'Taki folder już istnieje. Dane zostan± nadpisane. Czy kontynuować?'

14.08.2013


Moduł Dokumenty:

  1. Dodanie obsługi nowych druków uprawnień przewozowych: zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego, licencji na przewóz osób taksówk±, samochodem osobowym, samochodem od 7 do 9 osób oraz licencji na po¶rednictwo przy przewozie rzeczy. Domy¶lnie w programie s± wybierane nowe uprawnienia przewozowe.

   UWAGA: Należy ustawić parametry numeracji dla nowych dokumentów: domy¶lnie numeracja licencji na taksówki jest kontynuowana, numeracje na zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika osób/rzeczy, na licencję na po¶rednictwo, na licencję na przewóz osób oraz na licencję na przewóz osób samochodem 7-9 osób s± rozdzielne.

   Lista nowych druków:

   • ZPD – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego
   • WPD – Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego
   • LTX – Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówk±
   • LPR – Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie po¶rednictwa przy przewozie rzeczy
   • L79 – Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób ł±cznie z kierowc±
   • W79 – Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób ł±cznie z kierowc±
   • LSO – Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
   • WSO – Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

  1. Zmiany w parametrach i raportach uwzględniaj±ce nowe dokumenty uprawnień przewozowych.
  2. Dla nowych licencji na taksówki (LTX) zostało dodane pole w formatowaniu wydruków: domy¶lny obszar przewozów. Wpisana w tym polu tre¶ć „podpowiadana jest” na etapie dodawania nowego wniosku na licencję na taxi.
  3. Dodanie nowej akcji w uprawnieniach przewozowych: Przeniesienie uprawnień przewozowych na inn± firmę. Istnieje możliwo¶ć odnotowania przyczyny przeniesienia.
  4. Dodanie do pojazdów pola D.M.C. (Dopuszczalna masa całkowita).
  5. W polu numer rejestracyjny i numer VIN w pojazdach można wprowadzać tylko wielkie litery (małe s± automatycznie zamieniane na wielkie).
  6. Poprawienie sprawdzania dat wniosku i pocz±tku ważno¶ci dla za¶wiadczeń na potrzeby własne.
  7. Zwiększenie wielko¶ci pola Numer dokumentu dla dokumentów dodawanych do kierowców do 30 znaków. Dotyczy to wszystkich rodzajów dokumentów.
  8. Możliwo¶ć zaznaczenia na li¶cie druków niewykorzystanych większej liczby rekordów i ich usunięcie. Poprawienie działania filtra po usunięciu.
  9. Powiększenie pola numer sprawy do 40 znaków (z 30).
  10. Holowanie: dodanie we wniosku do holowania możliwo¶ci wpisania firmy holuj±cej. Jako firmę holuj±c± można wskazać parking (domy¶lnie) lub można podać inn± firmę zdefiniowan± w systemie, jako parking lub firma holuj±ca. Opłaty za holowanie s± wyliczane z cennika firmy holuj±cej, za parkowanie z cennika firmy parkingowej.
  11. OSK: usunięcie sekund z godziny egzaminu.
  12. OSK: zmiana sposobu wy¶wietlania kategorii przy wyborze instruktorów i wykładowców.
  13. OSK: dodanie w egzaminach wewnętrznych listy kursantów. Można dodawać kursanta/kursantów, którzy podchodz± do egzaminu. Te dane s± pobierane z usługi PortalOSK. Możliwe jest również wyszukiwanie po nazwisku kursanta: po wpisaniu w polu wyszukiwania nazwiska osoby, program wskazuje rekordy, w których ta osoba występuje.
  14. Zmiany w raportach:
   • Nowy raport Firmy niekontrolowane (dostępny w PrzewoĽnikach, OSK i SKP oraz w Kontrolach): umożliwia sprawdzenie, które firmy nie były kontrolowane w zadanym okresie czasu.
   • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem: poprawienie wy¶wietlania numerów licencji, dodanie kolumny z numerem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego.
   • Rozszerzenie raportu wydanych kart parkingowych: dodanie kolumn: Termin ważno¶ci i Status sprawy oraz rozszerzenie filtrów o status sprawy, daty wydania, wniosku i ważno¶ci. Nazwa generatora została zmieniona na ‘Wnioski o karty parkingowe’.
   • Uwzględnienie pola D.M.C. z pojazdu w raporcie Przypisanie pojazdów do dokumentów.
   • Dodanie do raportów Plan kontroli i Raport wykonanych kontroli kolumny opis.
   • Dodanie do wykazu dokumentów i do wykazy wniosków daty końca zwieszenia.

Moduł Przystanki

  1. Zmiana w raporcie ‘Wykaz przystanków’, dodanie kolumn: nazwa przystanku komunikacyjnego, typ przystanku komunikacyjnego, tylko dla operatora.
  2. Dodanie powyższych kolumn do raportów ‘Wykaz przystanków – dokumenty i Wykaz przystanków – infrastruktura.

AdminTool

 1. W przypadku, kiedy zapamiętany folder do tworzenia backupu nie istnieje, program prosi o podanie nowego folderu zamiast wy¶wietlać komunikat o błędzie.
 2. Poprawienie dodawania wyj±tków do Firewalla na zakładce Administracja, przycisk ‘Dodaj lub aktywuj wyj±tki’.
 3. Poprawienie wy¶wietlenia komunikatu o błędzie przy tworzeniu backupu w przypadku braku uprawnień do zapisu pliku na dysku.

03.07.2013


AdminTool:

  1. W przypadku, kiedy zapamiętany folder do tworzenia backupu nie istnieje, program prosi o podanie nowego folderu zamiast wy¶wietlać komunikat o błędzie.

