Przygotowanie i eksport danych do systemu sprzedaży E-PODRÓŻNIK BILETY

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Przygotowanie i eksport danych do systemu sprzedaży E-PODRÓŻNIK BILETY

System sprzedaży w internecie przygotowywany jest przez firmę INVENTORS.PL. System współpracuje z nową wersją oprogramowania obsługi dworca przygotowywaną przez firmę InfoKub. Informacja o rozkładzie jazdy oraz dane taryfowe przekazywane są przez przewoźnika poprzez eksport danych do systemu informacji e-podroznik.pl.

Uwaga: do wysyłania danych potrzebny jest program InformicaSFTP. Program służy do wysyłania plików do E-Podróżnika oraz na serwery Informica. Do Przewozów Pasażerskich i PP-Biletów program jest bezpłatny, możesz go pobrać tutaj.

Dane dotyczące sprzedaży biletów jednorazowych przez internet definiowane są w funkcji "Kursy" (zakładka EP-Bilety) poprzez zaznaczenie możliwości sprzedaży biletów na dany kurs w systemie E-PODRÓŻNIK BILETY oraz określenie danych dla systemu:

 1. Zezwolenie na sprzedaż biletów na dany kurs w systemie internetowym;
 2. Zezwolenie na sprzedaż biletów w formie SMS;
 3. Minimalna liczba miejsc w autobusach obsługujących kurs; wartość ta określa maksymalną liczbę biletów, jakie mogą być sprzedane na dany kurs w systemie internetowym;
 4. Adres IP kasy dworcowej prowadzącej sprzedaż biletów z przystanku początkowego (Kasa główna dla danego kursu). System sprzedaży internetowej rezerwuje miejsca w autobusie z uwzględnieniem informacji o biletach sprzedanych w systemie dworcowym firmy InfoKub. Brak IP kasy oznacza brak sprzedaży w kasie dworcowej lub brak możliwości wymiany informacji o rezerwacjach pomiędzy kasą a serwisem E-PODRÓŻNIK BILETY;
 5. Na ile minut przed godziną odjazdu autobusu zamykana jest lista rezerwacyjna;
 6. Sprzedaż z przystanków – określenie jaki maksymalnie procent miejsc w stosunku do liczby wszystkich miejsc może być zarezerwowany przez system E-PODRÓŻNIK BILETY przy sprzedaży biletów z poszczególnych przystanków kursu. W szczególności 0 oznacza, że bilety z danego przystanku nie są sprzedawane, a 100 oznacza, że bilety sprzedawane są wyłącznie poprzez serwis E-PODRÓŻNIK BILETY. Jeżeli brak jest możliwości wymiany informacji pomiędzy serwisem a systemem dworcowym, to limity sprzedaży biletów w systemie dworcowym oraz przez Internet muszą być określane oddzielnie;

Sprzedaż biletów w systemie dworcowym współpracującym z serwisem sprzedaży internetowej traktowana jest jak sprzedaż poprzez serwis. Sprzedaż w kasach obcych (innych, niż Kasa główna dla danego kursu) może być dozwolona dla wszystkich przystanków trasy kursu poza przystankiem początkowym. W bileterkach autobusowych sprzedawane są bilety na miejsca, które nie zostały zarezerwowane przy sprzedaży na dworcu lub w serwisie sprzedaży internetowej - nie ma potrzeby rezerwowania specjalnej puli miejsc do sprzedaży w autobusie.

Uwaga!
uchomienie sprzedaży biletów przez internet wymaga popisania umowy z firmą INVENTORS.PL, która jest organizatorem serwisu E-PODRÓŻNIK BILETY.