Moduł Dokumenty:

  1. Umożliwienie prowadzenia innej numeracji spraw dla licencji na transport osób i rzeczy oraz innej na taksówki (automatyczna numeracja w ustawieniach programu). Możliwe jest prowadzenie numeracji wspólnej.
  2. Umożliwienie prowadzenia innej numeracji spraw dla zezwoleń regularnych, innej dla zezwoleń regularnych specjalnych oraz innej dla nienormatywnych (automatyczna numeracja w ustawieniach programu). Możliwe jest prowadzenie numeracji wspólnej.
  3. Ułatwienie dostępu do Helpa programu: w prawym górnym rogu wy¶wietlany jest przycisk pomocy. Jego klikniecie działa analogicznie jak przycisk F1 – uruchamiana jest pomoc kontekstow±.
  4. Dodanie w słowniku urzędów filtru usuniętych urzędów.
  5. W panelu drukowania ustawienie poprawnej nazwy okna (zmiana napisu).
  6. Odblokowanie przycisku ‘Edycja dokumentu’ w panelu drukowania dla druku ZAS – za¶wiadczenie na przewozy na potrzeby własne. Jest możliwo¶ć edycji daty wydania na wydruku.
  7. Poprawka dodawania wniosków o wpis do rejestru dla OSK i Innych jednostek prowadz±cych szkolenia. Dla niektórych OSK nie było możliwe dodanie wniosku.
  8. Poprawienie widoczno¶ci opcji przy wydruku kart parkingowych dla niepełnosprawnych (KPR).
  9. Dodanie ostrzeżenia przy akceptacji wniosków, je¶li data pocz±tku ważno¶ci jest mniejsza niż data wniosku lub data akceptacji (wydania decyzji).
  10. Raporty:
   • Poprawienie raportu Przypisanie pojazdów do dokumentu: poprawka szeroko¶ci kolumn i wydruku.
  11. Przy akceptacji wniosków na przewozy ponadnormatywne przy walidacji nie jest sprawdzany numer w ewidencji działalno¶ci gospodarczej/KRS (nie jest on drukowany).
  12. Przy akceptacji wy¶wietlanie ostrzeżeń je¶li data wniosku jest wcze¶niejsza lub równa niż data pocz±tku ważno¶ci, oraz je¶li data akceptacji jest wcze¶niejsza lub równa niż data pocz±tku ważno¶ci.
  13. Umożliwienie usuwania kierowców, instruktorów, wykładowców, kursantów powi±zanych z wnioskami lub szkoleniami. Dodanie filtru usuniętych osób.
  14. Poprawienie błędu pobierania danych z PortalOSK: w pewnych okoliczno¶ciach mógł się generować bł±d pobierania, przy kopiowaniu harmonogramu kursantów.
  15. Dodanie komunikatu o danych do pobrania z PortalOSK. Je¶li istniej± jakie¶ dane do pobrania przy przej¶ciu na zakładkę OSK pojawi się informacja.

Moduł Przystanki:

 1. Poprawienie błędu przy dodawaniu przystanku z 2 stanowiskami.
 2. Poprawienie opisów w kreatorze dodawania przystanku.
 3. Dodanie możliwo¶ci dodawania atrybutów do stanowiska (zakładka dane dodatkowe). Możliwe jest dodawanie 2 typów atrybutów: ulica i punkt charakterystyczny. Atrybuty mog± być wykorzystywane do generowania wy¶wietlanej nazwy stanowiska (patrz punkt 7).
 4. Powiększenie pola numer przystanku komunikacyjnego do 7 znaków.
 5. Dodatkowe pole do przystanku komunikacyjnego/stanowiska: „Tylko dla operatora” publicznego transportu zbiorowego.
 6. Dodatkowe pole do przystanku komunikacyjnego/stanowiska: „Typ”. Możliwo¶ć zdefiniowania przystanku autobusowego, tramwajowego, itp.
 7. Dodanie do przystanków komunikacyjnych/stanowisk nazwy wy¶wietlanej. Wy¶wietlanie nazwy odbywa się na podstawie parametrów konfiguracji przystanku. Istnieje możliwo¶ć wy¶wietlania dowolnej nazwy przystanku komunikacyjnego / stanowiska, składaj±cej się z dowolnych atrybutów przystanku oraz przystanku komunikacyjnego / stanowiska. W menu dodana została pozycja „Konfiguracja przystanku”, za pomoc± której można definiować schematy wy¶wietlania nazwy (format xml).

14.06.2013


Moduł Dokumenty:

 1. Poprawka błędu przy definiowaniu nowych użytkowników systemu FORIS.

13.06.2013


Moduł Dokumenty:

 1. Usunięcie błędu przy kliknięciu na zakładkę "Osoby niepełnosprawne" w czę¶ci "Karty parkingowe".
 2. Odblokowanie przycisku "Edycja dokumentu" w panelu drukowania dla druku ZAS – za¶wiadczenie na przewozy na potrzeby własne. Możliwa jest zmiana daty wydania na wydruku.
 3. Poprawka dodawania wniosków o wpis do rejestru dla OSK i Innych jednostek prowadz±cych szkolenia. Dla niektórych OSK nie było możliwe dodanie wniosku.

21.05.2013


Zmiany ogólne:

  1. Mechanizm automatycznego wysyłania logów o błędach w aplikacji do Informica.
  2. Na stronie Start wy¶wietlanie wykazów zmian i informacji o najnowszych wersjach programu.
  3. Poprawa zachowania programu przy automatycznym wylogowaniu (po 30 minutach bezczynno¶ci). Po automatycznym wylogowaniu czasem pojawiały się błędy.
  4. Dostosowanie instalatora do MS SQL 2008. Tworzenie backupu (kopii zapasowej) w momencie instalacji nowej wersji serwera systemu FORIS.

Moduł Dokumenty:

  1. Zmiany interfejsu w czę¶ci PrzewoĽnicy
   • Zmiana nazwy pierwszej pozycji w lewym menu z "PrzewoĽnicy" na "Rejestry"
   • Zmiana nazwy drugiej pozycji w lewym menu z "PrzewoĽnicy" na "Przedsiębiorcy"
   • Zamiana pierwszej pozycji w czę¶ci "Wnioski" w lewym menu" z "Licencje" na "Uprawnienia przewozowe", wynikaj±ca z dostosowywania programu do zmian w ustawie o transporcie drogowym. Nazwa Licencje została zast±piona w systemie nazw± ‘Uprawnienia przewozowe’, gdyż taka ogólna nazwa wynika z ustawy – dla dotychczasowych licencji, nowych licencji i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoĽnika drogowego.
  2. Nowa akcja 'przekazanie dokumentów do innej innej jednostki samorz ±du terytorialnego (jst)', dostępna dla wydanych licencji na transport osób lub rzeczy. Przekazane dokumenty nie s± uwzględniane w raportach. W parametrach spraw dla Licencji został dodany parametr, czy generować now± sprawę przy przekazaniu (domy¶lnie nie).
  3. Nowy kreator umożliwiaj±cy dodawanie urzędów oraz pobierania urzędów z listy w bazie zdalnej.
  4. Poprawa działania przycisku resetowania szablonu druków LIN, ZLR, ZLS, WLR, WLS do ustawień fabrycznych (poprawa czcionek po resecie).
  5. Ujednolicenie nazw numeru w ewidencji działalno¶ci gospodarczej na edytorach szablonów druków (‘Numer w EDG’).
  6. Poprawienie działania przycisku test wydruku dla druków: nie jest drukowane tło.
  7. Powiększenie pól Trasa linii w za¶wiadczeniach na publiczny transport drogowy i potwierdzeniach z 1.000 do 2.000 znaków.
  8. W akcji zmiana licencji (ze zmian± wszystkich wydruków), dodanie możliwo¶ci oznaczenia, że zmiana następuje na podstawie Art.13. Ustawy o transporcie drogowym.
  9. Umożliwienie korekty separatora w numerze dokumentu za pomoc± akcji ‘zmiana (bez zmiany wydruków)’.
  10. Zmiana parametru wydruku wypisów: WTO, WTR, WZA: Domy¶lna data wystawienia wypisu. Parametr jest używany w momencie akceptacji i wpisuje na wydruku jako datę wystawienia, datę domy¶ln± zgodnie z parametrem. T± datę można zmienić za pomoc± przycisku ‘edycja wypisu’.
  11. Zmiana przy walidacji numerów bocznych taksówek: daty przyjęcia i zdjęcia ze stanu dla taksówek o tym samym numerze bocznym musz± być styczne lub rozł±czne (do tej pory tylko rozł±czne).
  12. Zmiana licencji taxi: poprawka błędu przy edycji danych pojazdu.
  13. Dodanie filtru po firmach w PrzewoĽnikach, OSK, Innych jednostkach, SKP i O¶rodkach rehabilitacji (karty parkingowe).
  14. Poprawienie sortowania dokumentów przy wybranym filtrze.
  15. Zmiana okre¶leń ‘kierowca niepełnosprawny -> osoba niepełnosprawna.
  16. W Za¶wiadczeniach na przewozy na potrzeby własne dodana została kolumna Rodzaj za¶wiadczenia.
  17. Dodanie w pojazdach w przewoĽnikach liczby miejsc siedz±cych i liczby miejsc stoj±cych.
  18. Holowanie: dodanie do rejestrów ‘Firmy holuj±ce’ (oprócz parkingów).

   UWAGA: Korzystanie z tej funkcjonalno¶ci wymaga aktualizacji pliku licencji! Jest to spowodowane tym, że struktura uprawnień do systemu FORIS jest zakodowana w pliku licencji. Ponieważ jest to nowa pozycja w menu, konieczna jest aktualizacja. W celu uzyskania nowego pliku licencji prosimy o zgłoszenie się do firmy Informica.

  19. Dodanie do SKP nazwy urzędu prowadz±cego rejestr. Zmiana filtrów, tak, że domy¶lnie wy¶wietlaj± się firmy z rejestru własnego. Dostosowanie wykazów SKP: wy¶wietlane s± tylko firmy z rejestru własnego.
  20. Zmiana sposobu okre¶lania czcionki na skre¶leniach przy drukach zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych: czcionkę definiuje się na szablonie wydruku. Znak skre¶lenia jest nadal definiowany w parametrach.
  21. Poprawa drukowania daty wniosku na wydrukach zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych: drukuje się data podana na wniosku (przy jego wprowadzaniu lub póĽniejszej edycji).
  22. Zmiany w Raportach:
   • Uwzględnienie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne w wykazach wniosków, dokumentów i dokumentów wydanych w okresie.
   • Poprawa raportu ‘Przychody i koszty holowania’. Nieuwzględnianie postępowań anulowanych. Poprawienie błędu z zapisywaniem opłat (opłaty się zerowały przy edycji).
   • Uwzględnienie nowych uprawnień przewozowych w raporcie Dokumenty wydane w okresie (przygotowanie aplikacji do zmian w ustawie o transporcie drogowym.
   • Nowy raport: Przypisanie pojazdów do dokumentu: trzeba wybrać przedsiębiorcę i dokument, na raporcie pojawiaj± się pojazdy przypisane do tego dokumentu (opcjonalnie też pojazdy nieprzypisane).

Dokumenty\OSK:

  1. Dodanie do parametrów grupy OSK i umożliwienie konfigurowania sposobu wyboru instruktorów, wykładowców i kursantów: tylko zatrudnionych lub przypisanych albo zatrudnionych i niemaj±cych żadnego zatrudnienia (działanie jak do tej pory).
  2. Dodanie do filtrów instruktorów i wykładowców w rejestrze własnym opcji ‘posiada zatrudnienie’ i nieposiadaj±cy zatrudnienia’.
  3. Umożliwienie dodawania zatrudnienia instruktora/wykładowcy bez daty pocz±tkowej zatrudnienia.
  4. Drukowanie legitymacji instruktorskich: poprawka błędu drukowania kategorii.
  5. Dodanie walidacji numeru profilu kursanta: sprawdzanie, czy istnieje już kursant o podanym numerze profilu.
  6. W OSK->Pojazdy szkoleniowe: usunięcie z filtra pozycji 'przypisane do dokumentu' i 'niepowi±zane z żadnym dokumentem'.
  7. Za¶wiadczenia o ukończeniu kursu: dodanie Numeru za¶wiadczenia (automatyczna numeracja numer/rok).
  8. Kursy na prawo jazdy: dodanie typu kursu (podstawowe, dodatkowe, uzupełniaj±ce); umożliwienie wpisywania daty przerwania szkolenia przez kursanta; dodanie głównego miejsca prowadzenia kursu, definiowanie harmonogramu nie jest obowi±zkowe przy zapisie; dodanie walidacji uprawnień instruktora prowadz±cego przy zapisie; data zakończenia kursu nie jest obowi±zkowa do wybrania w interfejsie;.
  9. Egzaminy wewnętrzne: dodanie Typu egzaminu (praktyczny/teoretyczny).
  10. Dodanie filtrów do kursów na prawo jazdy, egzaminów wewnętrznych.
  11. Rozbudowa filtrów w za¶wiadczeniach o ukończeniu kursu.
  12. Dodanie filtrów do danych pobieranych z PortalOSK + zmiana nazw w menu, dodanie informacji, że chodzi o kursy, egzaminy, za¶wiadczenia pochodz±ce z PortalOSK.
  13. Dodanie do OSK i Innych jednostek nazwy urzędu prowadz±cego rejestr. Zmiana filtrów, tak, że domy¶lnie wy¶wietlaj± się firmy z rejestru własnego. Dostosowanie wykazów OSK i Innych jednostek prowadz±cych szkolenie: wy¶wietlane s± tylko firmy z rejestru własnego.