Kolejność działań związanych z przygotowaniem danych do sprzedaży biletów w systemie internetowym

 1. Przygotowanie danych kursów do sprzedaży biletów w systemie internetowym. Po uruchomieniu programu wybierz zakładkę Rozkład jazdy i uruchom funkcję Kursy (1 na rys. 1);
  Rys. 1: Zakładka rozkład jazdy
  Uwaga!
  Kurs, na który ma być prowadzona sprzedaż przez Internet powinien mieć określoną datę początku i końca ważności. Dane kursu nie powinny być zmieniane do końca jego okresu ważności; ewentualne zmiany powinny być wykonywane z wyprzedzeniem przekraczającym okres przedsprzedaży biletów na dany kurs. Zmieniony kurs powinien być zapisany z nową datą początku ważności. Zmiana danych kursu w okresie ważności, z jaką kurs został wyeksportowany do systemu sprzedaży jest akceptowana, ale może prowadzić do nieprawidłowości: jeżeli zmienione zostaną godziny odjazdów kursu z przystanków lub kalendarz dni wykonywania kursu, to może okazać się, że pasażer, który zakupił bilet wg dotychczasowych danych kursu nie będzie mógł odbyć podróży zgodnie z danymi kursu podanymi przy zakupie biletu.
 2. Wybierz kurs i otwórz zakładkę EP-Bilety w celu określenia danych dotyczących sprzedaży biletów jednorazowych przez internet w systemie E-PODRÓŻNIK BILETY (2 na rys. 2);
  Rys. 2: Zakładka EP-Bilety
   Parametry dla kursu:
  • [v] Dozwolona sprzedaż biletów – zezwolenie na sprzedaż biletów na dany kurs w systemie internetowym (3 na rys. 2);
  • [v] Dozwolone bilety w formie SMS – zezwolenie na sprzedaż biletów w formie SMS (4 na rys. 2); Zaznaczenie tej opcji oznacza, że pasażer, który kupuje bilet będzie miał do wyboru dwie opcje otrzymania zakupionego biletu:
   • w postaci pliku w danymi biletu, który należy samodzielnie wydrukować na drukarce; wydruk biletu pasażer musi pokazać przy kontroli biletów w autobusie;
   • w postaci SMS z danymi biletu; telefon komórkowy z otrzymanym SMS pasażer musi okazać przy kontroli biletów w autobusie; Jeśli powyższa opcja nie zostanie zaznaczona, to pasażer zawsze otrzymuje bilet w postaci pliku do wydrukowania.
  • Minimalna liczba miejsc w autobusach obsługujących kurs – maksymalna liczba miejsc, jaką można rezerwować w systemie na dany kurs (należy wpisać liczbę miejsc autobusu o najmniejszej ilości miejsc ze wszystkich autobusów, które mogą obsługiwać ten kurs) (5 na rys. 2);
  • Adres IP (lub symboliczny) kasy dworcowej prowadzącej sprzedaż biletów z przystaku początkowego – system sprzedaży internetowej rezerwuje miejsca w autobusie z uwzględnieniem informacji o biletach sprzedanych w systemie dworcowym firmy InfoKub. Brak IP kasy oznacza brak sprzedaży w kasie dworcowej lub brak możliwości wymiany informacji o rezerwowanych miejscach z kasą dworcową. W przypadku braku możliwości wymiany informacji z systemem dworcowym należy ustalać oddzielne limity miejsc do sprzedaży na dworcu oraz w systemie sprzedaży internetowej (6 na rys. 2);
  • Zamknięcie listy rezerwacyjnej – na ile minut przed godziną odjazdu autobusu zamykana jest lista rezerwacyjna (7 na rys. 2);
    Okres ten zależy od sposobu przekazania listy rezerwacyjnej kierowcy w autobusie. W przypadku, gdy kierowca wyposażony jest w telefon komórkowy z programem umożliwiającym połączenie się z serwisem E-PODRÓZNIK BILETY i sprawdzenie poprawności biletu na podstawie kodu wydrukowanego na bilecie pasażera lub przesłanego pasażerowi poprzez SMS, to czas ten może być krótki. Jeśli natomiast kierowca odbiera listę rezerwacyjną w postaci wydruku odbieranego od dyspozytora lub dyżurnego ruchu na dworcu, z którego rozpoczyna się, to czas ten powinien uwzględniać możliwość odbioru listy przez kierowcę - istotne jest to zwłaszcza dla kursów rozpoczynających się na przystanku, na którym kierowca nie ma możliwości odbioru wydruku listy rezerwacyjnej. Program pozwala obliczyć czasy zamknięcia list rezerwacyjnych (przycisk [R]) dla określonych miejsc odbioru list na podstawie zadań, w których występują kursy.
  • Nazwa ostatniego zbióru z rozkładem dla dworca (8 na rys. 2).
  • W przypadku, gdy system sprzedaży internetowej rezerwuje miejsca w autobusie z uwzględnieniem informacji o biletach sprzedanych w systemie dworcowym firmy InfoKub wymagane jest przygotowanie zbioru z rozkładem dla dworca (opcja: DUO-BUS) przed wykonaniem eksportu rozkładu do ePodróżnik. Wyświetlana jest nazwa zbioru z rozkładem dla dworca, który był przygotowany po ostatnich zmianach danych kursu;
  • [ ] nie zapisuj taryfy biletów jednorazowych przypisanych do kursu jako taryfy domyślnej EP-Bilety – zaznaczenie opcji oznacza, że w przypadku, gdy dozwolona jest sprzedaż biletów na dany kurs w serwisie E-PODRÓŻNIK BILETY ceny biletów będą określone wyłącznie przy pomocy taryf pasażerskich typu 26 (EP-Bilety) (9 na rys. 2);
  Uwaga!
  Opcje zapisane dla jednego kursu w zakładce "EP-Bilety" można skopiować do wszystkich kursów linii lub firmy przy pomocy odpowiedniej funkcji z menu Narzędzia.
 3. W celu określenia liczby biletów, które mogą być sprzedane z poszczególnych przystanków trasy kursu należy uruchomić funkcję Sprzedaż z przystanków (10 na rys. 2);
  Rys. 3: Sprzedaż z przystanków