Przystanki

  1. Zmiana sposobu szukania przystanków w rejestrze: aplikacja wy¶wietla listę rekordów spełniaj±c± wymagania, zamiast pokazywać kolejne rekordy.

AdminTool:

 1. Zmiana sposobu zipowania plików (kopie zapasowe, skrypty).
 2. Zmiana mechanizmu tworzenia kopii zapasowej, umożliwiaj±ca w przyszło¶ci dodanie tworzenia cyklicznych kopii zapasowych (w planie na jesień 2013).
 3. Poprawka błędu zawieszania się zakładki Wersja serwera Informica.
 4. Umożliwienie przesyłania archiwizacji bazy danych do Informica (w celach sprawdzenia błędów). Wysyłanie pliku jest zabezpieczone i odbywa się za pomoc± protokołu SFTP.

25.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu przy akceptacji wniosku o zezwolenie na przejazdy ponadnormatywne.

23.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu dodawania pojazdów holowanych (usunięcie komunikatu z pro¶b± o wybór firmy).
 2. Poprawienie błędu z dodawaniem osób bezpo¶rednio we wnioskach o wydanie karty parkingowej (oraz analogicznego w OSK).

18.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu drukowania Za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne: poprawienie działania parametru Numer w ewidencji działalno¶ci gospodarczej. Drukuje się poprawny numer.

17.04.2013

Moduł Dokumenty:

 1. Poprawienie błędu drukowania dokumentów na stacji roboczej, na której zalogowany użytkownik nie ma uprawnień administratora.

12.04.2013

Moduł Dokumenty:

  1. Zmiana sposobu definiowania położenia elementów na wydrukach: udostępnienie interfejsu graficznego. Położenie elementów na wydrukach, ich wielko¶ć i czcionkę, oraz parametry – elementy, definiuje się w jednym interfejsie graficznym Wydruki -> Formatowanie i elementy na wydrukach -> odpowiedni dokument i druk. W zwi±zku z powyższym została usunięta gał±Ľ parametrów: Korekta pozycji na wydrukach. Przy instalacji nowej wersji domy¶lne położenie wszystkich elementów i ich wielko¶ć uwzględnia ustawione wcze¶niej parametry. Przesuwanie elementów na wydruku można wykonywać myszk± lub kursorami z wci¶niętymi klawiszami CTRL (do przesuwania) lub SHIFT (do zmiany wielko¶ci)
  2. W managerze drukowania, zmiana działania przycisku ‘Opcje wydruku’: przycisk pokazuje interfejs graficzny do formatowania wydruku, który mam zaznaczony.
  3. Umożliwienie „odanulowania” druków, dla których omyłkowo przy ponownym wydruku nie została odznaczona opcja ‘anuluj druk’.
  4. Dla wniosków zaimportowanych z programu Licencje o statusie „dokument wydany”: poprawka przy akcji anulowanie wydania – wy¶wietlenie komunikatu, że brakuje w historii akcji wydania (zamiast systemowego komunikatu o błędzie).
  5. Zmiana wielko¶ci pola ‘Obszar kontroli’: możliwo¶ć wprowadzania do 150 znaków.
  6. Poprawki interfejsu do uwag, pism przychodz±cych i wychodz±cych: poprawienie napisów, przy pismach możliwo¶ć dodania numeru pisma. Umożliwienie edycji daty.
  7. Udostępnienie możliwo¶ci generowania raportu do CEIDG również z poziomu SKP i OSK.
  8. Nowy generator raportów w czę¶ci PrzewoĽnicy: ‘Wykaz taksówek’. Raport ma nam odpowiedzieć na pytanie: jakie taksówki jeżdż± w naszym mie¶cie dzisiaj i na podstawie jakich uprawnień i ewentualnie kiedy przestały jeĽdzić (cofnięcie/wygaszenie uprawnień).
  9. Dodanie kolumny Lp. do wszystkich wykazów w systemie.
  10. W za¶wiadczeniach na publiczny transport zbiorowy (ZPT) oraz w potwierdzeniach zgłoszenia przewozów (POT), powiększenie pola do zapisu trasy linii z 500 do 1000 znaków.
  11. Na wydrukach, gdzie pojawia się ‘Numer w ewidencji działalno¶ci gospodarczej’ dodanie możliwo¶ci wydrukowania przed numerem dowolnie wpisanego słowa. W parametrach wydruku opcja ‘Drukuj tekst przed numerem’.
  12. Umożliwienie sortowania w listach zwi±zanych z osobami i pojazdami, czyli: w czę¶ci PrzewoĽnicy na listach kierowców, pojazdów, taksówek, zarz±dzaj±cych transportem, w czę¶ci OSK na listach instruktorów, wykładowców, egzaminatorów, kursantów, pojazdów szkoleniowych, w czę¶ci Holowanie w rejestrze pojazdów holowanych, w czę¶ci SKP na li¶cie diagnostów, w czę¶ci Kart parkingowych na listach niepełnosprawnych kierowców, pojazdów i kierowców o¶rodków rehabilitacji.
  13. Dodanie w Parametrach czę¶ci ‘Synchronizacja’: umożliwia zarz±dzanie synchronizacj± danych z Serwerem Informica (PortalOSK)
  14. Poprawienie komunikatu o błędzie przy usuwaniu pojazdu/taksówki, je¶li był on powi±zany z jakim¶ wnioskiem.
  15. Zmiana walidacji danych dla firm zagranicznych: je¶li miasto adresu głównego nie leży w Polsce nie jest wymagany NIP ani inne pole w ewidencji działalno¶ci gospodarczej.
  16. Przy dodawaniu Licencji: oddzielenie wyboru rodzaju licencji od pozostałych kroków. Jest to przygotowanie do dodania do systemu nowych dokumentów wynikaj±cych z projektowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym.
  17. Możliwo¶ć drukowania decyzji do zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne:
   • Decyzja o zmianie zezwolenia
   • Decyzja o odstępstwie od zezwolenia
   • Decyzja o zrzeczeniu się zezwolenia
   Drukowanie decyzji działa tak jak mechanizmy ogólne drukowania: wydruk dodawany jest do wydruków w managerze drukowania. Istnieje możliwo¶ć formatowania wydruku. Akcja „wydanie decyzji” jest dostępna dla dokumentów o statusie wydany lub wygaszony.
  18. Przy ustawieniu parametrów numeracji dokumentów przy zmianie (Numeracja -> Zmiana dokumentu) na ‘Nadaj prefiks / sufiks’, podpowiadanie kolejnego numeru prefiksu/sufiksu. Je¶li nie ma żadnego prefiksu/sufiksu – nic się nie podpowiada, je¶li jest prefiks lub sufiks i jest on liczb±: podpowiada się kolejny numer.
  19. Umożliwienie kopiowania haseł przy tworzeniu użytkowników lub loginów PortalOSK.
  20. O¶rodki szkolenia kierowców: możliwo¶ć wpisywania w kursie instruktora prowadz±cego do każdego kursanta.
  21. W kursantach obowi±zkowe jest wpisanie numeru PESEL lub daty urodzenia. W instruktorach i wykładowcach pojawia się ostrzeżenie, je¶li nie jest wpisany numer PESEL.
  22. Umożliwienie pobierania kalendarza i dróg z serwera zdalnego Informica.
  23. Aktualizacja danych: powiaty, gminy, miejscowo¶ci zgodnie z baz± TERYT GUS-u, stan na dzień 1.01.2013, kody pocztowe (podpowiadanie przy wyborze miejscowo¶ci), zgodnie z baz± PNA Poczty Polskiej, stan na dzień 1.01.2013.

Moduł Przystanki:

  1. Zmiana sposobu dodawania przystanków – kreator przystanków.
  2. Możliwo¶ć pobierania przystanków z bazy zdalnej (ogólnopolskiej bazy przystanków Informica – aktualnie zawieraj±cej ok. 40.000 przystanków) – w kreatorze dodawania.

AdminTool:

  1. Możliwo¶ć konfigurowania serwera proxy do ł±czenia się z serwerem licencji Informica w AdminTool: nowa zakładka ‘Dostęp do Internetu’, gdzie można skonfigurować ustawienia serwera proxy.

Instalator:

  1. Poprawienie procedur rozpoznawania zainstalowanej instancji MS SQL Server
  2. Umożliwienie instalowania pełnej wersji programu i przeinstalowywania, bez konieczno¶ci instalowania zakupionej wersji i aktualizacji.
  3. Poprawienie sprawdzania zainstalowanej wersji stanowiska Foris. Je¶li zainstalowana wersja jest niższa niż w instalatorze, pojawia się czerwona kropka; dot±d nie było to kontrolowane.

PortalOSK

 1. Możliwo¶ć wpisywania w kursie instruktora prowadz±cego do każdego kursanta.
 2. Wy¶wietlanie numeru profilu kursanta na li¶cie kursantów oraz na listach wyboru kursantów.
 3. Ukrycie niepotrzebnej zakładki w firmach + poprawienie błędu przy wprowadzaniu adresów.
 4. W kursantach obowi±zkowe jest wpisanie numeru PESEL lub daty urodzenia. W instruktorach i wykładowcach pojawia się ostrzeżenie, je¶li nie jest wpisany numer PESEL.
 5. Naprawa błędu przy automatycznym wylogowaniu.
 6. Poprawienie szybko¶ci wczytywania interfejsu do tworzenia kursów.