  Parametr Sprzedaż z przystanków określa jaki maksymalnie procent miejsc w stosunku do liczby wszystkich miejsc może być zarezerwowany przez system E-PODRÓŻNIK BILETY przy sprzedaży biletów z poszczególnych przystanków kursu. W szczególności 0 oznacza, że bilety z danego przystanku nie są sprzedawane, a 100 oznacza, że z danego przystanku mogą być sprzedane wszystkie bilety przydzielone do sprzedaży przez serwis E-PODRÓŻNIK BILETY (11 na rys. 2).

  System kontroluje liczbę zajętych miejsc w autobusie na całej trasie kursu - możliwe jest więc sprzedanie kilku biletów na to samo miejsce w autobusie pod warunkiem, że pasażerowie jadą na różnych odcinkach trasy kursu. Dane wpisane dla jednego kursu można skopiować do pozostałych kursów linii o zgodnym kierunku jazdy.

  Uwaga!
  Kurs, na którym dozwolona jest sprzedaż biletów w E-PODRÓŻNIK BILETY powinien mieć zweryfikowany kalendarz dni wykonywania oraz poprawnie określone dane dotyczące sprzedaży:
  1. minimalną liczbę miejsc w autobusach obsługujących kurs;
  2. czas zamknięcia listy rezerwacyjnej przed godziną odjazdu z przystanku początkowego;
  3. okres ważności kursu;
  4. procent miejsc, jaki może być zarezerwowany przez system E-PODRÓŻNIK BILETY;
  5. określenie, z których przystanków trasy kursu dozwolona jest sprzedaż biletów w systemie (tylko z przystanku początkowego, czy również z wybranych przystanków pośrednich);
  6. zdefiniowanie taryfy ważne przy sprzedaży biletów w systemie oraz warunki, jakie powinien spełnić pasażer, aby skorzystać z danej taryfy;
  7. w przypadku użycia taryfy stosowanej w bileterkach jako taryfy domyślnej określenie dla tej taryfy warunków zwrotu biletu oraz okresu przedsprzedaży;
 4. Taryfy stosowane przy sprzedaży internetowej należy określić przy pomocy funkcji Taryfy (12 na rys. 4);
  Rys. 4: Taryfy
 5. Jeśli taryfa pasażerska stosowana w bileterkach ma być również używana jako taryfa domyślna przy sprzedaży biletów w serwisie E-PODRÓŻNIK BILETY, to w zakładce EP-Bilety należy określić warunki zwrotu biletu oraz okres przedsprzedaży (13 na rys. 5);
  Rys. 5: Taryfy
  • Parametry taryfy stosowanej w bileterkach jako taryfy domyślnej przy sprzedaży biletów w serwisie E-PODRÓŻNIK BILETY:
  • Dozwolona sprzedaż biletów na [ ] godzin przed rozpoczęciem kursu (14 na rys. 5);
  • Dozwolony zwrot biletu nie później niż na [ ] godzin przed rozpoczęciem kursu (15 na rys. 5);
  • Opłata manipulacyjna przy zwrocie biletu [ ] % wartości biletu (16 na rys. 5);
  • [v] dozwolone ulgi handlowe przypisane do kursu (17 na rys. 5);