19.02.2013

 1. Nowe raporty:
  • Sprawozdanie statystyczne GUS formularz SG-01 do czę¶ci „Transport”.
  • Wykaz zarz±dzaj±cych transportem: uwzględnia wszystkich przedsiębiorców, którzy maj± wydan± licencję na przewóz osób lub rzeczy.
  • Raport 'Spis spraw' (w raporty ->raporty -> sprawy).
  • "Niezgodno¶ć liczby dokumentów we wniosku i wydanych druków": raport techniczny – pokazuje dokumenty o statusie wydane, w których ilo¶ć wypisów wprowadzona we wniosku jest różna od faktycznie wydanych. W takich przypadkach konieczna jest ręczna korekta danych: dodrukowanie wypisów lub zmiana liczby wypisów.
 2. Karty parkingowe:
  • Nowa akcja „Wydanie wtórnika karty parkingowej (dla już wydanych dokumentów): nalicza opłatę, konieczne jest ponowne wydrukowanie karty; dodatkowa akcja „anulowanie wydania wtórnika” – anuluje akcję wydania wtórnika.
  • Nowa akcja: „Zmiana karty (bez zmiany wydruków)”: umożliwia edycję karty parkingowej, przed drukowaniem, jak również po wydaniu.
 3. Dodanie filtrów we wnioskach OSK i wnioskach SKP: możliwo¶ć filtrowania ważnych/ nieważnych wniosków.
 4. Numer dokumentu przy drukowaniu wypisów do LTR, LTO i ZAS: możliwa jest zmiana numeru dokumentu oryginału.
 5. Drukowanie: data wypisu (w nagłówku lub data wydania) zawsze jest to data, któr± można zmienić za pomoc± edycji wypisu. Pocz±tkowo ustawiana data wynika z parametrów (ogólne w wydruki -> ogólne lub specyficzne dla danego dokumentu)
 6. Data w nagłówku: dodatkowy przycisk edycja dokumentu w managerze drukowania (do dokumentów głównych), gdzie można ustawić sobie datę w nagłówku. Domy¶lna data wynika z parametrów (ogólne).
 7. Kontrole: dodanie parametru, za pomoc± którego można ustalać podpowiadan± datę w kontrolach: dzisiejsz± lub ostatnio wprowadzan± podczas danej procedury kontroli (Parametry->Kontrole).
 8. Parametry numeracji spraw: symbol klasyfikacyjny - zamiana z liczby na tekst (żeby można było wpisać np. 123.1 – maksymalnie 10 znaków)
 9. Poprawa błędu z ograniczeniem na maksymaln± liczbę wypisów w LTO, LTR, ZPT, POT
 10. Za¶wiadczenia na przewozy na potrzeby własne: poszerzenie na wydruku pola termin (żeby zmie¶ciło się „na czas nieokre¶lony’)
 11. Poprawienie błędu z niewy¶wietlaniem się dokumentu po wydrukowaniu (komunikat, że zostanie wygenerowany na podstawie aktualnych parametrów i nic się nie dzieje).
 12. Poprawienie błędu w raporcie Uprawnienia na krajowy transport drogowy (były brane pod uwagę niepoprawne daty).
 13. Poprawienie błędu przy edycji dokumentu: nie aktualizowała się data na li¶cie dokumentów.
 14. Poprawa nazw kolumn we wnioskach: ‘Data ost. wniosku’, ‘Data ost. zmiany’.
 15. Poprawienie błędy przy anulowaniu zmiany (usuwał się numer dokumentu).
 16. Akcja 'zmiana ... (bez zmiany wydruku)': zmiana interfejsu historii (widać co się zmieniło), zmiana działania opłat (dodatkowy parametr – Opcje ogólne, można wył±czyć dodawanie opłat przy takiej zmianie), usunięcie check-box-a zmiany danych przedsiębiorcy (jest to tutaj nieistotne).
 17. Poprawienie błędu przy za¶wiadczeniach: cannot convert varchar to int (bł±d pojawiał się, je¶li w liczbie pojazdów we wniosku była warto¶ć nie będ±ca liczb±).
 18. Dla za¶wiadczeń na przewozy na potrzeby własne wydanych na czas okre¶lony, została odblokowana akcja ‘Wniosek o zmianę terminu ważno¶ci’. Możliwe jest przedłużenie na czas nieokre¶lony i ponowne wydrukowanie za¶wiadczenia.
 19. Dodawanie akcji: poprawa błędu z wy¶wietlaniem osoby robi±cej zmianę (do bazy danych były zapisywane poprawne dane, tylko przy dodawaniu wy¶wietlały się niepoprawne).
 20. Tworzenie loginów do usługi PortalOSK: W OSK i Innych jednostkach prowadz±cych szkolenia została dodana zakładka: Loginy PortalOSK. Tutaj jest możliwe tworzenie loginów do usługi PortalOSK firmy Informica, dla przedsiębiorców, którzy chc± przesyłać dane o kursach, egzaminach i wydanych za¶wiadczeniach drog± elektroniczn±. Po utworzeniu loginu dla przedsiębiorcy, konieczne jest wysłanie informacji do firmy Informica (konto domy¶lnie nie jest aktywowane). Firma Informica dokonuje aktywacji wskazanego konta i możliwe jest przesyłanie i odbieranie danych pomiędzy FORIS i PortalOSK.
 21. Możliwo¶ć eksportu danych o¶rodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów do CEIDG: rozszerzenie funkcjonalno¶ci eksportu w PrzewoĽnicy -> Generator raportów -> Plik do CEIDG. Żeby poprawnie wyeksportować SKP i OSK do pliku do CEIDG konieczne jest dodanie wniosków o wpis SKP/OSK w systemie. Dopiero po wydaniu możliwy jest eksport. Przy eksporcie do CEIDG numer sprawy jest polem obowi±zkowym, zatem tylko dodaj±c wniosek i wydaj±c za¶wiadczenie o wpisie do ewidencji, gdzie nadawany jest numer sprawy, możliwe jest wykonywanie eksportu. Po skre¶leniu z ewidencji (we wnioskach OSK/SKP) dane również s± umieszczane w pliku do eksportu.
 22. Synchronizacja danych firm: umożliwienie pobierania danych firm i urzędów z bazy zdalnej Informica i ich synchronizacji. Pobieranie polega na dodaniu nowej firmy i wpisaniu NIP-u lub REGON-u lub nazwy; przy przej¶ciu do innego pola pojawi się lista firm/urzędów z bazy zdalnej.
 23. Nowy dokument do taksówek: ¶wiadectwo legalizacji taksometru.

24.01.2013

Moduł Dokumenty:

  1. Do numeracji spraw dodanie parametru 'Sufiksuj numery spraw inicjałami zalogowanej osoby'. Je¶li parametr jest zaznaczony, to do numeru sprawy dopisujemy na końcu '.' (kropka-lub inny zdefiniowany separator) + pierwsze litery wszystkich wyrazów zalogowanej osoby.
  2. Dodanie w Parametry -> Wydruki -> Elementy na wydrukach -> dla KPO i KPR parametru ‘Wy¶wietlaj okno do wyboru druku’. Je¶li parametr jest odznaczony, podczas drukowania karty nie wy¶wietla się pro¶ba o wskazanie druku ¶cisłego zarachowania.
  3. Dla wniosków o zmianę i wniosków o zmianę daty ważno¶ci istnieje możliwo¶ć nadania sufiksu (lub prefiksu) do numeru dokumentu (licencji, zezwolenia, itp.). Parametr odpowiedzialny za ustawienie zachowania się aplikacji przy zmianie: Numeracja -> Zmiana dokumentu. Ta funkcjonalno¶ć już była, tylko nie została udokumentowana.
  4. Umieszczanie w logu (System->Historia) informacji o zmianach w uprawnieniach grup i użytkowników, oraz informacji o zmianach haseł.
  5. Umieszczanie w logu (System->Historia) informacji o nieudanych logowaniach do systemu.
  6. Ujednolicenie kolejno¶ci przycisków w aplikacji: przycisk wyboru, +, -, edycja, inne, wła¶ciwo¶ci.
  7. Wypisy z zezwoleń na przewozy regularne i specjalne: poprawienie kolejno¶ci daty i miejscowo¶ci na wydruku, poprawienie domy¶lnego formatu wypisów na A4.
  8. Je¶li jest zaznaczony parametr ‘Pokazuj na wydruku numer dokumentu’ (dla licencji na przewóz osób lub rzeczy oraz za¶wiadczeń na przewozy własne), to w przypadku, kiedy numer nie został nadany przed drukowaniem (numer dokumentu = numer druku), na podgl±dzie pokazuje się ‘01234567’). Jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym nadrukowaniem numeru druku.
  9. Poprawienie błędu przy edycji obywatelstwa (w instruktorach/wykładowcach/kursantach).
  10. Poprawienie błędu anulowania wydania karty parkingowej (menu akcji).
  11. Odblokowanie możliwo¶ci edycji numeru profilu kursanta i dat (czyli niezależnie od wniosku o utworzenie profilu kursanta można nadać numer i daty).

   UWAGA: Je¶li dodajemy profil kursanta przez wnioski, to istniej±cy numer profilu zostanie nadpisany numerem wygenerowanym przez program. Zatem, je¶li dodajemy wnioski o profile, to po akceptacji możemy ręcznie zmienić numer profilu. I dopiero potem drukować potwierdzenie (z nowym numerem profilu).

  12. Obsługa błędów przy braku komunikacji z serwerem wymiany danych PortalOSK (dla instruktorów, wykładowców, kursantów pojawia się komunikat o braku ł±czno¶ci, zamiast błędu).
  13. Poprawki błędów w raportach: Uprawnienia na krajowy transport drogowy (niepoprawnie liczyła się liczba za¶wiadczeń) oraz Dokumenty wydane w okresie (dla danych pochodz±cych z importu mogły pojawić się błędy ilo¶ci) oraz Wykorzystanie druków (niepoprawnie była liczona ilo¶ć błędnych).
  14. W raporcie „Wykaz przypisania pojazdów” dodanie możliwo¶ci odfiltrowania pojazdów zdjętych ze stanu.

Moduł Przystanki:

  1. Nowy raport: Wykaz przystanków: Lista wszystkich przystanków w systemie z podziałem na numery przystanków komunikacyjnych.
  2. Dodanie hintów do nazw przystanków.
  3. Nazwa opisowa została zamieniona na ‘Nazwa opisowa (urzędowa)’ – jest to nazwa nadawana przystankowi w uchwale przez JST i jest obowi ±zkowa.

AdminTool:

  1. Aktualizacja komunikatów o błędach (wynikaj±ce ze zmian nazw zakładek).
  2. Dodanie przycisku na zakładce Administracja do sprawdzania, czy działa poł±czenie z serwerem synchronizacji PortalOSK.

PortalOSK:

 1. Poprawienie wyszukiwania instruktorów/wykładowców/kursantów.
 2. Zabezpieczenie wysyłania za¶wiadczeń o ukończeniu kursu do urzędu: wymuszanie wysłania najpierw powi±zanych kursów i egzaminów.
 3. Poprawka błędu przy zapisie adresu kursanta w Za¶wiadczeniach o ukończeniu kursu.
 4. Poprawienie wy¶wietlania instruktorów i wykładowców (wy¶wietlanie jest teraz niezależne od dat zatrudnienia).
 5. Umożliwienie zmiany hasła w PortalOSK.
 6. Wy¶wietlenie wersji programu przy logowaniu i w ustawieniach.

28.12.2012

 1. Zmiana sposobu walidacji numerów bocznych taksówek (sprawdzane jest czy taksówki o tym samym numerze bocznym maj± rozł±czne daty przyjęcia na stan i zdjęcia ze stanu).
 2. Dodanie w słownikach listy WORD-ów.
 3. Dodanie w OSK sekcji Egzaminy państwowe i Wyniki egzaminów (zdawalno¶ć): możliwo¶ć wprowadzania wyników egzaminów przekazywanych przez WORD-y i publikowania rankingów O¶rodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów.
 4. Nowy generator raportów: Ranking zdawalno¶ci egzaminów państwowych. Możliwo¶ć generowania raportów o zdawalno¶ci dla OSK i instruktorów na podstawie wprowadzonych wyników egzaminów państwowych za dowolne okresy czasu.
 5. Dodanie do czę¶ci OSK wniosków:
  • OSK – wpis do rejestru: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z OSK, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru i potwierdzenie spełniania dodatkowych wymagań. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Inna jednostka – wpis do rejestru: można wprowadzić wniosek, powi ±zać go z inn± jednostk± prowadz±c± szkolenia, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru i potwierdzenie spełniania dodatkowych wymagań. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Legitymacje instruktorskie: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z instruktorem, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru i legitymację instruktorsk±. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Za¶wiadczenia wykładowców: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z wykładowc±, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Profile kursantów (PKK): można wprowadzić wniosek o utworzenie profilu kandydata na kierowcę, wydrukować za¶wiadczenie o utworzeniu profilu. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer profilu kandydata na kierowcę, datę utworzenia i usunięcia profilu. Profile kursantów s± synchronizowane do bazy PortalOSK.
  Dzięki wnioskom możemy: drukować za¶wiadczenia, potwierdzenia, legitymacje, sprawom prowadzonym dla OSK, Instruktorów i in. nadawany jest numer sprawy, możliwe jest bardziej rozbudowane raportowanie i możliwe będzie w przyszło¶ci automatyzacja wysyłania danych do CEIDG.
 6. Generowanie za¶wiadczeń zostało przeniesione z instruktorów, wykładowców, OSK i Innych jednostek do wniosków. W interfejsie do ww. jest tylko do odczytu.
 7. Dodanie do czę¶ci OSK pobierania danych z PortalOSK:
  • pobieranie informacji o kursach na kierowców
  • pobieranie informacji o egzaminach wewnętrznych
  • pobieranie informacji o wydanych za¶wiadczeniach o ukończeniu kursu
  Sposób działania: pobierane s± informacje o wysłanych przez OSK kursach, egzaminach i za¶wiadczeniach. Przyciskiem ‘+’ można zaimportować dan± informację, przyciskiem ‘-‘ odrzucić import informacji. Importuje się przesłane dane po kolei.
 8. Dodanie do czę¶ci SKP wniosków:
  • SKP – wpis do rejestru: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z SKP, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
  • Za¶wiadczenia diagnostów: można wprowadzić wniosek, powi±zać go z diagnost±, nadać numer sprawy, wydrukować za¶wiadczenie o wpisie do rejestru. Akcje wykonywane na wniosku uaktualniaj± numer w rejestrze i daty wpisania i skre¶lenia z rejestru.
 9. Generowanie za¶wiadczeń zostało przeniesione z diagnostów i SKP do wniosków. W interfejsie do ww. jest tylko do odczytu.
 10. Dodanie do kierowców, instruktorów, wykładowców pól: obywatelstwo i opis.
 11. Po wpisaniu kodu pocztowego w kierowcach, instruktorach, wykładowcach i wci¶nięciu przycisku wyboru miejscowo¶ci dostaję listę miejscowo¶ci o wybranym kodzie pocztowym (analogicznie jak w firmach).
 12. PrzewoĽnicy, generatory raportów: Wykaz wniosków i Wykaz dokumentów – uporz±dkowanie kolumn i interfejsu, dodanie kolumny z kategori± przewozów nienormatywnych.
 13. Dodanie możliwo¶ci eksportu raportów do plików pdf i rtf.
 14. Poprawienie interfejsu do akcji „Zmiana zezwolenia (bez zmiany wydruków)” dla przewozów nienormatywnych, kategoria I-VII.
 15. Zmiana w parametrach dotycz±cych zezwoleń na przejazdy nienormatywne: dodanie parametrów „Organ wydaj±cy” i „Skre¶lenia”.
 16. W PrzewoĽnicy dodanie rejestru osób zarz±dzaj±cych transportem. Możliwe jest dodawanie zatrudnienia osób w poszczególnych firmach.
 17. Poprawienie szablonu do przewozów nienormatywnych, kategoria I.
 18. Poprawienie szablonu drukowania karty parkingowej (domy¶lnie A6 i oddzielnie każda strona).
 19. Poprawki w parametrach elementów na wydrukach: umożliwienie dostosowania wysoko¶ci i szeroko¶ci pól tekstowych.
 20. Zmiana nazw zakładek i uporz±dkowanie nazewnictwa w AdminTool.
 21. Dostosowanie interfejsu do przystanków do rozporz±dzenia ws. rozkładów jazdy (zmiany nazewnictwa (numery przystanków komunikacyjnych dla przystanków autobusowych, dodanie kilometrażu drogi przy którym leży przystanek).