 6. Eksport rozkładu do Podróżnik (18 na rys. 6) – umożliwia przekazanie kompletu danych niezbędnych do uruchomienia sprzedaży biletów przez internet w systemie E-PODRÓZNIK BILETY.
  Rys. 6: Taryfy
  Uwaga!
   Komplet danych sprzedażowych obejmuje:
  1. rozkład jazdy ze wskazaniem kursów, na których dozwolona jest sprzedaż biletów w systemie E-PODRÓŻNIK BILETY;
  2. cenniki, w tym specjalne taryfy obowiązujące wyłącznie przy sprzedaży biletów przez internet;
 7. Z menu Narzędzia wybierz Parametry (19 na rys. 7);
  Rys. 7: Eksport rozkładu do ePodróżnik
 8. Uwaga!
  • System sprzedaży nie pozwala na sprzedaż biletów w okresie wykraczającym poza okres ważności rozkładu określony przy eksporcie do ePodróżnik.
  • W celu kontynuacji sprzedaży przewoźnik powinien wykonać ponowny eksport danych przed upływem okresu ważności aktualnie wyeksportowanych danych – najlepiej z wyprzedzeniem równym maksymalnemu okresowi przedsprzedaży, który został zadany w taryfach.
   Parametry dotyczą taryf stosowanych w bileterkach przy sprzedaży biletów w E-PODRÓŻNIK BILETY
  • [v] Zapisz aktualnie stosowane taryfy biletów jednorazowych jako taryfy domyślne EP-Bilety (20 na rys. 8) – parametry podane poniżej dotyczą parametrów zapisywanych przy eksporcie taryf bileterkowych;
  • [v] dozwolone ulgi handlowe przypisane do kursu (21 na rys. 8) – oznacza, że ulgi handlowe przypisane do kursu stosowane są przy sprzedaży biletów wg taryf stosowanych w bileterkach;
  • Parametry dotyczące warunków zwrotu biletu sprzedanego wg taryfy stosowanej w bileterkach:
  • Dozwolony zwrot biletu nie później niż na [ ] godzin przed odjazdem autobusu z przytanku początkowego (21 na rys. 8);
  • Opłata manipulacyjna przy zwrocie biletu [ ] % wartości biletu (21 na rys. 8);
  • Dozwolona sprzedaż biletów na [ ] godzin przed rozpoczęciem kursu (21 na rys. 8);
  Rys. 8: Eksport rozkładu do ePodróżnik
  Uwaga!
  Powyższe parametry dotyczą taryf stosowanych w bileterkach, w których parametry te nie zostały określone w funkcji Taryfy (zakładka EP-Bilety).
 9. Po określeniu parametrów należy zaznaczyć linie, które zostaną wyeksportowane. Przycisk maks zaznacza wszystkie linie (22 na rys. 9);
 10. W celu wykonania eksportu kliknij przycisk Eksport (23 na rys. 10);
 11. Potwierdź klikając przycisk Tak (24 na rys. 10);
  Rys. 9: Eksport rozkładu do ePodróżnik
 12. Informacja o prawidłowo wykonanym eksporcie (25 na rys. 10);
  Rys. 10: Eksport rozkładu do ePodróżnik
  Uwaga!
  Plik z danymi zapisany jest w katalogu, który wskazany jest w Parametrach, domyślnie jest to C:\Program Files\INFORMICA\­InformicaSFTP\upload\