19.10.2012

Poprawka w zezwoleniach na przejazd pojazdów nienormatywnych, kategoria III: w interfejsie można już zdefiniować zezwolenie ważne tylko 1 miesi±c.

17.10.2012

 1. Dostosowanie systemu FORIS Rozporz±dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

  UWAGA: Ze względu na fakt, że zatwierdzone w rozporz±dzeniu wzory wniosków nie zostały dobrze przemy¶lane i bardzo słabo nadaj± się do druku komputerowego, w programie FORIS dodanych zostało dużo dodatkowych parametrów dotycz±cych wydruków:

  • Nowa sekcja w wydrukach dotycz±ca zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych umożliwiaj±ca m.in. zdefiniowanie znaku skre¶lenia
   (Ustawienia/Parametry/Wydruki/Zezwolenia na przejazdy nienormatywne – Kategoria I, II, III, IV, V, VI, VII);
  • W konfiguracji elementów na wydruku: nowe sekcje dla każdego rodzaju druku z możliwo¶ci± konfiguracji drukowanego tekstu (Ustawienia/Parametry/Wydruki/Elementy na wydrukach/Wydruki- Zezwolenia);
  • W korekcie pozycji na wydrukach: osobne zakładki dla konfiguracji położenia skre¶leń (Ustawienia/Parametry/Wydruki/Korekta pozycji na wydrukach/).
 2. Nowe wykazy:
  • Wykaz SKP
  • Wykaz Diagnostów
  • Wykaz OSK
  • Wykaz innych podmiotów prowadz±cych szkolenia
  • Wykaz instruktorów
  • Wykaz wykładowców
 3. Dodanie mechanizmu filtrowania w PrzewoĽnikach, OSK, SKP. Dodatkowo w filtrze pokazuj± się firmy usunięte: można je przywrócić.
 4. Dodanie mechanizmu filtrowania w pojazdach, taksówkach, pojazdach OSK, pojazdach holowanych.
 5. Dodanie mechanizmu filtrowania w instruktorach, wykładowcach, egzaminatorach.
 6. Zmiana interfejsu do planowania grafiku kursu (uproszczenie dodawania godzin prowadzenia kursu).
 7. Dodanie akcji zmiana/nadanie numeru sprawy w kontrolach.
 8. Poprawienie błędu z wy¶wietlaniem informacji o kontrolach w innych jednostkach prowadz±cych szkolenia.
 9. Raporty Plan kontroli oraz Raport Wykonanych kontroli: dodanie filtra po rodzajach firm.
 10. Poprawienie szybko¶ci wczytywania wniosków, je¶li jest przypisane dużo pojazdów.
 11. Poprawienie szybko¶ci wczytywania listy wydruków w managerze drukowania.
 12. Poprawienie szybko¶ci zarz±dzania użytkownikami.
 13. Przy wygaszeniu/cofnięciu licencji taxi, możliwo¶ć automatycznego ustawienia daty zdjęcia ze stanu dla taksówki.
 14. W pojazdach (PrzewoĽnicy) nie generuje się numer boczny.
 15. Zmiana komunikatu przy eksporcie do CEIDG („Przygotowanie plików do eksportu zakończone sukcesem”).
 16. Poprawienie błędu z datami przy akceptacji (w interfejsie wy¶wietlało się ‘Data wniosku’).
 17. Za¶wiadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne: możliwo¶ć zmiany daty końcowej na bezterminowo za pomoc± akcji – „zmiana za¶wiadczenia (bez zmiany wydruków)”.
 18. Możliwo¶ć ustawienia terminu ‘ważne od’ przy Wniosku o zmianę, Wniosku o zmianę – decyzja administracyjna i Wniosku o zmianę terminu ważno¶ci.
 19. Poprawienie błędu z duplikowaniem się opłat za holowanie.
 20. Poprawienie walidacji osób o tym samym imieniu, nazwisku i numerze PESEL.
 21. Poprawienie błędu z niezwalnianiem licencji przy komunikacie o przekroczonej liczbie stanowisk.
 22. Poprawienie błędu odtwarzania zał±czników w AdminTool. Poprawka dotycz±ca uprawnień w bazie MS SQL Server przy odtwarzaniu bazy.
 23. Dostosowanie aplikacji do MS SQL Server 2012.
 24. Poprawienie błędu przy karcie parkingowej dla o¶rodka rehabilitacji (je¶li przy wprowadzaniu wniosku dodawany był kierowca, to zapisywany był jako kierowca niepełnosprawny, zamiast kierowca o¶rodka rehabilitacji).
 25. Uzupełnienie kalendarza za rok 2013.
 26. Dodawanie dokumentów do kierowców: powiększenie okna i numer dokumentu do 20 znaków. Dodanie dodatkowych dokumentów do kursantów.
 27. Poprawienie dokumentów do pojazdów: udostępnieni ‘Ważne do’ dla umów, poprawienie wy¶wietlania kolumny typ.
 28. Dodawanie adresów: można dodać tylko 1 stację kontroli do przedsiębiorcy. To stacji kontroli nadawany jest numer ewidencyjny.
 29. Zezwolenia regularne i specjalne (ZLR i ZLS): domy¶lny format papieru zmieniony z A5 na A4

  UWAGA: Spowoduje to reset parametrów drukowania – pozycja na wydruku.

 30. Przestawienie pozycji daty i miejscowo¶ci na druku zezwolenia (z dotychczasowego układu: data, miejscowo¶ć, na: miejscowo¶ć, data)
 31. Licencje taxi: w kroku 2 dodanie walidacji, czy s± wpisane VIN, Numer rejestracyjny i numer boczny.
 32. Zmiana podpowiadanych dat w kontrolach (zawsze podpowiada się data ostatniej czynno¶ci).